Scriptie hartfalen

  • View
    400

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Scriptie hartfalen

Beroepsopdracht

Een faland hart, afgeschreven? Meet de kwaliteit van leven.

Voorwoord.Voordat U begint met het lezen van onze scriptie stellen wij ons graag aan U voor. Wij zijn: Nina James, Barbra Smulders en Nicky Sproet, derdejaars fysiotherapiestudenten aan de Hogeschool van Amsterdam. Wij hebben deze scriptie geschreven als eindproduct van onze beroepsopdracht. De doelgroep waarvoor wij deze scriptie schrijven bestaat uit fysiotherapeuten die met name werkzaam zijn in de tweedelijnsgezondheidszorg en te maken hebben met de revalidatie/ training van patinten met hartfalen. Ook is de scriptie geschreven voor alle andere personen die meer willen weten over de ziekte hartfalen en die genteresseerd zijn in het meten van kwaliteit van leven bij patinten met hartfalen. Onze beroepsopdracht is het vinden van een goed klinimetrisch meetinstrument voor het meten van de kwaliteit van leven bij patinten met hartfalen voor, tijdens en na hartrevalidatie of fysieke training. Op korte termijn wordt deze beroepsopdracht gebruikt voor onderzoek in het VUmc om te kijken of training van patinten met hartfalen positieve gevolgen heeft op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van de patint. Op lange termijn kan het meetinstrument gebruikt worden door fysiotherapeuten in de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. Wij hebben voor deze beroepsopdracht gekozen omdat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 is in Nederland. Als toekomstige fysiotherapeuten zullen wij dan ook vaak in aanraking komen met hartpatinten. Verder spelen persoonlijke ervaringen een rol in onze keuze voor deze beroepsopdracht. Alle drie hebben wij in de naaste familie personen met hart- en vaatziekten. Wij bedanken onze begeleiders voor hun hulp bij het maken van deze scriptie. Onze begeleiders zijn: Benno van Tol en Harrit Wittink beiden fysiotherapeut en opdrachtgever en ook allebei werkzaam aan het VUmc. Tevens Ella Kruger docente fysiotherapie aan de HvA. Zij waren met ons net zo enthousiast en gemotiveerd om het project tot een goed eind te brengen. De beroepsopdracht heeft niet alleen geleid tot een grote hoeveelheid kennis op het gebied van hartrevalidatie. Het heeft er ook voor gezorgd dat onze interesse in het vak fysiotherapie nog meer is toegenomen. Wij zien de informatie, die wij hebben verkregen tijdens de beroepsopdracht, als een goede bagage wanneer wij in het werkveld te maken gaan krijgen met hartpatinten.

Beroepsopdracht

Een falend hart, afgeschreven? Meet de kwaliteit van leven.

Inhoudsopgave.Voorwoord. Inhoudsopgave. Samenvatting. Inleiding. 11.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 2 4 5

...

..

Chronisch hartfalen.Inleiding. . Hartfalen. ... Definiring. . Symptomen. Prevalentie. .. Incidentie. Prognose. . .. Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en behandelmogelijkheden. .. Invloed hartfalen op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Behandelmogelijkheden. . 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9

22.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2

Methode.Inleiding. Kwaliteit van leven. .. Definiring. .... Het ontstaan van meetinstrumenten voor gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. .... Lichamelijk domein. Psychisch domein. .. Sociaal domein. . Meetinstrumenten. . Soorten meetinstrumenten. Generieke meetinstrumenten Ziekte-specifieke meetinstrumenten.. 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13

Beroepsopdracht

Een falend hart, afgeschreven? Meet de kwaliteit van leven.

33.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Resultaten.Inleiding. .. Resultaten uit zoekstrategie. .. Zoekmethode. Eerste screeningronde. .. Tweede screeningronde. Consensusronde. 15 15 15 15 15 22

44.1 4.2 4.3 4.4

Discussie.Inleiding. Discussiepunten. Suggesties voor vervolgonderzoek. . Conclusie. .. 24 24 25 25

BijlagenBijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 . . . . . . 26 27 28 29 30 31 32 38

Literatuurlijst Begrippenlijst

Beroepsopdracht

Een falend hart, afgeschreven? Meet de kwaliteit van leven.

