RPT PQS T5 2009

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  1/26

  1 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  SMK AGAMA TUN SAID,

  BEG BERKUNCI NO.4,89159,

  KOTA BELUD, SABAH

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

  TINGKATAN LIMA2011

  Disediakan oleh

  PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  2/26

  2 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN

  DAN AS-SUNNAH TINGKATAN 5 TAHUN 2011

  MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF ISI/KEMAHIRAN

  1 3-7 Januari Pengajian al-QuranLayanan terhadap

  orang bukan Islam

  Selepas mempelajari pelajaran ini, pelajar dapat1. Membaca ayat enam surah Al-Taubah

  dengan lancar dan menterjemahkan kebahasa Melayu.

  2. Mengeluarkan intisari ayat.3. Menyenaraikan kategori orang kafir.4. Menyenaraikan bentuk perlindungan

  terhadap orang kafir.

  5. Menjelaskan kewajipan berdakwah dankonsep dakwah dalam masyarakat berbilang

  kaum.

  6. Menerangkan cara berdakwah yangberkesan dan persiapannya.

  7. Menjelaskan kesan pengabaian dakwahsecara berhikmah.

  8. Menerangkan institusi yang terlibat dengandakwah.

  9. Menjelaskan pengajaran ayat.

  Intisari ayatKategori orang kafir

  Kewajipan berdakwahKonsep dakwah dalam

  masyarakat berbilang kaum.

  Cara berdakwah yang berkesan

  Persiapan para pendakwah

  Institusi yang telibat dengan

  dakwah.

  Kesan daripada pengabaian

  dakwah

  Kesan tidak berhikmah dalam

  berdakwah.

  Pengajaran ayat.

  2 10-14 Januari Ulum al-QuranMakiyyah dan

  Madaniyyah

  1. Menjelaskan pengertian Makiyyah danMadaniyyah.

  2. Menerangkan faedah mengetahui Makiyyahdan Madaniyyah.

  Pengertian Makiyyah danMadaniyyah

  Faedah mengetahui Makiyyahdan Madaniyyah.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  3/26

  3 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  3. Menyenaraikan beberapa surah-surahMakiyyah dan Madaniyyah

  4. Menjelaskan perbezaan bentuk-bentukMakiyyah dan Madaniyyah.

  5. Menghuraikan ciri-ciri kandungan ayatMakiyyah dan Madaniyyah.

  Surah-surah makiyyah dan

  Madaniyyah.Bentuk ayat Makiyyah dan

  Madaniyyah.Ciri-ciri kandungan ayat

  Makiyyah dan Madaniyyah

  3 17-21 Januari Pengajian Hadis

  Tanggungjawab

  individu muslim

  Ulum al-HadisHadis marfu, mauquf

  dan mursal

  1. Memahami maksud potongan hadis2. Menerangkan dalil dan kewajipan

  menunaikan tanggungjawab.

  3. Menjelaskan kelebihan bersifat amanah dankeburukan bersifar khianat.

  4. Menyenaraikan tanggungjawab individumengikut peringkat.

  5. Menerangkan langkah-langkah untukmenjauhi sifat khianat.

  6. Menjelaskan pengajaran hadis

  1. Menjelaskan pengertian hadis tersebut.2. Menerangkan ciri-ciri dan contoh bagi hadis

  tersebut.

  3. Menyatakan hukum beramal dengan hadistersebut.

  4. Menjelaskan syarat-syarat beramal dengan

  hadis mursal

  Maksud potongan hadis.

  Kewajipan menunaikan

  tanggungjawab

  Kelebihan menunaikan

  amanah.

  Bentuk-bentuk amanah.

  Peringkat-peringkat

  tanggungjawab.

  Langkah-langkah menjauhisifat khianat.

  Pengajaran hadis

  Hadis marfu, mauquf danmursal

  Pengertian bahasa dan istilah.

  Hukum beramal.Ciri-cirinya.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  4/26

  4 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  4 24-28 Januari Akhlak

  Adab menjaga alamsekitar

  TamaddunTamaddun Islam pada

  zaman khilafah Bani

  Umaiyyah dan

  Abbasiyyah serta

  kesannya terhadaptamadun manusia

  (Penyebaran danketenteraan )

  1. Memahami konsep menjaga alam menurutIslam.

  2. Menyenaraikan adat-adat menjaga alam.3. Mengetahui cara menjaga alam.4. Mengenalpasti hubungan manusia dengan

  alam.

  5.

  Mengetahui punca berlakunya pencemaran.6. Menerangkan akibat tidab beradab denganalam.

  7. Menghuraikan cara mengatasi pencemaranalam.

  Penyebaran.

  1. Menerangkan latarbelakang khilafah.2. Menyenaraikan faktor kejayaan dakwahIslam pada zaman tersebut

  3. Menerangkan cara penyebaran dakwah.4. Menjelaskan faktor yang mempercepatkan

  penyebaran dakwah.

