Click here to load reader

SATURA RĀDĪTĀJS - SPPA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SATURA RĀDĪTĀJS - SPPA

SATURA RDTJS
1. BA un MA studiju programmu ilgums, apjoms, pieširama kvalifikcija un grds
2. Sadarbba ar darbadevjiem
3. Sadarbba ar Latvijas augstskolm un starptautiska sadarbba 4. Absolventi
5. «ERASMUS+» programma
6. Akadmiskais personls
6.2.1. Piedalšans projektos un grantos
6.2.2. Piedalšans starptautisks tulku un tulkotju asocicijs
6.2.3. Metodisks izstrdnes, zintniski-ptniecisk darbba, piedalšans
konferencs un projektos, kvalifikcijas celšana
7. Studjošie
7.2. Valodu un tulkošanas konkursi
7.3. Radošs darbncas
7.4. Profesionlas tikšans
9. Profesionlo studiju programmu atbilstba Latvijas profesiju standarta prasbm 10. Secinjumi un perspektvais plns 2014./2015. akadmiskajam gadam
10.1. Realiztie uzdevumi 2013./2014. akadmiskaj gad
10.2. Vjs puses. Risinjumu iespjas
10.3. Stiprs puses
Pielikumi
1. BA un MA studiju programmu ilgums, apjoms, pieširam kvalifikcija
un grds BA: profesionl augstks izgltbas otr lmea studiju programma „Tulks, tulkotjs”, tiek
pieširta piekt lmea profesionl kvalifikcija. BA programmas kods: 42222. Programmas
apjoms: 160 Latvijas kredtpunktu (KP). 1 KP atbilst 40 akadmiskajm stundm. Ilgums: 4 gadi
– pilna laika dienas noda studijm; 4,5 gadi - pilna laika vakara noda studijm. Pieširam
kvalifikcija un grds: „tulks, tulkotjs”, profesionl augstk izgltba.
MA: profesionl maistra studiju programma „Tulkošanas metodika un prakse”, tiek
pieširta piekt lmea profesionl kvalifikcija. MA programmas kods: 46222. Programmas
apjoms: 80 Latvijas kredtpunktu (KP). Ilgums: 2 gadi – pilna laika studijm. Pieširam
kvalifikcija un grds: maistra grds tulkošanas tehnoloij.
Studiju programmu stenošanas vieta: SPPA, Bruinieku iel 65, Rga.
Akreditcijas lapa Nr. 79
2. Sadarbba ar darbadevjiem
Katru gadu SPPA nosldz jaunus sadarbbas lgumus ar darbadevjiem, kuri piedv prakses
vietas tulkošanas programmu studentiem. 2013./2014.akadmiskaj gad tika noslgti sadarbbas
lgumi ar šdm organizcijm:
2. Tulkošanas birojs SIA „Hieroglifs”
3. Farmaceitisk firma SIA „KRKA Latvija”
3. Sadarbba ar Latvijas augstskolm un starptautiska sadarbba SPPA un „Tulkošanas” virziens (TV) turpina ilggadgu sadarbbu ar Latvijas un rzemju
augstskolm: Kazaas Universitte, Specils pedagoijas un psiholoijas institts
(Sanktpterburga), Kijevas Universitte, Maskavas psiholoijas un pedagoijas universitte,
Poltavas Universitte, Perejaslavas-Hmeickas Grigorija Skovorodas valsts pedagoijas
universitte, Maskavas ekonomikas un vadbas institts, utt.
TV profesionl programma tiek stenota aktv sadarbb ar Somijas Savonlinnas
Universitti, Francijas Lionas 2 Universitti, Vcijas elnes Universitti, Socilo Tehnoloiju
augstskolu.
4
4. Absolventi Akadmisk gada laik tika rkotas regulras sanksmes ar ceturt kursa studentiem k
grups, t ar individuli. Studentus interesja jautjumi, kas ir saistti ar prakses iziešanu
tulkojumu birojos, ar turpmkas nodarbintbas iespjm šajs organizcijs pc prakses beigm
un SPPA pabeigšanas. Konsultciju ar TV dekni un programmu direktori rezultt tika nolemts
novirzt trs 4. kursa studentus iziet praksi divs tulkošanas organizcijs (SIA „Via NaKo” un
SIA „Hieroglifs”), ar kurm ir plnots turpint sadarbbu ar turpmk. Skka informcija par
2013./2014.ak.g. absolventu darba vietm bs atspoguota Pašnovrtjuma ziojum par
2014./2015.ak.g., Turklt, TV administrcija un SPPA absolventu asocicijas vadtja katru gadu
kontrol TV nodarbintbas lmeni Latvijas un rzemju darba tirgos, pamatojoties uz
elektroniskas anketšanas rezulttiem.
sav specialitt. Uz anketas jautjumu „Kd veid js plnojat paaugstint kvalifikciju?”
populra bija atbilde „Turpint studijas maistrantr”. Absolventi ir ieinteresti sadarboties ar
augstskolu, piedalties projektos, specializts konferencs, seminros, konsultties par
tulkošanas problmm, dalties sav pieredz ar TV studentiem. Šaj akadmiskaj gad notika
tikšans ar absolventi M.Kiseovu (2009.g.) un A.Semjonovu (2011.g.), savukrt
2014./2015.ak.g. savu vlmi satikties ar studentiem, dalties pieredz par tulkošanas projektu
organizciju un vadšanu, pielietojot automatizts tulkošanas tehnoloijas, izteica TF absolvente
A.Strogonova.
Absolventi pa elektronisko pastu tika informti par iespju 2014./2015.ak.g. apmeklt
SPPA kursus darba iemau ar WordFast Pro un WordFast Classic automatizts tulkošanas
tehnoloijm apgšan un pilnveidošan, un veiksmgas apmcbas un testšanas gadjum ir
paredzts sertifikts.
galvenajiem virzieniem: informatvais seminrs par Erasmus+ stratiskajm partnerbm
12.03.2014., seminrs par starptautisks sadarbbas iespjm augstkaj izgltb Erasmus+
programm 18.02.2014., seminrs par Erasmus+ stratiskajm partnerbm 05.02.2014., Baltic
EXPRO 2013, seminrs par programmas „Erasmus+” stratiskajiem plniem 22.11.2014.,
Baltijas valstu Erasmus koordinatoru seminrs 9.10-10.10.2013.
5
Nr. 1).
2013./2014.ak.g. SPPA pagarinja lgumus programmas „Erasmus+” ietvaros (Action
Key 1) ar Velikotirnovas Sv. Kirila un Sv. Metodija Universitti (Bulgrija), ar Austrumu
Somijas Universitti (Somija), elnes Universitti (Vcija), Lionas Universitti (Francija).
2013./2014.ak.g. TV studente V.Ziedia (BA) Eiropas programmas „Erasmus+” ietvaros
(Action Key 1) 2.semestr studja Lionas Universitt (Francija).
6. Akadmiskais personls 6.1. Akadmisk personla saraksts
Mcbspku, kas ir ievlti amat, saraksts:
1. Ludmila Baranova, lektore, Mg. philol.
2. Karmena Beere, lektore, Mg. soc.
3. Maria Figurnova, lektore, Dr. philol.
4. Valentna Ivbule, docente, Dr. paed.
5. Larisa Korouka, lektore, Mg. tulk. tehn.
6. Svetlana Mihailova, docente, Mg. philol.
7. Jnis Mihailovs, docents, Dr. psych.
8. Jeena evina, lektore, Dr. psych.
9. Jlija Rastorgujeva, lektore, Mg. tulk. tehn.
10. Inra Krmia, docente, Dr. psych.
Pieaicintie mcbspki: 1. Klra Priedte, Mg. philol. (LU)
2. Jnis Plaudis, Mg. philol. (LU)
Ievlt akadmisk personla kopjais skaits – 10;
ar zintu doktora grdu – 5 (50%);
ar maistra grdu – 5 (50%);
pieaicintie – 2.
studentiem, mcbspkiem, cevei, utt.);
un analze);
4. zintniski-ptniecisks izstrdnes SPPA verbli-vizuls komunikcijas laboratorijas
ietvaros.
