Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

 • View
  276

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  1/16

  $,49385,3,8,-

  3!53,83,3/,3,7$,,,7

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  2/16

  $,49385,3,8,-3

  !53,883:,93,7.04/0!,73443:745,

  $,7,89438,498,9:,30723/447083,

  -3!53,88,3,385,3,

  /4/0.,8,-.6:,97,38

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  3/16

  $,49385,3,8,-3

  !53,8$,4938,32,9,3/,33,8,,3,3,3,3,

  :2339:43

  ,:33394,833,3/,2/,2332,!5348,5,2,2,9,335,,,,32,

  039425472,843,942039,749:348,

  ,9,,332,57,0

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  4/16

  $9,3,

  ,9

  !:8443,,2-,3,3,32,73

  :384,39,42492,5,93-

  ,,,,3,438,733,58

  ,3/,7,2,,33,243--

  ,,,3/,9,,,3,7,5,3

  ,9398,3/4/3,7,2/,2

  3-:,24-:3,3735,2,2,,

  3,/:89,,324,3,/:89,,3

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  5/16

  $,89,3,8,3,353,9,,3,8,8,,33

  !53,8

  !3,9,,35,/,933-,9-,3,32,9,48,!53,88,89,3,8,9

  35,3,3,4532,,89,,53,9,8,89,3,

  3,53,,,3/0!,73,8,35,9:5,/8,

  93,/,348

  $9,3,,3,3

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  6/16

  $9,

  3,

  ,3,3

  $,,3/3,-,,-:38433

  !7,0,3/3,8,3,37,33

  ,9,,-,39,,933

  $,493,3/,-,,5,:3

  ,593,3,439,943/,,39,43

  ,3,357,0,32,,3/43

  ,9,,,43,435,3,43

  385249,2,33,2,:2,,-43

  ,9,,,432,5,5,3:94,

  $,,3/,83438:,93,,

  ,9,,,43/,3,249,,

  ,493,9,3,3,,,3-,8,

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  7/16

  $9,3,

  $,,-,3,-,49,3,2,,3

  ,35,,8,,3,/:89,,3

  ,53,5,-,,8,,5,2,,2,,3

  3/,5,92,,3:8-43373-:,

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  8/16

  $9,3,,3,3

  !3,9,/94,32,,9,,332,57,0

  ,,3,32,-,,/:33/,3/

  2,,,5:39,8,,39

  ,,3,3-:23839,8,9,203:33/,/993,33,,3,703

  :33/2,3,2,35,5,5,-3,3/

  2,,,,7,58,48

  ,5:5:39,,32,:5,38,2,,803/,32,

  57,0

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  9/16

  $9,3,

  3,,939433,3,88,3,

  ,2,,,3:3,83839,2433,

  :395,,33243,42,9,3/,3,

  ,543,8,7,5,4,,3,,

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  10/16

  $9,3,

  ,,,,3,3-:3843374

  ,9:9432,98,43,344-

  $,2,/,3/,9,:3,,:248

  32,,3,248,5,,,9:4

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  11/16

  $9,3,,3,3

  ,32,82,9,5,3,3943439:,

  %:348,/3,3,83-,9-,3-,38,8,:745,

  34438,3,8,,232,57,0,98,5,,,88,2,57,032,9,43-,,3,

  !3,9,,35,5,5,:438,2,3,,,32,8,2,

  ,38,44-3,35,5,5,7,53,/3,3,83,,9

  ,3,35,,2,9,,9,35,8,2,39,,32,57,0/94

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  12/16

  $9,3,

  ,9

  ,,2,-:3842,5,,3,33,43

  357,03:2,,/8,,3,33,43

  ,92,-,9,,3,885:4

  3::88,35,7,3,843:4

  $,5,7,,394-:384323,2,,

  3/,93/:2:89,3,,93,93,

  357,0:2,,83,3,3-,,3

  92:33,,7,3,5,,5,,3

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  13/16

  $9,3,

  ,9

  ,,3,3-:38438,2,7,9

  $,5,2,2,,8,98,-,,38,7

  ,#,3,-7435,2,,9,4

  :,2:93,394,38,-

  !,3,42,9,288,93:-:,3-,,3

  95,,5,3:4/,3-,,32,9,3,

  38248,-:/,5,3,9/-:,

  %,5,9,35,748:9,32,2,9,

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  14/16

  $9,3,

  3,,9243,3,3,,/:,2,3

  ,39,,-:/2,39,,-,,3

  ,,9-,-,05,39,82,3,92,32,3

  $,39432,9:/24/,5,95,9,3,

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  15/16

  $

  9,3,

  ,3

  ,3

  ,,3-,-:3843,/,5,93

  $,38,49,5,93,5,933

  35,5,5,-,,5,3,3,:9,3/3

  $,,7,53488,8883

  ,5,3,3,8:25,3!443,,5,

  $,9,2,/3,5:84,:2-,:2-,

  ,433,5,-,,8,8,73-,,3

  ,4/,5,93,2,3,35,-,,,3

  ,4,3,398,,39438:25,

  32,,3,24-:384323:2:9,

  $,42,9:948,5,,,3,

  ,9:943:2,25,93435,:,

 • 8/3/2019 Sagot Ng Espanya Sa Hibik Ng Pilipinas

  16/16

  $9,3,

  943,,2,3,32,8,8,49

  8,,39,33,8,-374

  $,8,,324:54:,2,9:9:4

  32,,3,2492,8,8,,49

Search related