Click here to load reader

Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi ...mf.gov.md/sites/default/files/Setul metodologic ajustat cu Ordinul 98... · PDF filespecial, Setul determină etapele, datele-limită

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi ...mf.gov.md/sites/default/files/Setul...

 • Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului

  1

  Anexă la ordinul

  Ministrului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015

  Setul metodologic

  privind elaborarea,

  aprobarea şi modificarea

  bugetului (modificat prin Ordinul MF 98 din 20.06.2017)

 • Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului

  2

  Cuprins

  Abrevieri 6

  I. Prevederi generale 7 1.1 Obiectul şi scopul Setului 7 1.2 Cadrul normativ 7 1.3 Noţiuni principale 8 1.4 Structura Setului 11

  II. Principiile şi regulile bugetar-fiscale 12 2.1. Componentele BPN 12 2.2. Principiile bugetare 12 2.3. Regulile bugetar–fiscale 13

  III. Procesul de elaborare a bugetului 16 3.1. Etapele şi termenele principale ale procesului de elaborare a bugetului 16 3.2. Calendarul pentru elaborarea şi aprobarea CBTM 17 3.3. Calendarul pentru elaborarea şi aprobarea bugetului de stat 21 3.4. Calendarul pentru elaborarea și aprobarea BASS 24 3.5. Calendarul pentru elaborarea și aprobarea FAOAM 25 3.6. Calendarul pentru elaborarea şi aprobarea bugetelor locale 27

  IV. Elaborarea CBTM 31 4.1. Prevederi generale 31

  4.1.1. Rolul CBTM în planificarea bugetară 31 4.1.2. Responsabilităţile în procesul de elaborare a CBTM 32 4.1.3. Structurile de coordonare a CBTM 34

  4.2. Elaborarea CBTM – etapele şi elementele principale 42 4.2.1. Etapele procesului CBTM 42 4.2.2. Elemente principale ale CBTM 43

  4.3. Cadrul macroeconomic 46 4.3.1. Structura cadrului macroeconomic 46 4.3.2. Formatul de prezentare 46 4.3.3. Termene şi responsabilităţi 47

  4.4. Politica bugetar-fiscală 48 4.4.1. Politica în domeniul veniturilor 49 4.4.2. Politica în domeniul cheltuielilor 49 Strategiile sectoriale de cheltuieli 50 4.4.3. Politica în domeniul datoriei de stat 50

 • Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului

  3

  4.4.4. Analiza riscurilor bugetar-fiscale 51 4.4.5. Termene şi responsabilităţi 51

  4.5. Cadrul macrobugetar 52 4.5.1. Structura cadrului macrobugetar 52 4.5.2. Prognoza veniturilor 52 4.5.3. Prognoza cheltuielilor 57 4.5.4. Soldul bugetar şi prognoza surselor de finanţare 58 4.5.5. Formatul de prezentare al cadrului macrobugetar 61 4.5.6. Termene şi responsabilităţi 63

  4.6. Cadrul de cheltuieli 64 4.6.1. Rolul şi structura limitelor de cheltuieli 64 4.6.2. Etapele de elaborare a limitelor de cheltuieli 65 4.6.3. Limitele preliminare de cheltuieli 67 4.6.4. Limitele actualizate de cheltuieli 69 4.6.5. Repartizarea limitelor actualizate de cheltuieli 71 4.6.6. Termene şi responsabilităţi 72

  4.7. Particularităţi specifice planificării investiţiilor capitale 73 4.8. Particularităţi privind estimarea relaţiilor interbugetare 77

  4.8.1. Relaţiile interbugetare între bugetul de stat şi bugetele locale 77 4.8.2. Relaţiile interbugetare între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor

  sociale de stat 79 4.8.3. Relaţiile interbugetare între bugetul de stat şi fondurile asigurării

  obligatorii de asistență medicală 80 4.9. Aprobarea CBTM 80 4.10. Aprobarea limitelor macrobugetare şi a politicii bugetar-fiscale pe

  termen mediu 81

  V. Metodologia pentru determinarea liniei de bază 83 5.1. Prevederi generale 83 5.2. Determinarea liniei de bază 83 5.3. Formatul pentru estimarea/actualizarea liniei de bază 86 5.4. Exemplu de estimare a liniei de bază 88

  VI. Metodologia pentru elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli 96 6.1. Prevederi generale 96 6.2. Etapele de bază în elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli 97 6.3. Activităţi de bază pentru elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli 101 6.4. Formatul de prezentare 104

  VII. Elaborarea şi aprobarea bugetelor anuale 109 7.1. Prevederi generale 109 7.2. Circularele privind elaborarea bugetelor anuale 109

  7.2.1. Bugetul de stat 109 7.2.2. Bugetul asigurărilor sociale de stat 110 7.2.3. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 111 7.2.4. Bugetele locale 111

  7.3. Elaborarea propunerilor/proiectelor de buget 112 7.3.1. Bugetul de stat 112

 • Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului

  4

  7.3.2. Bugetul asigurărilor sociale de stat 118 7.3.3. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 119 7.3.4. Bugetele locale 120

