slide indeks baru.pptx

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  1/17

  GGGD6263

  PENDIDIKAN, PENDUDUKDAN ALIRAN EKONOMI

  INDEKS

  KESEJAHTERAAN HIDUP

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  2/17

  PENGENALAN

  Indeks Kesejahteraan Hiduada!ah instru"en #an$di%entuk %ertujuan "en$ukurerke"%an$an kua!iti hidu dankesejahteraan enduduk %a$isese%uah ne$ara "eran$ku"i

  asek e"%an$unan ek&n&"idan s&sia!'

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  3/17

  DE(INI)I INDEK) KE)E*AH+ERAAN HIDUP

  Kha"is A%du!!ah -.//01)uatu ni!ai #an$ daat "e"%erikanetunjuk "en$enai taha kua!iti hidu'

  Pa&!a *ir&n Giu!ietta (adda -.///1Menunjukkan a"aran, anduan, is#arat ataukesan'

  N&rian Md N&&r -21

  Petunjuk #an$ "a"u "eneran$kanen4aaian di da!a" k&"uniti sa"a ada"aju atau "undur, %erta"%ah atau%erkuran$, %erta"%ah %aik, "er&s&t atau

  keka! %erasaskan ni!ai tahun tertentu'

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  4/17

  Ah"ad Heri -221

  5erasa! dariada %ahasa Latin iaituIndicare  %er"aksud "endedahkan atau"enunjuk arah, "e"%eritahu se4arau"u" atau "eni!ai, "a!ah indikat&r"eruakan a!at en$ukuran #an$ %&!eh

  di$unakan den$an %erkesan untuk"e"%&!ehkan ihak%erkeentin$an"eni!ai en4aaiank&"uniti tertentu'

  Ke%an#akan kajian aa! indikat&r te!ahdi!akukan &!eh ne$ara "aju di 5arat -Pa&!a

   *ir&n Giu!ieta (adda,.///1'

  Mereka %erendaat %ahaa indikat&r"eruakan ukuran entin$ da!a" "eni!aistatus kesejahteraan hidu di kaasan

  %andar'

  DE(INI)I INDEK) KE)E*AH+ERAAN HIDUP

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  5/17

  Hirarki Mas!& -./621

  )ese&ran$ er!u "en4aai atau"e"enuhi keer!uan #an$ ter%aahter!e%ih dahu!u untuk "e"%&!ehkann#a

  terus hidu iaitu keer!uan asas-"akanan, akaian dan te"at tin$$a!1se%e!u" "e"enuhi keer!uan #an$!e%ih tin$$i' )ekiran#a, sese&ran$indi7idu itu tidak "a"u "e"enuhikeer!uan asas ini, %er"akna hidun#atidak %erkua!iti'

  KON)EP KE)E*AH+ERAAN HIDUP

  K&nse kesejahteraan hidu "eruakan satu r&sesdina"ik #an$ "e"%erikan ni!ai keada "anusia tentan$%a$ai"ana kehiduan "ereka %erke"%an$ sa"a ada%erta"%ah %aik atau se%a!ikn#a' Meskiun ia "e"un#aidi"ensi #an$ e!%a$ai na"un se4ara tradisin#a ia diukur"e!a!ui etunjuk ek&n&"i iaitu tin$kat endaatan -(a%ri4a

  dan Da7id, 2.1'

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  6/17

  KON)EP KE)E*AH+ERAAN HIDUPPen$kaji dariada e!%a$ai disi!in

  "e!ihatk&nse ini dariada ersekti8 "inat

  dan tujuanen#e!idikan "ereka #an$ tersendiri'

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  7/17

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  8/17

  KEPEN+INGANINDEK) KE)E*AH+ERAAN HIDUP

  9Menentukan  : kesejahteraan indi7idu -e!!:%ein$1,  : ke$e"%iraan -hainess1  : keuasan da!a" hidu -!i8e satis8a4ti&n1'9Kua!iti hidu daat "enin$katkan r&dukti7iti'9Aa%i!a taha hidu rendah, indi7idu er!u"e!akukan  en#esuaian untuk "en$e!akkan "asa!ah atauk&n;ik'

  9Menentukan taha dan tara8 hidu ke!uar$a

  sua#a sei"%an$dariada e!%a$ai asek<

    a1 e"&si  %1 ek&n&"i  41 siritua!9Daat "en$e!akkan k&n;ik dan "asa!ah ke!uar$aseerti

  en4eraian, anak !ari dari ru"ah ds%n#a

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  9/17

  KEPEN+INGANINDEK) KE)E*AH+ERAAN HIDUP

  9 Daat "eran$ka &!isi kerajaan #an$ !e%ih%erkesan da!a"

  "enin$katkan kua!iti hidu "as#arakat'  : Me"%as"i ke"iskinan  : Pr&$ra" kesihatan  : Pe"%an$unan ne$ara: in8rastruktur, eru"ahands%n#a'

