19
7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 1/19 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 2016 NEGERI PERAK A6. Janjang TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN & PMEBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA 4 Jan – 8 Jan 1. Memaam! "an men##$na%an %n'e( janjang aritmtri! . G$na%an )n* "a+!(a"a '!*$a'! %e!"$(an 'ea+!an, %a-%$-a*+ #+a!% a*a$ %a-%$-a*+ 'a!n*!!% "an  (e+!'!an %m($*e+ $n*$% mene+%a  /an/an# a+!*me*+!%. 1.1 Men#ena- (a'*! )!+!0)!+! /an/an# a+!*me*+!%. 1. Menen*$%an 'ama a"a /$/$%an 2an# "!3e+! me+$(a%an /an/an# a+!*me*+!%. 1. Menen*$%an "en#an men##$na%an +$m$'5 6a7 'e3$*an *e+*en*$ "a-am 'e'$a*$ /an/an# a+!*me*+!%, 637 3!-an#an 'e3$*an "a-am 'e'$a*$ /an/an# a+!*me*+!%. 1 .4 M en )a +! 5 6a7 a'!- *am3a n  'e3$*an (e+*ama 3a#! 'e'$a*$ /an/an# a+!*me*!%, 637 a'!- *am3a 3e3e+a(a 'e3$*an *e+*en*$ 2an#  3e+*$+$*an 3a#! 'e'$a*$  /an/an# a+!*me*+!%, 6)7 n! -a! n , a(a3!-a a'!- *am3a n  'e3$*an  (e+*ama 3a#! 'e'$a*$  /an/an# a+!*me*+!% "!3e+!. 1. Men2e-e'a!%an ma'a-a 2an# me-!3a*%an /an/an# a+!*me*+!%. M$-a%an "en#an /$/$%an nm3+ $n*$% mem(e+%ena-%an /an/an# a+!*me*+!% "an /an/an# #eme*+!. L!3a*%an )n* "a-am 3en*$% a-#e3+a. L!3a*%an (en##$naan +$m$' n =S n S n1 L!3a*%an ma'a-a 3e+%a!*an '!*$a'! %e!"$(an 'ea+!an. J$/$%an Jan/an# Jan/an# a+!*me*+!% Be9a 'e($n2a 11 Jan – 1 Jan . Me ma a m! " an me n# #$ na %a n %n'e( janjang g"mtri. G$na%an )n* "a+!(a"a '!*$a'! %e!"$(an 'ea+!an, %a-%$-a*+ #+a!% a*a$ %a-%$-a*+ 'a!n*!!% "an .1 Men#ena- (a'*! )!+!0)!+! /an/an# #eme*+!. Te+ma'$% )n* 3e+3en*$% a-#e3+a. Jan/an# #eme*+!  N!'3a 'e($n2a Ha'!- *am3a !n##a 1

Rpt t5 - Matematik Tambahan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 1/19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 2016

NEGERI PERAK 

A6. Janjang

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

4 Jan – 8 Jan

1. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( janjang aritmtri! .

G$na%an )n* "a+!(a"a '!*$a'!

%e!"$(an 'ea+!an, %a-%$-a*+#+a!% a*a$ %a-%$-a*+ 'a!n*!!% "an

 (e+!'!an %m($*e+ $n*$% mene+%a

 /an/an# a+!*me*+!%.

1.1 Men#ena- (a'*! )!+!0)!+! /an/an#

a+!*me*+!%.

1. Menen*$%an 'ama a"a /$/$%an

2an# "!3e+! me+$(a%an /an/an#

a+!*me*+!%.

1. Menen*$%an "en#an

men##$na%an +$m$'5

6a7 'e3$*an *e+*en*$ "a-am

'e'$a*$ /an/an# a+!*me*+!%,

637 3!-an#an 'e3$*an "a-am

'e'$a*$ /an/an# a+!*me*+!%.

1.4 Men)a+!5

6a7 a'!- *am3a n  

'e3$*an (e+*ama 3a#!

'e'$a*$ /an/an# a+!*me*!%,

637 a'!- *am3a 3e3e+a(a

'e3$*an *e+*en*$ 2an#

 3e+*$+$*an 3a#! 'e'$a*$

 /an/an# a+!*me*+!%,

6)7 n! -a! n , a(a3!-a a'!-

*am3a n  'e3$*an

 (e+*ama 3a#! 'e'$a*$

 /an/an# a+!*me*+!% "!3e+!.

1. Men2e-e'a!%an ma'a-a 2an#

me-!3a*%an /an/an# a+!*me*+!%.

M$-a%an "en#an /$/$%an nm3+

$n*$% mem(e+%ena-%an /an/an#a+!*me*+!% "an /an/an# #eme*+!.

L!3a*%an )n* "a-am 3en*$%

a-#e3+a.

L!3a*%an (en##$naan +$m$'

T n=Sn−Sn−1

L!3a*%an ma'a-a 3e+%a!*an '!*$a'!

%e!"$(an 'ea+!an.

J$/$%an

Jan/an#Jan/an# a+!*me*+!% 

Be9a 'e($n2a

11 Jan – 1 Jan . Memaam! "an men##$na%an

%n'e( janjang g"mtri.

G$na%an )n* "a+!(a"a '!*$a'!

%e!"$(an 'ea+!an, %a-%$-a*+

#+a!% a*a$ %a-%$-a*+ 'a!n*!!% "an

.1 Men#ena- (a'*! )!+!0)!+! /an/an#

#eme*+!.

Te+ma'$% )n* 3e+3en*$% a-#e3+a. Jan/an# #eme*+!

 N!'3a 'e($n2a

Ha'!- *am3a !n##a

1

Page 2: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 2/19

 (e+!'!an %m($*e+ $n*$% mene+%a

 /an/an# #eme*+!%.

. Menen*$%an 'ama a"a /$/$%an

2an# "!3e+! me+$(a%an /an/an#

#eme*+!.

