Click here to load reader

Službeni glasnik RS - registar propisa objavljenih u 1998. godini

  • View
    165

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik RS - registar propisa objavljenih u 1998. godini

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

1

REPUBLIKE SRPSKE

PROPISA OBJAVENIH U SLUBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE U 1998. GODINI

REGISTAR

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

PREDSEDNIK REPUBLIKE UKAZI1430 Ukaz predsednika Republike Srpske 34/925

179 180 181 182 9/125 183 184 185 186 187 188 364 540 855 9/126

Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Vukosave Odluka o prestanku vaea Odduke o imenovau Poverenitva za Grad Srpsko Sarajevo Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Biha Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Drvar Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Petrovac Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Jezero Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Petrovo Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Krupa naUni Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinuOlovo Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Grahovo Odluka o ukidau Slube predsednika Republike Srpske na Palama Odluka o pomilovau osuenih lica Odluka o obrazovau Poverenitva za optinu Milii

9/126 9/126 9/127 9/127 9/127 9/127 9/127 9/127 9/128 9/128 13/30 17/385 23/560

ODLUKE170 171 172 173 174 175 176 177 178 Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Sanski Most Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Glamo Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Tuzla Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Zavidovii Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Koic Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Maglaj Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Srbobran Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Kupres Odluka o prestanku vaea Odluke o imenovau Poverenitva za optinu Lukavac

9/125

9/125 9/125 9/125

9/126 9/126 9/126

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

2

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

916 1302 1303 1429

Odluka o imenovau direktora Obavetajnobezbednosne slube Republike Srpske Odluka o razreeu lana i predsednika Poverenitva za optinu Milii Odluka o imenovau predsednika i lana Poverenitva za optinu Milii Odluka o stavau van snage Odluke o utvrivau inova i oznaka funkcija i o unapreeu u inove policije ovlaenih slubenih lica Ministarstva unutraihposlova Odluka o razreeu direktora Obavetajnobezbednosne slube Republike Srpske Odluka o imenovau direktora Obavetajnobezbednosne slube Republike Srpske Odluka o imenovau glavnog inspektora Obavetajno-bezbednosne slube Republike Srpske Odluka o imenovau predsednika i lanova Komisije za pomilovaa Odluka o ukidau Odluke o obrazovau Poverenitva za optinu Milii

24/643 31/865

1435 1436 1512

Reee o razreeu savetnika potpredsednika Republike Reee o razreeu efa Kancelarije ordena Republike Srpske Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Srpske Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Srpske Reee o postaveu savetiika predsednika Republike Srpske Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Srpske Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Srpske Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Srpske Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Srpske Reee o postaveu efa Kabineta predsednika Republike Srpske Reee o postaveu efa Kancelarije ordena Republike Srpske Reee o postaveu savetnika potpredsednika Republike Srpske Reee o postaveu savetnika potpredsednika Republike Srpske Reee o postaveu efa Kabineta potpredsednika Republike Srpske Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Srpske

34/926 34/926 36/966 36/966 36/966 36/966 36/966 36/966 36/967 36/967 36/967 36/967 36/967 36/967 37/969

31/865 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 6/53 8/103 22/533 34/925 34/925 34/925 139 34/926 1521 1522 1523 1525

34/925 36/965 36/965 36/965 36/965 36/966

1507 1508 1509 1510 1511

REEA101 142 836 1431 1432 1433 1434 Reee o razreeu generalnog sekretara predsednika Republike Srpske Reee o postaveu savetnika predsednika Republike Reee o razreeu savetnika predsednika Republike Reee o razreeu efa Kabineta predsednika Republike Reee o razreeu savetnika predsednika Republike Reee o razreeu savetnika predsednika Republike Reee o razreeu savetnika predsednika Republike

NARODNA SKUPTINA REPUBLIKE SRPSKE DEKLARACIJEDeklaracija o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji 8/97

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

3

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

ZAKONI40 41 42 43 44 45 Zakon o izmeni Zakona o Vladi Republike Srpske Zakon o poniteu Zakona o unutraim poslovima Zakoi o poniteu Zakona o javnom redu i miru Zakon o poniteu Zakona o izmenama Zakona o vojsci Zakon o poniteu Zakona o izmenama Zakona o odbrani Zakon o poniteu Zakona o izbornim jedinicama za izbor poslanika u Narodnu skuptinu Republike Srpske Zakon o poniteu Zakona o izbeglicama i raseenim licima Zakon o poniteu Zakona o stanovima Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu Zakon o poniteu Zakona o hartijama od vrednosti Zakon o poniteu Zakona o berzama i berzanskom poslovau Zakon o poniteu Zakona o trajku Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnim odnosima Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zatiti na radu Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deijoj zatiti Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osigurau Zakon o poniteu Zakona o vodama 3/29 3/29 3/29

57 58

Zakon o poniteu Zakona o merama za unapreee stoarstva Zakon o poniteu Zakona o izmenama Zakona o finansirau poslova premera i uspostavau katastra nekretnina i reavaa imovinskopravnih odnosa koji su u funkciji uspostavaa katastra nekretnina za period od 1997-2006. godine Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ureeu prostora Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Gradu Srpsko Sarajevo Zakon o poniteu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapoavau i ostvarivau prava nezaposlenih lica Zakon o poniteu Zakona o Republikom fondu stanovaa Zakon o poniteu Zakona o Fondu za denacionalizaciju Zakon o poniteu Zakona o Fondu za prostorni razmetaj stanovnitva Zakon o poniteu Zakona o Fondu nataliteta Zakon o poniteu Zakona o Fondu obrazovaa Zakon o poniteu Zakona o Fondu penzijskoinvalidskog osiguraa Zakon o poniteu Zakona o Fondu uesnika rata od 1990-1995. godine, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i rtava rata Zakon o poniteu Zakona o Fondu za razvoj Republike Srpske Zakon o poniteu Zakona o Fondu dravnog kapitala

3/33

3/33 3/33 3/34 3/34 3/34

59 3/30 60 3/30 61 3/30 3/30 3/30 3/31 3/31 3/31 3/31 3/32 3/32 70 3/32 71 3/32 3/33 72 64 65 66 67 68 69 62 63

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

3/34 3/35 3/35 3/35 3/35 3/35 3/36

3/36 3/36 3/36

56

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

4

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

73

Zakon o poniteu Zakona o Fondu borakoinvalidske zatite Zakon o izvreu Bueta Republike Srpske za 1998. godinu Zakon o prestanku vaea Zakona o direkciji za privatizaciju i razvoj Zakon o primeni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine Zakon o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Zakon o javnom redu i miru Zakon o trajku Zakon o vodama Zakon o merama za unapreee stoarstva Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deijoj zatiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnim odnosima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oruju i municiji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zatiti na radu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapoavau i ostvarivau prava nezanoslenih lica Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ureeu prostora

256 3/37

141

8/103 744 10/189 745 846 847 848 849 850

Zakon o izmenama Zakona o finansirau poslova premera i uspostavaa katastra nekretnina i reavaa imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavaa katastra nekretnina za period od 1997. do 2006. godine Zakon o unutraim poslovima Zakon o Obavetajno-bezbednosnoj slubi Republike Srpske Zakon o porezu na dohodak graana Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj policiji Zakon o izmenama Zakona o elektroprivredi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o umama Zakono izmenama i dopunama Zakona o doprinosima Zakon o prestanku vaea Zakona o porezu za obnovu i izgradu Republike Srpske Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kontroli, utvrivau i naplati javnih prihoda Zakon o izmenama i dopunama Zakona o graevinskom zemitu Zakon o preduzeima Zakon o privatizaciji dravnog kapitala u preduzeima Zakon o poetnom bilansu staa u postupku privatizacije dravnog kapitala u preduzeima Zakon o privatizaciji dravnog kapitala u bankama Zakon o poetnom bilansu staa u postupku privatazacije dravnog kapitala u bankama Zakon o privatizacionim investicionim fondovima i drutvima za upravae privatizacionim fondovima

10/247 21/501 21/508 23/537 23/557 23/557 23/558 23/558 23/558 23/559 23/560 23/560 24/573 24/612 24/615 24/616 24/618

240

241

10/189

242

10/203 10/205 10/207 10/209 10/223

243 244 245 246 247

851 852 853 854 906 907 908

10/230

248

10/232

249

10/235

250

10/236

251

10/237

252

10/237 909 10/245 910 10/245 911 10/246

253

254

255

24/619

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

5

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

912 913 914 915 917 1557 1558 1559

Zakon o upisu u sudski registar Zakon o hartijama od vrednosti Zakon o centralnom registru hartija od vrednosti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzea Zakon o akcizama i porezu na promet Zakon o informacionom sistemu Republike Srpske Zakon o sponom dugu Republike Srpske Zakon o prestanku primene Zakona o koriteu naputene imovine Ispravka

24/624 24/628 24/640 24/642 25/645

4

Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske i ministra za pitae boraca, rtava rata i rada Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske i ministra za industriju i tehnologiju Odluka o izboru lanova Vlade Republike Srpske Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i lanova Komisije za ustavna pitaa Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i lanova Zakonodavno-pravne komisije Odluka o izboru predsednika i lanova Komisije za politiki sistem, pravosue i upravu Odluka o izboru predsednika i lanova Komisije za meunarodne odnose Odluka o izboru predsednika i lanova Komisije za praee i kontrolu rada organa i institucija u oblasti odbrane i unutraih poslova Odluka o izboru predsednika i lanova Komisije za privredu i finansije Odluka o izboru predsednika i lanova Komisije za drutvene delatnosti Odluka o izboru predsednika i lanova Komisije za predstavke, predloge i drutveni nadzor Odluka o izboru predsednika i lanova Mandatno-imunitetske komisije Odluka o izboru predsednika i lanova Komisije za zatitu prava izbeglica i raseenih lica Odluka o razreeu lana Komisije za izbor i imenovae Odluka o izboru lana Komisije za izbor i imenovae Odluka da se pristupi promeni Ustava Republike Srpske