6.2.1. Piedalšans projektos un grantos
Tika noformti 5 pieteikumi dalbai 3 projektos (konkursa projekts – 1, granti – 2) ar 4
TV mcbspku piedalšanos.
piedaljs konkurs „Mekl labks un radošks valodu apguves metodes”. Konkursam tika
virztas 3 metodikas, ko izstrdja TV mcbspki: „Psiholoiskas metodikas svešvalodas
nodarbbs k valodas barjeras prvaršanas instruments”, „Simbolisku personu attiecbu, lomu
valodas objektivizcija (pirkstu sples k komunikcijas alternatva forma)”, „Svešvalodu klubs
k socils komunikcijas instruments”.
saemšanai „Translation Studies Event Grant” (http://www.est-
translationstudies.org/committees/event_grant/EventGrant-rules.htm), ko inicija European
Society for Translation Studies komisija novrtja augstskolas nopietnu pieeju konferences
organizšanai, uzstdto uzdevumu noteiktbu, bet neapstiprinja šo projektu, pamatojot ar to, ka
ne visa konference ir veltta tulkošanas problemtikai. 2014.gada 2.-5.februr šo konferenci
organizja un noturja SPPA ar augstskolas mcbspku, studentu un viesu piedalšanos.
2014.gada mart TV mcbspki piedaljs ikgada konkursa granta saemšanai „Book
Purchase Grant” (http://www.est-translationstudies.org/committees/literature_grant/literature
iesniegts zintniski-ptnieciskais projekts SPPA verbli-vizuls komunikcijas laboratorijas
ietvaros (elektronisks vrdncas izstrde un izveidošana). Projektu izskatja European Society
for Translation Studies komisija, SPPA tulkošanas virzienam tika piedvts vlreiz piedalties
konkurs 2015.gad, lai komisijai btu iespja izsekot projekta izpildšanas intensitti un
iepazties ar rezulttiem par 2013.-2014.gada periodu.
6.2.2. Piedalšans starptautisks tulkošanas asocicijs
TV mcbspku un studentu grupa kuva par The International Association for
Translation and Intercultural Studies (IATIS), http://www.iatis.org/ locekiem.
Kopum 12 cilvki, no kuriem 5 ir mcbspki: docente S. Mihailova, lektores L.
Korouka, L. Baranova, K. Beere, J. Rastorgujeva.
7
2014.gada mart TV lektore J. Rastorgujeva kuva par European Society for
Translation Studies (EST), http://www.est-translationstudies.org/ locekli.
2013./2014.ak.g. turpinjs TV sadarbba ar fondu „The Rosetta Foundation”
(http://www.therosettafoundation.org/, www.trommons.org) – organizciju, kas apvieno
un projektos, kvalifikcijas celšana (sk. Pielikumu Nr. 3)
2013./2014.ak.g. TV mcbspki vadja divas starptautiskas tulkotju grupas, kas strd
pie rakstu tulkošanas urnlam „Meeting Halfway” (Eiropas elektroniska urnla veidošanas
projekts www.meetinghalfway.eu): tulkotju ar dzimto latviešu valodu un tulkotju ar krievu
dzimto valodu starptautisku grupu (sk. Pielikumu Nr. 4).
Tabula Nr. 2. Akadmisk personla metodisk un zintniski-ptniecisk darbba
Mcbspka vrds
un uzvrds
konferencs, kvalifikcijas celšana
TV studenti J.Pogodinu)
Rga, Latvija
izgltbu (publikcija).
socilajos tklos” (sadarbb ar Psiholoijas virziena studentiem).
„Videopoetika – mzikas klipa tulkošana” (sadarbb ar TV studenti I.
Naumovu)
Studentu konference: „Profesionls kompetences: veidi, lmei,
diagnostika, attstšana”. SPPA, Rga, Latvija
04.06.-06.06.2014. Sple „Tikšans” (uz psihodrmas pamata), sadarbb ar
TV un PV studentiem.
datorspls” (sadarbb ar TV studentiem).
Studentu konference „Problmas. Pretrunas. Paradoksi”, SPPA, Rga,
8
Latvija
angu valodas uz krievu valodu redaktore).
