of 45 /45
MANAGEMENT DE PROIECT Titular curs: prof. dr. ing. Mircea Covrig as. ing. Cristina Gheorghe An universitar 2007- 2008, Semestrul I CURS 12: Riscurile proiectului

Slide Riscuri

  • Upload
    mamulex

  • View
    795

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

risc

Citation preview

Page 1: Slide Riscuri

MANAGEMENT DE PROIECT

Titular curs: prof. dr. ing. Mircea Covrig

as. ing. Cristina Gheorghe

An universitar 2007- 2008, Semestrul I

CURS 12: Riscurile proiectului

Page 2: Slide Riscuri

9.1. Definirea riscului “reprezintă posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a

avea de înfruntat un necaz sau de a avea de suportat o pagubă” (DEX)

generează crize care pot influenţa funcţionarea normală a proiectului

este determinat de totalitatea cauzelor care conduc la întârzieri sau nerealizări în cadrul proiectelor: schimbarea condiţiilor economice invalidarea experienţei anterioare cunoaşterea imperfectă a diverşilor parametri care

influenţează proiectul optimismul sau pesimismul echipei de analiză erori tehnice, economice sau de analiză etc.

Page 3: Slide Riscuri

este direct proporţional cu complexitatea proiectului

scopul studiului riscurilor în cadrul managementului de proiect constă în stabilirea fezabilităţii acestuia în contextul constrângerilor proiectului

în momentul elaborării propunerii de proiect constrângerile se pot clasifica în:

constrângeri cunoscute: legislaţie, structuri organizatorice, buget, termen de execuţie etc.

constrângerile necunoscute, care la rândul pot fi: constrângeri previzibile – efecte cunoscute care pot apărea cu

mare probabilitate în desfăşurarea proiectului: inflaţie, modificări de preţuri, plecarea unui membru al echipei, întârzieri în livrarea unei piese etc.

Page 4: Slide Riscuri

constrângeri imprevizibile, care la rândul lor se pot:- datora unor cauze care nu aparţin echipei proiectului: accidente

de transport, falimentul unor parteneri, defecte tehnologice etc.

- datora unor surse care aparţin echipei: greşeli de planificare, lipsa personalului, reducerea finanţării etc.

domenii de risc potenţial pentru un proiect: rezultatele proiectului implementarea proiectului resursele proiectului sănătate şi siguranţa mediul înconjurător eşecuri tehnice şi tehnologice imposibilitatea finanţării la timp legislaţie

Page 5: Slide Riscuri

9.2 Studiul riscurilor unui proiect

presupune:

1. identificarea şi clasificarea riscurilor

2. analiza riscurilor

3. gestionarea riscurilor

Page 6: Slide Riscuri

9.2.1 Identificarea şi clasificarea riscurilor

începe încă din perioada de planificare – vezi construirea matricii proiectului

continuă pe întreaga perioadă de realizare a proiectului

se urmăresc riscurile privind realizarea activităţilor, obţinerea rezultatelor şi atingerea obiectivelor – vezi matricea proiectului

participă echipa de conducerea proiectului, care poate să coopereze şi cu specialişti în domeniu

întreaga responsabilitate îi revine managerului de proiect

Page 7: Slide Riscuri

se identifică toate riscurile potenţiale care pot influenţa realizarea unei activităţi sau obiectiv

dintre acestea se păstrate numai riscurile posibile care se analizează din punct de vedere al predictibilităţii şi se cataloghează

Page 8: Slide Riscuri

Clasificarea riscurilor în funcţie de natura lor: Riscul de piaţă

se referă la modul în care este primit de către piaţă „produsul” oferit de proiect

se manifestă prin variabilitatea volumului şi/sau a preţului produsului

caz limită - „produsul” nu va fi vandabil

măsuri pentru reducerea riscului: realizarea unui studiu de piaţă cunoaşterea mediului concurenţial