. Menen*$%an "en#an

men##$na%an +$m$'5

6a7 'e3$*an *e+*en*$ "a-am

'e'$a*$ /an/an# #eme*+!,

637 3!-an#an 'e3$*an "a-am

'e'$a*$ /an/an# #eme*+!.

.4 Men)a+!5

6a7 a'!- *am3a n  

'e3$*an (e+*ama "a-am

'e'$a*$ /an/an# #eme*+!,

637 a'!- *am3a 3e3e+a(a

'e3$*an *e+*en*$ 2an#

 3e+*$+$*an "a-am 'e'$a*$

 /an/an# #eme*+!,

6)7 n! -a! n , a(a3!-a a'!-

*am3a n  'e3$*an

 (e+*ama 3a#! 'e'$a*$ /an/an# #eme*+! "!3e+!.

. Men)a+!5

6a7 a'!- *am3a !n##a

%e*a%!n##aan 3a#!

'e'$a*$ /an/an# #eme*+!,

637 'e3$*an (e+*ama a*a$

n!'3a 'e($n2a a(a3!-a

a'!- *am3a !n##a

%e*a%!n##aan 'e'$a*$

 /an/an# #eme*+! "!3e+!.

.: Men2e-e'a!%an ma'a-a 2an#

me-!3a*%an /an/an# #eme*+!.

B!n)an#%an5

A(a3!-a n → ∞ , rn

→0 ,

ma%a

S∞=  a1−r

S∞  "!3a)a 'e3a#a! ;a'!-

*am3a !n##a %e*a%!n##aan<.

Te#a'%an a'!- *am3a !n##a

%e*a%!n##aan an2a =$/$" /!%a

−1

<r<1

.

L!3a*%an (e+($-$an /a"! 'em$-a.

Te+a" %e(a"a "!#!* /a"! 'em$-a

'e(e+*! 0. 3́ , 0. 1́5́ ,>

T!"a% *e+ma'$%5

%e*a%!n##aan

Pe+($-$an /a"! 'em$-a

2

Page 3: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 3/19

6a7 #a3$n#an 3a#! /an/an#

a+!*me*+!% "an /an/an#

#eme*+!,

637 /$/$%an *e+%$m($- 'e(e+*!

(1 ) , (2,3 ) , (4,5,6 ) , …

3

Page 4: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 4/19

A#. H$!$m Linar

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

18 Jan – Jan

1. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( gari% &$r$% 'n($aian

tr)ai! .

G$na%an )n* '!*$a'! %e!"$(an

'ea+!an $n*$% mem(e+%ena-%an

%n'e( $%$m -!nea+.

G$na%an %a-%$-a*+ #+a!% a*a$

 (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!Geometer’s Sketchpad  $n*$%

mene+%a #a+!' -$+$' (en2e'$a!an

*e+3a!%.

1.1 Me-$%!' #a+!' -$+$' (en2$a!an

*e+3a!% 'e)a+a (eme+!n2$an

 3a#! "a*a 2an# "!3e+!.

1. Men)a+! (e+'amaan 3a#! #a+!'

-$+$' (en2$a!an *e+3a!%.

1. Menen*$%an n!-a!0n!-a! (em3-e$3a "a+!(a"a5

6a7 #a+!' -$+$' (en2$a!an

*e+3a!%,

637 (e+'amaan #a+!' -$+$'

 (en2$a!an *e+3a!%.

Ha"%an "a*a %e(a"a $3$n#an

-!nea+ an*a+a "$a (em3-e$3a.

Ga+!' -$+$' (en2$a!an

*e+3a!% 

H$%$m -!nea+ 

Pem3-e$3a

Peme+!n2$an

H$3$n#an -!nea+ 

Jan – ? Jan

. Men#a(-!%a'!%an *$!$m

&inar %e(a"a $3$n#an *a%

-!nea+.

.1 Men$%a+%an $3$n#an *a%

-!nea+ %e(a"a 3en*$% -!nea+.

. Menen*$%an n!-a!0n!-a! (ema-a+ 

 3a#! $3$n#an *a% -!nea+

a(a3!-a "!3e+!5

6a7 #a+!' -$+$' (en2$a!an

*e+3a!%,

637 "a *a.

. Mem(e+-e ma%-$ma*"a+!(a"a5

6a7 #a+!' -$+$' (en2$a!an

*e+3a!%,

637 (e+'amaan #a+!' -$+$'

 (en2$a!an *e+3a!%.

H$3$n#an *a% -!nea+ 

Ben*$% -!nea+ 

Pema-a+ 

K2. Pngamiran

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

1 Fe3 – Fe3 1. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( !amiran ta! tnt$.

G$na%an (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!

Geometer’s Sketchpad  $n*$%

mene+%a %n'e( (en#am!+an.

1.1 Menen*$%an %am!+an me-a-$!

 (+'e' men)a+! 'n#'an#an

%e(a"a (em3e9aan.

1. Menen*$%an %am!+an a xn

"en#an %ea"aan a  !a-a

 (ema-a+ "an n  !a-a

Te#a'%an n!-a! (ema-a+ 3a#!

 (en#am!+an.

 ∫ y dx  "!3a)a 'e3a#a!

;(en#am!+an  y  *e+a"a(

 x <.

Pen#am!+an

Kam!+an *a% *en*$

Pema-a+ (en#am!+anF$n#'! %e)e+$nan

Pem3e9aan

4

Page 5: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 5/19

!n*e#e+, n ≠−1 .

1. Menen*$%an %am!+an 3a#!

$n#%a(an a-#e3+a.

1.4 Men)a+! (ema-a+ 3a#!

 (en#am!+an, c , "a-am

%am!+an *a% *en*$.

1. Menen*$%an (e+'amaan

-en#%$n# "a+!(a"a $n#'!

%e)e+$nan.

