Click here to load reader

SLOVENŠČINA V OBLAKU UČNI KOMPLET SLOVENŠČINA V · PDF file 2020. 5. 8. · Bela krajina – ime pokrajine VELIKA ZAČETNICA Z veliko začetnico pišemo: – prvo besedo v povedi,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLOVENŠČINA V OBLAKU UČNI KOMPLET SLOVENŠČINA V · PDF file 2020. 5....

 • UUČČNNII KKOOMMPPLLEETT SSLLOOVVEENNŠŠČČIINNAA VV OOBBLLAAKKUU

  IIZZGGOOVVAARRJJAAMMOO IINN ZZAAPPIISSUUJJEEMMOO

  SSLLOOVVEENNŠŠČČIINNAA VV OOBBLLAAKKUU Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole

  66

  Z dostopom do interaktivne

  oblike

  VVRRSSTTEE BBEESSEEDD IIZZGGOOVVAARRJJAAMMOO IINN ZZAAPPIISSUUJJEEMMOO

  BBEERREEMMOO,, PPIIŠŠEEMMOO,, GGOOVVOORRIIMMOO IINN PPOOSSLLUUŠŠAAMMOO

  SSLLOOVVEENNŠŠČČIINNAA..SSII

  Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: [email protected] www.rokus-klett.si

  SVO 6 SDZ naslovnice.indd 5-6SVO 6 SDZ naslovnice.indd 5-6 31/01/2020 07:1031/01/2020 07:10

  SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK – VSEBINA ZA ZADNJO TRETJINO ŠOLSKEGA LETA V času zaprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov zaradi koronavirusa je fotokopiranje,

  tiskanje oz. shranitev elektronske oblike tega gradiva izjemoma dovoljeno.

 • Vesna Kumer, Črt Močivnik, Mojca Smolej, Tomaž Koncilija

  SLOVENŠČINA V OBLAKU Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole

  IZGOVARJAMO IN ZAPISUJEMO

  Rešitve nalog so objavljene na spletnih straneh www.devetletka.net/gradiva/slovenscina in www.iRokusPlus.si.

  Slovenscina v oblaku 6 SDZ_02 snopic_notranjost 2018.indd 1 22/11/2017 10:09

  V č as

  u z ap

  rtj a v

  zg ojn

  o- izo

  br až

  ev aln

  ih us

  ta no

  v z ar

  ad i k

  or on

  av iru

  sa je

  fo to

  ko pir

  an je,

  ti sk

  an je

  oz . s

  hr an

  ite v e

  lek tro

  ns ke

  ob lik

  e t eg

  a g ra

  div a i

  zje mo

  ma do

  vo lje

  no .

 • Vesna Kumer, Črt Močivnik, dr. Mojca Smolej, Tomaž Koncilija

  Slovenščina v oblaku Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole IZGOVARJAMO IN ZAPISUJEMO

  Urednica: Andreja Ponikvar

  Strokovni pregled: Dragica Kapko, dr. Mojca Stritar Kučuk Ilustracije: Mojca Krajnc/Umer, d. o. o. Fotografije: Shutterstock in drugi viri (natančen seznam je na koncu gradiva)

  Seznam sodelujočih evalvatorjev je naveden na 2. strani ovitka.

  Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

  Učbenik Radovednih pet: Slovenščina 5 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 169. seji dne 26. 3. 2015 s sklepom št. 613-2/2015/28 potrdil kot učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja.

  © Založba Rokus Klett, d. o. o. (2016). Vse pravice pridržane.

  Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

  Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 E-pošta: [email protected] www.rokus-klett.si

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

  811.163.6(075.2)(076)

  SLOVENŠČINA v oblaku 6 : učni komplet za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole / Vesna Kumer ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Krajnc ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri ]. - 1. izd., 4. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020

  ISBN 978-961-271-708-7 (komplet) 1. Kumer, Vesna, slavistka COBISS.SI-ID 302736384

  Slovenscina v oblaku 6 SDZ_02 snopic_notranjost 2020.indd 2Slovenscina v oblaku 6 SDZ_02 snopic_notranjost 2020.indd 2 22/01/2020 09:2022/01/2020 09:20

  V č as

  u z ap

  rtj a v

  zg ojn

  o- izo

  br až

  ev aln

  ih us

  ta no

  v z ar

  ad i k

  or on

  av iru

  sa je

  fo to

  ko pir

  an je,

  ti sk

  an je

  oz . s

  hr an

  ite v e

  lek tro

  ns ke

  ob lik

  e t eg

  a g ra

  div a i

  zje mo

  ma do

  vo lje

  no .