K. Beere
Piedalšans konferencs:
urnls” (sadarbb ar TV studentiem). Studentu konference:
„Profesionls kompetences: veidi, lmei, diagnostika, attstšana”. SPPA,
Rga, Latvija
studentiem). Studentu konference „Problmas. Pretrunas. Paradoksi”,
SPPA, Rga, Latvija.
angu valodas uz latviešu valodu redaktore).
. Figurnova
Piedalšans konferencs:
studentiem). „Tlu komunikcijas attstšana un resursi”, Studentu
konference, SPPA, Rga, Latvija
(sadarbb ar TV 2.kursa studentiem). “Meet well” vai idejas komunikcijai
(jautjumu un atbilu krjums)”” (sadarbb ar TV 1.kursa studentu
K.Gumbu). “Funny food”. Stilistisk parodija” (sadarbb ar TV 1.kursa
studentu H.Tmi). Studentu konference: „Profesionls kompetences: veidi,
lmei, diagnostika, attstšana”. SPPA, Rga, Latvija.
Piedalšans Eiropas urnla „Meeting Halfway” projekt (tulkojumu no
angu valodas uz krievu valodu redaktore).
V. Ivbule
Piedalšans konferencs:
ar TV 3.kursa studenti .Kudrjavcevu). „Absurdums” starpkultru dialog”
(sadarbb ar TV 3.kursa studenti . Malahovu). Studentu konference:
„Profesionls kompetences: veidi, lmei, diagnostika, attstšana”. SPPA,
Rga, Latvija.
konference „Problmas. Pretrunas. Paradoksi”, SPPA, Rga, Latvija.
Piedalšans Eiropas urnla „Meeting Halfway” projekt (tulkojumu no
angu valodas uz krievu valodu redaktore).
9
TV studentiem). Studentu konference: „Profesionls kompetences: veidi,
lmei, diagnostika, attstšana”. SPPA, Rga, Latvija.
24.10.2013. Konference „Mcbas. Skolnieks. Skolotjs”. Esejas par
izgltbu (publikcija).
„Valodu dotbas” (uzstšans, publikcija).
(sadarbb ar TV studentiem). Studentu konference „Problmas. Pretrunas.
Paradoksi”, SPPA, Rga, Latvija.
izgltbu (publikcija).
2013
2. Cevedis 2. un 3. kursa studentiem. Rga, SPPA, Virziens „Tulkošana”,
2013
4. Brošra „Erasmus – informatvais buklets – 2013.-2015.”. Rga, SPPA,
2013
ldzeklis BA profesionls programmas 2.kursa studentiem, Rga,
SPPA, 2014.
izdevums).
www.meetinghalfway.eu veidošanu.
reflektantiem.
Piedalšans konferencs:
„Profesionls kompetences: veidi, lmei, diagnostika, attstšana”. SPPA,
Rga, Latvija.
„Sadarbbas ar SPPA absolventiem veidi un perspektvas tirgus kontekst”.
J. Rastorgujeva
Piedalšans konferencs:
„Manu kdu pagtn nosaukumi...” (publikcija)
24.10.2013. Konference „Mcbas. Skolnieks. Skolotjs”. Esejas par
izgltbu (publikcija).
www.meetinghalfway.eu veidošanu.
WordFast Pro”.
tulkotju grupu kuratore tulkošan uz krievu un latviešu valodm,
tulkojumu no angu valodas uz krievu valodu redaktore).
Kvalifikcijas celšana:
Tools”.
why you should get familiar with them”.
Kopjais skaits:

11
BA Kursa darbu ptjumu galvens jomas: leksisks un sintaksisks transformcijas tulkojot
publicistiku („Leksisks un sintaksisks transformcijas tulkojot publicistikas tekstus no angu
uz krievu valodu” (3.kurss)), „Leksisks un sintaksisks transformcijas tulkojot publicistikas
tekstu virsrakstus” (3.kurss), anglicismu lietošana msdienu sporta terminoloij (izmantojot
vietjo periodikas izdevumu materilus), tehnisks literatras tulkošanas specifika („Tehnisks
literatras tulkošanas specifika” (2.kurss)), juridiskie termini („Krievu nacionlie juridiskie
termini un to angu ekvivalenti” (1.kurss)), frazeoloisks vienbas („Frazeoloisko vienbu
tulkošanas problma” (3.kurss)) utt.