  5. Menjelaskan sifat positif yang perlu adapada pendakwah.

  6. Menjelaskan perkembangan penyebarandakwah.

  7. Menghuraikan kesan penyebaran Islamterhadap tamaddun manusia.

  Menjaga alam menurut Islam.

  Dalil beradab dengan alam.Adab-adab menjaga alam.

  Contoh Rasulullah S.A.Wmenjaga alam.

  Cara menjaga alam.

  Punca berlakunya pencemaran.Cara mengatasi pencemaran

  alam sekitar.

  Akibat beradab terhadap alam.

  Latarbelakang khilafah.

  Faktor kejayaan dakwah.Cara penyebaran dakwah.

  Faktor yang mempercepatkan

  penyebaran dakwah.

  Sifat-sifat pendakwah.

  Kesan perkembangan

  penyebaran dakwah.Kesan penyebaran Islam

  terhadap tamadun manusia.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  5/26

  5 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  Ketenteraan

  1. Menyenaraikan struktur organisasiketenteraan pada zaman tersebut.

  2. Menerangkan faktor-faktor kejayaanketenteraan pada kedua-dua zaman ini.

  3. Menjelaskan etika perperangan dalamIslam.

  4. Menerangkan strategi dan teknik-teknikperperangan yang digunakan pada zaman

  ini.

  5. Membincangkan kepentingan strukturorganisasi dalam kententeraan

  6. Menghuraikan peranan ketenteraan dalamkeluasan wilayah Islam.

  Struktur organisasiketenteraan.

  Faktor kejayaan ketenteraan.Etika perperangan dalam

  Islam.Strategi dan teknik

  perperangan.

  Kepentingan struktur

  organisasi dalam ketenteraan.

  5 31 Jan- 2 Febuari Pengajian al-QuranMengutamakan

  kepentingan agama

  1. Membaca ayat 23-24 Surah At-Taubahdengan lancar dan menterjemahkannya.

  2. Mengeluarkan instisari ayat.3. Menjelaskan sebab nuzul ayat.4. Menyenaraikan contoh amalan yang

  mengutamakan Allah dan Rasul serta dalil.

  5. Menyenaraikan perkara yang dicintai olehmanusia dan akibatnya.

  6. Menjelaskan konsep kepimpinan dantanggungjawab pemimpin.

  7. Menjelaskan ciri-ciri pemimpin yang baik.8. Menjelaskan akibat memilih pemimpin

  yang fasiq.

  Sebab nuzul ayat.

  Instisari ayat.

  Contoh amalan yang

  mengutamakan Allah dan rasul

  Konsep kepimpinan dan

  tanggungjawab pemimpin.

  Ciri-ciri pemimpin yang baik.

  Akibat memilih orang fasik

  sebagai pemimpin.

  Konsep persaudaraan dalamIslam.

  Pengajaran ayat.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  6/26

  6 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  9. Menerangkan konsep persaudaraan.6 7-11 Februari Pengajian al-Hadis

  Konsep niat

  Ulum al-Quran

  Sejarah al-Quran pada

  zaman RasulullahSAW, Khulafa ar-

  Rasyidin dan BaniUmaiyyah

  1. Menterjemahkan kandungan dan potonganhadis ke dalam bahasa melayu.

  2. Menerangkan sebab wurud al-Hadis.3. Menjelaskan pengertian niat dan peranan

  dalam ibadat.

  4.

  Menjelaskan pengertian ikhlas dan ciri-cirinya.5. Menerangkan dalil kewajipan ikhlas dan

  kelebihannya.

  6. Menerangkan perkara-perkara yangmerosakkan amalan dan pahala.

  7. Mengeluarkan pengajaran ayat.

  1. Menjelaskan sejarah pengumpulan,penulisan dan penyebaran al-Quran pada

  zaman tersebut.2. Menjelaskan kepentingan

  pengumpulan al -Quran

  Maksud potongan hadisSebab wurud hadis

  Pengertian niatPeranan niat dalam ibadat

  Perkara-perkara yang tetap

  berlaku tanpa niatPengertian ikhlas.Ciri-ciri ikhlas.

  Kewajipan ikhlas dalam ibadat

  dan amalan.

  Kelebihan orang yang bersifat

  ikhlas.

  Akibat tidak ikhlas.

  Perkara-perkara yang boleh

  merosakkan amalan dan

  pahala.

  Pengertian hijrah.

  Tuntutan hijrah.

  Pengajaran hadis.

  Pengumpulan, penulisan danpenyebaran al-Quran pada

  zaman tersebut.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  7/26

  7 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  7 14-18 Februari Pengajian al-HadisKonsep niat

  8. Menterjemahkan kandungan dan potonganhadis ke dalam bahasa melayu.

  9. Menerangkan sebab wurud al-Hadis.10.Menjelaskan pengertian niat dan peranan

  dalam ibadat.11.Menjelaskan pengertian ikhlas dan ciri-

  cirinya.

  12.Menerangkan dalil kewajipan ikhlas dankelebihannya.

  13.Menerangkan perkara-perkara yangmerosakkan amalan dan pahala.

  14.Mengeluarkan pengajaran ayat.

