of 4 /4
REPUBLIKA HRV A TSKA SPLITSKO-DALMA TINSKA ZUP ANIJA (JR. .. j .,-, -i!tI lrR.-1. L Jedillstvelli uprami odjel Klasa: 400-01120-01112 Urbroj: 2128/03-20-2 Stari Grad, 28. prosinca 2020. godine Temeljem clanka 6. i 10. Uredbe 0 kriterijima. mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opce dobro koje provode udruge (Narodne novine 26115.). te clanka 46. stavka 3. podsta"ka 2 1. Statuta Grada Staroga Grada ( .. Sluzbeni glasnik Grada Staroga Grada" , broj: 12/ 09.3 / 10. 41J 3 .5 / 13.6118 i 2/20). Gradonacelnik Grada Staroga Grad objavljuje Ja\"ni natjecaj za financiranje projekata udruga u kulturi sa podrucja Grada Staroga Grada za 2021. godinu I. U proracunu Grada Staroga Grada za 2021. g. osigurana su sredstva za financiranje projekata udruga u kulturi sa podrucja Grada Staroga Grada za 2021. godinu. a obuhvacaj u aktivnosti: Organizacija kulturno - umjetnickih manifestacija djece i mladih. Glazbeno - scenske aktivnosti, Sudjelovanje na gradskim manifestacijama Obrazovni programi (radionice. predavanja. tribine) za unaprjedenje kvalitete zivota. zivotnih vjestina i drugih sposobnosti, Zastita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara Programe i manifestacije u knjizevnoj i knjiznicnoj djelatnosti Programe izdavanja knjiga i casopisa u kulturi Programe izlozbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Stari Grad Programe poticaJ* i njegovanja tradicijske kulture, razvoj kulturno-umjetnickog amaterizma te manifestacija na podrucju kulturno-umjetnickog amaterizma Programe medugradske. meduzupanijske i medunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih podrucja.

REPUBLIKA HRVA TSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVA TSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA

(JR... j ~l .,-, -i!tI lrR.-1. L Jedillstvelli uprami odjel
Klasa: 400-01120-01112 Urbroj: 2128/03-20-2 Stari Grad, 28. prosinca 2020. godine
Temeljem clanka 6. i 10. Uredbe 0 kriterijima. mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opce dobro koje provode udruge (Narodne novine 26115.). te clanka 46. stavka 3. podsta"ka 2 1. Statuta Grada Staroga Grada ( ..Sluzbeni glasnik Grada Staroga Grada" , broj: 12/09.3/10. 41J 3 .5/13.6118 i 2/20). Gradonacelnik Grada Staroga Grad objavljuje
Ja\"ni natjecaj za financiranje projekata udruga u kulturi sa podrucja Grada Staroga Grada za 2021. godinu
I.
U proracunu Grada Staroga Grada za 2021. g. osigurana su sredstva za financiranje projekata udruga u kulturi sa podrucja Grada Staroga Grada za 2021. godinu. a obuhvacaj u aktivnosti:
• Organizacija kulturno - umjetnickih manifestacija djece i mladih.
• Glazbeno - scenske aktivnosti,
vjestina i drugih sposobnosti,
• Programe i manifestacije u knjizevnoj i knjiznicnoj djelatnosti
• Programe izdavanja knjiga i casopisa u kulturi
• Programe izlozbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih
monografija od posebnog interesa za Grad Stari Grad
• Programe poticaJ* i njegovanja tradicijske kulture, razvoj kulturno-umjetnickog amaterizma
te manifestacija na podrucju kulturno-umjetnickog amaterizma
• Programe medugradske. meduzupanijske i medunarodne kulturne suradnje iz naprijed
navedenih podrucja.
II.
Predvideni iznos ukupnih sredstava koji ce biti na raspolaganju u proracunu Grada Staroga Grada za sufinanciranje programa koji ce se temeljem ovog programa moci dodijeliti udrugama za provedbu programa iznosi = 140.000,00 kuna.
Kdtedji za dodjelu financijskih sredsta\'a su:
1. dostava pravovremene. cjelovito popunjene i o\jerene te potpune prijave
kvaliteta i sadrz~j ponudenog programa/projekta
3. haliteta dosadasnjeg rada. iskustvo i uspjesi u provodenju programalprojekta
4. dostupnost programa/proj ekta korisnicima
5. neposredna drustvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog drustva na
podrucju Grada
8. realan odnos troskova i ocekivanih rezultata po programu/projektu
9. organizacijski i Ijudski kapaciteti za provodenje programa/projekta
10. urednost u dostavljanju zavrsnog izvjestaja 0 realizaciji programaJprojekta udruge u
prethodnoj godini
III.