1/1

5

1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3

6 7

38/977 38/978 38/982 41/1044 8 9 10 11 38/985 40/1009 12 13 14 15 16 1/1 17 1/1 18 74

1560

Zakon o prestanku vaea Zakona o posebnom porezu na promet za finansirae Vojske Republike Srpske Zakon o amnestiji

1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/5 3/37

1627 1628 1629 1630

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet 40/1009 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekrajima 40/1011 Zakon o izdvajau naseenog mesta iz optine Pelagievo i pripajau optini Doboj 40/1011

ODLUKE1 2 Odluka o izboru predsednikaVlade Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske i ministra za upravu i lokalnu samoupravu Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske i ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom

3

1/1

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

6

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

75 76 77 78 88 89 90 91 92 140 189 190 191 192 193 194 195 196

Odluka o prestanku mandata narodnom poslaniku Odluka o prestanku mandata narodnom poslaniku Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika Odluka o izboru predsednika Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o imenovau generalnog sekretara Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o imenovau zamenika generalnog sekretara Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o usvajau Bueta Republike Srpske za 1998. godinu Odluka o prestanku mandata predsedniku Ustavnog suda Republike Srpske Odluka o razreeu republikog javnog tuioca Odluka o razreeu osnovnog javnog tuioca u Srbiu Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Okrunog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Okrunog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Okrunog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Okrunog suda u Bijeini

3/37 3/37 3/37 3/37 4/41 4/41 4/41 4/41 4/42

197 198 199 200 201 202 203 204 205

Odluka o razreeu predsednika Okrunog suda u Trebiu Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Rogatici Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o razreeu lanova Nadzornog odbora Srpske radio-televizije Odluka o razreeu direktora Javnog fonda za zdravstveno osigurae Republike Srpske Odluka o razreeu direktora Javnog fonda penzijsko-invalidskog osiguraa Republike Srpske Odluka o izboru predsednika Ustavnog suda Republike Srpske Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske Odluka o imenovau republikog javnog tuioca Odluka o izboru sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o izboru sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o izboru sudije Vrhovnog suda Republike Srpske

9/129 9/129 9/130 9/130 9/130 9/130 9/130

9/130 9/130

8/97 206 9/128 207 9/128 9/128 9/128 9/129 9/129 212 9/129 213 9/129 208

9/131

9/131 9/131

209

9/131 9/131 9/131

210 211

9/132

9/132

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

7

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Odluka o izboru sudije Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o imenovau zamenika okrunog javnog tuioca u Bijeini Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Rogatici Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Doboju Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o imenovau lanova Upravnog odbora Srpske radio-televizije Odluka o imenovau direktora Javnog fonda za zdravstveno osigurae Republike Srpske Odluka o imenovau direktora Javnog fonda penzijsko-invalidskog osiguraa Republike Srpske Odluka o zadueu Republike Srpske Odluka o pristupau Republike Srpske inicijativi Evropske unije za stabilnost i dobrosusedstvo u Jugoistonoj Evropi -Rojamont

9/132 9/132 9/132 9/132 9/133 9/133 9/133 9/133

543 544

Odluka o utvrivau Energetskog bilansa Republike Srpske za 1998. godinu Odluka o utvrivau Programa statistikih istraivaa od interesa za Republiku Srpsku za 1998. godinu Odluka o razreeu predsednika Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o razreeu potpredsednika Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o razreeu predsednika Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o razreeu republikog javnog pravobranioca Odluka o razreeu zamenika republikog javnog tuioca Odluka o razreeu lana Komisije za izbor i imenovae Odluka o razreeu sudije Ustavnog suda Republike Srpske Odluka o razreeu zamenika okrunog javnog tuioca u Baoj Luci Odluka o razreeu osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Srbiu Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Trebiu Odluka o razreeu sudije Okrunog suda u Doboju Odluka o razreeu sudije Okrunog suda u BaojLuci Odluka o razreeu sudije Okrunog suda u Baoj Luci

17/386

17/386 21/511 21/512 21/512 21/512 21/512 21/512 21/512 21/512 21/513 21/513 21/513 21/513 21/513 21/513 21/514

746 747 748 749 750 751

9/133 752 9/133 753 9/133 9/134 9/134 9/134 9/134 754 755 756 757 758 9/134 17/386 759 760 17/386

541 542

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

8

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

761 762

Odluka o razreeu predsednika Osnovnog suda u Derventi Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Bijeini Ispravka

21/514 21/514 27/750 21/514 21/514 21/514 21/515 21/515 21/515 21/515 21/515 21/515 21/516 21/516 21/516 21/516 21/516 21/516

778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795

Odluka o imenovau zamenika republikog javnog pravobranioca Odluka o imenovau zamenika republikog javnog tuioca Odluka o imenovau zamenika republikog javnog tuioca Odluka o imenovau zamenika republikog javnog tuioca

21/516 21/517 21/517 21/517

763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777

Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Zvorniku Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o razreeu lanova Upravnog odbora Lutrije Republike Srpske Odluka o razreeu direktora Lutrije Republike Srpske Odluka o izboru predsednika Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o izboru predsednika Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o imenovau republikog javnog pravobranioca

Odluka o izboru lana Komisije za izbor i imenovaa 21/517 Odluka o izboru lana Komisije za politiki sistem, pravosue i upravu Odluka o imenovau zamenika okrunog javnog tuioca u Baoj Luci Odluka o imenovau zamenika okrunog javnog tuioca u Baoj Luci Odluka o imenovau zamenika okrunog javnog tuioca u Srpskom Sarajevu Odluka o imenovau okrunog javnog tuioca u Srpskom Sarajevu Odluka o imenovau osnovnog javnog tuioca u Srbiu Odluka o izboru predsednika Okrunog suda u Trebiu Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Srpskom Sarajevu Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Srpskom Sarajevu Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Baoj Luci 21/517 21/517 21/518 21/518 21/518 21/518 21/518 21/518 21/518 21/519 21/519 21/519 21/519

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

9

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815

Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Srbiu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Brkom Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Brkom Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Zvorniku Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Srpcu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Mrkoi Gradu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Kotor Varoi Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Tesliu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci

21/519 21/519 21/520 21/520 21/520 21/520 21/520 21/520 21/520 21/521 21/521

816 817 818 856 1451 1452 1453 1454 1455 1456

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci Odluka o imenovau lanova Upravnog odbora Lutrije Republike Srpske Odluka o imenovau direktora Lutrije Republike Srpske Odluka o odreivau sedita Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o izboru predsednika Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o imenovau generalnog sekretara Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o imenovau zamenika generalnog sekretara Narodne skuptine Republike Srpske Odluka o izboru predsednika i lanova Komisije za izbor i imenovae Odluka o izboru predsednika i lanova Verifikacione komisije Ispravka

21/522 21/522 21/523 23/561 35/933 35/933 35/933 35/933 35/934 35/934 38/995

21/521 21/521 21/521 21/521 21/521 21/522 1631 21/522 21/522 21/522 1632 1633 1561

1457

Odluka o izboru delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine Odluka o razreeu delegata iz Republike Srpske u Domu naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine Odluka o izboru delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine Odluka o razreeu sudije Vrhovnog suda Republike Srpske

35/934

38/985

1562

38/985 40/1011

Odluka o razreeu zamenika okrunog javnog tuioca u Baoj Luci 40/1012 Odluka o razreeu osnovnog javnog tuioca u Derventi 40/1012

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

10

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651

Odluka o razreeu osnovnog javnog tuioca u Modrii 40/1012 Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci 40/1012 Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci 40/1012 Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Srpskom Sarajevu 40/1012 Odluka o razreeu zamenika osnovnog javnog tuioca u Srpskom Sarajevu 40/1013 Odluka o razreeu zamenika osnovnogjavnog tuioca u Modrii 40/1013 Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Trebiu 40/1013 Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Nevesiu 40/1013 Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci 40/1013 Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci 40/1013 Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci 40/1014 Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Baoj Luci 40/1014 Odluka o razreeu sudije Osnovnog suda u Zvorniku 40/1014 Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske 40/1014 Odluka o izboru sudije Vrhovnog suda Republike Srpske 40/1014 Odluka o imenovau republikog javnog pravobranioca 40/1014 Odluka o imenovau zamenika republikog javnog tuioca 40/1015 Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Baoj Luci 40/1015

1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671

Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Baoj Luci 40/1015 Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Baoj Luci 40/1015 Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Srpskom Sarajevu 40/1015 Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Srpskom Sarajevu 40/1015 Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Bijeini Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Bijeini

40/1015

40/1016

Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Trebiu 40/1016 Odluka o izboru sudije Okrunog suda u Trebiu 40/1016 Odluka o imenovau zamenika okrunog javnog tuioca u Baoj Luci 40/1016

Odluka o imenovau zamenika okrunog javnog tuioca u Srpskom Sarajevu 40/1016 Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Derventi 40/1016 Odluka o izboru Mrkoi Gradu sudije Osnovnog suda u 40/1017 40/1017

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Sokocu

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Zvorniku 40/1017 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini 40/1017 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeini 40/1017 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Srpcu 40/1017

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Gradici 40/1017 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Doboju Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Doboju 40/1018 40/1018

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

11

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Doboju

40/1018

1692 1693 1694 1695

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Modrii 40/1018 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci 40/1018 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci 40/1018 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baoj Luci 40/1018 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Modrii 40/1019 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Trebiu 40/1019 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Trebiu 40/1019 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Prijedo40/1019 ru Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Prijedoru 40/1019 Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Novom Gradu 40/1019

Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Srpskom Sarajevu 40/1021 Odluka o izboru sudija porotnika Okrunog suda u Srpskom Sarajevu Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Bijeini Odluka o izboru sudija porotnika Osnovnog suda u Zvorniku 40/1021 40/1022 40/1023

OSTALI PROPISI857 Zakuci o prihvatau Programa raseavaa prihvatnih centara u Republici Srpskoj i prihvatau predloga da se izvri delimina rekonstrukcija objekata i prihvatnih centara i ihovo pretvarae u centre za osobe bez staraa Zakuak o korieu naputene imovine Zakuak o obustavau od deloacije kategorije stanovnitva iz reda izbeglica i raseenih lica, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do V kategorije Zakuci o zadacima Vlade Republike Srpske u vezi obezbeea odgovarajueg smetaja izbeglica i raseenih lica, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Zakuci o podravau informacije predsednika Republike, predsedavajueg Predsednitva BiH i predsednika Vlade Republike Srpske u vezi priprema za predstojeu Madridsku konferenciju Zakuci u vezi prekida platnog prometa izmeu Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije

23/561 23/561

858 1563

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu 40/1020 Odluka o imenovau osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci 40/1020 Odluka o imenovau osnovnog javnog tuioca u Derventi 40/1020 Odluka o imenovau osnovnog javnog tuioca u Kotor Varoi 40/1020 Odluka o imenovau osnovnog javnog tuioca u Modrii 40/1020 Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci 40/1020 Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Baoj Luci 40/1021 Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Bijeini 40/1021 Odluka o imenovau zamenika osnovnog javnog tuioca u Srbiu 40/1021

38/986

1564

38/986

1565

38/986

1566

38/986

1745

Zakuak o davau saglasnosti Vladi Republike Srpske za davae koncesija na geotermalne buotine 41/1041 Zakuak o davau saglasnosti Vladi Republike Srpske da moe dati koncesiju za koriee javnog dobra Kamenolom -Dubakovac 41/1041

1746

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

12

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

VLADA REPUBLIKE SRPSKE UREDBE107 230 257 Uredba o regresu za priplodnu stoku i premiji za mleko u 1998. godini Uredba o izmeni Uredbe o postupku ostvarivaa prava na oslobaae od plaaa carine Uredba o izmeni Uredbe o regulisau prometa roba i usluga sa Saveznom Republikom Jugoslavijom Uredba o iznoeu dinarskih i deviznih sredstava iz zeme Uredba o otvarau deviznih iro-rauna uesnika u platnom prometu Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim premijskim stopama i zajednikoj tarifi za osigurae vlasnika ili korisnika motornih vozila od auto-odgovornosti Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima osiguraa od automobilske odgovornosti motornih vozila inostrane registracije u meunarodnom drumskom saobraaju na teritoriji Republike Srpske Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Birou osiguraa Republike Srpske Uredba o plaau posebne takse na odreene proizvode Uredba o prestanku vaea Uredbe o obaveznom uvoeu ekova graana i isplati zarada putem ekova Uredba o zastupau stranih lica u Republici Srpskoj Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o plaau posebne takse na odreene proizvode Uredba o prometu roba i usluga sa Federacijom Bosne i Hercegovine 7/77 9/134

560

Uredba o posebnim uslovima za obavae prevoza lica u meunarodnom drumskom saobraaju na teritoriji Republike Srpske Uredba o dopuni Uredbe o uslovima osiguraa od automobilske odgovornosti motornih vozila inostrane registracije u meunarodnom drumskom saobraaju na teritoriji Republike Srpske Uredba o dopunama Uredbe o plaau posebne takse na odreene proizvode Uredba o paritetnim odnosima odreenih proizvoda Uredba Srpske o Sekretarijatu Vlade Republike

18/438

561

18/439 20/481 20/481 21/523

693 10/247 11/249 694 819 837

261 262 263

11/249

Uredba o plaau dodatne takse za finansirae raseavaa prihvatnih centara u Republici Srpskoj Uredba o izmenama Uredbe o plaau posebne takse na odreene proizvode Uredba o obustavau izmirivaa obaveza i potraivaa putem kompenzacija Uredba o sprovoeu mera ekonomske politike Uredba o plaau posebne takse na odreene proizvode Uredba o utvrivau metodologije za izradu poetnog bilansa staa u postupku privatizacije dravnog kapitala u preduzeima Uredba o utvrivau metodologije za pripremu programa za privatizaciju dravnog kapitala u preduzeima Uredba o utvrivau i korigovau strukture trajnog kapitala preduzea Uredba o zabrani izvoza van granica Republike Srpske umskih sortimenata koji su predmet primarne prerade Uredba o besplatnom prevozu lanova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida

22/533 25/656 26/689 27/737 27/737

918 11/250 949 1097 11/250 1098 1140

264

265

11/251 12/297

353 365

28/753

1141 13/301 1142 15/353 1143 15/355 1144

28/755 28/758

471 472

28/760 28/760

559

18/437

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

13

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1199

Uredba o obezbeeu grejaa za korisnike prava po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Uredba o dopunskom materijalnom obezbeeu vojnih invalida sa pravom na dodatak za negu i pomo Uredba o evidentirau prometa roba sa Federacijom Bosne i Hercegovine Uredba o dopuni Uredbe o plaau posebne takse na odreene proizvode Uredba o dopuni Uredbe o obustavau izmirivaa obaveza i potraivaa putem kompenzacija Uredba o stavau van snage Uredbe o otkupnim cenama fermentisanog duvana Uredba o stavau van snage Uredbe o privremenom regulisau cena nafte i naftnih derivata Uredba o stavau van snage Uredbe o zabrani uea vie od dva posrednika u prometu na veliko odreenih proizvoda Uredba o stavau van snage Uredbe o nainu formiraa i kontroli cena na teritoriji Srpske Republike Bosne i Hercegovine Uredba o stavau van snage Uredbe o prodaji odreenih proizvoda po regresiranim cenama i Uputstva o sprovoeu Uredbe o prodaji odreenih proizvoda po regresiranim cenama Uredba o dopuni Uredbe o regulisau prometa roba i usluga sa Saveznom Republikom Jugoslavijom Uredba o naknadama sudijama i tuiocima za vreme deurstva

ODLUKE29/789 19 Odluka o formirau "Fond partnera" za razvoj pooprivrede i poveaa proizvode hrane u Republici Srpskoj Odluka o izmenama i dopunama Privremene odluke o broju i prostornom rasporedu osnovnih kola u Republici Srpskoj Odluka o davau saglasnosti Skuptini optine Bijeina za dodelu gradskog graevinskog zemita Odluka o davau saglasnosti umskom gazdinstvu "Ozren" iz Petrova za promet - poklon zemita Odluka o visini i nainu naplate naknade za veterinarsko-sanitarne preglede Odluka o visini takse za uverea o zdravstvenom stau ivotia Odluka o visini takse za drae pasa Odluka o podeli imovine izmeu MDP "Magli" Srbie i JP "Srpske ume" Republike Srpske Baa Luka - umskog gazdinstva "Magli" Srbie Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom Odluka o nabavci mineralnih ubriva za prolenu setvu 1998. godine Odluka o dopuni Odluke o proglaeu dravnih preduzea u oblasti pooprivrede i prehrambene industrije od interesa za Republiku Srpsku Odluka o dopuni Odluke o proglaeu dravnih preduzea u oblasti pooprivrede i prehrambene industrije od interesa za Republiku Srpsku

1286

2/9

30/809 32/885

20

1320 1321 1322 1458 1459

2/9

21 32/885 32/885 35/934 22

2/9

2/9 2/10

23 24

35/934

2/10 2/11

1460

25 35/935 26

1461

35/935 27 35/935

2/11

1462

1526

2/11

37/969 37/969

108

7/78

1527 1696 1697

109

Uredba o obaveznom uvoeu ekova graana i isplati zarada u dinarima putem ekova 40/1024 Uredba o prestanku vaea Uredbe o otvarau deviznih iro-rauna uesnika u platnom prometu 40/1024

7/78

110

7/78

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

14

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

111

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini naknade za finansirae , izgradu i opremae sistema protivgradne zatite u Republici Srpskoj Odluka o izmenama Odluke o organizovau JODP za potanski saobraaj Republike Srpske Odluka o izmenama Odluke o organizovau JODP za telekomunikacije Republike Srpske Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivau JP za upravae poslovnim prostorom Republike Srpske Odluka o raskidau Sporazuma o osnivau Meovitog preduzea "Digital Srasetel" Srrska Ltd Odluka o razreeu Upravnog odbora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o razreeu Nadzornog odbora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o nabavci dizel goriva za prolenu setvu 1998. godine Odluka o izdvajau zavisnih dravnih preduzea iz "Energoinvesta" MDP Srpsko Sarajevo Ispravka

270 7/78 7/79 7/79 273 7/79 7/79 7/79 7/79 8/103 8/104 13/329 10/247 278 277 276 274 271 272

Odluka o prihvatau protokola o zdravstvenom osigurau ratnih vojnih invalida i lanova porodica poginulih boraca i demobilisanih pripadnika VRS Biro Odluka o otplati ino duga Odluka o utvrivau visine novanog iznosa sredstava poetnog fonda sigurnosti potrebnog za osnivae deonikog drutva za osigurae Odluka o visini naknade za izvrene zdravstvene preglede poiaka bia u prometu preko granice Republike Srpske Odluka o odobravau kratkoronih kredita iz sredstava dobivenih od Vlade Japana za oivavae proizvode Odluka o odobravau kratkoronih kredita iz sredstava Vlade Republike Srpske obezbeenih za oivavae proizvode proizvoda nameenih za izvoz na konvertibilno trite Odluka za dodelu sredstava iz Bueta Republike Srpske optinama koje iz svojih sredstava ne mogu obezbediti normalno funkcionisae optinskih organa Odluka o davau saglasnosti na Plan prolene setve za 1998. godinu sa predlogom mera za egovu realizaciju Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu nauke i kulture Odluka o prihvatau inicijative optine Srpski Brod za raspisivae javne licitacije Odluka o davau saglasnosti ODP "Pooprivrednik" Derventa za promet -zamenu zemita prema zapisniku Republike uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u svrhu pribavaa osnovnih sredstava za rad preduzea Odluka o davau saglasnosti ODP "Agroprom" Zvornik za promet zemita prema zapisniku Republike uprave za geodetske i imovinskopravne poslove u svrhu pribavaa osnovnih sredstava za rad preduzea

