29
RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH TINGKATAN 5 MINGGU TAJUK OBJEKTIF ISI/KEMAHIRAN 1 Pengajian al- Quran Layanan terhadap orang bukan Islam Selepas mempelajari pelajaran ini, pelajar dapat 1. Membaca ayat enam surah Al-Taubah dengan lancar dan menterjemahkan ke bahasa Melayu. 2. Mengeluarkan intisari ayat. 3. Menyenaraikan kategori orang kafir. 4. Menyenaraikan bentuk perlindungan terhadap orang kafir. 5. Menjelaskan kewajipan berdakwah dan konsep dakwah dalam masyarakat berbilang kaum. 6. Menerangkan cara berdakwah yang berkesan dan persiapannya. 7. Menjelaskan kesan pengabaian dakwah secara berhikmah. 8. Menerangkan institusi yang terlibat dengan dakwah. 9. Menjelaskan pengajaran ayat. Intisari ayat Kategori orang kafir Kewajipan berdakwah Konsep dakwah dalam masyarakat berbilang kaum. Cara berdakwah yang berkesan Persiapan para pendakwah Institusi yang telibat dengan dakwah. Kesan daripada pengabaian dakwah Kesan tidak berhikmah dalam berdakwah. Pengajaran ayat.

RPT PQS T5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RPT PQS T5

RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURANDAN AS-SUNNAH TINGKATAN 5

MINGGU TAJUK OBJEKTIF ISI/KEMAHIRAN

1 Pengajian al-QuranLayanan terhadap orang bukan Islam

Selepas mempelajari pelajaran ini, pelajar dapat1. Membaca ayat enam surah Al-Taubah dengan lancar

dan menterjemahkan ke bahasa Melayu.2. Mengeluarkan intisari ayat.3. Menyenaraikan kategori orang kafir.4. Menyenaraikan bentuk perlindungan terhadap orang

kafir.5. Menjelaskan kewajipan berdakwah dan konsep

dakwah dalam masyarakat berbilang kaum.6. Menerangkan cara berdakwah yang berkesan dan

persiapannya.7. Menjelaskan kesan pengabaian dakwah secara

berhikmah.8. Menerangkan institusi yang terlibat dengan dakwah.9. Menjelaskan pengajaran ayat.

Intisari ayatKategori orang kafirKewajipan berdakwahKonsep dakwah dalam masyarakat berbilang kaum.Cara berdakwah yang berkesanPersiapan para pendakwahInstitusi yang telibat dengan dakwah.Kesan daripada pengabaian dakwahKesan tidak berhikmah dalam berdakwah.Pengajaran ayat.

2 Ulum al-QuranMakiyyah dan Madaniyyah

1. Menjelaskan pengertian Makiyyah dan Madaniyyah.2. Menerangkan faedah mengetahui Makiyyah dan

Madaniyyah.3. Menyenaraikan beberapa surah-surah Makiyyah dan

Madaniyyah4. Menjelaskan perbezaan bentuk-bentuk Makiyyah

dan Madaniyyah.

Pengertian Makiyyah dan MadaniyyahFaedah mengetahui Makiyyah dan Madaniyyah.Surah-surah makiyyah dan Madaniyyah.Bentuk ayat Makiyyah dan Madaniyyah.Ciri-ciri kandungan ayat Makiyyah dan Madaniyyah

Page 2: RPT PQS T5

5. Menghuraikan ciri-ciri kandungan ayat Makiyyah dan Madaniyyah.

3 Pengajian HadisTanggungjawab individu muslim

Ulum al-HadisHadis marfu’, mauquf dan mursal

1. Memahami maksud potongan hadis2. Menerangkan dalil dan kewajipan menunaikan

tanggungjawab.3. Menjelaskan kelebihan bersifat amanah dan

keburukan bersifar khianat.4. Menyenaraikan tanggungjawab individu mengikut

peringkat.5. Menerangkan langkah-langkah untuk menjauhi sifat

khianat.6. Menjelaskan pengajaran hadis

1. Menjelaskan pengertian hadis tersebut.2. Menerangkan ciri-ciri dan contoh bagi hadis

tersebut.3. Menyatakan hukum beramal dengan hadis tersebut.4. Menjelaskan syarat-syarat beramal dengan       hadis mur’sal

Maksud potongan hadis.Kewajipan menunaikan tanggungjawabKelebihan menunaikan amanah.Bentuk-bentuk amanah.Peringkat-peringkat tanggungjawab.Langkah-langkah menjauhi sifat khianat.Pengajaran hadis

Hadis mar’fu, mau’quf dan mur’salPengertian bahasa dan istilah.Hukum beramal.Ciri-cirinya.