Diplomdarbu ptjumu galvens jomas ir saisttas ar lokalizcijas un tulkošanas aktulu
problmu („eogrfisko nosaukumu un pašvrdu lokalizcijas un tulkošanas specifika uz
urnla „National Geographic” materila latviešu valod”, „Kulinrijas mjaslapas kontenta
lokalizcijas un tulkošanas problmas”), ar lietišo un juridisko dokumentu tulkošanas patnbm
(„Juridisko dokumentu tulkošanas specifika no angu uz latviešu valodu prakses laik Latvijas
juridisk firm”, „Lietišo dokumentu un izklstšanas ldzeku noformšanas atširbas angu un
latviešu valod”), ar audiovizuls tulkošanas problmm („Publicistikas tekstu audiovizuls
tulkošanas specifika”).
Projekta darbi
tulka un tulkotja profesijai: starpkultru komunikcija, cilvka dzves gaitas apraksts, naratvs,
kreativittes attstšana, frazeoloija, psiholoija.
„Tulkošana” mcbspki vadja divas starptautiskas tulkotju grupas, kas strd pie rakstu
tulkošanas urnlam (tulkotju grupa ar latviešu dzimto valodu un tulkotju grupa ar krievu
dzimto valodu). Projekt sadarbojas apmram simts tulkotju no vism ES valstm.
Rakstu tematiskie pamatvirzieni:
12
Redišanas darbu veic: docente V. Ivbule, lektores L. Baranova, K. Beere, M.
Figurnova, J. Rastorgujeva.
Tabula Nr. 3. Rakstu nosaukumi, kas ir tulkoti urnla projektam no angu valodas uz
latviešu un krievu valodm
Raksta nosaukums Temats 1. Fusion Market: an explosion of foreign flavours Nacionl
virtuve 2. Cooking with Grandma (Germany): Black Forest Spätzle 3. Cooking the politically incorrect way 4. An armour of fur and beads 5. Cooking with Grandma (and Mum): Macedonian 6. Cooking With Grandma (Armenia): Tolma 7. Just pay what you want! 8. “Czech universities feel like home,” say Slovaks Emigrcija 9. The real life of Spanish immigrants in Berlin 10. Migration is all about struggle 11. Slovakia or Belgium, we are black everywhere 12. Eastern European Roma: Between the Balkan Homeland and Western
Promise
13. Mexican dreams, the Spanish reality and personal successes 14. Even one refugee family is too many 15. The open wounds of Bosnia- Herzegovina 16. “A foreigner here and a foreigner in my home country too” 17. My language, my home, Catalan Valodas 18. My Two Languages 19. Great Britain or little Britain? 20. “Translating into Russian is not the same as in Spanish” 21. The silent charm of sign language 22. Call him Alex, not Alexandru 23. I’m English…can we speak your language? 24. Is there a culture clash between couples of mixed nationalities? Mlestba
Projekta darba rezultti tika prezentti un izanalizti 03.02.-05.02.2014. studentu
konferenc „Profesionls kompetences: veidi, lmei, diagnostika, attstšana”. SPPA, Rga,
Latvija, „Tulkošana – izaicinjums dilemmm”. „Dzvais” urnls” (vadtja – lektore K.Beere)
un 04.06-06.06.2014. studentu konferenc „Problmas. Pretrunas. Paradoksi”, SPPA, Rga,
Latvija „Eiropieši un viu problmas” (vadtja – lektore K.Beere).
TV 2. un 3.kursa studenti piedaljs projekt „Mani sapi. Autora tulkošana” (vadtja –
lektore L.Baranova). Pc SPPA pastjuma studenti iztulkoja sapu krjumu, ko sastdja
virziena „Psiholoija” studenti. Projekta rezultti tika demonstrti studentu konferenc 09.09.-
10.09.2013. „Tlu komunikcijas attstšana un resursi”, SPPA, Rga, Latvija „Mani sapi.
Autora tulkošana”.
Turpinjs darbs pie audiovizulajiem tulkojumiem, ko veica TV 2., 3. un 4.kursa
studenti (projekta vadtjas lektores L.Baranova un K.Beere, tulkojumu uz krievu valodu
13
studentu konferenc 09.09.-10.09.2013. „Tlu komunikcijas attstšana un resursi”, SPPA, Rga,
Latvija: „Mzikas klipu tulkošana” (TV studente I.Naumova, vadtja – lektore L.Baranova).
