Click here to load reader

Službeni glasnik RS - registar propisa objavljenih u 2009. godini

  • View
    1.504

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik RS - registar propisa objavljenih u 2009. godini

[email protected] GLASNIKREPUBLIKE SRPSKE

REGISTARPROPISA OBJAVLJENIH U [email protected] GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE U 2009. GODINI (jezik bo{nja~kog naroda)

BANJA LUKA, 2009.

H R O N O L O [ K I R E G I S TA RPROPISA OBJAVLJENIH U [email protected] GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE U 2009. GODINIReg. br. PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE 1 350 351 368 369 370 371 372 373 UKAZI Ukaz o dodjeli odlikovanja Ukaz o opozivu {efa Predstavni{tva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Ukaz o postavljenju {efa Predstavni{tva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Ukaz o opozivu {efa Predstavni{tva Republike Srpske u Republici Srbiji Ukaz o postavljenju {efa Predstavni{tva Republike Srpske u Republici Srbiji Ukaz o opozivu {efa Predstavni{tva Republike Srpske u Izraelu Ukaz o postavljenju {efa Predstavni{tva Republike Srpske u Izraelu Ukaz o opozivu {efa Predstavni{tva Republike Srpske u SR Njema~koj Ukaz o postavljenju {efa Predstavni{tva Republike Srpske u SR Njema~koj 1/1 19/1 19/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 3 60/1 99/1 118/1 6 118/1 4 5 503 Br./str. Reg. br. 1089 Odluka o pomilovanju osu|enih lica, broj: 01-247-634/09 1800 Odluka o pomilovanju osu|enih lica, broj: 01-020-985/09 Br./str.

57/1 98/1

2244 Odluka o razrje{enju ~lana Senata Republike Srpske, broj: 01-111-1048/09 117/1 2245 Odluka o imenovanju ~lana Senata Republike Srpske, broj: 01-111-1048-1/09 117/1 2314 Odluka o pomilovanju osu|enih lica, broj: 01-247-1248/09 NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE 15 REZOLUCIJE Rezolucija o ciljevima i mjerama politike Republike Srpske DEKLARACIJE Deklaracija o osnovima za razgovore o eventualnim promjenama Ustava Bosne i Hercegovine i o za{titi interesa Republike Srpske ZAKONI Zakon o naslje|ivanju Ispravka Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o ovla{tenjima Auto-moto saveza Republike Srpske 118/1

2/1

28/1 1/3 55/23 1/15 1/18

1134 Ukaz o dodjeli odlikovanja, broj: 01-136-638-1/09 1829 Ukaz o dodjeli odlikovanja, broj: 01-4-136-849-1/09 2312 Ukaz o opozivu {efa Predstavni{tva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji 2313 Ukaz o postavljenju {efa Predstavni{tva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji 2 175 352 ODLUKE Odluka o pomilovanju osu|enih lica, broj: 01-247-1715/08 Odluka o isteku mandata ~lanova Senata Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne {tete nastale u periodu ratnih djejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine 1/19 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekr{ajima Republike Srpske Zakon o izmjenama Zakona o Spomenpodru~ju Donja Gradina Zakon o izmjenama Zakona o dje~ijoj za{titi Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Zakon o za{titi od po`ara (Pre~i{}eni tekst) 1/20 1/22 1/22 1/23 1/23 6/1

1/1 9/1

7 8 9 10

Odluka o imenovanju Komisije za izbor jednog ~lana Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske 19/1 Odluka o imenovanju ~lanova Senata Republike Srpske Ispravka Odluka o pomilovanju osu|enih lica, broj: 01-247-371/09 28/1 34/14 31/1

502

11 114

536

Strana 4

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 157 193 Zakon o administrativnim taksama i naknadama (Pre~i{}eni tekst) Zakon o pla}ama uposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upo{ljavanju invalida Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti

Br./str.

Reg. br. 991 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parni~nom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

Br./str.

8/1 992 11/1 993

49/19 49/19

194 200

Zakon o izmjeni Zakona o republi~koj upravi 11/4

Zakon o izmjenama Zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne {tete nastale u periodu ratnih djejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine 49/20

12/1

201

1061 Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upo{ljavanju invalida (Pre~i{}eni tekst) 1096 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avljanstvu Republike Srpske 1097 Zakon o izmjeni Zakona o sudovima Republike Srpske 1098 Zakon o izmjenama Zakona o stvarnim pravima 1099 Zakon o izmjenama Zakona o privrednim dru{tvima 1100 Zakon o izmjenama Zakona o privatizaciji dr`avnih stanova 1101 Zakon o dopuni Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima 1102 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu 1124 Zakon o elektronskom poslovanju Republike Srpske 1125 Zakon o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj 1126 Zakon o obrazovanju odraslih 1127 Zakon o Komori in`enjera poljoprivrede Republike Srpske 1135 Zakon o lovstvu 1136 Zakon o reproduktivnom materijalu {umskog drve}a 1255 Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske 1262 Zakon o Uniji studenata Republike Srpske 1263 Zakon o mirnom rje{avanju radnih sporova 1264 Zakon o vinu i rakiji 1265 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 1266 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 1267 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi 1268 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organskoj proizvodnji hrane 1269 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskomedicinskim proizvodima 1680 Zakon o naknadama za vr{enje usluga premjera i kori{tenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemlji{ta 1681 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

54/1 58/1 58/2 58/2 58/2 58/3 58/3 58/3 59/1 59/4 59/7 59/12 60/1 60/12 69/1 71/1 71/3 71/7 71/13 71/14 71/16 71/17

12/2

207 430 450 451 452 459 460 537 571 572 573 574 575

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima 13/1 Zakon o podsticanju razvoja malih i srednjih preduze}a (Pre~i{}eni tekst) Zakon o upo{ljavanju stranih dr`avljana i lica bez dr`avljanstva Zakon o banjama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oru`ju i municiji Zakon o hemikalijama Zakon o za{titi zdravlja bilja u Republici Srpskoj Zakon o doprinosima (Pre~i{}eni tekst) Zakon o uvjetima i postupku verifikacije op}ih obaveza Republike Srpske Zakon o dopuni Zakona o tr`i{tu hartija od vrijednosti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivanju i na~inu izmirenja unutra{njeg duga Republike Srpske Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektri~noj energiji Zakon o vanparni~nom postupku Zakon o ra~unovodstvu i reviziji Republike Srpske Zakon o nafti i derivatima nafte Zakon o biocidima Zakon o sadnom materijalu Zakon o sjemenu poljoprivrednog bilja Zakon o kinematografiji Republike Srpske Zakon o hrani Zakon o energetici Zakon o Komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske Zakon o dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o kori{tenju napu{tene imovine 23/1 24/1 24/3 24/6 25/1 25/16 31/2 34/1

Zakon o dopuni Zakona o otpisu potra`ivanja 34/2 34/2 34/3

34/4 34/5 36/1 36/19 36/28 37/1 37/11 37/18 37/28 49/1 49/11 49/16

576 581 582 583 585 586 587 588 987 988 989 990

71/18

92/1 92/2

49/18

Registar za 2009.

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Strana 5

Reg. br. 1682 Zakon o izmjenama Zakona o trezoru 1683 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o bud`etskom sistemu Republike Srpske 1685 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti 1686 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih dru{tava 1687 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju 1688 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektri~noj energiji 1689 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani reklamiranja duhanskih proizvoda 1690 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani prodaje i upotrebe duhanskih proizvoda licima mla|im od 18 godina 1691 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani pu{enja duhanskih proizvoda na javnim mjestima 1850 Zakon o krivi~nom postupku (Pre~i{}eni tekst) 1870 Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti (Pre~i{}eni tekst) 2038 Zakon o zdravstvenoj za{titi 2039 Zakon o kontroli pomo}i privrednim subjektima 2040 Zakon o reguliranju cijena 2042 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 2043 Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2044 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osiguravanju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela 2045 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama 2046 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 2047 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u osiguranju 2048 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima 2049 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o estradnoj djelatnosti 2121 Zakon o mati~nim knjigama

Br./str. 92/4 92/5

Reg. br. 2209 Zakon o izmjenama Zakona o pla}ama uposlenih u organima uprave Republike Srpske

Br./str.