4 AkhlakAdab menjaga alam sekitar

1. Memahami konsep menjaga alam menurut Islam.2. Menyenaraikan adat-adat menjaga alam.3. Mengetahui cara menjaga alam.4. Mengenalpasti hubungan manusia dengan alam.5. Mengetahui punca berlakunya pencemaran.

Menjaga alam menurut Islam.Dalil beradab dengan alam.Adab-adab menjaga alam.Contoh Rasulullah S.A.W menjaga alam.Cara menjaga alam.

Page 3: RPT PQS T5

TamaddunTamaddun Islam pada zaman khilafah Bani Umaiyyah dan

Abbasiyyah serta kesannya terhadap tamadun manusia(Penyebaran dan ketenteraan )

6. Menerangkan akibat tidab beradab dengan alam.7. Menghuraikan cara mengatasi pencemaran alam.

Penyebaran.1. Menerangkan latarbelakang khilafah.2. Menyenaraikan faktor kejayaan dakwah Islam pada

zaman tersebut3. Menerangkan cara penyebaran dakwah.4. Menjelaskan faktor yang mempercepatkan

penyebaran dakwah.5. Menjelaskan sifat positif yang perlu ada pada

pendakwah.6. Menjelaskan perkembangan penyebaran dakwah.7. Menghuraikan kesan penyebaran Islam terhadap

tamaddun manusia.

Ketenteraan1. Menyenaraikan struktur organisasi ketenteraan pada

zaman tersebut.2. Menerangkan faktor-faktor kejayaan ketenteraan

pada kedua-dua zaman ini.3. Menjelaskan etika perperangan dalam Islam.4. Menerangkan strategi dan teknik-teknik perperangan

yang digunakan pada zaman ini.5. Membincangkan kepentingan struktur organisasi

dalam kententeraan6. Menghuraikan peranan ketenteraan dalam keluasan

wilayah Islam.

Punca berlakunya pencemaran.Cara mengatasi pencemaran alam sekitar.Akibat beradab terhadap alam.

Latarbelakang khilafah.Faktor kejayaan dakwah.Cara penyebaran dakwah.Faktor yang mempercepatkan

penyebaran dakwah.Sifat-sifat pendakwah.Kesan perkembangan penyebaran dakwah.Kesan penyebaran Islamterhadap tamadun manusia.

Struktur organisasi ketenteraan.Faktor kejayaan ketenteraan.Etika perperangan dalam Islam.Strategi dan teknik perperangan.Kepentingan struktur organisasi dalam ketenteraan.

Page 4: RPT PQS T5

5 Pengajian al-QuranMengutamakan kepentingan agama

1. Membaca ayat 23-24 Surah At-Taubah dengan lancar dan menterjemahkannya.

2. Mengeluarkan instisari ayat.3. Menjelaskan sebab nuzul ayat.4. Menyenaraikan contoh amalan yang mengutamakan

Allah dan Rasul serta dalil.5. Menyenaraikan perkara yang dicintai oleh manusia

dan akibatnya.6. Menjelaskan konsep kepimpinan dan tanggungjawab

pemimpin.7. Menjelaskan ciri-ciri pemimpin yang baik.8. Menjelaskan akibat memilih pemimpin yang fasiq.9. Menerangkan konsep persaudaraan.

Sebab nuzul ayat.Instisari ayat.Contoh amalan yang mengutamakan Allah dan rasulKonsep kepimpinan dan tanggungjawab pemimpin.Ciri-ciri pemimpin yang baik.Akibat memilih orang fasik sebagai pemimpin.Konsep persaudaraan dalam Islam.Pengajaran ayat.

6 Pengajian al-HadisKonsep niat

1. Menterjemahkan kandungan dan potongan hadis ke dalam bahasa melayu.

2. Menerangkan sebab wurud al-Hadis.3. Menjelaskan pengertian niat dan peranan dalam

ibadat.4. Menjelaskan pengertian ikhlas dan ciri-cirinya.5. Menerangkan dalil kewajipan ikhlas dan

kelebihannya.6. Menerangkan perkara-perkara yang merosakkan

amalan dan pahala.7. Mengeluarkan pengajaran ayat.

Maksud potongan hadisSebab wurud hadisPengertian niatPeranan niat dalam ibadatPerkara-perkara yang tetap berlaku tanpa niatPengertian ikhlas.Ciri-ciri ikhlas.Kewajipan ikhlas dalam ibadat dan amalan.Kelebihan orang yang bersifat ikhlas.Akibat tidak ikhlas.Perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan dan pahala.

