Click here to load reader

Serials Solutions - katalog PL

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog informacyjny dotyczący produków Serials Solutions - narzędzia do zarządzania zasobami elektronicznymi, kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych bibliotek

Text of Serials Solutions - katalog PL

 • Pomagamy bibliotekom zosta najlepszym partnerem w badaniach naukowych

  Kompleksowe rozwizania do zasobw elektronicznych

 • 1SERIALS SOLUTIONS

  CORE

  MARCUPDATES

  RESOURCE MANAGER

  Dat

  aA

  cces

  sM

  anag

  e

  COUNTER

  SEARCH

  LINK

  Ulrichsweb

  Ulrichs Serials Analysis System

  Ulrichs XML Data Service

  ZINTEGROWANE ROZWIZANIA ZWIKSZAJ WYDAJNO I ZMNIEJSZAJ KOSZTYSerials Solutions jest dostawc narzdzi i usug umoliwiajcych dostp i zarzdzanie zasobami elektronicznymi (ERAMS: E-Resource Access and Management Services). Pozwalaj one uytkownikom bibliotek na korzystanie z niezwykych rozwiza w dziedzinie wyszukiwania rde:

  Dane s fundamentem efektywnego Gwyszukiwania i zarzdzania zasobami. Firma Serials Solutions obsuguje najbardziej precyzyjn i kompleksow metabaz baz danych dostpn na rynku.

  Narzdzia do wyszukiwania Gzasobw elektronicznych zapewniaj atwy dostp do zbiorw biblioteki zarwno elektronicznych jak i drukowanych

  zwikszajc tym samym uytkowanie caej kolekcji.

  Narzdzia do zarzdzania Gzasobami elektronicznymi pozwalaj na bardziej efektywne i sprawne zarzdzanie zasobami elektronicznymi, ograniczaj tym samym nakad pracy, redukuj koszty i umoliwiaj podejmowanie waciwych decyzji.

  DATAKnowledgeWorks firmy Serials Solutions i Urlichs s miarodajnymi rdami informacji na temat serii wydawniczych i ich dostawcw.

  KADA USUGA MOE DZIAA NIEZALENIE LUb bY POcZONA Z INNYMI bY STWORZY ZINTEGROWANE NARZDZIE O DUEJ MOcY

  E-DIScOvERYNarzdzia do wyszukiwania danych elektronicznych zapewniaj atwy dostp do kolekcji biblioteki i umoliwiaj uytkownikom szybkie i atwe wyszukiwanie zasobw.

  E-MANAGEMENTZintegrowane usugi usprawniaj organizacj pracy i zmniejszaj jej nakad tak, by pozostay czas mg by powicony na podejmowanie decyzji, rozwijanie kolekcji i redukcj kosztw.

  Zawiera funkcje pozwalajce na wyszukiwanie rde po tytule i dziedzinie, ze strony internetowej, ktra pasuje wygldem do strony internetowej biblioteki. W atwy sposb nowe tytuy mog by dodawane do caej kolekcji. Dostpne s rwnie statystyki uytkowania, narzdzie analizujce powtarzalno tych samych tytuw w kolekcji (Overlap Analysis Tool) oraz scenariusze prognozujce, ktre mog by wykorzystane przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowych baz danych.

  fUNDAMENT NARZDZI SUcNYch DO ZARZDZANIA I DOSTPU DO ZASObW ELEKTRONIcZNYch Z RODZINY 360.

  360CORESERIALS SOLUTIONS

  KnowledgeWorks dostarcza najbardziej precyzyjne i aktualne meta dane do wszystkich zasobw elektronicznych w kolekcji biblioteki.

  GROMADZI q - wsppracuje z dostawcami baz danych na caym wiecie, aby gromadzi najbardziej precyzyjne meta dane.

  POPRAWIA q - aktualizuje otrzymywane meta dane, poprawia bdy i normalizuje warianty danych wystpujce u rnych dostawcw.

  cZY q - Poprawione meta dane s aktualizowane codziennie dla kadego narzdzia, sucego do zarzdzania czy dostpu do zasobw elektronicznych.

  METAbAZA cZASOPISM, KSIEK ELEKTRONIcZNYch I DUO WIcEJ...

