REVIST+ DE PROPRIETATE INTELECTUAL+ MAGAZINE OF ... Chiإںinؤƒu â€؛ 2007 REVIST+ DE PROPRIETATE INTELECTUAL+

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REVIST+ DE PROPRIETATE INTELECTUAL+ MAGAZINE OF ... Chiإںinؤƒu â€؛ 2007 REVIST+ DE...

 • EDITOR:

  AGENÞIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

  COEDITOR:

  CONSILIUL NAÞIONAL PENTRU ACREDITARE ªI ATESTARE

  Chişinău ­ 2007

  REVIST+ DE PROPRIETATE INTELECTUAL+ MAGAZINE OF INTELLECTUAL PROPERTY

  Apare din anul 1995

  2/2007

 • 30 IUNIE – ZIUA INVENTATORULUI ŞI RAŢIONALIZATORULUI

  STIMAŢI CERCETĂTORI, INVENTATORI ŞI RAŢIONALIZATORI!

  Având în vedere aportul inventatorilor şi raţionalizatorilor la dezvoltarea economiei naţionale, în anul 1995 Preşedintele Republicii Moldova

  a decretat instituirea Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului, care se consemnează anual în ultima sâmbătă a lunii iunie.

  Permiteţi-mi să vă felicit călduros cu ocazia acestui eveniment deosebit, subliniind faptul că, în ciuda condiţiilor economice di cile, generaţia actuală de cercetători, inventatori şi raţionalizatori continuă să multiplice patrimoniul ţării cu cele mai progresive rezultate ştiinţi ce şi soluţii tehnice. Inventatorii

  şi raţionalizatorii constituie tezaurul cel mai de preţ, mândria şi garantul relansării economice, sociale şi culturale a ţării.

  Prin munca creativă şi setea de cunoaştere, dumneavoastră con rmaţi încă o dată că suntem un popor cu spirit inventiv, care are o pondere

  semni cativă în istoria modernă a ştiinţei şi tehnicii.

  Permiteţi-mi să vă urez sănătate, optimism, energie creatoare, noi realizări de valoare.

  Dorian Chiroşca, Director General AGEPI

 • 3

  5

  7

  15

  19

  23

  30

  34

  41

  45

  48

  52

  54

  57

  64

  68

  OBIECTIVE PRIMORDIALE

  Un imperativ al progresului: parcurile ştiinţi co- tehnologice şi incubatoarele de inovare

  ASPECTE ACTUALE ALE PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

  Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv la difuzarea operei Dorian CHIROŞCA

  Comercializarea invenţiilor nebrevetate şi nebreveta- bile. Know-how-ul

  Valeriu MALAI

  Unele principii privind elaborarea şi promovarea mărcilor

  Natalia OBRIŞTE

  Litigiile judiciare în domeniul protecţiei mărcilor Svetlana CERNEŢCHI

  Delimitarea infracţiunilor şi contravenţiilor administra- tive în cazul prejudicierii proprietăţii intelectule

  Vitalie STATI

  COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

  Externalizarea ştiinţi că în contextul internaţionalizării în sfera cercetare-dezvoltare

  Gheorghe CUCIUREANU

  Международная Патентная Классификация: история создания, задачи и реформирование

  Лариса НОВИКОВА

  Vizită de studiu la O ciul Comunitar al Soiurilor de Plante, Angers, Franţa

  Ala GUŞAN

  TEHNOLOGII INOVATIVE

  Cum să valori căm deşeurile vinicole ce conţin albastru de Prusia (2)

  Tudor BOUNEGRU

  Tehnologia obţinerii seminţelor de struguri Dionisie URÎTU

  Studiu comparativ privind utilajul tehnologic vinicol din spaţiul european şi ex-URSS

  Valerian BEJAN

  COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

  Apele subterane industriale ale Republicii Moldova (2)

  Constantin MORARU

  Metodica diagnosticării dereglărilor ocluzale Vladimir GRIGORIEV, Alexandru POSTOLACHI

  Fabricarea uleiului vegetal forti at cu iod Cristina POPOVICI, Olga DESEATNICOV,

  Rodica STURZA

  PRIMORDIAL OBJECTIVES

  An imperative of the progress: scienti c-technological parks and innovational business-incubators

  ACTUAL ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY

  Content and legal nature of the subjective right in the broadcasting of a work Dorian CHIROŞCA

  Commercialization of the non-patented and non-pa- tentable inventions. Know-how Valeriu MALAI

  Some principles on the elaboration and promotion of trademarks Natalia OBRIŞTE

  Litigations in the  eld of trademark protection Svetlana CERNEŢCHI

  Delimitation of the administrative offences and contra- ventions in the case of intellectual property infrigement Vitalie STATI

  INTERNATIONAL COOPERATION

  Scienti c externalization in the context of internatio- nalization in the research-development  eld Gheorghe CUCIUREANU

  The International Patent Classi cation: history of crea- tion, problems and reformation Лариса НОВИКОВА