11/251 11/252

112 113 114

11/252

11/252

115 116 117 143 144

11/253

275

11/254

11/254

258 259

Odluka o utvrivau najnie cene rada Odluka o davau saglasnosti na reee ministra prosvete broj: 6-01-367 od 2. marta 1998. godine o razreeu direktora Jedinice za implementaciju projekata u oblasti prosvete Odluka o davau saglasnosti na reee ministra prosvete broj: 6-01-366/98 od 2. marta 1998. godine o imenovau direktora Jedinice za implementaciju projekata u oblasti prosvete Odluka o vraau deviznih sredstava Odluka o odobravau finansijskih sredstava Odluka o prihvatau Sporazuma o finansirau izrade putnih isprava Odluka o finansirau saobraajnih dozvola

11/255

11/255 11/255

10/247

279 280

260

10/247 11/251 11/251 11/251 11/251 281

266 267 268 269

11/255

11/255

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

15

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

282

Odluka o stavau van snage Odluke Vlade Republike Srpske o proglaeu ODP "Tehnogas" Laktai preduzeem od posebnog interesa za Republiku Odluka o stavau van snage Odluke Vlade Republike Srpske o organizaciji upravaa i gazdovaa umama na preostalom delu optine Glamo broj 02-1237/97 od 17. septembra 1997. godine Odluka o izmeni Odluke o visini i nainu plaaa i prikupaa naknade za koriee radio, odnosno televizijskog prijemnika Odluka o davau saglasnosti na promet nepokretnosti Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o razreeu predsednika Suda za prekraje Laktai Odluka o izboru predsednika Suda za prekraje Laktai Odluka o izboru predsednika Suda za prekraje ipovo Odluka o davau saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske broj: UO-17/98 od 27. marta 1998. godine Odluka o davau saglasnosti na elektroenergetski bilans Republike Srpske za 1998. godinu Odluka o obustavau od izvrea Odluke o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora Zemoradnike zadruge "Agroposavina" Doi abar Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada zgrade Skuptine optine Srpski Sanski Most i zgrade Stanice javne bezbednosti u Srpskom Sanskom Mostu Odluka o utvrivau visine novanog iznosa sredstava poetnog fonda sigurnosti potrebnog za osnivae deonikog drutva za osigurae Odluka o odobravau finansijskih sredstava

369 11/256 370

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nabavci mineralnih ubriva za prolenu setvu 1998. godine Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivau sudova za prekraje i utvrivau broja sudija u sudovima za prekraje u Republici Srpskoj Odluka o ponitavau Odluke Vlade Republike Srpske broj: 02-791 od 30. jula 1996. godine Odluka o davau saglasnosti na Plan poslovaa JMDP "Elektroprivreda" RS za 1998. godinu Odluka o oslobaau od plaaa carine, poreza i taksa Odluka o odobravau kratkoronih kredita iz sredstava obezbeenih od Vlade Japana za oivavae proizvode Odluka o obrazovau Komisije za izradu nacrta Zakona o krivinom postupku Odluka o obrazovau Komisije za izradu Krivinog zakona Republike Srpske (opti deo) Odluka o obrazovau Komisije za izradu Krivinog zakona Republike Srpske (posebni deo) Odluka o osnivau Centra Republike Srpske za uklaae mina Odluka o davau ovlaea za povlaee sredstava sa Specijalnih rauna kredita i donacije i za potpisivae svih finansijskih transakcija vezanih za implementaciju Projekta za hitno deminirae u Republici Srpskoj Odluka o dodeli radio-difuznih frekvencija na privremeno koriee Odluka o odreivau objekata i linosti koji se posebno obezbeuju Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada Tvornice niskonaponskih i razvodnih ureaja "Energoinvest" Vukosave iz Vukosava Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovau i radu preduzea "Interped" Sarajevo

13/302

283

13/302 13/302 13/303 15/355

11/256

371 372

284

11/256 473 11/256 474 11/256 11/256 11/257 11/257 475 476 477 478 12/298 479 12/298

285 286 287 288 289 354

15/355 16/357 16/357 16/357 16/358

355 356

16/359 16/360 16/360

12/298

480 481

366

13/301

482

367

13/301 13/302 483

16/361 16/361

368

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

16

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

484

Odluka o davau saglasnosti na ugovor o zakupu preduzea "Tvornica pletenog namjetaja" iz amca Odluka o davau saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog fonda za zdravstveno osigurae Republike Srpske Odluka o davau odobrea dr Nenadu Suziu da moe raditi kao docent na Filozofskom fakultetu u Baoj Luci za vreme trajaa mandata ministra prosvete i davau odobrea za zakuivae ugovora o radu dr Nenada Suzia sa Vladom Republike Srpske za vreme rada u Ministarstvu prosvete Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu Apoteke u Baoj Luci od posebnog interesa za Republiku Ispravka

570 16/361 617 16/362 618

Odluka o obustavau od izvrea Odluke o prestanku mandata sedam odbornika u Skuptini optine Milii Odluka o posebnim pravima radnika za ijim radom je prestala potreba u lokalnoj upravi u optini Brko Odluka o odobravau kratkoronih kredita iz sredstava Vlade Republike Srpske obezbeenih za oivavae proizvode nameene za izvoz na konvertibilno trite Odluka o zakuivau Ugovora o meunarodnim telekomunikacijskim uslugama Odluka o prihvatau Memoranduma o razumevau o aranmanima za neposredno uspostavae prevoza meuentitetske pote Odluka o visini vodoprivrednih naknada Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davau saglasnosti na Statut ODJP "Glas srpski " Baa Luka Odluka o davau saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog fonda za penzijsko i invalidsko osigurae Republike Srpske Odluka o prihvatau inicijative SO Bijeina i Kompanije "Slobomir" Popovi - Bijeina o davau koncesije za eksploataciju geotermalnih voda na podruju mesnih zajednica Dvorovi i Popovi, optina Bijeina Odluka o davau saglasnosti na Reee ministra prosvete o postaveu republikog prosvetnog inspektora Odluka o osnivau Kapetanije pristanita na unutraim plovnim putevima Republike Srpske

18/440

485

19/453

486

19/453 19/454

16/362 17/424 18/439 27/750

619 620

545 562

19/454 19/454 19/455 19/455 19/455 19/456

621 622

563

Odluka o ovlaeu za potpisivae kupoprodajnog ugovora sa firmom ERSILON RESEARSN LTD, R.O. VOH354, NIGN WYSOMVE, V USKS NR10 9VZ U.K. Odluka o pripajau Javnog preduzea novinskoizdavake delatnosti "Srpska javnost" Pale, Javnom novinsko-izdavako-tamparskom preduzeu "Osloboee" Srpsko Sarajevo Odluka o ukidau Odluke o osnivau Meunarodnog pres cenra Odluka o odobreu 350.000,00 dinara Eparhiji zvorniko-tuzlanskoj za nastavak graevinskih radova na manastiru sv. Vasilija Ostrokog u Bijeini Odluka o odobreu 100.000,00 dinara Eparhiji zahumsko-hercegovakoj i primorskoj za nastavak graevinskih radova na manastiru Tvrdo Odluka o odobreu 50.000,00 dinara Eparhiji zvorniko-tuzlanskoj za nastavak graevinskih radova na manastiru Presvete Trojice u Sasama kod Srebrenice Odluka o stavau van snage Odluke o primeni Odluke o odreivau pooprivrednih proizvoda za koje se pri uvozu plaa posebna dabina i o visini te dabine koja se primeuje u SR Jugoslaviji

18/439

623 624

564

18/439 625 18/439 626 18/439 627 18/440

565 566

19/456

567

568

19/456

18/440

628

569

19/456

695 18/440

20/482

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

17

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

696

Odluka o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija u kolskoj 1998/99. godini Odluka o kolarini za studente ije se osnovne studije ne finansiraju iz Bueta Republike Srpske Odluka o dopuni Odluke o osnivau Fonda za podsticae razvoja optina na slivnim podrujima Republike Srpske sredstvima naknade iz ukupno naplaene realizacije za utroenu elektrinu energiju JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davau saglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapoavae slepih i invalidnih lica Srpsko Sarajevo Odluka o davau saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JODP za telekomunikacije Odluka o davau saglasnosti o izmeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pooprivrede, umarstva i vodoprivrede Odluka o platama zaposlenih u dravnim organima i organizacijama Odluka o prihvatau prenosa i preuzimau prava raspolagaa Vlade Republike Srpske na poslovnoj zgradi Institut Incela Odluka o davau saglasnosti na promet nepokretnosti

823 20/482 824 20/484 825 826 20/484 827 20/484 828 20/484 20/485 20/485 20/485 20/485

