Click here to load reader

Službeni glasnik RS - registar propisa objavljenih u 1995. godini

  • View
    99

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik RS - registar propisa objavljenih u 1995. godini

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

1

SLUBENI GLASNIKREPUBLIKE SRPSKEPROPISA OBJAVENIH U SLUBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE U 1995. GODINI

REGISTAR

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

PREDSEDNIK REPUBLIKE ZAKONI65 66 Zakon o obezbeeu sredstava za posebne namene Zakon o izmenama Zakona o privremenom utvrivau plaaa poreza od privredne i profesionalne delatnosti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o primeni Zakona o Vojsci u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Ispravka 6/149

153 258

Odluka o pomilovau osuenih lica Odluka o utvrivau inova i oznaka funkcija i o unapreeu u inove policije ovlatenih slubenih lica Ministarstva unutraih poslova Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Baa Luka Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Bijeina Ispravka

10/278

14/417 17/477 17/477 19/535 17/477 17/477 17/478 17/478 17/478 17/478 17/479 17/479

292 6/152 293

87

7/165 20/555

294 295 296

Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Bilea Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Biha Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Bratunac Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Brod Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Brko Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Viegrad Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Vlasenica Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Vogoa

ODLUKE28 Odluka o obrazovau Dravnog komiteta za saradu sa Ujedienim nacijama i meunarodnim humanitarnim organizacijama Odluka o imenovau predsednika, potpredsednika i lanova Dravnog komiteta za saradu sa UN i meunarodnim humanitarnim organizacijama Odluka o pomilovau osuenih lica Odluka o pomilovau osuenih lica po slubenoj dunosti Odluka o utvrivau izvornika (etalona) grba i zastave Republike Srpske

3/55

297 298

29

3/55 4/101 7/165 9/221 299 300 301

41 88 123

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

2

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Vukosave Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Gacko Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Glamo Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Gradika Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Grahovo Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Derventa Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Doboj Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Drvar Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Zavidovii Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Zvornik Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Ilija Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Ilia Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Jajce Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Kalesija Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Kalinovik Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Ku Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Kneevo Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Kozarska Dubica Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Koic

17/479 17/479 17/479 17/480 17/480 17/480 17/480 17/480 17/481 17/481 17/481 17/481 17/482 17/482 17/482 17/482 17/482 17/483 17/483

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Kotor-Varo Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Krupa na Uni Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Kupres Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Kostajnica Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Laktai Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Lopare Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Lukavac Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Maglaj Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine ubie Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Milii Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Modria Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Mostar Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Mrkoi Grad Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Nevesie Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Novi Grad Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Novo Sarajevo Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Olovo Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Oraje Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Pale

17/483 17/483 17/483 17/484 17/484 17/484 17/484 17/484 17/485 17/485 17/485 17/485 17/485 17/486 17/486 17/486 17/486 17/486 17/487

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

3

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358

Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Pelagievo Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Petrovac Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Petrovo Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Prijedor Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Pravor Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Rajlovac Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Rogatica Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Rudo Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Sanski Most Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Srebrenica - Skelani Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Sokolac Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Srbac Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Srbie Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Srbobran Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Stari Grad Odluka o imenovau ratnog predsednitva Srpskog grada Sarajeva Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Stolac Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Tesli Odluka o obrazovau ratnog nredsednitva optine Trebie

17/487 17/487 17/487 17/487 17/488 17/488 17/488 17/488 17/489 17/489 17/489 17/489 17/489 17/490

359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 460 530 595

Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Trnovo Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Tuzla Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Ugevik Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Han Pijesak Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine Haii Odluka o imenovau ratnog predsednitva optine ajnie Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine elinac Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine amac Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine ekovii Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine ipovo Odluka o obrazovau ratnog predsednitva optine Gorade Odluka o osloboeu od krivinog goea Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrivau inova i oznaka funkcija i o unapreeu u inove policije ovlaenih slubenih lica Ministarstva unutraih poslova Republike Srpske Odluka o pomilovau osuenih lica Odluka o otvarau Biroa predsednika Republike Srpske u Baoj Luci Odluka o ukidau ratnog staa

17/491 17/491 17/491 17/491 17/492 17/492 17/492 17/492 17/492 17/493 20/537 21/559

23/613 24/621 26/677 27/709

617 17/490 17/490 17/490 17/490 17/491 152 648 714

UREDBEUredba sa zakonskom snagom o dopuni Zakona o primeni Zakona o prometu nepokretnosti za vreme trajaa neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa

10/278

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

4

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

192

Uredba sa zakonskom snagom o izmenama i dopunama Zakona o obezbeeu sredstava za posebne namene Uredba sa zakonskom snagom o usmeravau dela prihoda ostvarenog po osnovu izvoza roba i usluga iz Republike Srpske Ispravka

5 12/375 22 63 12/376 20/555 64 138 12/376 139 18/521 140 141 142 21/557 21/558 21/558 24/621 144 145 143

Zakon o doprinosima Zakon o dravnim preduzeima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi Zakon o izmenama Zakona o utvrivau carine pri uvozu motornih vozila Zakon o izvreu Bueta Republike Srpske za 1995. godinu Zakon o akcizama i porezu na promet Ispravka Zakon o porezu na platu po osnovu rada u inostranstvu Zakon o utvrivau katastarskog prihoda Zakon o privremenoj primeni Zakona o carinskoj tarifi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o primeni Zakona o deviznom poslovau u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Zakon o zatiti stanovnitva od zaraznih bolesti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osigurau Ispravka

2/9 3/45 6/149 6/149 10/233 10/235 12/402 10/244 10/245 10/247

193

194

Uredba sa zakonskom snagom o izmenama Zakona o privremenom utvrivau plaaa poreza od privredne i profesionalne delatnosti Uredba sa zakonskom snagom o izmenama i dopunama Zakona o uvoeu ratnih poreza Uredba sa zakonskom snagom o izmenama Zakona o utvrivau carine pri uvozu motornih vozila Uredba sa zakonskom snagom o smetaju izbeglica Uredba sa zakonskom snagom o primeni Zakona o Vojsci u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet Uredba sa zakonskom snagom o izmenama Zakona o uvoeu ratnih poreza Uredba sa zakonskom snagom o izmetau imovine sa dela Republike Srpske

435 447

19/529 19/529

448 527

528 529 616

10/247 10/248 10/255 27/727

REEA369 690 Reee o imenovau efa Kancelarije ordena Republike Srpske Reee o postaveu direktora Biroa predsednika Republike Srpske u Baoj Luci 17/493 26/684 146

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o primeni Zakona o redovnim sudovima za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Zakon o javnom redu i miru za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Zakon o primeni Zakona o prebivalitu i boravitu graana za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Zakon o izmenama Zakona o primeni Zakona o optem upravnom postupku za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Zakon o dopunama Zakona o primeni Zakona o radnim odnosima za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa

10/259 10/260

OSTALI PROPISI195 Statuti ordena i medaa Republike Srpske 12/377

147 148

10/262

NARODNA SKUPTINA REPUBLIKE SRPSKE ZAKONI4 Zakon o primeni Zakona o uslovima za obavae poslova vetaea za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa

149

10/263

150 2/9

10/263

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

5

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

151

Zakon o rudarstvu Ispravka

10/263 18/527 11/281 11/289 11/298 18/528 11/301 11/322 11/323 16/441 16/451 16/451 16/452 16/452 16/457

8 9 23 24 25

Odluka o razreeu predsednika Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu predsednika Osnovnog suda Vlasenica Odluka o prestanku mandata narodnog poslanika Odluka o prestanku mandata narodnog poslanika Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika u Narodnoj skuptini Republike Srpske Odluka o razreeu lana Vlade Odluka o kreditirau pooprivredne proizvode i otkupa pooprivrednih proizvoda u 1995. godini Odluka o prihvatau Projekta ostvarivaa srpske federacije Odluka o usvajau Bilansa javne potroe Republike Srpske za 1995. godinu Odluka o usvajau Bueta Republike Srpske za 1995. godinu Odluka o utvrivau Programa statistikih istraivaa od interesa za Republiku za 1995. godinu Odluka o osnivau Fakulteta za proizvodu i menament u Trebiu Odluka o proglaeu rezultata prevremenih izbora za odbornike Skuptine optine Srpska Kostajnica Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Brkom Odluka o razreeu sudije Vieg suda u Sarajevu Odluka o razreeu sudija Osnovnog suda u Gradici Odluka o razreeu osnovnog javnog tuioca u Tesliu Odluka o imenovau zamenika republikog javnog pravobranioca sa seditem u Drvaru Odluka o izboru predsednika i sudija Osnovnog suda u Brkom Ispravka

2/13 2/13 3/54 3/54

154 155 156

Zakon o putevima Zakon o kulturnim dobrima Zakon o komunalnim delatnostima Ispravka