  Maksud potongan hadisSebab wurud hadis

  Pengertian niatPeranan niat dalam ibadat

  Perkara-perkara yang tetapberlaku tanpa niat

  Pengertian ikhlas.

  Ciri-ciri ikhlas.

  Kewajipan ikhlas dalam ibadat

  dan amalan.

  Kelebihan orang yang bersifat

  ikhlas.

  Akibat tidak ikhlas.

  Perkara-perkara yang boleh

  merosakkan amalan dan

  pahala.Pengertian hijrah.

  Tuntutan hijrah.

  Pengajaran hadis

  8 21-28 Februari Pengajian al-HadisPekerjaan mulia

  1. Menterjemahkan maksud hadis ke dalambahasa melayu dan memahami maksud

  potongan hadis.

  2. Menjelaskan kelebihan bekerja dankeburukan meminta-minta.3. Menyatakan contoh-contoh pekerjaan

  mulia.4. Menerangkan kelebihan sendiri serta

  Kelebihan bekerja dalamIslam.

  Contoh pekerjaan mulia.

  Ciri-ciri usahawan berjaya.Pengajaran hadis.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  8/26

  8 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  Akhlak

  Adab bersedekah dan

  memberi hadiah

  dalilnya

  5. Menerangkan kelebihan berniaga bersertadalil.

  6. Menerangkan ciri-ciri usahawan yangberjaya.

  7. Menjelaskan pengajaran hadis.

  1. Menjelaskan sedekah dan hadiah menurutIslam.

  2. Menerangkan hukum dan syarat memberidan menerima.

  3. Menjelaskan amalan rasulullah S.A.W dan4. sahabat ketika memberi dan menerima

  sedekah dan hadiah.

  5. Mengetahui adab memberi dan menerima.6. Menjelaskan kelebihan pemberi sedekah

  dan hadiah.

  7. Menghuraikan amalan yang merosakkanpahala sedekah dan hadiah.

  8. Mengklasifikasikan sedekah.9. Menghuraikan kesan sedekah dan hadiah.10.Mengetahui langkah-langkah meningkatkan

  amalan memberi hadiah dan sedekah.

  Konsep bersedekah dan hadiah

  menurut Islam.

  Hukum dan syarat-syaratnya.

  Amalan Rasulullah dan

  sahabat.

  Adab-adab memberi dan

  menerima sedekah dan hadiah.

  Kelebihan kepada pemberisedekah dan hadiah.

  Amalan yang boleh

  merosakkan pahala sedekah

  dan hadiah.

  Kesan sedekah dan hadiah.

  Langkah-langkah

  meningkatkan amalan

  bersedekah dan memberihadiah

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  9/26

  9 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  9

  1-4 Mac SETARA 1 PMR & SPM

  10 7- 11 Mac SETARA 1 PMR & SPM

  11 14 18 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

  12 21- 25 Mac Pengajian al-Quran

  Rasul dan peranannya

  Akhlak

  Adab berpidato

  1. Membaca ayat 93-129 Surah Al-Taubahdengan lancar dan menterjemahkannya.

  2. Mengeluarkan instisari ayat.3. Menyatakan sebab rasul dipilih daripada

  kalangan manusia.

  4. Menjelaskan mengapa manusia perlukepada pimpinan rasul dan tugas para rasul.

  5. Menerangkan konsep tawakkal.6. Menjelaskan kasih-sayang rasulullah S.A.W

  terhadap umatnya.

  7. Menjelaskan sifat kepimpinan rasul danakibat mengabaikannya.

  8. Menjelaskan pengajaran hadis.

  1. Memahami konsep berpidato menurutIslam.

  2. Menyenaraikan jenis jenis pidato.3. Menjelaskan adab-adab berpidato.

  Sebab Rasul dipilih dari

  kalangan manusia.Mengapa manusia perlu

  kepada pimpinan rasul.

  Tugas para rasul.

  Sifat kepimpinan rasulullah

  S.A.W.Akibat pengabaian Rasulullah

  S.A.W.

  Konsep tawakkal.

  Pengajaran ayat.

  Jenis-jenis pidato.Adab-adab berpidato.

  Kepentingan adab ketikaberpidato dan mendengar

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  10/26

  10 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  4. Mengetahui kepentingan beradab ketikaberpidato dan mendengar pidato.

  5. Menghuraikan hubungan adab-adabberpidato dengan keberkesanan dakwah.

  pidato.

  Hubungan adab-adab berpidatodan hubungan dengan

  keberkesanan dakwah

  13 28 31 Mac Pengajian al-Quran

  Hukum zina, lian danqazaf

  Tamadun

  (Pendidikan dankehakiman )

  9. Membaca ayat 1-20 Surah Al-Nur denganlancar dan menterjemah ayat 1-10.

  10.Menjelaskan latarbelakang ayat danmengeluarkan intisarinya.

  11.Menjelaskan maksud zina, qazaf dan lian.12.Menerangkan hukum dan hikmah

  pengharaman zina dan cara mensabitkan

  jenayah zina.

