12
SECESIJA

SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

SECESIJA

Page 2: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

Arhitektura prije secesije:

-historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova,

-„industrijska arhitektura“ - novi materijali i nove tehnologije

Krajem 19. stoljeća secesija se pojavila kao reakcija na historicizam i

reakcija na industrijsku arhitekturu

- izrazito dekorativne tendencije

- proporcije postaju izduţene i vitke

- florealni i geometrijski oblici, najĉešće asimetriĉne forme

USPOREDI PROĈELJA ZGRADE BEĈKE SECESIJE J.M.

OLBRICHA I CRKVE NA STEINHOFFU O. WAGNERA

- jednostavni geometrijski oblike, kvadrat i polukugla

- kupola

- dekorativni detalji

Page 3: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

ANALIZA DEKORACIJE KUĆE MAJOLIKA OTA WAGNERA

-jednostavnost osnovnog volumena, bogati ornament linija i krivulja

- glazirane keramiĉke ploĉice cvjetnih motiva

Page 4: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

ANALIZA ULAZA U STANICU PARIŠKOG METROA H. GUIMARDA

Ulaz postaje Dauphine - nalik na dvije divovske stabljike egzotiĉne

biljke

Page 5: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

OPIŠI UNUTRAŠNJOST HOTELA ( detalj stepeništa) TESSEL V.

HORTE

u secesijskom duhu - jedinstvo svih grana u umjetnosti-

U dekoraciji primijenjuje cvjetne ornamente, raskošnih zaobljenih

linija

Page 6: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

Antoni Gaudi

njegove graĊevine-skulpture djeluju kao organiĉki dio prirode

Sklonost eksperimentiranju i fantastiĉna imaginacija rezultirat će

neobiĉnim formama.

pokušaj rekonstrukcije organiĉkog rasta

koristi višebojne ornamentalne mozaike

graĊevine se doimaju poput monumentalnih skulptura

ANALIZIRAJ PROĈELJE CASA MILÀ

Page 7: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

zgrada jako pokrenutog volumena, koji svojom valovitošću djeluje kao

da je u konstantnom pokretu

Prozorski otvori su veliki i duboko uvuĉeni

Krov zgrade ostavlja krase dimnjaci u neobiĉnim oblicima

-u zgradi ne postoji ni jedan pravi kut, te ni jedan ravni zid

kompletan poseban namještaj za unutarnje prostore

Page 8: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

ANALIZIRAJ PROSTOR PARKA GUELL

Page 9: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

- sjedinio arhitekturu, slikarstvo i kiparstvo.

Središte parka velika terasa okruţena dugaĉkom ogradom sa kosim,

nakrivljenim zidom, ukrašenim mozaikom ţivih boja, naĉinjenim od

fragmenata kamena, porculana i keramike. Taj zid istovremeno je i

slika i skulptura.

ANALIZIRAJ CRKVU SAGRADA FAMILIA A. GAUDIJA

Page 10: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

- zapoĉeta kao gotiĉka graĊevina.

- ostavio ju je nedovršenu.

GraĊevina s ĉetiri tornja djeluje izrazito skulpturalno. Ne koristeći niti

jedan standardizirani element u gradnji, on ovoj graĊevini pristupa

poput kipara.

SLIKARSTVO

Na slikarstvo secesije osobito je utjecala japanska umjetnost. Ĉeste su

simboliĉne i alegorijske teme, vitke, izduţene proporcije, te plošno

tretiranje boje. Jedan od najvaţnijih motiva postaje ţena, sa svojom

novom senzualnošću i ţivotnošću.

Gustav Klimt

- glavna je tema ţena u slikama proţetim erotizmom.

narudţbe za portrete bogatih beĉkih gospoĊa, u kojima je prikrivao

alegorije, simbolizam, i optiĉke varke.

glavno izraţajno sredstvo postaje arabeska, a cjelokupan ornament

zapravo je dio portreta, nikako dekorativni dodatak.

na platna je lijepio zlatne listiće, ĉineći tako raskošne kolaţe koji su

uokvirivali njegove portrete.

U istoj slici spaja dekorativne elemente raznih kultura, koristeći

stiliziranu liniju koja ima dekorativnu funkciju. Slike su uglavnom

asimetriĉnih kompozicija.

Page 11: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

ANALIZIRAJ PORTRET ADELE BLOCH-BAUER SLIKARA G. KLIMTA

Page 12: SECESIJA - MOZKS-ZZH · 2020. 5. 17. · Arhitektura prije secesije: -historicizam - dugo razdoblje neinventivnog ponavljanja oblika prošlih umjetničkih stilova, -„industrijska

SKULPTURA

VJEŢBA: ANALIZIRAJ FONTANU S PET DJEĈAKA G. MINNEA

- u ritmičnoj kompoiciji, pet puta se ponavlja identična figura dječaka – mladida

Ključni pojmovi

pokret za umjetnost i obrt

dekorativnost

motivi iz prirode

izjednačavanje primijenjene umjetnosti s tzv. „lijepom“ umjetnošdu

jednostavni geometrijski oblici