116/2

1684 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o vodama 92/7

2210 Zakon o izmjeni Zakona o pla}ama uposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske 116/3 2211 Zakon o izmjenama Zakona o pla}ama uposlenih u Ministarstvu unutra{njih poslova, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji 2212 Zakon o izmjeni Zakona o sudovima Republike Srpske

92/8 92/8 92/10 92/15 92/15

116/3 116/4

2315 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otad`binskog rata Republike Srpske 118/2 2316 Zakon o dopunama Zakona o za{titi civilnih `rtava rata 118/2 2317 Zakon o prestanku va`enja Zakona o Ombudsmanu Republike Srpske - za{titniku ljudskih prava 2318 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2319 Zakon o dopuni Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

92/16

118/3 118/4 118/4

92/16 100/1

102/1 106/1 106/16 106/18

2320 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne {tete nastale u periodu ratnih djejstava od 20. maja 1992. godine do 19. juna 1996. godine 118/5 2321 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti ODLUKE Odluka broj: 01-118/09 Odluka broj: 01-130/09 Odluka o usvajanju Programa rada Narodne skup{tine Republike Srpske za 2009. godinu Odluka broj: 01-191/09 Odluka broj: 01-296/09 Odluka broj: 01-298/09 Odluka broj: 01-299/09 Odluka broj: 01-300/09 Odluka broj: 01-293/09 Odluka broj: 01-294/09 Odluka broj: 01-295/09 Odluka broj: 01-301/09 Odluka broj: 01-508/09 Odluka broj: 01-502/09 Odluka broj: 01-645/09 Odluka broj: 01-646/09 Odluka broj: 01-697/09 Odluka broj: 01-701/09 Odluka broj: 01-702/09 118/5

2322 Zakon o izmjeni Zakona o oru`ju i municiji 118/6 122 195 218 246 289 290 291 292 353 354 355 356 461 508 509 548 577 578 579 7/1 11/4 14/1 15/1 17/1 17/1 17/1 17/1 19/1 19/2 19/2 19/2 25/31 29/1 29/1 33/1 34/6 34/7 34/7

2041 Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prijepisa 106/20 106/22 106/22

106/24 106/24 106/25 106/28 106/33 106/34 111/1

2204 Zakon o izvr{enju Bud`eta Republike Srpske za 2010. godinu 115/1 2208 Zakon o jedinstvenom ure|ivanju prava na gotovinsku naknadu 116/1

Strana 6

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 589 590 599 Odluka broj: 01-703/09 Odluka broj: 01-704/09

Br./str. 37/34 37/34

Reg. br. 1649 Odluka broj: 01-1345/09 1650 Odluka broj: 01-1342/09 1651 Odluka broj: 01-1343/09 1652 Odluka broj: 01-1344/09 1657 Odluka broj: 01-1392/09 1851 Odluka broj: 01-1552/09 1852 Odluka broj: 01-1554/09 1853 Odluka broj: 01-1556/09 1854 Odluka broj: 01-1550/09 1855 Odluka broj: 01-1553/09 1856 Odluka broj: 01-1555/09 1857 Odluka broj: 01-1551/09 1871 Odluka broj: 01-1548/09 2006 Odluka broj: 01-1600/09 2007 Odluka broj: 01-1601/09 2050 Odluka broj: 01-1549/09 2205 Odluka broj: 01-1785/09 2206 Odluka o usvajanju Ekonomske politike Republike Srpske za 2010. godinu 2207 Odluka o usvajanju Bud`eta Republike Srpske za 2010. godinu 2213 Odluka o usvajanju Rebalansa bud`eta Republike Srpske za 2009. godinu 2214 Odluka broj: 01-1782/09 2215 Odluka broj: 01-1781/09 2216 Odluka broj: 01-1780/09 2217 Odluka broj: 01-1832/09 2218 Odluka broj: 01-1833/09 2219 Odluka broj: 01-1834/09 2220 Odluka broj: 01-1835/09 2221 Odluka broj: 01-1836/09 2222 Odluka broj: 01-1837/09 2223 Odluka broj: 01-1838/09 2224 Odluka broj: 01-1839/09 2225 Odluka broj: 01-1840/09 123 124 125 182 183 184 185 186 247 248 249 O S TA L I P R O P I S I Zaklju~ak broj: 01-127/09 Zaklju~ak broj: 01-126/09 Zaklju~ak broj: 01-125/09 Zaklju~ak broj: 01-114/09 Zaklju~ci broj: 01-115/09 Zaklju~ak broj: 01-116/09 Zaklju~ak broj: 01-135/09 Zaklju~ci broj: 01-117/09 Zaklju~ak broj: 01-192/09 Zaklju~ak broj: 01-193/09 Zaklju~ak broj: 01-194/09

Br./str. 90/1 90/1 90/2 90/2 91/1 101/1 101/1 101/1 101/1 101/1 101/2 101/2 102/8 105/1 105/1 107/1 115/4 115/4 115/45 116/4 116/53 116/54 116/55 116/56 116/56 116/56 116/56 116/56 116/56 116/57 116/57 116/57 7/1 7/1 7/1 10/1 10/1 10/2 10/2 10/2 15/1 15/1 15/1

Odluka o prihva}anju zadu`enja prema Me|unarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Projektu unapre|ivanja `ivota na selu 38/1 Odluka o utvr|ivanju Arheolo{kog kompleksa Skelani kulturnim dobrom od izuzetnog zna~aja 38/2 Odluka broj: 01-789/09 Odluka broj: 01-895/09 Odluka broj: 01-896/09 Odluka broj: 01-897/09 Odluka broj: 01-898/09 Odluka broj: 01-899/09 Odluka broj: 01-900/09 Odluka broj: 01-902/09 Odluka broj: 01-894/09 Odluka broj: 01-903/09 42/1 48/1 48/1 48/1 48/1 48/2 48/2 48/2 50/1 50/1

600

817 966 967 968 969 970 971 972 996 997 998

Odluka o prihva}anju zadu`enja prema Svjetskoj banci - Me|unarodnoj asocijaciji za razvoj (No 4540-BA) i Me|unarodnoj banci za obnovu i razvoj (No 76290-BA) po Drugom projektu za upravljanje ~vrstim otpadom (Second Solid Waste Management Project) 50/1 Odluka broj: 01-885/09 50/2 50/3 59/15 62/1 62/1 62/1 62/1 70/1

999

1000 Odluka broj: 01-886/09 1128 Odluka broj: 01-302/09 1161 Odluka broj: 01-1002/09 1162 Odluka broj: 01-1013/09 1163 Odluka broj: 01-1014/09 1164 Odluka broj: 01-901/09 1256 Odluka o usvajanju Rebalansa bud`eta Republike Srpske za 2009. godinu

1257 Odluka o prihva}anju zadu`enja prema Me|unarodnom monetarnom fondu (International Monetary Fund) po III. Stand-by aran`manu 70/53 1258 Odluka o prihva}anju zadu`enja prema Vladi Japana putem Japanske agencije za me|unarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency-JICA) po Projektu ugradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u Mje{ovitom holdingu Elektroprivreda Republike Srpske Mati~no preduze}e a.d. Trebinje, Zavisno preduze}e Rudnik i termoelektrana Ugljevik 70/54 1584 Odluka broj: 01-1346/09 1585 Odluka broj: 01-1341/09 87/1 87/1

1644 Odluka o prihva}anju zadu`enja i finansijskog doprinosa prema Kreditnom zavodu za obnovu, Frankfurt na Majni (Kreditanstalt fr Wiederaufbau, Frankfurt am Main - Kfw) po Projektu Gradski sistem vodosnabdijevanja i odvo|enja otpadnih voda u Gradu Banjoj Luci 89/1

Registar za 2009.

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Strana 7

Reg. br. 293 294 295 296 297 357 358 359 360 361 510 511 512 513 514 515 516 591 592 593 818 973 974 Zaklju~ak broj: 01-245/09 Zaklju~ci broj: 01-246/09 Zaklju~ci broj: 01-247/09 Zaklju~ci broj: 01-248/09 Zaklju~ci broj: 01-249/09 Zaklju~ak broj: 01-288/09 Zaklju~ak broj: 01-289/09 Zaklju~ci broj: 01-290/09 Zaklju~ak broj: 01-291/09 Zaklju~ci broj: 01-292/09 Zaklju~ak broj: 01-519/09 Zaklju~ak broj: 01-503/09 Zaklju~ci broj: 01-504/09 Zaklju~ak broj: 01-505/09 Zaklju~ak broj: 01-520/09 Zaklju~ak broj: 01-506/09 Zaklju~ak broj: 01-507/09 Zaklju~ak broj: 01-695/09 Zaklju~ak broj: 01-696/09 Zaklju~ak broj: 01-698/09 Zaklju~ak broj: 01-800/09 Zaklju~ak broj: 01-801/09 Zaklju~ak broj: 01-888/09

Br./str. 17/1 17/2 17/2 17/2 17/3 19/2 19/2 19/2 19/3 19/3 29/1 29/1 29/1 29/2 29/2 29/2 29/3 37/34 37/34 37/35 42/1 48/2 48/2 50/3 50/3 50/4 50/4 50/4 50/5 50/5 58/5 58/5 58/5 60/18 62/2 62/2 62/2 62/2 62/2 62/2 62/3 62/3 62/3 62/3 62/3