  13.Menyenaraikan gejala yang boleh14. membawa kepada zina dan cara

  mengatasinya.

  15.Cara pelaksanaan hukum qazaf.16.Sebab berlaku lian dan qaifiatnya.17.Menjelaskan hikmah syariat dan hukum

  qazaf dan lian.18.Menjelaskan pengajaran ayat.

  Pendidikan

  1. Menjelaskan institusi pendidikan awal padazaman tersebut.

  Sebab nuzul ayatIntisari ayat zina dan

  hukumannya.

  Hikmah pengharaman zina.

  Gejala yang boleh membawa

  kepada zina.

  Cara-cara mengatasi zina.

  Cara-cara mensabitkan jenayah

  zina.

  Pengertian qazaf danhukumnya.

  Pengertian lian dan

  hukumnya.

  Sebab berlakunya lian.

  Khaifiat lian.Hikmah disyariatkan hukum

  qazaf dan lian.

  Institusi pendidikan awal dan

  bidang pengajiannya.Faktor-faktor perkembangan

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  11/26

  11 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  2. Menyatakan faktor-faktor perkembanganilmu pengetahuan pada zaman ini.

  3. Menyatakan perkembangan ilmu akli dannaqli pada zaman ini.

  4. Menerangkan sumbangan Darul Hikmahdalam perkembangan ilmu dan pendidikan.

  5. Membincangkan kesan perkembanganpendidikan pada zaman ini.

  Kehakiman

  1. Menjelaskan konsep kehakiman di dalamIslam.

  2. Menerangkan struktur kehakiman.3. Menerangkan syarat-syarat kelayakan

  hakim.4. Menerangkan bidang-bidang mahkamah

  dan fungsinya.

  5. Membezakan peranan mahkamah al-Hisbahdan mahkamah al-Mazalim.

  6. Menghuraikan kesan perundangan Islamdalam menjamin kesejahteraan umat

  ilmu pengetahuan.

  Perkembangan ilmu akli dannaqli

  Sumbangan Darul Hikmah.Kesan perkembangan

  pendidikan

  Konsep kehakiman di dalam

  Islam.

  Struktur kehakiman.

  Bidang-bidang mahkamah dan

  fungsinya.

  Kesan perundangan Islammenjamin kesejahteraan umat.

  14 4- 8 April Pengajian hadisBerpegang dengan al-

  Quran dan as-Sunnah

  1. Menterjemah kandungan dan potonganhadis ke dalam bahasa Melayu.

  2. Menyenaraikan sebab-sebab perluberpegang dengan Al-Quran dan Al-

  Keperluan berpegang kepadaAl-Quran dan Al-Sunnah dan

  sebab-sebabnya.Kelebihan Al-Quran

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  12/26

  12 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  TamadunPerekonomian dan

  Perkembangan ilmu

  Sunnah.

  3. Kelebihan Al-Quran berbanding dengankitab-kitab samawi lain.

  4. Menjelaskan cara penyelesaianpermasalahan melalui keduanya.

  5. Mengenalpasti amalan-amalan yangbertentangan dengan keduanya dan cara

  mengatasinya.

  6. Menyenaraikan akibat tidak berpegangdengan Al-Quran dan Al-Sunnah.

  7. Menjelaskan pengajaran ayat.

  Perekonomian

  Perkembangan ilmu

  1. Menerangkan bidang ilmu pada zaman BaniUmayyah dan Bani Abbasiyyah.

  2. Menjelaskan faedah mempelajari ilmu.3. Menyatakan bidang ilmu yang diterokaipada zaman tersebut serta tokoh-tokohnya.4. Menghuraikan kesan dan sumbangan ilmu

  terhadap tamadun manusia.

  berbanding kitab-kitab samawi

  yang lain.Al-Quran dan Al-Sunnah

  penyelesai masalah.Amalan-amalan yang

  bertentangan dengannya akibattidak berpegang dengan

  keduanya.

  Pengajaran hadis.

  Bidang-bidang ilmu

  Faedah mempelajari ilmu

  matematik, sains dan lain-lain.

  Bidang ilmu yang diterokai

  dan tokoh-tokohnya.Kesan dan sumbangan ilmu

  terhadap tamadun manusia.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  13/26

  13 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  15 11-15 April Pengajian al-Quran

  Hukum menutup aurat

  Ulum al-Hadis

  Gelaran ahli hadis

  1. Membaca ayat 21-23 surah an-Nur denganlancar dan menterjemah ayat 30-31.

  2. Menjelaskan sebab nuzul.3. Menerangkan intisari ayat.4. Menerangkan pengertian aurat, hukum,

  batas-batas aurat, hikmat menutup aurat danakibat mendedahkan aurat.

  5. Menjelaskan sebab-sebab Islammewajibkan lelaki dan perempuan menutup

  aurat dan meletakkan panduan dalam

  pergaulan.

  6. Kewajipan merendahkan pandangan.7. Menjelaskan ciri-ciri pakaian dan perhiasan

  yang diharuskan oleh Islam.