3/54 3/54

157 158 159 268 269 270 271 272 273 274 645 646 647

Zakon o zdravstvenoj zatiti ivotia i veterinarskoj delatnosti Zakon o overavau potpisa, rukopisa i prepisa Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lovstvu Zakon o zatiti od poara Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravima vojnih invalida i porodica palih boraca Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekrajima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvreu krivinih sankcija Zakon o dopunama Zakona o oruju i municiji Zakon o unutraim poslovima Novi preien tekst Zakon o izbeglicama i raseenim licima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima Zakon o izmenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi

26 27

3/54 6/152 12/325 12/325

67 160 161 162

12/340 12/366

163 164

16/457 26/673 26/677 26/677 165 166 167 168 169 2/12 170

12/366 12/366 12/366 12/366 12/367 12/367 12/367 16/475

ODLUKE6 Odluka o imenovau lanova i predsednika Odbora za programsku orijentaciju i utvrivaku politiku javnih glasila u inoformativnoj delatnosti Odluka o imenovau Odbora za obeleavae znaajnih dogaaja i linosti iz istorije srpskog naroda

7

2/12

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

6

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

171

Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Baoj Luci Ispravka

12/367 16/475 12/367 16/475 12/367 16/475 12/367 16/475

184 185 186

Odluka o razreeu lana Saveta Direkcije za privatizaciju i razvoj Odluka o imenovau direktora Javnog preduzea Zavod za ubenike i nastavna sredstva Odluka o imenovau predsednika i lanova Nadzornog odbora Javnog preduzea Zavod za ubenike i nastavna sredstva Odluka o usvajau Izvetaja mandatno-imunitetske komisije Odluka o imenovau lana Saveta Direkcije za privatizaciju i razvoj Odluka o imenovau generalnog direktora Javnog preduzea za informativnu, izdavaku i grafiku delatnost "Glas srpski" Odluka o imenovau glavnog i odgovornog urednika Javnog preduzea "Glas srpski" Odluka o potvrivau propisa koje je doneo predsednik Republike iz nadlenosti Narodne skuptine Odluka o verifikaciji mandata narodnih poslanika u Narodnoj skuptini Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Modrii Odluka o izboru sudija Vieg suda u Doboju Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Sarajevu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Modrii Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Sokocu Odluka o imenovau predsednika i lanova Upravnog odbora Javnog preduzea Zavod za ubenike i nastavna sredstva Odluka o imenovau Upravnog odbora Javnog osnovnog dravnog elezniko-transportnog preduzea Republike Srpske Odluka o imenovau Nadzornog odbora Javnog osnovnog dravnog elezniko-transportnog preduzea Republike Srpske

12/369 12/369

172

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini Ispravka

12/369 12/369 12/370

173

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini, odelee u Loparama Ispravka

187 188 189

174

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Novom Gradu Ispravka

12/370 12/370

175

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici Ispravka

190 12/368 16/475 12/368 16/475 277 12/368 16/475 12/368 16/475 12/368 12/368 12/368 12/369 12/369 280 281 282 278 279 275

176

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Viegradu Ispravka

16/468 16/468 16/468 16/468 16/468 16/469 16/469

276

177

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Rogatici Ispravka

178

Odluka o izboru sudije Osnovnog Suda u Trebiu Ispravka

179 180 181 182 183

Odluka o imenovau zamenika Republikog javnog tuioca Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca na Ilii Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Doboju Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Doboju - odelee u Modrii Odluka o imenovau lanova Upravnog odbora Republikog fonda zajednikih rezervi

16/469

283

16/469

284

16/469

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

7

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

285

Odluka o imenovau Upravnog odbora Javnog matinog preduzea PTT saobraaja Republike Srpske Odluka o imenovau Nadzornog odbora Javnog matinog preduzea PTT saobraaja Republike Srpske Odluka o osnivau Arhitektonsko-graevinskog fakulteta u Baoj Luci Odluka o imenovau lanova Republike izborne komisije Odluka o razreeu predsednika Republike izborne komisije Odluka o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog matinog dravnog preduzea "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o potvrivau Uredbe sa zakonskom snagom o izmetau imovine sa dela Republike Srpske Odluka o potvrivau Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o preduzeima Odluka o potvrivau Uredbe sa zakonskom snagom o izmenama Zakona o uvoeu ratnih poreza Odluka o potvrivau Uredbe sa zakonskom snagom o izmenama i dopunama Zakona o uvoeu ratnih poreza Odluka o potvrivau Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet Odluka o izboru predsednika Vlade Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske za drutvene delatnosti Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske za unutrau politiku Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske za privredu i finansije Odluka o izboru lanova Vlade Republike Srpske

659 16/469 660 661 662 663 664 665 21/559 666 667 668 669 26/678 670 26/678 671 672 673 674 675 676 677

Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske Odluka o imenovau sekretara Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o izboru sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o imenovau zamenika Republikog javnog pravobranioca Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baa Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baa Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baa Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baa Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baa Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baa Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baa Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baa Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Brkom Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Vlasenici Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Vlasenici Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Derventi Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Derventi Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Doboju Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Doboju

26/679 26/679 26/680 26/680 26/680 26/680 26/680 26/680 26/680 26/681 26/681 26/681 26/681 26/681 26/681 26/681 26/682 26/682 26/682

286

16/470 18/522 21/559 21/559

436 531 532 533

649

26/678 26/678

650 651

652

653

26/678 26/678 26/679 26/679 26/679 26/679

654 655 656 657 658

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

8

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Modrii Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Zvorniku Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Rogatici Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Trebiu Odluka o imenovau zamenika Osnovnog javnog tuioca u Brkom Odluka o imenovau zamenika Vieg javnog tuioca u Doboju Odluka o imenovau Osnovnog javnog tuioca u Tesliu Odluka o razreeu sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o razreeu Vieg javnog tuioca u Sarajevu Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Brkom Odluka o razreeu predsednika Osnovnog suda u Doboju Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Petrovcu

26/682 26/682 26/682 26/682 26/682 26/683 26/683 26/683 26/683 26/683 26/686

42 43

Uredba o ograniavau trokova prometa Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o davau saglasnosti na cene odreenih proizvoda i usluga Uredba o paritetnim odnosima odreenih proizvoda Uredba o obaveznom uvoeu ekova graana Uredba o Republikom protokolu Uredba o dopuni Uredbe o dokazivau zavrenog razreda i godine studija Uredba o davau saglasnosti na cene odreenih proizvoda i usluga Uredba o izdavau u zakup slobodnih kapaciteta u zdravstvenim ustanovama Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o zaradama i naknadama Uredba o ograniavau stopa za pokrie trokova prometa Uredba o odreivau radnog vremena pravnih i fizikih lica koja se bave prometom roba i usluga Uredba o izdacima za slubena putovaa u inostranstvo, koji se organima uprave priznaju u materijalne trokove Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uspostavau informativnog sistema za porodice palih boraca, ratne vojne invalide i rtve rata Uredba o upisu u sudski registar dravnih preduzea i drugih pravnih lica odreenih Zakonom o dravnim preduzeima Uredba o osnivau Vazduhoplovnog servisa Republike Srpske Uredba o dopuni Uredbe o postupku ostvarivaa prava na oslobaae od plaaa carine Uredba o obaveznom uvoeu ekova graana i isplati zarada putem ekova Uredba o snabdevau stanovnitva ogrevnim drvetom u 1995. godini

4/101

4/102 4/103 5/141 6/153 8/209 8/209 9/222 12/384 12/385

44 55 68 100 101 124 196 197 238

13/405

239 26/683 240 12/370 260

13/405

OSTALI PROPISI191 Zauak o osnovama ekonomske politike Republike Srpske za 1995. godinu

13/407

V LADA REPUBLIKE SRPSKE UREDBE10 30 Uredba o kancelarijskom poslovau organa dravne uprave Uredba o naelima za unutrau organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima i posebnim organizacijama Uredba o otkupnim cenama fermentisanog duvana 2/13

15/425 16/470 17/493 19/530 19/531

287 370 449 450

3/56 3/58

31

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

9

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

596

Uredba o materijalnom obezbeeu vojnih invalida i porodica palih boraca

23/613

48

Odluka o uvoeu mera za otklaae vanrednih okolnosti u Radnoj organizaciji PTT "Ineering" Odluka o oslobaau plaaa akcize, carine i poreza na promet na uvoz dizel goriva individualnih pooprivrednih proizvoaa Odluka o dopunskim sredstvima optinama za 1995. godinu Odluka o privremenom broju, strukturi i prostornom rasporedu sredih kola u Republici Srpskoj Odluka o pripajau Dravnog preduzea "Malvel" Baa Luka Javnom preduzeu "Glas srpski" Baa Luka Odluka o odreivau Dravnog preduzea "Malvel" Baa Luka od posebnog interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesu za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti drvopreraivake industrije Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o dopuni Odluke o odreivau preduzea za proizvodu naoruaa i vojne opreme preduzeima od posebnog znaaja za odbranu Republike