Grad ce dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama. potencijalnim korisnicima uz mjet da:
su upisani u odgovar~iuci Registar su registrirani kao udruge. zaklade. ustanove iIi druge pravne osobe cija temeljna svrha nije
stjecanje dobiti (organizacije civilnoga drustva) su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
financiranja i kojima promicu uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom: programJprojektiinicijativa. koji prijave najavni natjecajlpoziv Grada, bude ocijenjen kao
znacajan (kvalitetan. inovativan i koristan) za razvoj civilnoga drustva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strate skim dokumentima. odnosno uvjetima svakog pojedinog natjecaja/poziva:
su uredno. ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora °financiranju iz proracuna Grada i drugih javnih izvora:
nem~iu dugovanja s osnove placanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i placanje poreza te drugih davanja prema drzavnom proracunu i proracunu Grada:
se protiv Korisnika. odnosno osobe ovlastene za zastupanje i voditelja programalprojekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomocno osuc1en za prekrsaje iIi kaznena djela definirana Uredbom
imaju utvraen nacin javnog objavljivanja programskog i financijskog izvjesca 0 radu za proteklu godinu (mrezne stranice udruge iIi drugi prikladan nacin):
imaju zadovoljavajuce organizacijske kapacitete i Ijudske resurse za provedbu programa iIi projekta. programa javnih potreba. javnih ovlasti. odnosno pruzanje socijalnih usluga:
imaju ureden sustav prikupljanja clanarina te uredno predaju sva izvjesca Gradu i drugim institucijama.
IV.
Rok za podnosenje prijedloga projekataje 30 dana. a zavrsava 27. sijecnja 2021. godine.
2
Svaka udruga moze prijaviti i ugovoriti najvise 2 (d,·a) programalprojekta u okviru o\'og Javnog natjecaja na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine.
Na ovaj javni natjecaj mogu se ja\'iti sve udruge sa sjedistem na podrucju Grada Staroga Grada. a CIJI
su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju jayn ih potreba stanovnika Grada Staroga Grada u podrucju kulture. a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i cije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada ne ocjeni kao gospodarsku djelatnost u podrucja kulture. 5to je podrobnije definirano u Uputama za prija\'itelje.
Kako se maze ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni natjecaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natjecaj za financiranje projekata udruga u kulturi sa podrucja Grada Staroga Grada za 2021 . godinu.
V.
Programilprojekti za financijske potpore udrugama za 2021 . godinu prijavljuju se na sljedeci nacin:
- obrasci se popunjavaju putem racunala te dostavljaju. potpisani od strane osobe odastene za zastupanje i o\jereni pecatom udruge. u papirnatom i/ili elektronickom obliku - prijava u papirnatom obliku sadrzava obvezne obrasce vlastorucno potpisane od strane osobe o\lastene za zastupanje i voditelja projektalprograma te ovjerene sluzbenim pecatom organizacije i svu propisanu dokumentaciju - prijava sa propisanim obrascima i prilozima (potpisanim i ovjerenim) u papirnatom obliku saije se preporuceno postom. dostavljacem iIi osobno u zatvorenoj omotnici na adresu
GRADSTARIGRAD Novo ri\'a 3 21460 Stari Grad "Za Ja\'ni natjecaj za financiranje projekata udruga u kulturi sa podrucja Grada Staroga Grada za 2021. godinu"- NE OTVARA TI
Postupak zaprimanja. otvaranja i pregleda dostavljenih prijava. procjena prijava. dostava dodatne dokumentacije. ugovaranje. donosenje odluke 0 dodjeli financijskih sredstava. podnosenje prigovora. postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natjecaja detaIjno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natjecaj za tinanciranje projekata udruga u kulturi sa podrucja Grada Staroga Grada za 2021. godinu. Razmatrat ce se same projekti koji su pravodobno prijavljeni. te koji u cijelosti zadovoIjavaju propisane uvjete Javnog natjecaja.
VI.
Obvezna dokumentacija za prijavu programalprojekta je:
I. ovjeren i potpisan OBRAZAC OPISA PROGRAMA/PROJEKTA 2. ovjeren i potpisan obrazac PRORACUNA PROGRAMA/PROJEKT A UDRUGE 3. potpisana i o\jerena izjava 0 programima i projektima udruge financiranim izjavnih izvora 4. potpisana i ovjerena izjava 0 nepostojanju dvostrukog financiranja
5. potpisana i ovjerena i~ava 0 nekaznjavanju
Sve ostale informacije. uvjeti prihvatlj ivosti troskova i aktivnosti. nacin donosenja odluka, podnosenja prigovora i uvjeti za sklapanje ugovora dostupni su u Uputama za prijavitelje i Pravilniku 0
financiranju javnih potreba Grada Staroga Grada. na Internet stranici wwv, .strui-!ITad.br. pod link Udruge.
S\'a pitanja vezana uz oyaj Ja\ni natjecaj mogu se postaviti putem maila proiekti ri'stari -rrrad .hr.
G DSTARIGRAD GRA.BONACELNIK
Prllog: - Upute za prijaviteJje - Obrazac opisa projekta - Obrazac proracuna projekta - Izjava 0 nepostojanj u dvostrukog financiranja - Izjava 0 programima i projektil11a udruge financiranim iz javnih izvora - Izjava 0 nekaznjavanju ­ - Izjava 0 partnerstvu - Obrazac za opisni izvjestaj - Obrazac za financijski izvjestaj - Obrazac ugovora 0 financiranju udruga