Page 9: Slide Riscuri

Riscul tehnologic

se referă la posibilele efecte ale tehnologiei folosite asupra produselor, operatorilor sau a mediului (specific proiectelor cu caracter industrial)

riscurile tehnologice invizibilele (toxic, chimic, incendiu, nuclear) trebuie tratate separat

caz limită - tehnologia prevăzută nu dă rezultatele scontate; „idea” tehnologică nu este corectă şi produce efecte nedorite

măsuri pentru reducerea riscului: schimbarea tehnologiei elasticitatea procesului tehnologic pentru a permite

adaptări şi schimbări eforturi tehnologice investiţionale

Page 10: Slide Riscuri

Riscul fabricaţiei generat de disfuncţionalităţile tehnologice şi

organizatorice în cadrul activităţilor de producţie

exemple: rebuturi, neîncadrarea în consumurile planificate, defecte ale utilajelor etc.

caz limită: nerealizarea calităţii şi/sau a productivităţii

măsuri pentru reducerea riscului: controlul calităţii controlul sistematic al proceselor monitorizarea proceselor cu risc mărit calificarea muncitorilor verificarea / schimbarea maşinilor utilizate asigurarea unui management tehnic competent

Page 11: Slide Riscuri

Riscul economic

determinat de evoluţiile conjuncturale ale mediului economic cuprinde tot ce cauzează incertitudini în solduri, în costuri şi

în preţuri conduce la modificări de profit

Page 12: Slide Riscuri

Riscul schimbului valutar

apare numai în cazul în care proiectul apelează la importuri, sau produsul finit este destinat exportului şi poate avea efecte negative sau pozitive

caz limită: imposibilitatea derulării proiectului datorită neefectuării importurilor

măsuri pentru reducerea riscului: contractele de cumpărare sau vânzare să prevadă în

moneda naţională la un preţ dinainte fixat

Page 13: Slide Riscuri

Riscul creşterii costurilor de fabricaţie

apare datorită fenomenului inflaţionist care se manifestă pe o piaţă nestabilizată (în cazul proiectelor derulate pe o perioadă mai îndelungată acest risc este important)

creşterea costurilor de fabricaţie şi a preţurilor pentru materia primă şi combustibil se pot datora şi erodării puterii de cumpărare a monedei ce urmează a fi încasată după o anumită perioadă

caz limită: insuficienţa resurselor

măsuri pentru reducerea riscului: introducerea unei marje asiguratorie la preţul negociat introducerea în contract a unor clauze de revizuire sau de

ajustare a preţurilor

Page 14: Slide Riscuri

Riscul investiţional

apare din cauza neobţinerii profitului impus de investitori; acest profit este precizat iniţial de prognoza financiară a proiectului iar pe termen îndelungat prognozele au erori relativ mari

caz limită: nerealizarea profitului planificat

măsuri pentru reducerea riscului: îmbunătăţirea prognozelor alegerea variabilelor timp-cost ale proiectului

astfel încât să se obţină profitul maxim modificări în planul de activităţi

Page 15: Slide Riscuri

Riscul social

decurge din relaţiile cu membrii echipei proiectului

exemple: demotivarea membrilor echipei, numărul persoanelor din echipă, experienţa de lucru în echipă, fluctuaţiile de personal, afinitatea dintre persoane, colaboratorii, cheltuieli prea mari cu forţa de muncă, lipsa de calificare pe tema dată a membrilor echipei

caz limită: imposibilitatea terminării proiectului din cauza lipsei personalului calificat

măsuri pentru reducerea riscului: evaluări periodice ale membrilor echipei modificări de salarii realizarea conexiunii dintre rezultate şi salarii

Page 16: Slide Riscuri

Riscul juridic decurge din incidenţa legislaţiei naţionale asupra

activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului

exemple: riscul pierderii sau distrugerii mărfurilor cumpărate, riscul plăţii unor impozite suplimentare, riscul unor penalizări economice, riscul unor raportări greşite

caz limită: întreruperea activităţilor în cadrul proiectului cu penalităţi financiare

măsuri pentru reducerea riscului:

angajarea în echipă a unui contabil performant asigurarea asistenţei permanente din partea unui jurist respectarea recomandărilor primite

Page 17: Slide Riscuri

Riscurile ecologice

sunt legate de mediul înconjurător

se datorează tehnologiilor presupuse a fi utilizate în proiect, care sunt poluante, sau a materialelor utilizate în proces, care sunt periculoase, deci interzise

caz limită: imposibilitatea realizării sau valorificării produsului obţinut prin proiect

măsuri pentru reducerea riscului:

aprofundarea legislaţiei în vigoare tehnologie flexibilă care să permită uşor unele modificări.