  Study visit to the Community Plant Variety Of ce, Angers, France Ala Gusan

  INNOVATIVE TECHNOLOGIES

  How to utilize the wine waste containing Prussian blue (2) Tudor BOUNEGRU

  The technology of obtaining grapestones Dionisie URÎTU

  Comparative study on the wine-making equipment of the Europe and ex-USSR. Valerian BEJAN

  SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

  Industrial underground waters of the Republic of Moldova (2) Constantin MORARU

  Method of diagnosis of the occlusion abnormalities Vladimir GRIGORIEV, Alexandru POSTOLACHI

  Fabrication of vegetable oil forti ed with iodine Cristina POPOVICI, Olga DESEATNICOV, Rodica STURZA

 • 4

  73

  76

  78

  80

  81

  83

  86

  88

  91

  93

  94

  96

  98

  100

  105

  107

  109

  111

  ÎN SERVICIUL ÎMM

  O opţiune avantajoasă – franchisingul

  Forumul internaţional al întreprinderilor mici şi mijlocii

  NUME NOTORII

  Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia (8)

  Valeriu DULGHERU

  REPERE ACADEMICE

  Savanţii din Europa întruniţi la Chişinău

  Noi membri ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei

  ANIVERSĂRI

  Un destin dincolo de timp. Chimistul Dumitru POPA Dumitru BATÎR

  AGEPI NEWS

  Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale: „Încurajarea creativităţii”

  Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT-2007”

  Armonizarea legislaţiei naţionale de proprietate intelectuală cu Acquis-ul comunitar

  Expoziţia specializată “Cominfo Moldova-2007”

  Rolul bibliotecilor în promovarea proprietăţii intelectuale

  Petru RACU, Ana SOFRONI

  ABC-ul proprietăţii intelectuale în agenda liceenilor

  LANSĂRI DE CARTE

  Drumul spre origini Tatiana ROTARU

  INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PI

  Instruirea în domeniul inventicii (V) Ion SANDU, Ioan Gabriel SANDU

  Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova (informaţie succintă) (8)

  DICŢIONAR EXPLICATIV DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  MOZAIC

  Secretele minţii geniale (1)

  RIDENDO

  AT THE SME SERVICE

  Franchising is an advantage option.

  International Forum of the Small and Medium-Sized Enterprises

  WELL-KNOWN NAMES

  Outstanding personalities of the Bessarabia technical intellectuals (8) Valeriu DULGHERU

  ACADEMIC REFERENCE POINTS

  Scientists of Europe meet in Chisinau

  New members of the Academy of Science of Moldova

  ANNIVERSARIES

  A destiny beyond time. The chemist Dumitru POPA Dumitru BATÎR

  AGEPI NEWS

  World Intellectual Property Day: “Creativity encour- agement”

  International Specialized Exhibition „INFOINVENT- 2007”

  Harmonization of the national intellectual property legislation with the Community Acquis

  Specialized Exhibition “Cominfo Moldova-2007”

  The role of libraries in intellectual property promotion Petru RACU, Ana SOFRONI

  ABC of the intellectual property in the agenda of the pupils of Lyceums

  ISSUANCE OF BOOKS

  The way to the origins Tatiana ROTARU

  TRAINING IN THE IP FIELD

  Training in the  eld of inventiveness (V) Ion SANDU, Ioan Gabriel SANDU

  Intellectual property protection in the Republic of Moldova (brief information) (8)

  EXPLANATORY DICTIONARY OF INTELLECTUAL PROPERTY

  MOZAIC

  Secrets of the genial intellect (1)

  RIDENDO

 • 5

  UN IMPERATIV AL PROGRESULUI: PARCURILE ŞTIINŢIFICO- TEHNOLOGICE ŞI INCUBATOARELE DE INOVARE

  Crearea parcurilor ştiinţi co-tehnologice şi a incuba- toarelor de inovare constituie una dintre iniţiativele Preşedintelui ţării Vladimir Voronin, lansate în plenul Parlamentului în vara anului 2006. Conform acestei valoroase iniţiative şi a directivelor guvernamentale ulterioare, în Republica Moldova vor  create parcuri ştiinţi co-tehnologice şi incubatoare de inovare, care urmează să pună în practică rezul- tatele cercetărilor şi inovaţiile savanţilor moldoveni.

  Necesitatea stringentă a fondării noilor structuri ştiinţi co-industriale este argumentată sub aspect economic şi juridic în Nota informativă la Proiectul de lege cu privire la parcurile ştiinţi co-tehnologice şi incubatoarele de inovare. Deja în Programul de activitate al Guvernului pe anii 2005-2009 „Moder- nizarea ţării - bunăstarea poporului” a fost stipulat că „Creşterea economică şi dezvoltarea durabilă a societăţii noastre impune asigurarea unei ample dimensiuni inovaţionale...”, ceea ce preconizează realizarea obiectivului ce ţine de “...dezvoltarea sferei inovaţionale în baza comercializării rezultatelor cercetărilor ştiinţi ce...”.

  Atingerea acestui obiectiv se va produce, conform Programului menţionat, prin “...elaborarea unui cadru juridic no