 • Kazalo IZGOVARJAMO IN ZAPISUJEMO

  Črke in glasovi ..................................................................................................................................................................................... 5 Besede ................................................................................................................................................................................................... 17 Pravopisna pravila .......................................................................................................................................................................... 29

  Velika začetnica ............................................................................................................................................................................ 32 Mala začetnica .............................................................................................................................................................................. 36 Krajšave ........................................................................................................................................................................................... 41 Ločila ................................................................................................................................................................................................ 43 Premi govor .................................................................................................................................................................................... 46 Odvisni govor ................................................................................................................................................................................ 50

  Slovenski jezik ................................................................................................................................................................................... 53

  Z znanjem nad oblake ................................................................................................................................................................... 59

  LEGENDA

  naloge, ki sp odbujajo uporabo pri

  pomočkov:

  slovarja, pravopisa, en ciklopedije, zemljevid

  a,

  spleta …

  zahtevnejše nalog e, ki spodbujajo k pog

  lobljenemu

  razmišljanju in razisko vanju

  Slovenscina v oblaku SDZ_02 snopic_notranjost.indd 3 7. 12. 16 09:01

  V č as

  u z ap

  rtj a v

  zg ojn

  o- izo

  br až

  ev aln

  ih us

  ta no

  v z ar

  ad i k

  or on

  av iru

  sa je

  fo to

  ko pir

  an je,

  ti sk

  an je

  oz . s

  hr an

  ite v e

  lek tro

  ns ke

  ob lik

  e t eg

  a g ra

  div a i

  zje mo

  ma do

  vo lje

  no .

 • Okrajšave ipd. in podobno itn. in tako naprej npr. na primer oz. oziroma t. i. tako imenovani tj. to je

  Slovenscina v oblaku SDZ_02 snopic_notranjost.indd 4 7. 12. 16 09:01

  V č as

  u z ap

  rtj a v

  zg ojn

  o- izo

  br až

  ev aln

  ih us

  ta no

  v z ar

  ad i k

  or on

  av iru

  sa je

  fo to

  ko pir

  an je,

  ti sk

  an je

  oz . s

  hr an

  ite v e

  lek tro

  ns ke

  ob lik

  e t eg

  a g ra

  div a i

  zje mo

  ma do

  vo lje

  no .

 • 6. Smiselno dopolni spodnje povedi. Izbiraš lahko med besedami koledovanje, Perun, žegnanje, obredje in mitologija. Pazi na ustrezno obliko besed.

  Že v starogrški je bil znan bog Dioniz, ki so ga častili spomladi.

  Njemu posvečeno naj bi vplivalo tudi na jurjevanjske običaje zlasti med južnimi

  Slovani. Stari Slovani so podobno kot Grki verovali v več bogov. Njihov najvišji bog, ki ustreza grškemu

  Zevsu, bogu bliska in groma, je bil . Na jurjevo skupine fantov – eden izmed

  njih je preoblečen v Zelenega Jurija – hodijo od hiše do hiše, pojejo in ljudem zaželijo srečo, zdravje in

  dobro letino. Takšno početje imenujemo . Če še nikoli niste bili na

  praznovanju godu zavetnika kake cerkve, potem še niste bili na .

  7. V drugem odstavku izhodiščnega besedila obkroži vse besede, ki stojijo na začetku povedi.

  Koliko besed si obkrožil/-a?

  Kako so napisane te besede: z malo ali veliko začetnico?

  Kaj ugotoviš?

  8. Iz drugega in tretjega odstavka izhodiščnega besedila izpiši vse besede oz. besedne zveze, ki so napisane z veliko začetnico, razen prvih besed v povedi. Vsako napiši le enkrat.

  Zraven napiši, kaj besede oz. besedne zveze poimenujejo, kot kaže primer.

  Bela krajina – ime pokrajine

  VELIKA ZAČETNICA

  Z veliko začetnico pišemo: – prvo besedo v povedi, – lastna imena in – izraze spoštovanja.

  Med lastna imena spadajo las