Reg. br. 1236 Zaklju~ak broj: 01-1129/09 Ispravka 1237 Zaklju~ak broj: 01-1130/09 Ispravka 1238 Zaklju~ak broj: 01-1131/09 Ispravka 1259 Zaklju~ak broj: 01-1118/09 1260 Zaklju~ak broj: 01-1112/09 1261 Zaklju~ak broj: 01-1128/09 1562 Zaklju~ak broj: 01-1261/09 1563 Zaklju~ak broj: 01-1262/09 1564 Zaklju~ci broj: 01-1263/09 1565 Zaklju~ak broj: 01-1264/09 1566 Zaklju~ak broj: 01-1265/09 1567 Zaklju~ak broj: 01-1266/09 1568 Zaklju~ak broj: 01-1267/09 1607 Zaklju~ak broj: 01-1368/09 1608 Zaklju~ak broj: 01-1369/09 1609 Zaklju~ak broj: 01-1370/09 1610 Zaklju~ak broj: 01-1372/09 1611 Zaklju~ak broj: 01-1389/09 1653 Zaklju~ak broj: 01-1359/09 1654 Zaklju~ak broj: 01-1373/09 1658 Zaklju~ci broj: 01-1391/09 1659 Zaklju~ak broj: 01-1390/09 1692 Zaklju~ak broj: 01-1406/09 1693 Zaklju~ci broj: 01-1407/09 1694 Zaklju~ak broj: 01-1410/09 1695 Zaklju~ak broj: 01-1411/09 1696 Zaklju~ak broj: 01-1412/09 1697 Zaklju~ak broj: 01-1413/09 1698 Zaklju~ak broj: 01-1414/09 1699 Zaklju~ak broj: 01-1415/09 1700 Zaklju~ak broj: 01-1416/09 1701 Zaklju~ak broj: 01-1417/09 1951 Zaklju~ak broj: 01-1539/09 1952 Zaklju~ci broj: 01-1540/09 1953 Zaklju~ak broj: 01-1541/09 1954 Zaklju~ak broj: 01-1542/09 1955 Zaklju~ak broj: 01-1543/09 1956 Zaklju~ak broj: 01-1544/09 1957 Zaklju~ci broj: 01-1545/09 1958 Zaklju~ak broj: 01-1546/09 1959 Zaklju~ci broj: 01-1547/09 2008 Zaklju~ak broj: 01-1604/09

Br./str. 68/1 70/56 68/1 70/56 68/1 70/56 70/54 70/55 70/55 86/1 86/1 86/1 86/1 86/2 86/2 86/2 88/1 88/1 88/1 88/2 88/2 90/2 90/2 91/1 91/1 92/17 92/17 92/18 92/18 92/18 92/18 92/18 92/18 92/19 92/19 104/1 104/1 104/1 104/1 104/2 104/2 104/2 104/2 104/2 105/1

1001 Zaklju~ak broj: 01-787/09 1002 Zaklju~ci broj: 01-788/09 1003 Zaklju~ci broj: 01-892/09 1004 Zaklju~ak broj: 01-891/09 1005 Zaklju~ak broj: 01-890/09 1006 Zaklju~ak broj: 01-889/09 1007 Zaklju~ak broj: 01-887/09 1103 Zaklju~ak broj: 01-970/09 1104 Zaklju~ak broj: 01-975/09 1105 Zaklju~ci broj: 01-974/09 1137 Zaklju~ak broj: 01-966/09 1165 Zaklju~ak broj: 01-1001/09 1166 Zaklju~ak broj: 01-1003/09 1167 Zaklju~ak broj: 01-1004/09 1168 Zaklju~ak broj: 01-1005/09 1169 Zaklju~ak broj: 01-1006/09 1170 Zaklju~ak broj: 01-1007/09 1171 Zaklju~ak broj: 01-1008/09 1172 Zaklju~ak broj: 01-1009/09 1173 Zaklju~ak broj: 01-1010/09 1174 Zaklju~ak broj: 01-1011/09 1175 Zaklju~ak broj: 01-1012/09

Strana 8

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 2009 Zaklju~ci broj: 01-1605/09 2087 Zaklju~ak broj: 01-1650/09 2088 Zaklju~ak broj: 01-1651/09 2089 Zaklju~ak broj: 01-1652/09 2090 Zaklju~ak broj: 01-1653/09 2091 Zaklju~ak broj: 01-1654/09 2092 Zaklju~ak broj: 01-1655/09 2093 Zaklju~ak broj: 01-1656/09 2094 Zaklju~ak broj: 01-1657/09 2095 Zaklju~ak broj: 01-1658/09 2096 Zaklju~ak broj: 01-1659/09 2097 Zaklju~ak broj: 01-1660/09 2098 Zaklju~ak broj: 01-1661/09 2099 Zaklju~ak broj: 01-1662/09 2100 Zaklju~ci broj: 01-1663/09 2122 Zaklju~ci broj: 01-1706/09 2323 Zaklju~ak broj: 01-1826/09 VLADA REPUBLIKE SRPSKE 115 219

Br./str. 105/1 109/1 109/1 109/1 109/1 109/1 109/2 109/2 109/2 109/2 109/2 109/2 109/3 109/3 109/3 111/6 118/6

Reg. br. 1176 Uredba o uvjetima i kriterijima za subvencioniranje kamatne stope za kredite, za nabavku odre|enih trajnih potro{nih dobara u 2009. godini 1177 Uredba o uvjetima i na~inu subvencioniranja kupovine traktora proizvedenih u Republici Srbiji

Br./str.

62/3

62/4

1270 Uredba o uvjetima i na~inu provo|enja subvencionisane kupovine automobila marke fiat punto proizvedenih u Republici Srbiji kroz program zamjene staro za novo 71/19 1312 Uredba o Registru sporazuma i protokola o saradnji Republike Srpske sa subjektima u inozemstvu 1313 Uredba o izmjeni Uredbe o nosiocu poslova elektronske certifikacije u republi~kim organima uprave

73/1

73/2

1338 Uredba o na~inu, postupku i rokovima obra~unavanja i pla}anja posebnih vodnih naknada 74/1 1746 Uredba o izmjenama Uredbe o uvjetima i na~inu provo|enja subvencionirane kupovine automobila marke fiat punto proizvedenih u Republici Srbiji kroz program zamjene staro za novo 1960 Uredba o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u republi~kim organima uprave Republike Srpske 1961 Uredba o postupku realiziranja projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj

97/1

UREDBE Uredba o ograni~avanju mar`i u prometu robe 6/12 Uredba o uvjetima, na~inu ~uvanja, za{titi i kori{tenju podataka Geodetskog informacionog sistema Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

104/3

14/7

104/8

220

Uredba o privremenoj obustavi raspolaganja imovinom u svojini Republike Srpske koju koriste poljoprivredne zadruge 14/15 Uredba o na~elima za unutra{nju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republi~kim organima uprave Republike Srpske 18/1 Uredba o kategorijama i zvanjima dr`avnih slu`benika Uredba o radnim mjestima namje{tenika Uredba o direktnom zadu`ivanju fondova socijalne sigurnosti i javnih zdravstvenih ustanova Uredba o dopunama Uredbe o postupku verificiranja potra`ivanja i gotovinskih isplata po osnovu ra~una stare devizne {tednje u Republici Srpskoj Uredba o utvr|ivanju visine naknade za postavljanje natpisa u za{titnom pojasu puta Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za osnivanje i po~etak rada visoko{kolskih ustanova i o postupku utvr|ivanja ispunjenosti uvjeta 18/3 18/4

2051 Uredba o kriterijima za progla{avanje vi{ka uposlenih u organima uprave Republike Srpske 107/1 2107 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o reguliranju visine naknada za vanredne prijevoze na putevima Republike Srpske 2108 Uredba o izmjenama Uredbe o reguliranju visine naknade za lokaciju i izgradnju objekata u za{titnom pojasu puta koji se priklju~uje na javni put 2123 Uredba o kori{tenju akademskih titula, sticanju stru~nih i nau~nih zvanja

307

110/1

308 309 374

110/1 111/7 113/1

20/2

375

2169 Uredba o pra}enju povla~enja ino-kreditnih i grant sredstava 2198 Uredba o prestanku va`enja Uredbe o proceduri knjigovodstvenog evidentiranja imovine i obaveza Republike Srpske 2226 Uredba o ograni~avanju mar`i u prometu robe 2246 Uredba o izmjeni Uredbe o bora~kom dodatku

20/3 23/6

114/1 116/57 117/1

431 432

23/7 12

975

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Helikopterskog servisa Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 83/08) 48/3 58/5

ODLUKE Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja, broj: 04/1-012-3030/08 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3017/08

1/24

13

1106 Uredba o izmirenju poreznih obaveza putem obveznica Republike Srpske

1/24

Registar za 2009.

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Strana 9

Reg. br. 14 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3016/08 Odluka o osnivanju Akcionarskog dru{tva za proizvodnju pozamanterije Novi Elastik Vlasenica

Br./str.

Reg. br. 35

Br./str.

1/24 45 2/2 46 2/4 2/4 47

Odluka o izmjeni Odluke o formiranju Ekonomskog foruma Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 103/08) 2/9 Odluka o sufinansiranju ishrane i smje{taja redovnih studenata visoko{kolskih ustanova koji su smje{teni u Domu u~enika u Bijeljini Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3042/08 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3040/08 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3056/08 Odluka o odobrenju raspodjele sredstava, broj: 04/1-012-3060/08 Odluka o kori{tenju sredstava prikupljenih na izdvojenom ra~unu Fond partner Odluka o davanju saglasnosti na raspodjelu sredstava, broj: 04/1-012-3075/08 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i pomo}i udru`enjima od javnog interesa Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i pomo}i fondacijama i udru`enjima Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i pojedincima Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport, broj: 04/1-012-3059/08 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava namijenjenih za ruralna podru~ja Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport, broj: 04/1-012-3058/08 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja, broj: 04/1-012-3052/08 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu trgovine i turizma na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-4/09 Odluka o davanju saglasnosti Kaznenopopravnom zavodu u Fo~i za izuzimanje ugovora o izgradnji od odredbi Zakona o javnim nabavkama Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu finansija Republike Srpske Odluka o usvajanju Programa bezbjednosti saobra}aja na putevima Republike Srpske (2009 - 2013).

16

3/1

17 18 19 20 21 22 23 24

Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3049/08 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3041/08

3/1

Odluka o odobrenju sredstava ustanovama socijalne za{tite ~iji je osniva~ Republika Srpska 2/4 Odluka o odobrenju sredstava, broj: 04/1-012-2991/08 2/5

3/1

48

3/2 3/2 3/2 3/3

Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-3014/08 2/5 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-3015/08 2/5 Odluka o pove}anju osnovnog kapitala u JP[ [ume Republike Srpske a.d. Sokolac Odluka o podsticajnim uvjetima prodaje dr`avnog kapitala uposlenim u HPK Hemijska prerada kukuruza a.d. Drakseni} Kozarska Dubica Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima, broj: 04/1-012-2988/08 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i udru`enjima od javnog interesa Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i fondacijama i udru`enjima Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i pojedincima Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Helikopterskom servisu Republike Srpske Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Zavoda za zapo{ljavanje Republike Srpske za 2008. godinu 2/5

49 50 51 52

2/6 2/6 53

3/3

25 26

3/4

2/6

54

27

3/4

2/7

55

28

3/4

56 2/7 57 2/7 58 2/7 59

29

3/4

3/5

30

3/5

31 32 33 34

Odluka o usvajanju Rebalansa plana poslovanja a.d. Grad Bijeljina za 2008. godinu 2/8 Odluka o imenovanju Odbora za reviziju u Akcionarskom dru{tvu Grad Bijeljina Odluka o izmjenama Odluke o promjeni oblika organiziranja OJDP Grad Bijeljina Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika organiziranja JP[ Srpske [ume Republike Srpske u dru{tvo kapitala akcionarsko dru{tvo i promjeni naziva preduze}a 2/8 2/8

3/5

60

3/5

61 2/8

3/6

Strana 10

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 62 63 64 72 Odluka o prihva}anju imovine ustupljene Republici Srpskoj, broj: 04/1-012-3055/08 Odluka o prihva}anju imovine ustupljene Republici Srpskoj, broj: 04/1-012-3054/08 Odluka o prihva}anju imovine ustupljene Republici Srpskoj, broj: 04/1-012-3053/08 Odluka o promjeni oblika organiziranja Javnog filmskog preduze}a Republike Srpske Srna film u Javnu ustanovu Kinoteka Republike Srpske Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu trgovine i turizma na Plan utro{ka sredstava Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske za 2008. godinu

Br./str.

Reg. br. 89 Odluka o izmjeni Odluke o promjeni oblika organiziranja JDP Vodovod i kanalizacija Grada Isto~no Sarajevo Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1106/08, od 15. maja 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1333/08, od 6. juna 2008. godine

Br./str.

3/6 3/6 3/6 91 90

4/8

4/8

4/8

4/1

92 93

73

Odluka o izmjeni Odluke broj: 04/1-012-2091/08, od 27. augusta 2008. godine 4/8 Odluka o izmjenama Odluke broj: 04/1-012-2412/08, od 16. oktobra 2008. godine Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-10/09 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i Ministarstvu nauke i tehnologije Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog rebalansa Finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2008. godinu Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2009. godinu Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog finansijskog plana Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske za 2009. godinu Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovi} Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika Jake{ Modri~a Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduze}a Autoputevi Republike Srpske, broj: 04/1-012-2323/06, od 10. novembra 2006. godine Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja, broj: 04/1-012-2-47/09 Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju helikoptera na trajno kori{tenje (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 17/04 i 26/04) Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu prava raspolaganja na nekretninama, broj: 04/1-012-2897/08, od 11. decembra 2008. godine

4/2 103 4/2 104 4/3 4/3 4/3 4/3 4/4 4/4 108 4/4 109 4/4 110 4/5 116 4/5 117 4/5 118 106 105

74

4/8 5/1

75 76 77 78 79 80 81 82

Odluka o davanju saglasnosti na Statut o dopunama Statuta Klini~kog centra Banja Luka Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-3102/08 Odluka o prihva}anju imovine ustupljene Republici Srpskoj, broj: 04/1-012-3106/08 Odluka o prijenosu prava kori{tenja na nekretninama, broj: 04/1-012-3107/08 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3126/08 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3127/08 Odluka o pokri}u gubitka u JP[ [ume Republike Srpske AD Sokolac Odluka o utvr|ivanju visine naknade za rad Radne grupe za utvr|ivanje kona~nog teksta Ugovora o koncesiji za izgradnju mre`e autoputeva u Republici Srpskoj Odluka o utvr|ivanju visine naknade za rad ~lanova Savjeta za bezbjednost saobra}aja Republike Srpske Odluka o utvr|ivanju posebne naknade (leta~kog dodatka) za pojedine kategorije uposlenih u Helikopterskom servisu Republike Srpske Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog (1) ~lana Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske AD Banja Luka

5/1

5/1

5/2

107

5/2

5/2

5/2

83

84

5/3

6/14

85

6/14

86

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog (1) ~lana Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske AD Banja Luka 4/6 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje tri (3) ~lana Nadzornog odbora Akcionarskog dru{tva za ugostiteljstvo i turizam Igri{te Vlasenica Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri (3) ~lana Nadzornog odbora Akcionarskog dru{tva za ugostiteljstvo i turizam Igri{te Vlasenica

6/14

87

126

Odluka o promjeni oblika organiziranja JODP Protivgradna za{tita Republike Srpske Gradi{ka 7/2 Odluka o po~etku rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save Odluka o odobrenju sredstava centrima za socijalni rad i slu`bama socijalne i dje~ije za{tite Republike Srpske 7/3

4/6

127 128

88

4/7

7/3

Registar za 2009.

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Strana 11

Reg. br. 129 130 131 132 133

Br./str.

Reg. br. 161 Odluka o otpisu i isknji`avanju potra`ivanja Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede iz knjigovodstvene bilansne i vanbilansne evidencije Odluka broj: 04/1-012-2-110/09 Odluka o prihva}anju imovine ustupljene Republici Srpskoj, broj: 04/1-012-2-111/09 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar Pale Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar Pale

Br./str.

Odluka o odobrenju sredstava ustanovama socijalne za{tite ~iji je osniva~ Republika Srpska 7/3 Odluka o zamjeni sredstava osiguranja pla}anja, broj: 04/1-012-2-85/09 Odluka o raspodjeli sredstava lutrije za finansiranje socijalno-humanitarnih aktivnosti Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-76/09 Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju termomineralne vode na le`i{tu Kula{i kod Prnjavora HUTP Cer a.d. Prnjavor Odluka o formiranju Radne grupe za koordinaciju izrade Strategije nau~nog i tehnolo{kog razvoja Republike Srpske Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Doma za djecu i omladinu ometenu u razvoju Prijedor Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Doma za djecu i omladinu ometenu u razvoju Prijedor 7/4

8/12 8/13 8/13

162 7/4 7/5 163 164

8/13

7/5

165

134

8/14

7/5

166

135

Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova - predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar Pale 8/14 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova - predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar Pale Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-112/09 Odluka o prijenosu vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-114/09 Odluka o prijenosu vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-113/09 Odluka o odobrenju prometa nekretnina, broj: 04/1-012-2-115/09 Odluka o mre`i ustanova u~eni~kog standarda u Republici Srpskoj Odluka o mre`i ustanova studentskog standarda u Republici Srpskoj Odluka o izmjeni Odluke broj: 04/1-012-2-110/09, od 28. januara 2009. godine Odluka o osnivanju Republi~kog {taba civilne za{tite

7/6

167

136

8/14 8/15 8/15 8/15 9/1

7/6

168 169 170 176 177 196 197 198

137

Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Zavoda za slijepe i slabovidne Budu}nost Derventa 7/7 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Zavoda za slijepe i slabovidne Budu}nost Derventa 7/7 Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Doma za penzionere i stara lica Isto~no Sarajevo 7/8 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Doma za penzionere i stara lica Isto~no Sarajevo 7/8 Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Zavoda za za{titu `enske djece i omladine Vi{egrad

