Click here to load reader

REGIONALNA HIDROLOŠKA ANALIZA KRŠKOG PORJEČJA KUPE

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of REGIONALNA HIDROLOŠKA ANALIZA KRŠKOG PORJEČJA KUPE

 • Rudarsko-geoloko-naftni fakultet

  Kreimir Pavli

  REGIONALNA HIDROLOKA ANALIZA KRKOG PORJEJA KUPE

  DOKTORSKI RAD

  Mentori: Prof. dr. sc. Ranko ugaj Doc. dr. sc. Jelena Parlov

  Zagreb, 2016.

 • Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering

  Kreimir Pavli

  REGIONAL HYDROLOGICAL ANALYSIS OF THE KUPA KARSTIC BASIN

  DOCTORAL THESIS

  Supervisors: Distinguished professor Ranko ugaj, PhD

  Assistant professor Jelena Parlov, PhD

  Zagreb, 2016

 • Zahvaljujem svojim mentorima, prof. dr. sc. Ranku ugaju,

  doc. dr. sc. Jeleni Parlov i lanovima komisije, prof. dr. sc.

  eljku Andreiu, prof. dr. sc. Andrei Baani i prof. dr. sc.

  Nevenki Oani koji su me svojim znanjem i iskustvom vodili i

  usmjeravali kroz izradu ovog rada i svima drugima koji su mi

  pomogli svojim savjetima.

  Veliko hvala mami i tati, sestri i bratu, a najvea hvala

  mojoj supruzi Ivani na ljubavi, strpljivosti i nesebinoj podrci.

 • Saetak

  Regionalna hidroloka analiza provedena je na osnovi podataka s hidrometrijskih profila koji

  se nalaze na podruju krkog sliva Kupe. Obraeni su podaci s 32 hidroloka profila na 20 vodotoka

  do profila: Kamanje na Kupi, Stative Donje na Dobri, Mrzlo polje na Mrenici i Veljun na Korani,

  a ukupna povrina obraenih slivova iznosi oko 5.450 km2. Obraeni hidroloki podaci su srednji

  dnevni protoci te srednji, maksimalni i minimalni godinji protoci. Osim hidrolokih podataka,

  obraeni su i podaci o dnevnim oborinama prikupljenim na klimatolokim stanicama Parg, Ogulin

  i Karlovac. Razdoblje obrade je (1981.-2012.), a dobiveni rezultati su usporeeni s rezultatima

  ranijih istraivanja u kojima je analizirano razdoblje (1951.-1980).

  Usporedba trendova srednjih godinjih protoka, kojom se ujedno opravdava usvojeno razdoblje

  obrade, pokazala je da je u ranijem razdoblju (1951.-1980.) osam nizova imalo opadajui trend, a

  11 nizova rastui, dok je u razdoblju ove obrade (1981.-2012.) 20 nizova imalo opadajui trend a

  12 nizova rastui trend. Maksimalni godinji protoci su u ranijem razdoblju imali sedam nizova

  opadajueg trenda a 12 nizova rastueg trenda, dok je u razdoblju ove obrade 27 nizova imalo

  opadajui trend a pet nizova rastui trend. Minimalni godinji protoci u ranijem razdoblju obrade

  su imali sedam nizova opadajueg trenda i 12 nizova rastueg trenda, a u razdoblju ove obrade je

  15 nizova imalo opadajui trend, a 17 nizova rastui trend. Analiza homogenosti srednjih,

  maksimalnih i minimalnih godinjih protoka razdoblja obrade (1981.-2012.) u odnosu na razdoblje

  (1951.-1980.) pokazala je da je najvie nehomogenih nizova kod srednjih godinjih protoka dok je

  kod maksimalnih i minimalnih godinjih protoka veina nizova homogena. Nehomogenost nizova

  srednjih godinjih protoka potvruje pretpostavku o sunijem razdoblju koje je nastupilo poetkom

  80-ih godina prolog stoljea, i traje sve do danas.

  U ovoj regionalnoj hidrolokoj analizi izvedeno je 10 dvoparametarskih zakonitosti veza

  karakteristinih parametara srednjih godinjih protoka, 72 dvoparametarskih zakonitosti veza

  karakteristinih parametara maksimalnih godinjih protoka, zajedno s parametrima maksimalnih

  protoka i volumena razliitih povratnih razdoblja i 10 dvoparametarskih zakonitosti veza

  karakteristinih parametara minimalnih godinjih protoka. Definirani su i teorijski hidrogrami

  10-, 100- i 1000-godinjeg povratnog razdoblja du toka Kupe. Izdvojene su zakonitosti veza koje

  se mogu preporuiti za primjenu u praksi. Analiza vieparametarskih zakonitosti veza dala je dvije

 • mogue troparametarske zakonitosti, meutim one nisu preporuljive za upotrebu zbog vrlo irokih

  intervala pouzdanosti, iako imaju visoke vrijednosti koeficijenta korelacije. Spektralna analiza

  protoka i oborina pokazala je da su se u razdoblju istraivanja (1981.-2012.) ekstremi protoka i

  oborina pojaali i vie istaknuli, ali da se ukupna koliina oborine i protoka smanjila u odnosu na

  ranije razdoblje (1951.-1980.).

  Kljune rijei: regionalna hidroloka analiza, spektralna analiza, protok, oborina, kr, sliv Kupe.

 • Abstract

  Regional hydrological analysis was conducted using data from the catchments located in the

  area of karst basin of the Kupa river. The study included data from 32 hydrological profiles on 20

  watercourses down to Kamanje on Kupa, Stative Donje on Dobra, Mrzlo polje on Mrenica and

  Veljun on Korana profiles. Catchment area to specified profiles is approximately 5450 km2. The

  processed hydrological data are the average daily flows and the average, maximum and minimum

  annual flows. In addition to hydrological data, the daily rainfall data collected on climatological

  stations Parg, Ogulin and Karlovac were processed. The period of analysis is from 1981 to 2012,

  and the results were compared with the results of previous studies that analyzed the period from

  1951 to 1980.

  The comparison of trends in mean annual flows, which also justifies the chosen period of

  analysis, has shown that in the earlier period from 1951 to 1980 eight time-sets showed a declining

  trend, and 11 time-sets showed growing trend, while in the analyzed period from 1981 to 2012, 20

  time-sets showed a declining trend, and 12 time-sets showed growing trend. The maximum annual

  flows in the earlier period consisted of seven time-sets showing a declining trend and 12 time-sets

  showing the growing trend, while in the period of this analysis 27 time-sets showed a declining

  trend and five time-sets showed a growing trend. The minimum annual flows in the earlier period

  analysis consisted of seven time-sets showing a declining trend and 12 time-sets showing the

  growing trend, and in the period of this analysis, 15 time-sets have shown a declining trend, and

  17 time-sets have shown a growing trend. The analysis of homogeneity of average, maximum and

  minimum annual flow for the 1981 to 2012 period in relation to the 1951 to 1980 period, shows

  that majority of non-homogeneous time-sets were present with average annual flows, while the

  majority of time-sets of maximum and minimum annual flows were homogeneous. The

  homogeneity of average annual flows confirms the assumption of a drier period, which occurred

  in the early 1980s and continues to this day.

  In this regional hydrological analysis, the following was conducted: 10 two-parameter models

  relationships of the average annual flow characteristic parameters, 72 two-parameter models

  relationships of the maximum annual flow characteristic parameters, together with the parameters

  of the maximum flow rate and the volume of different return periods and 10 two-parameter models

 • relationships of the minimum annual flow characteristic parameters. Theoretical hydrographs of

  10-, 100- and 1000-year return period along the Kupa river flow were defined. Two-parameters

  models that can be used in practice were selected. Although the analysis of multi-parameter

  relationships produced two possible three-parameter relationships, they are not recommended for

  use because of the very wide confidence interval, regardless of the correlation coefficient high

  value. Spectral analysis of the flows and precipitation shows that during the period of analysis from

  1981 to 2012, extremes of flows and precipitation were strengthened and more pointed out, but the

  total amount of precipitation and flows declined, compared to the previous period from 1951 to

  1980.

  Keywords: regional hydrologic analysis, spectral analysis, flows, precipitation, karst, Kupa basin.

 • Sadraj TEKST str. 1. Uvod .................................................................................................................................. 1

  2. Pregled dosadanjih istraivanja ........................................................................................ 4

  3. Opis istraivanog podruja .............................................................................................. 15

  3.1. Geografske znaajke ................................................................................................ 15

  3.2. Hidroelektrane na krkom porjeju Kupe i pritoka .................................................. 19

  3.3. Geoloke i hidrogeoloke znaajke .......................................................................... 23

  3.4. Klimatoloke znaajke ............................................................................................. 28

  3.5. Oborine na slivu Kupe u kru ................................................................................... 30

  4. Postupak istraivanja ....................................................................................................... 37

  4.1. Procjena kakvoe ulaznih izraunskih hidrolokih i meteorolokih podataka ......... 38

  4.2. Strukturalna analiza hidrolokih sustava i procesa i modeliranje procesa i obiljeja

  prirodne sredine ......................................................................................................................... 40

  5. Analize osnovnih podloga ............................................................................................... 43

  5.1. Utjecajne slivne povrine ......................................................................................... 43

  5.2. Ekstrapolacija protone krivulje ............................................................................... 44

  5.3. Homogenost nizova, duljina nizova i trendovi nizova protoka u karakteristinim

  profilima .................................................................................................................................. 52

  5.4. Oborine na krkim slivovima ................................................................................... 68

  6. Karakteristini parametri ................................................................................................. 69

  7. Dvoparametarske zakonitosti veza .................................................................................. 85

  7.1. Srednji godinji protoci ............................................................................................ 86

  7.2. Maksimalni godinji protoci i volumeni velikih vodnih valova............................... 95

  7.3. Minimalni godinji protoci ..................................................................................... 111

  7.4. Usporedba rezultata s rezultatima obrada na drugim podrujima .......................... 115

  8. Vieparametarske zakonitosti ........................................................................................ 117

 • 9. Spektralna analiza hidrolokih i meteorolokih podataka ............................................. 120

  10. Zakljuak ....................................................................................................................... 133

  11. Literatura ....................................................................................................................... 138

  Prilozi

  Prilog 1 Situacija krkog porjeja Kupe ........................................................................................... i

  Prilog 2 Situacija slivova Kupe, Dobre, Mrenice i Korane (preuzeto i prilagoeno iz ugaj i sur.,

  1998-2007) ............................................................................................................................... ii

  Prilog 3 Karakteristini parametri srednjih godinjih protoka ...................................................... iii

  Prilog 4 Karakteristini parametri maksimalnih godinjih protoka ................................................ iv

  Prilog 5 Karakteristini parametri minimalnih godinjih protoka ................................................... v

  Prilog 6 Koeficijenti korelacije linearne ovisnosti (y = ax + b) ..................................................... vi

  Prilog 7 Koeficijenti korelacije nelinearne ovisnosti (y = axb) .................................................... vii

 • Popis slika i tablica

  Slika 2.1 Histogram analiziranih slivnih povrina (preuzeto iz Jovanovi i Radi, 1985) .............. 5

  Slika 2.2 Historami topografskih i meteorolokih parametara (preuzeto iz Radi i sur., 1986) ...... 6