Page 5: RPT PQS T5

Ulum al-QuranSejarah al-Quran pada zaman Rasulullah SAW, Khulafa’ ar-Rasyidin dan Bani Umaiyyah

1. Menjelaskan sejarah pengumpulan, penulisan dan penyebaran al-Quran pada zaman tersebut.

2. Menjelaskan kepentingan pengumpulan al-Quran

Pengertian hijrah.Tuntutan hijrah.Pengajaran hadis.

Pengumpulan, penulisan dan penyebaran al-Quran pada zaman tersebut.

7 Pengajian al-HadisKonsep niat

8. Menterjemahkan kandungan dan potongan hadis ke dalam bahasa melayu.

9. Menerangkan sebab wurud al-Hadis.10. Menjelaskan pengertian niat dan peranan dalam

ibadat.11. Menjelaskan pengertian ikhlas dan ciri-cirinya.12. Menerangkan dalil kewajipan ikhlas dan

kelebihannya.13. Menerangkan perkara-perkara yang merosakkan

amalan dan pahala.14. Mengeluarkan pengajaran ayat.

Maksud potongan hadisSebab wurud hadisPengertian niatPeranan niat dalam ibadatPerkara-perkara yang tetap berlaku tanpa niatPengertian ikhlas.Ciri-ciri ikhlas.Kewajipan ikhlas dalam ibadat dan amalan.Kelebihan orang yang bersifat ikhlas.Akibat tidak ikhlas.Perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan dan pahala.Pengertian hijrah.Tuntutan hijrah.Pengajaran hadis

Page 6: RPT PQS T5

8 Pengajian al-HadisPekerjaan mulia

AkhlakAdab bersedekah dan memberi hadiah

1. Menterjemahkan maksud hadis ke dalam bahasa melayu dan memahami maksud potongan hadis.

2. Menjelaskan kelebihan bekerja dan keburukan meminta-minta.

3. Menyatakan contoh-contoh pekerjaan mulia.4. Menerangkan kelebihan sendiri serta dalilnya5. Menerangkan kelebihan berniaga berserta dalil.6. Menerangkan ciri-ciri usahawan yang berjaya.7. Menjelaskan pengajaran hadis.

1. Menjelaskan sedekah dan hadiah menurut Islam.2. Menerangkan hukum dan syarat memberi dan

menerima.3. Menjelaskan amalan rasulullah S.A.W dan4. sahabat ketika memberi dan menerima sedekah dan

hadiah.5. Mengetahui adab memberi dan menerima.6. Menjelaskan kelebihan pemberi sedekah dan hadiah.7. Menghuraikan amalan yang merosakkan pahala

sedekah dan hadiah.8. Mengklasifikasikan sedekah.9. Menghuraikan kesan sedekah dan hadiah.10. Mengetahui langkah-langkah meningkatkan amalan

memberi hadiah dan sedekah.

Kelebihan bekerja dalam Islam.Contoh pekerjaan mulia.Ciri-ciri usahawan berjaya.Pengajaran hadis.

Konsep bersedekah dan hadiah menurut Islam.Hukum dan syarat-syaratnya.Amalan Rasulullah dan sahabat.Adab-adab memberi dan menerima sedekah dan hadiah.Kelebihan kepada pemberi sedekah dan hadiah.Amalan yang boleh merosakkan pahala sedekah dan hadiah.Kesan sedekah dan hadiah.Langkah-langkah meningkatkan amalan bersedekah dan memberi hadiah

Page 7: RPT PQS T5

9 Pengajian al-QuranRasul dan peranannya

AkhlakAdab berpidato

1. Membaca ayat 93-129 Surah Al-Taubah dengan lancar dan menterjemahkannya.

2. Mengeluarkan instisari ayat.3. Menyatakan sebab rasul dipilih daripada kalangan

manusia.4. Menjelaskan mengapa manusia perlu kepada

pimpinan rasul dan tugas para rasul.5. Menerangkan konsep tawakkal.6. Menjelaskan kasih-sayang rasulullah S.A.W

terhadap umatnya.7. Menjelaskan sifat kepimpinan rasul dan akibat

mengabaikannya.8. Menjelaskan pengajaran hadis.

1. Memahami konsep berpidato menurut Islam.2. Menyenaraikan jenis –jenis pidato.3. Menjelaskan adab-adab berpidato.4. Mengetahui kepentingan beradab ketika berpidato

dan mendengar pidato.5. Menghuraikan hubungan adab-adab berpidato

dengan keberkesanan dakwah.

Sebab Rasul dipilih dari kalangan manusia.Mengapa manusia perlu kepada pimpinan rasul.Tugas para rasul.Sifat kepimpinan rasulullah S.A.W.Akibat pengabaian Rasulullah S.A.W.Konsep tawakkal.Pengajaran ayat.

Jenis-jenis pidato.Adab-adab berpidato.Kepentingan adab ketika berpidato dan mendengar pidato.Hubungan adab-adab berpidato dan hubungan dengan keberkesanan dakwah

10 Pengajian al-QuranHukum zina, li’an dan qazaf

9. Membaca ayat 1-20 Surah Al-Nur dengan lancar dan menterjemah ayat 1-10.

10. Menjelaskan latarbelakang ayat dan mengeluarkan

Sebab nuzul ayatIntisari ayat zina dan hukumannya.Hikmah pengharaman zina.

Page 8: RPT PQS T5

Tamadun(Pendidikan dan kehakiman )

intisarinya.11. Menjelaskan maksud zina, qazaf dan li’an.12. Menerangkan hukum dan hikmah pengharaman zina

dan cara mensabitkan jenayah zina.13. Menyenaraikan gejala yang boleh14. membawa kepada zina dan cara mengatasinya.15. Cara pelaksanaan hukum qazaf.16. Sebab berlaku li’an dan qaifiatnya.17. Menjelaskan hikmah syariat dan hukum qazaf dan

li’an.18. Menjelaskan pengajaran ayat.

Pendidikan1. Menjelaskan institusi pendidikan awal pada zaman

tersebut.2. Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu

pengetahuan pada zaman ini.3. Menyatakan perkembangan ilmu ak’li dan naqli

pada zaman ini.4. Menerangkan sumbangan Darul Hikmah dalam

perkembangan ilmu dan pendidikan.5. Membincangkan kesan perkembangan pendidikan pada zaman ini.

Kehakiman1. Menjelaskan konsep kehakiman di dalam Islam.

Gejala yang boleh membawa kepada zina.Cara-cara mengatasi zina.Cara-cara mensabitkan jenayah zina.Pengertian qazaf dan hukumnya.Pengertian li’an dan hukumnya.Sebab berlakunya li’an.Khaifiat li’an.Hikmah disyariatkan hukum qazaf dan li’an.

Institusi pendidikan awal dan bidang pengajiannya.Faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan.Perkembangan ilmu ak’li dan naqliSumbangan Darul Hikmah.Kesan perkembangan pendidikan

Konsep kehakiman di dalam Islam.Struktur kehakiman.Bidang-bidang mahkamah dan fungsinya.Kesan perundangan Islam menjamin kesejahteraan umat.

Page 9: RPT PQS T5

2. Menerangkan struktur kehakiman.3. Menerangkan syarat-syarat kelayakan hakim.4. Menerangkan bidang-bidang mahkamah dan

fungsinya.5. Membezakan peranan mahkamah al-Hisbah dan

mahkamah al-Mazalim.6. Menghuraikan kesan perundangan Islam dalam

menjamin kesejahteraan umat

11CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

12PEPERIKSAAN PERTAMA (SUMATIF 1)

13 Pengajian hadisBerpegang dengan al-Quran dan as-Sunnah

1. Menterjemah kandungan dan potongan hadis ke dalam bahasa Melayu.

2. Menyenaraikan sebab-sebab perlu berpegang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.

3. Kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab samawi lain.

4. Menjelaskan cara penyelesaian permasalahan melalui keduanya.

Keperluan berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dan sebab-sebabnya.Kelebihan Al-Quran berbanding kitab-kitab samawi yang lain.Al-Quran dan Al-Sunnah penyelesai masalah.Amalan-amalan yang bertentangan dengannya akibat tidak berpegang dengan

Page 10: RPT PQS T5

TamadunPerekonomian danPerkembangan ilmu

5. Mengenalpasti amalan-amalan yang bertentangan dengan keduanya dan cara mengatasinya.

6. Menyenaraikan akibat tidak berpegang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.

7. Menjelaskan pengajaran ayat.

Perekonomian

Perkembangan ilmu1. Menerangkan bidang ilmu pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.2. Menjelaskan faedah mempelajari ilmu.3. Menyatakan bidang ilmu yang diterokai pada zaman

tersebut serta tokoh-tokohnya.4. Menghuraikan kesan dan sumbangan ilmu terhadap

tamadun manusia.

keduanya.Pengajaran hadis.

.

Bidang-bidang ilmuFaedah mempelajari ilmumatematik, sains dan lain-lain.Bidang ilmu yang diterokai dan tokoh-tokohnya.Kesan dan sumbangan ilmu terhadap tamadun manusia.

14 Pengajian al-QuranHukum menutup aurat

1. Membaca ayat 21-23 surah an-Nur dengan lancar dan menterjemah ayat 30-31.

Sebab nuzul ayat.Intisari ayat.

Page 11: RPT PQS T5

Ulum al-HadisGelaran ahli hadis

2. Menjelaskan sebab nuzul.3. Menerangkan intisari ayat.4. Menerangkan pengertian aurat, hukum, batas-batas

aurat, hikmat menutup aurat dan akibat mendedahkan aurat.

5. Menjelaskan sebab-sebab Islam mewajibkan lelaki dan perempuan menutup aurat dan meletakkan panduan dalam pergaulan.

6. Kewajipan merendahkan pandangan.7. Menjelaskan ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang

diharuskan oleh Islam.8. Mengeluarkan pengajaran ayat.

1. Menjelaskan gelaran ulama’ hadis.2. Membezakan pengertian antara al- Muhaddis, al-Hafiz, al-Hujjah dan al- Hakam.3. Menyenaraikan beberapa tokoh hadis mengikut kategori mereka.4. Mengetahui usaha-usaha yang telah diambil oleh ulama’ untuk mencapai tahap tersebut.

Pengertian aurat.Hukum menutup aurat.Batas-batas aurat.Sebab-sebab di wajibkanmenutup aurat.Garis panduan dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan.Kewajipan mengawal pandangan daripada perkara mungkar.Hikmah diwajibkan menutup aurat.Akibat mendedahkan aurat.Pengajaran ayat

Al-Muhaddis. al-Hafiz, al-Hujjah dan al-Hakam.Usaha-usaha dan pengorbanan ulama’ hadis.

Page 12: RPT PQS T5

15 Pengajian al-HadisMukmin yang kuat lebih dikasihi Allah SWT

AkhlakAdab bernegara

1. Menterjemahkan kandungan dan potongan2. hadis ke dalam bahasa Melayu.3. Menyenaraikan bentuk-bentuk kekuatan yang

diperlukan oleh umat Islam dan sebab-sebabnya.4. Menyenaraikan akibat kelemahan umat Islam.5. Membezakan kedudukan mukmin yang kuat dan

yang lemah.6. Menjelaskan ciri-ciri iman yang sempurna.7. Menerangkan sebab-sebab larangan menggunakan

perkataan kalau.8. Menjelaskan tipu daya syaitan dan akibatnya.9. Menerangkan hikmah-hikmah beriman dengan qada dan qadar.10. Menjelaskan pengajaran hadis

1. Memahami konsep negara menurut Islam.2. Menerangkan kepentingan bernegara.3. Menjelaskan sebab-sebab perlu mencintai negara.4. Menyenaraikan adab-adab bernegara.5. Menghuraikan kesan positif mencintai negara dan

kesan negatif tidak mencintai negara.

Kekuatan yang diperlukan

oleh umat Islam.Akibat kelemahan umat Islam.Ciri-ciri mukmin yang kuat

dan mukmin yang lemah.Ciri-ciri iman yang sempurna.Larangan menggunakan ungkapan kalau.Tipu daya syaitan.Peranan tawakkal dalam kehidupan manusia.Hikmah beriman dengan qada dan qadar.Pengajaran hadis

Konsep bernegara menurut IslamAdab bernegara.Kesan adab bernegara.Kesan buruk tidak mencintai negara.

16 Tokoh-tokoh IslamIbnu Sina

1. Menyatakan biografinya.2. Menerangkan sumbangannya dalam pelbagai bidang

ilmu kepada tamadun manusia.3. Menjelaskan ketokohannya.

Latar belakang.Faktor mengceburkan diri dalam bidang perubatan.Ketokohan Ibnu Sina.

Page 13: RPT PQS T5

Al-Khawarizmi

4. Mengenalpasti keistimewaannya dalam menggabungjalin kesepaduan antara ilmu yang saling berkaitan.

5. Menjelaskan pengaruhnya dalam bidang pengetahuan perubatan dan falsafah

1. Mengenali latarbelakang tokoh.2. Sumbangan tokoh dalam matematik.3. Menjelaskan ketokohnnya.4. Menerangkan hasil karyanya.5. Menjelaskan kesan dan pengaruh tokoh.6. Membincangkan sanjungan cendekiawan terhadap

beliau

Sumbangannya kepada tamadun manusia.Keistimewaannya.Pengaruh Ibnu Sina dalam bidang ilmu pengetahuan, perubatan, dan falsafah.

Sanjungan cendikiawan terhadapnya.Latarbelakang.Sumbangannya dalam matematik.Ketokohan hasil karyaKesan dan pengaruhnya dalam bidang matematik.Kesanjungan cendikiawan.

17 Tokoh-tokoh IslamIbnu Khaldun

Al-Syeikh Daud Pattani

1. Menyatakan biografi.2. Menjelaskan Ibnu Khaldun sebagai tokoh pelbagai

bidang.3. Menghuraikan pandangannya tentang konsep

tamadun dari pelbagai aspek.4. Menjelaskan dalam bidang ekonomi,

kemasyarakatan dan kenegaraan.5. Membincangkan sanjungan cendikiawan terhadap

ketokohan beliau.

1. Menjelaskan biografi tokoh.2. Menyenaraikan sumbangannya dalam pelbagai bidang ilmu.3. Menjelaskan peranannya dalam pelbagai ilmu.

Latarbelakang sumbangannya dalam pelbagai bidang.Pandangannya dalam pelbagai bidang dan disiplin ilmu.Pengaruhnya dan sumbangan cendikiawan dan ketokohan Ibnu Khaldun.

Latar Belakang.Sumbangan.Peranannya dalam penyebaran ilmu.Pendekatan Syeikh Daud Pattani dalam bidang penulisan.

Page 14: RPT PQS T5

4. Menghuraikan pendekatan Syeikh Daud Pattani dalam penulisan.

5. Menghuraikan pengaruhnya di nusantara.6. Membincangkan sanjungan cendikiawan terhadap

ketokohan beliau

Pengaruhnya di nusantara.

18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 Pengajian al-QuranNur dan hidayah 1. Membaca ayat 34-64 surah an-Nur dengan

lancar serta menterjemahkan ayat 35.2. Menerangkan intisari ayat.3. Menjelaskan maksud an-nur dan hidayah serta sebab manusia perlu kepadanya.4. Menjelaskan peringkat hidayah,cara mendapat dan memeliharanya5. Menjelaskan kelebihan orang yang mendapat hidayah.6. Menghuraikan sikap muslim terhadap al-

Intisari ayatMaksud nur dan hidayahHidayah adlah anugerah Allah SWT kepada hambanya.Sebab-sebab manusia perlu kepada hidayahPeringkat-peringkat hidayah.Kelebihan orang yang mendapat hidayah Allah SWT.Pengajaran ayat.

Page 15: RPT PQS T5

Ulum al-HadisSunan Sittah

Ulum al-QuranIlmu tafsir dan kitab-kitab tafsir

Quran.7. Mengeluarkan pengajaran ayat.

1. Menyenaraikan nama sunnan sittah berserta penyusunannya.

2. Mengetahui riwayat hidup tokoh penyusun sunnan sittah.

3. Membeza mitob penyusunan kitab-kitab tersebut serta kandungannya.

4. Membezakan istilah-istilah periwayatan hadis yang biasa digunakan oleh ulama’ hadis.

1. Menyatakan ta’rif tafsir.2. Menyenaraikan jenis-jenis tafsir.3. Menjelaskan kepentingan ilmu tafsir.4. Menerangkan syarat-syarat untuk

mentafsir al-Quran.5. Menerangkan metodologi kitab tafsir.

Pengenalan sunnan sittah.Istilah-istilah hadis

Ta’rif ilmu tafsir.Jenis-jenis tafsir.Syarat-syarat untuk mentafsir al-Quran.Kepentingan ilmu tafsir.Sejarah perkembangan ilmu tafsir.Kesan perkembangan ilmu tafsir kepada tamadun manusia.Mengenali kitab tafsir dan metodologi kitab tafsir.

22

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Page 16: RPT PQS T5

23

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

24 Pengajian al-QuranKelebihan orang yang beriman

AkhlakAdab bermusafir

1. Membaca ayat 1-30 surah as-Sajjadah dgn lancar dan menterjemahkan ayat 15-20.

2. Menerangkan intisari ayat.3. Menjelaskan sebab nuzul ayat.4. Menerangkan maksud iman dan fasiq serta ciri-

cirinya.5. Menerangkan ganjaran orang yang beriman dan balasan orang yang fasiq.6. Menerangkan cara menjauhi perbuatan fasiq.7. Menerangkan kedudukan orang fasiq dan contoh

keburukan mereka yang perlu dijauhi.8. Menjelaskan fadilat membaca surah Sajadah.9. Menjelaskan pengajaran ayat.

1. Menjelaskan takrif dan dalil musafir.2. Menerangkan hukum dan hikmah bermusafir3. Menyenaraikan adab-adab bermusafir.4. Menghuraikan tanggungjawab ketika bermusafir

Sebab nuzul ayatIntisari ayatMaksud iman dan fasiqCiri-ciri orang yang beriman dan fasiq.Cara menjauhi perbuatan fasiq.Kedudukan dan keburukan orang fasiq.Pengajaran ayat.

Takrif dan dalil.Hukum bermusafirHikmah bermusafirAdab bermusafirTanggungjawab ketika bermusafir

Page 17: RPT PQS T5

25 Pengajian al-QuranHari Kiamat dan Keadilan Allah S.W.T

Tokoh-tokoh IslamHassan al-Banna

1. Membaca ayat 1-96 Surah Al-Wakiah dgn lancar dan menterjemahkan ayat 1-11.

2. Menjelaskan intisari ayat.3. Menjelaskan pengertian Al-Wakiah dan beriman

dengannya.4. Menjelaskan proses berlakunya kiamat dan

hikmahnya5. Menerangkan golongan manusia pada hari kiamat.6. Menjelaskan hikmah Allah S.W.T merahsiakan

waktu berlakunya kiamat.7. Menjelaskan gambaran nikmat yang dijanjikan.8. Menganalisis proses dan bukti pengadilan Allah.9. Menjelaskan pengajaran ayat.

1. Mengenali latarbelakang.2. Menyatakan peranan Hassan Al-Banna dalam

gerakan pembaharuan dalam Islam.3. Menjelaskan sumbangannya dalam gerakan Islam dan pemikiran Islam.4. Menghuraikan pengaruhnya dalam gerakan Islam antarabangsa.5. Menghuraikan penglibatannya dalam aktiviti

kemasyarakatan.

Intisari ayat Al-Wakiah dan hukum beriman kepadanya.Tanda-tanda dan proses berlakunya kiamat.Hikmah Allah S.W.T merahsiakan berlakunya kiamatGolongan manusia pada hari kiamat.Gambaran nikmat yang dijanjikan oleh Allah S.W.T.Proses dan bukti pengadilan Allah.Hikmah beriman dengan hari kiamat.Pengajaran ayat.

Latarbelakang.Sumbangan dalam gerakan dan pemikiran Islam.Pengaruh dalam gerakan Islam antarabangsa.Penglibatan dalam aktivitikemasyarakatan.Sanjungan cendikiawan terhadapnya.

Page 18: RPT PQS T5

26 Pengajian al-QuranKeagungan Allah SWT

AkhlakAdab berjual beli

1. Membaca ayat 1-24 surah al-Hasyr dan menterjemahkan ayat 21-24.

2. Menghuraikan intisari ayat.3. Menjelaskan pengertian, keistimewaan, tujuan

penurunan dan kandungan al-Quran.4. Menjelaskan Asma al- Husna yang terdapat dalam

ayat 21-24.5. Menjelaskan perumpamaan yang terdapat dalam ayat

21-24.6. Menjelaskan bahawa semua makhluk tunduk dan

bertasbih kepada Allah SWT.7. Membincangkan pengertian syirik, bahaya dan

langkah mengatasinya.8. Menerangkan bentuk penyelewengan akidah.9. Menjelaskan pengajaran ayat.

1. Menjelaskan takrif dan dalil jualbeli.2. Menjelaskan hukum jualbeli dalam Islam.3. Menjelaskan sebab Islam menggalakkan jualbeli.4. Menghuraikan adab-adab penjual dan pembeli5. Menghuraikan kepentingan beradab dalam6. jualbeli dan kedudukannya dalam fardhu kifayah

Intisari ayat pengertian al-Quran dan keistimewaannya.Tujuan penurunan al-Quran.Asma al-Husna.Cara makhluk lain tunduk, patuh dan bertasbih kepada Allah S.W.T.Syirik dan bahayanya.Penyelewengan akidah.Pengajaran ayat.