138

139

Odluka o prodaji robe, broj: 04/1-012-2-131/09 9/2 11/4 11/4

140

141

11/5 12/5

7/8

202 203

142

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Zavoda za za{titu `enske djece i omladine Vi{egrad 7/9 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora Javnog preduze}a Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradi{ka 7/9 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora Javnog preduze}a Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradi{ka 7/10 Odluka o preuzimanju poslova Direkcije za privatizaciju od strane Investicionorazvojne banke Odluka o davanju saglasnosti Univerzitetu Isto~no Sarajevo na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja

143

Odluka o rasporedu sredstava za finansiranje rada predstavni{tava Republike Srpske u inozemstvu za 2009. godinu 12/6 Odluka o utvr|ivanju osnovice za obra~un pla}a {efova predstavni{tava i uposlenih u predstavni{tvima Republike Srpske u inozemstvu za kalendarsku 2009. godinu Odluka o odobrenju isplate sredstava za sufinansiranje saobra}ajne infrastrukture, broj: 04/1-012-2-146/09

204

144

12/6

205

12/6

158

221 8/11 222

159

Odluka o odre|ivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih ulaganja Republike Srpske za finansiranje iz bud`eta u 2009. godini, sa raspodjelom sredstava 14/15 Odluka o utvr|ivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjese~nih primanja za 2009. godinu predvi|enih Zakonom o za{titi civilnih `rtava rata 14/16

8/12

160

Odluka o odobrenju avansne uplate sredstava, broj: 04/1-012-2-107/09 8/12

Strana 12

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 223 224 Odluka o na~inu ispunjenja dospjelih poreznih obaveza, broj: 04/1-012-2-241/09

Br./str.

Reg. br. 254

Br./str.

14/16 255

Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-231/09 15/3 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Klini~kog centra Medicinskog fakulteta Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Op{te bolnice Nevesinje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Op{te bolnice Gradi{ka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Op{te bolnice Prijedor

Odluka o usvajanju Plana rada i finansijskog poslovanja Auto-moto saveza Republike Srpske za 2009. godinu 14/17 Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog rebalansa finansijskog plana Zavoda za zapo{ljavanje za 2008. godinu

15/3 15/4 15/4 15/5

225

256 14/18 257 258 259

226

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Dru{tva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske 14/18 Odluka o davanju saglasnosti na Statut Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske 14/18 Odluka o rasporedu sredstava, broj: 04/1-012-2-166/09 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-172/09 14/18 14/18

227 228 229 230

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne muzi~ke {kole u Gradi{ci, broj: 02/1-020-883/02, od 8. oktobra 2002. godine (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 67/02) 15/6 Odluka o usvajanju Plana kori{tenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2009. godinu 16/1 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-248/09 Odluka o uskla|ivanju akta o osnivanju S[C Milorad Vla~i} Vlasenica Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Op{te bolnice Prijedor Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Op{te bolnice Prijedor Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Op{te bolnice Gradi{ka Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Op{te bolnice Gradi{ka 16/1 16/2

266

Odluka o dodjeli koncesije za kori{tenje poljoprivrednog zemlji{ta u svojini Republike Srpske preduze}u DOO Vo}ar Bistrica, Gradi{ka 14/19 Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju tehni~kog gra|evinskog kamena - gabra na le`i{tu Topi}i-Krtova kod Tesli}a preduze}u Tomi} kompanija DOO Tesli} Odluka o prihva}anju imovine ustupljene Republici Srpskoj, broj: 04/1-012-2-169/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-170/09 Odluka o davanju saglasnosti na pove}anje vrijednosti zgrade Vlade Republike Srpske, u ulici Vuka Karad`i}a, broj 4, Banja Luka Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-171/09 Odluka o isplati sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-196/09

267 268 269

231

14/20 14/20 14/20 270

232 233 234

16/3

16/3

271

16/3

14/21 14/21

272

235 236 237 238 239 240

16/4

273 14/21 298

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka 16/4 Odluka o dopunama Odluke o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2717/08, od 13. novembra 2008. godine Odluka o po~etku rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{njice Odluka o uvjetima za po~etak rada Agencije za {ume

Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-165/09 14/22 Odluka o isplati sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-197/09 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-258/09 Odluka o dopuni Odluke o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2664/08, od 13. novembra 2008. godine Odluka o odobrenju sredstava, broj: 04/1-012-2-233/09 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i, broj: 04/1-012-2-236/09 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-240/09 14/22 14/22

17/3 18/5 18/6

310 311 312

14/22 15/2

250 251

Odluka o odga|anju od izvr{enja sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{nji dug Republike Srpske 18/6 Odluka o odobrenju plasmana sredstava, broj: 04/1-012-2-339/09 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivanje i eksploataciju mrkog uglja na le`i{tima Maslovare i Hrva}ani op}ina Kotor Varo{ preduze}u DOO Eko Green Energy Kotor Varo{ 18/6

313 314

15/2

252

18/7

315 15/2 15/ 2

253

Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradnju hidroelektrana Bistrica B-1, Bistrica B-2a i Bistrica B-3 na rijeci Bistrici, broj: 05-312-1290/06, od 30. augusta 2006. godine 18/7

Registar za 2009.

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Strana 13

Reg. br. 316 317 318 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-280/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-281/09 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Op{te bolnice Sveti apostol Luka Doboj Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu prava kori{tenja, broj: 02/1-020-991/05, od 29. jula 2005. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3056/08, od 24. decembra 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-3041/08, od 30. decembra 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2898/08, od 11. decembra 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2675/08, od 13. novembra 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2585/08, od 6. novembra 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2413/08, od 16. oktobra 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2234/08, od 18. septembra 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2124/08, od 4. septembra 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2028/08, od 21. augusta 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava, broj: 04/1-012-2/08, od 10. januara 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-761/08, od 3. aprila 2008. godine

Br./str.

Reg. br. 333 Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1103/08, od 15. maja 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1106/08, od 15. maja 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1107/08, od 15. maja 2008. godine

Br./str.

18/7 18/8 334 18/8 335 18/8 336

18/12

18/12

319

320

18/12

18/9

321

Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1221/08, od 29. maja 2008. godine 18/12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1333/08, od 6. juna 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1332/08, od 6. juna 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1399/08, od 12. juna 2008. godine Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-1708/08, od 10. jula 2008. godine Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-277/09 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-391/09 Odluka o realiziranju Prvog prioritetnog projekta modernizacije `eljeznica u Republici Srpskoj Odluka o dodjeli koncesije za kori{tenje poljoprivrednog zemlji{ta u svojini Republike Srpske Zemljoradni~koj zadruzi Kooperativni centar Sitne{i - Srbac Odluka o davanju saglasnosti na Odluku MH ERS - Mati~no preduze}e AD Trebinje, broj: 1.1/01-503-1/09, od 18. februara 2009. godine, o pokretanju postupka prodaje bilansnih vi{kova elektri~ne energije Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Zavoda za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika Jake{ Modri~a Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica na Plan utro{ka sredstava za odr`ivi povratak Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-366/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-365/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-364/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-363/09

18/9

337

322

18/12

338 18/10 339 18/10 340

18/13

323

18/13

324

18/13 20/4 20/13

18/10

376 377

325

18/10

378

326

20/14

18/10

379

327

20/14

18/11

380

328

20/14

18/11

381

329

20/15

18/11

382

330

20/15 20/16 20/16 20/16 20/16

18/11

383 384

331

18/11 385 386 18/12

332

Strana 14

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 396

Br./str.

Reg. br. 416

Br./str.

Odluka o dono{enju Posebnog privatizacionog programa za preduze}e Jel{ingrad fabrika alatnih ma{ina AD Banja Luka 21/1 Odluka o dono{enju Posebnog privatizacionog programa za Akcionarsko dru{tvo Fabrika specijalnih transmisija Isto~no Sarajevo 21/1 Odluka o dono{enju Posebnog privatizacionog programa za Preduze}e za proizvodnju opti~kih, optomehani~kih i optoelektronskih ure|aja i sistema Zrak akcionarsko dru{tvo Tesli} 21/2 Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Dje~ijeg doma Rada Vranje{evi} Banja Luka Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Dje~ijeg doma Rada Vranje{evi} Banja Luka Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Socijalnogerijatrijskog centra Banja Luka Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Socijalnogerijatrijskog centra Banja Luka Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja na nepokretnosti

397

Odluka o izmjeni Odluke o utvr|ivanju osnovice za obra~un pla}a {efova predstavni{tava i uposlenika u predstavni{tvima Republike Srpske u inozemstvu za kalendarsku 2009. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 12/09) 22/7 Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-165/09, od 6. februara 2009. godine 22/7 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Akcionarskog dru{tva Nova Polimka Rudo 22/7