1.: Menen*$%an %am!+an "en#an

men##$na%an (en##an*!an

 3a#! $n#%a(an 3e+3en*$% 

(ax+b )n  "en#an %ea"aan

a  "an b  !a-a

 (ema-a+, n  !n*e#e+ "an

n ≠−1 .

Te+a" %e(a"a (en#am!+an

 ∫ un

dx  "en#an %ea"aan

u=ax+b .

8 Fe3 – 1 Fe3 . Memaam! "an men##$na%an

%n'e( !amiran tnt$.

G$na%an %a-%$-a*+ 'a!n*!!% a*a$

#+a!% $n*$% mene+%a %am!+an

*en*$.

G$na%an (e+!'!an %m($*e+ "an

%a-%$-a*+ #+a!% $n*$% mene+%a

-$a' "! 3a=a 'e'$a*$ -en#%$n# "an

 (en#e+*!an *an"a ('!*! "an ne#a* !

 3a#! -$a' 2an# "!(e+-e.

G$na%an (e+!'!an %m($*e+ $n*$%

mene+%a !'!(a"$ /anaan.

.1 Men)a+! n!-a! %am!+an *en*$

 3a#! $n#%a(an a-#e3+a.

. Men)a+! -$a' "! 3a=a 'e'$a*$

-en#%$n# 'e3a#a! a" 3a#!

a'!- *am3a -$a'.

. Menen*$%an -$a' "! 3a=a

'e'$a*$ -en#%$n# "en#anmen##$na%an +$m$'.

.4 Men)a+! !'!(a"$ /anaan a(a3!-a

'e'$a*$ +an*a$ 2an# "!3a*a'!

-e 'e'$a*$ -en#%$n#

"!%!'a+%an 'e(en$n2a (a"a5

L!3a*%an

∫a

b

kf  ( x ) dx=k ∫a

b

f ( x)dx

∫a

b

f ( x)dx=−∫b

a

f  ( x ) dx

R$m$' *!"a% (e+-$ "!*e+3!*%an.

Te+a" %e(a"a 'a*$ -en#%$n# "an

'a*$ #a+!' -$+$' 'aa/a.

Kam!+an *en*$

L$a' "! 3a=a -en#%$n#

I'!(a"$ /anaan %!'a+an

5

Page 6: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 6/19

6a7 (a%'! 0   x ,

637 (a%' !0   y

'e3a#a! a" 3a#! a'!- *am3a

!'!(a"$.

. Menen*$%an !'!(a"$ /anaan

"en#an men##$na%an +$m$'.

R$m$' *!"a% (e+-$ "!*e+3!*%an.

Te+a" %e(a"a !'!(a"$ /anan

"a+!(a"a %!'a+an (a"a (a%'!0   x  

a*a$ (a%'!0   y .

6

Page 7: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 7/19

G2. +!t"r

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

1 Fe3 – 1? Fe3

1. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( ,!t"r.

G$na%an )n* "a+!(a"a '!*$a'!

%e!"$(an 'ea+!an "an (e+!'!an

%m($*e+ 'e(e+*! Geometer’s

Sketchpad  $n*$% mene+%a %n'e(

@e%*+.

1.1 Mem3e9a%an an*a+a %$an*!*!

@e%*+ "an %$an*!*! '%a-a+.

1. Me-$%!' "an me-a3e-

*em3e+en# #a+!' 3e+a+a $n*$%

me=a%!-! 'e'$a*$ @e%*+.

1. Menen*$%an ma#n!*$" "an a+a

@e%*+ 2an# "!=a%!-! -e

*em3e+en# #a+!' 3e+a+a.

1.4 Menen*$%an 'ama a"a "$a

@e%*+ a"a-a 'ama.

1. Men"a+a3%an @e%*+ "en#an

'%a-a+.

1.: Menen*$%an 'ama a"a "$a

@e%*+ a"a-a 'e-a+!.

G$na%an *a*a*an"a5

Ve%*+5 a ,  AB , a ,

 AB

Ma#n!*$"5 |a| , | AB| ,

|a| , | AB|

Ve%*+ '!a+5 0

Te#a'%an 3aa=a @e%*+ '!a+

mem($n2a! ma#n!*$" '!a+.

Te#a'%an @e%*+ ne#a*!5

− AB=BA

L!3a*%an '%a-a+ ne#a*!.

L!3a*%an5

6a7 *!*!%0*!*!% 'e#a+!'

637 @e%*+0@e%*+ 3$%an '!a+ 2an#

*!"a% 'e-a+!.

Te#a'%an5

J!%a a  "an b  *!"a% 'e-a+!

"anh a=k b , ma%a

h=k =0 .

Ve%*+ 

S%a-a+ 

Tem3e+en# #a+!' 3e+a+a

Ma#n!*$"

A+a

Ve%*+ ne#a*! Ve%*+ '!a+ 

Ve%*+ 'e-a+!

Se#a+!'

1 Fe3 – 1? Fe3 . Memaam! "an men##$na%an

%n'e( 'nam)a*an -an

'n"&a!an ,!t"r.

G$na%an '!*$a'! %e!"$(an 'ea+!an

"an 3aan man!($-a*! $n*$%

mene+%a (enam3aan "an

 (en-a%an @e%*+.

.1 Menen*$%an @e%*+ (a"$an

 3a#! "$a @e%*+ 'e-a+!.

. Menen*$%an @e%*+ (a"$an

Ve%*+ (a"$an

H$%$m 'e#! *!#a

H$%$m 'e#! em(a* 'e-a+!

H$%$m (-!#n

7

Page 8: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 8/19

 3a#! "$a @e%*+ 2an# *!"a%

'e-a+! "en#an men##$na%an5

6a7 $%$m 'e#! *!#a,

637 $%$m 'e#! em(a* 'e-a+!.

. Menen*$%an @e%*+ (a"$an

 3a#! *!#a a*a$ -e3! @e%*+

"en#an men##$na%an $%$m

 (-!#n.

.4 Menen*$%an a'!- (en-a%an"$a @e%*+ 2an#5

6a7 'e-a+ !,

637 *!"a% 'e-a+!.

. Me=a%!-%an 'a*$ @e%*+

'e3a#a! #a3$n#an @e%*+0

@e%*+ 2an# -a!n.

.: Men2e-e'a!%an ma'a-a 2an#

me-!3a*%an (enam3aan "an

 (en-a%an @e%*+.

Te#a'%an5a−b=a+(−b )

Fe3 – : Fe3

? Fe3 – 4 Ma)

. Memaam! "an men##$na%an

,!t"r -a&am %ata* Cart%an

G$na%an (e+!'!an %m($*e+ $n*$%

mene+%a @e%*+ "a-am 'a*a

Ca+*e'an

.1 Men#$n#%a(%an @e%*+ "a-am

 3en*$%5

6a7   x i+ y j ,

637

   

  

  y

 x

.

. Menen*$%an ma#n!*$" 'e'$a*$

@e%*+.

. Menen*$%an @e%*+ $n!* "a-am

a+a @e%*+ 2an# "!3e+!%an.

.4 Menen*$%an a'!- *am3a "$a

a*a$ -e3! @e%*+.

. Menen*$%an a'!- (en-a%an

Ka!*%an @e%*+ $n!* i  "an

 j  %e(a"a %+"!na* Ca+*e'an.

Te#a'%an5

Ve%*+

   

  

 =

A

1i

Ve%*+

   

  

 =

1

A  j

n*$% . !n##a ., 'em$a @e%*+

"!3e+! "a-am 3en*$%  x i+

 y j  

a*a$

   

  

  y

 x

.

Sa*a Ca+*e'an

K+"!na* Ca+*e'

Ve%*+ $n!*

8

Page 9: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 9/19

"$a @e%*+.

.: Menen*$%an a'!- "a+a3

'e'$a*$ @e%*+ "en#an '%a-a+.

. Me-a%'ana%an (e+a'!

#a3$n#an %e a*a' 3e3e+a(a

@e%*+.

.8 Men2e-e'a!%an ma'a-a 2an#

me-!3a*%an @e%*+.

Ha"%an #a3$n#an (e+a'! %e(a"a

 (enam3aan, (en-a%an "an

 (en"a+a3an @e%*+ "en#an '%a-a+.

9

Page 10: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 10/19

T2. $ng%i Trig"n"mtri

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

1 Ma) – Ma)

1. Memaam! %n'e( %$-$t

'"%iti/  "an %$-$t ngati/  

"a-am "a+/a "an +a"!an.

G$na%an (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!

Geometer’s Sketchpad  $n*$%

mene+%a '$"$* "a-am 'a*a

Ca+*e'an.

1.1 Me=a%!-%an '$"$* "a-am 'a*a

Ca+*e'an 2an# me-e3!!

360°  a*a$ 2π   

+a"!an $n*$%5

6a7 '$"$* ('!*!,637 '$"$* ne#a*!.

S$"$* ('!*! 

S$"$* ne#a*! 

B$-a*an $n!*

Ra"!an

Da+/a

Sa*a Ca+*e'an

1 Ma) – Ma)

. Memaam! "an men##$na%an

nam /$ng%i trig"n"mtri 

 3a#! 'e3a+an# '$"$*.

G$na%an (e+!'!an %m($*e+ $n*$%

mene+%a $n#'! *+!#nme*+! "a-am

"a+/a "an +a"!an.

G$na%an %a-%$-a*+ 'a!n*!!% a*a$

%a-%$-a*+ #+a!% $n*$% mene+%a

$n#'! *+!#nme*+! 3a#! 'e3a+an#

'$"$*.

.1 Men*a%+!%an '!n$', %'!n$'

"an *an#en 3a#! 'e3a+an# '$"$*

"a-am 'a*a Ca+*e'an.

. Men*a%+!%an %*an#en, 'e%an

"an %'e%an 3a#! 'e3a+an#

'$"$* "a-am 'a*a Ca+*e'an.

. Men)a+! n!-a! enam $n#'!

*+!#nme*+! 3a#! 'e3a+an#

'$"$*.

.4 Men2e-e'a!%an (e+'amaan*+!#nme*+!.

G$na%an 3$-a*an $n!* $n*$%

menen*$%an *an"a 3a#! n!'3a

*+!#nme*+!.

Te#a'%an5

sinθ=kos (90°−θ )

kosθ=sin (90 °−θ )

tanθ=kot (90°−θ )

kot θ=tan

(90°−θ

)sekθ=kosek  (90°−θ )

kosek θ=sek  (90°−θ )

Te#a'%an (en##$naan 'e#! *!#a

$n*$% men)a+! n!'3a *+!#nme*+!

 3a#! '$"$*0'$"$* %a' 30° ,

45°  "an 60° .

S!n$'

K'!n$'

Tan#en

Se%an

K'e%an

K*an#en

F$n#'! *+!#nme*+!

 N!'3a *+!#nme*+!

Pe+'amaan *+!#nme*+!

1 Ma) – Ma) . Memaam! "an men##$na%an

#+a $n#'! '!n$', %'!n$' "an*an#en.

G$na%an )n* '!*$a'! %e!"$(an

'ea+!an $n*$% mem(e+%ena-%an#+a $n#'! *+!#nme*+!.

G$na%an %a-%$-a*+ #+a!% "an

 (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!

Geometer’s Sketchpad $n*$%

mene+%a #+a $n#'! *+!#nme*+!.

.1 Me-$%!' "an me-a%a+ #+a 3a#!

$n#'! *+!#nme*+!56a7   y=c+asinbx ,

637   y=c+akosbx ,

6)7   y=c+a tan bx .

G$na%an '$"$*0'$"$* "a-am5

6a7 "a+ /a,637 +a"!an, "a-am 'e3$*an π  .

Te#a'%an )!+!0)!+! #+a '!n$',

%'!n$' "an *an#en.

Te+ma'$% $n#'! *+!#nme*+! 2an#

me-!3a*%an m"$-$'.

G+a 

M"$-$'A'!m(**

T!*!% (e+'!-an#an

Ka-a

Am(-!*$"

10

Page 11: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 11/19

. Menen*$%an 3!-an#an

 (en2e-e'a!an 3a#! (e+'amaan

*+!#nme*+! "en#an

men##$na%an -a%a+an #+a.

. Men2e-e'a!%an (e+'amaan

*+!#nme*+! "en#an

men##$na%an #+a0#+a 2an#

*e-a "!-$%!'.

T!"a% *e+ma'$% #a3$n#an 3a#!

$n#'! *+!#nme*+!.

8 Ma) – 1 A(+ 

4. Memaam! "an men##$na%an

i-ntiti a%a%.

G$na%an %a-%$-a*+ 'a!n*!!% a*a$

#+a!% "an (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!

Geometer’s Sketchpad  $n*$%

mene+%a !"en*!*! a'a'.

4.1 Mem3$%*!%an !"en*!*! a'a'5

6a7

sin2 A+kos

2 A=1 ,

637

1+tan2 A=sek 

2 A ,

6)7

1+kot 2 A=kosek 

2 A

.

4. Mem3$%*!%an !"en*!*!*+!#nme*+! men##$na%an

!"en*!*! a'a'.

4. Men2e-e'a!%an (e+'amaan

*+!#nme*+! "en#an

men##$na%an !"en*!*! a'a'.

I"en*!*! a'a' /$#a "!%ena-! 'e3a#a!

!"en*!*! P!*a#+a'.

L!3a*%an .1 "an ..

I"en*!*! a'a'

I"en*!*! P!*a#+a'

8 Ma) – 1 A(+ . Memaam! "an men##$na%an

r$m$% 'nam)a*an "an

r$m$% %$-$t )rgan-a.

G$na%an (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!

Geometer’s Sketchpad  $n*$%

mene+%a +$m$' (enam3aan "an

+$m$' '$"$* 3e+#an"a.

.1 Mem3$%*!%an !"en*!*!

*+!#nme*+! "en#an

men##$na%an +$m$'

 (enam3aan 3a#!

sin ( A B ) ,

kos ( A B )  "an

tan ( A B ) .

. Mene+3!*%an +$m$' '$"$*

 3e+#an"a 3a#! sin 2 A ,

R$m$' (enam3aan *!"a% (e+-$

"!*e+3!*%an.

B!n)an#%an +$m$' '$"$* 'e(a+$.

R$m$' (enam3aan

R$m$' '$"$* 3e+#an"a

R$m$' '$"$* 'e(a+$

11

Page 12: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 12/19

kos2 A  "an

tan 2 A .

. Mem3$%*!%an !"en*!*!

*+!#nme*+! "en#an

men##$na%an +$m$'

 (enam3aan "ana*a$ +$m$'

'$"$* 3e+#an"a.

.4 Men2e-e'a!%an (e+'amaan

*+!#nme*+!.

T!"a% *e+ma'$%

akosx+bsin x=c  

"en#an %ea"aan c ≠0 .

2. Pi&i* At$r -an Ga)$ngan

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

11 A(+ – 1 A(+ 

1. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( 'i&i* at$r.

G$na%an 3aan man!($-a*! $n*$%

mene+%a (e*$a (en"a+a3an.

G$na%an '!*$a'! %e!"$(an 'ea+!an

'e(e+*! am(a+an e-e%*+n!% $n*$%

mene+%a (!-! a*$+.

1.1 Menen*$%an 3!-an#an )a+a

me-a%$%an (e+!'*!=a 3e+*$+$*0

*$+$* "en#an men##$na%an

 (e*$a (en"a+a3an.

1. Menen*$%an 3!-an#an (!-! a*$+ 

 3a#! n  3/e% 2an#

 3e+-a!nan.

1. Menen*$%an 3!-an#an (!-! a*$+ 

 3a#! n  3/e% 2an#

 3e+-a!nan a(a3!-a r  3/e%

"!(!-! (a"a 'e'$a*$ ma'a.

1.4 Menen*$%an 3!-an#an (!-! a*$+ 

n  3/e% 2an# 3e+-a!nan

"en#an '2a+a* *e+*en*$.

Ba#! *a/$% !n!5

6a7 (e+%ena-%an %n'e( "en#an

men##$na%an )n*

 3e+an#%a,

637 %a-%$-a*+ an2a "!#$na%an

'e-e(a' m$+!" memaam!%n'e(.

Te+a" %e(a"a *!#a (e+!'*!=a.

T!"a% *e+ma'$% %e' 2an# me-!3a*%an

3/e% 'e)aman.

Te+an#%an %n'e( (!-! a*$+ "en#an

men2ena+a!%an 'em$a '$'$nan 2an#

m$n#%!n.

L!3a*%an *a*a*an"a5

6a7

n !=n (n−1 ) …(3)(2)(1)

,

637   0 !=1

P!-! a*$+ 

Pe*$a (en"a+a3an

Fa%*+!a-

S$'$nan

12

Page 13: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 13/19

1. Menen*$%an 3!-an#an (!-! a*$+ 

 3a#! n  3/e% 2an#

 3e+-a!nan a(a3!-a r  3/e%

"!(!-! (a"a 'e'$a*$ ma'a

"en#an '2a+a* *e+*en*$.

n !  "!3a)a 'e3a#a! ;   n  

a)*+!a-<.

T!"a% *e+ma'$% %e' '$'$nan 3/e%

"a-am 3$-a*an.

11 A(+ – 1 A(+ 

. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( ga)$ngan.

G$na%an '!*$a'! %e!"$(an 'ea+!an

"an (e+!'!an %m($*e+ $n*$%

mene+%a %n'e( #a3$n#an.

.1 Menen*$%an 3!-an#an

#a3$n#an r  3/e% "!(!-!

"a+!(a"a n  3/e% 2an#

 3e+-a!nan.

. Menen*$%an 3!-an#an

#a3$n#an r  3/e%

"a+!(a"a n  3/e% 2an#

 3e+-a!nan "en#an '2a+a*

*e+*en*$.

Te+an#%an %n'e( #a3$n#an "en#an

men2ena+a!%an 'em$a (!-!an 2an#

m$n#%!n.

G$na%an )n* $n*$%

men$n/$%%an

Er 

 P C 

  r 

n

n=

.

Ga3$n#an

. K)arang!a&ian M$-a*

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

18 A(+ – A(+ 1. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( !)arang!a&ian .

G$na%an '!*$a'! %e!"$(an 'ea+!an

$n*$% mem(e+%ena-%an

%e3a+an#%a-!an.

G$na%an 3aan man!($-a*!,

 (e+!'!an %m($*e+ "an %a-%$-a*+

'a!n*!!% a*a$ #+a!% $n*$% mene+%a

%n'e( %e3a+an#%a-!an.

1.1 Men#$+a!%an +$an# 'am(e-

 3a#! 'e'$a*$ e%'(+e!men.

1. Menen*$%an 3!-an#an

%e'$"aan 3a#! 'e'$a*$

 (e+!'*!=a.

1. Menen*$%an %e3a+an#%a-!an

 3a#! 'e'$a*$ (e+!'*!=a.

G$na%an *a*a*an"a 'e*.

B!n)an#%an5

6a7 %e3a+an#%a-!an %-a'!%

6%e3a+an#%a-!an 'e)a+a *e+!7,

637 %e3a+an#%a-!an '$3/e%*!,6)7 %e3a+an#%a-!an %e%e+a(an

+e-a*! 6%e3a+an#%a-!an 'e)a+a

e%'(+!men7.

Te#a'%an5

Ke3a+an#%a-!an %-a'!% 'aa/a

"!#$na%an $n*$% men2e-e'a!%an

ma'a-a.

Se*

R$an# 'am(e-

Pe+!'*!=a

Ke'$"aan

E%'(e+!men

Ke3a+an#%a-!an

Ke%e+a(an

Gam3a+ +a/a Venn

13

Page 14: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 14/19

1.4 Menen*$%an %e3a+an#%a-!an

 3a#! "$a (e+!'*!=a5

6a7   A  a*a$ B  

 3e+-a%$,

637   A  "an B  

 3e+-a%$.

Te#a'%an5

 " ( A∪B )= " ( A )+ " (B )−¿

 "( A # B)

"en#an men##$na%an #an3a+ +a/a

Venn.

18 A(+ – A(+ 

. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( !)arang!a&ian )agi

'ri%tia %a&ing !%!&$%i/ .

G$na%an 3aan man!($-a*! "an

%a-%$-a*+ #+a!% $n*$% mene+%a

%n'e( %e3a+an#%a-!an 3a#! (e+!'*!=a 'a-!n# e%'%-$'!.

G$na%an (e+!'!an %m($*e+ $n*$%

men'!m$-a'!%an e%'(e+!men 2an#

me-!3a*%an %e3a+an#%a-!an 3a#!

 (e+!'*!=a 'a-!n# e%'%-$'!.

.1 Menen*$%an 'ama a"a "$a

 (e+!'*!=a a"a-a 'a-!n#

e%'%-$'!.

. Menen*$%an %e3a+an#%a-!an

 3a#! "$a a*a$ -e3! (e+!'*!=a

2an# 'a-!n# e%'%-$'!.

L!3a*%an (e+!'*!=a 2an# 'a-!n#

e%'%-$'! "an (e+!'*!=a a3!'an.

Te+a" %e(a"a *!#a (e+!'*!=a 'a-!n#

e%'%-$'!.

Pe+!'*!=a 'a-!n# e%'%-$'! 

Pe+!'*!=a a3!'an

18 A(+ – A(+ 

. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( !)arang!a&ian )agi

'ri%tia ta! )r%an-ar.

G$na%an 3aan man!($-a*! "an

%a-%$-a*+ #+a!% $n*$% mene+%a

%n'e( %e3a+an#%a-!an 3a#!

 (e+!'*!=a *a% 3e+'an"a+.

G$na%an (e+!'!an %m($*e+ $n*$%

men'!m$-a'!%an e%'(e+!men 2an#

me-!3a*%an %e3a+an#%a-!an 3a#! (e+!'*!=a *a% 3e+'an"a+.

.1 Menen*$%an 'ama a"a "$a

 (e+!'*!=a a"a-a *a% 3e+'an"a+.

. Menen*$%an %e3a+an#%a-!an

 3a#! "$a (e+!'*!=a *a%

 3e+'an"a+.

. Menen*$%an %e3a+an#%a-!an 3a#! *!#a (e+!'*!=a *a%

 3e+'an"a+.

L!3a*%an #am3a+ +a/a (%%. Pe+!'*!=a *a% 3e+'an"a+ 

Gam3a+ +a/a (%% 

3. Ta)$ran K)arang!a&ian

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

A(+ – ? A(+ 1. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( ta)$ran )in"mia&.

G$na%an '!*$a'! %e!"$(an 'ea+!an

$n*$% mem(e+%ena-%an %n'e(

*a3$+an 3!nm!a-.

G$na%an %a-%$-a*+ #+a!% "an

 (e+!'!an %m($*e+ $n*$% mene+%a

*a3$+an 3!nm!a-.

1.1 Men2ena+a!%an 'em$a n!-a!

2an# m$n#%!n 3a#! '$a*$

 (em3-e$3a +a=a% "!'%+e*.

1. Menen*$%an %e3a+an#%a-!an

 3a#! 'e'$a*$ (e+!'*!=a "a-am

'$a*$ *a3$+an 3!nm!a-.

1. Mem(-* #+a *a3$+an 3!nm!a-

1.4 Menen*$%an m!n, @a+!an' "an

'!'!an (!a=a! 3a#! '$a*$

*a3$+an 3!nm!a-.

