Click here to load reader

MGA SAGOT MULA SA ISANG APOSTOL Bakit mahalaga ... ... 2016/09/09  · MGA SAGOT MULA SA ISANG APOSTOL Ni Elder Dallin H. Oaks Ng Korum ng Labin-dalawang Apostol Bilang bahagi ng Kanyang

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MGA SAGOT MULA SA ISANG APOSTOL Bakit mahalaga ... ... 2016/09/09  · MGA SAGOT MULA SA...

 • 72 L i a h o n a

  Mula sa “Pinalakas ng Pagbabayad- sala ni Jesucristo,” Liahona, Nob. 2015, 61–64.

  Bakit mahalaga ang Pagbabayad- sala

  ng Tagapagligtas?

  M G A S A G O T M U L A S A I S A N G A P O S T O L

  Ni Elder Dallin H. Oaks Ng Korum ng Labin- dalawang Apostol

  Bilang bahagi ng Kanyang Pagbabayad- sala, dinanas ni

  Jesus ang iba’t ibang klase ng hamon upang malaman Niya kung

  paano tayo tutulungan kapag malungkot o nahihirapan tayo.

  Ginawa rin nitong posible na maging malinis tayo mula sa ating mga

  kasalanan kung tayo ay magsisisi.

  Ginawang posible ng Pagbabayad- sala ng ating

  Tagapagligtas ang pagkabuhay na mag- uli upang lahat tayo ay mabuhay muli pagkatapos

  nating mamatay.

  Nauunawaan Niya ang ating mga paghihirap at pagdurusa,

  at nariyan Siya para sa atin.

  Tutulungan at palalakasin ni Jesucristo ang lahat ng

  hihingi ng tulong.

  DE TA

  LY E

  M UL

  A SA

  S IY

  A' Y

  NA G

  BA NG

  O N

  AT PA

  NA LA

  NG IN

  S A

  G ET

  SE M

  AN I,

  NI D

  EL PA

  RS O

  N

Search related