  Slika 2.3 Podruje Hrvatskoga kra ranije obraenih 60 hidrolokih stanica; crvenom elipsom je

  oznaeno podruje istraivanja (preuzeto iz ugaj, 2015) ........................................................ 8

  Slika 2.4 Prosjene godinje efektivne oborine Pe i prosjene godinje bruto oborine P (preuzeto

  iz ugaj, 2015) .......................................................................................................................... 9

  Slika 2.5 Najvei zabiljeeni specifini dotoci qM i utjecajne slivne povrine A (preuzeto iz ugaj,

  2015) ....................................................................................................................................... 11

  Slika 3.1 Sjeverna granica kra u Hrvatskoj prema razliitim autorima (preuzeto iz Matas, 2009)

  ................................................................................................................................................. 15

  Slika 3.2 Izvor rijeke Kupe ............................................................................................................ 16

  Slika 3.3 ulin ponor u Ogulinu .................................................................................................... 17

  Slika 3.4 Odvodni kanal HE Ozalj I .............................................................................................. 19

  Slika 3.5 Zgrada strojarnice HE Gojak .......................................................................................... 20

  Slika 3.6 HE Zeleni Vir ................................................................................................................. 21

  Slika 3.7 Zahvat vode u pilji Zeleni Vir ....................................................................................... 21

  Slika 3.8 Geoloka karta Hrvatske; crvenom elipsom je oznaeno podruje istraivanja (preuzeto

  iz Markovi, 2002, autori karte: I. Veli i J. Veli) ................................................................ 24

  Slika 3.9 Hidrografska mrea na podruju Republike Hrvatske; crvenom elipsom je oznaeno

  podruje istraivanja ............................................................................................................... 26

  Slika 3.10 Geografska raspodjela klimatskih tipova po W. Kppenu u Hrvatskoj u standardnom

  razdoblju (1961.-1990.): Cfa, umjereno topla vlana klima s vruim ljetom; Cfb, umjereno

  topla vlana klima s toplim ljetom; Csa, sredozemna klima s vruim ljetom; Csb, sredozemna

  klima s toplim ljetom; Df, vlana borealna klima; crvenom elipsom je oznaeno podruje

  istraivanja (preuzeto iz egota i Filipi, 2003) .................................................................... 29

  Slika 3.11 Srednja godinja koliina oborine u Hrvatskoj za razdoblje (1971.-2000.); crvenom

  elipsom je oznaeno podruje istraivanja (preuzeto iz Zaninovi i sur., 2008) .................... 31

  Slika 3.12 Srednji godinji broj dana s koliinom oborine 1 mm u Hrvatskoj za razdoblje (1971.-

  2000.); crvenom elipsom je oznaeno podruje istraivanja (preuzeto iz Zaninovi i sur., 2008)

  ................................................................................................................................................. 32

 • Slika 3.13 Srednje mjesene koliine oborine P na stanici Parg u razdoblju (1951.-1980.) ......... 33

  Slika 3.14 Srednje mjesene koliine oborine P na stanici Parg u razdoblju (1981.-2012.) ......... 34

  Slika 3.15 Srednje mjesene koliine oborine P na stanici Ogulin u razdoblju (1951.-1980.) ..... 34

  Slika 3.16 Srednje mjesene koliine oborine P na stanici Ogulin u razdoblju (1981.-2012.) ..... 35

  Slika 3.17 Srednje mjesene koliine oborine P na stanici Karlovac u razdoblju (1951.-1980.) .. 35

  Slika 3.18 Srednje mjesene koliine oborine P na stanici Karlovac u razdoblju (1981.-2012.) .. 36

  Slika 5.1 Protone krivulje Gornje Dobre u profilu Turkovii u razdoblju (1963.-1999.) (preuzeto

  iz Brki, 2001a) ....................................................................................................................... 46

  Slika 5.2 Promijenjena protona krivulja Gornje Dobre u profilu Turkovii i ranije definirane

  protone krivulje (preuzeto iz Brki, 2001b) .......................................................................... 47

  Slika 5.3 Protone krivulje Gornje Dobre: nakon mjerenja protoka u 2002. godini i s mjerenjima

  velike vode 2004. godine ........................................................................................................ 48

  Slika 5.4 Protone krivulje Gornje Dobre u profilu Turkovii prema razliitim obradama (preuzeto

  iz Brki, 2005) ......................................................................................................................... 49

  Slika 5.5 Popreni profil hidroloke stanice Turkovii na Gornjoj Dobri, preuzeto iz VPB (2001)

  ................................................................................................................................................. 50

  Slika 5.6 Maksimalni zabiljeeni specifini dotoci u ovisnosti o veliini sliva. ........................... 51

  Slika 5.7 Maksimalni, srednji i minimalni godinji protoci Kupe u profilu Kupari u razdobljima

  (1951.-1980.) i (1981.-2012.) .................................................................................................. 63

  Slika 5.8 Maksimalni, srednji i minimalni godinji protoci Kupe u profilu Kamanje u razdobljima

  (1957.-1980.) i (1981.-2012.) .................................................................................................. 63

  Slika 5.9 Maksimalni, srednji i minimalni godinji protoci Gornje Dobre u profilu Turkovii u

  razdobljima (1963.-1980.) i (1981.-2012.) .............................................................................. 64

  Slika 5.10 Maksimalni, srednji i minimalni godinji protoci Donje Dobre u profilu Stative Donje

  u razdobljima (1951.-1980.) i (1981.-2012.) ........................................................................... 65

  Slika 5.11 Maksimalni, srednji i minimalni godinji protoci Mrenice u profilu Mrzlo polje u

  razdobljima (1951.-1980.) i (1981.-2012.) .............................................................................. 66

  Slika 5.12 Maksimalni, srednji i minimalni godinji protoci Korane u profilu Veljun u razdobljima

  (1951.-1980.) i (1981.-2012.) .................................................................................................. 67

  Slika 6.1 Histogram uestalosti utjecajnih slivnih povrina A a) za razdoblje obrade (1981.-2012.),

  b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine .......................................................... 71

 • Slika 6.2 Histogram uestalosti srednjih godinjih protoka Q ....................................................... 72

  Slika 6.3 Histogram uestalosti godinjih bruto oborina P a) za razdoblje obrade (1981.-2012.), b)

  prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine .............................................................. 73

  Slika 6.4 Histogram uestalosti godinje efektivne oborine Pe a) za razdoblje obrade (1981.-2012.),

  b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine .......................................................... 74

  Slika 6.5 Histogram uestalosti koeficijenta varijacije srednjih godinjih protoka cv a) za razdoblje

  obrade (1981.-2012.), b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine ...................... 75

  Slika 6.6 Histogram uestalosti koeficijenta asimetrije srednjih godinjih protoka cs a) za razdoblje

  obrade (1981.-2012.), b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine ...................... 76

  Slika 6.7 Histogram uestalosti otjecajnih koeficijenata srednjih voda c a) za razdoblje obrade

  (1981.-2012.), b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine .................................. 77

  Slika 6.8 Histogram uestalosti maksimalnih zabiljeenih godinjih protoka QM ........................ 78

  Slika 6.9 Histogram uestalosti maksimalnih zabiljeenih specifinih godinjih protoka qM a) za

  razdoblje obrade (1981.-2012.), b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine ...... 79

  Slika 6.10 Histogram uestalosti koeficijenta varijacije maksimalnih godinjih protoka cvM a) za

  razdoblje obrade (1981.-2012.), b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine ...... 80

  Slika 6.11 Histogram uestalosti koeficijenta asimetrije maksimalnih godinjih protoka csM a) za

  razdoblje obrade (1981.-2012.), b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine ...... 81

  Slika 6.12 Histogram uestalosti koeficijenta varijacije minimalnih godinjih protoka cvm a) za

  razdoblje obrade (1981.-2012.), b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine ...... 82

  Slika 6.13 Histogram uestalosti koeficijenta asimetrije minimalnih godinjih protoka csm a) za

  razdoblje obrade (1981.-2012.), b) prema ranijoj obradi hrvatskog kra iz 1995. godine ...... 83

  Slika 7.1 Linearna ovisnost srednjih godinjih protoka Q o povrini slivova A s intervalom

  pouzdanosti p izvedene s 24 podatka ..................................................................................... 88

  Slika 7.2 Nelinearna ovisnost srednjih godinjih protoka Q o povrini slivova A s intervalom

  pouzdanosti p izvedene s 24 podatka ..................................................................................... 89

  Slika 7.3 Linearna ovisnost srednjih godinjih protoka Q o povrini slivova A s intervalom

  pouzdanosti p u podruju slivnih povrina do A = 500 km2 .................................................. 90

  Slika 7.4 Linearna ovisnost srednjih godinjih protoka Q o povrini slivova A s intervalom

  pouzdanosti p izvedene s 13 podataka za slivove A > 250 km2 ............................................. 91

 • Slika 7.5 Nelinearna ovisnost srednjih godinjih protoka Q o povrini slivova A s intervalom

  pouzdanosti p izvedene s 13 podataka za slivove A > 250 km2 ............................................. 91

  Slika 7.6 Linearna ovisnost standardne devijacije srednjih godinjih protoka o srednjim

  godinjim protocima Q s intervalom pouzdanosti p izvedene s 19 podatka .......................... 92

  Slika 7.7 Nelinearna ovisnost standardne devijacije srednjih godinjih protoka o srednjim

  godinjim protocima Q s intervalom pouzdanosti p izvedene s 19 podatka .......................... 92

  Slika 7.8 Linearna ovisnost efektivne oborine Pe o bruto oborini P za slivove na kojima je otjecajni

  koeficijent c > 0,50 .................................................................................................................. 93

  Slika 7.9 Nelinearna ovisnost efektivne oborine Pe o bruto oborini P za slivove na kojima je

  otjecajni koeficijent c > 0,50 ................................................................................................... 94

  Slika 7.10 Nelinearna ovisnost maksimalnih zabiljeenih godinjih protoka QM o srednjim

  maksimalnim godinjim protocima QMsr s intervalom pouzdanosti p izvedene s 23 podatka

  ................................................................................................................................................. 98

  Slika 7.11 Linearna ovisnost standardne devijacije maksimalnih zabiljeenih godinjih protoka M

  o maksimalnim zabiljeenim godinjim protocima QM s intervalom pouzdanosti p izvedene

  sa 7 podatka ............................................................................................................................. 99

  Slika 7.12 Nelinearna ovisnost standardne devijacije maksimalnih zabiljeenih godinjih protoka

  M o maksimalnim zabiljeenim godinjim protocima QM s intervalom pouzdanosti p

  izvedene sa 7 podatka .............................................................................................................. 99

  Slika 7.13 Maksimalni specifini dotoci qM u ovisnosti o slivnoj povrini A du Kupe do Kamanja

  ............................................................................................................................................... 101

  Slika 7.14 Linearna ovisnost volumena vodnih valova 10-godinjeg povratnog razdoblja V10 o

  veliinama sliva A s intervalom pouzdanosti p na profilima rijeke Kupe bez profila pritoka

  ............................................................................................................................................... 103

  Slika 7.15 Nelinearna ovisnost maksimalnog protoka 10-godinjeg povratnog razdoblja QM10 o

  veliinama sliva A s intervalom pouzdanosti p na profilima rijeke Kupe bez pritoka ........ 104

  Slika 7.16 Linearna ovisnost maksimalnih godinjih protoka 100-godinjeg povratnog razdoblja

  o maksimalnim zabiljeenim godinjim protocima s intervalom pouzdanosti p ................. 105

  Slika 7.17 Nelinearna ovisnost maksimalnih godinjih protoka 100-godinjeg povratnog razdoblja

  QM100 o maksimalnim zabiljeenim godinjim protocima s intervalom pouzdanosti p ....... 106

 • Slika 7.18 Linearna ovisnost volumena vodnih valova 100-godinjeg povratnog razdoblja V100 o

  maksimalnim godinjim protocima 100-godinjeg povratnog razdoblja QM100 s intervalom

  pouzdanosti p izvedena za Kupu.......................................................................................... 107

  Slika 7.19 Nelinearna ovisnost volumena vodnih valova 100-godinjeg povratnog razdoblja V100

  o maksimalnim godinjim protocima 100-godinjeg povratnog razdoblja QM100 s intervalom

  pouzdanosti p izvedena za Kupu.......................................................................................... 107

  Slika 7.20 Vodni valovi 10-, 100- i 1000-godinjeg povratnog razdoblja na profilu Kupari na rijeci

  Kupi. Vrijeme podizanja vodnih valova je 22,5 sata a ukupno trajanje vodnih valova je 89,8

  sati. ........................................................................................................................................ 109

  Slika 7.21 Vodni valovi 10-, 100- i 1000-godinjeg povratnog razdoblja na profilu Hrvatsko na

  rijeci Kupi. Vrijeme podizanja vodnih valova je 28,8 sata a ukupno trajanje vodnih valova je

  115 sati. ................................................................................................................................. 109

  Slika 7.22 Vodni valovi 10-, 100- i 1000-godinjeg povratnog razdoblja na profilu Radenci na

  rijeci Kupi. Vrijeme podizanja vodnih valova je 34,4 sata a ukupno trajanje vodnih valova je

  138 sati. ................................................................................................................................. 110

  Slika 7.23 Vodni valovi 10-, 100- i 1000-godinjeg povratnog razdoblja na profilu Metlika na

  rijeci Kupi. Vrijeme podizanja vodnih valova je 37,5 sata a ukupno trajanje vodnih valova je

  150 sati. ................................................................................................................................. 110

  Slika 7.24 Vodni valovi 10-, 100- i 1000-godinjeg povratnog razdoblja na profilu Kamanje na

  rijeci Kupi. Vrijeme podizanja vodnih valova je 41,6 sata a ukupno trajanje vodnih valova je

  166 sati. ................................................................................................................................. 111

  Slika 7.25 Linearna ovisnost standardne devijacije minimalnih godinjih protoka m o srednjim

  minimalnim godinjim protocima Qmsr s intervalom pouzdanosti p .................................... 114

  Slika 7.26 Nelinearna ovisnost standardne devijacije minimalnih godinjih protoka m o srednjim

  minimalnim godinjim protocima Qmsr s intervalom pouzdanosti p .................................... 114

  Slika 9.1 Normalizirana gustoa snage spektra srednjih dnevnih protoka Q na stanici Zamost 2 na

  abranki u razdoblju (1951.-1980.) ...................................................................................... 123

  Slika 9.2 Normalizirana gustoa snage spektra srednjih dnevnih protoka Q na stanici Zamost 2 na

  abranki u razdoblju (1981.-2012.) ...................................................................................... 124

  Slika 9.3 Normalizirana gustoa snage spektra ukupnih dnevnih oborina P na stanici Parg u

  razdoblju (1951.-1980.) ......................................................................................................... 125

 • Slika 9.4 Normalizirana gustoa snage spektra ukupnih dnevnih oborina P na stanici Parg u

  razdoblju (1981.-2012.) ......................................................................................................... 125

  Slika 9.5 Normalizirana gustoa snage spektra srednjih dnevnih protoka Q na stanici Stative

  Donje na Donjoj Dobri u razdoblju (1951.-1980.) ................................................................ 126

  Slika 9.6 Normalizirana gustoa snage spektra srednjih dnevnih protoka Q na stanici Stative

  Donje na Donjoj Dobri u razdoblju (1981.-2012.) ................................................................ 127

  Slika 9.7 Normalizirana gustoa snage spektra ukupnih dnevnih oborina P na stanici Karlovac u

  razdoblju (1951.-1980.) ......................................................................................................... 128

  Slika 9.8 Normalizirana gustoa snage spektra ukupnih dnevnih oborina P na stanici Karlovac u

  razdoblju (1981.-2012.) ......................................................................................................... 128

  Slika 9.9 Normalizirana gustoa snage spektra srednjih dnevnih protoka Q na stanici Turkovii na

  Gornjoj Dobri u razdoblju (1963.-1980.) .............................................................................. 129

  Slika 9.10 Normalizirana gustoa snage spektra srednjih dnevnih protoka Q na stanici Turkovii

  na Gornjoj Dobri u razdoblju (1997.-2012.) ......................................................................... 130

  Slika 9.11 Normalizirana gustoa snage spektra ukupnih dnevnih oborina P na stanici Ogulin u

  razdoblju (1951.-1980.) ......................................................................................................... 131

  Slika 9.12 Normalizirana gustoa snage spektra ukupnih dnevnih oborina P na stanici Ogulin u

  razdoblju (1981.-2012.) ......................................................................................................... 131

  Tablica 3.1 Instalirane snage hidroelektrana i znaajnih malih hidroelektrana na slivu Kupe ..... 22

  Tablica 5.1 Maksimalni zabiljeeni protoci, QM i specifini dotoci, qM na pripadajuim profilima

  na slivu Gornje Dobre. ............................................................................................................ 51

  Tablica 5.2 Rezultati ispitivanja homogenosti nizova srednjih godinjih protoka Q na slivu Kupe

  ................................................................................................................................................. 53

  Tablica 5.3 Rezultati ispitivanja homogenosti nizova maksimalnih godinjih protoka QM na slivu

  Kupe ........................................................................................................................................ 54

  Tablica 5.4 Rezultati ispitivanja homogenosti nizova minimalnih godinjih protoka Qm na slivu

  Kupe ........................................................................................................................................ 54

  Tablica 5.5 Vrijednosti pogreaka koeficijenta varijacije cv srednjih godinjih protoka Q na slivu

  Kupe ........................................................................................................................................ 56

 • Tablica 5.6 Vrijednosti pogreaka koeficijenta varijacije cv maksimalnih godinjih protoka QM

  na slivu Kupe ........................................................................................................................... 57

  Tablica 5.7 Vrijednosti pogreaka koeficijenta varijacije cv minimalnih godinjih protoka Qm na

  slivu Kupe ............................................................................................................................... 58

  Tablica 5.8 Trendovi srednjih godinjih protoka na slivu Kupe u vremenska razdoblja (1951.-

  1980.) i (1981.-2012.) ............................................................................................................. 60

  Tablica 5.9 Trendovi maksimalnih godinjih protoka na slivu Kupe u vremenska razdoblja (1951.-

  1980.) i (1981.-2012.) ............................................................................................................. 61

  Tablica 5.10 Trendovi minimalnih godinjih protoka na slivu Kupe u vremenska razdoblja (1951.-

  1980.) i (1981.-2012.) ............................................................................................................. 62

  Tablica 7.1 Koeficijenti korelacije r karakteristinih parametara srednjih godinjih protoka za

  linearnu ovisnost y = ax + b ................................................................................................... 87

  Tablica 7.2 Koeficijenti korelacije r karakteristinih parametara srednjih godinjih protoka za

  nelinearnu ovisnost y = axb ..................................................................................................... 87

  Tablica 7.3 Linearne i nelinearne formule karakteristinih parametara srednjih godinjih protoka

  ................................................................................................................................................. 88

  Tablica 7.4 Koeficijenti korelacije r karakteristinih parametara maksimalnih godinjih protoka

  za linearnu ovisnost y = ax + b ............................................................................................... 95

  Tablica 7.5 Koeficijenti korelacije r karakteristinih parametara maksimalnih godinjih protoka

  za nelinearnu ovisnost y = axb ................................................................................................ 96

  Tablica 7.6 Linearne i nelinearne regresijske formule karakteristinih parametara maksimalnih

  godinjih protoka ..................................................................................................................... 97

  Tablica 7.7 Linearne i nelinearne regresijske formule karakteristinih parametara volumena Vp

  10-, 100- i 1000-godinjeg povratnog razdoblja ................................................................... 102

  Tablica 7.8 Koeficijenti korelacije r karakteristinih parametara minimalnih godinjih protoka za

  linearnu ovisnost y = ax + b ................................................................................................. 111

  Tablica 7.9 Koeficijenti korelacije r karakteristinih parametara minimalnih godinjih protoka za

  nelinearnu ovisnost y = axb ................................................................................................... 112

  Tablica 7.10 Linearne i nelinearne regresijske formule karakteristinih parametara minimalnih

  godinjih protoka ................................................................................................................... 112

 • Tablica 7.11 Usporedba dobivenih zakonitosti karakteristinih parametara srednjih godinjih

  protoka s rezultatima istraivanja na drugim podrujima ..................................................... 115

  Tablica 7.12 Usporedba dobivenih zakonitosti karakteristinih parametara maksimalnih godinjih

  protoka s rezultatima istraivanja na drugim podrujima ..................................................... 116

  Tablica 8.1 Koeficijenti korelacije linearnih ovisnosti izmeu karakteristinih parametara koji se

  najee koriste za viestruku regresiju u kru...................................................................... 117

  Tablica 8.2 Koeficijenti korelacije nelinearnih ovisnosti izmeu karakteristinih parametara koji

  se najee koriste za viestruku regresiju u kru ................................................................. 118

  Tablica 8.3 Vrijednosti koeficijenata viestruke korelacije R i prilagoene vrijednosti

  koeficijenata viestruke korelacije R' izmeu zavisne varijable z i nezavisnih varijabli x i y za

  linearnu i nelinearnu ovisnost ............................................................................................... 118

  Tablica 8.4 Linearne i nelinearne troparametarske zakonitosti ................................................... 119

 • Uvod Kreimir Pavli

  1

  1. Uvod

  Regionalna hidroloka analiza podrazumijeva produbljivanje rezultata provedenih analiza i

  obrada podataka o nekoj regiji dobivenih motrenjem i mjerenjem. Primjenom regionalnih analiza

  u inenjerskoj hidrologiji obuhvaena su ispitivanja hidrolokih pojava na irim podrujima,

  dovodei u vezu razliite karakteristine hidroloke i meteoroloke parametre s ciljem definiranja

  matematikih odnosa koji se mogu koristiti za pojedinu regiju (Ponce, 1989). Openito,

  matematike zakonitosti se izvode tako da se podaci sa stanica koje imaju dovoljno duga razdoblja

  mjerenja mogu koristiti na slivovima slinih hidrolokih znaajki koji nemaju dovoljno duga

  razdoblja mjerenja ili nemaju nikakvih mjerenja hidrolokih i meteorolokih veliina. Druga

  primjena regionalne analize ukljuuje regresijske tehnike u svrhu dobivanja iskustvenih

  (empirijskih) jednadbi primjenjivih na ira geografska, ali slina podruja. Kod regionalne analize

  koriste se vjerojatnost i statistika zajedno sa sloenom vjerojatnou i frekvencijskom analizom.

  Hidroloka obrada prvi je i temeljni korak kod svih hidrotehnikih inenjerskih zahvata.

