S ensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga! .(hal., bingi/hirap makarinig , bulag/malabo ang mata kahirapan sa pagsasalita kapansanan sa pag-aaral sakit sa ... Ang relasyon
S ensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga! .(hal., bingi/hirap makarinig , bulag/malabo ang mata kahirapan sa pagsasalita kapansanan sa pag-aaral sakit sa ... Ang relasyon
S ensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga! .(hal., bingi/hirap makarinig , bulag/malabo ang mata kahirapan sa pagsasalita kapansanan sa pag-aaral sakit sa ... Ang relasyon
S ensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga! .(hal., bingi/hirap makarinig , bulag/malabo ang mata kahirapan sa pagsasalita kapansanan sa pag-aaral sakit sa ... Ang relasyon
S ensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga! .(hal., bingi/hirap makarinig , bulag/malabo ang mata kahirapan sa pagsasalita kapansanan sa pag-aaral sakit sa ... Ang relasyon

S ensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga! .(hal., bingi/hirap makarinig , bulag/malabo ang mata kahirapan sa pagsasalita kapansanan sa pag-aaral sakit sa ... Ang relasyon

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of S ensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga! .(hal., bingi/hirap makarinig , bulag/malabo...

 • Abril 2017 Minamahal na mga Magulang, Tagapag-gabay o Tagapag-alaga: Ang Toronto District School Board (TDSB) ay nagsagawa ng kauna-unahang Sensus ng Magulang para sa mga magulang/tagapag-gabay/tagapag-alaga ng mga estudyante ng JK-Grado 6 noong 2008 at ang pangalawa noong 2012. Ang datos na nakolekta sa parehong pagkakataon ng Sensus ay nagkaloob sa sistema ng paaralan, mga magulang at ng komunidad ng mahalagang impormasyon para makatulong na mapabuti ang mga paaralan para sa benepisyo ng lahat ng mga estudyante. (Maaaring pakibisita www.tdsb.on.ca/census para matuto ng higit pa tungkol sa Sensus ng TDSB at ang kaukulang positibong epekto.)

  Ito ang pangatlong Sensus ng Magulang ng TDSB. Ang pagsisiyasat ay boluntaryo. Gayunpaman, hinihikayat namin kayo na makilahok sa Sensus ng Magulang na ito upang ang mga natuklasan ay maging larawan ng mga boses ng lahat ng mga magulang sa iyong paaralan. Habang ang bawat pormularyo ng pagsisiyasat ay may tanging Numero ng Pormularyo sa ilalaim ng pahina (para sa layuning pagsusubaybay), walang personal na pagkikilanlan katulad ng pangalan ng iyong anak o numero ng ID ang nakalantad sa pormularyo. Ito ay upang makasiguro na ang impormasyon na ibinigay ninyo ay mananatiling kompidensyal. Pagkatapos kumpletuhin ang pagsisiyasat, pakisuyong ilagay sa parehong sobre (na hindi kasama ang sulat na ito). Para makasiguro ng kompidensyalidad, i-selyo ang sobre at ipadala sa iyong anak para ibalik sa kanilang guro ng klase na magdadala nito sa opisina ng paaralan. Lahat ng mga naka-selyong sobre na ibinalik ng mga magulang ay ipapadala ng direkta sa Departamento ng Pananaliksik ng Lupon para sa pagpo-proseso at pagsusuri, at ang lahat ng mga resulta ng pagsisiyasat ay iuulat sa kabuuang antas. Ang mga isinalin na bersyon ng pagsisiyasat ay makukuha din mula sa paaralan ng iyong anak o mula sa Sensus website ng TDSB www.tdsb.on.ca/census. Kung higit na gusto mong gumamit ng isinalin na pagsisiyasat, pakisuyong kopyahin ang Numero ng Pormularyo na nasa Ingles na pagsisiyasat sa kahon ng Pormulayo ng isinalin na pagsisiyasat (sa ilalim ng pahina), at ibalik ang iyong kumpletong isinalin na bersyon kasama ang Ingles na pagsisiyasat sa parehong sobre. Kung ikaw ay may mga katanungan o nangangailangan ng suporta sa aksesibilidad, pakisuyong kontakin ang research@tdsb.on.ca o 416-394-7404. Ang iyong partisipasyon ay ikalulugod ng malaki!