  KNOWLEDGEWORKSSERIALS SOLUTIONS

  WSPIERANE PRZEZ KNOWLEDGEWORKD I 360 cORE

 • 2SERIALS SOLUTIONS

  cAA bIbLIOTEKA W JEDNYM OKNIE WYSZUKIWANIAZa pomoc jednego prostego okna wyszukiwania, Summon zapewnia natychmiastowy dostp do penego zakresu wiarygodnych zasobw biblioteki: elektronicznych i drukowanych, audio i wideo, pojedynczych artykuw i czasopism, katalogw lokalnych, repozytoriw instytucjonalnych, artykuw prasowych i wielu innych.

  Summon eliminuje podstawow barier istniejc midzy bibliotekami a ich uytkownikami, tzn. brak wiedzy w ktrym miejscu zacz szukanie interesujcego

  ich zasobu. Summon odsania cenne zasoby biblioteki jej uytkownikom, pozwalajc jednoczenie na lepsze wykorzystanie zasobw, w ktre zainwestowaa biblioteka. Summon jest dostarczany jako usuga hostowana. Jego instalacja jest bardzo szybka, nie wymaga powicenia duej iloci czasu ze strony pracownikw biblioteki. Ze wzgldu na wykorzystanie otwartego interfejsu API, Summon atwo integruje si z innymi systemami, takimi jak oprogramowanie edukacyjne czy katalogi nowej generacji.

  Web-Scale Discovery

  PLATfORMA PREcYZYJNEGO WYSZUKIWANIA I NUMER JEDEN NA RYNKU.

  Warstwa wyszukiwania AquaBrowser jest zainstalowana w wikszej liczbie bibliotek na caym wiecie ni wszystkie inne warstwy wyszukiwania i interfejsy uytkownika nowej generacji razem wzite. Powd tego jest jasny: uytkowanie AquaBrowser jest przyjemne i bardzo satysfakcjonujce. Warstwa wyszukiwania AquaBrowser motywuje uytkownikw do odkrywania zasobw bdcych w posiadaniu biblioteki, nagradzajc przy tym uytkownika przez dostarczanie trafnych wynikw

  w bardzo krtkim czasie. Jej unikalna metodologia szukaj, odkrywaj, udoskonalaj zawiera zaawansowane funkcje wizualizacji i ramek umoliwiajce szybsze odnajdywanie interesujcego uytkownika zagadnienia, zachcajc go rwnoczenie do przegldania wikszej iloci zasobw biblioteki. Wizualnie przemawiajcy do uytkownikw interfejs moe by zmieniany tak, aby by jak najatwiejszy w uytkowaniu. Zawiera rwnie funkcje pozwalajce na dynamiczn interakcj uytkownika z zasobami, a zatem tworzenie list, recenzji czy znacznikw.

  AqUAbROWSER

  PRZYKUWA UWAG I ZAchcA UYTKOWNIKA DO PRZEGLDANIA ZASObW bIbLIOTEKIRodzina produktw do wyszukiwania umoliwia uytkownikom dostp do penej kolekcji biblioteki.q Internetowy protok wyszukiwania, warstwa

  wyszukiwania i wyszukiwarka zintegrowana umoliwiaj wyszukiwanie zasobw w jednym oknie wyszukiwania. Wrd wynikw zawieraj si zasoby pochodzce z wielu rnych rde. Wszystkie te narzdzia mog dziaa wsplnie jako zintegrowany system pozwalajcy na kompleksowy dostp

  E-DIScOvERY SOLUTIONSdo zasobw biblioteki.

  q Narzdzie linkujce typu OpenURL umoliwia uytkownikom szybkie poczenie z penym tekstem elektronicznym wybranego z listy wynikw wyszukiwania zasobu.

  q Rekord MARC pozwala na aktualizacj publicznego katalogu internetowego (OPAC).

  q Lista tytuw od A-Z uatwia przegldanie wszystkich zasobw bdcych w posiadaniu biblioteki.

  INTERNETOWY PROTOK WYSZUKIWANIA

  DIScOvERY LAYER

  fEATURING MY DIScOvERIES SOcIAL LIbRARY ExPERIENcE

 • 3SERIALS SOLUTIONS

  cZENIE UYTKOWNIKW Z cYTATU DO PENEGO TEKSTU JEST NIEZbDNE PRZY WYSZUKIWANIU ZASObW W miar rozwijania si kolekcji elektronicznej biblioteki uytkownicy staj przed zwikszajcymi si wyzwaniami zwizanymi z wyszukiwaniem rde, do ktrych penego tekstu mog mie dostp. Bez narzdzia linkujcego typu URL, aby si poczy z penym tekstem, uytkownicy

  musz manualnie przeszuka bazy indeksw i cytowa. Niezalenie od tego czy uytkownik zaczyna wyszukiwanie w wyszukiwarce internetowej, w bazie danych dostpnej przez URL albo w danych bibliograficznych, 360 Link zaoszczdza mu wysiku i frustracji. 360 Link daje bibliotece moliwo zapewnienia dostpu do penego tekstu, znajdujcego si gdziekolwiek w jej kolekcji.