  Primjerice, kod gradnje akumulacijskih jezera ili retencija, potrebno je znati koliko je vode na

  raspolaganju, kakva je njezina raspodjela unutar vremena i kolika je velika voda na koju se te

  graevine dimenzioniraju. Uz to, bitno je pouzdano znati te veliine kada se tite urbanizirana i

  industrijska podruja te prometnice. Osim u inenjerske svrhe, rezultati hidroloke analize su

  takoer bitne podloge i za zatitu prirode. Krko slivno podruje Kupe posebno je po svojim

  prirodnim bogatstvima i razliitim krkim oblicima koja su vrlo osjetljiva na ljudsko djelovanje.

  Primjerice, rijeka Mrenica je poznata po velikom broju sedrenih barijera.

  Podruje Gorskog kotara, koje se nalazi u podruju obraslog kra Hrvatske, vrlo je bogato

  vodom. Za razliku od golog kra na jugu, to podruje ima razgranatu hidrografsku mreu i stalne

  povrinske tokove i kao takvo je zanimljivo za koritenje tih voda, njezinu zatitu, ali i zatitu od

  voda, jer su naselja na tom podruju, posebice vei gradovi poput Ogulina i Karlovca, u podruju

  poveanog rizika od poplave kod pojavljivanja jakih i dugotrajnih oborina.

  Podruje istraivanja obuhvaeno ovom disertacijom je krki dio podruja sliva Kupe i pritoka,

  a pripada obraslom kru Hrvatske. Povrina istraivanog podruja do najnizvodnijih obraenih

  profila Kamanje na Kupi, Stative Donje na Donjoj Dobri, Mrzlo Polje na Mrenici i Veljun na

  Korani iznosi oko 5.450 km2. Na razmatranom slivu Kupe, Gornje i Donje Dobre, Korane i

 • Uvod Kreimir Pavli

  2

  Mrenice razmatrani su podaci s 32 hidroloka profila na 20 vodotoka koji su prikazani na situaciji

  sliva na prilogu 1. Osim hidrolokih podataka, koritene su i analizirane raspoloive karte izohijeta

  te podaci o srednjim dnevnim oborinama prikupljeni na klimatolokim stanicama Parg, Ogulin i

  Karlovac. Za krke slivove svojstveno je da slivna povrina odreena po topografskoj razvodnici

  vrlo esto ne odgovara utjecajnoj povrini sliva odreenoj prema hidrogeolokoj razvodnici, koja

  je esto promjenjiva, ovisno o stanju vode u podzemlju. Detaljnu analizu i definiranje slivnih

  veliina povrina Kupe i pritoka u kru proveo je V. Jurak u znanstvenom radu ugaja i sur. (1998-

  2007) i te su veliine ocijenjene i prihvaene kao dovoljno pouzdane i usvojene u ovom radu.

  Pionirska regionalna hidroloka istraivanja, zanimljiva za ovaj rad, su Regionalna analiza

  hidrolokih parametara, Jovanovia i Radia (1985) i Regionalne hidroloke analize, Radia i sur.

  (1986). Sustavna regionalna istraivanja u kru Hrvatske vezana za sliv Kupe provedena su u

  disertacijama ugaja (1993), R. Biondia (2005) i dijelom u disertaciji D. Biondia (2005) te u

  radovima D. Biondia i sur. (2007) i B. Biondia i sur. (2006). Odabrana ua regija sliva Kupe u

  kru Hrvatske, kao podruje istraivanja ove regionalne analize, trebala bi dati nove uvide u

  svojstva otjecanja vode u obraslom kru. Cilj ovog istraivanja je analizirati sadanji hidroloki

  reim na regiji obraslog kra u Hrvatskoj, ukazati na promjenu tog reima i objasniti promjene

  hidrolokog reima koje su ustanovljene na razmatranom podruju u razdoblju obrade (1981.-

  2012.), koje se po svojoj vodnosti razlikuje od ranije obraivanog razdoblja (1951.-1980.).

  Regionalnoj hidrolokoj analizi krkog porjeja Kupe i pritoka pristupilo se opisom

  istraivanog podruja i oekivanog cilja. Dan je pregled raspoloivih dosadanjih istraivanja na

  razmatranom podruju i ire, te je detaljno opisano podruje istraivanja. Opisani su postupak i

  primijenjene metode istraivanja, pristup analizi osnovnih podloga i karakteristinih parametara

  koji su analizirani. U sredinjem dijelu rada prikazan je postupak definiranja dvoparametarskih i

  vieparametarskih zakonitosti te spektralna analiza hidrolokih i meteorolokih nizova podataka.

  Uobiajene postupke u regionalnoj analizi ovaj rad dopunjuje analizom teorijskih vodnih valova i

  prikazom praktine upotrebe spektralne analize. Dane su osnovne smjernice za daljnja istraivanja

  i nove pristupe u regionalnoj hidrolokoj analizi, ali i u opim hidrolokim analizama, posebno

  zanimljivim za razmatrano krko podruje Kupe i pritoka.

  Hipoteze na kojima se temelji ovaj rad su: (1) dokumentiranje sunog razdoblja koje nastupa

  1980-ih godina, (2) da su nizovi podataka iz 32-godinjeg razdoblja (1981.-2012.) dovoljno dugi

 • Uvod Kreimir Pavli

  3

  za regionalnu hidroloku analizu i (3) ispitivanje kakvoe, u hidrologiji znaajne troparametarske

  zakonitosti Pe = f(A, cv). Razdoblje obrade (1981.-2012.) usvojeno je prvenstveno kao neophodan

  nastavak i nadopuna prethodnim analizama u kru Hrvatske, koje su raene do 1990. godine i u

  kojima je ustanovljena pojava sunijeg razdoblja (1981.-1990.) (ugaj, 1995). Kasnija su

  razmatranja pokazala da je i ovdje razmatrano 32-godinje razdoblje (1981.-2012.) razliito od

  ranijeg (1951.-1980.) i da ga prvenstveno zbog toga ima smisla razmatrati. Te promjene znaajno

  utjeu na hidroloki reim na razmatranom podruju, koji je vaan dio tog osjetljivog sustava.

  Duljina razdoblja obrade unutar 32 godine je razmatrana u petom poglavlju i ustanovljeno je da su

  svi nizovi, a i oni krai od 32 godine, dovoljno dugi da se dobiveni rezultati mogu smatrati

  pouzdanim i da ih se moe mjerodavno usporediti s ranijom hidrolokom analizom kra Hrvatske.

  Od vieparametarskih zakonitosti, za podruje ovog istraivanja najzanimljivija je ovisnost

  efektivne oborine Pe o veliini sliva A i koeficijentu varijacije srednjih godinjih protoka cv,

  Pe = f(A, cv).

  U ovom radu su obraeni podaci s 32 hidroloka profila s 20 vodotoka unutar slivova Kupe,

  Dobre, Korane i Mrenice. Podaci s najnizvodnijeg hidrolokog profila Velemeri na Korani nisu

  koriteni jer sliv do tog profila obuhvaa i sliv rijeke Radonje koja se ne nalazi u kru. Koriteni su

  podaci o veliinama utjecajnih slivnih povrina hidrogeolokih i hidrolokih istraivanja ugaja i

  sur., (1998.-2007.), pa su rezultati tih istraivanja usvojeni za ovu analizu. Od spomenuta 32

  hidroloka profila pokualo se obuhvatiti to vie podataka, no podatke s nekih profila se moralo

  izostaviti zbog nepouzdanosti mjernih profila i zbog heterogenih podataka uzrokovanih

  retencijskim djelovanjem podzemlja i estom pojavom poniranja vode u podzemlje du vodotoka.

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  4

  2. Pregled dosadanjih istraivanja

  Za istraivanja u ovoj disertaciji, u kojoj se obrauje obrasli hrvatski kr i obuhvaa slivove na

  ukupnoj povrini od oko 5.450 km2, od znaaja su i dostignua iz ranijih istraivanja drugih regija,

  koja se ovdje ukratko opisuju.

  Regionalna hidroloka analiza, tretirana kao sustavno znanstveno podruje je mlada disciplina

  u hidrologiji. Naime, 1985. godine UNESCO osniva meunarodni istraivaki program koji se

  iskljuivo bavi regionalnom hidrologijom FRIEND (Flow Regimes from International

  Experimental and Network Data). Glavni cilj projekta FRIEND je poboljanje razumijevanja

  hidrolokih razliitosti i slinosti u vremenu i prostoru da bi se razvila znanost u hidrologiji i

  praktine metode u projektiranju. Meutim, pojedini dijelovi regionalne hidroloke analize

  razmatrani su i ranije, primjerice odnos efektivne i bruto oborine za srednju Europu (Keller, 1906),

  a za slivove u bivoj Jugoslaviji (Srebrenovi, 1970). Koeficijenti varijacije srednjih godinjih

  protoka, veliina slivova, specifinih maksimalnih protoka su u nekim poglavljima knjiga takoer

  bili analizirani i prije 1985. godine, primjerice McMahon (1982).

  Na podruju nekadanje Jugoslavije regionalna hidroloka analiza cjelovito je prvi put opisana

  u radu Jovanovia i Radia (1985). To je pionirski rad u podruju regionalne analize na ovim

  prostorima, a predstavlja izvod iz regionalne hidroloke analize sliva Dunava s podacima iz

  razdoblja od 1931. do 1970. godine. Obraeno je 57 hidrolokih stanica na glavnom toku Dunava

  i njegovih pritoka. Zbog varijacija srednjih protoka i nekih drugih parametara, autori su u svom

  radu koristili i podatke s nekoliko profila na slivu Rajne i europskih rijeka koje se nalaze u podruju

  umjerene klime.

  Analizirani su srednji godinji protoci Q, maksimalni godinji protoci QM i minimalni godinji

  protoci Qm, zajedno s njihovim deskriptorima: koeficijentom varijacije cv i koeficijentom asimetrije

  cs.

  U radu je provedena uobiajena statistika obrada srednjih godinjih protoka Q i ekstremnih

  godinjih protoka vode QM i Qm i njihovih karakteristinih parametara, kao to su efektivna oborina

  Pe, koeficijenti varijacije cv i asimetrije cs i neke druge izvedene veliine. Veliine analiziranih

  slivova A kreu se od A = 776 km2 pa do A = 807.000 km2. Najvea je zastupljenost slivova povrina

  od 10.000 do 50.000 km2, dok vie od 40 posto slivova ima povrinu veu od 50.000 km2. Efektivna

  godinja oborina na slivu Dunava kree se u granicama od 100 do 1.000 mm. Histogramima su

  ilustrirane pojedine znaajke ovih karakteristinih parametara, primjerice postotak zastupljenosti

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  5

  analiziranih slivova na slici 2.1. Prikazana je zastupljenost povrina pojedinih slivova (slika 2.1),

  efektivna oborina, koeficijenti varijacije i asimetrije efektivne oborine u usporedbi sa svim

  rijekama koje je ranije analizirao McMahon (1982).