Samenvatting.Opdracht: Het vinden van een goed klinimetrisch meetinstrument voor het meten van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patinten met hartfalen voor, tijdens en na hartrevalidatie en fysieke training. Achtergrond: Chronisch hartfalen heeft een hoge incidentie en prevalentie en heeft een slechte overlevingsprognose. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van deze patintengroep is verminderd. Uit onderzoek is gebleken dat fysieke training een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. Derhalve wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van een fysiek trainingsprogramma voor patinten met chronisch hartfalen. Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven is in dit onderzoek een belangrijke effectmaat. In deze studie is gezocht naar een goed klinimetrisch meetinstrument voor de meting van kwaliteit van leven. Vraagstelling: Wat is een goed klinimetrisch meetinstrument voor het meten van (veranderingen in) gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patinten met hartfalen die deelnemen aan een fysiek trainingsprogramma of hartrevalidatie. Methode: Middels een literatuurstudie is onderzoek gedaan naar meetinstrumenten die de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven meten na revalidatie van patinten met chronisch hartfalen. Er is allereerst gezocht op de termen gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, hartfalen en revalidatie. In deze artikelen is gekeken naar welke meetinstrumenten gebruikt worden na revalidatie bij patinten met hartfalen en de frequentie van de meetinstrumenten. Vervolgens is in de artikelen van elk meetinstrument de klinimetrie bekeken. In geen van de artikelen was de klinimetrie van de meetinstrumenten vermeld. De auteurs hebben er voor gekozen om via andere bronnen de klinimetrie van deze meetinstrumenten te achterhalen. Deze gegevens zijn bij de resultaten in een tabel weergegeven. Uit de tabel blijkt dat van geen enkel meetinstrument de waarden van de responsiviteit weergegeven is in de gevonden literatuur. Bij de tweede screening is er gekeken naar de inhoud van de studies, om de responsiviteit na te gaan. Na de tweede screening is er een concensusronde gehouden. Bij deze ronde kijken de auteurs naar de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en de responsiviteit van het meetinstrument. Deze zijn weergegeven in een tabel. Resultaat:

Beroepsopdracht

Een falend hart, afgeschreven? Meet de kwaliteit van leven.

Inleiding.Het doel van deze afstudeeropdracht is het zoeken naar een betrouwbaar, valide en responsief klinimetrisch meetinstrument voor het meten van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patinten met hartfalen, voor, tijdens en na hartrevalidatie en fysieke training. In Nederland lijden 150.000 200.000 mensen aan een falend hart. De overlevingsprognose is slecht en het heeft een hoge incidentie en prevalentie. Het leven van een patint met hartfalen wordt sterk benvloed door de aandoening. De gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven bij deze patintengroep is verminderd. Aanvankelijk dacht men dat rust en medicijnen de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patinten met hartfalen zouden verbeteren, maar inmiddels is uit verschillende studies gebleken dat fysieke training een belangrijke component is in het verbeteren van kwaliteit van leven. Er zullen dus steeds meer patinten met hartfalen doorgestuurd worden naar de fysiotherapeut om te revalideren en te trainen, zodat de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven verbeterd.(2, 9, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 46) Om bij patinten met hartfalen de verandering in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven als gevolg van een fysiek trainingsprogramma te kunnen meten, is een goed klinimetrisch meetinstrument een vereiste. Een goed klinimetrisch meetinstrument moet valide, betrouwbaar en responsief zijn. Verder moet het meetinstrument ook praktisch zijn in het gebruik, Nederlandstalig en makkelijk te lezen zijn. Er zijn generieke en ziektespecifieke meetinstrumenten die gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven meten, maar het is niet bekend welk meetinstrument het meest geschikt is voor het meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patinten met hartfalen. Dit leidde tot de vraag: Wat is een goed klinimetrisch meetinstrument voor het meten van (veranderingen in) gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patinten met hartfalen die deelnemen aan een fysiek trainingsprogramma of hartrevalidatie. Hierbij zijn de volgende definities gehanteerd: Klinimetrie: het kwantificeren van klinische verschijnselen; door het vastleggen van de begintoestand en de daar op volgende veranderingen, kan een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van een behandeling en de prognose. (51) Chronisch hartfalen: indien de verschijnselen van hartfalen blijvend zijn; het optreden van dyspneu, vermoeidheid en een verminderde inspanningstolerantie, op basis van een verminderde (linker) ventrikel functie. Vorderingen tijdens het revalidatieproces: De verandering in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven als gevolg van het trainingsprogramma.

Beroepsopdracht

Een falend hart, afgeschreven? Meet de kwaliteit van leven.

De opbouw van onze scriptie is als volgt: Hoofdstuk 1 gaat over de achtergrond van chronisch hartfalen, de impact op kwaliteit van leven, de definitie, epidemiologie, diagnostiek en behandelmogelijkheden. Hoofdstuk 2 gaat over kwaliteit van leven, wat voor meetinstrumenten hiervoor zijn, aan welke eisen deze behoren te voldoen en de zoekwijze die gebruikt is. Hoofdstuk 3 gaat over de resultaten die verkregen zijn uit het onderzoek. Hierbij moet gedacht worden aan hoe vaak een bepaald meetinstrument in de verscheidene artikelen naar voren is gekomen en bij wat voor (onderzoek)training de meetinstrumenten gebruikt zijn. Vervolgens komt aan de orde welke meetinstrumenten