4/105

ODLUKE11 Odluka o naseenim mestima i katastarskim optinama koje ulaze u sastav Optine Srpska Kostajnica Odluka o osnivau Doma za penzionere i stara lica Nearii Odluka o broju studenata koji se mogu upisati na magistarske studije na Medicinskom fakultetu u Baoj Luci i o visini kolarine za taj studij Odluka o kieu buetskih sredstava Odluka za podsticaj izvoza i prodaji deviza Narodnoj banci Republike Srpske Odluka o produeu roka za predaju godieg obrauna za 1994. godinu Odluka o odreivau Preduzea Zavod za vodoprivredu "Hidroprojekt" preduzeem od posebnog interesa za Republiku Srpsku Odluka o formirau umskoprivrednih podruja u Republici Srpskoj Odluka o pripajau "Glas Malvel" DD Baa Luka Javnom preduzeu "Glas srpski" Baa Luka Odluka o spajau Meovitog deoniarskog drutva "Baaluka autobuska stanica" iz Baa Luke sa Preduzeem putnikog saobraaja "Autoprevoz" iz Baa Luke Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Komesarijata za izbeglice i humanitarnu pomo za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Odluka o obrazovau radne grupe za izradu novog Krivinog zakona Republike Srpske Odluka o organizovau i radu Preduzea "Bitas" Novo Sarajevo Odluka o proglaeu dravnih preduzea u oblasti pooprivrede i prehrambene industrije od posebnog interesa za Republiku Srpsku

56

5/141 5/142

2/15 2/15

57 58

12 13

5/142

59 2/17 3/58 3/58 69 3/59 70 3/59 3/59 3/60 71 72 73 74 3/60 75 76 3/61 77 4/104 78 4/104 79 60

5/145

32 33 34 35

5/146 6/153 6/154 6/155 6/155 6/155

36 37 38

6/156 6/156 6/157 6/157 6/157

39

45 46 47

4/104

6/158

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

10

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

80

Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku iz oblasti putne privrede Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu pravnih sledbenika Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mrei ustanova uenikog i studentskog standarda Odluka o davau saglasnosti na Status Zavoda za zatitu zdrava Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Javnog filmskog preduzea Republike Srpske "Srna film" Odluka o koriteu deviznih rezervi Republike Srpske Odluka o koriteu deviznih rezervi Republike Srpske Odluka o proglaeu dravnih preduzea za eksploataciju prirodnih mineralnih sirovina od interesa za Republiku Srpsku Odluka o dopuni Odluke o obrazovau radne grupe za izradu Novog krivinog zakona Republike Srpske Odluka o osnivau sudova za prekraje i utvrivau broja sudija u sudovima za prekraje Odluka o otkupnoj ceni, uslovima i nainu etve i otkupa penice roda 1995. godine Odluka o obustavau od izvrea Zakuka Izvrnog odbora Skuptina optine elinac Odluka o pristupau izradi Vodoprivredne osnove sliva reke Ukrine Odluka o dopuni Odluke o oslobaau plaaa akcize, carine i porez na promet na uvoz dizel goriva individualnim pooprivrednih proizvoaa Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku

105 6/158 6/158 6/158 6/159 108 6/159 6/159 109 106

Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku iz oblasti tekstilne industrije Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti prerade metala i metalurgije Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti industrije keramike i vatrostalnih materijala Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti hemijske industrije Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti industrije koe i obue Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti drumskog saobraaja Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti renog transporta Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku iz oblasti vazdunog transporta Odluka o proglaeu "3avoda za ubenike i nastavna sredstva" preduzeem od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davau saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzea "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Sekretarijata Vlade Republike Srpske za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu saobraaja i veza za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Odluka o organizovau i radu preduzea "Jugoinspekt" Sarajevo sa privremenim seditem u Bijeini

8/212

81 82 83 84 85 86

8/212

107

8/212

8/213

8/213

6/159 7/165 7/166

110

89 90 91

8/213

111

8/213

112 7/166 113 7/166 114 7/167 7/168 116 7/168 8/211 115

8/214

92

8/214 8/214

93

94 95

8/214

102 103

8/214

117

8/211 8/211

8/214

104

125

9/223

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

11

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

126 127 128 129

Odluka o organizovau i radu preduzea "Interped" Sarajevo Odluka o proglaavau dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o izgradi dalekovoda 110 KV "Reevo-Krstac" Odluka o broju studenata koji se upisuju na prvu godinu osnovnih studija u kolskoj 1995/96. godini Odluka o kolarini za studente ije se osnovne studije ne finansiraju iz Bueta Republike Srpske Odluka o obustavi od izvrea Zakuka Izvrnog odbora Optine Prijedor br. 02-02318/94 od 26. maja 1994 godine Odluka o obustavi od izvrea Odluke Izvrnog odbora Skuptine optine Mrkoi Grad broj: 10-40-92/95. od 21. marta 1995. godine Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva pooprivrede, umarstva i vodoprivrede za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Republikom protokolu za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva obrazovaa, nauke i kulture za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Odluka o razvrstavau poslova po grupama sloenosti i utvrivau koeficijenta za obraun neto plata u republikim organima i organizacijama Odluka o izboru predsednika i sudija sudova za prekraje Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivau sudova za prekraje i utvrivau broja sudija u sudovima za prekraje Odluka o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti graevinarstva

9/224 9/224 9/224

202 203

Odluka o osnivau Vie kole unutraih poslova Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu informacija za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Odluka o dopuni Odluke o proglaeu dravnih preduzea u oblasti pooprivrede i prehrambene industrije od posebnog interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o produeu roka za predaju polugodieg obrauna za period januar -juni 1995. godine Odluka o uvoeu mera za otklaae vanrednih okolnosti u Drutvenom preduzeu "Poooprema" Sarajevo Odluka o nastavau sa radom dravnih preduzea, ustanova i finansijskih organizacija u ratnim uslovima Odluka o dopuni Odluke o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o obustavi od izvrea Zakuka Izvrnog odbora Optine Pravor broj 01/1022-562/95 od 30. juna 1995. godine Odluka o davau saglasnosti na akta Javnog matinog dravnog preduzea "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o razreeu dunosti lanova Vlade Republike Srpske Odluka o promenama u sastavu Vlade Republike Srpske Odluka o proglaeu dravnog nreduzea Rudnik mrkog uga "Kamengrad" preduzeem od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaavau D.P. "Krajinalijek" p.o. Baa Luka od interesa za Republiku Srpsku Odluka o dopunama Odluke o kolarini za studente ije se osnovne studije ne finansiraju iz Bueta Republike

12/389

12/389

204 9/224 241 259 9/226 261 9/226 262 9/227

130

12/389 13/407

9/226

131

14/420

132

15/428

133

15/428 15/428

263 264

134

9/227 265

15/429

135

15/429 16/470 16/471

9/227

288 289

198

12/386 371 12/387 372 12/388 373 12/389

199 200

17/493 17/493

201

17/494

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

12

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

374

Odluka o dopuni Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija u kolskoj 1995/96. godini Odluka o proglaeu Dravnog preduzea Fabrika mineralne vode i BIP-a "Vitinka" Kozluk preduzeem od interesa za Republiku Srpsku Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o obezbeeu efektivnih dinarskih sredstava za isplatu dela otkupene stoke od izbeglog i raseenog stanovnitva Optine Glamo i Grahovo u iznosu od 280.000 dinara i 3.000 litara D-2 za transport stoke Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu trgovine i snabdevaa u uslovima ratne opasnosti i ratnog staa Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o ratnoj sistematizaciji Strune slube Fonda za penzijsko i invalidsko osigurae Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na ratnu sistematizaciju Javnog fonda za zdravstveno osigurae Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o ratnoj sistematizaciji radnih mesta u Zavodu u zapoavae Republike Srpske Odluka o obezbeeu goriva za koevinu livada Odluka o izboru predsednika i sudija sudova za prekraje Odluka o razreeu predsednika suda za prekraje u Vogoi Odluka o osnivau Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju "Prijedor" u Prijedoru Odluka o imenovau ministra za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i graevinarstvo Odluka o imenovau ministra unutraih poslova Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i graevinarstvo za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa

455 17/494

375

Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o orranizaciji i sistematizaciji radnih mesta za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa u Republikog upravi javnih prihoda Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta za vreme neposredne ratne opaonosti ili ratnog staa u Republikom hidrometeorolokom zavodu Odluka o dopuni Odluke o proglaeu dravnih preduzea od interesa za Republiku Srpsku u oblasti graevinarstva Odluka o obrazovau Komisije za izradu izbornih zakona Odluka o odreivau preduzea za proizvodu naoruaa i vojne opreme, preduzeima od posebnog znaaja za odbranu Republike Odluka o proglaeu Dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o stavau van snage Odluke o spajau preduzea i drugih organizacija u ODP "Standard" Rogatica Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu zdrava, rada i socijalne zatite za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Odluka o izboru predsednika i sudije suda za prekraje Odluka o izboru predsednika i sudija sudova za prekraje Odluka o spajau dravnih preduzea i delova preduzea u Osnovno dravno preduzee "Agrokombinat" Rogatica Odluka o izmeni Odluke o proglaeu dravnih preduzea u oblasti pooprivrede i prehrambene industrije od posebnog interesa za Republiku Srpsku Odluka o izmenama Odluke o visini posebnih vodoprivrednih naknada Odluka o visini toplog obroka radnika

19/533

456 17/494

376

17/494

19/533

437

457

19/533 20/537

18/522

461 462

438

18/522 463 18/523 18/523 465 18/523 18/523 534 18/523 18/523 19/531 535 536 464

20/537 20/538

439

440 441

20/538

442 443 444 451 452

20/538 21/559 21/560

21/560

19/533 19/533

537

453 454

21/561 21/561 21/561

538 19/533 539

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

13

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

540

Odluka o utvrivau opteg interesa radi izgrade planiranog nasea na levoj obali Drine "Slobomira" Odluka o visini takse za uverea o zdravstvenom stau ivotia Odluka o visini i nainu naknade za veterinarsko-sanitarne preglede Odluka o visini takse za drae pasa Odluka o prodaji dizel goriva D-2 za jeseu setvu za 1995. godinu Odluka o izboru predsednika suda za prekraje Odluka o izboru predsednika i sudija sudova za prekraje Odluka o pripajau "Javnog preduzea Zavod za ubenike i nastavna sredstva" Preduzeu "Svetlost-Maslea" Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o obustavi od izvrea Naredbe Ratnog predsednitva Optine Pale br. Pov. 01420/95 od 22. avgusta 1995. godine Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Vazduhoplovnom servisu Republike Srpske za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa Odluka o izmeni i dopuni Odluke o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o stavau van snage Odluke o uvoeu i utvrivau visine naknade kod koritea uma na vrednost realizovanih i naplaenih umskih sortimenata Odluka o obustavau od izvrea Naredbe Ratnog predsednitva optine Zvornik o razrezu preduzeima i drugim subjektima na podruju optine Zvornik za popunu Ratnog bueta za 1995. godinu Odluka o stavau na raspolagae Ministarstvu zdrava, rada i socijalne zatite objekte Samostana u Novoj Topoli, optine Gradika

619 21/561 21/561 21/562 21/562 22/597 22/597 22/597 693 715 620 691 692

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija u kolskoj 1995/96. godini Odluka o organizovau i radu preduzea "Svetlost-Maslea" Odluka o osnivau Agencije za posredovae u obnovi i razvoju Republike Srpske Odluka o obustavi od izvrea naredbi Ratnog predsednitva optine Pale broj Pov. 01-821/95 od 14. novembra 1995. i broj 01-829/95 od 15. novembra 1995. godine Odluka o izboru predsednika Suda za prekraje Odluka o dopunama Odluke o posebnim merama carinskog nadzora nad robom koja se uvozi ili prevozi preko carinskog podruja Republike Srpske Odluka o izmenama Odluke o rasporeivau radnog vremena u preduzeima, ustanovama i drugim slubama, dravnim organima i drugim organima i organizacijama koje obavaju poslove od posebnog drutvenog interesa Odluka o obustavau od izvrea Odluke Ratnog predsednitva optine Kozarska Dubica o privremenom usmeravau prihoda

24/622 24/622 26/684

541 542 543 563 564 565 566

26/684 26/684

27/709

22/597 22/598

716

567 568

27/710

22/598

717

569

27/710

REEA22/598 20 Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora Doma za decu i omladimu ometenu u razvoju Prijedor Reee o imenovau privremenog Upravnog i Nadzornog odbora Doma za penzionere i stara lica Nearii Reee o imenovau lanova Organizacionog odbora za obeleavae Vidovdana, slave Vojske Republike Srpske, u 1995. godini Reee o imenovau Saveta Tehnolokog fakulteta u Zvorniku Reee o imenovau Saveta Filozofskog fakulteta u Baa Luci Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom eleznikom graevinskom preduzeu "Doboj" Doboj

597

2/42

23/614

21

598

2/43

23/614

40

599

3/61 12/393 12/393

208 23/614 209 210 24/622

618

12/393

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

14

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

211

Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom eleznikom graevinskom preduzeu "Doboj" Doboj Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Mrkoi-putevi" Mrkoi Grad Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Mrkoi-putevi" Mrkoi Grad Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Grmeputevi" Petrovac Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Grmeputevi" Petrovac Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Bijeinaputevi" Bijeina Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Bijeinaputevi" Bijeina Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Kozaraputevi" Baa Luka Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Kozaraputevi" Baa Luka Reee o utvrivau obima kontingenta za uvoz i izvoz roba za 1995. godinu Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Srbieputevi" Srbie Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Srbieputevi" Srbie Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "3vornikputevi" Zvornik Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "3vornikputevi" Zvornik Ispravka

224 12/394 225 12/394 226 12/394 227 12/394 228 12/394 229 12/394 230 12/395 231 12/395 232 12/395 233 9/228 234 12/395 235 12/395 242

Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Romanijaputevi" Sokolac Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Romanijaputevi" Sokolac Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Hercegovinaputevi" Trebie Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Hercegovinaputevi" Trebie Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Nevesieputevi" Nevesie Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Nevesieputevi" Nevesie Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Prijedorputevi" Prijedor Reee o imenovau Nadzornog rdbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Prijedorputevi" Prijedor Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Dobojputevi" Doboj Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Dobojputevi" Doboj Reee o imenovau Upravnog odbora Narodne biblioteke Republike Srpske Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Opte bolnice u Drvaru Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Celpak" Fabrika celuloze i papira Prijedor Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Lignoper" Novi Grad Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea Holding "Sana" Novi Grad

12/396

212

12/396

213

12/396

214

12/396

215

12/396

216

12/397

217

12/397

218

12/397

219

12/397

137 220

12/397 12/397 12/398

221

222

13/407

12/395

243

223

13/408

12/396 19/536

244

13/408

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

15

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

245

Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzeha "Soda-so" Holding Tuzla - Lopare Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea "ajavec" Holding Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Jadar" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Japra" Novi Grad Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Romanija" Sokolac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea IP "Ku" Ku Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea "Famos" Fabrika motora Sarajevo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog nreduzea "Unis-holding" Sarajevo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea "Energoinvest" - Holding Sarajevo Reee o davau saglasnosti za prodaju osnovnih sredstava Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzeha Rudnih mrkog uga "Kamengrad" Sanski Most Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea Drvna industrija "Gradac" Bratunac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Planinsko" Han Pijesak Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Sana" Drvna industrija Sanski Most Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Budunost" amac

394 13/408 395 13/409 396 13/409 397 13/409 398

Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Kamenolom" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Metalno" Zvornik Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom draunom saobraajnom preduzeu "Trebieprevoz" Trebie Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom saobraajnom preduzeu "Trebieprevoz" Trebie Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom saobraajnom preduzeu "Jugoprevoz" Trebie Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom saobraajnom preduzeu "Jugoprevoz" Trebie Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Romanijaprevoz" Pale Rese o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzsu "Romanijaprevoz" Pale Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom autosaobraajnom servisnoremontnom nreduzeu "Drinatrans" Zvornik Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom autosaobraajnom servisnoremontnom preduzeu "Drinatrans" Zvornik Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom saobraajnom preduzeu "Autotransport" Zvornik Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom saobraajnom preduzeu "Autotransport" Zvornik Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Semberijatransport" Bijeina Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Semberijatransport" Bijeina

17/511

246

17/511

247

17/511

248

17/511

249

13/410

250

17/511

13/410

399

251

17/512

13/410

400

252

17/512

13/411

401

253

17/512

13/411 17/509

402

388 389

17/512

403

17/509 404 17/510 405 17/510 406 17/510 407 17/510

17/512

390

17/512

391

17/513

392

17/513

393

17/513

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

16

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

408 409 410

Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Laser" Brko Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom prsduzeu "Laser" Brko Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom autotransportnom -turistikom, ugostiteskom preduzehu "Bosnaekspres" Doboj Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom autotransportnom-turistikom, ugostiteskom preduzeu "Bosnaekspres" Doboj Rees o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu za prevoz putnika "Pravor-ekspres" Pravor Rees o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu za prevoz putnika "Pravor-ekspres" Pravor Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu putnikog saobraaja "Autoprevoz" Baa Luka Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu putnikor saobraaja "Autoprevoz" BaaLuka Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom saobraajnom preduzeu "Rotas" Baa Luka Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom saobraajnom preduzeu "Rotas" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu putnikog saobraaja "Sana" Ku Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu putnikog saobraaja "Sana" Ku Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzehu DP "Sanatrans" Sanski Most Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzehu DP "Sanatrans" Sanski Most