Page 18: Slide Riscuri

Clasificarea riscurilor

Nr. Crt.

Criteriul de clasificare Limite de evaluare

1 Modul de producere Pur Speculativ

2 Efectul la schimbarea mediului Dinamic Static

3 Întindere Global Parţial

4 Condiţionare în timp Îndepărtată De conjuctură

5 Probabilitate de apariţie Accidental Statistic

6 Gravitate Major Minor

Page 19: Slide Riscuri

clasificarea riscurilor oferă înţelegerea de ansamblu a posibilităţilor de apariţie a riscurilor precum şi o apreciere globală a consecinţelor nefavorabile

riscurile pure sunt consecinţe ale unor evenimente aparte care nu pot fi

prevăzute: incendiu, defecţiune majoră la utilaje, defecţiuni de alimentare cu energie etc.

aceste riscuri apar brusc, provoacă numai pierderi, pot afecta grav desfăşurarea proiectului

riscurile speculative sunt consecinţe ale deciziilor care se iau în planificarea şi

realizarea proiectului au o probabilitate mică de apariţie pe perioada de derulare a

proiectului când se aplică managementul de proiect

Page 20: Slide Riscuri

riscuri dinamice apar datorită schimbărilor în sistemul economic

riscuri statice apar chiar dacă nu au loc schimbări în sistemul economic în cazul proiectelor care se derulează pe perioade scurte de

timp se pot produce numai riscuri statice

riscuri globale pot acţiona în toate fazele proiectului exemple: nemotivarea personalului, epidemii etc.

riscuri parţiale pot acţiona numai în anumite etape ale proiectului exemple: întârzierile în aprovizionarea cu materii prime nu

pot apărea în etapele de cercetare, însă are o probabilitate mare de apariţie în etapele de realizare a prototipului

Page 21: Slide Riscuri

riscuri îndepărtate sunt asociate cu dificultatea de a face prevederi pe timp

îndelungat nu apar în cazul derulării proiectelor care se desfăşoară pe

perioade scurte de timp, dar pot să apară cu efecte asupra pieţei de desfacere a produsului care a constituit obiectul proiectului

riscuri de conjunctură sunt asociate cu modificarea mediului economic şi financiar exemple: modificări ale organizaţiei unde se desfăşoară

proiectul, modificări bruşte a ratei de schimb etc.

riscuri accidentale fac obiectul măsurilor de prevedere utilizate în proiect; sunt

riscuri previzibile exemple: accidente de muncă, întârzieri în aprovizionare,

defectarea utilajelor etc.

Page 22: Slide Riscuri

riscuri statistice se referă la imperfecţiunea utilajelor, rebuturi etc. în general sunt acoperite prin mijloace financiare cel mai bun mijloc de reducere a riscurilor statistice este

controlul calităţii

riscuri minore efectele pe care le produc sunt nesemnificative pentru

rezultatul proiectului anumite riscuri pot fi ignorate deliberat de către managerul de

proiect

riscuri majore pot avea efecte distructive pentru proiect trebuie analizate temeinic şi reduse ca efect prin măsuri

corespunzătoare

Page 23: Slide Riscuri

9.2.2 Analiza riscurilor orice activitate, respectiv orice decizie implică un risc

riscul trebuie apreciat/măsurat

măsurarea riscului se face prin calculul unei probabilităţi privind apariţia pierderilor, neobţinerea performanţelor (beneficiu/profit) dorite

metodele de analiză a riscului se pot împărţi în:

metode calitative metode cantitative

Page 24: Slide Riscuri

Metode calitative

au ca scop stabilirea categoriei de impact al riscului: scăzut, mediu sau ridicat

exemplu de metodă calitativă - matricea riscului metodă calitativă folosită uzual

constă în: încadrarea riscului considerat în cinci clase referitoare la probabilitatea de apariţie (tabelul 1) şi în cinci clase privind consecinţele riscului (tabelul 2)

consecinţele au fost explicate pentru trei tipuri de nivel: tehnic, program şi cost