  John Malloy Direktor ng Edukasyon

  Mga Serbisyo ng Pananaliksik & Impormasyon

  Sensus ng Magulang 2017 Ang Iyong Boses ay Mahalaga!

  Ang impormasyon na ito ay kinokolekta sa ilalim ng kapangyarihan ng seksyon 170(1)(6) ng Akto ng Edukasyon, R.S.O. 1990, c. E. 2. Pakitandaan na ang mga impormasyon na inyong ibinigay ay kinolekta para sa mga layunin ng edukasyon at pananaliksik lamang. Ang impormasyon ay gagamitin, isisiwalat, o ipapanatili alinsunod sa Kalayaan ng Impormasyon ng Munisipyo at Akto ng Proteksyon ng Paglilihim, R.S.O. 1990, c. M. 56. Kung ikaw ay may mga katanungan o alalahanin, pakisuyong kontakin ang Executive Superintendent, Mga Serbisyo ng Pananaliksik & Impormasyon, sa 416-394-7404 o 1 Civic Centre Court, Lower Level, Etobicoke, ON M9C 2B3.

  http://www.tdsb.on.ca/censushttp://www.tdsb.on.ca/censusmailto:research@tdsb.on.ca

 • TABINGAN ANG BILOG NG GANITO HINDI GANITO

  TDSB Sensus ng Magulang 2017

  1. Pakisuyong tiyakin na ang pangalan ng iyong anak angnakalantad sa sulat na ito. Kung hindi pangalan ng iyong anak,ibalik and buong pakete sa paaralan ng iyong anak at huminging tamang pakete ng pagsasaliksik para sa iyong anak.

  2. Gumamit ng lapis o bolpen para punuin ang kalakip napormularyo ng pagsisiyasat.

  3. Kung gusto mong gumawa ng pagbabago, burahin lamang oekisan ang sagot na gusto mong baguhin.

  4. Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto ng pagsasaliksikna ito, hwag mag-atubiling kontakin ang guro ng iyong anak opunong-guro, na gagawa ng mga kaayusan upang matulunganka.

  5. Gamitin muli ang parehong sobre na may bintana para ibalikang kumpletong pormularyo ng pagsasaliksik (na hindi kasamaang sulat na ito). I-selyo ang sobre bago ipabalik sa guro ngklase (na hindi lalampas sa Abril 28, 2017).

  Importante: Kung mayroon kang mas marami sa isa na anak sa JK-

  Grado 6, ikaw ay makakatanggap ng individwal na pakete ng

  Sensus ng Magulang para sa bawat anak mo. Pakisuyong

  kumpletuhin ang bawat isa para sa iyong anak, alinsunod sa

  pangalan ng anak sa bawat pakete ng pagsasaliksik na natanggap

  mo.

 • For office use only: School: Form:

  Pangalan ng Paaralan: Homeroom:

  MGA TANONG TUNGKOL SA IYONG ANAK

  1. Grado ng Anak mo: JK SK Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6

  2. Taon ng kapanganakan ng Anak mo: : (hal, 2012)

  3. Pagkakakilanlan ng Kasarian ng Anak mo:

  Babae Lalaki Transgender Kung hindi nakalista, isulat sa kahon:

  4. Saan ipinanganak ang anak mo?

  Canada Ibang bansa:

  5. Ano sa mga sumusunod ang pinakamahusay na naglalarawan sa pangkat ng lahi ng anak mo?

  Itim (Mga halimbawa: Ethiopian, Jamaican, Kenyan, Nigerian, Somalian, Vincentian) Kung ang anak mo ay may higit sa isa o halong lahi, isulat sa kahon: Silangang Asya (Mga halimbawa: Chinese, Japanese, Korean)