  Slika 2.1 Histogram analiziranih slivnih povrina (preuzeto iz Jovanovi i Radi, 1985)

  U tome radu, jednom od prvih radova takve vrste, se navodi da se dobivene ovisnosti mogu uz

  oprez primijeniti i na druge neistraene slivove velikih povrina, bez obzira to dobiveni rezultati

  imaju velika odstupanja od srednjih vrijednosti. Autori zakljuuju da se u podruju istraivanja ove

  regionalne analize nalaze neistraeni slivovi povrina manjih od 10.000 km2 pa je zbog toga

  primjena dobivenih relacija nemogua, i potrebna su nova istraivanja, i to za slivove veliine od

  10 km2 do 10.000 km2. Autori pretpostavljaju da e ta istraivanja naii na problem velike

  heterogenosti parametara o kojima ovisi protok, pa e se zbog toga morati uvesti novi parametri u

  regresijske veze.

  Radi i sur. (1986) prikazuju statistike metode i postupke koji se primjenjuju pri koritenju

  hidrolokih parametara na slinim slivovima. Statistikim analizama se utvruje koje veze izmeu

  pojedinih parametara ima smisla uope razmatrati, koji parametri daju najveu koliinu informacija

  pri opisivanju meuovisnosti te dobivanje objektivne ocjene tonosti prognostikih jednadbi i

  odstupanje prognoze.

  Zakljuuje se da su za statistiku obradu najpogodnije one veliine koje imaju normalnu

  raspodjelu. U sluaju varijabli s normalnom raspodjelom, ovisnost koju se preporua za koritenje

  odreuje se na osnovi veliine koeficijenta korelacije r, jer je kod normalne raspodjele mogua

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  6

  samo linearna veza, a linearna regresija je najpovoljnija u smislu najmanje srednje kvadratne

  pogreke. Osim koeficijenta korelacije, koriste se i razni statistiki testovi regresijskih funkcija.

  U razmatranom radu Radia i sur. (1986) obraene su tri regije: sliv Dunava i slivovi veih

  europskih rijeka, slivovi rijeka na podruju bive Jugoslavije i slivovi na teritoriju Srbije.

  Regionalna ispitivanja hidrolokih parametara dala su odreene veze hidrolokih parametara:

  maksimalnih godinjih protoka QM, srednjih godinjih protoka Q, te koeficijenta varijacije srednjih

  godinjih i maksimalnih godinjih protoka cv i cvM s topografskim i meteorolokim svojstvima sliva.

  Histogramima su ilustrirane pojedine znaajke karakteristinih topografskih (veliina sliva A,

  nagib sliva I) i meteorolokih (prosjena godinja temperatura T i prosjena godinja koliina

  oborine P) parametara izmeu tri navedene regije (slika 2.2).

  Slika 2.2 Historami topografskih i meteorolokih parametara (preuzeto iz Radi i sur., 1986)

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  7

  Na osnovi provedenih ispitivanja zakljueno je da postoji slaba veza izmeu efektivne oborine

  Pe i povrine sliva A za sva tri navedena podruja istraivanja. Za prognozu srednjih godinjih

  protoka valjalo bi uzeti i druge parametre, od kojih su najvanije prosjene godinje oborine P.

  Koeficijenti varijacije srednjih godinjih protoka cv i maksimalnih godinjih protoka cvM ne mogu

  se dovoljno pouzdano odrediti preko ispitanih topografskih i klimatskih parametara. Regresijska

  veza za prognozu maksimalnih godinjih specifinih protoka QM u ovisnosti o povrini slivova A i

  efektivne oborine Pe, za velike slivove, je slina odgovarajuoj vezi izvedenoj za srednje i male

  slivove. Regresijske veze za prognozu maksimalnih godinjih specifinih protoka QM slivova na

  podruju bive Jugoslavije su dobre. Najvanije ispitane topografske i meteoroloke veliine su

  prosjene godinje oborine P i povrine slivova A. Osim dvoparametarskih veza, za razmatrane

  regije je bilo mogue definirati i vieparametarske veze, primjerice ovisnost maksimalnih

  specifinih protoka QM o veliini utjecajnoga sliva A i efektivne oborine Pe, QM = f(A, Pe) i o

  srednjim godinjim oborinama P, nagibom sliva I te prosjenom godinjom temperaturom T,

  QM = f(P, I, T). No unato tome, autori zakljuuju da se ti rezultati ne mogu uzeti kao konani, jer

  su potrebna daljnja istraivanja uz ukljuivanje i drugih hidrolokih, topografskih i klimatskih

  parametara.

  U monografiji u izdanju Hrvatskog hidrolokog drutva ugaj (1995), kojoj je prethodila

  doktorska disertacija ugaj (1993), opisan je openit postupak istraivanja, dan je pregled osnovnih

  podloga, ispitana je njihova pouzdanost, homogenost i duljina nizova razmatranih protoka. Opisani

  su i obraeni karakteristini statistiki parametri srednjih godinjih i ekstremnih godinjih protoka,

  njihovih koeficijenata varijacije cv i asimetrije cs te vrijednosti tih parametara za razliite varijable;

  primjerice veliine sliva A, prosjene godinje oborine koja padne na sliv P, prosjene godinje

  efektivne oborine Pe, te specifini dotoci sa sliva q. Analizirano je 60 karakteristinih profila na 33

  vodotoka (slika 2.3).

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  8

  Slika 2.3 Podruje Hrvatskoga kra ranije obraenih 60 hidrolokih stanica; crvenom elipsom je oznaeno

  podruje istraivanja (preuzeto iz ugaj, 2015)

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  9

  U razmatranoj monografiji analizirani su odnosi izmeu 22 karakteristina parametra srednjih,

  maksimalnih i minimalnih godinjih protoka iz razdoblja od 1951. do 1990. godine. Ispitano je 210

  linearnih i 153 eksponencijalnih veza. Kakvoa tih veza ocijenjena je na temelju vrijednosti

  koeficijenta korelacije r, a smatra se da je korelacija vrsta ako je r 0,80. Ukupno 36 veza

  imalo je smisla analizirati, a 25 od njih zadovoljava kriterij r > 0,80, dok je 11 veza s koeficijentom

  korelacije u granicama r = 0,70 - 0,80.

  Histogrami karakteristinih parametara iz ove regionalne analize prikazani su i usporeeni s

  odgovarajuim histogramima iz sadanje obrade u poglavlju 6.

  Vrlo visoki koeficijenti korelacije ustanovljeni su za veze Q = f(A), = f(Q), ali za koje je

  ujedno ustanovljeno veliko rasipavanje podataka od izvedenih zakonitosti, = f(A), zbog vrlo

  velikog raspona tih podataka (omjer najmanjeg i najveeg obraenog sliva je 1:15.400, a omjer

  najmanje i najvee standardne devijacije je 1:2.040) pa zbog toga one nisu pogodne za praktinu

  primjenu. Zanimljiva veza Pe = f(P) prikazana je na slici 2.4, a izvedena je za sluajeve kada je

  koeficijent otjecanja na slivu c > 0,50. Granice vjerojatnog odstupanja s 95% pouzdanou

  pokazuju prihvatljivo rasipavanje ulaznih podataka oko izvedene zakonitosti. Dobivena zakonitost

  Pe = 0,83P 250 (mm) potvrena je podacima za helenski kr (Soulios, 1984) i zakonitou koju

  je izveo Srebrenovi (1986) i prikazana je desno na slici 2.4.

  Slika 2.4 Prosjene godinje efektivne oborine Pe i prosjene godinje bruto oborine P (preuzeto iz ugaj, 2015)

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  10

  Karakteristini parametri maksimalnih godinjih protoka razmatrani su na 53 homogena i

  dovoljno duga niza.

  Za cijelo podruje hrvatskoga kra nisu se mogle dobiti zadovoljavajue zakonitosti

  maksimalnih zabiljeenih specifinih dotoka qM u ovisnosti o veliini utjecajnih slivnih povrina

  A. Osim zbog malih obraslih slivova Gorskoga kotara i Like s izraenim visokim povrinskim

  dotocima, kod sliva sa znaajnim podzemnim retencijama u zaleu, redukcijski utjecaj podzemlja

  je jae izraen kod uzvodnih profila vodotoka kojima pripadaju manje povrine izravnih slivova, a

  nizvodnim profilima veliine izravnih slivova rastu, pa raste i utjecaj povrinskih dotoka. Utjecaj

  podzemnih i povrinskih slivova se mijenja od sliva do sliva, pa i du vodotoka, stoga su ti utjecaji

  uvjetovali neravnomjerne maksimalne specifine dotoke. Osim podzemnih retencija vode u

  zaleima izvora, na smanjivanje maksimalnih dotoka utjeu i povrinske retencije u koje se voda

  izlijeva i izgraene akumulacije. Takoer je dokumentirano da su na hidrolokim profilima s duljim

  razdobljima rada vodokaza, zbog povremenih oitavanja, opaeni maksimumi redovito manji od

  stvarnih, koji su zabiljeeni na limnigrafima.

  U regionalnoj analizi u kru Hrvatske anvelopne linije maksimalnih specifinih dotoka qM u

  ovisnosti o veliini sliva A definirane su u ranijoj regionalnoj analizi iz 1995. godine (slika 2.5), a

  nadopunjene su 2015. godine (ugaj, 2015). Karakteristino je da gornja anvelopa maksimalnih

  dotoka obuhvaa samo male slivove obrasloga kra i sliv Like bez podzemnih retencija. Veliki

  rasap podataka maksimalnih specifinih dotoka qM u ovisnosti o veliini utjecajne slivne povrine

  A te pripadajue anvelopne linije i srednji izraz qM = f(A) prikazan je na slici 2.5.

  Karakteristini parametri minimalnih godinjih protoka razmatrani su na 29 homogenih i

  dovoljno dugih nizova. Dobiveni rezultati o minimalnim godinjim protocima odnose se samo na

  48 posto ukupno obraenih hidrolokih profila u kojima ne dolazi do presuivanja korita. Za veinu

  dobivenih veza izmeu parametara minimalnih dotoka svojstvena su velika odstupanja ulaznih

  podataka od izvedenih zakonitosti pa se te zakonitosti mogu koristiti samo orijentacijski.

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  11

  Slika 2.5 Najvei zabiljeeni specifini dotoci qM i utjecajne slivne povrine A (preuzeto iz ugaj, 2015)

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  12

  Analize veza vie od dva parametra gdje su, uz uobiajene, ranije navedene parametre, jo

  ukljueni karakteristini uzduni pad vodotoka i prosjena temperatura zraka, nije imalo smisla

  razmatrati jer su povrinski vodotoci uglavnom kratki i esto se nadovezuju na podzemne retencije,

  a za prosjene temperature zraka na krkim slivovima nema dovoljno podataka. Na temelju

  provedenih ispitivanja vieparametarskih veza, na osnovi raspoloivih podloga, ustanovljeno je da

  za razmatrano podruje vieparametarske veze nemaju smisla.

  Analizirana su bila i suna razdoblja, iako je taj niz podataka od 10 godina u 38 posto sluajeva

  nehomogen u odnosu na ranije nizove. Zakljueno je da broj sunih dana prosjeno godinje

  izrazito varira (od 2 do 178), njihovo standardno odstupanje, koeficijent varijacije i asimetrije ne

  mogu se na zadovoljavajui nain aproksimirati normalnom raspodjelom, a same vrijednosti tih

  parametara jako variraju. Zbog svega navedenog, od 45 razmatranih veza postoje samo tri linearne

  veze kojima su koeficijenti korelacije r > 0,80. Kod eksponencijalne ovisnosti utvreno je est veza

  koje ima smisla razmatrati.