„Tulka profesija: video tulkošana un subtitršana” (TV studente J.Pogodina, vadtja – lektore
L.Baranova). „Videopoetika – mzikas klipa tulkošana” (TV studente I.Naumova, vadtja –
lektore L.Baranova), „Lokalizcija datorspls” (TV studenti, vadtja – lektore L.Baranova).
Viena no projekta darbu pamattmm paliek starpkultru komunikcija. Projekta rezultti
tika apspriesti studentu konferencs:
03.02.-05.02.2014. studentu konferenc „Profesionls kompetences: veidi, lmei, diagnostika,
attstšana”. SPPA, Rga, Latvija. „Austrumi ir delikta lieta (mmika un esti)” (TV 3.kursa
studente O.Kudrjavceva, vadtja – docente V.Ivbule). „Absurdums” starpkultru dialog” (TV
3.kursa studente . Malahova, vadtja – docente V.Ivbule).
04.06-06.06.2014. studentu konferenc „Problmas. Pretrunas. Paradoksi”, SPPA, Rga, Latvija.
„Valodas sple” (vadtja – docente V.Ivbule).
2013./2014.akadmiskaj gad TV studente N.Baranovska sadarbojs ar fondu „The
Rosetta Foundation” (http://www.therosettafoundation.org/, www.trommons.org, organizcija,
kas apvieno brvprtgos tulkotjus) k brvprtg tulkotja no angu valodas uz krievu.
TV mcbspku un studentu grupa kuva par The International Association for
Translation and Intercultural Studies (IATIS), http://www.iatis.org/ biedriem. Kop 12, no
kuriem 7 ir studenti: I.Naumova, V.Ziedia, K.Brente, O.Kudrjavceva, J.Pogodina,
N.Baranovska, H.Tme.
2013.gada septembr TV studenti un mcbspki sadarbb ar Latviešu valodas aentru
inicija divus projekta paskumus, kas bija veltti Eiropas Valodu dienai (The European Day of
Languages) 26.septembr:
1. „European Languages in Stories, Faces and National Dishes”. Tikšans Svešvalodu kluba
ietvaros notika 23.septembr. Par šo paskumu tika paziots European Day of Languages
mjaslap (http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-
GB/Default.aspx).
2. The Online Quiz Contest – konkurss, kas ir veltts Eiropas Valodu dienai, tika rkots
26.septembr. Konkursa laik tika izmantotas vebinra tehnoloijas. Par šo paskumu tika
paziots European Day of Languages mjaslap
(http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx).
14
SPPA un Latviešu valodas aentra pasniedza dalbniekiem dvanas.
2013.gada 30.septembr Starptautiskaj tulka un tulkotja dien visu SPPA virzienu
studenti piedaljs konkurs, kas bija veltts labkajam tulkojumam savas nkams profesijas
profil (tulkošanas teorija un prakse, psiholoija), ko organizja SPPA TV mcbspki. Bija
rakstiski jtulko no angu, vcu un franu valodas uz dzimto valodu (sk. Pielikumu Nr. 6).
Konkurs uzvarja:
I vieta – H. Tme (TV 1.kurss)
III vieta – . Akmatovs (TV 4.kurss)
Visi uzvartji sama balvas un sertifiktus.
21.janvr notika intelektula etimoloisk viktorna "Let's get to the root of the words!"
(„Mekl jgu!”), ko organizja TV. Viktorn piedaljs tulkošanas un psiholoijas virzienu
studenti. rija paši atzmja TV 1.kursa studentu H. Tmi.
7.3. Radošs darbncas Valodu klubs (Language Club)
Lai paaugstintu svešvalodas un kultras pilnveidošanas efektivitti, jau vairkus gadus
SPPA tiek izmantots brvas mijiedarbbas resurss – valodu kluba forma.
SPPA Valodu klubam ir sava koncepcija. Katru gadu tiek izstrdtas un praktiztas kluba
darbbas jaunas metodikas.
Skot ar 2013./2014.akadmisko gadu kluba ietvaros tiek izmantota naratva vai
ststšanas stratija (storytelling strategy). Šis projekts tiek realizts 4 posmos:
I posms. Interakcija. Šis posms ietver sev kluba komandas veidošanu un formšanu valodas
komunikcijai, dalbnieku, kas ir ieinteresti svešvalodas un citu valstu kultras apgšan,
mijiedarbbai („saskarsmes konteksts”).
dalbnieki ststa par notikumiem cits valsts braucienu laik, dals sav pieredz par
iegremdšanos citas valsts kultr („ststu de”).
III posms. Individualizcija. Šis posms paredz individuls notikumu pieredzes uzkršanu
studts svešvalodas valsts kontekst. Kluba dalbnieks apmekl izvlto valsti un mina veidot
savu priekšstatu par to. Ja dalbnieku intereses sakrt laik, brauciena mr, šai gadjum klubs
var kt par šda kulturoloisk brauciena organizšanas instrumentu! („persongu notikumu
klsts”).
formalizcija ststu, spilgtu notikumu aprakstu apmaias dalbnieku vid form. Kolektv darba
15
veidošana ststu krjuma veid, ievrojot kluba dalbnieku jaunu valodas un kultras pieredzi
(„ststu formalizcija”).
Kluba su galvens tmas (2013./2014.akadmiskais gads)
1. Nat iona l St ereotypes (sto ryt e ll ing) (sk. Pielikumu Nr. 6)
2. Autumn t radit ions a l l over t he wor ld (sto ryt e lling)
3. British Humour (storytelling)
4. Ethno science, Good Luck Superstitions And Bad Luck Superstitions, the Thirteen Superstition ( storyt e ll ing)
5. British, German, Russian, Latvian Traditional Food (storytelling)
6. Halloween
10. East er Tradit ions
11. April Fool’s Day (storytelling)
12. Wedding Traditions and Wedding Stories (storytelling)
13. Education all over the world (storytelling)
14. Film Club (Film Validation, discussion)
Literr studija
gad krjumu papildinja dzejoi un humoristiski ststi (autori: O.Suškins, L.Gumba un citi).
Psiholoiskais klubs
docente Dr. psych. J.Levina. TV studenti aktvi piedaljs Psiholoisk kluba darbb.
7.4. Profesionls tikšans
Tulkošanas virzien tika organiztas tikšans ar absolventiem k SPPA konferenu laik,
t ar klubu sds (2011.gada absolvente A.Semjonova prezentja savus radošos darbus), un ar
diskusiju un apspriešanu ietvaros, kas bija velttas profesionlajai praksei, jaunu tulku un
tulkotju un pazstamu tulkošanas meistaru darbam. M.Kiseova (2009.gada absolvente) daljs
sav profesionlaj pieredz darb Eiropas tulkošanas birojos.
16
(tulkotja no spu, kataloniešu, itliešu un lietuviešu valodm) sarunu cikla ietvaros „Valoda
tulkojum”, organizatore - Latviešu valodas aentra.
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Sarunu_cikla_Valoda_tulkojuma_tiksanas_ar_Daci_Meieri/13
49/mid_522
30.04.2014. SPPA pc TV studentu lguma notika tikšans ar sertifictu gidu Vladimiru
Dorofejevu. Studenti uzdeva jautjumus praktizjošam gidam, noskaidroja visas šs profesijas
nianses, uzzinja par jauniem sertifikcijas noteikumiem, par gidu pieprasambu Latvijas un
Eiropas tirgos, par iespju kt par gidu.
8. Materilais un tehniskais nodrošinjums
2013./2014.akadmiskaj gad tulkošanas virziena tehnisk bze papildinjs ar jaunm
licenztm programmm automatiztaj tulkošan WordFast Pro 3.3 (jaunka versija) un
WordFast Classic (WF Studio produkts) 10 eksemplru apjom, ko augstskolai piedvja
kompnija WordFast LLC (sk. Pielikumu Nr. 8).