    : Kese!a"atan ne$ara'  : Menaikkan tara8 kaasan !uar %andar  : Pendidikan -"en$atasi "asa!ah %uta huru819 Daat "eni!ai ke%erkesanan sesuatu dasar dan&!isi #an$ di%uat  &!eh kerajaan9United Nations Development Programme dan WorldBank setia tahun "en#enaraikan !a&ran tahunan#an$ "e!etakkan ‘ranking= setia ne$ara'9Ke%aikann#a>  : )etia ne$ara tahu kedudukan kua!iti hidu rak#atne$ara

  "ereka di erin$kat antara%an$sa'

  9 Mendaat %antuan kean$an dariada !uar

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  10/17

  Indeks Antara%an$sa

  .' Indeks Kua!iti Hidu (iika! -Physical Quality ofLife Inde!

  PQLI" oleh #orris dan Liser  -./??1

  2' Indikat&r )&sia! untuk Pe"%an$unan -$ocialIndicators for

  Development , )ID1 &!eh 5ank Dunia -./0?1'

  3' Indeks Pe"%an$unan Manusia -%umanDevelopment Inde!

  %DI1 &!eh Pr&$ra" Pe"%an$unan Pertu%uhan5an$sa:

    5an$sa 5ersatu -.//1

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  11/17

   +EORI : +EORI

  )a!ah satu te&ri #an$ teraa! tentan$er%andaran #an$ "enunjukkan

  keentin$an kua!iti hidu s&sia! "as#arakat

  sete"at te!ah dike"ukakan &!eh Ri4hardM' Hurd -./31 "e!a!ui enu!isann#a @+hePrin4i!es O8 it# Land Ba!ues= ada tahun

  ./3'

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  12/17

   +EORI : +EORI

   +EORI A)A) CON 5ANDAR

  Pada tahun ./2, "un4u! te&ri !ain #an$ dierkena!kan Ernest ' 5ur$ess-./21' +e&ri ini dina"akan @C&n 5andar= atau !e%ih dikena!i se%a$ai@M&de! C&n )eusat= #an$ asa!n#a diu%ahsuaikan dariada te&ri B&n

   +hunen untuk di$unakan se4ara e"irika! di da!a" kajiann#a di i!a#ahhi4a$&'

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  13/17

   +EORI : +EORI

   +EORI A)A) MODEL )EK+OR)atu !a$i "&de! er%andaran dan 4er"inan keentin$an kua!iti hidu

  s&sia! #an$ !e%ih %aik te!ah dike"ukakan &!eh H&"er Ht ada tahun./3/' M&de! ini dikena!i M&de! )ekt&r #an$ di%entuk hasi!

  en$u%ahsuaian dariada %e%eraa "&de! se%e!u"n#a seerti B&n +hunen, Ri4hard M' Hurd dan 5ur$ess'

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  14/17

   +EORI : +EORI

   +EORI A)A) MODEL PEL5AGAI PU)A+)atu !a$i "&de! er%andaran dan hu%un$ann#a den$an kua!iti hidus&sia! ia!ah @M&de! Pe!%a$ai Pusat=' M&de! ini te!ah dike"ukakan &!eh

  haun4# D' Harris dan Edard L' U!!"an ada tahun ./F'

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  15/17

  KA*IAN LEPA)

   -)iti Nadira, R&s"adi *a"i!ah, 2.1 "en#atakan %ahaa terdaater%eaan ketara en4aaian kesejahteraan hidu di antara erin$kat

  ne$eri den$anerin$kat daerah'

  - Har#ati, *a"a!uddin A' Lati8, 2.F1 kua!iti hidu di kaasaneru"ahan %&!eh diukur %erdasarkan enunjuk kese!esaan ter"a di

  da!a" ru"ah, enunjuk ke"udahan di da!a" dan !uar ru"ah,kese!esaan ke te"at kerja dan enunjuk ketersa"aian den$an

  ke"udahan di ersekitaran'

   -Aahan Aan$, A%du! Hadi Kadaruddin, 201 "en#i8atkan %ahaastatus kua!iti hidu "as#arakat %andar %ersi8at sera$a" a!auun

  %erasaskan keada s&si& ek&n&"i #an$ %er%ea

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  16/17

 • 8/17/2019 slide indeks baru.pptx

  17/17

  KE)IMPULANKerajaan te!ah

  "e"eruntukkan %er%i!!i&nrin$$it untuk "e"%an$unkanMa!a#sia, %aik dari se$irasarana, erkhid"atan,

  eru"ahan, erhu%un$an,te!ek&"unikasi danse%a$ain#a antara !ain ada!ah

  %a$i "e"astikanke!an$sun$an rak#at"enik"ati satu araskehiduan #an$ sejahtera dan

  %erkua!iti