"Reparation af fejl og mangler" - ad hoc temamøde 7. november

  • View
    963

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Præsentation fra Hortens ad hoc temamøder i Vejle og Hellerup den 7. november

Text of "Reparation af fejl og mangler" - ad hoc temamøde 7. november

  • 1. Ad hoc temamde Reparation af fejl og mangler Vejle den 7. november 2013Partner Andreas Christensen (ac@horten.dk) Specialistadvokat Martin Sthr (mst@horten.dk)

2. Dagens program 09.00 - 10.00: Reparation af fejl og mangler i ansgninger og tilbud. 10.00 - 10.15: Pause 10.15 10.40: Praktiske eksempler fra Region Syddanmark efterfulgt af debat. 10.40 - 11.00: Update p evalueringsmodeller Ansaldo mod Banedanmark og Top-Rengring mod Rebild Kommuneside 2 3. Reparation af fejl og mangler 4. A walk down Memory Lane.side 4 5. Formelle fejl og mangler Klagenvnet for Udbuds kendelse ag 22. november 2004 - Dansk Restprodukthndtering A.m.b.a. mod Aarhus Kommune EU-udbud af kontrakt om fjernelse af restprodukter fra affaldsforbrnding. I udbudsbekendtgrelsen (men ikke i udbudsbetingelserne) stillet krav om fremsendelse af seneste 3 rs regnskaber. 2) Betingelser for deltagelse:[standardteksten i udbudsbekendtgrelsen] . De seneste 3 rs regnskab og referenceliste for lignende arbejder udfrt de seneste 3 r skal vedlgges tilbuddet. Aarhus Kommune tog tilbuddet fra den senere klager i betragtning, selv om tilbuddet ikke indeholdt de seneste 3 rs regnskaber. side 5 6. Formelle fejl og mangler Klagenvnet: Klageren fremsendte ikke sammen med sit tilbud selskabets regnskaber for de seneste 3 r, selvom det i udbudsbekendtgrelsen i De Europiske Fllesskabers Tidende udtrykkeligt var anfrt, at fremsendelse af disse regnskaber var en betingelse for deltagelse, og ved udlbet af fristen for afgivelse af tilbud den 1. december 2003 var disse regnskaber fortsat ikke modtaget hos indklagede. Det phvilede herefter indklagede at afvise klagerens tilbud. Da indklagede ikke afviste klagerens tilbud, men derimod accepterede, at regnskaberne frst blev modtaget efter fristens udlb, har indklagede handlet i strid med EU-udbudsreglerne som anfrt i dettesprgsml.side 6 7. Formelle fejl og mangler Klagenvnet for Udbuds kendelse af 30. maj 2008 - Serviceselskabet for vagtlger i Region Midt ApS mod Region Midtjylland EU-udbud af lgevagtkrsel. Af udbudsbetingelserne fremgik det: Virksomheder, der ikke afgiver nedenstende minimumsoplysninger, vil ikke komme i betragtning: . Regnskab for det seneste r Kontrakt tildelt til Randers Taxa, der ikke havde fremsendt seneste rsregnskab. Indklagede under klagenvnssagen: Indklagede har erkendt, at regnskabet blev modtaget for sent, men har gjort gldende, at dette ikke br betyde, at tilbudet ikke burde tages i betragtning. Fristoverskridelsen var kort og uden betydning, da et regnskab er objektivt konstaterbart. I denne situation m det kunne tillades, at der rettes op p den skete fejl. side 7 8. Formelle fejl og mangler Klagenvnet: Af udbudsbetingelserne fremgr, at virksomheder, der ikke med tilbudet medsendte regnskab for det sidste r, ikke ville komme i betragtning. Da Randers Taxa ikke med tilbudet medsendte regnskab for det seneste r, var indklagede forpligtet til ikke at tage tilbudet i betragtning. Pstanden tages derfor til flge.side 8 9. Formelle fejl og mangler Klagenvnet for Udbuds kendelse af 10. marts 2009 - Munkebjerg Hotel A/S mod konomistyrelsen Annonceringsudbud af rammeaftale om hotelophold. I udbudsbekendtgrelsen var anfrt: Oplysninger og formaliteter, som er ndvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: En tro og love-erklring p, hvorvidt tjenesteyder har ubetalt forfalden gld til det offentlige i henhold til bekendtgrelsen af lov om begrnsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ndringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997. En tilbudsgiver (klager) fremsendte erklringen sammen med tilbuddet, men der var ingen markering af, om tilbudsgiver havde gld til det offentlige. Tilbuddet blev afvist, hvorefter tilbudsgiveren klagede til Klagenvnet for Udbud. side 9 10. Formelle fejl og mangler Klager under klagenvnssagen: IT-problemer skyld i den manglende udfyldning af erklringen bagatelagtigt forhold. Klagenvnet udtalte: Klageren indleverede tro og love-erklring sammen med anmodningen om prkvalifikation, men uden markering ved 1), 2) eller 3). Da klageren sledes ikke som krvet oplyste, om klageren havde ubetalt, forfalden gld til det offentlige, og da den manglende oplysning ikke kan betegnes som bagatelagtig, var indklagede berettiget og forpligtet - til at afvise klagerens anmodning om prkvalifikation.side 10 11. Formelle fejl og mangler Klagenvnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009 - Mlnlycke Health Care ApS mod Region Hovedstaden EU-udbud af rammeaftale om srbehandlingsprodukter mv. I udbudsbetingelserne stillet krav om de seneste 2 rs reviderede og godkendte regnskaber. En tilbudsgiver fremsendte ikke de krvede regnskaber, men Region Hovedstaden valgte alligevel at tage tilbuddet i betragtning. Klage til Klagenvnet for Udbud: Indklagede under klagesagen: Indklagede har ikke bestridt, at tilbuddene ikke opfyldte de anfrte krav i udbudsbetingelserne, men har gjort gldende, at indklagede som flge af beskaffenheden af de pgldende mangler ved tilbuddene ikke var forpligtet til at afvise tilbuddene, og derfor var berettiget til at tage tilbuddene i betragtning som sket. side 11 12. Formelle fejl og mangler Klagenvnet udtale: Tilbuddet fra Abena A/S opfyldte, som det er beskrevet i pstanden, ikke kravene i udbudsbetingelserne, og indklagede var derfor berettiget til at afvise tilbuddet. Indklagede nskede imidlertid efter det oplyste ikke at afvise tilbuddet, og det phvilede herefter indklagede at tage stilling til, om indklagede efter Udbudsdirektivet var forpligtet til at afvise tilbuddet. Indklagede vurderede det sdan, at indklagede, da de manglende oplysninger alene vedrrte udbudsbetingelsernes krav med hensyn til udvlgelsen, men ikke udbudsbetingelsernes krav til tilbuddene, ikke var forpligtet til at afvise tilbuddet. Klagenvnet finder ikke denne afgrelse i strid med Udbudsdirektivet. Hvor kom den fra.side 12 13. Formelle fejl og mangler Klagenvnet for Udbuds kendelse af 10. marts 2010 - Manova A/S mod Undervisningsministeriet Annonceringsudbud af en rkke driftscenter. I annoncen var anfrt: Tilbudsgivere, som nsker at komme i betragtning, skal som grundlag for en vurdering af deres konomiske og faglige kvalifikationer afgive flgende oplysninger og opfylde de nvnte mindstekrav: 2) Fremlggelse af ansgers seneste balance sfremt ansgeren er forpligtet til at udarbejde balance. side 13 14. Formelle fejl og mangler Kbenhavns Universitet og Syddansk Universitet fremlagde ikke deres balance som led i anmodningen om prkvalifikation. Undervisningsministeriet anmodede de to universiteter om at eftersende balancen. Klage til Klagenvnet for Udbud. Klagenvnet udtalte: Da hverken Syddansk Universitet eller Kbenhavns Universitet imidlertid indleverede seneste balancer, som indklagede havde krvet af alle ansgere, skulle indklagede have afvist anmodningerne om prkvalifikation fra de to universiteter. Indklagede rettede i stedet henvendelse til universiteterne og foranledigede, at de indleverede de manglende oplysninger, og indklagede handlede dermed i strid med princippet om ligebehandling. Den afgrelse vender vi tilbage til! side 14 15. Formelle fejl og mangler Klagenvnets kendelse af 22. april 2010 - Keto Vikar ApS mod Kbenhavns Kommune Annonceringsudbud af rammeaftale om vikarformidling p det pdagogiske omrde. I prkvalifikationsbetingelserne var anfrt flgende: Ansger skal vedlgge flgende oplysninger om ansgers konomiske og finansielle formen: . Erklring om ansgeres omstning inden for det aktivitetsomrde, kontrakten vedrrer, i de seneste tre disponible regnskabsr, afhngigt af hvornr ansger blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omstning foreligger. En virksomhed sgte om prkvalifikation, men ansgningen indeholdt ikke oplysninger om omstning inden for det pgldende fagomrde i de seneste tre regnskabsr. Ansgningen blev afvist, hvorefter virksomeden klagede til Klagenvnet for Udbud. side 15 16. Formelle fejl og mangler Klagenvnet udtalte: Den erklring, som klageren har afgivet, indeholder ikke tal, der viser, hvilken omstning klageren har haft inden for vikarformidling p det pdagogiske omrde. Indklagede var derfor bde berettiget og forpligtet til ikke at prkvalificere klageren, og Klagenvnet tager derfor ikke pstanden til flge.side 16 17. Formelle fejl og mangler ndringer til implementeringsbekendtgrelsen til udbudsdirektivet trdt i kraft den 1. juli 2011. Reparation af fejl og mangler reguleret i bekendtgrelsens 12. Ingen tilsvarende regulering i forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsloven, men utvivlsomt tilsvarende muligheder i forhold til disse regelst. Rent dansk lovgivningsinitiativ, s utvivlsomt pligt til at fortolke bestemmelsen i overensstemmelse med EU-udbudsreglerne, herunder ligebehandlingsprincipper.side 17 18. Formelle fejl og mangler 12. Ordregivere, som har modtaget ansgninger eller tilbud, som ikke opfylder de formelle krav, der flger af udbudsmaterialet, kan afvise ansgningerne eller tilbuddene, eller kan under overholdelse af ligebehandlingsprincippet og forhandlingsforbuddet vlge at 1) se bort fra fejlen eller manglen, sfremt ordregiver i forvejen er i besiddelse af de krvede supplerende oplysninger eller dokumentationer, 2) selv indhente de krvede supplerende oplysninger eller dokumentationer, sfremt disse er offentligt tilgngelige, eller 3) anmode de pgldende ansgere eller tilbudsgivere om inden en fastsat frist at berigtige fejlen eller manglen, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Stk. 1 finder bl.a. anvendelse, nr 1) fremsendte ansgninger eller tilbud mangler underskrift, datering eller lignende, 2) ansgninger eller tilbud ikke er modtaget i det krvede antal eksemplarer eller det krvede format, eller 3) ansgninger eller tilbud ikke opfylder formelle krav til udformning som f.eks. angivelse af sidetal, stempling eller lignende. side 18 19. Formelle fejl og mangler Stk. 3. Ordregivere kan njes med at anvend