417

398

418 433

399

21/2 434 21/3

Odluka o usvajanju Programa radova i Finansijskog plana Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save za 2009. godinu 23/8 Odluka o visini osnovice za obra~un mjese~nih primanja predvi|enih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otad`binskog rata Republike Srpske za 2009. godinu Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i udru`enjima od javnog interesa Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-433/09 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-474/09 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivanje tehni~kog gra|evinskog kamena - kre~njaka na le`i{tu Dra`ljevo kod Gacka preduze}u Integral in`enjering AD Lakta{i Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-473/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-472/09 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog (1) ~lana Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske AD Banja Luka

400

401

23/8

21/3

435

402

23/9 23/9

21/4 21/4

436 437

403 405

Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u Kraljevini Belgiji za I. kvartal 2009. godine 22/1 Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u Izraelu za I. kvartal 2009. godine 22/1 Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u Ruskoj Federaciji za I. kvartal 2009. godine 22/1 Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u SR Njema~koj za I. kvartal 2009. godine 22/2 Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u Republici Srbiji za I. kvartal 2009. godine 22/2 Odluka o osnivanju Akcionarskog dru{tva Novi Autotransport Prijedor 22/2

23/9

438

406

23/9 23/10 23/10

439 440 441

407

408

409

23/11

442

410 411 412 413 414 415

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog (1) ~lana Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske AD Banja Luka 23/11 Odluka o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-505/09 Odluka o formiranju Savjeta za razvoj malih i srednjih preduze}a i preduzetni{tva Republike Srpske Odluka o utvr|ivanju visine naknade na ime tro{kova za provo|enje registracije poljoprivrednih gazdinstava Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-512/09 Odluka o prijenosu prava kori{tenja na nekretninama, broj: 04/1-012-2-520/09 Odluka broj: 04/1-012-2-549/09 24/8

Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-447/09 22/3 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-435/09 Odluka o odobrenju sredstava, broj: 04/1-012-2-490/09 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-440/09 22/4 22/4 22/4

453 462

26/1

463

26/1 26/1 26/2 26/2

464 465 466 467

Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivanje i eksploataciju tehni~kog gra|evinskog kamena kre~njaka na dijelu le`i{ta Drenova~a i lokalitetima Jar~evica i Debeli brijeg, koje se nalaze na teritoriji op}ine Prijedor, privrednom dru{tvu Prijedor cement company d.o.o. Prijedor 22/6

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka namjenskih sredstava za razvoj turizma 26/2

Registar za 2009.

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Strana 15

Reg. br. 468 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i, broj: 04/1-012-2-526/09

Br./str.

Reg. br. 518

Br./str.

26/3 519

469

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda za za{titu `ivotne sredine Republike Srpske za 2009. godinu 26/3 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja, broj: 04/1-012-2-527/09

Odluka o prihva}anju Posebnog sporazuma za drugu konverziju duga Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske prema SR Njema~koj, ~lanici Pariskog kluba povjerilaca 29/3 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu u Fondu za za{titu `ivotne sredine Republike Srpske Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uvjetima i na~inu kori{tenja slu`benog automobila u Fondu za za{titu `ivotne sredine Republike Srpske Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske

470

29/4 29/4 29/4

520 26/3

471 472

Odluka o davanju saglasnosti na Statut o dopunama Statuta Klini~kog centra Banja Luka 26/3 Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Studentski centar Lukavica sa p.o. Isto~no Novo Sarajevo 26/3 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-523/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-522/09 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova - predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova - predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Akcionarskog dru{tva za ugostiteljstvo i turizam Igri{te Vlasenica 26/4 26/4

521

29/4

473 474 475

522

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske 29/5 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Specijalne bolnice za forenzi~ku psihijatriju Sokolac Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja na nepokretnosti, broj: 04/1-012-2-582/09 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-617/09 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-619/09

523

29/5

26/4

524

476

29/5 30/1 30/1

26/4

533 534

477

26/5

541 542

478

Odluka o davanju Garancije Vlade Republike Srpske za g. Mom~ila Kraji{nika 32/1 Odluka o uknji`bi prava vlasni{tva na nekretninama na teritoriji Republike Srpske koje su privatizirane po Okvirnom zakonu o privatizaciji preduze}a i banaka u Bosni i Hercegovini Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-623/09 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-643/09 Odluka o odobravanju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-642/09

26/5

479

26/6 543 26/6 544 549 550 551 552 553 554 28/5 555 28/5 29/3 556

32/1 32/1 32/2 33/1

480

481

26/7

482

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri (3) ~lana Nadzornog odbora Akcionarskog dru{tva za ugostiteljstvo i turizam Igri{te Vlasenica 26/7 Odluka o odobrenju sredstava, broj: 04/1-012-2-595/09 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-594/09 Odluka o davanju saglasnosti za zadu`enje Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Odluka o odobrenju sredstava ustanovama socijalne za{tite ~iji je osniva~ Republika Srpska, broj: 04/1-012-2-576/09 Odluka o usvajanju Liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2009. godini 27/1 28/4

Odluka o odobrenju isplate sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-666/09 33/1 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-644/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-640/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva na imovini, broj: 04/1-012-2-641/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-639/09 33/2 33/2 33/2 33/2

499 504 505

506

Odluka o prestanku rada Agencije za lijekove Republike Srpske 33/3 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Slu`beni glasnik Republike Srpske

517

33/3

Strana 16

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 557 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbori imenovanje direktora JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Odluka o utvr|ivanju kriterija za imenovanje ~lanova Nadzornog odbora Javnog preduze}a Autoputevi Republike Srpske a.d. Banja Luka

Br./str.

Reg. br. 611

Br./str.

33/3 612 33/4 613 614 615

Odluka o ustupanju na privremeno kori{tenje prostora, opreme i arhive Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH 38/9 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-695/09 Odluka o prijenosu prava raspolaganja, broj: 04/1-012-2-694/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-688/09 Odluka o davanju saglasnosti na Uputstvo o proceduri i na~inu utro{ka prikupljenih sredstava u Fond Partner Odluka o davanju saglasnosti na prodaju vozila, broj: 04/1-012-2-698/09 38/9 38/10 38/10

558

559

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora Javnog preduze}a Autoputevi Republike Srpske a.d. Banja Luka 33/4 Odluka o dopuni Odluke o promjeni oblika organiziranja JDP Romanijski bo`ur a.d. Sokolac (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 45/06 i 116/08)

560

38/10 38/11

33/5

616 617 634 635 636

561

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Gender centra Republike Srpske - Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske 33/5 Odluka o izmjeni Odluke o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-647/09 33/5 Odluka o izmjeni Odluke o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-648/09 33/5 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o promjeni oblika organiziranja JODP Protivgradna za{tita Republike Srpske Gradi{ka Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-508/09

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Studentski centar Trebinje 38/11 Odluka o odobravanju sredstava, broj: 04/1-012-2-873/09 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-875/09 Odluka o uskla|ivanju akta o osnivanju Osnovne muzi~ke {kole Trebinje u Trebinju Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republi~koj upravi za igre na sre}u Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-683/09 Odluka o dodjeli nov~anih sredstava op}inama, broj: 04/1-012-2-822/09 39/1 39/1

562 563 564

33/6 637 35/1 773 774 775

39/1

580 594 595 601

Odluka o davanju Garancije Vlade Republike Srpske, za g. Stojana @upljanina 37/35 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odre|ivanju preduze}a od strate{kog zna~aja 37/35 Odluka o odobravanju sredstava za socijalno ugro`ene kategorije potro{a~a elektri~ne energije za 2009. godinu Odluka o osnivanju Javnog preduze}a Pruga uzanog kolosijeka Srnetica - Mlini{ta [ipovo DOO Banja Luka Odluka o u~e{}u op}ina i gradova u prihodima od indirektnih poreza i na~inu raspore|ivanja tih prihoda Odluka o odobrenju kori{tenja sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-749/09 Odluka o odobravanju sredstava, broj: 04/1-012-2-696/09 Odluka o odobrenju sredstava, broj: 04/1-012-2-731/09 Odluka o odobravanju sredstava, broj: 04/1-012-2-750/09 Odluka o odobravanju sredstava, broj: 04/1-012-2-766/09 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i, broj: 04/1-012-2-748/09 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-697/09

39/2 40/1 41/1

38/4

602

Odluka o sufinansiranju ishrane i smje{taja redovnih studenata u ustanovama studentskog standarda 41/1 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i pojedincima Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i fondacijama i udru`enjima gra|ana Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-780/09 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-813/09 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-812/09

38/5

776

603

41/2

38/5

777

604

38/7 778 38/7 779 38/8 780 38.8 781 38/8 782

41/2 41/2 41/3 41/3

605 606 607 608 609

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju tehni~kog gra|evinskog kamena - kre~njaka na le`i{tu [vrakava - Jasenov Do preduze}u Kameni agregati AD Banja Luka 41/3 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivanje pitke malomineralne vode na lokalitetu Kalu|erica, op}ina Petrovo, preduze}u Vita-l DOO Petrovo

38/9 38/9

610

41/4

Registar za 2009.

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Strana 17

Reg. br. 783

Br./str.