17/513 17/513

422

Rese o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom autotransportnom preduzeu "Udarnik" Mrkoi Grad Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom autotransportnom preduzeu "Udarnik" Mrkoi Grad Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzehu "Autotransport" Prijedor Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Autotransport" Prijedor Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Kozaraprevoz" Novi Grad Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Kozaraprevoz" Novi Grad Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Luka" amac Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Luka" amac Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Luka" Brko Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Luka" Brko Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom PTT "Ineering" Sarajevo Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu PTT "Ineering" Sarajevo Reee o izmeni Reea o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom preduzeu "Dobojputevi" Doboj Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea "ik Magli" Srbie Reee o imenovau Upravnog odbora Privredne banke Sarajevo Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog vodoprivrednog preduzea "Semberija" Bijeina

17/515

423

17/516

424 17/513 425 17/514 426 17/514 427 17/514 428 17/514 429 430 431 17/514 432 433

17/516

411

17/516

412

17/516

413

17/516 17/516 17/517 17/517 17/517 18/517

414

415

17/514

416

417

17/515

418

17/517

17/515

434

419

17/517

17/515

446

420

18/526 19/535

17/515

459 467

421

17/515

20/539

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

17

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

468

Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Fagmin" Petrovo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Novorez" Pale Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Sanakeram" Sanski Most Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Termal" - Fabrika radijatora i termikih ureaja Lopare Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Mebo" amac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea Industrija svilenih tkanina "Svila" elinac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "3enit" Fabrika obue i HTZ opreme Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Borac" Sanski Most Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Vezionica" - Tvornica mehanikog veza i konfekcije Zvornik Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog vodoprivrednog preduzea "Drina" Zvornik Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog vodoprivrednog preduzea "Gora Bosna" Ilia Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Hidroprojekt" Ilia Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Semberka" Jaa Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea ZZ "Ratko Peri" Priboj Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Veterinarsko stoarski centar" Baa Luka

483 20/539 484 20/539 485 486 487 20/540 488 489 490 20/540 491 20/540 492 20/541 493 494 495 20/541 496 20/541 20/541 20/542 499 20/542 500 497 498

Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "itoprodukt" Bilea Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Planinsko dobro" Nevesie Reee o imenovau Upravnog odbora Veterinarskog zavoda "Dr Vaso Butozan" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Pak centar" Ilia Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Vitaminka" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Petar Mrkoi" Modria Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Bimal" Brko Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea AIP "Pooprivreda" Drakseni Kozarska Dubica Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea PD "Semberija" Bijeina Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Fruktona" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "ivinoprodukt" Srbac Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea PIK "amac" amac Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Romaninka" Sokolac Reee o imenovau Upravnog odbora Pooprivrednog instituta Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea DP "Fabrika eera" Bijeina Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Prijedoranka" eksport-import Prijedor Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Mekarska industrija" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Mesoprodukt" Bijeina

20/542 20/542 20/543 20/543 20/543 20/543 20/544

469

470

20/539

471

472

20/540

473

20/544 20/544 20/544 20/544 20/545 20/545 20/545 20/545

474

475

476

20/541

477

478

479 480 481 482

20/545

20/546 20/546

20/542

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

18

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

501 502

Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Motajica" Srbac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Kurjak" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Elvako" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Drvna industrija 6. avgust" Milii Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP FDP "Stakorina" ajnie Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Panafleks" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Tkaonica ilima" Sarajevo-Ilia Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Trgoprodaja" Prijedor Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Velepromet" Prijedor Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Jedinstvo" Novi Grad Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea OC "Jahorina " Pale Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Metal" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Krajina promet" Novi Grad Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Velepromet" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Centreks" Pale

20/546

516

Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Omar" Kneevo Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Rudoplast" Uvac Rudo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea Tvornica obue "Bosna" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "22 decembar" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea IPAD "Stolar" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Vitinka" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Bileanka" Bilea Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea Rudnik kaolina "Motajica" Koba Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Bosanka" Blauj Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Pirometal" Brko Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea Industrija alata "Holding kompani" Trebie Reee o imenovau Upravnog odbora Srpskog osiguravajueg drutva "Jahorina " Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Bosanka" Doboj Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Baaluka pivara" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Bimeks" Brko

20/550

20/546

517

503

20/550

20/547

518

504

20/550

20/547 20/547

519

505 506

20/550

520

20/551

20/547

521

507

20/548

20/551

508

522

20/548 523 20/548 524 20/548 525 20/549 526 20/549 560 20/549 571 572 573

20/551

509

20/551

510

20/552

511

20/552

512

20/552 21/591 22/601 22/601 22/601

513

514

20/549

515

20/550

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

19

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

574

Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea MPI "Ustikolina" Ustikolina - Srbie Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Agroprom" Zvornik Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Koka-kola" Haii Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Livada" Derventa Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Fabrika duvana" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Ue Bosne" amac Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "HPK" Drakseni -Kozarska Dubica Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "itopromet" Bijeina Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Mladen Stojanovi" Nova Topola Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "itoprodukt" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Levita" Gradika Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Demos" Derventa Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea Hemijska industrija "Destilacija" Tesli Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea "Soko" Holding Nevesie Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "IT" amaka industrija tekstila amac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea Fabrika stolova i stolica - Lopare

Ispravka 22/602 22/602 22/602 22/602 22/602 22/603 594 22/603 22/603 591 590 Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea Industrija trikotae i konfekcije "Triko" Gradika Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Interplet" Brko Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog nreduzea "Roteks" Rogatica Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Proleks" Kotor Varo Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Itris" Tvornica trikotae Srbac Ispravka 601 602 Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Sava" Bijeina Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Centar za unapreee pooprivrede brdsko planinskog podruja" Sokolac Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom graevinskom preduzeu "Put" Ilia Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Hidrograda" Sarajevo Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu Holding "Rad" Bijeina Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Neimarstvo" Trebie Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea "Petar Mrkoi" Modria Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog vodoprivrednog preduzea "Ue Bosne" amac Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea "Pak centar" Ilia

24/624

575 576 577 578 579 580

22/605

22/606

592

22/606

593

22/606

22/606 26/707 23/616

581 582

22/603 22/604 22/604

583 584 585

23/616 23/617

603 604

23/617

22/604

605

586

23/617

22/604

606

587

23/617 23/617

22/605

607 608

588

22/605

589

23/618 23/618

22/605

609

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

20

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

610 611 612

Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea "Koka kola" Haii Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea ZZ "Ratko Peri" Lopare Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Put" Ilia Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Hidrograda" Sarajevo Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu Holding "Rad" Bijeina Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Neimarstvo" Trebie Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea "ipad-komerc" Sarajevo-Sokolac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea "Feroelektro" Sarajevo - Pale Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Krajina" Baa Luka Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Krajina" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Mrakovica" Prijedor Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Mrakovica" Prijedor Reee o imenovau lanova Republike komisije za popis i procenu ratne tete Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Radnik" Gradika Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea Drvna industrija "Podgradci" Gori Podgradci

23/618 23/618

636

Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea Zavod za vodoprivredu "Hidroprojekt" Ilia Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea "Vitaminka" Baa Luka Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Napredak" Pelagievo Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea "Plantae" Gradika Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea "Fabrika eera" Bijeina Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea "Livada" Derventa Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Agrokoop" Trebie Reee o imenovau Nadzornog odbora Dravnog preduzea "Levita" Gradika Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Kneopoka" Kozarska Dubica Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog vodoprivrednog preduzea "Trebiica" Trebie Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora DPZTC "Baa Vruica" Tesli Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora DP Robna kua "Pobjeda" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MTP "Promtes" Tesli Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora DP "Malpreh" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Javnog fonda za zdravstveno osigurae Republike Srpske Reee o imenovau Nadzornog odbora u Osnovnom dravnom graevinarskom preduzeu "Standard" Rogatica Reee o imenovau Upravnog odbora u Osnovnom dravnom graevinskom preduzeu "Standard" Rogatica

25/668 25/669 25/669 25/699 25/669 25/669 25/670 25/670

637 638 639

23/618

613

23/619

640 641 642

614

23/619

615

23/619 643 24/623 644

621

622

25/670

24/623

697

623

26/700 26/700

24/623

698 699

624

24/623

625

26/701 26/701 26/701

24/624

700 701

626

24/624 25/668

633 634

702

26/701

703 25/668 704 25/668

26/702

635

26/702

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

21

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

705 706

Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Posavina" Brko Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea Pooprivredno preduzee "Ratar" Pravor Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Ivasko poe" Srpski Brod Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Ribak " Pravor Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Plantae" Gradika Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog preduzea "Kras - Mira Cikota" Prijedor Reee o imenovau lana Upravnog odbora DP "Metal " Baa Luka Reee o imenovau Komisije za organizaciju i operativni rad na prenosu grobova poginulih boraca Reee o odobreu sredstava za kupovinu terenskog vozila za potrebe Vlade Republike Srpske Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Modria" Proizvoda obue i konfekcije Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Matinog dravnog preduzea Drvna industrija "Vrbas" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Varda" Viegrad Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Bjelanica" Haii Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora zavisno od dravnog preduzea "Fabrika specijalnih transmisija" Vojkovii - Ilia Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora zavisno od dravnog preduzea "Fabrika specijalnih vozila" Hrasnica -Sarajevo