  8. Mengeluarkan pengajaran ayat.

  1. Menjelaskan gelaran ulama hadis.

  2. Membezakan pengertian antara al-Muhaddis, al-Hafiz, al-Hujjah dan al-

  Hakam.

  3. Menyenaraikan beberapa tokoh hadismengikut kategori mereka.4. Mengetahui usaha-usaha yang telah

  diambil oleh ulama untuk mencapai tahaptersebut.

  Sebab nuzul ayat.

  Intisari ayat.Pengertian aurat.

  Hukum menutup aurat.Batas-batas aurat.

  Sebab-sebab di wajibkanmenutup aurat.

  Garis panduan dalam

  pergaulan antara lelaki dan

  perempuan.

  Kewajipan mengawal

  pandangan daripada perkara

  mungkar.

  Hikmah diwajibkan menutup

  aurat.Akibat mendedahkan aurat.

  Pengajaran ayat

  Al-Muhaddis. al-Hafiz, al-

  Hujjah dan al-Hakam.Usaha-usaha dan pengorbanan

  ulama hadis.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  14/26

  14 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  16 18-22 April Pengajian al-HadisMukmin yang kuat

  lebih dikasihi AllahSWT

  AkhlakAdab bernegara

  1. Menterjemahkan kandungan dan potongan2. hadis ke dalam bahasa Melayu.3. Menyenaraikan bentuk-bentuk kekuatan

  yang diperlukan oleh umat Islam dan sebab-

  sebabnya.4. Menyenaraikan akibat kelemahan umat

  Islam.

  5. Membezakan kedudukan mukmin yang kuatdan yang lemah.

  6. Menjelaskan ciri-ciri iman yang sempurna.7. Menerangkan sebab-sebab larangan

  menggunakan perkataan kalau.

  8. Menjelaskan tipu daya syaitan danakibatnya.

  9. Menerangkan hikmah-hikmah berimandengan qada dan qadar.

  10.Menjelaskan pengajaran hadis

  1. Memahami konsep negara menurut Islam.2. Menerangkan kepentingan bernegara.3. Menjelaskan sebab-sebab perlu mencintainegara.4. Menyenaraikan adab-adab bernegara.5. Menghuraikan kesan positif mencintai

  negara dan kesan negatif tidak mencintai

  Kekuatan yang diperlukan

  oleh umat Islam.

  Akibat kelemahan umat Islam.Ciri-ciri mukmin yang kuat

  dan mukmin yang lemah.

  Ciri-ciri iman yang sempurna.

  Larangan menggunakan

  ungkapan kalau.

  Tipu daya syaitan.

  Peranan tawakkal dalam

  kehidupan manusia.Hikmah beriman dengan qada

  dan qadar.

  Pengajaran hadis

  Konsep bernegara menurut

  Islam

  Adab bernegara.Kesan adab bernegara.Kesan buruk tidak mencintai

  negara.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  15/26

  15 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  negara.

  17 25- 29 April Tokoh-tokoh Islam

  Ibnu Sina

  Al-Khawarizmi

  1. Menyatakan biografinya.2. Menerangkan sumbangannya dalam

  pelbagai bidang ilmu kepada tamadunmanusia.

  3. Menjelaskan ketokohannya.4. Mengenalpasti keistimewaannya dalam

  menggabungjalin kesepaduan antara ilmuyang saling berkaitan.

  5. Menjelaskan pengaruhnya dalam bidangpengetahuan perubatan dan falsafah

  1. Mengenali latarbelakang tokoh.2. Sumbangan tokoh dalam matematik.3. Menjelaskan ketokohnnya.4. Menerangkan hasil karyanya.5. Menjelaskan kesan dan pengaruh tokoh.6. Membincangkan sanjungan cendekiawan

  terhadap beliau

  Latar belakang.Faktor mengceburkan diri

  dalam bidang perubatan.Ketokohan Ibnu Sina.

  Sumbangannya kepadatamadun manusia.

  Keistimewaannya.Pengaruh Ibnu Sina dalam

  bidang ilmu pengetahuan,

  perubatan, dan falsafah.

  Sanjungan cendikiawan

  terhadapnya.

  Latarbelakang.

  Sumbangannya dalammatematik.

  Ketokohan hasil karya

  Kesan dan pengaruhnya dalam

  bidang matematik.

  Kesanjungan cendikiawan.

  18 2- 6 Mei Tokoh-tokoh IslamIbnu Khaldun

  1. Menyatakan biografi.2. Menjelaskan Ibnu Khaldun sebagai tokohpelbagai bidang.3. Menghuraikan pandangannya tentang

  konsep tamadun dari pelbagai aspek.

  4. Menjelaskan dalam bidang ekonomi,

  Latarbelakang sumbangannya

  dalam pelbagai bidang.Pandangannya dalam pelbagai

  bidang dan disiplin ilmu.Pengaruhnya dan sumbangan

  cendikiawan dan ketokohan

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  16/26

  16 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  Al-Syeikh Daud Pattani

  kemasyarakatan dan kenegaraan.