B!n)an#%an ma%'$" (em3-e$3a

+a=a% "!'%+e*.

L!3a*%an )!+!0)!+! (e+)$3aan

Be+n$--!.

R$m$' 3a#! 1. "an 1.4 *!"a% (e+-$

"!*e+3!*%an.

Pe+)$3aan Be+n$--!

Ta3$+an 3!nm!a-

Pe+)$3aan

G+a *a3$+an 3!nm!a-

Pem3-e$3a +a=a% 

Pem3-e$3a +a=a%

"!'%+e*

M!n

Va+!an'

S!'!an (!a=a!

14

Page 15: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 15/19

1. Men2e-e'a!%an ma'a-a 2an#

me-!3a*%an *a3$+an 3!nm!a-.

Me! – : Me!

. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( ta)$ran n"rma&.

G$na%an '!*$a'! %e!"$(an 'ea+!an

"an (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*! (a%e/

'*a*!'*!% $n*$% mene+%a %n'e(

*a3$+an n+ma-.

.1 Men#$+a!%an (em3-e$3a

+a=a% 'e-an/a+ "en#an

men##$na%an *a*a*an"a 'e*.

. Men)a+! %e3a+an#%a-!an 3a#!

'%+0   $   $n*$% *a3$+an

n+ma- (!a=a!.

. Men$%a+%an (em3-e$3a

+a=a% 3a#! *a3$+an n+ma-,

 %  , %e(a"a (em3-e$3a

 (!a=a!, $  .

.4 Me=a%!-%an %e3a+an#%a-!an

'e'$a*$ (e+!'*!=a "en#an

men##$na%an *a*a*an"a 'e*.

. Menen*$%an %e3a+an#%a-!an

'e'$a*$ (e+!'*!=a.

.: Men2e-e'a!%an ma'a-a

me-!3a*%an *a3$+an n+ma-.

B!n)an#%an ma%'$" (em3-e$3a

+a=a% 'e-an/a+.

B!n)an#%an )!+!0)!+! 3a#!5

6a7 #+a *a3$+an n+ma-,

637 #+a *a3$+an n+ma- (!a=a!.

$  "!%ena-! 'e3a#a!

 (em3-e$3a (!a=a!.

Pen#am!+an 3a#! $n#'! *a3$+an

n+ma- $n*$% menen*$%an

%e3a+an#%a-!an *!"a% "!(e+-$%an.

Pem3-e$3a +a=a%

'e-an/a+ 

Pem3-e$3a (!a=a!

Ta3$+an n+ma-

Ta3$+an n+ma- (!a=a!

S%+0   $ 

G+a *a3$+an n+ma-

G+a *a3$+an n+ma-

 (!a=a!

AT2. Gra!an Pa-a Gari% L$r$%

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

Me! – Me!

1. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( %%aran.

G$na%an )n* "a+!(a"a '!*$a'!

%e!"$(an 'ea+!an, %a-%$-a*+

1.1 Men#ena- (a'*! a+a 'e'a+an

'$a*$ 9a+a "a+! 'a*$ *!*!% *e*a(.

Be+! (ene%anan (en##$naan '!m3-0

'!m3- 3e+!%$*5

s=¿  'e'a+an

&=¿  a-a/$

a=¿  (e)$*an

t =¿  ma'a

Se'a+an

Ja+a% 

T!*!% *e*a(

a+a

15

Page 16: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 16/19

#+a!% "an (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!

Geometer’s Sketchpad  $n*$%

mene+%a %n'e( 'e'a+an.

1. Menen*$%an 'e'a+an '$a*$

9a+a "a+! 'a*$ *!*!% *e*a(.

1. Menen*$%an /$m-a /a+a% 2an#

"!-a-$! -e '$a*$ 9a+a "a-am

'e'$a*$ *em( ma'a *e+*en*$

men##$na%an %ae"a #+a.

"en#an s , &  "an a  

!a-a $n#'! ma'a.

Te#a'%an (e+3e9aan an*a+a 'e'a+an

"an /a+a%.

B!n)an#%an 'e'a+an ('!*!, 'e'a+an

ne#a*! "an 'e'a+an '!a+.

L!3a*%an (en##$naan #a+!' nm3+.

Me! – Me!

. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( *a&aj$.

G$na%an )n* "a+!(a"a '!*$a'!

%e!"$(an 'ea+!an, %a-%$-a*+

#+a!% "an (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!

Geometer’s Sketchpad  $n*$%

mene+%a %n'e( a-a/$.

.1 Menen*$%an $n#'! a-a/$

'$a*$ 9a+a me-a-$! %ae"a

 (em3e9aan.

. Menen*$%an a-a/$ 'e%e*!%a

'$a*$ 9a+a.

. Menen*$%an 'e'a+an '$a*$

9a+a "a+!(a"a $n#'! a-a/$

me-a-$! %ae"a (en#am!+an.

Te#a'%an a-a/$ 'e3a#a! %a"a+

 (e+$3aan 'e'a+an.

L!3a*%an #+a $n#'! a-a/$.

B!n)an#%an5

6a7 a-a/$ 'e+a#am,

637 a-a/$ 'e%e*!%a '!a+,

6)7 a-a/$ ('!*!,

6"7 a-a/$ ne#a*!.

Ha-a/$

Pem3e9aan

Pen#am!+an

Pe#$n

Me! – Me! . Memaam! "an men##$na%an

%n'e( '4$tan.

G$na%an )n* "a+!(a"a '!*$a'!

%e!"$(an 'ea+!an, %a-%$-a*+

#+a!% "an (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!

Geometer’s Sketchpad  $n*$%

mene+%a %n'e( a-a/$.

.1 Menen*$%an $n#'! (e)$*an

'$a*$ 9a+a me-a-$! %ae"a

 (em3e9aan.

. Menen*$%an (e)$*an 'e%e*!%a

'$a*$ 9a+a.