Page 25: Slide Riscuri

Tabelul 1: Clasele de probabilitate de apariţie

Clasa Valoarea estimată a probabilităţilor

Interpretarea probabilităţii

Caracterizarea probabilitatii

Caracterizarea nivelului

1 (0 – 10)% foarte puţin probabil ca riscul să se producă

foarte mic suficient de prevenit

2 (11 – 40)% puţin probabil ca riscul să se producă

scăzută este prevenit

3 (41 – 60)% chiar probabil ca riscul să se producă

modestă se poate preveni cu acţiuni suplimentare

4 (61 – 90)% probabil ca riscul să se producă

mare nu se poate preveni, se impune o alta abordare

5 (90 – 100)% foarte probabil ca riscul să se producă

foarte mare nu se poate preveni, nu sunt alternative

Page 26: Slide Riscuri

Tabelul 2: Clase de consecinţeClasa Efect Definire Nivel tehnic Nivel program Nivel cost

1 neglijabil Dacă riscul se produce, atunci nu vor fi efecte, se îndeplinesc toate cerinţele.

- minim

- fără impact

- minim

- fără impact

- minim

- fără impact

2 minor Dacă riscul se produce atunci vor apărea creşteri minime.

- moderat

- reduceri

minime

- activităţi

suplimentare

- se pot rezolva

- bugetul creşte cu până la 5%

3 moderat Dacă riscul se produce, atunci programul va înregistra creşteri modeste.

- modest

- reduceri

-se depăşeşte termenul cu o lună

- bugetul creşte între 5 – 7%

4 serios Dacă riscul se produce, atunci programul va înregistra creşteri majore.

- reduceri majore

- impact critic - bugetul creşte între 7 –10%

5 critic Dacă riscul se produce, atunci programul va eşua.

- inacceptabil

- nu sunt

alternative

- nu se poate realiza

- bugetul creşte cu peste 10%

Page 27: Slide Riscuri

în conformitate cu clasa aleasă, se consideră o valoare pa pentru probabilitatea de apariţie a riscului

determinarea consecinţelor riscului se face pe baza experienţei cu aplicaţie pentru costurile concrete, respectiv problemele tehnice si de planificare specifice proiectului

clasa determinată pentru nivelul probabilităţii de apariţie şi clasa consecinţelor determină categoria impactului riscului asupra proiectului prin folosirea diagramei riscului - vezi diagrama riscului

Page 28: Slide Riscuri

măsuri recomandate pentru combaterea/scăderea efectelor riscului analizat în raport cu categoria de impact:

pentru impact scăzut – se recomandă monitorizarea continuă

pentru impact mediu – se recomandă acţiuni de combatere, inclusiv considerarea alternativelor

pentru impact ridicat – se implementează noi procese sau se schimbă planul

Page 29: Slide Riscuri

Metode cantitative

consideră în principal probabilitatea ca riscul să se produce, asociată cu determinarea efectelor economice

presupun determinarea unor indicatori: riscul ca investitia să se piardă (R) poate fi exprimat în

raport cu probabilitatea succesului tehnic pt, respectiv cu probabilitatea succesului comercial pc:

probabilităţile pc şi pt se pot determina pe baza aprecierilor exprimate de membrii echipei şi de către alţi specialişti din organizaţia care oferă proiectul

1 1t c s

s t c

R p p p

p p p

Page 30: Slide Riscuri

dacă aprecierea specialistului/membrului K este un număr întreg pozitiv cuprins între 0 şi 5 inclusiv, şi dacă se consultă N specialişti /membrii, atunci valoarea probabilităţilor este:

valorile obţinute sunt subiective şi conţin implicit experienţa celor care participă la evaluare

Indicele de performanţă este utilizat pentru proiecte mici:

B - beneficiul net

CT - valoarea costurilor totale

ps - probabilitatea de succes a proiectului

N

Rpsaup

N

KK

ct

51

sp pCT

BI

Page 31: Slide Riscuri

credibilitatea acestui indicator este limitată de luciditatea estimărilor efectuate pentru factorii săi

acest indicator poate fi utilizat numai după ce s-au considerat corespunzătoare valorile prognozate pentru beneficiarul B şi costul CT

Coeficientul de risc al proiectului/produsului se obţine prin înmultirea coeficienţilor de risc determinaţi pentru riscurile probabile determinate în analiza preliminară

N - numărul de riscuri considerate

- coeficientul riscului notat cu indicele k:

- posibilitatea de apariţie a riscului exprimată în unităţi relative

- coeficientul de importanţă a riscului

rkC

N

krkr CC

1

10i

ark

CpC

rkC

ap

iC

Page 32: Slide Riscuri

în tabelul alăturat sunt prezentate intervale de valori pentru coeficientul de apreciere a importanţei riscului , bazate pe clasele de consecinţe în care a fost încadrat riscul

valorile pentru probabilitatea riscului diferă în raport cu etapa din proiect la care se face analiza

Nivel Clase de consecinţe

Valori pentru coeficientul de importanţă a riscului

5 risc critic {9, 10}

4 risc major {7, 8}

3 risc moderat {5, 6, 7}

2 risc minor {2, 3}

1 risc neglijabil {1}

iC

Page 33: Slide Riscuri

Indicele proiectului se exprimă în funcţie de valoarea de vârf S a vânzărilor preconizate pentru produsul rezultat din proiect:

ps - probabilitatea succesului proiectului, exprimată în unităţi relative

C - valoarea cheltuielilor totale cu fabricarea „produsului” proiectat

P - profitul proiectului

Riscul strategic este utilizat în cazul proiectelor care au ca obiectiv realizarea unui produs cu caracteristici tehnice deosebite. Dacă s-au determinat N riscuri care impiedică realizarea în timp a uneia din calităţile produsului, atunci riscul strategic are expresia:

pak - probabilitatea ca riscul k să se producă

csk - costul asociat pierderii proprietăţii k a produsului

C

PpSI spr

N

kskakS CpR

1

Page 34: Slide Riscuri

Riscul de a nu termina proiectul la termen – se poate determina calculând probabilitatea de terminare a proiectului la termen:

probabilitatea este considerată în unităţi relative şi este precizată în

Anexe

tt ZR 1

Page 35: Slide Riscuri

Concluzii – schema de analiză a riscului

Page 36: Slide Riscuri

9.3 Gestionarea riscului principalele acţiuni de gestionare a riscului:

A. asumarea riscului B. tratarea riscului C. evitarea riscului

una din responsabilităţile managerului de proiect este de reduce la minim riscurile comerciale şi fizice

deoarece unele dintre aceste riscuri sunt inevitabile, în cadrul acţiunilor de asumare sau tratare a riscurilor poate fi inclusă şi a patra acţiune – asigurarea

gestionarea riscurilor este un proces permanent care evaluează riscurile identificate şi identifică noi riscuri

în cazul apariţiei unui nou risc, acesta va fi gestionat printr-un plan de urgenţă

Page 37: Slide Riscuri

A. Asumarea riscului

numai pentru riscuri cu impact scăzut

asumarea poate fi făcută total sau parţial

asumarea totală a riscurilor metodă limită în procesul de gestionare a riscului înseamnă practic neluarea nici unei măsuri explicite privind

riscul considerat metodă pasivă, inadmisibilă din punct de vedere managerial

asumarea parţială a riscurilor metodă semipasivă utilizată în practică nu se iau măsuri privind anumite tipuri de riscuri, pe baza

unor evaluări care să indice dacă expunerea la risc poate fi acceptată – vezi figura 12.6

Page 38: Slide Riscuri

Gestionarea riscurilor

Page 39: Slide Riscuri

Metoda variantelor optimistă şi pesimistă

constă în modificarea estimărilor din varianta de bază în sens favorabil, respectiv nefavorabil pentru a se vedea efectele acestei acţiuni

rezultatele se cuantifică printr-un factor de ajustare:

valoarea factorului de ajustare diferă în raport cu riscul considerat

cu acest coeficient se înmulţeşte valoarea fluxului viitor de venituri în calculele privind analiza financiară a proiectului