26/702

730 731

Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Opte bolnice Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Osnovnog dravnog preduzea "Mermer" ekovii Reee o imenovau Upravnog odbora Dravnog vodoprivrednog preduzea "Sava" Gradika Reee o imenovau efa Kabineta predsednika Vlade Republike Srpske Reee o imenovau direktora "Bimeks" dd Brko Reee o imenovau direktora Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju Prijedor Reee o imenovau v.d. direktora Doma za penzionere i stara lica Nearii Reee o imenovau zamenika ministra pravosua i uprave Reee o postaveu pomonika ministra za pravosue i upravu

27/723

26/702 26/702 26/703 26/703 26/703 26/703 732

27/723 27/724 2/43 2/43 2/43 2/43 3/61 3/61 3/61

707 708 709 710 711 722

27/721

723

27/721

724

Reee o razreeu direktora DP Mlinskopekarske industrije "Ustikolina" Ustikolina Reee o imenovau v.d. direktora DP Mlinsko-pekarske industrije "Ustikolina" Ustikolina Reee o imenovau vrioca dunosti direktora Dravnog preduzea "Celpak" Prijedor Reee o postaveu republikog inspektora za odbranu Reee o postaveu sekretara Ministarstva odbrane

27/722

725

3/62 4/134 4/134 4/134 4/134

27/722

726

27/722

727

27/722

728

Reee o postaveu pomonika ministra odbrane - naelnika uprave za vojne poslove Reee o postaveu pomonika ministra odbrane - naelnika uprave za informisae, moral i verska pitaa Reee o postaveu pomonika ministra odbrane - naelnika uprave za vojnu privredu

27/723

4/134 4/134

729

27/723

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

22

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reee o postaveu pomonika ministra odbrane - naelnika uprave za pravne i personalne poslove Reee o postaveu pomonika ministra odbrane - naelnik uprave za materijalno snabdevae Vojske Reee o postaveu pomonika ministra odbrane - naelnik uprave za civilnu odbranu Reee o imenovau direktora Dravnog preduzea PTT "Iniering" Sarajevo Reee o postaveu glavnog republikog inspektora za odbranu Reee o imenovau direktora "Energoinvest" DD "Trudbenik" Doboj Reee o razreeu direktora PD "Semberija" Bijeina Reee o imenovau v.d. direktora PD "Semberija" Bijeina Reee o imenovau v.d. direktora DP "Planinsko dobro" Gacko Reee o postaveu v.d. efa Protokola Vlade Republike Srpske Reee o imenovau lana Komisije za prikupae podataka o izvrenim zloinima protiv ovenosti i meunarodnog prava Reee o postaveu pomonika ministra finansija Reee o imenovau direktora Javnog filmskog preduzea Republike Srpske "Srna film" Reee o davau saglasnosti Reee o imenovau direktora Vazduhoplovnog servisa Republike Srpske Reee o razreeu Dr Nee Sjerana pomonika ministra pooprivrede, umarstva i vodoprivrede Reee o imenovau direktora Osnovnog dravnog nreduzea "Celpak" Fabrika celuloze i papira Prijedor

4/134

Reee o imenovau direktora Osnovnog dravnog umsko industrijskog preduzea "Ku" iz Kua Reee o imenovau direktora Matinog dravnog preduzea "Energoinvest" Holding Sarajevo Reee o imenovau direktora Republike direkcije za smetaj raseenog stanovnitva na teritoriji Republike Srpske Reee o imenovau direktora Matinog dravnog preduzea "ajavec Holding" Baa Luka Reee o imenovau savetnika predsednika Vlade Republike Srpske Reee o imenovau direktora Matinog dravnog preduzea "Famos" - Fabrika motora Sarajevo Reee o postaveu Neboje Kutrinovia na dunost v.d. direktora Republikog hidrometeorolokog zavoda Reee o razreeu Mladena Jorgia dunosti v.d. direktora Republikog hidrometeorolokog zavoda Reee o postaveu Gavrilovi Ilinke za pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za poslove sprovoea sistema i politike javnih prihoda i upravni nadzor Reee o postaveu Garailo Dragana za pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni centar Trebie Reee o postaveu Veselinovi Dragana za pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni centar Prijedor Reee o postaveu Joviih Vladimira za pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni centar Zvornik Reee o postaveu Blagojevi Vlade za pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni centar Doboj Reee o nostaveu Krsmanovi ora za pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni centar Bijeina

17/518

4/135 4/135 4/135 5/148 6/160 6/160 6/160 7/203 7/203

17/518

19/535 20/552 10/279

20/553

20/553

20/553

9/229 9/229 12/399 12/400 16/474

20/553

20/553

20/553

20/553

17/518

20/554

17/518

20/554

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

23

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reee o postaveu Mii Milivoja za pomohnika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni centar Baa Luka Reee o postaveu Popi Ostoje za pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za pravne, finansijsko-materijalne i zajednike poslove Reee o postaveu Laki Steve za pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za fiskalnu analitiku Reee o postaveu Krsmanovi Rajka za pomonika direktora Republike uprave javnih prihoda za Podruni centar Sarajevo Reee o imenovau direktora Matinog dravnog preduzea "Sodaso Holding" Tuzla Lopare Reee o imenovau direktora Matinog dravnog preduzea "Soko" Holding -Nevesie Reee o imenovau direktora Osnovnog dravnog preduzea "Romanija" Sokolac Reee o imenovau direktora Osnovnog dravnog preduzea ipad "Stolar" Bijeina Reee o postaveu Mileti Radovana za generalnog direktora MDP IK "Magli" Srbie Reee o imenovau Jagodi Milorada za v.d. direktora Osnovnog dravnog preduzea "Agrokombinat" Rogatica Reee o razreeu direktora Srpskog osiguravajueg drutva "Jahorina" Reee o imenovau direktora Srpskog osiguravajueg drutva "Jahorina" Reee o imenovau pomonika ministra za pravosue Reee o imenovau sekretara Ministarstva vera Reee o imenovau direktora Osnovnog dravnog preduzea "Budunost" amac Reee o imenovau direktora Osnovnog dravnog preduzea "Krajina" Baa Luka

Reee o imenovau v.d. direktora MDP "Svetlost - Maslea" 20/554 Reee o imenovau Blaenovi Rodouba za v.d. direktora DP "Jugoinspekt" Sarajevo sa privremenim seditem u Brkom Reee o imenovau Lemez Vidoja za v.d. direktora Osnovnog dravnog preduzea "Poooprema" Rajlovac Reee o imenovau sekretara Vlade Reee o imenovau direktora Dravnog preduzea "Metal" Baa Luka 20/554 Reee o razreeu pomonika ministra glavnog republikog trinog inspektora Reee o postaveu glavnog republikog trinog inspektora Reee o razreeu pomonika ministra u resoru trgovine

25/671

25/671

20/554

25/671 26/706 26/706 26/706 26/707 26/707

20/554

22/607 22/607 22/607 121 22/607 544

OSTALI PROPISIUputstvo o radu Republikog protokola Program mera zdravstvene zatite ivotia za 1996., 1997. i 1998. godinu Zakuak o utvrivau najnie cene rada za mart 1995. godine 8/218 21/563 5/148

22/607

MINISTARSTVO ODBRANE22/607 23/619 23/619 25/670 25/670 25/670 25/671 14 386 570 Pravilnik o slubenoj legitimaciji organa bezbednosti i organa vojne policije Vojske Republike Srpske i o znaku jedinica vojne policije

22/598

MINISTARSTVO UNUTRAIH POSLOVAReee o odreivau optina u kojima se mogu obrazovati Komisije za polagae vozakog ispita, o podrujima za koje te komisije vre ispitivae kandidata za vozae i o mestima u kojima se mogu polagati vozaki ispiti

17/508

MINISTARSTVO PRAVOSUA I UPRAVEPravilnik o programu strunog ispita zaposlenih u dravnim organima 2/17