  Radovi na regionalnoj analizi u kru Hrvatske ue su usmjereni i nastavljeni 1998. godine u

  projektu Regionalna analiza slivova Kupe i pritoka u kru, a istraivanja su prikazana kroz

  redovite izvjetaje ugaj i sur. (1998-2007). Analiza je provedena na 35 hidrolokih profila na slivu

  rijeke Kupe, Dobre i Korane s Mrenicom (prilog 2). Nastavno su prikazani najvaniji rezultati tog

  istraivanja, prvenstveno zbog toga jer je za ovu disertaciju provedeno najnovije istraivanje na

  tom podruju. U tom su istraivanju ustanovljene i dokumentirane znaajne promjene u odnosu na

  ranije rezultate hidrolokih i hidrogeolokih istraivanja.

  U izvjetaju iz 1998. godine posebna je pozornost posveena provjeri ulaznih raunskih

  podataka. Analizirana je kakvoa geolokih i hidrogeolokih te meteorolokih i hidrolokih

  osnovnih podloga iz razdoblja obrade od 1951. do 1995. godine. Na osnovi provedenih ispitivanja

  homogenosti i trendova raspoloivih podataka iz Banke hidrolokih podataka Dravnog

  hidrometeorolokog zavoda Republike Hrvatske (DHMZ RH) definirani su mjerodavni nizovi

  srednjih i ekstremnih godinjih protoka. Definirano je utjecajno slivno podruje Kupe pod krem

  u poetnoj fazi obrade. Zakljueno je da u daljnjoj fazi istraivanja treba detaljno razmotriti velik

  broj rezultata novih hidrogeolokih i geolokih istraivakih radova.

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  13

  U izvjetaju iz 2001. godine definirana je i obrazloena veliina utjecajnih slivova do pojedinih

  razmatranih hidrolokih profila. Usporeeni su rezultati provedenih istraivanja s rezultatima

  regionalnih analiza provedenih za druga krka i nekrka podruja. Definirane su baze hidrolokih

  podataka. Izvedeni su openiti zakljuci i preporuke za daljnja istraivanja.

  U izvjetaju iz 2003. godine postignuta su poboljanja u postavljanju razvodnica u slivu u

  odnosu na ranija istraivanja na osnovi provedene analize raspoloivih geolokih i hidrogeolokih

  podloga. Novom regionalnom analizom, temeljenom na iskustvima prethodnoga trogodinjeg

  istraivanja od 1998. do 2000. godine, obuhvaeni su nizovi hidrolokih podataka iz razdoblja od

  1951. do 2000. godine. Ispitana je homogenost nizova srednjih i ekstremnih godinjih protoka i

  definirani su mjerodavni nizovi protoka, uzimajui u obzir pojavljivanja nehomogenosti - najee

  kod nizova srednjih godinjih protoka.

  U izvjetaju iz 2004. godine razvrstane su razvodnice po njihovim svojstvima i odreena su

  podruja bifurkacije na osnovi objavljenih radova slovenskih istraivaa s podruja Snenika na

  lokaciji rna Draga. Popravljena je granica izmeu plitkoga i dubokog kra. Razmatrane su

  linearne i nelinearne veze izmeu pojedinih karakteristinih hidrolokih parametara: 11 veza za

  srednje godinje protoke, devet veza za maksimalne godinje protoke i devet veza za minimalne

  godinje protoke.

  U izvjetaju iz 2005. godine proirena su saznanja na osnovi novih hidrogeolokih podloga u

  odnosu na prethodne izvjetaje, posebno na poloaj razvodnice. Analizirana su nova saznanja o

  bifurkacijama. Razmatrana je pouzdanosti izvedenih zakonitosti veza, openito i prema uim

  regijama unutar razmatranoga sliva Kupe.

  U izvjetaju iz 2007. godine, V. Jurak je proirio geoloko-hidrogeoloku podlogu kojom je

  sada zahvaen cijeli krki prostor sliva Kupe i njezinih pritoka u odnosu na prethodne izvjetaje.

  Moe se raunati s procjenom sliva Kupe i pritoka u kru do profila Kamanje na Kupi, Stative

  Donje na Donjoj Dobri, Velemeri na Korani i Mrzlo Polje na Mrenici od oko 5.820 km2 (prilog

  2). Od toga bi oko 1.150 km2 bilo na slovenskoj strani sliva, s napomenom da se najvea

  varijabilnost povrine oekuje upravo na slovenskoj strani - bifurkacije izmeu Kupe i Krke u

  Sloveniji (Habi, 1989 i Habi i Kogovek, 1992) te na podruju irokopojasne regionalne

  razvodnice izmeu jadranskog i crnomorskog sliva, posebno zanimljive na podruju Gorskog

 • Pregled dosadanjih istraivanja Kreimir Pavli

  14

  kotara (Risnjak i Snjenik), gdje se nalazi zajedniko podruje prihranjivanja Rjeine i izvorita

  Kupe. Podruja s bifurkacijama izmeu slivova ima i u visokogorskim dijelovima slivova Korane

  i Mrenice. Nastavljene su analize raspoloivih meteorolokih (oborinskih) i hidrolokih podloga

  (srednji i ekstremni godinji protoci) za sve stanice koje postoje u bazi podataka.

  Temeljni je zakljuak svih izvjetaja iz razdoblja (1998.-2007.) da je analiza, osim na odnose

  izmeu pojedinih karakteristinih hidrolokih parametara, bila usmjerena na razmatranje poloaja

  razvodnice i odreivanje veliine sliva. Na taj su nain iskoriteni rezultati velikoga broja do tada

  provedenih hidrogeolokih istraivakih radova i sliv je definiran znatno pouzdanije, u odnosu na

  ranija provedena istraivanja. U ovoj je disertaciji razmatran sliv Korane do profila Veljun uzvodno

  od profila Velemeri, pa je zbog toga ukupno razmatrano slivno podruje neto manje i iznosi oko

  5.450 km2.

  U hidrolokom dijelu doktorske disertacije R. Biondia (2005), analizirana je ranjivost krkoga

  vodonosnika na podruju gornjega dijela sliva Kupe. Izdvojeni su slivovi, odreeni smjerovi

  teenja podzemne vode te su analizirana stanja, kakvoa i koliina istjecanja na izvorima.

  U doktorskoj disertaciji D. Biondia (2005) provedena je regionalna hidroloka analiza

  karakteristinih parametara velikih voda na podruju crnomorskoga sliva u Hrvatskoj (sliv Drave

  i Dunava). Analizirana je velika koliina podataka i informacija o prirodnim i drutveno-

  gospodarskim uvjetima te o hidrolokim i hidrografskim obiljejima. Pritom je kod sliva Dunava

  obraeno i podruje kra, koji preko uzvodnih dijelova slivova Save i Kupe pripada slivu Dunava.

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  15

  3. Opis istraivanog podruja

  3.1. Geografske znaajke

  Krko podruje sliva Kupe i pritoka nalazi se u sjevernom dijelu kra Hrvatske, koji pripada

  obraslom kru, a najveim dijelom obuhvaa regiju Gorskog kotara. Na prilogu 1 prikazan je krki

  dio sliva Kupe, Gornje i Donje Dobre, Korane i Mrenice i poloaji razmatranih hidrolokih

  profila, a na slici 3.1 prikazana je granica kra u Hrvatskoj prema razliitim autorima. Granica

  oznaena brojem 7 (Bogunovi i Bensa, 2005) se najbolje poklapa s granicom koja je dobivena u

  radu ugaja i sur. (1998-2007) u prilogu 2.

  Slika 3.1 Sjeverna granica kra u Hrvatskoj prema razliitim autorima (preuzeto iz Matas, 2009)

  Izvor Kupe nalazi se u planinskom dijelu Gorskog kotara kod mjesta Razloge koji se nalazi u

  sjeverozapadnom dijelu kra Hrvatske, u Nacionalnom parku Risnjak (slika 3.2). Ve nakon

  stotinjak metara s desne strane prima vodu povremenog toka potoka Kraievica, a malo poslije s

  lijeve strane povremenog toka potoka Suice. Odmah gdje vodotok dolazi na granicu s Republikom

  Slovenijom je i lijevoobalni pritok abranka, a neto dalje, izvan podruja NP Risnjak je

  desnoobalni pritok Kupica. Nizvodno Kupa tee uz granicu Hrvatske i Slovenije gdje je

  ispresijecana mnogim slapovima koji su nekada sluili za pogon vodenica i mlinova. Prije

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  16

  Karlovca, Kupa prima lijevoobalni pritok Lahinju, krku rijeku iz Slovenije. Neposredno poslije

  profila Kamanje naputa granicu i tee prema Ozlju i dalje prema Karlovcu, gdje prima svoje

  glavne pritoke Dobru prije, a Koranu s Mrenicom nakon Karlovca. Kod Karlovca vodotok prelazi

  u nekrko podruje koje nije predmet prouavanja ove disertacije. Sliv Kupe obuhvaa planinsko

  podruje Gorskog kotara i zahvaa podruje Republike Slovenije, a veliina sliva do profila

  Kamanje iznosi oko 2.340 km2. Ukupna duljina Kupe od izvora do Karlovca je oko 160 km, a do

  njezina ua u Savu 296 km.

  abranka je granina rijeka izmeu Hrvatske i Slovenije i prvi je vei pritok Kupe. Dugaka je

  17,5 km, izvire kod abra pod planinom Obrh. Ona je gorska rijeka s tipinim krkim izvorom

  kojemu protok ima velike varijacije minimuma i maksimuma.

  Lahinja je jedini vei slovenski pritok Kupe. Ona je krka rijeka dugaka 33,4 km. Izvorite se

  sastoji od vie krkih izvora na kraju krke udoline kod rnomelja izmeu sela Kneina, Belji

  Vrh i Mali Nerajec.

  Slika 3.2 Izvor rijeke Kupe

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  17

  Rijeka Dobra se sastoji od dvije odvojene cjeline: Gornje Dobre (ili Ogulinske Dobre) i Donje

  Dobre (ili Gojake Dobre). Ukupne je duljine 105 km. Sliv Dobre zauzima iroko prostranstvo u

  graninom podruju Gorskog kotara i Like te obuhvaa povrinu od oko 1.010 km2 do profila

  Stative Donje.

  Gornja ili Ogulinska Dobra izvire iz dva izvora: kod Bukova vrha i kod Skrada. Tipina je

  bujina rijeka s naglim promjenama protoka i prosjenog uzdunog pada od 1,4%. Kod Vrbovskog

  se u Gornju Dobru ulijevaju pritoci Kamanik i Ribnjak, a uzvodno od brane Bukovik nalazi se

  njezin najvei desnoobalni pritok Vitunjica. Do 1957. godine u cijelosti je ponirala u ulinom

  ponoru (slika 3.3) nakon ega je izgradnjom hidroelektrane Gojak preljevnom branom skrenuta u

  sustav koji napaja turbine HE Gojak te je stvoreno umjetno jezero Bukovnik. Samo za vrijeme

  velikih kia na uzvodnom slivu, korito od brane do ulinog ponora je ispunjeno vodom koja se

  prelijeva preko brane Bukovnik. Duljina toka Gornje Dobre od izvora do ulinog ponora je 53 km.

