Click here to load reader

Service Trucks Nr4

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

szkolenie

Text of Service Trucks Nr4

 • EGZEMPLARZ BEZPATNY NR 1marzec 2013

  System common rail budowa, dziaanie [str. 6]

  Ciarwka na gaz LPG ekstrawagancja czy konieczno? [str. 17]

  Zarzdzanie nowoczesnym

  warsztatem szkolenie biznesowe [str. 22]

  Diagnoza common rail

  szkolenie [str. 12]

 • Przed Wami czwarty numer kwartalnika Inter Truck. Staramy si, eby nasze pismo byo dla Pastwa rdem poszerzania wiedzy. Dlatego oprcz artykuw technicznych zamiecilimy teksty, w ktrych poruszamy zagadnienia dotyczce zarzdzania warsztatem i kultur techniczn zwizan z naprawami pojazdw. Nie jest moliwe szczegowe omwienie tych zagadnie na amach pisma. Mam nadziej, e ich przyblienie bdzie dla Pastwa owocne i interesujce.

  Obecna sytuacja na rynku usug motoryzacyjnych wskazuje jasno, e do prowadzenie warsztatu wymagane jest podejcie biznesowe. Musz by spenione co najmniej trzy warunki, aby fi rma bya w dobrej kondycji: wysoka jako napraw, menederskie zarzdzanie fi rm i stay jej rozwj. Warunki te s nierozczne. Znam warsztaty, ktre oferuj wysok jako usug, ale s le zarzdzane i nie mog si rozwija. W ich przypadku nie ma dobrych rokowa na przyszo. Z kolei nie mona dobrze zarzdza fi rm, ktrej sab stron jest jako. Natomiast rozwj wymaga inwestycji w pracownikw, w wyposaenie, w obiekt, ale fi rma musi wypracowa rodki na te cele. Bez rozwoju tracimy element konkurencyjnoci.

  Trudno te da sobie rad bez sojusznikw. Dlatego warto organizowa si wstowarzyszenia lub inne spki, dajc wasny wkad, moemy czerpa korzyci zwiedzy i dowiadczenia innych.

  Serdecznie pozdrawiam Koleanki i Kolegw,

  Kazimierz Neyman

  Kazimierz NEYMAN

  Szanowni Pastwo,

  Redaktor naczelny: Kazimierz Neyman

  Zesp wsppracujcy: Andrzej Andraka, Wojciech Gaczyski, Ryszard Polit, Sylwia Wysocka, Witold Smoniewski, Magorzata Kobia

  Kwartalnik Inter Truck

  Adres Redakcji: Inter Cars SAul. Gdaska 15, 05-152 Czosnwtel.: 22 714-14-12, kom.: 665-391-260www.intercars.com.plwww.q-servicetruck.pl

  Projekt i skad: Studio Art Rodar

  Korekta: Sylwia Julianowicz

  Druk: Art Druk

  Reklama: Sylwia Wysocka, tel.: 22 714-17-03 Magorzata Kobia, tel.: 22 [email protected]

  Okadka: Fot. Bosch, Renault TruckNakad: 4 000 egz.

  OD REDAKCJIOD REDAKCJI

  System common rail 6

  SZCZYPTA TECHNIKI

  SZKOLENIA Inter Cars

  Common rail diagnoza (EDC 4)12

  SZCZYPTA TECHNIKI

  Pyn chodzcy silnik14

  WIAT WOK NAS

  Ciarwkana gaz LPG17

  TROCH HISTORII

  Rzdowa pompa wtryskowa24

  BIZNES

  Kultura technicznaw warsztacie

  Zarzdzanie nowoczesnym warsztatem

  20

  22

  5R]ZL]DQLD0DGHLQ*HUPDQ\

  7ZyMNRPSHWHQWQ\SDUWQHUZ]DNUHVLHF]FL]DPLHQQ\FKSDVXMF\FKGRZV]\VWNLFKSRSXODUQ\FKW\SyZVDPRFKRGyZFLDURZ\FK

  ZZZIHELFRP

  IHEL3ROVND6S]RRPl. Przymierza 6 | 03-944 Warszawa | PolandTel. +48-22-403 47 29Fax +48-22-403 47 28E-mail [email protected]

  Elementy silnika

  Pneumatyka

  0RFRZDQLDNy

  febiplus

  (OHPHQW\XNDGXNLHURZQLF]HJR

  Elektryka pojazdowa

  (OHPHQW\XNDGXKDPXOFRZHJR

  Elementy zawieszenia

  3\Q\

  =DVWU]HJDVLSUDZRGRzmian

 • Rozwj konstrukcji silnikw jest cile zwizany z koniecznoci speniania coraz ostrzejszych norm czystoci spalin. Oczyszczanie spalin mona realizowa, stosujc od-powiednie fi ltry, ale trzeba zacz od optymalizacji procesu spalania, ktr umoliwia system common rail. W przeciwiestwie do dotychczas

  Coraz wicej producentw ciarwek stosuje system wtrysku paliwa typu common rail. Wymuszaj to normy czystoci spalin.

  stosowanych rozwiza, np. pom-powtryskiwaczy, w systemie common rail funkcje toczenia paliwa i jego wtrysku do cylindrw zostay rozdzie-lone. W stosunku do popularnego ukadu pompa-przewd-wtryskiwacz uniknito procesw falowych zwiza-nych z nagym wzrostem cinienia w przewodach pompowtryskiwaczy

  (od 0 do 1 500 barw w cigu milise-kund), co poza utrudnieniem wstero-waniu byo jednym ze rde haasu. Kolejn zalet systemu common rail jest uniezalenienie cinienia wtrysku od prdkoci obrotowej wau korbo-wego silnika. Wtryskiwanie paliwa w kilku dawkach mona tak rozoy wczasie, by uzyska zmniejszenie emi-

  Schemat dziaania systemu common rail fi rmy Bosch.

  Oznaczenia: 1 zbiornik paliwa 2 fi ltr wstpnego oczyszczania paliwa 3 pompa zasilajca niskiego cinienia 4 fi ltr paliwa 5 przewody paliwa niskiego cinienia 6 pompa wysokiego cinienia 7 przewody paliwa wysokiego cinienia 8 zasobnik paliwa pod wysokim

  cinieniem 9 wtryskiwacz10 przewd przelewowy paliwa11 czujnik temperatury paliwa12 sterownik elektroniczny13 wieca arowa

  sji szkodliwych skadnikw spalin iha-asu, przy rwnoczesnym zwikszeniu momentu obrotowego. Proste jest rwnie zaprogramowanie wtrysku pi-lotujcego oraz tzw. dotrysku, powo-dujcego nieznaczne zwikszenie za-wartoci wglowodorw w spalinach, co uatwia usunicie z nich NOx. Sys-tem common rail jest systemem na-kadkowym, ktry mona zastosowa w ju produkowanym silniku z mini-malnymi zmianami konstrukcyjnymi.

  BUDOWA I DZIAANIE UKADU COMMON RAIL

  Ukad zasilania silnika systemem com-mon rail obejmuje trzy zasadnicze bloki funkcjonalne:

  obwd niskiego cinienia, obwd wysokiego cinienia, elektroniczny ukad sterowania

  EDC z czujnikami, sterownikiem inastawnikami (elementami wykonawczymi).

  Zadaniem obwodu niskiego cinienia jest fi ltrowanie paliwa i przetoczenie go do obwodu wysokiego cinienia za pomoc pompy zbatej. Obwd ten skada si ze zbiornika paliwa ze wstpnym fi ltrem paliwa, zespou fi l-trw, zbatej pompy zasilajcej i przewodw niskiego cinienia. Po-niewa system common rail jest wraliwy na zanieczyszczenia w pali-wie, istotnym elementem jest zesp fi ltrw, ktrego zadaniem jest od-dzielenie zanieczyszcze i wody z pa-liwa. Zesp fi ltrw dokadnego oczyszczania znajduje si za pomp zasilajc. W pojazdach uytkowych stosuje si zbat pomp zasilajc skadajc si z zazbionych k z-batych przetaczajcych paliwo. Pom-pa ta jest czsto poczona z pomp wysokiego cinienia. W obwodzie wysokiego cinienia mona wyrni: pomp wysokiego cinienia, zasobnik wysokiego cinie-nia i wtryskiwacze.

  Fot.

  Bosc

  h

  Grzegorz WALCZEWSKI

  SZCZYPTA TECHNIKI

  61/2013

  SZCZYPTA TECHNIKI

  71/2013

  common railSystem

  Fot.

  Del

  phi

 • 43

  2

  1

  5

  Istotn czci systemu common rail s wtryskiwacze, ktre zawieraj szyb-ko dziaajcy zawr elektromagne-tyczny otwierajcy i zamykajcy roz-pylacz. Wszystkie wtryskiwacze s po-czone rwnolegle z zasobnikiem pa-liwa pod wysokim cinieniem, zwa-nym common rail (ang. wsplna szy-na). W zasobnik wkrcone s czujnik cinienia paliwa, zawr regulacyjny cinienia i czasami dodatkowy zawr redukcyjny. Objto zasobnika jest tak dobrana, by zniwelowa wahania cinienia powstajce w wyniku tocze-nia paliwa przez pomp oraz dziaanie wtryskiwaczy. Objto zasobnika

  Ukad wtryskowy common rail w 6-cylindrowym silniku Scania DC13 XPI opracowany przez fi rmy Scania i Cummins. Cinienie wtrysku wynosi 2400 barw na kocwce wtryskiwacza. Podczas jednego cyklu pracy silnika mona realizowa od 3(wstpna, gwna, dotrysk) do 5 dawek paliwa. Paliwo ze zbiornika przepywajc przez fi ltr wstpny z separatorem wody jest zasysane przez pomp zasilajc (1), ktra toczy go do zespou fi ltrw dokadnego oczyszczania (2). Paliwo przepywa przez zawr dozujcy (3) do pompy wysokiego cinienia (4). Obie pompy i zawr dozujcy stanowi jeden zesp napdzany od k mechanizmu rozrzdu. Pompa wysokiego cinienia toczy paliwo o cinieniu roboczym do zasobnika (5), z ktrego jest kierowane do wtryskiwaczy elektromagnetycznych (9). Cinienie paliwa wzasobniku mierzone jest czujnikiem (6). Mechaniczny zawr przelewowy (7) kieruje nadmiar paliwa do magistrali powrotnej (8).

  musi by wic odpowiednio dua, ale jednoczenie na tyle maa, aby zapew-ni szybki wzrost cinienia podczas rozruchu silnika. Znajdujce si pod cinieniem paliwo w zasobniku jest w staej gotowoci do wtrysku, a utrzymywanie staego cinienia zapewnia napdzana przez silnik, stale pracujca pompa wysokie-go cinienia. W pojazdach uytko-wych stosuje si toczkowe pompy rzdowe. Warto zauway, e cinie-nie w zasobniku jest wytwarzane niezalenie od prdkoci obrotowej silnika. Moment obrotowy niezbdny do napdu pompy wysokiego cinie-

  nia jest znacznie mniejszy ni w przy-padku pomp wtryskowych konwen-cjonalnych ukadw. Cinienie paliwa w zasobniku moe by regulowane. W ukadach wtrysko-wych maych silnikw odbywa si to za pomoc zaworu regulacyjnego, przez ktry nadmiar paliwa odpywa z powrotem do obwodu niskiego ci-nienia. Takie rozwizanie umoliwia szybkie dostosowanie cinienia w szy-nie do zmian obcienia jednostki na-pdowej. Byo ono stosowane w pierwszych ukadach wtryskowych common rail, a zawr regulacyjny montowano najczciej w zasobniku

  lub na pompie wysokiego cinienia. Kolejnym sposobem na zmian cinie-nia w zasobniku jest regulacja dawki paliwa po stronie zasysania paliwa. Dozownik pompy wysokiego cinienia pozwala na toczenie okrelonej iloci paliwa wymaganej przez ukad wtry-skowy. Przed zbyt duym wzrostem cinienia w zasobniku chroni dodatko-wy zawr redukcyjny. Takie rozwiza-

  Dziki systemowi common rail w 6-cylindrowym silniku MAN D26 uzyskano korzystniejszy przebieg spalania oraz mniejszy haas, zwaszcza na biegu jaowym oraz pod czciowym obcieniem.

  Oznaczenia: 1 pompa wysokiego

  cinienia 2 fi ltr paliwa 3 zasobnik paliwa 4 elektroniczna

  jednostka sterujca 5 wtryskiwacz

  system common rail

  pompa wysokiego cinienia

  pompowtryskiwaczsystem

  pompa przewd wtryskiwacz

  nie umoliwia zmniejszenie dawki pa-liwa podlegajcej spreniu do wyso-kiego cinienia, a wic mniejszy pobr mocy pompy, co przekada si na ni-sze zuycie paliwa przez silnik. Take temperatura paliwa powracajcego do zbiornika jest mniejsza ni w przy-padku regulacji w obwodzie wysokie-go cinienia. W niektrych rozwiza-niach s

Search related