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

24

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

118

Pravilnik o dopunama Pravilnika o slubenoj legitimaciji radnika Kazneno-popravnih ustanova Republike Srpske Reee o postaveu stalnih sudskih tumaa Uputstvo o sprovoeu kancelarijskog poslovaa Uputstvo o postupau sudova i kazneno-popravnih ustanova u vezi s predmetima pomilovaa Uputstvo o nainu voea i koritea arhivske kige organa dravne uprave Uputstvo za izvravae Zakona o overavau potpisa, rukopisa i prepisa Reee o postaveu upravnika Kazneno-popravnog doma Srbie Reee o postaveu zamenika upravnika Kazneno-popravnog doma Srbie Reee o postaveu upravnika Kazneno-popravnog doma Butmir Ilia Reee o postaveu upravnika Kazneno-popravnog doma Bijeina Reee o postaveu upravnika Kazneno-popravnog doma Baa Luka Reee o postaveu upravnika Okrunog zatvora u Trebiu Reee o postaveu upravnika Okrunog zatvora u Doboju Reee o postaveu zamenika upravnika Okrunog zatvora u Doboju

17 8/215 12/398 2/22 18

Pravilnik o sadrini pojedinih pozicija i nainu sastavaa Bilansa staa i Bilansa uspeha za banke i druge finansijske organizacije Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadrini pojedinih pozicija i nainu sastavaa Bilansa staa i Bilansa uspeha Pravilnik o sadrini pojedinih rauna u Kontnom planu za banke i druge finansijske organizacije Pravilnik o nainu obraunavaa i plaaa akcize i poreza na promet i o sadrini i nainu voea evidencije Naredba o izmeni Naredbe o uplaivau odreenih prihoda Bueta Republike, optine, grada, buetskih fondova i javnih fondova Naredba o dopuni Naredbe o uplaivau odreenih prihoda Bueta Republike, optine, grada, buetskih fondova i javnih fondova Naredba o dopuni Naredbe o uplaivau odreenih prihoda Bueta Republike, optina, grada, buetskih fondova i javnih fondova Uputstvo o nainu obrauna i uplate sredstava za posebne namene Uputstvo o dopuni Uputstva o nainu obrauna i uplate sredstava za posebne namene Uputstvo o nainu naplate i raspodele poreza na platu po osnovu rada u inostranstvu Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o nainu obrauna i uplate sredstava za posebne namene Uputstvo o sprovoeu Zakona o usmeravau dela prihoda ostvarenih po osnovu izvoza roba i usluga iz Republike Srpske Uputstvo o nainu utvrivaa osnovice, nainu obrauna i rokovima uplate ratnih poreza

2/21

236 19 62

2/22

49

4/105

5/147 12/399

267

237 290

15/429

3 16/471 12/400 12/400 12/400 120 12/400 136 12/400 256 12/400 257 12/400 12/401 291 98

1/6

7/202

266

15/429 8/215 9/227 13/413

13/413

MINISTARSTVO FINANSIJA15 Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku dodatnog raunovodstvenog iskaza - aneksa i sadrini podataka za dodatno sagledavae finansijske strukture, poloaja i rezultata rada pravnog lica Pravilnik o sadrini pojedinih pozicija i nainu sastavaa Bilansa staa i Bilansa uspeha organizacija za osigurae

16/473

445

18/524

2/20 50 2/21

16

MINISTARSTVO OBRAZOVAA, NAUKE I KULTUREPravilnik o znakovima na javnim smuarskim terenima i smuarskim stazama 4/113

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

25

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

51 96 119

Pravilnik o koriteu i o redu na javnim smuarskim terenima Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadraju i nainu polagaa maturskog ispita u gimnaziji Pravilnik o izmenama Pravilnika o visini kolarine za vanredne uenike i uenike koji ponavaju razred u sredoj koli Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za sredu kolu u kolskoj 1995/96. godini Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj koli za kolsku 1995/96. godinu Pravilnik o sadraju i nainu polagaa zavrnog ispita u sredoj strunoj koli Pravilnik o izdavau javnih isprava u visokokolskoj ustanovi i na univerzitetu Pravilnik o sadraju i nainu voea evidencije u visokokolskoj ustanovi i na univerzitetu Pravilnik o izdavau javnih isprava u vioj koli Pravilnik o sadraju i nainu voea evidencije u vioj koli Reee o imenovau lanova Republikog odbora kolskog sporta

4/116 7/168

MINISTARSTVO POOPRIVREDE, UMARSTVA I VODOPRIVREDE378 Pravilnik o sadrini i nainu izrade lovne osnove lovita, lovne osnove lovnog podruja i godieg plana gazdovaa lovitem Pravilnik o katastru lovita Pravilnik o uslovima pod kojima se moe vriti preparirae divai i drae trofeja javno izloenih u objektima kao i upotrebu mesa divai u ugostiteskim objektima Pravilnik o visini teta za bespravno ulovenu ili unitenu diva Pravilnik o obrascu dozvole za lov krupne divai, obrascu, sadrini i nainu izdavaa propratnice, odnosno trofejnog lista i nainu voea evidencije trofeja i o izdatim trofejnim listovima Pravilnik o obrascu legitimacije i slubenom odelu lovouvara Pravilnik o preventivnim merama za spreavae pojave i merama za utvrivae postojaa odreenih zaraznih bolesti Pravilnik o nainu i postupku suzbijaa pojedinih zaraznih bolesti ivotia Pravilnik o merama za suzbijae trihineloze ivotia Pravilnik o nainu voea evidencije o izdatim i produenim uvereima o zdravstvenom stau ivotia, o ihovom prenosu kao i o obrascu za voee ove evidencije Pravilnik o obrascu uverea o zdravstvenom stau ivotia Pravilnik o nainu i postupku koriea sredstava od taksa za uverea o zdravstvenom stau ivotia, taksa za drae pasa i naknada za veterinarsko-sanitarne preglede Pravilnik o strunim ispitima diplomiranih veterinara i veterinarskih tehniara Pravilnik o bliim uslovima koje moraju ispuavati veterinarske stanice, ambulante, apoteke i druge slube koje obavaju poslove veterinarske delatnosti

17/498 17/502

8/215 13/411 13/412 23/614 27/710

379 380

254 255 600 718 719

17/503 17/504

381 382

17/504 17/505

383 27/714 545 27/718 546 27/720 547 8/219 548

720 721 122

21/566 21/569 21/573

MINISTARSTVO TRGOVINE I SNABDEVAA205 206 Pravilnik o nainu polagaa strunog ispita za turistikog vodia Pravilnik o bliim uslovima opremaa poslovnih prostorija kao i o uslovima za lica koja obavaju poslove turistikog posredovaa Pravilnik o sadraju i nainu voea evidencije i sadraju legitimacije i oznaci turistikog vodia Uputstvo o popuavau prijava o zakuenim sponotrgovinskim poslovima 12/390 549 550 12/391 551 12/392 4/122 552

21/573 21/574

21/575 21/576

207

54

21/580

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

26

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

553

Pravilnik o uslovima koje moraju ispuavati veterinarske slube za obavae dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dekontaminacije Pravilnik o uslovima i trajau karantina za uvezene ivotie Pravilnik o ureeu stonih pijaca, vaara, sajmova izlobi i dogona Pravilnik o uslovima koje moraju ispuavati veterinarske specijalistike slube Pravilnik o merama za suzbijae i iskoreivae besnila ivotia Pravilnik o merama za suzbijae i iskoreivae leptospiroze ivotia Pravilnik o nainu dezinfekcije prevoziih sredstava kojima se prevoze poike ivotia, proizvoda, sirovina i otpadaka ivotiskog porekla Pravilnik o merama za suzbijae i iskoreivae klasine kuge svia Pravilnik o uslovima koje moraju ispuavati klaonice za klae ivotia iz uvoza Pravilnik o uslovima koje moraju ispuavati objekti za klae ivotia, obradu, preradu i uskladitee proizvoda ivotiskog porekla Pravilnik o merama za suzbijae i iskoreivae infektivne anemije koa Pravilnik o merama za suzbijae i iskoreivae slinavke i apa Pravilnik o sadraju o nainu voea evidencija i obimu dostavaa izvetaja o sprovoeu zdravstvene zatite ivotia Naredba o vremenu lova lovostajem zatiene divai Naredba o utvrivau ptica i sisara korisnih za pooprivredu i umarstvo Naredba o hvatau i unitavau pasa i maaka lutalica Naredba o preduzimau odgovarajuih veterinarsko-sanitarnih mera