  Slika 3.3 ulin ponor u Ogulinu

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  18

  ulin ponor i pilja Medvedica su piljski sustav s vodoravnom duljinom kanala od 16.396

  metara. Visinska razlika izmeu najvie i najnie toke je 83,5 metara. piljski sustav podijeljen je

  u tri glavna dijela. Prvi dio ini labirint kanala izmeu ulinog ponora i ulaznog dijela pilje

  Medvedice koji je od ulaza u ulin ponor udaljen 310 metara. Tijekom niskih vodostaja Dobre,

  ovaj dio pilje je suh. Takoer, ovaj dio pilje je neka vrsta filtera rijeke Dobre i uzrok poplava pri

  visokim vodostajima kada se pilja zaepi i propusna mo se smanji. Drugi dio piljskog sustava

  zove se Velika pletenica u kojem se nalazi glavni kanal u smjeru sjevera. Ovaj dio pilje je

  najizdueniji i sastoji se od nekoliko jezera i vodopada i poprilino je oneien. Trei dio piljskog

  sustava ini nekoliko velikih kanala u smjeru jugozapad-sjeveroistok.

  Gornja Dobra prije HE Gojak prolazi kroz akumulacijsko jezero Bukovnik na kraju kojeg je,

  lijevo od brane Bukovnik, zahvat vode za HE Gojak. Nakon izlaska voda Gornje Dobre i Zagorske

  Mrenice iz HE Gojak, ostvaruje se Donja Dobra ili Gojaka Dobra. Ona protjee dubokim

  kanjonima s nepristupanim obalama i visokim i strmim liticama. Nizvodno od mosta u Tromariji

  nastavlja se teko pristupaan klanac duine 13 km. Izgradnjom HE Lee 2010. godine, u

  nizvodnom dijelu, veliki dio ovog klanca je postao akumulacijsko jezero. Duljina toka Donje Dobre

  do ua u Kupu je 52 km.

  Sliv rijeke Korane do profila Veljun obuhvaa povrinu od oko 1.100 km2 i moe se podijeliti

  na vie odvojenih cjelina: sliv Plitvikih jezera, sliv potoka Plitvice i Like Jasenice, dio rijeke

  izmeu Plitvikih jezera i Drenik Grada, dio rijeke izmeu Drenik Grada i Koranskog Luga, dio

  rijeke izmeu Slunja i Barilovia i Korana nizvodno od Barilovia. Rijeka Korana nema vlastiti

  krki izvor, ve nastaje prelijevanjem iz Plitvikih jezera i potoka Surduka i Plitvice. Desni pritoci

  su Toplica i Mutnica, a kod Slunja se u Koranu ulijeva Slunjica. Rijeka Radonja se u Koranu

  ulijeva uzvodno Karlovca, meutim sliv rijeke Radonje se ne nalazi u kru te nije obuhvaen ovim

  radom. Ukupna duljina toka Korane do ua u Kupu je 142 km.

  Rijeka Mrenica izvire u planinskom podruju kod Slunja ispod Popovi vrha. Svojim tokom

  prolazi kroz plitki kr koji ine jurski i kredni vapnenci, a oni su tektonski jako poremeeni i

  podloni rijenim procesima. Dolina Mrenice duga je 71,4 km i najveim je dijelom kanjonskog

  tipa. Od izvora do naselja Belavii prevladava dubinska erozija, dok je nizvodno do ua u Koranu

  dominantna bona erozija. Dubinska erozija je usporena ili skroz prekinuta zbog stvaranja sedrenih

  barijera, kojih ima 93. Sedrene barijere nejednoliko su rasporeene, tako da se na duljini od pet

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  19

  kilometara od iinog mosta do Trikog mosta nalazi ak 26 barijera, dok se isto toliko nalazi na

  duljini od 39 km, od Generalskog stola do ua u Koranu. Sliv Mrenice se velikim dijelom nalazi

  u uskom pojasu izmeu rijeke Dobre na zapadu i Korane na istoku te obuhvaa povrinu od oko

  1.000 km2 do profila Mrzlo Polje. Neposredno prije Karlovca, Mrenica se ulijeva u Koranu.

  3.2. Hidroelektrane na krkom porjeju Kupe i pritoka

  Na krkom slivu Kupe i pritoka u Hrvatskoj nalaze se etiri hidroelektrane (Ozalj, Gojak, Zeleni

  vir i Lee) i dvije male hidroelektrane (abranka i Kupica) te slivne povrine s kojih voda dolazi

  u HE Vinodol i CHE Fuine i Lepenica, koje se nalaze na jadranskom slivu.

  Hidroelektrana Ozalj je protono-pribranska elektrana smjetena na rijeci Kupi u njenom

  srednjem toku kod grada Ozlja. Sastoji se od dvije odvojene elektrane, HE Ozalj I i HE Ozalj II.

  HE Ozalj I smjetena je na desnoj obali rijeke Kupe, a nasuprot njoj na lijevoj obali smjetena je

  HE Ozalj II. HE Ozalj I je jedna od najstarijih hidroelektrana u Hrvatskoj i najstarija u

  kontinentalnom dijelu Hrvatske. Izgraena je 1908. godine pod imenom Munjara grada Karlovca

  za potrebe rasvjete grada Karlovca. HE Ozalj I izgraena je u neoklasicistikom stilu i izvanredan

  je primjer industrijske arhitekture s poetka dvadesetog stoljea (slika 3.4).

  Slika 3.4 Odvodni kanal HE Ozalj I

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  20

  Hidroelektrana Gojak (slika 3.5) je visokotlano derivacijsko postrojenje u blizini grada

  Ogulina, koja koristi vode Gornje (Ogulinske) Dobre i Zagorske Mrenice. Na mogunost

  energetskog koritenja tih dviju rijeka ukazali su znaajni srednji godinji protoci i injenica da

  obje rijeke nakon poniranja i kratkog podzemnog toka izviru kao stalni vodotoci (Gojaka Dobra i

  Zveajska Mrenica), pri emu na tom podzemnom putu prevaljuju visinsku razliku od 130 metara.

  Zagorska Mrenica zahvaena je nasutom branom visine devet metara kod mjesta Sabljaci gdje je

  formirano i akumulacijsko jezero volumena 3,3 milijuna kubinih metara. Ogulinska Dobra

  pregraena je betonskom branom Bukovnik visine 13 metara gdje je akumulacijsko jezero

  Bukovnik. Elektrana Gojak je putena u pogon 1959. godine.

  Slika 3.5 Zgrada strojarnice HE Gojak

  Hidroelektrana Zeleni Vir je visokotlano derivacijsko postrojenje smjeteno kraj Skrada u

  Gorskom kotaru (slika 3.6). Elektrana koristi vodu potoka Curak na padu od oko 50 m. Zahvat

  vode za elektranu izveden je u pilji Zeleni Vir gdje je i izvor potoka Curak (slika 3.7). Tamo se

  nalazi brana s ulaznim ureajem u dovodni kanal postrojenja. Izdanost izvora Curak varira od

  1,00 do 30,0 m3/s, ovisno o sezoni. Strojarnice HE Zeleni Vir izgraena je u stilu industrijske

  arhitekture 1921. godine.

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  21

  Slika 3.6 HE Zeleni Vir

  Slika 3.7 Zahvat vode u pilji Zeleni Vir

  Hidroelektrana Lee je akumulacijsko protona elektrana smjetena na Donjoj Dobri kod sela

  Gorinci u Karlovakoj upaniji i prva je hidroelektrana izgraena u Republici Hrvatskoj od njenog

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  22

  osamostaljenja. Izgradnja je poela 2005. godine, a u pogon je putena 2010. godine.

  Akumulacijsko jezero je volumena 25,7 milijuna kubinih metara i duljine 12,61 km.

  Na rijeci abranki, koja tee du granice s Republikom Slovenijom, a izvire ispod istonih

  padina Risnjaka te nakon 12 km utjee u rijeku Kupu kod mjesta Osilnica, nalazi se MHE abranka

  u sklopu koje je planirana izgradnja 10 malih hidroelektrana u nizu. Svih 10 malih elektrana bi

  trebale biti protonog tipa i biti smjetene du toka abranke, poevi od izvora, gdje bi bila prva

  u nizu mala hidroelektrana, pa do 6.600 m nizvodno od abra, gdje bi bila deseta u nizu mala

  hidroelektrana.

  Na rijeci Kupici, koja izvire istono od Delnica u Gorskom kotaru te nakon 4 km utjee u rijeku

  Kupu kod Broda na Kupi, planirana je izgradnja MHE Kupica koja bi se sastojala od dvije male

  hidroelektrane. Obje elektrane bi bile protonog tipa, prva bi se nalazila 2.000 m uzvodno od Broda

  na Kupi a druga kod Broda na Kupi.

  U tablici 3.1 prikazana je instalirana snaga najznaajnijih hidroenergetskih postrojenja na slivu

  Kupe: Ozalj, Gojak, Zeleni vir i Lee.

  Tablica 3.1 Instalirane snage hidroelektrana i znaajnih malih hidroelektrana na slivu Kupe

  Elektrana Instalirana

  snaga (MW)

  HE Ozalj I 3,3

  HE Ozalj II 2,2

  HE Gojak 48

  HE Zeleni vir 1,8

  HE Lee 42,3

  Ukupno 97,6

  Hidroenergetski sustav Vinodol obuhvaa vodotoke koji se nalaze na krkom dijelu sliva Kupe

  i obuhvaaju sliv veliine 80,8 km2.

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  23

  3.3. Geoloke i hidrogeoloke znaajke

  Istraivano podruje sliva rijeke Kupe i njezinih pritoka izgraeno je od naslaga paleozojske

  do kvartarne starosti (slika 3.8). Za prikaz geolokih odnosa krkog slivnog podruja Kupe

  koritene su geoloke karte i pripadajui tumai koje su izradili unjar i sur. (1963), Veli i sur.

  (1970), Polak i sur. (1967a), Korolija i sur. (1968 i 1972a), Veli i Soka (1980), Savi i Dozet

  (1983a), Bukovac i sur. (1983a), Pleniar i Premru (1970a), iki i sur. (1972a), Bukovac i sur.

  (1983b), Korolija i sur. (1968 i 1972b), Pleniar i Premru (1970b), Polak i sur. (1967b), Savi i

  Dozet (1983b), Soka i sur. (1970), iki i sur. (1972b), Grimani i sur. (1963) i Veli i sur. (1980).

  Stijene paleozoika su najstarije naslage ovog vodnog podruja. Na povrini ih se nalazi unutar

  sliva rijeke abranke, te na podruju Malog Luga, izvorita rijeke Kupe, Gerova, Lokvarskog

  jezera, Delnica, sjeverno od Ravne Gore, zapadno od Stare Suice, na sjever do Kupe i preko nje

  u Republiku Sloveniju do Koevske Reke i istono od Kai potoka.

  Litoloki su to glineni kriljavci, pjeenjaci, kvarcni konglomerati, ejlovi, siltiti, a vrlo rijetko

  vapnenci i dolomiti. Nepropusnost ovih stijenskih masa uvjetovalo je povrinsko otjecanje oborine

  te gustu mreu povrinskih tokova, primjerice gornji tok rijeke Kupe i tok rijeke abranke. Gornja

  Dobra takoer poinje kao povrinsko otjecanje u klastitima te do Vrbovskog prima pritoke

  Kamanik i Ribnjak koji se prihranjuju vrlo jakim krkim izvorima.