  5. Membincangkan sanjungan cendikiawanterhadap ketokohan beliau.

  1. Menjelaskan biografi tokoh.2. Menyenaraikan sumbangannya dalam

  pelbagai bidang ilmu.

  3. Menjelaskan peranannya dalam pelbagaiilmu.

  4. Menghuraikan pendekatan Syeikh DaudPattani dalam penulisan.

  5. Menghuraikan pengaruhnya di nusantara.6. Membincangkan sanjungan cendikiawan

  terhadap ketokohan beliau

  Ibnu Khaldun.

  Latar Belakang.Sumbangan.

  Peranannya dalam penyebaran

  ilmu.Pendekatan Syeikh DaudPattani dalam bidang

  penulisan.

  Pengaruhnya di nusantara.

  199- 13 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

  &

  SETARA 2 PMR & SPM

  20 16- 20 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

  &

  SETARA 2 PMR & SPM

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  17/26

  17 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  21 23 - 27 Mei Pengajian al-QuranNur dan hidayah

  Ulum al-HadisSunan Sittah

  Ulum al-Quran

  Ilmu tafsir dan kitab-kitabtafsir

  1. Membaca ayat 34-64 surah an-Nur dengan

  lancar serta menterjemahkan ayat 35.

  2. Menerangkan intisari ayat.

  3. Menjelaskan maksud an-nur dan hidayahserta sebab manusia perlu kepadanya.

  4. Menjelaskan peringkat hidayah,cara

  mendapat dan memeliharanya5. Menjelaskan kelebihan orang yang

  mendapat hidayah.

  6. Menghuraikan sikap muslim terhadap al-

  Quran.

  7. Mengeluarkan pengajaran ayat.

  1. Menyenaraikan nama sunnan sittahberserta penyusunannya.

  2. Mengetahui riwayat hidup tokoh penyusunsunnan sittah.

  3. Membeza mitob penyusunan kitab-kitabtersebut serta kandungannya.

  4. Membezakan istilah-istilah periwayatanhadis yang biasa digunakan oleh ulamahadis.

  1. Menyatakan tarif tafsir.2. Menyenaraikan jenis-jenis tafsir.3. Menjelaskan kepentingan ilmu tafsir.

  Intisari ayat

  Maksud nur dan hidayahHidayah adlah anugerah

  Allah SWT kepadahambanya.

  Sebab-sebab manusia perlu

  kepada hidayahPeringkat-peringkat hidayah.

  Kelebihan orang yang

  mendapat hidayah Allah

  SWT.

  Pengajaran ayat.

  Pengenalan sunnan sittah.

  Istilah-istilah hadis

  Tarif ilmu tafsir.

  Jenis-jenis tafsir.Syarat-syarat untuk mentafsir

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  18/26

  18 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  4. Menerangkan syarat-syarat untukmentafsir al-Quran.

  5. Menerangkan metodologi kitab tafsir.al-Quran.

  Kepentingan ilmu tafsir.Sejarah perkembangan ilmu

  tafsir.Kesan perkembangan ilmu

  tafsir kepada tamadunmanusia.

  Mengenali kitab tafsir dan

  metodologi kitab tafsir.

  23 30 Mei- 3 Jun

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  24 6- 10 Jun

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  24 13-17 Jun Pengajian al-QuranKelebihan orang yang

  beriman

  1. Membaca ayat 1-30 surah as-Sajjadah dgnlancar dan menterjemahkan ayat 15-20.

  2. Menerangkan intisari ayat.3. Menjelaskan sebab nuzul ayat.4. Menerangkan maksud iman dan fasiq serta

  Sebab nuzul ayat

  Intisari ayat

  Maksud iman dan fasiqCiri-ciri orang yang beriman

  dan fasiq.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  19/26

  19 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  AkhlakAdab bermusafir

  ciri-cirinya.

  5. Menerangkan ganjaran orang yang berimandan balasan orang yang fasiq.

  6. Menerangkan cara menjauhi perbuatanfasiq.

  7. Menerangkan kedudukan orang fasiq dancontoh keburukan mereka yang perlu

  dijauhi.

  8. Menjelaskan fadilat membaca surahSajadah.

  9. Menjelaskan pengajaran ayat.

  1. Menjelaskan takrif dan dalil musafir.2. Menerangkan hukum dan hikmah

  bermusafir

  3. Menyenaraikan adab-adab bermusafir.4. Menghuraikan tanggungjawab ketikabermusafir

  Cara menjauhi perbuatan fasiq.

  Kedudukan dan keburukanorang fasiq.

  Pengajaran ayat.

  Takrif dan dalil.

  Hukum bermusafir

  Hikmah bermusafir

  Adab bermusafirTanggungjawab ketika

  bermusafir

  26 27 Jun- 1 Julai Pengajian al-Quran

  Hari Kiamat dan

  Keadilan Allah S.W.T

  1. Membaca ayat 1-96 Surah Al-Wakiah dgnlancar dan menterjemahkan ayat 1-11.

  2. Menjelaskan intisari ayat.3. Menjelaskan pengertian Al-Wakiah dan

  beriman dengannya.4. Menjelaskan proses berlakunya kiamat dan

  Intisari ayat Al-Wakiah dan

  hukum beriman kepadanya.Tanda-tanda dan prosesberlakunya kiamat.

