15
Pericolele de natură fizică, chimică si Pericolele de natură fizică, chimică si biologică in alimente biologică in alimente

Riscuri alimentare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Riscuri alimentare de ordin fizic, chimic si biologic

Citation preview

Page 1: Riscuri alimentare

Pericolele de natură fizică, chimică si Pericolele de natură fizică, chimică si

biologică in alimentebiologică in alimente

Page 2: Riscuri alimentare

Conform Codex Alimentarius siguranța alimentară Conform Codex Alimentarius siguranța alimentară reprezintă „garanția faptului că alimentele nu vor dăuna reprezintă „garanția faptului că alimentele nu vor dăuna consumatorilor atunci când sunt pregatite și/sau consumatorilor atunci când sunt pregatite și/sau consumate în conformitate cu specificațiile privind modul consumate în conformitate cu specificațiile privind modul de utilizare”de utilizare”, , siguranța alimentară urmărește:siguranța alimentară urmărește:

• • sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelorplantelor

• • siguranța activităţilor de procesare a alimentelor și/sau siguranța activităţilor de procesare a alimentelor și/sau a băuturilor, practici de igienă și siguranța livrării, a băuturilor, practici de igienă și siguranța livrării, depozitării și transportului alimentelordepozitării și transportului alimentelor

Page 3: Riscuri alimentare

Cele mai importante riscuri asupra sănătăţii, asociate cu Cele mai importante riscuri asupra sănătăţii, asociate cu alimentele sunt:alimentele sunt:

- contaminarea microbiologică a alimentelor- contaminarea microbiologică a alimentelor

- contaminarea chimică cu pesticide, metale grele sau alte - contaminarea chimică cu pesticide, metale grele sau alte substanţe toxicesubstanţe toxice

- folosirea de aditivi alimentari interzişi sau în cantităţii mai - folosirea de aditivi alimentari interzişi sau în cantităţii mai mari decât cele permisemari decât cele permise

- prezenţa diferitor obiecte străine în alimente ce pot afecta - prezenţa diferitor obiecte străine în alimente ce pot afecta sănătatea consumatorilorsănătatea consumatorilor

Page 4: Riscuri alimentare

Riscuri biologiceRiscuri biologice

Riscurile biologice se află într-o strânsă legătură cu materiaRiscurile biologice se află într-o strânsă legătură cu materia vie şi au ca principali reprezentanţi microorganismele sau germenii;vie şi au ca principali reprezentanţi microorganismele sau germenii; acestea sunt forme de viaţă care nu se potvedea cu ochiul liber. In acestea sunt forme de viaţă care nu se potvedea cu ochiul liber. In cadrul riscurilor biologice sunt cuprinse urmatoarele riscuri:riscurilecadrul riscurilor biologice sunt cuprinse urmatoarele riscuri:riscurile bacteriene, riscurile virale, riscurile legate de mucegaiuri şi riscurilebacteriene, riscurile virale, riscurile legate de mucegaiuri şi riscurile legate de parazitilegate de paraziti

Riscurile biologice pot fi Riscurile biologice pot fi împărţite în împărţite în patru mari categorii: fungice, patru mari categorii: fungice, bacteriene,bacteriene, virale, parazitare.virale, parazitare.

Page 5: Riscuri alimentare
Page 6: Riscuri alimentare

Riscurile fiziceRiscurile fizice

Prin riscuri fizice se înţelege prezenţa în alimente a unor Prin riscuri fizice se înţelege prezenţa în alimente a unor particule, a unor corpuri fizice, a unor fragmente de substanţe în stare particule, a unor corpuri fizice, a unor fragmente de substanţe în stare solidă, care în mod normal nu trebuie să se găsească în alimente. solidă, care în mod normal nu trebuie să se găsească în alimente. Exemple de riscuri fizice sunt reprezentate de pietricele, efecte Exemple de riscuri fizice sunt reprezentate de pietricele, efecte provenite de la angajaţi, ace, inele, păr sau de la animaleprovenite de la angajaţi, ace, inele, păr sau de la animale

Page 7: Riscuri alimentare

Definiţii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr Definiţii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 178/2002:178/2002:Pericol:Pericol: înseamnă un agent biologic, chimic sau fizic, sau o stare înseamnă un agent biologic, chimic sau fizic, sau o stare de, produse alimentare sau hrană pentru animale, cu potenţial de de, produse alimentare sau hrană pentru animale, cu potenţial de a cauza un efect negativ asupra sănătăţiia cauza un efect negativ asupra sănătăţii

Risc:Risc: înseamnă o funcţie a probabilităţii unui efect negativ asupra înseamnă o funcţie a probabilităţii unui efect negativ asupra sănătăţii şi gravitatea acelui efect, determinat de un pericol.sănătăţii şi gravitatea acelui efect, determinat de un pericol.