Takrif jualbeli dan dalilHukum jualbeli.Faktor Islam menggalakkan jualbeli.Adab-adab jualbeli.Kepentingan beradab ketikaberjualbeli.Kepentingan berjualbeli dalam memenuhi fardhu kifayah

Page 19: RPT PQS T5

27 AkhlakAdab berjuang

Adab dengan pemimpin

1. Menjelaskan konsep berjuang dan dalil.2. Membezakan jenis-jenis perjuangan dalam Islam.3. Menghuraikan adab-adab berjuang dan dalil-

dalilnya.4. Menerangkan cara-cara melahirkan semangat juang.5. Membincangkan contoh-contoh perjuangan

Rasulullah S.A.Wdan para sahabat

1. Menerangkan konsep pemimpin menurut Islam dan dalil.

2. Menyenaraikan adab-adab dengan pemimpin.3. Menerangkan batas-batas ketaatan kepada

pemimpin.4. Menjelaskan kelebihan mentaati pemimpin.5. Menghuraikan kesan beradab dengan pemimpin.6. Membincangkan peranan pemimpin dan adab para

sahabat dengan Rasulullah S.A.W.

1. Mengenali latarbelakang beliau.2. Menyatakan sumbangan beliau dalam bidang ilmu

dan pemikiran.3. Menjelaskan ketokohannya dalam bidang sastera dan

Konsep berjuang dan dalil.Jenis-jenis perjuangan.Kepentingan perjuangan dalam Islam.Adab-adab berjuang dandalil.Cara melahirkan semangat juang.

Contoh-contoh perjuangan Rasulullah S.A.W dan para sahabat.

Pemimpin menurut Islam.Adab-adab dengan pemimpin.Batas-batas ketaatan kepada pemimpin.Kelebihan mentaati pemimpin.Peranan pemimpin terhadap rakyat.Adab-adab para sahabat terhadap kepimpinan Rasulullah S.A.W

Latarbelakang.Sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran.Ketokohan dalam bidang sastera dan ilmu falak.

Page 20: RPT PQS T5

Tokoh-tokoh IslamSyeikh Tahir Jalaluddin

Hamka

ilmu falak.4. Menghuraikan pengaruh beliau dalam bidang

penulisan dan pendidikan.5. Membincangkan sanjungan cendikiawan terhadap

ketokohan beliau.

1. Menjelaskan latarbelakang.2. Menghuraikan sumbangan tokoh dalam pelbagai

bidang.3. Menerangkan bidang perjuangannya.4. Menjelaskan hasil penulisan Hamka.5. Menghuraikan pengaruh Hamka kepada masyarakat

Islam di alam melayu.6. Membincangkan penglibatan Hamka dalam politik.7. Membincangkan sanjungan cendikiawan terhadap

ketokohan beliau.

Pengaruh dalam bidang penulisan.Sanjungan cendikiawan terhadap beliau.

Latarbelakang.Sumbangan dalam pelbagai bidang perjuangan.Hasil penulisan pengaruh Hamka.Sanjungan terhadapnya.

28 TamadunIslam di Nusantara

Kerajaan Samudera

1. Menerangkan teori kedatangan Islam ke Nusantara.2. Menjelaskan faktor-faktor penyebaran Islam di

Nusantara.3. Menerangkan kesan kedatangan Islam ke Nusantara.

1. Menerangkan latarbelakang penubuhan kerajaan Samudera Pasai.

2. Menjelaskan faktor Samudera Pasai muncul sebagai pusat penyebaran Islam.

Teori kedatangan Islam ke Nusantara.Faktor-faktor penyebaran Islam.Kesan-kesan kedatangan Islam.

LatarbelakangSistem pemerintahan.Samudera Pasai sebagai pusat penyebaran Islam.Kesan-kesan penyebaran Islam di Samudera

Page 21: RPT PQS T5

Pasai 3. Menghuraikan peranan kerajaan itu menyebarkan Islam di Nusantara.

4. Menjelaskan kesan-kesan penyebaran Islam.5. Menerangkan faktor-faktor kejatuhannya.

Pasai.Faktor-faktor kajatuhan Samudera Pasai

29 Kerajaan MelakaKerajaan Aceh

1. Menerangkan latarbelakang kerajaan Melaka.2. Menjelaskan faktor-faktor kerajaan Melaka muncul

sebagai pusat penyebaran Islam.3. Menjelaskan pelaksanaan hukum kanun Melaka.4. Menghuraikan peranan kerajaan Melaka5. dalam menyebarkan Islam di Nusantara.6. Menerangkan kesan penyebaran Islam di Melaka.7. Menjelaskan faktor-faktor kejatuhan kerajaan

Melaka.

Latarbelakang.Struktur pemerintahan kerajaan Melayu Melaka.Faktor Melaka sebagai pusat penyebaran Islam.Pelaksanaan hukum kanun Melaka.Peranan Melaka dalammenyebarkan Islam di Nusantara.Kesan penyebaran Islam di Melaka.Faktor kejatuhan kerajaan Melaka.

30 - 45 ULANGKAJI