  360LINKSERIALS SOLUTIONS

  ObSUGA I AKTUALIZAcJA ZASObW ELEKTRONIcZNYch W KATALOGU OPAc W SPRAWNYI EfEKTYWNY SPOSbCzy uytkownicy przeszukujc katalog biblioteki znajd poprawne cza do czasopism elektronicznych? Czy zlokalizuj ksiki elektroniczne znajdujce si w kolekcji biblioteki? Przy tak duej liczbie zasobw elektronicznych znajdujcych si w kolekcji dbanie o to aby katalog OPAC by aktualny i poprawny nigdy nie byo tak skomplikowane.

  ledzenie zmian w zasobach biblioteki moe by problematyczne. Meta dane dotyczce czasopism lub ksiek elektronicznych czsto s niepene lub bdne i musz by poprawione. Wymaga to dlatego zarwno duego wysiku, jak i wiele czasu. Usuga 360 MARC Updates sprawi, e wszystkie dane bd poprawne zapewniajc comiesiczne aktualizacje treci. Nie bdzie

  ju konieczne wyszukiwanie i poprawianie istniejcych rekordw w przypadku wprowadzenia zmian w ich treci.

  Bazujc na KnowledgeWorks, 360 MARC Updates oferuje najbardziej poprawne meta dane. Serials Solutions czy dane z KnowledgeWroks z najlepszym narzdziem do katalogowania serii wydawniczych i ksiek elektronicznych CONSER i rekordami MARC Biblioteki Kongresu Stanw Zjednoczonych, co zapewnia najwysz jako danych dotyczcych zasobw elektronicznych biblioteki. Posiada niemal nieskoczon ilo opcji pozwalajcych na dostosowanie usugi do potrzeb uytkownika. 360 MARC Updates integruje si rwnie z prawie kadym systemem bibliotecznym.

  360MARC UPDATESSERIALS SOLUTIONS

  PROSTY I SPRAWDZONY PUNK WYJcIA DO WYSZUKIWANIA ZASObWCzy uytkownicy biblioteki musz przeszukiwa kad platform baz danych indywidualnie? Bez narzdzia do wyszukiwania zasobw elektronicznych uytkownicy czsto s zdezorientowani i sfrustrowani, i z reguy decyduj si na korzystanie z wyszukiwarki internetowej. Wyszukiwanie zintegrowane jest prostym i sprawdzonym punktem wyjcia dla wyszukiwania

  zasobw elektronicznych. Za pomoc jednego zapytania uytkownicy mog przeszuka wszystkie bazy danych jednoczenie i otrzyma wyniki wyszukiwania w formie jednej zintegrowanej listy podzielonej na kategorie tematyczne przy uyciu atwego w obsudze interfejsu. Wyszukiwarki zintegrowane mog rwnie wyszukiwa rda znajdujce si w OPAC, dajc tym samym wyniki wyszukiwania z caej kolekcji biblioteki.

  360SEARCh

  WYSZUKIWARKA ZINTEGROWANA

  SERIALS SOLUTIONS

  NARZDZIE LINKUJcE TYPU OPENURL

  USUGA AKTUALIZAcJI KATALOGU OPAc

 • 4SERIALS SOLUTIONS

  POMAGAJ W ZWIKSZENIU WYDAJNOcI, REDUKcJI KOSZTW I PODEJMOWANIU LEPSZYch DEcYZJISerials Solutions oferuje kompleksowy zestaw usug, od najbardziej podstawowych po wysoce zaawansowane, umoliwiajce zarzdzanie zasobami elektronicznymi, a take ich ewaluacj. Maj one pomc w usprawnieniu procesw zarzdzania i kontroli zasobw elektronicznych nalecych do kolekcji biblioteki. Usugi te wsppracuj, aby uatwi komunikacj oraz organizacj pracy i zasobw. W ten sposb uatwiaj podejmowanie decyzji dostarczajc bardziej rzetelnych informacji na temat zasobw biblioteki.

  NARZDZIA SERALSSOLUTIONS 360 D