Analiza riscului:Analiza riscului: înseamnă un proces constând din trei componente înseamnă un proces constând din trei componente interconectate: evaluarea riscului, managementul riscului şi interconectate: evaluarea riscului, managementul riscului şi comunicarea riscurilor.comunicarea riscurilor.

Evaluarea riscurilor:înseamnă un proces cu baze ştiinţifice, Evaluarea riscurilor:înseamnă un proces cu baze ştiinţifice, constând din patru etape: identificarea pericolului, caracterizarea constând din patru etape: identificarea pericolului, caracterizarea pericolului, evaluarea expunerii şi caracterizarea riscului.pericolului, evaluarea expunerii şi caracterizarea riscului.

Page 8: Riscuri alimentare

Cerinţele siguranţei alimentareCerinţele siguranţei alimentare

•Alimentul se plasează pe piaţă numai dacă este sigur.Alimentul se plasează pe piaţă numai dacă este sigur.

•Alimentele considerate nesigure sunt cele care sunt:Alimentele considerate nesigure sunt cele care sunt:a)a)dăunătoare sănătăţii,dăunătoare sănătăţii, b) nepotrivite pentru consumul uman b) nepotrivite pentru consumul uman

•La elaborarea sau adoptarea legii alimentului trebuie să se La elaborarea sau adoptarea legii alimentului trebuie să se ţină seama de standardele internaţionale în vigoare precum şi de ţină seama de standardele internaţionale în vigoare precum şi de cele care sunt în curs iminent de revizuire-completarecele care sunt în curs iminent de revizuire-completare

•Dacă un aliment care este nesigur face parte dintr-o şarjă sau un Dacă un aliment care este nesigur face parte dintr-o şarjă sau un lot, este de presupus că toate alimentele ce formează şarja sau lot, este de presupus că toate alimentele ce formează şarja sau lotul sunt de asemenea nesigurelotul sunt de asemenea nesigure

Page 9: Riscuri alimentare

Deşii măsurile de protecţie ce se impun pentru o alimentaţie sigură şi Deşii măsurile de protecţie ce se impun pentru o alimentaţie sigură şi lipsită de riscuri sunt din ce în ce mai drastice, acestea nu au fost în lipsită de riscuri sunt din ce în ce mai drastice, acestea nu au fost în totalitate eliminate de pe piaţă. Încă se întâlnesc cazuri ce pot pune totalitate eliminate de pe piaţă. Încă se întâlnesc cazuri ce pot pune sau pun în pericol siguranţa alimentară.sau pun în pericol siguranţa alimentară.

•Carnea de vită produsă de o companie mare din Canada era infestată Carnea de vită produsă de o companie mare din Canada era infestată cu E. Colicu E. Coli

•Spanacul cu ListeriaSpanacul cu Listeria

•Ouă cu salmonellaOuă cu salmonella

•KFC cu salmonellaKFC cu salmonella

Page 10: Riscuri alimentare

 Puii KFC din China sunt hrăniţi cu chimicale atât de Puii KFC din China sunt hrăniţi cu chimicale atât de

toxice încât ucid muştele care zboară prin zona hranei toxice încât ucid muştele care zboară prin zona hranei pentru pui, conform unor rapoarte din presa chineză.pentru pui, conform unor rapoarte din presa chineză.Un furnizor chinez de carne de pasăre pentru un lanţ de fast Un furnizor chinez de carne de pasăre pentru un lanţ de fast food-uri KFC a fost descoperit ca accelerând creşterea puilor food-uri KFC a fost descoperit ca accelerând creşterea puilor prin utilizarea de aditivi alimentari dăunători, declanşând prin utilizarea de aditivi alimentari dăunători, declanşând temeri privind siguranţa consumatorilor.temeri privind siguranţa consumatorilor.

Page 11: Riscuri alimentare

•Urme de antibiotice şi Urme de antibiotice şi antiinfamatoare în carne ce pot antiinfamatoare în carne ce pot produce deteriorări neurologice produce deteriorări neurologice la oameni sau tulburări la la oameni sau tulburări la nivelul rinichilor, ulcer de nivelul rinichilor, ulcer de stomac, probleme la colon. stomac, probleme la colon.

•Conţinut crescut de Conţinut crescut de mercur (trei ori mai mare mercur (trei ori mai mare decât cea permisă pentru decât cea permisă pentru o femeie într-o zi )în o femeie într-o zi )în siropul de porumb cu care siropul de porumb cu care sunt îndulciţi fulgii de sunt îndulciţi fulgii de ovăz.ovăz.

•Creveţi contaminaţi Creveţi contaminaţi cu antibiotice, cu antibiotice, chimicale pentru chimicale pentru curăţat folosite în curăţat folosite în fermele de creveţi, fermele de creveţi, reziduri de pesticide reziduri de pesticide toxice şi bucăţi de toxice şi bucăţi de insecte insecte

•Multe dintre conservele Multe dintre conservele din metal sau din din metal sau din recipientele din plastic recipientele din plastic conţin Bisfenol A (BPA), conţin Bisfenol A (BPA), un compus care a fost un compus care a fost legat de o serie de legat de o serie de probleme deprobleme de sănătate, sănătate, cum ar fi dezvoltarea cum ar fi dezvoltarea anormală a organelor anormală a organelor reproductive, probleme reproductive, probleme comportamentale la copii,comportamentale la copii, boliboli cardiovasculare şi cardiovasculare şi modificarea nivelului demodificarea nivelului de insulină, care duce lainsulină, care duce la diabetdiabet

Page 12: Riscuri alimentare

Efectele nefavorabile apar numai la unii aditivi si numai daca nu se respecta trei conditii impuse:

-sa fie folositi numai -sa fie folositi numai aditivi autorizati si aditivi autorizati si numai in alimentele numai in alimentele

mentionate in ordinele mentionate in ordinele amintite;amintite;

-s-săă nu se  nu se depdepăăseascseascăă  

limitele maximlimitele maximee

  admise;admise; - aditivii s- aditivii săă respecte respecte

conditiile de conditiile de puritate puritate impuse.impuse.

Page 13: Riscuri alimentare

Riscurilor pe care le presupune folosirea necontrolată a aditivilor alimentări: • iritarea mucoaselor tubului digestiv

• obligă organismul să folosească unii nutrienti pentru transformarea unor aditivi în produşi nenocivi şi uşor deeliminate pe cale renală

• inactivarea unor vitamine

• modificări ale florei intestinale

• stări alergice

•posibile efecte cancerigene şi teratogene

• hiperconsum alimentar datorită însuşirilor senzoriale atragatoare, conferite

Page 14: Riscuri alimentare

C o n c l u z i iC o n c l u z i i

Odată cu creşterea producţiilor în masă, riscurile la care Odată cu creşterea producţiilor în masă, riscurile la care sunt supuşi consumatorii au crescut şi ele sunt supuşi consumatorii au crescut şi ele

Pentru o piaţă mai sigură este necesară respectarea cu Pentru o piaţă mai sigură este necesară respectarea cu stricteţe a legilor şi normelor în vigoare, verificarea cu stricteţe a legilor şi normelor în vigoare, verificarea cu atenţie a produselor înaintea distribuirii lor pe piaţă dar atenţie a produselor înaintea distribuirii lor pe piaţă dar şi păstrarea lor conform cerinţelorşi păstrarea lor conform cerinţelor

Cercetarea în domeniu ar trebuii să fie intensă şi Cercetarea în domeniu ar trebuii să fie intensă şi continuăcontinuă

Page 15: Riscuri alimentare

Vă mulţumesc!Vă mulţumesc!

PPăăunescu Mihaela unescu Mihaela EvelinaEvelinaGrupa 502Grupa 502