. Menen*$%an a-a/$ 'e%e*!%a

'$a*$ 9a+a "a+!(a"a $n#'!

 (e)$*an me-a-$! %ae"a (en#am!+an.

.4 Menen*$%an 'e'a+an '$a*$

9a+a "a+!(a"a $n#'! (e)$*an

me-a-$! %ae"a (en#am!+an.

. Men2e-e'a!%an ma'a-a 2an#

me-!3a*%an #e+a%an (a"a #a+!'

Te#a'%an (e)$*an 'e3a#a! %a"a+

 (e+$3aan a-a/$.

B!n)an#%an5

6a7 (e)$*an 'e+a#am,

637 (e)$*an '!a+,

6)7 (e)$*an ('!*!,

6"7 (e)$*an ne#a*!.

Te+ma'$% %e' a-a/$ ma%'!m$m

a*a$ m!n!m$m.

Pe)$*an

16

Page 17: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 17/19

-$+$'.

17

Page 18: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 18/19

A2. Pngat$r4araan Linar

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

J$n – 4 J$n

1. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( gra/ !ta!%amaan

&inar.

G$na%an )n* "a+!(a"a '!*$a'!

%e!"$(an 'ea+!an, %a-%$-a*+

#+a!% "an (e+!'!an %m($*e+ 'e(e+*!

Geometer’s Sketchpad  $n*$%

mene+%a %n'e( (en#a*$+)a+aan

-!nea+.

1.1 Men#ena- (a'*! "an me-+e%

+an*a$ 2an# mem$a'%an '$a*$

%e*a%'amaan -!nea+ (a"a #+a.

1. Men)a+! 'a*$ %e*a%'amaan

-!nea+ 2an# men*a%+!%an '$a*$+an*a$ 3e+-+e%.

1. Me-+e% '$a*$ +an*a$ 2an#

memen$! 3e3e+a(a

%e*a%'amaan -!nea+ (a"a #+a.

1.4 Men)a+! 3e3e+a(a %e*a%'amaan

-!nea+ 2an# men*a%+!%an '$a*$

+an*a$ 3e+-+e%.

Te#a'%an (en##$naan #a+!' (en$

"an #a+!' ($*$'0($*$'.

Te+a" %e(a"a +an*a$ 2an#

"!*a%+!%an -e *!"a% -e3! "a+!(a"a

*!#a %e*a%'amaan 6*!"a% *e+ma'$%

 (a%'!0   x  "an (a%'!0   y 7.

Ke*a%'amaan -!nea+ 

Ke%an#an

Ga+!' (en$

Ga+!' ($*$'0($*$'

J$n – 4 J$n

. Memaam! "an men##$na%an

%n'e( 'ngat$r4araan

&inar.

.1 Men2e-e'a!%an ma'a-a

 (en#a*$+)a+aan -!nea+ "en#an5

6a7 men$-!' %e*a%'amaan "an

 (e+'amaan 2an#

men#$+a!%an 'e'$a*$'!*$a'!,

637 me-+e% +an*a$ $n*$%

 (en2e-e'a!an *e+'a$+,

6)7 menen+$%an "an me-$%!'

$n#'! 3/e%*! 

ax+by=k  , "en#an

%ea"aan a , b  

"an k   !a-a (ema-a+,

6"7 menen*$%an n!-a!

(*!m$m 3a#! $n#'!

3/e%*! 'e)a+a #+a.

 N!-a! (*!m$m me+$/$% %e(a"a n!-a!

ma%'!m$m a*a$ m!n!m$m.

L!3a*%an (en##$naan 3$)$03$)$

$n*$% men)a+! n!-a! (*!m$m.

Pen#a*$+)a+aan -!nea+ 

 N!-a! ma%'!m$m

 N!-a! m!n!m$m

 N!-a! (*!m$m

F$n#'! 3/e%*! 

KP2. Krja Pr"j! 

TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN &

PMEBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN CATATAN KOSA KATA

Men#!%$* #$+$ 1. Me-a%'ana%an !rja 'r"j! . G$na%an %a-%$-a*+ 'a!n*!!%,

%a-%$-a*+ #+a!% a*a$ (e+!'!an

1.1 Men*a%+!%an ma'a-a'!*$a'!

2an# "!%a/!.

Te#a'%an (en##$naan Kae"a P-2a

"a-am (+'e' (en2e-e'a!an ma'a-a.

Kn/e%*$+ 

Kae"a P-2a

18

Page 19: Rpt t5 - Matematik Tambahan

7/23/2019 Rpt t5 - Matematik Tambahan

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-t5-matematik-tambahan 19/19

%m($*e+ $n*$% me-a%'ana%an %e+/a

 (+/e%.

M$+!" "!3ena+%an me-a%'ana%an

%e+/a (+/e% 'e)a+a 3e+%$m($-an

*e*a(! -a(+an 3e+*$-!' me'*!

"!'e"!a%an 'e)a+a !n"!@!"$.

M$+!" (e+-$ "!3e+! (e-$an# $n*$%

mem3$a* (e+'em3aan 'e)a+a -!'an

 3a#! %e+/a (+/e%.

1. Men2a*a%an %n/e%*$+ 2an#

+e-e@an.

1. Men##$na%an '*+a*e#!

 (en2e-e'a!an ma'a-a $n*$%

men2e-e'a!%an ma'a-a.

1.4 Men*a'!+ "an mem3!n)an#%an

%e($*$'an.

1. Mem3$a* %e'!m($-an "ana*a$

 (en#!*-a%an 3e+"a'a+%an

 (en!-a!an %+!*!' *e+a"a(

%e($*$'an "a-am 1.4.

G$na%an 'e%$+an#0%$+an#n2a "$a

'*+a*e#! 3a#! men2e-e'a!%an

ma'a-a.

Be+! (ene%anan %e(a"a (enaa%$-an

"an %e3e+%e'anan %m$n!%a'!

"a-am ma*ema*!%.

19