  Unang Mga Nasyon, Mtis, and/or Inuit

  Latino (Mga halimbawa: Columbian, Cuban, El Salvadorian, Mexican, Peruvian)

  Gitnang Silangan (Mga halimbawa: Afghani, Iranian, Lebanese, Saudi Arabian, Syrian)

  Timog Asya (Mga halimbawa: Bangladeshi, Indian, Pakistani, Sri Lankan, and Indian-

  Caribbean tulad ng Guyanese) Kung hindi nakalista, isulat sa kahon:

  Timog Silangang Asya (Mga halimbawa: Filipino, Malaysian, Singaporean, Thai,

  Vietnamese) Puti (Mga halimbawa: British, Greek, Italian, Portuguese, Russian, Slovakian)

  6. Ang anak mo ba ay may Unang Mga Nasyon (Estado o Kawalang Estado), Mtis, at/o Inuit na lipi?

  Hindi Oo (Isulat sa kahon):

  7. Ang anak mo ba ay may kapansanan? (hal., bingi/hirap makarinig, bulag/malabo ang mata, kahirapan sa pagsasalita, kapansanan sa pag-aaral, sakit sa pag-iisip, pisikal na kapansanan, etc.)

  Hindi Hindi sigurado Oo (Isulat sa kahon):

  MGA TANONG TUNGKOL SA IYO AT IYONG PAMILYA

  8. Sino ang mga nasa idad na kasamang nakatira ng anak mo kadalasan?

  Tatay lamang Tatay at Inain Tatay at Tatay Foster na mga magulang

  Nanay Lamang Nanay at Amain Bahagi ng panahon sa bawat magulang

  Ibang nasa idad na kamag-anak o tagapag-gabay

  Nanay at Tatay Nanay at Nanay Lolo o/at Lola Mga Tagapag-alaga sa bahay pang-grupo

  9. Pakisuyong sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa iyo at ibang magulang/tagapag-alaga.

  Magulang/Tagapag-alaga 1 (Ikaw) Magulang/Tagapag-alaga 2 (Laktawan kung hindi nauukol)

  a) Ang relasyon mo sa anak mo: a) Ang relasyon ng taong ito sa iyong anak:

  Nanay Lolo o Lola Kung hindi nakalista, isulat sa kahon:

  Nanay Lolo o Lola Kung hindi nakalista, isulat sa kahon:

  Tatay Foster na magulang

  Tatay Foster na magulang

  Amain o Inain

  Amain o Inain

  b) Ang una mong (mga) wika: (Piliin ang lahat na nauukol)

  Ingles Iba:

  b) Ang unang (mga) wika) ng taong ito: (Piliin ang lahat na

  nauukol)

  Ingles Iba:

  c) Ang bansa kung saan ka ipinanganak: (Pumili ng isa) c) Ang bansa kung saan ipinanganak ang taong ito: (Pumili ng

  isa)

  Afghanistan China Jamaica South Korea Afghanistan China Jamaica South Korea Bangladesh India Pakistan Sri Lanka Bangladesh India Pakistan Sri Lanka

  Canada Iran Philippines United States Canada Iran Philippines United States

  Iba: Iba:

  d) Ang pananampalataya/relihiyon/kredo mo: (Pumili ng isa) d) Ang pananampalataya/relihiyon/kredo ng taong ito: (Pumili

  ng isa)

  Agnosticism Hinduism Sikhism Agnosticism (Agostic) Hinduism (Hindu) Sikhism (Sikh)

  Atheism Indigenous spirituality Ispiritwal Atheism (Atheist) Indigenous spirituality Ispiritwal

  Buddhism Islam Higit sa isa Buddhism (Buddhist) Islam (Muslim) Higit sa isa

  Christianity Judaism Walang relihiyon Christianity (Christian) Judaism (Jewish) Walang relihiyon

  Kung hindi nakalista, isulat sa kahon: Kung hindi nakalista, isulat sa kahon:

  Sensus ng Magulang (2016-17) JK Grado 6 (Pormularyo B)

 • For office use only: School: Form: