EVALUARE RISCURI STIVUITORIST

Embed Size (px)

Citation preview

EVALUARE FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

Page - 1 - of 23

CUPRINS:

CAP.I. INTRODUCERE.

CAP.II. PREZENTAREA METODEI DE EVALUARE.

CAP.III. EVALUAREA FACTORILOR DE RISC SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA.

CAP.IV. CONCLUZII.

Page - 2 - of 23

CAP.I.

INTRODUCERE

1.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA PENTRU CARE S-A FACUT EVALUAREA.Din cele 15 locuri de munca identificate, in prezenta lucrare s-a facut evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala pentru postul de : - mecanic utilaje: motostivuitorist. 1.1.1. PROCESUL DE MUNCA. Incarca, descarca si transporta diferite materii prime, produse finite si piese cu ajutorul motostivuitorului. 1.1.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACELE DE PRODUCTIE: - motostivuitor Linde; - piese metalice; - materii prime: feldspat, argila, nisip, caolin, samot, apa, oxid de zinc, wollastonit, etc. - produse finite; - materiale diverse: paleti lemn, cutii carton, carton pentru ambalare, etc. - piese de schimb; - trusa de scule; - carburant = motorina; - lubrifianti (ulei motor, ulei transmisie, ulei hihraulic, unsori); - antigel; - lichid de frana; - electrolit baterii acumulator (solutie de acid sulfuric); - dispozitive de suspendare; - elemente de legare in sarcina; - dispozitive de agatare. SARCINA DE MUNCA: - sosirea la serviciu; - receptionarea cheilor si a documentatiei de la seful ierarhic; - verificarea starii tehnice a motostivuitorului inainte de inceperea programului de lucru; - completarea nivelurilor deficitare (de ulei, lichid frana, etc.); - executa urmatoarele lucrari: - incarcare materii prime, produse finite si piese; - descarcare materii prime, produse finite si piese; - transport si depozitare produs finit; - verifica din nou starea tehnica a motostivuitorului; - raporteaza toate neregulile intampinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnica; - participa la reparatii si revizii tehnice executand lucrari de complexitate mica, medie si mare; aceste lucrari fiind stabilite de catre seful ierarhic. Page - 3 - of 23

MEDIUL DE MUNCA: Executantul isi desfasoara activitatea atat in aer liber cat si in incinta inchisa (hala). Mediul de munca se caracterizeaza prin: - temperaturi ridicate pe timp de vara si scazute pe timp de iarna; - curenti de aer; - iluminat natural si artificial; - pulberi pneumoconiogene (praf, pulberi metalice).

Page - 4 - of 23

CAP.II. PREZENTAREA METODEI DE EVALUARE.Metoda INCDPM de evaluare a riscurilor (metoda Pece). Aplicarea metodei presupune parcurgerea urm toarelor etape: Definirea sistemului de analizat (loc de munc /post de lucru); Identificarea factorilor de risc din sistem; Evaluarea riscurilor de accidentare i mboln vire profesional ; Ierarhizarea riscurilor, stabilirea priorit ilor de prevenire i propunerea m surilor de prevenire. 1. Definirea sistemului de analizat. n aceast etap se efectueaz analiza detaliat a locului de munc , urm rindu-se, n principal: identificarea i descrierea componentelor sistemului de munc i modului s u de func ionare: scopul sistemului, descrierea procesului tehnologic, a opera iilor de munc , ma inile i utilajele folosite parametri i caracteristici func ionale, unelte etc.; precizarea sarcinii de munc ce revine executantului; Informa iile necesare pentru aceast etap se preiau din documentele puse la dispozi ie de unitatea evaluat (fi a tehnologic , c r ile tehnice ale echipamentelor de munc , fi a postului pentru executant, caiete de sarcini, buletine de determinare a noxelor, instruc iuni proprii de securitate a muncii). O surs complementar de informa ii pentru definirea sistemului o constituie discu iile cu lucr torii de la locul de munc analizat. 2. Identificarea factorilor de risc din sistem. n aceast etap , pentru fiecare component a sistemului de munc , se identific disfunc iile care pot apare, n toate situa iile previzibile i probabile de func ionare. Aceast identificare se face pe baza Listei de identificare a factorilor de risc (tabelul 2.1) Factorii de risc identifica i se nscriu n Fi a de evaluare a locului de munc (tabelul 2.2). Tabelul 2.1. Lista de identificare a factorilor de risc A. EXECUTANT 1. AC IUNI GRE ITE 1.1. Executare defectuoas de opera ii comenzi,manevre, pozi ion ri, fix ri, asambl ri, reglaje, utilizare gre it a mijloacelor de protec ie 1.2. Nesincroniz ri de opera ii ntrzieri, devans ri 1.3. Efectuarea de opera ii neprev zute de sarcina de munc pornirea echipamentelor de munc ntreruperea func ion rii echipamentelor de munc alimentarea sau oprirea aliment rii cu energie (curent electric, fluide energetice etc.); deplas ri, sta ion ri n zone periculoase deplas ri cu pericol de c dere: o de la acela i nivel: prin dezechilibrare, alunecare, mpiedicare; o de la n l ime: prin p ire n gol, prin dezechilibrare, prin alunecare. Page - 5 - of 23

1.4. Comunic ri accidentogene 2. OMISIUNI 2.1. Omiterea unor opera ii 2.2. Neutilizarea mijloacelor de protec ie B. SARCINA DE MUNC 1. CON INUT NECORESPUNZ TOR AL SARCINII DE MUNC N RAPORT CU CERIN ELE DE SECURITATE 1.1. Opera ii, reguli, procedee gre ite 1.2. Absen a unor opera ii 1.3. Metode de munc necorespunz toare (succesiune gre it a opera iilor) 2. SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONAT N RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI 2.1. Solicitare fizic efort static, pozi ii de lucru for ate sau vicioase, efort dinamic 2.2. Solicitare psihic ritm de munc alert, decizii dificile n timp scurt, opera ii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii C. MIJLOACE DE PRODUC IE 1. FACTORI DE RISC MECANIC 1.1. Mi c ri periculoase 1.1.1.Mi c ri func ionale ale echipamentelor tehnice (organe de ma ini n mi care, curgeri de fluide, deplas ri ale mijloacelor de transport) 1.1.2.Autodeclan ri sau autobloc ri contraindicate ale mi c rilor func ionale ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor 1.1.3.Deplas ri sub efectul gravita iei: alunecare, rostogolire, rulare pe ro i, r sturnare, c dere liber , scurgere liber , deversare, surpare etc. 1.1.4.Deplas ri sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule, deviere de la traiectoria normal , balans, recul, ocuri excesive, jet, erup ie 1.2. Suprafe e sau contururi periculoase: n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive, adezive etc. 1.3. Recipiente sub presiune 1.4. Vibra ii excesive ale echipamentelor tehnice 2. FACTORI DE RISC TERMIC 2.1. Temperatura ridicat a obiectelor sau suprafe elor 2.2. Temperatura cobort a obiectelor sau suprafe elor 2.3. Fl c ri, flame 3. FACTORI DE RISC ELECTRIC 3.1. Curentul electric: atingere direct , atingere indirect , tensiune de pas 4. FACTORI DE RISC CHIMIC 4.1. Substan e toxice 4.2. Substan e caustice 4.3. Substan e inflamabile 4.4. Substan e explozive 4.5. Substan e cancerigene 5. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme (bacterii, virusuri, riche i, spirochete, ciuperci, protozoare etc.) Page - 6 - of 23

5.2. Plante periculoase (ex. ciuperci otr vitoare) 5.3. Animale periculoase (ex. erpi venino i) D. MEDIU DE MUNC 1. FACTORI DE RISC FIZIC 1.1. Temperatura aerului ridicat , sc zut 1.2. Umiditatea aerului ridicat , sc zut 1.3. Curen i de aer 1.4. Presiunea aerului ridicat , sc zut 1.5. Aeroionizarea aerului 1.6. Suprapresiune n adncimea apelor 1.7. Zgomot 1.8. Ultrasunete 1.9. Vibra ii 1.10. Iluminat nivel de iluminare sc zut, str lucire, plpire 1.11. Radia ii 1.11.1. Electromagnetice infraro ii, ultraviolete, microunde, de frecven nalt /medie/joas , laser 1.11.2. Ionizante alfa, beta, gamma 1.12. Poten ial electrostatic 1.13. Calamit i naturale tr snet, inunda ii, vnt puternic, grindin , viscol, alunec ri, surp ri, pr bu iri de teren sau copaci, avalan e, seisme etc.) 1.14. Pulberi pneumoconiogene 2. FACTORI DE RISC CHIMIC 2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici 2.2. Pulberi n suspensie n aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi 3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 3.1. Microorganisme n suspensie n aer (bacterii, virusuri, riche i, spirochete, ciuperci, protozoare etc.) 4. CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI: subteran, acvatic, subacvatic, ml tinos, aerian, cosmic etc. 3. Evaluarea riscurilor de accidentare i mboln vire profesional . Pentru fiecare factor de risc identificat trebuie determinat forma concret de manifestare care se nregistreaz n Fi a de evaluare a locului de munc . De asemenea, trebuie stabilite consecin ele maxime previzibile i probabilitatea de producere a unui eveniment ca urmare a ac iunii unui factor de risc. n acest scop se utilizeaz toate informa iile relevante, cum ar fi statistica accidentelor de munc i mboln virilor profesionale, nregistr ri privind incidentele i accidentele u oare, buletinele de determin ri de noxe etc. Consecin a maxim previzibil pentru un factor de risc se ncadreaz n una din cele 7 clase de gravitate stabilite de metod (tabelul 2.3). Probabilitatea de producere a unui eveniment se determin pe baza informa iilor men ionate i se ncadreaz n una din cele 6 clase de probabilitate stabilite prin metod (tabelul 2.4). Pentru fiecare factor de risc se determin cuplul gravitate probabilitate (g,p) din Grila de evaluare a riscurilor (tabelul 2.5). Pe baza acestei perechi de valori, se determin nivelul par ial de risc, cu ajutorul Scalei de ncadrare a nivelelor de risc/securitate (tabelul 2.6). Page - 7 - of 23

Nivelul de risc global (Nr) pe locul de munc /postul de lucru se calculeaz ca medie ponderat a nivelelor par iale de risc, corespunz toare factorilor de risc identifica i. Pentru ca rezultatul ob inut s reflecte ct mai exact realitatea, se utilizeaz ca element de ponderare rangul factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc par ial. Tabelul 2.2. Num r de Unitatea: persoane expuse: FI A DE EVALUARE A LOCULUI DE Durata expunerii Sec ia: MUNC (h/zi): Locul de Nivel de risc munc : global:Componenta sistemului de munc EXECUTANT SARCINA DE MUNC MIJLOACE DE MUNC MEDIU DE MUNC Factori de Forma concret Consecin a Probabilitate Clasa Clasa de Nivelul risc de manifestare a maxim de de probade identifica i factorilor de risc previzibil producere gravitate bilitate risc

Tabelul 2.3. Scala de cotare a gravit ii consecin elor ac iunii factorilor de risc asupra organismului uman Clasa de Consecin e Gravitatea consecin elor gravitate - consecin e minore reversibile cu incapacitate de munc previzibil 1 NEGLIJABILE pn la 3 zile calendaristice (vindecare f r tratament) - consecin e reversibile cu o incapacitate de munc previzibil de 32 MICI 45 zile care necesit tratament medical - consecin e reversibile cu o incapacitate de munc previzibil de 3 MEDII 45-180 zile care necesit tratament medical i prin spitalizare - consecin e ireversibile cu o diminuare a capacit ii de munc de 4 MARI maxim 50% (invaliditate gr.III) - consecin e ireversibile cu pierdere ntre 50-100% a capacit ii de 5 GRAVE munc , dar cu posibilitatea de autoservire (invaliditate gr.II) FOARTE - consecin e ireversibile cu pierderea total a capacit ii de munc i 6 GRAVE a capacit ii de autoservire (invaliditate de gr.I) 7 MAXIME - deces Page - 8 - of 23

Tabelul 2.4. Scala de cotare a probabilit ii de producere a unui eveniment ca urmare a ac iunii factorilor de risc Clasa de Evenimente probabilitate 1 EXTREM DE RARE 2 FOARTE RARE 3 RARE PU IN 4 FRECVENTE 5 FRECVENTE FOARTE 6 FRECVENTE Probabilitate de producere 1 eveniment la peste 10 ani 1 eveniment la 5 10 ani 1 eveniment la 2 5 ani 1 eveniment la 1 2 ani 1 eveniment la 1 lun 1 an 1 eveniment la mai pu in de 1 lun

Tabelul 2.5. Grila de evaluare a riscurilor 1 Extrem de rar CLASE DE PROBABILITATE 2 3 4 5 Frecvent 1 lun 1 an (7,5) (6,5) (5,5) (4,5) (3,5) (2,5) (1,5) Pu in frecvent Foarte rar Rar 6 Foarte frecvent (7,6) (6,6) (5,6) (4,6) (3,6) (2,6) (1,6) 10 ani

2-5 ani (7,3) (6,3) (5,3) (4,3) (3,3) (2,3) (1,3)

CLASE DE GRAVITATE 7 6 5 4 3 2 1

Consecin e Maxime Foarte grave Grave Mari Medii Mici Neglijabile Deces Invaliditate gr.I

(7,1) (6,1)

(7,2) (6,2) (5,2) (4,2) (3,2) (2,2) (1,2)

(7,4) (6,4) (5,4) (4,4) (3,4) (2,4) (1,4)

Invaliditate gr.II (5,1) Invaliditate gr.III IM 45-180 zile IM 3-45 zile IM 10 ani compresor); - lovire de catre cabluri in cazul ruperii acestora in sarcina; F2. Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasaDeces 2 5 ani rea in incinta organizatiei si la punctele de lucru; F3. Autoblocarea functionarii mecanismului de directie sau Deces > 10 ani a sistemului de franare, in mers; F4. Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau Deces > 10 ani a rotilor in atelierul mecanic, in timpul reparatiilor; F5. Rasturnare produse finite, materiale neasigurate Deces 5 - 10 ani impotriva deplasarilor necontrolate; F6. Cadere libera de scule, piese, materiale: la lucrul sub Deces > 10 ani utilaj in cazul reparatiilor; F7. Scurgere libera de uleiuri, carburanti, lichid de frana, la ITM 3-45 1 luna lucrul sub utilaj; zile 1 an F8. Deviere de la traiectoria normala a sarcinilor in cazul Deces > 10 ani functionarii incorecte a sistemelor de comanda; F9. Strivire de catre mase aflate in faza de balans; Deces > 10 ani F10. Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor INV 1 luna instalatiilor hidraulice; gr.III 1 an F11. Taiere, intepare, la contactul cu suprafete periculoase, ITM 3-45 < 1 luna in special la operatiile de revizii,legare sarcina, zile pozitionare; F12. Vibratii in regim continuu la conducerea stivuitorului, ITM 45provocate de functionarea motorului, neregularitatile 2 5 ani 180zile cailor de rulare si inexistenta sistemului de amortizare. FACTORI DE F13. Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental ITM 3-45 1 luna RISC la inspectii si reparatii (galerii, sistem de evacuare, bloc zile 1 an TERMIC motor, compresor, circuite de racire apa/ulei); F14. Temperatura coborata a suprafetelor atinse la lucrul in ITM 3-45 1 luna aer liber in anotimpul rece. zile 1 an FACTORI DE F15. Electrocutare prin atingere indirecta: RISC - patrundere a unor portiuni de utilaj in zona de ELECTRIC influenta, - atingerea unor suprafete metalice aflate accidental Deces 5 - 10 ani sub tensiune, - deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de impamantare, inclusiv in zone in care exista tensiune de pas. FACTORI DE F16. Lucrul cu substante toxice: antigel, lichid de frana; Deces > 10 ani RISC CHIMIC F17. Lucrul cu substante caustice: electrolitul bateriilor de ITM 455 - 10 ani acumulatori arsura chimica; 180 zile F18. Lucrul cu substante inflamabile ( uleiuri, unsori, ITM 45 5 - 10 ani motorina ). 180 zile

Page - 14 - of 23

Clasa de gravitate Clasa de probabilitate Nivelul de risc 5 6 77 1 3 7 7 7 7 7 2 7 7 4 2 3 2 2 3 1 1 2 1 5 1 1 5 6 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 7 2 4 7 3 3 1 2 2 3 2 2

Consecin a maxim previzibil

0 MEDIUL DE MUNCA

1

2

3

41 luna 1 an 1 luna 1 an 1 luna 1 an 1 2 ani > 10 ani 1 2 ani < 1 luna > 10 ani > 10 ani > 10 ani > 10 ani > 10 ani > 10 ani > 10 ani

52 2 2 3 7 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7

65 5 5 4 1 4

73 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 4

FACTORI DE F19. Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul in ITM 3-45 RISC aer liber; zile FIZIC F20. Curenti de aer la lucrul in aer liber sau din cauza unor ITM 3-45 neetanseitati; zile F21. Pulberi pneumoconoigene in atmosfera mediului de ITM 3-45 munca; zile F22. Zgomot cauzat de functionarea motorului; ITM 45 180 zile F23. Calamitati naturale: trasnet, inundatie, alunecari de, teren, prabusiri de copaci, seisme. Deces SUPRASOLI- F24. Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a unor CITARE piese, subansambluri grele. FIZICA SUPRASOLI- F25. Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau CITARE lucrul la stationare, decizii dificile in timp scurt, PSIHICA operatii repetitive de ciclu scurt si mediu. ACTIUNI F26. Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, intr-un GRESITE stadiu avansat de oboseala sau dupa administrarea unor medicamnete; F27. Executarea de manevre nepermise de legislatia care reglementeaza circulatia pe drumurile publice sau de prevederile tehnologice in timpul lucrului la stationare; F28. Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie, instalatia electrica, instalatia de franare; F29. Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de trafic si meteorologice F30. Coborarea pantelor cu maneta de viteze in pozitia neutru; F31. Blocarea limitatorului de sarcina; F32. Ridicarea de sarcini peste limita maxima admisa; ITM 45 180 zile ITM 45 180 zile Deces Deces Deces Deces Deces Deces Deces

SARCINA DE MUNCA EXECU TANT

6 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2

OMISIUNI

F33. Umflarea anvelopelor fara utilizarea dispozitivului de protectie impotriva desprinderii accidentale a sigurantei Deces > 10 ani rotilor (inel); F34. Deplasari, stationari in zone periculoase: - in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, Deces 2 5 ani - pe caile de acces auto; F35. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, ITM 3-45 1 2 ani dezechilibrare; zile F36. Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, Deces > 10 ani dezechilibrare; F37. Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplata intr-o Deces > 10 ani treapta de viteza si fara actionarea ambreiajului. F38. Omiterea utilizarii echipamentului individual de Deces 5 - 10 ani protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.

Page - 15 - of 23

3.3. NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISCLocul de munca nr. 1

NIVELUL GLOBAL DE RISC = 3,33

Page 16 of 23

3.4. Nivelul de risc global al locului de munca este: 3,33

Nivelul de risc global al locului de munca se calculeaz ca medie ponderat a nivelelor par iale de risc, corespunz toare factorilor de risc identifica i. Ca element de ponderare s-a utilizat rangul factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc par ial:

7RiriNrg1=

7ri

Nr ri Ri n

- este nivelul de risc global pe loc de munc ; - rangul factorului de risc i; - nivelul de risc pentru factorul de risc i; - num rul factorilor de risc identifica i la locul de munc /postul de lucru.

Page 17 of 23

3.5. FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA NR.1CERAMICA BIANCA PLOIESTI STIVUITORIST Numar de persoane expuse: Durata expunerii (h/zi): Nivel de risc global: 3 8 3,33

Unitatea: Sec ia: Locul de munca:

3.4. FI A DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNC

Nr. Crt.

FACTORUL DE RISC (forma concreta de manifestare) Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta organizatiei si la punctele de lucru.

NIVELUL DE RISC

RISCUL

MASURI PROPUSE Masuri tehnice: Interzicerea, stationarii sau deplasarii pe caile de acces auto de pe drumurile publice, precum si instruirea lucratorilor in acest sens; Marcarea zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile legale si instructiunile proprii SSM; Respectarea stricta a vitezelor de deplasare in incinta organizatiei; Masuri organizatorice: Instruirea lucratorlor privind importanta respectarii Codului de circulatie rutiera; Accentuare in cadrul instruirii de protective a muncii a aspectelor privind importanta respectarii Codului de circulatie rutiera. Masuri tehnice: Asigurarea realizarii controlului starii fizice a elementelor circuitelor hidraulice la inceperea programului.

1.

F2

5

2.

Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor instalatiilor hidraulice;

F10

5

Page 18 of 23

Nr. Crt.

FACTORUL DE RISC (forma concreta de manifestare) Deplasari, stationari in zone periculoase: 1.- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, 2.- pe caile de acces auto.

NIVELUL DE RISC

RISCUL

MASURI PROPUSE Masuri tehnice: Interzicerea, stationarii sau deplasarii pe caile de acces auto, precum si instruirea lucratorilor in acest sens; Marcarea zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile legale si instructiunile proprii SSM; Masuri organizatorice: Instruirea lucratorilor privind importanta respectarii Codului de ci rculatie rutiera; Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate neatentie fata de operatiile executate, intrarea, chiar si numai cu portiuni ale corpul;ui, in interiorul zonelor de pericol, etc. Masuri tehnice: Ancorarea produsului finit si a pieselor conform normelor specific de securitate a muncii; Masuri organizatorice: Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii tehnologiei de lucru si a restrictiilor de securitate. Masuri tehnice: Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatajelor din zona de lucru; Masuri organizatorice: Urmarirea graficului de verificare a mijloacelor de protectie din dotare (atat echipamente tehnice cat si echipamentul individual de protective); Control periodic cu tematica vizand respectarea masurilor de electrosecuritate.

3.

F34

5

Rasturnarea produselor finite/materialelor neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate; 4. F5 4

5.

Electrocutare prin atingere indirecta: 1.- patrundere a unor portiuni de utilaj in zona de influenta, 2.- atingerea unor suprafete metalice aflate accidental sub tensiune, 3.- deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de impamantare, inclusiv in zone in care exista tensiune de pas.

F15

4

Page 19 of 23

Nr. Crt.

FACTORUL DE RISC (forma concreta de manifestare) Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau lucrul la stationare, decizii dificile in timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si mediu. Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.

NIVELUL DE RISC

RISCUL

MASURI PROPUSE Masuri organizatorice: Control medical periodic; Alcatuirea traseelor cu o respectare judicioasa a alternantei conducere/odihna. Masuri tehnice: Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protective corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata; Masuri organizatorice: Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea incomplete a mijloacelor de protective, etc. Verificarea prin control permanent, din partea sefului ierarhic superior.

6.

F25

4

7.

F38

4

Page 20 of 23

CAP.IV. CONCLUZII: interpretarea rezultatelor evaluarii pentru locul de munca nr.1Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca nr.1 este egal cu 3,33, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor demunca cu risc acceptabil. Rezultatul este sustinut de Fisa de evaluare nr. 3.2 , din care se observa ca, din totalul de 38 de factori de risc identificati (v. Fig.1), numai 7 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3, zero factori incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim, 0 incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare, 3 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti 4 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu. Cei sapte factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt: F2 Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta organizatiei si la punctele de lucru; N.V.P.R. 5 F10 Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor instalatiilor hidraulice; F34 Deplasari, stationari in zone periculoase: 1.- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, 2.- pe caile de acces auto; F5 Rasturnarea produselor finite/materialelor neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate; F15 Electrocutare prin atingere indirecta: 1.- patrundere a unor portiuni de utilaj in zona de influenta, 2.- atingerea unor suprafete metalice aflate accidental sub tensiune, 3.- deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de impamantare, inclusiv in zone in care exista tensiune de pas; F25 Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau lucrul la stationare, decizii dificile in timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si mediu; F38 Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare. N.V.P.R. 5

N.V.P.R. 5 N.V.P.R. 4

N.V.P.R. 4 N.V.P.R. 4 N.V.P.R. 4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor sapte factori de risc (care se situeaza in domeniul inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in Fisa de masuri propuse pentru locul de munca nr.1.

Page 21 of 23

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza: 47,37 % 13,16 % 5,26 % 34,21 % factori proprii mijloacelor de productie; factori proprii mediului de munca; factori proprii sarcinii de munca; factori proprii executantului.

y y y y

si reprezentata grafic in fig.2. Din analiza Fisei de evaluare se constata ca, 60,53 % dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE).

Page 22 of 23

Fig. 2. PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA. Locul de munca nr. 1

NIVELUL GLOBAL DE RISC = 3,33

Page 23 of 23