Tulkošanas virziena mcbspki pievienojs automatizts tulkošanas programmu
WordFast Pro un WordFast Classic treneru starptautiskajai komandai. Treneru koordintes
atrodamas kompnijas WordFast mjaslap
Tulkošanas virziena mcbspki prtulkoja materilus par kompniju WordFast LLC uz latviešu
valodu elektroniskai enciklopdijai www.wikipedia.com.
apmcbas sistm „MOODLE” (ir pilngi ievadti modui, kursu apraksti, programmas, tmas
un materils katrai nedai, ir iereistrti studenti un mcbspki). Pirmaj semestr tika
organizti seminri msdienu IT apgšan SPPA mcbspkiem, ieskaitot “MOODLE”
platformu, rkoti vebinri un vebkonferences.
2013./2014.akadmiskaj gad SPPA bibliotkas un Valodu resursu centra fonds tika
papildints ar jauniem izdevumiem, un pašlaik sastda 15579 vienbas.
9. Profesionlo studiju programmas atbilstba Latvijas profesionl standarta prasbm
Pilna informcija par studiju programmas saturu, uzdevumiem, mriem, studiju kursu
apraksti, moduu, zinšanu, prasmju un kompetenu apraksti katr studiju kurs, kontroles veidi,
kredtpunktu apjoms, informcija par studentu patstvg darba organizciju, mcbu literatras
17
da).
brvs izvles kurss „Starptautisku projektu vadba”.
10. Secinjumi un perspektvais plns 2014./2015.akadmiskajam gadam.
10.1. Realiztie uzdevumi 2013./2014.akadmiskaj gad 1. 2013./2014.akadmiskaj gad SPPA administrcija aktvi piedaljs seminros un
konferencs, ko rkoja Valsts izgltbas attstbas aentra (VIAA) (sk. „Pašnovrtjuma
ziojumu” 5. „Erasmus+” programma)
2. Ievrojami paplašinta IT izmantošana SPPA darbb un paši tulkošanas virzien.
2014.gad tulkošanas virziena tehnisk bze papildinjs ar jaunm licenztm programmm
automatiztaj tulkošan WordFast Pro 3.3 (jaunka versija) un WordFast Classic (WF
Studio produkts) 10 eksemplru apjom, ko augstskolai piedvja kompnija WordFast
LLC; tika izmantotas vebinru tehnoloijas, piemram, Eiropas Valodu dien konkurss tika
rkots ar vebinra paldzbu. Akadmisk gada laik tika organizta virkne seminru
msdienu IT apgšan SPPA mcbspkiem (vebinru un vebkonferenu organizcija, darbs
ar „Moodle”)
3. Liela uzmanba tika pieširta darbam elektronisks apmcbas sistm „MOODLE”.
Akadmisk gada laik tika organizta virkne seminru msdienu IT apgšan SPPA
mcbspkiem, ieskaitot darbu ar “MOODLE” platformu.
4. Tika rkoti ieplnotie valodu konkursi un viktornas (skka informcija atrodama
„Pašnovrtjuma ziojum” 7.2. Konkursi un radošs darbncas).
5. 2013./2014.akadmiskaj gad tulkošanas virziena bibliotka tika papildinta ar jaunm
grmatm un periodiku (skka informcija atrodama „Pašnovrtjuma ziojum” 8.
Materilais un tehniskais nodrošinjums)
studenti veica brvprtgus tulkojumus šai organizcijai.
7. Tulkošanas virziena studente O.Kudrjavceva piedaljs konkurs prakses vietai Eiropas
Parlament, bet vias kandidatra netika apstiprinta.
8. Studenti un mcbspki aktvi piedaljs Eiropas elektronisk urnla
www.meetinghalfway.eu veidošan (skka informcija atrodama „Pašnovrtjuma
ziojum” 7.1. Studjošo ptnieciskie un projekta darbi. Projekta darbi.).
9. Turpinjs Valodu kluba darbba, tika izstrdta jauna kluba koncepcija (skka informcija
atrodama „Pašnovrtjuma ziojum” 7.3. Radošs darbncas. Valodu klubs).
18
1. 2013./2014.akadmiskaj gad tika ieplnots profilkursu mcbspka brauciens sadarbbas
apmaias lguma ietvaros (finansjums bija saemts), bet sakar ar pasniedzja attiekšanos
no ieplnot brauciena uz Somiju imenes apstku un kandidatras aizstšanas…