Odluka o odobravau izdvajaa i usmeravaa sredstava za izgradu nadgrobnih spomenika poginulih boraca Vojske Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na Memorandum o razumevau izmeu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o pitaima iz oblasti vodoprivrede Odluka o ueu Republike Srpske na svetskoj izlobi "EHRO 98" Odluka o odobreu kratkorone pomoi optini ajnie Odluka o odobreu jednokratne pomoi optini Srpsko Gorade Odluka o davau saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JNIP "Osloboee" Srpsko Sarajevo o izdvajau tamparije " Mio Sokolovi" Rogatica iz sastava JNIP "Osloboee" Odluka o proglaeu kulturne ustanove od republikog interesa Odluka o otkupnoj ceni, uslovima i nainu etve i otkupa penice roda 1998. godine Odluka o nabavci dizel goriva za etvu strnih itarica i uane repice u 1998. godini Odluka o oslobaau od plaaa carine korisnika kredita po japanskom neprojektnom grantu Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa Odluka o oslobaau od plaaa carine Odluka o odreivau najniih osiguranih suma na koje se mora ugovoriti osigurae od posledica nesrenog sluaja po jednom putniku u javnom saobraaju Odluka o utvrivau prava na obavae poslova osiguraa od automobilske odgovornosti motornih vozila inostrane registracije na graninim prelazima Republike Srpske Odluka o odreivau najniih osiguranih suma na koje se mora ugovoriti osigurae auto-odgovornosti za tete priiene treim licima

21/525

697

21/525 21/525 21/526 21/526

698

699 700 701 702 703 704 705

21/526 22/534 22/534 22/534 22/535 22/535 22/535

838 839 840 841 842 843 844

20/485 20/486

706 707

20/486 21/524 845

22/536

820 821

22/536

21/524 21/525

859

822

23/562

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

18

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

860

Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izrrada Vazduhoplovnog zavoda "Orao" u Bijeini Odluka o utvrivau da je od opteg interesa eksploatacija - iskop - ilitsko-montmorilonitske gline za potrebe ODP IGM "Drina" Bijeina iz Bijeine Odluka o utvrivau da je od opteg interesa eksploatacija krea za potrebe fabrike ODP Fabrika krea "Hidrant" -Ukrina - elinac iz elinca Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada stambenog nasea za smetaj izbeglog i raseenog stanovnitva na lokalitetu "Breine" optina Nevesie Odluka o proglaeu "3avoda distrofiara" Baa Luka od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o obustaveu od izvrea Odluka optine Srpsko Oraje o sprovoeu mera za otklaae vanrednih okolnosti kod zemoradnike zadruge "Agroposavina" Doi abar Odluka o izboru sudije Suda za prekraje BaaLuka Odluka za dodelu sredstava iz Bueta Republike Srpske i optinama koje iz svojih sredstava ne mogu obezbediti normalno funkcionisae optinskih organa Odluka o organizovau i nastavau sa radom ODP "Intal" sa seditem u Miliima Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o visini godie naknade za puteve koja se plaa pri registraciji vozila na motorni pogon i raspodeli sredstava od te naknade izmeu Direkcije za puteve i nadlenog organa koji uprava putevima Odluka o nainu i rokovima isplate otkupene penice roda 1998. godine

952 23/562 953

Odluka o dodeli radio-difuznih frekvencija na privremeno koriee Odluka o davau ovlatea u ciu realizacije Projekta Kreditne linije Svetske banke u Kancelariji za koordinaciju Projekta za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske Odluka o davau ovlatea u ciu realizacije Projekta za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske koji se implementira u Kancelariji za koordinaciju projekta za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske Odluka o davau ovlatea u ciu realizacije Projekta za hitno deminirae u Republici Srpskoj Odluka o stavau van snage Odluke o osnivau Muzeja Republike Srpske Odluka o promeni naziva Muzeja Bosanske Krajine u Muzej Republike Srpske Odluka o proglaeu republikih kulturnih manifestacija Odluka o oslobaau od plaaa carine Odluka o osnivau JOP eleznice Republike Srpske Odluka o prekidu svih postupaka ukuujui i zavrne postupke protiv svih pravnih sledbenika koji se tiu statusnih promena i pravnih odnosa proizalih iz tih statusnih promena koji se vode pred sudovima u Republici Srpskoj od 4. aprila 1992. godine Odluka o davau saglasnosti na ugovor o podfinansirau izmeu Ministarstva pooprivrede, umarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Ministarstva pooprivrede, umarstva i vodoprivrede Bosne i Hercegovine Odluka o davau saglasnooti na Memorandum o razumevau izmeu Ministarstva pooprivrede, umarstva i vodoprivrede Bosne i Hercegovine i Komisije Evropske zajednice Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivau sudova za prekraje i utvrivau broja sudija u Sudovima za prekraje u Republici Srpskoj

26/690

861

26/693

23/562

954

862

23/562 955

26/694

863

26/694 26/694 26/694 26/695 26/695 26/695

23/563 23/563 23/563

956 957 958 959

864 865 866

23/563 23/563

960 961

867 919

25/656 25/657 25/657 963 962

26/696

920 921 950

26/696

26/689 964 26/690

26/696

951

26/696

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

19

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

965 966 967 968 969 970 971

Odluka o izboru sudije Suda za prekraje Bijeina Odluka o izboru sudije Suda za prekraje Bijeina Odluka o izboru sudije Suda za prekraje Bijeina Odluka o izboru sudije Suda za prekraje elinac Odluka o proglaeu ODP RK "Kastel" Baa Luka preduzeem od interesa za Republiku Srpsku Odluka o uplati akontacije Vlade Republike Srpske "Gradskoj toplani" Doboj Odluka o finansirau trokova uea omladinske delegacije Republike Srpske na Svetskom festivalu mladih u Portugalu Odluka o davau saglasnosti na prodaju poslovnog prostora Odluka o obustavau od izvrea Odluka Skuptine optine Han Pijesak Odluka o obustavi od izvrea Odluke Skuptine optine Ribnik Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu saobraaja i veza Odluka o ovlaeu ministra za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti, graevinarstvo i ekologiju da moe zakuiti ugovor o davau koncesije nad javnim dobrom "Kamenolom Dubokovac" optina Srpski Brod Odluka o formirau Komisije Vlade Republike Srpske sa zadatkom da sa timom Britanske vlade napravi plan reorganizacije Vlade i razvoj dravne slube Odluka o usmeravau dela prihoda od provizije Razvojne banke A.D. Baa Luka i ostalih komercijalnih banaka Odluka o odobreu sufinansiraa iz Bueta Republike Srpske Medicinskom fakultetu Baa Luka

26/697 26/697 26/697 26/697 26/697 26/698

1102 1145 1146 1147

Odluka o odobreu jednokratne pomoi iz Bueta Republike Srpske optini Kotor Varo Odluka o promeni sedita Srpske novinske agencije "SRNA" Odluka o prestanku vaea obaveza preduzea prema Republici Srpskoj Odluka o smaeu katastarskog prihoda zemita u 1998. godini usled elementarnih nepogoda na podruju Republike Srpske Odluka o odobreu sredstava iz Bueta Republike Srpske Udrueu izbeglih graana Srpski Koic Odluka o odobreu sredstava iz Bueta Republike Srpske Javnom komunalnom preduzeu 1. mart" ajnie Odluka o odobravau sredstava Odluka o odobreu sredstava za organizaciju Rukometnog TV-turnira ampiona Doboj 1998. godine Odluka o izboru predsednika Suda za prekraje ajnie Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutraoj organizaciji Republikog javnog pravobranilatva Odluka o usvajau Memornduma o razumevau Odluka o osnivau ODP za uvoz i snabdevae prirodnim gasom "Gas promet" Srpsko Sarajevo Odluka o oslobaau od plaaa carine, poreza i taksa Odluka o promeni naziva naseenih mesta Odluka za dodelu sredstava iz Bueta Republike Srpske optinama koje iz svojih sredstava ne moru obezbediti normalno funkcionisae optinskih organa Odluka o osnivau Odseka za urnalistiku na Filozofskom fakultetu u Baoj Luci

27/728 28/760 28/761

28/761

1148

28/761

26/698 26/698 26/698 26/699

1149

972 973 974 975

28/761 28/762

1150 1151

28/762 28/762

1152 1153

26/699

976

28/762 29/789 29/790 29/790 29/791

1200 26/699 1201 1202 27/738 1203 1204 27/738

1099

1100

1101

28/791 28/791

27/738

1205

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

20

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1206

Odluka o davau saglasnosti Skuptini optine Doboj da moe bez naknade u skladu sa regulacionim planom optine Doboj dodeliti neizrraeno gradsko zemite Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj optini Doboj Odluka o davau saglasnosti Skuptini optine Brko da moe na podruju optine dodeliti u humanitarne svrhe bez naknade neizgraeno gradsko zemite za izgradu stambenih objekata i trajnog smetaja Odluka o utvrivau da je od opteg interesa ureee gradskog trga i izgrada prostora, prilazne saobraajnice i peake staze u Gradici Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada graninog prelaza Raa Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izrrada dalekovoda 110 KV Pravor - Ukrina Odluka o promeni naziva Krajikog djeijeg pozorita Odluka o proglaeu Djeijeg pozorita Republike Srpske republikom ustanovom Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davau saglasnosti na prodaju poslovnog prostora Odluka o davau saglasnosti o izmeni i dopuni Ugovora o zakupu dela preduzea ODP "Budunost" amac Odluka o izmeni Odluke o visini vodoprivrednih naknada Odluka o davau ovlatea u ciu realizacije Projekta za hitno deminirae u Republici Srpskoj Odluka o realizaciji Projekta vodosnabdevaa optine Brko Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izrrada objekata na podruju grada Bijeine Odluka o davau saglasnosti Vlade Republike Srpske na pokretae postupka za raskidae i zakuivae ugovora o korieu i gazdovau lovita na teritoriji Republike Srpske

1291

29/791 1292

Odluka o odobreu sredstava iz Bueta Republike Srpske Savezu samostalnih privrednika Republike Srpske, odnosno Optinskom udrueu samostalnih privrednika za organizaciju Drugog meunarodnog sajma male privrede Doboj 98 Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada stambenog nasea za smetaj izbeglih i raseenih lica na podruju optine Srpski Brod Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada - proiree gradskog groba u Bratuncu Odluka o davau saglasnosti Skuptini optine Bijeina da moe dodeliti neizgraeno gradsko graevinsko zemite izbeglim i raseenim licima Odluka o dopuni Odluke broj: 02/1- 020- 941/98 od 28. maja 1998. godine Odluka o davau saglasnosti na Statut Agencije za bankarstvo Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na izmene i dopune Statuta JNIP "Osloboee" Srpsko Sarajevo Odluka o dodeli novane pomoi porodici Srana Kneevia za kupovinu i adaptaciju porodine kue na Palama Odluka o obrazovau Komisije za koordinaciju i praee realizacije povlastica Evropske unije Odluka o obrazovau Komisije za harmonizaciju pravnog sistema Republike Srpske sa regulativom Evropske unije, Saveta Evrope i Svetske trgovinske organizacije Odluka o obrazovau Komisije za koordinaciju i implementaciju RNARE programa EU Odluka o obrazovau Komisije za trgovinsku, ekonomsku i nauno-tehniku saradu sa Ruskom federacijom Odluka o kandidovau za dodelu sredstava putem UEN kredita kod Japanske Vlade Odluka o prihvatau Protokola o projektu automatizacija poreskog sistema

30/810

1207

30/810

29/791 1293

1208

30/811

29/792 29/792 29/792 29/792 29/792 29/793 29/793

1294

1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215

30/811 30/811 30/811

1295 1296 1297

30/811

1298

30/811

1304 29/793 29/793 1305

31/865

1216 1287

31/865 31/866

30/809 30/809 30/810

1306 1307

1288 1289 1290

31/866 31/866 31/867

1308 1309

30/810

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

21

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1310 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329

Odluka o sufinansirau trokova izgrade "Omladinskog centra - Brko" Odluka o nabavci mineralnih ubriva za jeseu setvu 1998. godine Odluka o nabavci dizel goriva za jeseu setvu 1998. godine Odluka o odobreu kredita JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o oslobaa plaaa carine, poreza i taksa Odluka o sufinansirau studentskih centara u Republici Srpskoj Odluka o kolarini za studente u kolskoj 1998/99. godine Odluka o davau saglasnosti Vlade Republike Srpske "Telekomu Srpske na zakuivae ugovora za Firmu "SIEMENS" za kupovinu opreme mobilne telefonije Odluka o davau saglasnosti za zakuivae ugovora Odluka o davau saglasnosti na Memorandum o razumevau izmeu Ministarstava pooprivrede, umarstva i vodoprivrede u Bosni i Hercegovini s jedne strane i Komisije Evropske zajednice s druge strane Odluka o plaau kamate Federaciji BiH za kreditirae Republike Srpske po Konsolidovanom kreditu "B" Odluka o osnivau Turistike organizacije Republike Srpske Odluka o promeni naziva Narodnog pozorita Bosanske Krajine u Narodno pozorite Republike Srpske Odluka o promeni naziva Umjetnike galerije Baa Luka u Galeriju likovnih umetnosti Republike Srpske

31/867 32/886 32/886 32/886 32/887 32/887 32/887

1337

Odluka o davau saglasnosti o pripajau Slube za zajednike poslove Narodne skuptine Republike Srpske i Vlade Republike Srpske Slubi za zajednike poslove Skuptine grada Srpsko Sarajevo Odluka o nabavci raunarske opreme za Ministarstvo finansija Odluka o odobreu kredita JMDP "Elektroprivreda " Republike Srpske Odluka o odobravau Projekta izgrade severnog prstena vodosnabdevaa Semberije I faza Odluka o odobreu iznosa Akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske za izree programskih zadataka i odravae naunih skupova Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada izvorita "Plazue" i vodovoda za snabdevae pitkom vodom grada Brkog Odluka o dopuni Odluke o osnivau MDP "Naftna industrija Republike Srpske" Srpski Brod Odluka o izmeni Odluke o proglaeu republikih manifestacija (broj: 02D-020-1252/98 od 19. maja 1998. god .) Odluka o stavau van snage Odluke o osnivau Galerije likovnih umetnosti Republike Srpske Odluka o stavau van snage Odluke o osnivau Narodnog pozorita Republike Srpske Odluka o izboru preduzea "Energoprojekt" Beograd za pruae konsultantskih usluga kod realizacije projekta Buk Bijela Srbie Odluka o odbijau zahteva ODP "Tehnogas" Doboj za odlagae izvrea Odluke Vlade RS broj: 02/1-020-879/98 od 19. maja 1998. godine Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu industrije i tehnologije

33/891 33/891 33/891 33/892

1338 1339 1340 1341

33/892

1342

33/892

32/888 32/888

1343

1330 1332

33/892

1344

33/892 33/893 33/893

1345 33/889 1346 33/889 33/890 1348 33/890 1349 33/891 1347

1333

1334 1335

33/893

33/893

1336

33/893

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

22

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1350 1351 1352 1437 1438

Odluka o razreeu predsednika Suda za prekraje Srpski Brod Odluka o izboru predsednika Suda za prekraje Srpski Brod Odluka o izboru predsednika Suda za prekraje Rudo Odluka o paritetu konvertibilne marke i jugoslovenskog dinara Odluka o visini naknada za koriee podataka premera i katastra nekretnina i vree usluga Republike uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Odluka o davau saglasnosti na "Nota Verbale" Vlade Republike Slovenije Odluka o davau saglasnosti na Sporazum o bespovratnim sredstvima izmeu Vlade Republike Francuske i Saveta ministara BiH Odluka o davau saglasnosti na Protokol o monetizaciji roba za programirae razvoja Odluka o oslobaau od plaaa carine Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davau saglasnosti na "Strategiju razvoja Elektroprivrede Republike Srpske u periodu od 1995. do 2020. godine Odluka o isplati trokova sudskih bolesnika Psihijatrijske bolnice Sokolac Odluka o odobreu kredita Odluka o odobravau sredstava ODP "Gradska toplana" Doboj za grejnu sezonu 1998/99. Odluka o odobravau sredstava za sanirae teke materijalne situacije Srpske novinske agencije "SRNA"

33/893 33/894 33/894 34/926

1465 1466

Odluka o odobravau sredstava na ime pomoi Pooprivrednom institutu Baa Luka Odluka o odobravau sredstava na ime pomoi ODP "Centru za unapreee pooprivrede brdsko -planinskog podruja" Sokolac Odluka o odobravau sredstava na ime pomoi SO Nevesie Odluka o odobravau sredstava na ime pomoi Pooprivrednom zavodu Bijeina Odluka o odobravau sredstava na ime pomoi ODP "Plantae" Popovo poe Odluka o odobravau sredstava na ime pomoi ZZ "Pookop" Brko Odluka o davau saglasnosti za dodelu zemita bez naknade Odluka o davau saglasnosti za dodelu zemita bez naknade Odluka o davau saglasnosti za dodelu zemita bez naknade Odluka o davau saglasnosti za dodelu zemita bez naknade Odluka o davau saglasnosti za dodelu zemita bez naknade Odluka o davau saglasnosti za dodelu zemita bez naknade Odluka o davau saglasnosti za dodelu zemita bez naknade Odluka o stavau van snage Odluke o prioritetnom snabdevau trita Srpske Republike Bosne i Hercegovine odreenim proizvodima Odluka o stavau van snage Odluke o formirau proizvodne i prodajne cene riba Odluka o stavau van snage Odluke o nainu formiraa maloprodajne cene proizvoda u prometu

35/935

35/936 35/936 35/936 35/936 35/936 35/937 35/937 35/937 35/937 35/937 35/938 35/938

1467 1468 1469

34/926 34/929

1470 1471

1439 1440

34/929 34/929 34/930 34/930 34/930

1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478

1441 1442 1443 1444 1445

34/930 34/930 34/931

1446 1447 1463 1464

35/938 35/938

1479 35/935 1480 35/935

35/938

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

23

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1481

Odluka o stavau van snage Odluke o privremenoj zabrani fizikim licima iznoea i slaa odreene robe iz Republike Srpske Odluka o obustavau od izvrea Odluke o ukidau Odluke o obrazovau Poverenitva za optinu Milii Odluka o prestanku vaea Odluke o paritetu konvertibilne marke i jugoslovenskog dinara Odluka o davau ovlatea Odluka o obrazovau Komisije za koordinaciju i izradu zakonskih i podzakonskih akata u oblasti carinske politike Odluka o davau saglasnosti na donaciju asocijacije "Sisrel ehrort" Italija Odluka o dodeli materijalnih sredstava po osnovu donacije asocijacije "Sisrel ehrort" Italija Odluka o nabavci dizel goriva za zagrejavae zdravstvenih i socijalnih ustanova u grejnoj sezoni 1998/99. god. Odluka o prihvatau inicijative za raspisivae javne licitacije o davau koncesije Odluka o oslobaau od plaaa carine Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku

1543 35/939 1544 36/968 37/970 37/970 1546 37/970 37/970 1547 1548 37/971 1549 1545

Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada parking prostora i prilazne saobraajnice fakultetima univerziteta Baa Luka u Baoj Luci Odluka o utvrivau da je od opteg interesa izgrada 35 KV dalekovoda "Mrkoi Grad Previja" i 35 KV dalekovoda "Mrkoi Grad Jezero" Odluka o Rebalansu programa radova i finansijskog plana za 1998. godinu Republike direkcije za vode Odluka o dodeli sredstava Osnovnom sudu u Vlasenici Odluka o dodeli sredstava Odluka o davau saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske o ceni elektrine energije Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Ministarstvu odbrane Odluka o prihvatau Informacija o osamostaeu Granskog sindikata energetike Republike Srpske i organizovau u Samostalni sindikat energetike Republike Srpske Odluka o davau saglasnosti na donaciju Vlade Grke Bosni i Hercegovini (Republici Srpskoj) Odluka o davau saglasnosti na donaciju Vlade Republike Slovenije Bosni i Hercegovini (Republici Srpskoj) Odluka o odobravau isporuke jednokratne i interventne pomoi za potrebe kazneno-popravnih domova u Baoj Luci, Bijeini i Srbiu, kao i za potrebe okrunih zatvora u Srpskom Sarajevu, Trebiu i Doboju Odluka o odobravau finansijske pomoi

37/973

1524

37/973

1528 1529 1530

37/973

37/974 37/974 37/974

1531 1532

1533

37/974

37/971 37/971 37/972 37/972 37/972 37/972 37/972 37/973 37/973 37/973

1550

1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542

37/974

1551

37/975

1567

38/987

1568

38/987

1569

38/987 38/988

1570

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

24

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1576

Odluka o davau saglasnosti na donaciju Vlade Republike Litvanije Bosni i Hercegovini (Republici Srpskoj) Odluka o davau saglasnosti na donaciju Vlade Republike Koreje Bosni i Hercegovini (Republici Srpskoj) Odluka o upisu nepokretne imovine na teritoriji Republike Srpske kao vlasnitvo Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu JNA i tabova TO kao vlasnitvo Republike Srpske - Ministarstva odbrane Odluka o odobravau sredstava Odluka o odobravau sredstava za izradu Strategije razvoja Republike Srpske Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa Odluka o utvrivau pravnog sledbenika Odluka o dopuni Odluke o osnivau Zavoda za zatitu zdrava Republike Srpske Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku Odluka o prestanku vaea Odluke o privremenoj promeni sedita Centra za obrazovae kadrova unutraih poslova, Vie kole unutraih poslova i Srede kole za unutrae poslove

1698 39/997 1699 39/997 1700 1701 39/997 39/998 39/998 39/998 39/998 39/999 39/999 39/999 39/999 39/999 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1702 1703 1704 1705

Odluka o prestanku vaea obaveza preduzea koja imaju dravni kapital, prema Republici Srpskoj 40/1025 Odluka o prihvatau Memoranduma sporazuma o tehnikoj pomoi za Ministarstvo finansija RS od strane US Trezora 40/1025 Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa 40/1025 Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa 40/1026 Odluka o oslobaau od plaaa carine Odluka o oslobaau od plaaa carine 40/1026 40/1026

1577

1578

1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588

Odluka o oslobaau od plaaa carina, poreza i taksa 40/1026 Odluka o prihvatau Programa USAID za institucionalno jaae sektora voda -kroz privatizaciju 40/1026 Odluka o osnivau Kancelarije pravnog predstavnika Republike Srpske 40/1027

Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku 40/1027 Odluka o proglaeu dravnog preduzea od interesa za Republiku Srpsku 40/1027 Odluka o Programu rada i finansijskom planu za 1999. godinu Republike direkcije za vode Odluka o odobreu kompenzacije 40/1027 40/1027

Odluka o visini naknade za izvrene zdravstvene preglede poiaka bia u prometu preko granice Republike Srpske 40/1028 Odluka o visini takse za drae pasa 40/1029

39/999

1712 1713 1714

1589 1590

Odluka o ispravci Odluke o promeni sedita JP Srpske novinske agencije "SRNA " 39/1000 Odluka o obustavau od izvrea Odluke Skuptine optine Han Pijesak 39/1000

Odluka o visini takse za uverea o zdravstvenom stau ivotia 40/1029 Odluka o visini i nainu naplate naknade za veterinarsko-sanitarne preglede 40/1029

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

25

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1715

Odluka o proglaeu Ulice srpskih boraca u ipovu delom regionalnog puta R 415-a ipovo-Barai 40/1030 Odluka o izmeni i dopuni Odluke Vlade Republike Srpske 40/1030 Odluka o davau saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Klinikog centra Baa Luka 40/1030 Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija 40/1031 Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu prosvete 40/1031 Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pooprivrede, umarstva i vodoprivrede 40/1031 Odluka o izboru sudije Suda za prekraje Baa Luka 40/1031 Odluka o oslobaau od plaaa carine Odluka o oslobaau od plaaa carine Odluka o oslobaau od plaaa carine 41/1041 41/1042 41/1042

31 32 33 34

Reee o imenovau lana i zamenika lana u Upravnom odboru MP Digital Specetel Srpska LTD Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora JP "Srpske ume" Republike Srpske Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Agroprom" Zvornik Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Ribak "Bardaa" Bardaa Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Veterinarsko-stoarski centar " Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora Veterinarskog zavoda "Dr Vaso Butozan" Baa Luka Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Ribak" Pravor Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Centar za unapreee pooprivrede" Sokolac Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP Veterinarskog zavoda "Dr Vaso Butozan" BaaLuka Reee o razreeu dunosti lanova Upravnog odbora DIP "Planinsko" Han Pijesak Reee o razreeu dunosti lanova Nadzornog odbora DIP "Planinsko" Han Pijesak Reee o razreeu lanova Upravnog odbora DP 6. avrust" Milii Reee o razreeu lanova Upravnog odbora Srpske Radio - televizije Reee o razreeu dunosti lanova Upravnog odbora JNIP "Osloboee" Reee o razreeu lanova Upravnog odbora MDP Energoinvest Srpsko Sarajevo Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora u Krajinalijeku" BaaLuka

2/13 2/13 2/14

1716 1717

1718

2/14

35

1719

2/14

36

1720

2/14 2/14

37 38

1721 1747 1748 1749 1750

2/15

39

2/15 7/80 7/80 7/80 7/80 7/80 7/81 7/81

118 119 120 121 122 123 124

Odluka o oslobaau od plaaa poreza na promet za proizvode koje OHR nabava za svoje potrebe 41/1042 Odluka o proglaeu dravnog nreduzea od interesa za Republiku Srpsku 41/1042 Odluka o davau saglasnosti na Pravilnik o unutraoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji za privatizaciju 41/1043

1751 1752

REEA29 30 Reee o razreeu lanova Upravnog odbora ODP "Autotransport" Prijedor Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Autotransport" Prijedor 2/13 2/13

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

26

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

125 126 127 128 129 130 131 132

Reee o imenovau lanova Upravnog odbora MDP "Energoinvest" S. Sarajevo Reee o imenovau lanova Upravnog odbora MDP "Unis" S. Sarajevo Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora Kliniko-bolnikog centra Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Kliniko-bolnikog centra Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Duvan" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora DIP "Planinsko" Han Pijesak Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora DIP "Planinsko" Han Pijesak Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora u MDP PIK "Mladen Stojanovi" Nova Topola Reee o imenovau Komisije za stambena pitaa Vlade Republike Srpske Reee o imenovau Komisije za kadrovska pitaa Vlade Republike Srpske Reee o odobravau sredstava na teret Bueta Republike za pokrie trokova smetaja, ishrane i dijagnostikih veterinarskih testiraa i nadzora priplodnnh junica po projektu PHARE (Evropska komisija) Reee o imenovau Pravnog saveta Vlade Republike Srpske Reee o razreeu lanova Upravnog odbora DP "Promtes" Tesli Reee o razreeu lanova Nadzornog odbora DP "Promtes" Tesli Reee o razreeu Upravnog odbora ODP DI "Borja" Tesli Reee o razreeu lanova Nadzornog odbora ODP DI "Borja" Tesli

7/81 7/81

151 152 153

Reee o razreeu dunosti lanova Upravnog odbora DP HI "Destilacija" Tesli Reee o razreeu dunosti lanova Nadzornog odbora DP HI "Destilacija" Tesli Reee o razreeu lanova Upravnog odbora ZTC DP "Baa Vruica" Tesli Reee o razreeu Nadzornog odbora ZTC DP "Baa Vruica" Tesli Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Naftna industrija Republike Srpske" Srpski Brod Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora u Javnom fondu za zdravstveno osigurae Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Pooprivredno dobro "Semberija" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ZTC DP "BaaVruica" Tesli Reee o imenovau Nadzornog odbora ZTC DP "Baa Vruica" Tesli Reee o imenovau lanova Upravnog odbora DP HI "Destilacija" Tesli Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora DP HI "Destilacija" Tesli Reee o imenovau Upravnog odbora ODP DI "Borja" Tesli Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP DI "Borja" Tesli Reee o imenovau lanova Upravnog odbora DP "Promtes" Tesli Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora DP "Promtes" Tesli Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Motajica" Srbac Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Stolar" Bijeina