  Mezozojske naslage na povrini promatranog podruja predstavljene su uglavnom

  karbonatima. Naslage ovog tipa rasprostiru se od Gorskog kotara, dijela Like, Korduna te od

  Ogulina do Karlovca. Zbog propusnosti karbonatnih stijenskih masa, rijeke na ovom podruju

  poniru i dijelom teku podzemnim tokovima te se opet pojavljuju i teku povrinskim tokom (Gornja

  Dobra kod Ogulina, Mrenica, Korana), tako da hidrografska mrea nije bogata.

  Trijaske naslage okruuju paleozojske sedimente u Gorskom kotaru, Plitvikim jezerima,

  Petrovoj gori, juno od Karlovca i june padine umberakog gorja. Trijaske naslage predstavljene

  su klastitima: lapori, pjeenjaci, siltiti, konglomerati, ejlovi, amfibolski porfiriti, tufovi i ronjaci,

  i karbonatima: vapnenci, dolomiti i njihovi varijeteti.

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  24

  Slika 3.8 Geoloka karta Hrvatske; crvenom elipsom je oznaeno podruje istraivanja (preuzeto iz Markovi,

  2002, autori karte: I. Veli i J. Veli)

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  25

  Jurske naslage izgrauju veliki dio istraivanog podruja, od Gorskog kotara, gdje okruuju

  trijaske naslage, izgrauju Malu i Veliku Kapelu i Ogulinsko podruje, te zapadno od Karlovca pa

  sve do umberka, predstavljene su iskljuivo karbonatima (vapnenac i dolomit).

  Kredne naslage su ustanovljene na Velikoj i Maloj Kapeli, Pljeevici, u podruju Ogulina i

  Karlovca te na junim obroncima umberka. Uglavnom su to karbonatne stijene dok su klastine

  stijene (gornjokredni fli) ustanovljene istono i jugoistono od Veljuna te sjeverno od rijeke Kupe,

  na liniji Ozalj-Metlika-Sveta Gera.

  Paleogenske i neogenske sedimente nalazimo sjeverno i zapadno od Bihaa, kod Brinja,

  sjeverozapadno od Modrua, kod Gornje Dubrave i potoka Tounjskog, Perjasice, od Petrove gore

  do Karlovca i Ozlja. U spomenutim podrujima razvijene su uglavnom klastine naslage (lapori,

  gline, siltovi, pjeenjaci, bree, konglomerati) i rijetko vapnenci.

  Kvartarne naslage predstavljene su nevezanim sedimentima u dolinama rijeka i potoka, jezera

  i barskih sredina uglavnom u podruju Karlovca.

  Na slici 3.9 prikazana je hidrografska mrea na podruju Republike Hrvatske. Iz nje je vidljivo

  da okreni dio Republike Hrvatske ima vrlo malo povrinskih tokova, dok podruje s meuzrnskom

  poroznou ima razvijenu povrinsku mreu tokova.

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  26

  Slika 3.9 Hidrografska mrea na podruju Republike Hrvatske; crvenom elipsom je oznaeno podruje

  istraivanja

  U hidrogeolokom smislu podruje obuhvaeno ovim radom (krko porjeje Kupe) treba

  razdvojiti u dvije osnovne cjeline. To su visoko planinsko podruje specifinog krkog reima i

  zaravnjeni krki plato, tzv. plitki kr. Najvei povrinski vodotok je Kupa, koja se kanjonom probija

  kroz visoko planinsko podruje, dok njene glavne pritoke Dobra, Mrenica i Korana zapoinju

  krkim izvorima na kontaktu planinskog podruja i platoa. Planinsko podruje ima tipine krke

  hidrogeoloke znaajke, a razvodnica prema slivu Jadranskog mora vezana je za antiklinalne forme

  unutar Dinarika.

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  27

  U slivu rijeke Dobre treba razlikovati tri odvojene cjeline: Ogulinska Dobra, Zagorska

  Mrenica i Gojaka Dobra. Ogulinska Dobra zapoinje kao povrinsko otjecanje s klastita

  paleozojske starosti na podruju Skrada i Donje Dobre. Takove znaajke zadrava do Vrbovskog.

  Nizvodno prima vrlo jake pritoke Kamanik i Ribnjak, koji se prihranjuju vrlo jakim krkim

  izvorima. Utvrena je njihova povezanost s ponorima u Ravnoj Gori i Mrkoplju, to govori u prilog

  alohtonog poloaja paleozojskih klastita. Za isti karbonatni masiv vezan je i izvor Vitunj, koji

  utjee u Dobru uzvodno od akumulacije Bukovik. Zagorska Mrenica u prirodnim uvjetima

  prihranjuje i Gojaku Dobru i Mrenicu, meutim zbog prevoenja vode tunelom na strojarnicu

  Gojak svrstana je u sliv rijeke Dobre. Krko izvorite Zagorske Mrenice prihranjuje se iz

  prostranog planinskog podruja Velike Kapele i Bjelolasice na sjeverozapadu do nivoa Brinja na

  jugoistoku. Gojaka Dobra je prirodni nastavak Ogulinske Dobre nakon kraeg toka vode kroz

  podzemlje. Koritom Dobre otjeu sve vode koje prou strojarnicom HE Gojak, pa daljnji protok

  ovisi o radu hidroelektrane. Nizvodno od Tromarije sliv se bitno suzuje, pa rijeka iako zadrava

  funkciju drena nema znaajnijeg prinosa vode u tom dijelu.

  Sliv rijeke Mrenice moe se u hidrogeolokom smislu podijeliti u tri cjeline: planinski dio

  sliva sa zonom izviranja na nivou Plakog, zatim podzemni tok izmeu zone poniranja Dretulje i

  izvorita Mrenice i Tounjice, te Mrenica nizvodno od ua Tounjice. Planinski dio je glavno

  priljevno podruje. Sredinji poloaj zauzima Dabarsko polje povezano s izvorima kod Plakog.

  Jeseniko polje ima periferan poloaj u odnosu na sliv Mrenice, a pripada osim slivu Mrenice i

  slivu Slunjice kod Slunja. Izvorita Vrnjika, Dretulja i Begovac formiraju vodotok Dretulju, koji

  tee preko dolomitne podloge povrinski, a onda ponire u dobro propusnim vapnencima. Vode se

  ponovo javljaju na izvorima Donje Mrenice i Suvae. Nizvodno od Juzbaia na Donjoj Mrenici

  se pridruuje i dio voda Zagorske Mrenice, koje izviru kao Tounjica, Kukaa i Rudnica.

  Nizvodno od ua Tounjice sliv rijeke Mrenice se suzuje, s time da je dinamika vode vezana za

  usjeeni kanjon rijeke.

  Sliv rijeke Korane moe se podijeliti u vie odvojenih cjelina: sliv Plitvikih jezera, sliv potoka

  Plitvice i Like Jasenice, dio rijeke izmeu Plitvikih jezera i Drenik Grada, dio rijeke izmeu

  Drenik Grada i Koranskog Luga, dio rijeke izmeu Slunja i Barilovia i Korana nizvodno od

  Barilovia. Plitvika jezera su prostorno vezana za antiklinalnu formu Male Kapele, a istjecanje je

  najvjerojatnije vezano za duboke retencijske prostore u podlozi navlanih struktura. Potok Plitvica

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  28

  ima sliv prema Likoj Jasenici prema kojoj se drenira samo dio voda iz tog podruja. Rijeka Korana

  izmeu Plitvikih jezera i Drenik Grada gubi veliki dio vode. Poniranje zapoinje uzvodno od

  mosta prema Plitvicama, a gubici se zapaaju du cijele ove dionice. Pretpostavlja se da dio vode

  podzemno otjee prema izvoritu Klokot kod Bihaa (sliv rijeke Une). Nizvodno od mosta gdje

  cesta za Biha presijeca Koranu ponovo se formira stalni tok izviranjem u koritu rijeke. Od

  Koranskog Luga do Slunja rijeka ponovo presijeca dobro propusne karbonatne stijene i vrlo

  vjerojatno se manji dio vode gubi u krkom podzemlju s vjerojatnim otjecanjem prema Crnom

  vrelu u sliv rijeke Gline. Slunjica je lijeva pritoka Korane u Slunju. Sliv izvora Slunjice je prema

  Likoj Jasenici i Rakovici, a nije iskljuena i veza s ponorima Korane uzvodno od mosta. Nizvodno

  od Slunja sliv Korane se bitno suzuje i rijeka ima funkciju drena to potvruju brojni izvori uz

  korito rijeke.

  3.4. Klimatoloke znaajke

  Prema Kppenovoj klasifikaciji klime (slika 3.10), podruje Gorskog kotara pripada

  kontinentalnoj klimi s oznakom Cfb (umjereno toploj vlanoj klimi s toplim ljetom) i naziva se jo

  i klimom bukve, a po uoj klasifikaciji podruje gdje se nalaze hidroloke stanice Kupari i Hrvatsko

  na Kupi i Zamost 2 na abranki u nizinskom dijelu Gorskog kotara, pripada klimi s oznakom Cfsbx

  (promjenjivo topla vlana klima) (egota i Filipi, 2003). Oborina je jednoliko rasporeena kroz

  godinu, ali je neto sunije ljetno razdoblje (srpanj i kolovoz). Maksimum koliine oborine koji se

  pojavljuje poetkom toplog dijela godine u lipnju pridruuje se maksimumu u kasnoj jeseni u

  studenom, koji je vei od prvog maksimuma.

  Nizvodno podruje sliva do profila Kamanje na Kupi takoer pripada kontinentalnoj klimi

  (Cfb), ali neto drukijih svojstava s oznakom Cfwbx (umjereno topla vlana klima). Oborina je

  jednoliko rasporeena kroz godinu, ali je neto suniji hladniji dio godine. Glavnom maksimumu

  koliine oborine koji se pojavljuje u toplom dijelu godine u lipnju pridruuje se nii maksimum u

  kasnoj jeseni u studenom.

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  29

  Slika 3.10 Geografska raspodjela klimatskih tipova po W. Kppenu u Hrvatskoj u standardnom razdoblju

  (1961.-1990.): Cfa, umjereno topla vlana klima s vruim ljetom; Cfb, umjereno topla vlana klima s

  toplim ljetom; Csa, sredozemna klima s vruim ljetom; Csb, sredozemna klima s toplim ljetom; Df,

  vlana borealna klima; crvenom elipsom je oznaeno podruje istraivanja (preuzeto iz egota i

  Filipi, 2003)

 • Opis istraivanog podruja Kreimir Pavli

  30

  3.5. Oborine na slivu Kupe u kru

  Oborina je meteoroloki imbenik koji najveim dijelom odreuje otjecanje s nekog podruja.

  Koliina i uestalost oborine ovisi o vlanosti zrane mase, smjeru i intenzitetu zrane struje, ali i

  o vertikalnoj komponenti njezinog gibanja. Lokalni imbenici koji mogu izmijeniti proces razvoja

  oblaka, a time i stvaranje oborine posebno su prisutni u Hrvatskoj. Primjerice, odnos kopna i mora,

  odnosno udaljenost pojedinih lokacija od mora, razvijena orografija Dinarida (u podruju ove

  disertacije je to planina Velebit), koja je prepreka maritimnim zranim masama s Jadranskog mora

  na kopno, ali isto tako i kontinentalnim zranim masama prema Jadranu. Planine i manja brda

  prisiljavaju zrane mase na uzdizanje pri emu dolazi do poveane kondenzacije i intenziviranja