  Hikmah Allah S.W.Tmerahsiakan berlakunya

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  20/26

  20 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  Tokoh-tokoh Islam

  Hassan al-Banna

  hikmahnya

  5. Menerangkan golongan manusia pada harikiamat.

  6. Menjelaskan hikmah Allah S.W.Tmerahsiakan waktu berlakunya kiamat.

  7. Menjelaskan gambaran nikmat yangdijanjikan.

  8. Menganalisis proses dan bukti pengadilanAllah.

  9. Menjelaskan pengajaran ayat.

  1. Mengenali latarbelakang.2. Menyatakan peranan Hassan Al-Banna

  dalam gerakan pembaharuan dalam Islam.

  3. Menjelaskan sumbangannya dalam gerakanIslam dan pemikiran Islam.

  4. Menghuraikan pengaruhnya dalam gerakanIslam antarabangsa.

  5. Menghuraikan penglibatannya dalamaktiviti kemasyarakatan.

  kiamat

  Golongan manusia pada harikiamat.

  Gambaran nikmat yangdijanjikan oleh Allah S.W.T.

  Proses dan bukti pengadilanAllah.

  Hikmah beriman dengan hari

  kiamat.Pengajaran ayat.

  Latarbelakang.

  Sumbangan dalam gerakan dan

  pemikiran Islam.

  Pengaruh dalam gerakan Islam

  antarabangsa.Penglibatan dalam aktiviti

  kemasyarakatan.

  Sanjungan cendikiawan

  terhadapnya.

  27

  4 -8 Julai SETARA III PMR & SPM

  2811- 15 Julai SETARA III PMR & SPM

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  21/26

  21 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  2918 Julai - 22 Julai Pengajian al-Quran

  Keagungan Allah SWT

  AkhlakAdab berjual beli

  1. Membaca ayat 1-24 surah al-Hasyr danmenterjemahkan ayat 21-24.

  2. Menghuraikan intisari ayat.3. Menjelaskan pengertian, keistimewaan,

  tujuan penurunan dan kandungan al-Quran.4. Menjelaskan Asma al- Husna yang terdapat

  dalam ayat 21-24.

  5. Menjelaskan perumpamaan yang terdapatdalam ayat 21-24.

  6. Menjelaskan bahawa semua makhluktunduk dan bertasbih kepada Allah SWT.

  7. Membincangkan pengertian syirik, bahayadan langkah mengatasinya.

  8. Menerangkan bentuk penyelewenganakidah.

  9. Menjelaskan pengajaran ayat.1. Menjelaskan takrif dan dalil jualbeli.2. Menjelaskan hukum jualbeli dalam Islam.3. Menjelaskan sebab Islam menggalakkan

  jualbeli.

  4. Menghuraikan adab-adab penjual danpembeli5. Menghuraikan kepentingan beradab dalam

  6. jualbeli dan kedudukannya dalam fardhukifayah

  Intisari ayat pengertian al-Quran dan keistimewaannya.

  Tujuan penurunan al-Quran.Asma al-Husna.

  Cara makhluk lain tunduk,patuh dan bertasbih kepada

  Allah S.W.T.

  Syirik dan bahayanya.Penyelewengan akidah.

  Pengajaran ayat.

  Takrif jualbeli dan dalil

  Hukum jualbeli.

  Faktor Islam menggalakkan

  jualbeli.

  Adab-adab jualbeli.

  Kepentingan beradab ketikaberjualbeli.

  Kepentingan berjualbeli dalam

  memenuhi fardhu kifayah

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  22/26

  22 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  30 25- 29 Julai AkhlakAdab berjuang

  Adab dengan

  pemimpin

  Tokoh-tokoh Islam

  1. Menjelaskan konsep berjuang dan dalil.2. Membezakan jenis-jenis perjuangan dalam

  Islam.

  3. Menghuraikan adab-adab berjuang dandalil-dalilnya.

  4. Menerangkan cara-cara melahirkansemangat juang.

  5. Membincangkan contoh-contoh perjuanganRasulullah S.A.Wdan para sahabat

  1. Menerangkan konsep pemimpin menurutIslam dan dalil.

  2. Menyenaraikan adab-adab denganpemimpin.

  3. Menerangkan batas-batas ketaatan kepadapemimpin.

  4. Menjelaskan kelebihan mentaati pemimpin.5. Menghuraikan kesan beradab dengan

  pemimpin.

  6. Membincangkan peranan pemimpin danadab para sahabat dengan Rasulullah

  S.A.W.

  1. Mengenali latarbelakang beliau.

  Konsep berjuang dan dalil.

  Jenis-jenis perjuangan.Kepentingan perjuangan dalam

  Islam.Adab-adab berjuang dan

  dalil.

  Cara melahirkan semangatjuang.