  7.4. Examinarea propunerilor/proiectelor de buget şi consultările bugetare 122 7.4.1. Bugetul de stat 122 7.4.2. Bugetul asigurărilor sociale de stat 126 7.4.3. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 127 7.4.4. Bugetele locale 127

  7.5. Formatul proiectelor legilor/deciziilor bugetare anuale 129 7.5.1. Proiectul de lege a bugetului de stat 129 7.5.2. Proiectul de lege a BASS 136 7.5.3. Proiectul de lege a FAOAM 142 7.5.4. Proiectul deciziei bugetare anuale a UAT 146

  7.6. Examinarea şi adoptarea legilor/deciziilor bugetare anuale 152 7.6.1. Examinarea şi aprobarea proiectelor legilor bugetare anuale de către

  Guvern 152 7.6.2. Examinarea şi adoptarea legilor bugetare anuale de către Parlament153 7.6.3. Examinarea şi aprobarea bugetelor locale 153

  VIII. Bugetul provizoriu 155 8.1. Prevederi generale 155 8.2. Elaborarea şi aprobarea bugetului provizoriu 155 8.3. Repartizarea şi implementarea bugetului provizoriu 156 8.4. Substituirea bugetului provizoriu cu bugetul aprobat 158

  IX. Repartizarea bugetului aprobat 160 9.1. Prevederi generale 160 9.2. Activităţile de bază pentru repartizarea bugetului 160 9.3. Formatul pentru repartizarea bugetului 163 9.4. Termene şi responsabilităţi 165

  X. Modificarea bugetului 166 10.1. Prevederi generale 166 10.2. Modificarea legii/deciziei bugetare anuale 166 10.3. Blocarea alocaţiilor bugetare 170 10.4. Redistribuirea alocaţiilor bugetare 171 10.5. Formatul de operare a modificărilor la buget 173 10.6. Gestionarea alocaţiilor din fondurile de urgenţă 174

  XI. Metodologia bugetării pe programe 175 11.1. Prevederi generale 175 11.2. Structura programului 175 11.3. Cadrul logic şi elementele programului 177

  11.3.1. Scopul 178 11.3.2. Obiectivele 179 11.3.3. Indicatorii de performanţă 180

  11.4. Elaborarea şi aprobarea programelor 182 11.5. Monitorizarea şi raportarea performanţei programelor 186

 • Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului

  5

  XII. Îndrumar pentru estimarea costurilor 191 12.1. Prevederi generale 191 12.2. Principii de bază privind estimarea costurilor 191 12.3. Concepte despre natura şi comportamentul costurilor 193 12.4. Aspecte practice privind estimarea costurilor 196 12.5. Abordarea incertitudinilor şi informaţia de suport 204

  XIII. Îndrumar privind organizarea procesului de planificare bugetară în cadrul APC 205

  XIV. Îndrumar privind organizarea procesului de planificare bugetară în cadrul APL 211

 • Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului

  6

  Abrevieri

  APC Autorităţi publice centrale APL Autorităţi publice locale BASS Bugetul asigurărilor sociale de stat BNM Banca Naţională a Moldovei BPN Bugetul public naţional BS Bugetul de stat BL Bugetele locale CBTM Cadrul Bugetar pe Termen Mediu CNAM Compania Naţională de Asigurări în Medicină CNAS Casa Naţională de Asigurări Sociale ECO (k1-k6) Clasificaţia economică de nivelul 1-6 F1, F2, F3 Clasificaţia funcţională de nivelul 1-3 FAOAM Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală Org1/Org2 Clasificaţia organizaţională de nivelul 1sau 2 MEc Ministerul Economiei MF Ministerul Finanţelor MMPSF Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei MS Ministerul Sănătăţii PIB Produsul Intern Brut UAT Unităţi administrativ-teritoriale S1-S6 Clasificaţia surselor de nivelul 1-6 SIMF Sistemul informaţional de management financiar

 • Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului

  7

  I. Prevederi generale Acest capitol prezintă determină obiectul de reglementare şi scopul prezentului document, indică lista actelor normative în baza cărora este elaborat, defineşte noţiunile principale şi descrie structura Setului.

  1.1 Obiectul şi scopul Setului

  1. Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului (în continuare – Setul) are drept scop reglementarea metodologică a procesului de planificare bugetară şi are menirea de a susţine implementarea legislaţiei bugetare. În special, Setul determină etapele, datele-limită principale şi responsabilităţile în procesul de elaborare a bugetului, stabileşte procedurile, cerinţele şi formatele de prezentare a informaţiei necesare pentru elaborarea şi aprobarea cadrului bugetar pe termen mediu şi a bugetelor anuale. Setul reglementează, de asemenea, modul de repartizare a bugetelor aprobate, precum şi de modificare a bugetelor pe parcursul anului bugetar.

  2. Ca domeniu de aplicare, Setul are un caracter cuprinzător şi stabileşte reglementări metodologice generale pentru elaborarea, aprobarea și modificarea tuturor bugetelor componente ale bugetului public naţional: BS, BASS, FAOAM şi BL. Suplimentar, Setul cuprinde prevederi specifice fiecărui buget aparte, dar care sunt conforme principiilor, regulilor și procedurilor bugetare generale.

  3. Setul este el