Reg. br. 824 Odluka o odobrenju kori{tenja sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-948/09 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-942/09 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu trgovine i turizma na Plan utro{ka namjenskih sredstava za za{titu potro{a~a Odluka o preuzimanju nenapla}enih potra`ivanja preduze}a AD Zrak Tesli}, nastalih do 31. marta 1992. godine u poslovima sa Irakom Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-915/09 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-911/09 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i udru`enjima od javnog interesa

Br./str.

Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivanje arhitektonsko-gra|evinskog kamena (bloka) na le`i{tu Br{tanik i tehni~kog gra|evinskog kamena - kre~njaka na le`i{tu Rudine, koja se nalaze na teritoriji op}ine Berkovi}i, preduze}u Kremnice DOO Berkovi}i 41/4 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-781/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-782/09 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja, broj: 04/1-012-2-784/09 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-785/09 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i Ministarstvu nauke i tehnologije, broj: 04/1-012-2-814/09 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centru za pru`anje besplatne pravne pomo}i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republi~kom sekretarijatu za zakonodavstvo Odluka o uskla|ivanju akata o osnivanju Javne ustanove Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Odluka o uskla|ivanju akta o osnivanju Javne ustanove Srednjo{kolski dom Banja Luka 41/5

43/24 43/24

825 848

784 785 786

44/1

849

41/5 850 41/5 851 41/6 854

44/1 44/2 44/2

787 788

789

45/1

41/6

855 856

Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-968/09 45/1 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-970/09 45/2 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja Centru za pru`anje besplatne pravne pomo}i 45/2 Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Op{te bolnice Sveti apostol Luka Doboj Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-939/09 Odluka o prijenosu prava raspolaganja na nepokretnosti, broj: 04/1-012-2-912/09 Odluka o prijenosu prava raspolaganja na nepokretnosti, broj: 04/1-012-2-913/09 Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Op{te bolnice Nevesinje Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Op{te bolnice Nevesinje

790

41/6

857

791

41/6 41/8

858

792 793

45/2 45/2 45/3 45/3

Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova - predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar - Lukavica 41/8 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova - predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar - Lukavica Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar - Lukavica Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar - Lukavica Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o prodaji akcija dr`avnog kapitala u Robnoj ku}i Boska a.d. Banja Luka Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora ~lanova dru{tva izme|u JP Autoputevi Republike Srpske, Strabag AG i Mre`a autoputeva d.o.o. Banja Luka

859 860 861

794

41/9

862

795

41/9 863 41/10 864

45/3

796

819

45/4

42/1

820

45/4

865 42/1 866

45/5

821 822 823

Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-887/09 42/2 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-684/09 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-947/09 43/1 43/24

45/5

867

45/6

Strana 18

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 868

Br./str.

Reg. br. 978

Br./str.

Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Zavoda za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika Jake{ Modri~a 45/6 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Zavoda za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika Jake{ Modri~a

Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u Izraelu za II. kvartal 2009. godine 48/4 Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u Kraljevini Belgiji za II. kvartal 2009. godine 48/4 Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u Ruskoj Federaciji za II. kvartal 2009. godine 48/5 Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u SR Njema~koj za II. kvartal 2009. godine 48/5 Odluka o utvr|ivanju visine dnevnica za slu`bena putovanja {efova predstavni{tava i uposlenika u predstavni{tvima Republike Srpske u inozemstvu Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i, broj: 04/1-012-2-1023/09 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1024/09

979

869

980 45/6 981

870

Odluka o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika Jake{ Modri~a 45/7 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Zavoda za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu hroni~nih du{evnih bolesnika Jake{ Modri~a 45/7 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o na~inu imenovanja predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfelja fondova i na~in njihovog postupanja Odluka o stavljanju van snage Odluke o odga|anju od izvr{enja sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{nji dug Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-284/09, od 26. februara 2009. godine Odluka o odobrenju kori{tenja sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1039/09 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1038/09 Odluka o davanju saglasnosti na Izvje{taj o finansijskom poslovanju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2008. godinu Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka namjenskih sredstava za razvoj turizma, broj: 04/1-012-2-967/09 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-966/09 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i, broj: 04/1-012-2-969/09 Odluka broj: 04/1-012-2-962/09 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-955/09 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-964/09

982

871

48/5

983

872

48/6 48/6

984 45/8 985 994

Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1042/09 48/6 Odluka o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija u {kolskoj 2009/10. godini na javnim visoko{kolskim ustanovama 49/20 50/5 51/1 51/29

873

45/8

948

1008 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1099/09 46/1 46/1 1009 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-685/09 1010 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-686/09

949 951

47/1

1011 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1025/09 51/47 1012 Odluka o odobrenju sredstava, broj: 04/1-012-2-1026/09 1013 Odluka o odobrenju prodaje havarisanih motornih vozila, broj: 04/1-012-2-1027/09 1014 Odluka o prijenosu prava raspolaganja, broj: 04/1-012-2-1028/09 51/47 51/48 51/48

952

47/1

953

47/1

954

47/2 47/2 47/2 47/2

1015 Odluka o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotovi} Banja Luka 51/48 1016 Odluka o davanju u zakup nepokretnosti, broj: 04/1-012-2-1035/09 51/49

955 956 957 976

1017 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog ~lana Nadzornog odbora Komunalnog preduze}a Vodovod i kanalizacija AD Isto~no Sarajevo 51/49 1018 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog ~lana Nadzornog odbora Komunalnog preduze}a Vodovod i kanalizacija AD Isto~no Sarajevo 1019 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Veterinarskog instituta Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Banja Luka

Odluka o odre|ivanju preduze}a od posebnog interesa za Republiku Srpsku i na~inu postupanja predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i / ili Fonda za restituciju Republike Srpske u preduze}ima od posebnog interesa 48/3 Odluka o rasporedu sredstava Predstavni{tvu Republike Srpske u Republici Srbiji za II. kvartal 2009. godine 48/4

51/50

977

51/50

Registar za 2009.

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Strana 19

Reg. br.

Br./str.

Reg. br. 1068 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republi~koj direkciji za promet naoru`anja i vojne opreme 1069 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-1119/09

Br./str.

1020 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Veterinarskog instituta Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Banja Luka 51/50 1021 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog (1) ~lana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

55/2 55/2

51/51

1022 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog (1) ~lana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske 51/52 1023 Odluka o izmjeni Odluke o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora Javnog preduze}a Autoputevi Republike Srpske AD Banja Luka 51/52 1027 Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju izme|u Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o na~inu rje{avanja imovinsko-pravnih odnosa Javnog preduze}a Srbija gas Novi Sad i preduze}a Gas promet a.d. Pale 52/1 1028 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i, broj: 04/1-012-2-1090/09 1029 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i, broj: 04/1-012-2-1064/09

1070 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja, broj: 04/1-012-2-1120/09 1082 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-1118/09

55/3 56/1

1083 Odluka o na~inu i uvjetima isporuke elektri~ne energije Distriktu Br~ko Bosne i Hercegovine, za period 1. juli - 31. decembar 2009. godine 56/6 1084 Odluka o odobrenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1188/09 1090 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-1117/09 1091 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-1169/09 1107 Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 1108 Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2009. godinu 56/6 57/1 57/9

52/1

58/7

52/1

58/7

1030 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1063/09 52/2 1031 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-1062/09 1032 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-1066/09 1033 Odluka o prijenosu prava kori{tenja, broj: 04/1-012-2-1067/09 1034 Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemlji{ta u svojini Republike Srpske DOO EU farma naturprodukt Prnjavor 1056 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1107/09 1057 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-1029/09 1062 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-1108/09 1063 Odluka o usvajanju Strategije zdravlja mladih Republike Srpske (2009 - 2012. godina) 1064 Odluka o usvajanju Dokumenta Program javnih ulaganja Republike Srpske za period 2009 - 2011. godina 52/2 52/2 52/2

1109 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1163/09 58/7 1110 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1170/09 58/7 1111 Odluka o dodjeli koncesije za kori{tenje dijela Jezera Bo~ac za organiziranje sportsko-ekonomskog ribolova uz odr`avanje sportskih takmi~enja ribolovaca, kao i za skijanje na vodi na elektri~ni pogon, bez prava na poribljavanje

58/8

52/3 53/1 53/1 54/8 55/1

1112 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova - predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar Trebinje 58/8 1113 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova - predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar Trebinje 1114 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar Trebinje 1115 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar Trebinje 1116 Odluka o prijenosu prava raspolaganja, broj: 04/1-012-2-1161/09 1117 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-1160/09 1118 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-1162/09 1119 Odluka o raspodjeli dobiti, broj: 04/1-012-2-1180/09

58/9

58/9

58/10 58/10 58/11 58/11 58/11

55/1

1065 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1139/09 55/1 1066 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1136/09 55/1 1067 Odluka o usvajanju Godi{njeg programa za za{titu potro{a~a u Republici Srpskoj za 2009. godinu

55/2

Strana 20

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 1120 Odluka o dopuni Odluke o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2085/08, od 21. augusta 2008. godine 1121 Odluka o poni{tenju Odluke o dodjeli koncesije za kori{tenje poljoprivrednog zemlji{ta u svojini Republike Srpske preduze}u DOO Agreks Donji @abar 1129 Odluka o reprogramu kreditnih obaveza, broj: 04/1-012-2-1193/09 1138 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1226/09 1139 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za zapo{ljavanje Republike Srpske 1140 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Zavoda za zapo{ljavanje Republike Srpske 1144 Odluka o postupku i kriterijima kontrole i procjene uticaja zakona, drugih propisa i op}ih akata na uvo|enje novih, izmjenu i ukidanje postoje}ih formalnosti koje optere}uju privredno poslovanje 1145 Odluka o prenosu prava kori{tenja na nekretninama, broj: 04/1-012-2-1212/09 1146 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-1217/09 1147 Odluka broj: 04/1-012-2-1221/09 1148 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja Poreskoj upravi Republike Srpske 1149 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1214/09 1150 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republi~kom deviznom inspektoratu 1151 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centru za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske - Gender centru Republike Srpske 1152 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republi~koj upravi civilne za{tite 1153 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za upo{ljavanje i postavljenje dr`avnih slu`benika 1154 Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, broj: 04/1-012-2-283/09, od 26. februara 2009. godine

Br./str.