387 21/587 21/587 562 21/588 21/589 25/625 25/626 712 561

Reee o ustanovavau lovnih podruja za divokozju diva Reee o visini naknade diretnih i indirektnih trokova veterinarskih usluga na prevenciji i drugim noslovima zatite zdrava i proizvodnih sposobnosti ivotia Reee o visini naknade za izvreni veterinarsko-sanitarni pregled poiaka ivotia, proizvoda sirovina i otpadaka ivotikog porekla, semena za vetako osemeavae, oploenih jajnih elija za oploavae ivotia i drugih predmeta kojima se moe prenositi zarazna bolest u prometu preko granice Republike Srpske Reee o visini naknade direktnih i indirektnih trokova veterinarskih usluga na prevenciji i drugim poslovima zatite zdrava i proizvodnih sposobnosti ivotia Reee o visini naknade za izvreni veterinarsko-sanitarni pregled poiaka ivotia, proizvoda, sirovina i otpadaka ivotiskog porekla, semena za vetako osemeavae, oploenih jajnih elija za oploavae ivotia i drugih predmeta kojima se moe prenositi zarazna bolest u prometu preko granice Republike Srpske Uputstvo o nainu voea evidencije i inspekcijskim pregledima koje vre pooprivredni inspektori Uputstvo o nainu i voeu evidencije o inspekcijskim pregledima i preduzetim merama inspektora za umarstvo i lovstvo Uputstvo o nainu naplate takse i uplate sredstava od taksa za uverea o zdravstvenom stau ivotia

17/509

554 555 556 627 628 629

21/592

21/593

26/704

25/627 25/629 25/630

713

630 631 632

26/705

61 25/643 26/685 26/685 99

5/146

694 695 696

7/202

559

21/591

26/688 17/506 1 17/507 21/590 21/590 52 53

384 385 557 558

MINISTARSTVO ZDRAVA, RADA I SOCIJALNE ZATITEPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravnikom stau i strunom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Pravilnik o medicinskoj dokumentaciji evidecijama i izvetajima Pravilnik o uslovima za organizovae porodilita i stacionara

1/1 4/117 4/120

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

27

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

97 2 458

Pravilnik o razvrstavau, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteskih objekata Naredba o obaveznoj imunizaciji stanovnitva protiv zaraznih bolesti u 1995. godini Uputstvo za primenu odredaba lana 41. i lana 137. Zakon o penzijskom i invalidskom osigurau Ispravka Uputstva o izmeni Uputstva o radnoj kiici

7/169 1/1

Reee o neprihvatau inicijative za pokretae postupka za oceivae ustavnosti odredbe lana 6. Zakona o privremenom utvrivau plaaa poreza od privredne i profesionalne delatnosti Reee o neprihvatau inicijative za pokretae postupka za oceivae ustavnosti lana 11. i lana 6. Zakona o privremenom utvrivau plaaa poreza od privredne i profesionalne delatnosti Reee o neprihvatau inicijative za oceivae ustavnosti i zakonitosti Odluke Vlade Republike Srpske o privremenoj zabrani prometa motornih i prikunih vozila putem komisione prodaje za vreme neposredne ratne opasnosti Reee o neprihvatau inicijative za pokretae postupka za oceivae ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima Reee o neprihvatau inicijative za pokretae postupka za oceivae ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajau Izvetaja Mandatno-imunitetske komisije Ispravke

18/526

19/534 3/100

18/527

MINISTARSTVO ZA PITAA BORACA I RTAVA RATA466 Naredba o isplati mesenih novanih primaa materijalnog obezbeea ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca iz oruanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine

27/725

20/538

USTAVNI SUDOdluka o utvrivau da odredba lana 3. Zakona o prenosu sredstava drutvene u dravnu svojinu nije u saglasnosti za Ustavom Republike Srpske Odluka o utvrivau da stav 1. lana 5. i lana 59. Zakona o dravnim preduzeima nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske Reee o neprihvatau inicijative za pokretae postupka za oceivae ustavnosti stava 2. lana 3. i lanova 4. i 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima Reee o neprihvatau inicijative za pokretae postupka za oceivae ustavnosti i zakonitosti l. 25a. i 266. Pravilnik o reavau stambenih potreba radnika Drvne industrije "Vrbas" DD Baa Luka Reee o neprihvatau inicijative za pokretae postupka za oceivae ustavnosti i zakonitosti lana 6. Uredbe o smetaju izbeglica i drugih lica na teritoriji Republike Srpske Reee o odbacivau predloga za oceivae ustavnosti i zakonitosti Odluke Vlade Republike Srpske o odreivau Dravnog preduzea "Malvel" od posebnog interesa za Republiku

27/726

9/229

27/727 19/536

27/724 377 12/401

VOJNO TUILATVOPravila o unutraoj organizaciji i poslovau vojnog tuilatva 17/494

REPUBLIKI ZAVOD ZA STATISTIKUKoeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj za potrebe revalorizacije i razgraniea rashoda finansiraa po godiem obraunu za 1994. godinu Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u decembru 1994. godine

12/401

1/6 3/62 4/135 6/160 7/203

16/474

Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u januaru 1995. godine Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u februaru 1995. godine

16/474

Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u martu 1995. godine

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

28

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u aprilu 1995. godine Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u maju 1995. godine Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u junu 1995. godine Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u julu 1995. godine Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u avgustu 1995. godine Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u septembru 1995. godine Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj u oktobru 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplaenoj u decembru 1994. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplaenoj u januaru 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplaenoj u februaru 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj u martu 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj u aprilu 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj u maju 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj u junu 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj u julu 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj u avgustu 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj u septembru 1995. godine Saoptee o prosenoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj u oktobru 1995. godine

9/231 12/402 14/421 19/536 20/555 21/594 24/624

REPUBLIKA UPRAVA JAVNIH PRIHODAPravilnik o uniformi i oznakama finansijske policije Pravilnik o obrascu slubene legitimacije inspektora javnih prihoda Pravilnik o poslovima koji su nespojivi sa slubenom dunou radnika Republike uprave javnih prihoda Uputstvo o sprovoeu kancelarijskog poslovaa u Republikoj upravi javnih prihoda 22/608 22/609

22/609 22/609

REPUBLIKA UPRAVA CARINAPravilnik o sadrini i koriteu isprava u carinskom postupku 3/62

2/43

NARODNA BANKA REPUBLIKE SRPSKEOdluka o izmeni Odluke o monetarnoj politici u 1994. godini Odluka o izmeni Odluke o monetarnoj politici u 1994. godini Odluka o izmeni Odluke o monetarnoj politici u 1994. godini Odluka o dopuni Odluke o monetarnoj politici u 1994. godini Odluka o monetarnoj politici u 1995. godini 7/203 7/203 7/204 7/204 7/204

3/62

5/148 13/413 13/414 13/414 15/439 20/554 20/554

Odluka o uslovima i nainu odobravaa kredita za likvidnost banaka iz sredstava depozita kod Narodne banke Republike Srpske Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i nainu odobravaa kredita za likvidnost banaka iz sredstava depozita kod Narodne banke Republike Srpske Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i nainu odobravaa kredita za likvidnost banaka iz sredstava depozita kod Narodne banke Republike Srpske

7/205

7/205

23/619

7/205

25/671

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1995. GODINU

29

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i nainu odobravaa kredita za likvidnost banaka iz sredstava depozita kod Narodne banke Republike Srpske Odluka o odobravau dinarskih plasmana Narodna banke Republike Srpske za kreditirae objekata elektroprivrede 21/594 Odluka o dopuni Odluke o uslovima i nainu odobravaa kredita za likvidnost banaka iz sredstava depozita kod Narodne banke Republike Srpske Uputstvo za sprovoee Uredbe o obaveznom uvoeu eka graana i isplati zarada putem ekova

7/206

Odluka o imenovau prvostepenih lekarskih komisija za ostvarivae prava iz zdravstvenog osiguraa radnika Ministarstva unutraih poslova Republike Srpske Odluka o imenovau drugostepenih lekarskih komisija za ostvarivae prava iz zdravstvenog osiguraa radnika Ministarstva unutraih poslova Republike Srpske

13/414

13/415

21/595

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKEOdluka o osnivau Saveza samostalnih privrednika Republike Srpske Odluka o utvrivau osnovice i stope lanskog doprinosa Saveza samostalnih privrednika Republike Srpske 14/421

20/555

SLUBA ZA PLATNI PROMET REPUBLIKE SRPSKEUputstvo o jedinstvenom postupau organizacionih jedinica Slube prilikom prijema pazara u ekovima po tekuim raunima graana Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o jedinstvenom postupau organizacionih jedinica Slube prilikom prijema pazara u ekovima po tekuim raunima graana

14/422

PRIVREDNA KOMORA REGIJE BIJEINA6/160 Odluka o produeu vanosti Odluke o finansirau Privredne komore regije Bijeina 5/148

6/162

ISPRAVKE PROPISA OBJAVENIH U 1994. GODINIIspravka Zakona o pomilovau ("Slubeni glasnik Republike Srpske", broj 32/94) Ispravka Zakona o primeni Zakona o privrednim prestupima za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staa ("Slubeni glasnik Republike Srpske", broj 1/94 - Posebno izdae) Ispravka Zakona o izmenama i dopunama Zakona o unutraim poslovima ("Slubeni glasnik Republike Srpsk