  Contoh-contoh perjuangan

  Rasulullah S.A.W dan para

  sahabat.

  Pemimpin menurut Islam.

  Adab-adab dengan pemimpin.

  Batas-batas ketaatan kepada

  pemimpin.

  Kelebihan mentaati pemimpin.

  Peranan pemimpin terhadap

  rakyat.

  Adab-adab para sahabatterhadap kepimpinan

  Rasulullah S.A.W

  Latarbelakang.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  23/26

  23 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  Syeikh Tahir Jalaluddin

  Hamka

  2. Menyatakan sumbangan beliau dalambidang ilmu dan pemikiran.

  3. Menjelaskan ketokohannya dalam bidangsastera dan ilmu falak.

  4. Menghuraikan pengaruh beliau dalambidang penulisan dan pendidikan.

  5. Membincangkan sanjungan cendikiawanterhadap ketokohan beliau.

  1. Menjelaskan latarbelakang.2. Menghuraikan sumbangan tokoh dalam

  pelbagai bidang.

  3. Menerangkan bidang perjuangannya.4. Menjelaskan hasil penulisan Hamka.5. Menghuraikan pengaruh Hamka kepada

  masyarakat Islam di alam melayu.6. Membincangkan penglibatan Hamka dalam

  politik.

  7. Membincangkan sanjungan cendikiawanterhadap ketokohan beliau.

  Sumbangan dalam bidang ilmu

  dan pemikiran.Ketokohan dalam bidang

  sastera dan ilmu falak.Pengaruh dalam bidang

  penulisan.Sanjungan cendikiawan

  terhadap beliau.

  Latarbelakang.

  Sumbangan dalam pelbagai

  bidang perjuangan.

  Hasil penulisan pengaruh

  Hamka.

  Sanjungan terhadapnya.

  31 1-5 Ogos Tamadun

  Islam di Nusantara

  1. Menerangkan teori kedatangan Islam keNusantara.2. Menjelaskan faktor-faktor penyebaran Islamdi Nusantara.

  3. Menerangkan kesan kedatangan Islam keNusantara.

  Teori kedatangan Islam ke

  Nusantara.Faktor-faktor penyebaranIslam.

  Kesan-kesan kedatanganIslam.

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  24/26

  24 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  Kerajaan SamuderaPasai

  1. Menerangkan latarbelakang penubuhankerajaan Samudera Pasai.

  2. Menjelaskan faktor Samudera Pasai munculsebagai pusat penyebaran Islam.

  3. Menghuraikan peranan kerajaan itumenyebarkan Islam di Nusantara.

  4. Menjelaskan kesan-kesan penyebaran Islam.5. Menerangkan faktor-faktor kejatuhannya.

  Latarbelakang

  Sistem pemerintahan.Samudera Pasai sebagai pusat

  penyebaran Islam.Kesan-kesan penyebaran Islam

  di Samudera Pasai.

  Faktor-faktor kajatuhanSamudera Pasai

  32 8- 12 Ogos Kerajaan MelakaKerajaan Aceh

  1. Menerangkan latarbelakang kerajaanMelaka.

  2. Menjelaskan faktor-faktor kerajaan Melakamuncul sebagai pusat penyebaran Islam.

  3. Menjelaskan pelaksanaan hukum kanunMelaka.

  4. Menghuraikan peranan kerajaan Melaka5. dalam menyebarkan Islam di Nusantara.6. Menerangkan kesan penyebaran Islam di

  Melaka.

  7. Menjelaskan faktor-faktor kejatuhankerajaan Melaka.

  Latarbelakang.

  Struktur pemerintahan

  kerajaan Melayu Melaka.

  Faktor Melaka sebagai pusat

  penyebaran Islam.

  Pelaksanaan hukum kanunMelaka.

  Peranan Melaka dalam

  menyebarkan Islam di

  Nusantara.

  Kesan penyebaran Islam diMelaka.

  Faktor kejatuhan kerajaan

  Melaka.33 15-19 Ogos

  ULANGKAJI

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  25/26

  25 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  34 22- 26 Ogos

  ULANGKAJI

  35 29 Ogos- 2 Sept

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

  36 5- 9 Sept

  ULANGKAJI

  37 12- 16 Sept

  ULANGKAJI

  38 19- 23 Sept

  ULANGKAJI

  39 26- 30 SeptPENGUKUHAN

  40 3- 7 Okt

  PENGUKUHAN

  41 10-14 Okt

  PENGUKUHAN42 17- 21 Okt

  PENGUKUHAN

 • 8/7/2019 RPT PQS T5 2009

  26/26

  26 Rancangan Pelajaran Tahunan 2011-PQS 5227

  SMK Agama Tun Said

  43 24- 28 Okt

  PENGUKUHAN

  44 31 Okt- 4 Nov

  PENGUKUHAN45 7- 11 Nov

  PENGUKUHAN

  46 14- 18 Nov

  PENGUKUHAN

  47 21- 24 NovCUTI AKHIR TAHUN BERMULA &

  PEPERIKSAAN SPM 2011