Reg. br. 1180 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu nauke i tehnologije 1181 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za dr`avnu upravu

Br./str.

58/12

63/3

58/13 59/15 60/18

63/3

1182 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1234/09 63/3 1183 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1257/09 63/3 1184 Odluka o kriterijima za izbor na listu ~lanova konkursnih komisija za izbor dr`avnih slu`benika u republi~ke organe uprave 63/3 1185 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje pet ~lanova i sekretara Komisije za koncesije Republike Srpske 63/4 1186 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje pet ~lanova i sekretara Komisije za koncesije Republike Srpske

60/18

60/19

63/5

61/1 61/2 61/3 61/3

1187 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i tri ~lana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske 63/5 1188 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i tri ~lana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske 1189 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivanje i eksploataciju tehni~kog gra|evinskog kamena - kre~njaka na lokalitetu ^elar kod Prnjavora preduze}u MG Mind d.o.o. Mrkonji} Grad 1190 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-1235/09

63/6

61/4 61/4

63/6 63/7

61/4

1191 Odluka o odobrenju kori{tenja sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1236/09 1192 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva na imovini, broj: 04/1-012-2-1237/09

63/7 63/7 63/8

61/4

1193 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-1239/09 1194 Odluka o izmjeni Odluke o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-911/09, od 14. maja 2009. godine 1195 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o promjeni oblika organiziranja Mati~nog dr`avnog preduze}a Energoinvest sa p.o. Srpsko Sarajevo 1196 Odluka o poni{tenju Odluke o dodjeli koncesije za kori{tenje poljoprivrednog zemlji{ta u svojini Republike Srpske preduze}u DOO Bra}a Pavlovi} Obudovac 1199 Odluka o utvr|ivanju otkupne cijene p{enice roda 2009. godine 1200 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1287/09 1201 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i, broj: 04/1-012-2-1286/09

61/5

63/8

61/5

63/8

61/5

63/8 64/1 64/1

1178 Odluka o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih ra~una stare devizne {tednje 63/1 1179 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poreskoj upravi Republike Srpske

63/2

64/1

Registar za 2009.

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Strana 21

Reg. br. 1202 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-1263/09 1213 Odluka o odobravanju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1293/09 1215 Odluka o odobravanju sredstava, broj: 04/1-012-2-1335/09 1217 Odluka o odobravanju sredstava, broj: 04/1-012-2-1336/09 1218 Odluka o odobravanju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1305/09 1219 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1311/09

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

64/2 65/1 66/1 67/1 67/1

1249 Odluka o izmjeni Odluke o promjeni oblika organiziranja Javnog preduze}a Zavod za ud`benike i nastavna sredstva sa p.o. Srpsko Sarajevo 68/5 1271 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-1367/09 71/22

1275 Odluka o usvajanju izmjene Plana kori{tenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2009. godinu 72/1 1276 Odluka o davanju saglasnosti na Plan o izmjenama i dopunama Plana poslova premjera i uspostave katastra nepokretnosti za 2009. godinu 1277 Odluka o odobrenju sredstava bud`etske rezerve, broj: 04/1-012-2-1439/09 1278 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1417/09 1279 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za kapitalna ulaganja, broj: 04/1-012-2-1402/09 1280 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1383/09 1281 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i, broj: 04/1-012-2-1387/09 1282 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1420/09 1283 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i fondacijama i udru`enjima gra|ana

72/1 72/2

67/1

1220 Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Instituta za za{titu zdravlja Republike Srpske Banja Luka 67/2 1221 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1309/09 1222 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1323/09 1223 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1324/09 1224 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1325/09 67/2 67/2 67/3 67/3

72/2

72/3 72/3

1239 Odluka o na~inu i uvjetima isporuke elektri~ne energije Distriktu Br~ko Bosne i Hercegovine, za period 1. juli - 31. decembar 2009. godine 68/2 1240 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1361/09

72/3 72/4

68/2

72/4

1241 Odluka o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemlji{ta u svojini Republike Srpske preduze}u Lijev~e produkt DOO Laminci, Gradi{ka 68/2 1242 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republi~kom zavodu za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje|a 68/3 1243 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za uzgoj i selekciju u sto~arstvu 1244 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pru`anje stru~nih usluga u poljoprivredi

1284 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i pojedincima 72/4 1285 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i Karitasu u Republici Srpskoj 1286 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva na imovini, broj: 04/1-012-2-1394/09

72/4 72/5 72/5 72/5 72/5 72/6

68/3

1287 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-1393/09 1288 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-1392/09

68/3

1289 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-1391/09 1290 Odluka o prijenosu prava raspolaganja na nekretninama, broj: 04/1-012-2-1388/09 1291 Odluka o dodjeli koncesije za kori{tenje poljoprivrednog zemlji{ta u svojini Republike Srpske preduze}u DOO Zelengaj Brezik - Laminci 1292 Odluka o dodjeli koncesije za kori{tenje poljoprivrednog zemlji{ta u svojini Republike Srpske preduze}u AD Farmland Nova Topola

1245 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1364/09 68/3 1246 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1366/09 68/4 1247 Odluka o utvr|ivanju uvjeta, standarda i kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Odbora za reviziju AD Kosmos Banja Luka 68/4 1248 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Odbora za reviziju AD Kosmos Banja Luka

72/7

68/4

72/8

Strana 22

[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Registar za 2009.

Reg. br. 1293 Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za {ume 1314 Odluka o formiranju Predstavni{tva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji

Br./str.

Reg. br. 1407 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1482/09

Br./str.

77/1 78/1 78/1

72/8 73/2

1411 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1499/09 1412 Odluka o kori{tenju sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1500/09

1315 Odluka o dodjeli nov~anih sredstava op}inama 73/2 1316 Odluka o davanju saglasnosti na programske aktivnosti u 2009. godini nevladinih organizacija / udru`enja proizi{lih iz antifa{isti~ke i oslobodila~ke borbe tokom 20. vijeka i Odbrambeno-otad`binskog rata Republike Srpske 73/3 1317 Odluka o davanju saglasnosti na Listu spomenika, spomen-obilje`ja i vojni~kih grobova koji podlije`u za{titi Republike ~iji je sastavni dio i Lista spomenika za izgradnju, vezanih za Odbrambeno-otad`binski rat Republike Srpske, u 2009. godini 1318 Odluka o odobravanju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1475/09 1319 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1448/09 1320 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1449/09 1321 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1450/09 1322 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - teku}e pomo}i - pomo}i udru`enjima od javnog interesa 1323 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utro{ka sredstava - namjensko finansiranje ^etvrtog kruga Bikon {eme 1324 Odluka o prijenosu prava raspolaganja i prava posjeda na nepokretnostima, broj: 04/1-012-2-1454/09 1325 Odluka o prijenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-2-1455/09 1326 Odluka o davanju saglasnosti na Plan racionalizacije voznog parka Ministarstva prosvjete i kulture za 2009. godinu 1327 Odluka o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog ~lana Nadzornog odbora Komunalnog preduze}a Komunalac a.d. Bosanski Brod

1416 Odluka o odobrenju isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-012-2-1512/09 79/1 1420 Odluka o osnivanju Gimnazije Kalinovik u Kalinoviku 1421 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1507/09 1422 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1508/09 80/1 80/2 80/2 80/2

73/3

1423 Odluka o davanju saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-1509/09

73/3 73/3 73/4 73/4

1424 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku MH ERS - Mati~no preduze}e a.d. Trebinje, broj: 1.1/01-1703-1/09, od 4. augusta 2009. godine, o pokretanju postupka prodaje bilansnih vi{kova elektri~ne energije, za period 15. septembar - 31. decembar 2009. godine 80/2 1425 Odluka o utvr|ivanju op}eg interesa, broj: 04/1-012-2-1522/09 1426