)(

)(

riscunuieaconsiderarcuasteptatprofituluiValoarea

riscfarasigurprofituluiValoarea

Page 40: Slide Riscuri

Metoda analizei de sensibilitate

constă în schimbarea a numai unei estimări dintre variabile şi calculul senzitivităţii absolute a venitului V:

- variaţia venitului în raport cu varianta iniţială

- variaţia elementului de calcul

în funcţie de rezultatele obţinute din analiza efectuată, managerul de proiect poate să hotărască neluarea nici unei măsuri privind riscul considerat sau efectuarea unei analize cantitative a riscului

în cazul în care s-a hotărât neluarea nici unei măsuri, se trece direct la acţiunile privind monitorizarea riscului respectiv

VS

X

VX

Page 41: Slide Riscuri

B. Tratarea riscului

numai pentru riscurile cu impact mediu se elaborează programe de protecţie şi control care privesc

reducerea efectelor riscurilor prin:

prevenire – conduce la scăderea expunerii la risc protecţie – conduce la reducerea agresivităţii riscului redundanţa – presupune dublarea unor sisteme metode dedicate – se prevăd planuri de acţiune pentru

situaţiile în care apare un anumit risc

necesită activităţi suplimentare pentru echipa proiectului şi costuri suplimentare

Page 42: Slide Riscuri

C. Evitarea riscului numai pentru riscurilor cu impact major se elaborează noi planuri pentru proiect, modificând,

după necesitate, principiile de execuţie ale proiectului, tehnologiile, parametrii funcţionali etc.

dacă noile planuri oferă o variantă acceptabilă, atunci se elaborează programele de protecţie şi prevenire, se modifică programul proiectului şi se continuă execuţia acestuia

dacă noile planuri nu oferă o variantă acceptabilă privind costul proiectului, costul produsului sau termenul de finalizare, atunci se renunţă la proiect

este o metodă limită şi foarte costisitoare de gestionare a riscului

Page 43: Slide Riscuri

riscuri ce pot fi asigurate: riscuri care trebuie asigurate în mod obligatoriu riscuri care pot fi asigurate la cererea conducerii

organizaţiei, cu costurile suplimentare corespunzătoare

categorii de riscuri care se asigură: daune legale: plăţi impuse prin lege, obligaţii

contractuale şi/sau profesionale, compensaţii hotărâte în instanţa de judecată

pierderea sau degradarea unor bunuri în posesie plăţi legate de probleme de personal pierderi financiare

Page 44: Slide Riscuri

situaţii în care sunt necesare asigurările contra daunelor legale: compensaţii acordate persoanelor pentru diverse vătămări

corporale încălcarea dreptului de proprietate accidente daune realizate de produsele proiectului neglijenţă profesională disconfort cauzat de lucrări afectarea mediului

Page 45: Slide Riscuri

toţi salariaţii cu răspundere în proiect sau organizaţiile partenere trebuie să dispună de o asigurare profesională care poate să acopere daunele cauzate de aceştia în decursul exercitării activităţii

asigurarea generală oferă protejarea lucrărilor în curs de desfăşurare, a instalaţiilor şi utilajelor tehnice, a materialelor şi utilajelor în tranzit, a amenajărilor de şantier, etc., împotriva incendiilor, daunelor produse de furtuni, calamităţilor naturale sau acţiuni cu rea intenţie

pe lângă asigurările impuse de cerinţe legale sau contract se mai pot face, la cerere, asigurări pentru:

accidente şi îmbolnăviri pentru persoanele care călătoresc în străinătate

asigurarea persoanelor cheie care oferă proiectului o protecţie împotriva pierderilor ce rezultă din faptul că o persoană importantă din proiect este împiedicată să-şi exercite atribuţiile din cauza bolilor, accidentelor sau a decesului

asigurări pentru defecte latente care acoperă daune create de un defect de proiectare, de material sau de construcţie al proiectelor