8/106 8/106 8/106 8/106

7/81 154 7/82 155 7/82 7/82 7/82 156 157

8/107 8/107

8/107 8/107 8/108 8/108 8/108 8/108 8/108 8/109 8/109 8/109 8/109

7/82 7/83 7/83

158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

133 134 145

8/105 8/105 8/105 8/105 8/105 8/106

146 147 148 149 150

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

27

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

231 232 233 234 235 290 291

Reee o ponitavau Reea o vanrednim seama uma Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Vezionica" Zvornik Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Jelingrad" Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog odbora MDP "Jelingrad" Baa Luka Reee o imenovau Nadzornog odbora MDP "Jelingrad" Baa Luka Reee o poniteu Reea Vlade Republike Srpske Reee o stavau van snage odluka, reea i ugovora Vlade Republike Srpske iz ranijeg sastava koji se odnose na kupovinu stanova ili udruivae sredstava za kupovinu stanova koji nisu izvrena nikako ili delimino Reee o stavau van snage odluka, reea i drugih akata Vlade Republike Srpske iz ranijeg sastava koja se odnose na materijalno-finansijska davaa Vlade Republike Srpske koja nisu izvrena nikako ili delimino Reee o razreeu dunosti lanova Upravnog i Nadzornog odbora JP "Srpske ume" Republike Srpske Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Vatrostalna" Prijedor Reee o razreeu lanova Upravnog odbora ODP "Rudnici bentonita" ipovo Reee o razreeu lanova Nadzornog odbora ODP "Rudnici bentonita" ipovo Reee o razreeu lanova Upravnog odbora ODP "Gipsara" Volari - ipovo Reee o razreeu lanova Nadzornog odbora ODP "Gipsara" Volari ipovo Reee o razreeu dunosti lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Metalno" Zvornik

9/135 9/135 9/135 9/135 9/136 11/257

300 301 302 303

Reee o razreeu Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Brodteks" Srpski Brod Reee o razreeu Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Sloga" Prijedor Reee o razreeu Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Piko" Pravor Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Incel" Holding Baa Luka Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP "Velepromet" Zvornik Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora DP "Agroprom" Zvornik Reee o imenovau predstavnika Vlade Republike Srpske i predstavnika menamenta iz Republike Srpske, za uestvovae u radu Tripartitne nacionalne konferencije o socijalnom dijalogu u BiH i studijskom putovau u Italiju Reee o imenovau lanova Ekspertskog tima za privatizaciju Republike Srpske Reee o imenovau lanova Upravnog odbora Direkcije za privatizadiju Reee o imenovau lanova Upravnog odbora u DP Dubianka" Kozarska Dubica Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP DIP "Kozara" Kozarska Dubica Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora u ODP "Kozara" Kozarska Dubica Reee o imenovau lanova Upravnog odbora DP TIK "Kneopoka" Kozarska Dubica Reee o imenovau Nadzornog odbora DP TIK "Kneopoka" Kozarska Dubica Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora Javnog fonda za penzijsko-invalidsko osigurae

11/259 11/259 11/259

11/260

304

11/260

305

11/260

11/257

306

292

11/261 11/261 11/261 11/261 11/262 11/262 11/262 11/262 11/262

11/257

307 308 309 310 311 312 313 314

293

11/257 11/258 11/258 11/258 11/258 11/258 11/259

294 295 296 297 298 299

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

28

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332

Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora JP "Srpske ume" Republike Srpske Reee o imenovau lanova Upravnog odbora JP "Srpske ume" Republike Srpske Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Rudnici bentonita" ipovo Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Rudnici bentonita" ipovo Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Gipsara" Volari ipovo Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Gipsara" Volari - ipovo Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Vatrostalna" Prijedor Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Vatrostalna" Prijedor Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Metalno" Zvornik Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Metalno" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Vezionica" Zvornik Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Vezionica" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Vitinka" Zvornik Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Vitinka" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Mesoprodukt" Bijeina Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Mesoprodukt" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Panafleks" Bijeina Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Panafleks" Bijeina

11/263 11/263 11/263 11/263 11/264 11/264 11/264 11/264 11/264 11/265 11/265 11/265 11/265

333 334

Reee o imenovau lanova Upravnog odbora u ODP Prehrambena industrija "Sava" Bijeina Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora u ODP Prehrambena industrija "Sava" Bijeina Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "3enit" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora DP "Brodteks" Srpski Brod Reee o imenovau Nadzornog odbora DP "Brodteks" Srpski Brod Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Proleks" Kotor Varo Reee o imenovau lanova Upravnog odbora DP "6. avgust" Milii Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Kurjak" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Intal" Milii Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "ivinoprodukt" Srbac Reee o izmeni lanova Dravne komisije za razmenu ratnih zarobenika i nestalih lica Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP "Potkozarje" Gradika Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Bosanka" Doboj Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Bosanka" Doboj Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Bosanka" Doboj Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODVP "Drina" Zvornik Reee o imenovau Nadzornog odbora ODVP "Drina" Zvornik

11/266

11/267 11/267 11/267 11/267 11/267 11/268 11/268 11/268 11/268 12/298

335 336 337 338 339 340 341 342 357 358

12/298 12/299 12/299 12/299 12/299 12/299

359 11/265 360 11/266 11/266 11/266 11/266 361 362 363

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

29

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

373

Reee o odobravau sredstava za sanaciju filter stanica i otklaae kvara na vodovodu Srebrenica Reee o razreeu lanova Upravnog odbora JODP za telekomunikacije Republike Srpske Reee o razreeu lanova Upravnog odbora JODP za potanski saobraaj Republike Srpske Reee o razreeu Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Metal-emajl" Srpski Brod Reee o razreeu dunosti lanova privremenog Upravnog odbora Vie medicinske kole u Prijedoru Reee o razreeu lanova Upravnog odbora ODP Rudnik kaolina "Motajica" Srbac Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Stolar" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP "Vitorog" ipovo Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP "Triko" Gradika Reee o imenovau i razreeu Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP "Veletrgovina" Gradika Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Opte bolnice Gradika Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP "Promet" Pravor Reee o imenovau lanova Upravnog odbora JODP za potanski saobraaj Republike Srpske Reee o imenovau lanova Upravnog odbora JODP za telekomunikacije Republike Srpske Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora u Zdravstvenom centru Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog odbora MDP "Incel" Holding Baa Luka

389 13/303 13/303 391 13/303 392 13/303 393 13/304 13/304 13/304 13/304 394 395 396 397 398 399 13/305 400 13/305 401 402 403 404 405 406 390

Reee o imenovau Nadzornog odbora MDP "Incel" Holding Baa Luka Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Celpak" Prijedor Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Mira" Prijedor Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Mira" Prijedor Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Kurjak" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Plantae" Gradika Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Plantae" Gradika Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODVP "Sava" Bijeina Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODVP "Sava" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP Ribak "Bardaa" Bardaa Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Ratar" Pravor Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Ratar" Pravor Reee o imenovau lanova Upravnog odbora DP "Ivasko poe" Srpski Brod Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora DP " Ivasko poe" Srpski Brod Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Omar" Kneevo Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Omar" Kneevo Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora Opte bolnice Prijedor Reee o imenovau Upravnog i Nadzornog odbora Opte bolnice Bijeina

13/307 13/307 13/307 13/307 13/307 13/308 13/308 13/308 13/308 13/308 13/309 13/309 13/309 13/309 13/309 13/310 13/310 13/310

374 375 376 377

378 379 380 381

13/305

382

383

384

13/305 13/306 13/306 13/306 13/306

385 386 387 388

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

30

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416

Reee o imenovau Nadzornog odbora DP "Dubianka" Kozarska Dubica Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Elvako" Bijeina Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Elvako" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODTP "Izbor" Doboj Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Semberija transport" Bijeina Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Semberija transport" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog odbora DP "Itris" Srbac Reee o imenovau lanova Upravnog odbora "Vie medicinske kole" Prijedor Reee o imenovau Nadzornog odbora DP "Metal-emajl" SrpskiBrod Reee o izmeni Reea o imenovau lanova Upravnog odbora ODP PD "Semberija" Bijeina Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Sana" Novi Grad Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Mira" Prijedor Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "itopromet" Prijedor Reee o razreeu lanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "ING-a Radnik" Gradika Reee o razreeu i imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Prijedor-putevi" Prijedor Reee o razreeu i imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Prijedor-putevi" Prijedor Reee o razreeu i imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Bosna-ekspres" Doboj

13/311 13/311

494 495 496

Reee o razreeu i imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Bosna-ekspres" Doboj Reee o razreeu i imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Doboj-putevi" Doboj Reee o razreeu i imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Doboj-putevi" Doboj Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP "Interped" Doboj Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP "Metal " Baa Luka Reee o razreeu i imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Pravor-ekspres" Pravor Reee o razreeu i imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Pravor-ekspres" Pravor Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP RK "Pobjeda" Bijeina Reee o imenovau lanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Sana" Novi Grad Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "ING-a Radnik" Gradika Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Ribak" Pravor Reee o imenovau Nadzornog odbora ODP "Ribak" Pravor Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Limko" Skelani Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Limko" Skelani Reee o razreeu lanova Upravnog odbora ODP "Kamenolomi" Zvornik Reee o razreeu lanova Nadzornog odbora ODP "Kamenolomi" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Kamenolomi" Zvornik

16/364 16/364 16/364

13/311 497 13/311 13/311 13/312 13/312 13/312 13/312 502 13/312 16/362 16/362 16/362 16/363 16/363 16/363 16/363 503 504 505 506 507 549 550 551 498

16/364

16/365 16/365 16/365

499 500 501

16/365 16/366 16/366 16/366 16/366 16/367 16/367 17/428 17/428 17/428

487 488 489 490 491 492 493

SLUBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1998. GODINU

31

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

552 553 554 555 556 557 558 629 630 631 632 633

Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Kamenolomi" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "ING-a Radnik" Gradika Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "itopromet - Drina" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Autotransport" Zvornik Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Autotransport" Zvornik Reee o imenovau lanova Upravnog odbora ODP "Jadar" Zvornik Reee o imenovau lanova Nadzornog odbora ODP "Jadar" Zvornik Reee o imenovau lanova Ekonomskog saveta Vlade Republike Srpske Reee o odobreu sredstava ODP "Popovo poe" Trebie Reee o davau saglasnosti JODP za potanski saobraaj RS na Odluku Upravnog odbora Reee o davau saglasnosti SRP "Rotas" Baa Luka na Odluku Upravnog odbora Reee o imenovau i razreeu lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ODP "Jedinstvo" Novi Grad Reee o razreeu lanova Upravnog odbor