of 15/15
Zaštita krškog vodonosnika u Istarskoj županiji i očekivani rezultati projekta DRINKADRIA Prva nacionalna radionica projekta DRINKADRIA u Republici Hrvatskoj Buzet, 17. travnja 2014. godine ___________________________________________________________ ____ Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije Odsjek za zaštitu prirode i okoliša

Zaštita krškog vodonosnika u Istarskoj županiji i očekivani rezultati projekta DRINKADRIA

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zaštita krškog vodonosnika u Istarskoj županiji i očekivani rezultati projekta DRINKADRIA. Prva nacionalna radionica projekta DRINKADRIA u Republici Hrvatskoj Buzet, 17. travnja 2014. godine. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije Odsjek za zaštitu prirode i okoliša. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zaštita krškog vodonosnika u Istarskoj županiji i očekivani rezultati projekta DRINKADRIA

Slajd 1

Zatita krkog vodonosnika u Istarskoj upaniji i oekivani rezultati projekta DRINKADRIAPrva nacionalna radionica projekta DRINKADRIA u Republici Hrvatskoj Buzet, 17. travnja 2014. godine

_______________________________________________________________Upravni odjel za odrivi razvoj Istarske upanijeOdsjek za zatitu prirode i okolia

SadrajUvod u problematiku kraOdluka o zonama sanitarne zatite izvorita vode za pie u IObaveze koje proizlaze iz OdlukeKoritenje EU financijskih sredstava u zatiti krkog vodonosnikaI kao partner u projektu DRINKADRIA (oekivani rezultati)

KrFliIstra kao dio Dinarskog kraHrvatsko krko podruje- gotovo 50% teritorija RH (sve priobalne upanije,dijelovi Sisako-moslavake, Zagrebake i Karlovake upanije)

to je krKr (kras, karst) je tip reljefa koji se razvija na tlu sastavljenom od topljivih stijena (CaCO3 , MgCO3). Osnovna karakteristika krkog reljefa je izraena ali selektivna topljivost stijena to ima za posljedicu razvijen reljef sa mnogo udubina i uzvisina.Udubine u kru se dijele na nadzemne (ponikve, krape, kamenice, doline, uvale, polja) i podzemne (pilje, jame). esta uzvienja su kukovi (strme stijene koje stre).

neaktivna ili otvorena kamenica

ponikva

krape

polje u kru

jame

pilje

kaverneRanjivost krkog vodonosnikaHidrogeoloka obiljeja kra:Velika propusnost krkih terena;Koncentrirano poniranje (brza infiltracija oborinskih voda);Iznimne brzine podzemnih tokova;

REZULTAT :Krki vodonosnici se svrstavaju u najosjetljivije hidrogeoloke sustave u pogledu prirodnih uvjeta obnavljanja vodnih zaliha i zatite od moguih oneienja sa veoma niskim stupnjem samoproiavanja. Sustav krkog vodonosnika

Interesi i konflikti: politika, kapital, lokalno stanovnitvo, strukaOBRAZOVANJE!!!

Integrirano upravljanje Odrivi razvojZatita izvoritaKoritenje prostoraprometnice,poljoprivreda,druge gospodarske djelatnosti,naseljavanje,turizam, vodozatitna podruja,vodozatitni reimi

Pravna osnova za donoenje Odluke o zonama sanitarne zatite izvorita vode za pie u Istarskoj upaniji (Sl. novine I 12/05, 02/11)

lanak 40. Zakona o vodama (NN br. 107/95);lanak 42. Pravilnika o utvrivanju zona sanitarne zatite izvorita (NN br. 55/02);

Osnova: Odluke o zatiti pojedinanih izvorita (pulski bunari, labinski izvori, Bula, Sv. Ivan, Gradole, Rakonek, Sv. Anton i Bolobani

Izrada: Strune podloge Istraivanja u cilju zatite izvorita vodoopskrbe na podruju istarskog poluotoka, Rudarsko- Geoloko Naftni fakultet Sveuilita u Zagrebu, 2003.

ODLUKA O ZONAMA SANITARNE ZATITE IZVORITA VODE ZA PIE NA PODRUJU ISTARSKE UPANIJE

Nova pravna osnova:Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)Pravilnik o utvrivanju zona sanitarne zatite izvorita (NN br. 66/11, 47/13)

Usklaivanje s novom pravnom osnovom

Rok: 31. prosinca 2014. godine (bez izrade Elaborata)

Obaveze iz Odlukelanak 43. izrada Programa mjera zatite za IB, II, III i IV zonu sanitarne zatite izvorita vode za pie u I;Nositelj aktivnosti: IVS-Istarski vodozatitni sustav d.o.o. iz Buzeta u suradnji s Hrvatskim vodama i nadlenim upravnim tijelima (UO za odrivi razvoj i UO za poljoprivredu, umarstvo, lovstvo i vodno gospodarstvo)(prema novoj zakonskoj osnovi lanak 7. Pravilnika o utvrivanju zona sanitarne zatite izvorita (NN br. 66/11, 47/13) Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zatite za postojee graevine i postojee djelatnostiRok: 12 mjeseci od usvajanja Odluke

EU projekti I sa ciljem zatite kra i krkog vodonosnika

FB6 Istarska upanija, EU projekt DRINKADRIADRINKADRIA Projekt kojim I nastavlja s razvojem cjelovitog integriranog upravljanja zatite vodnih izvora.Osnovni cilj:Zatita izvorita koja se ve koriste za vodoopskrbu, kao i izvorita koja su rezervirana za javnu vodoopskrbu od sutinskog je znaaja za osiguravanje dovoljnih koliina zdravstveno ispravne vode za potrebe stanovnitva i privrede I, bez znaajnih ulaganja u proiavanje sirovih voda to bi imalo za posljedicu i poveanje cijene vode.

FB6 Istarska upanija, ukljuivanje suradnikih institucija

Istarska upanija projektom e u potpunosti osigurati izradu strune podloge, koja e izmeu ostalog, biti osnova za prijedlog Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zatite za postojee graevine i postojee djelatnosti.

Koraci u realizaciji cilja:Izrada projektnog zadatka uz strunu pomo djelatnika suradnikih institucija - IVS-Istarskog vodozatitnog sustava d.o.o. iz Buzeta kao regionalne institucije osnovane u cilju zatite voda na podruju upanije i Hrvatskih voda d.d. iz Zagraba kao nacionalne institucije osnovane u cilju provedbe odredbi zakonske regulative u domeni upravljanja i gospodarenja vodnim resursima RH provedba postupka javne nabave prema Prag pravilima Programa EU;

Opisati karakteristike krkog vodonosnika geografskog podruja Istre koji zadire na podruje Slovenije i Hrvatske;Uskladiti granice zona na podruju Istarske upanije s katastarskim esticama; Popisati i pomou GIS web aplikacije izraditi bazu oneiivaa voda (tokasti, linijski, prostorni) na podruju zona;Definirati trenutno stanje u sustavu vodoopskrbe na podruju Istarske upanije, Analizirati potrebu po vodom za pie;Definirati prioritetne sanacijske zahvate (kratkorone- 1-2 godine; srednjorone - 3-5 godina);Rokove provedbe sanacijskih zahvata;Trokove sanacije;Obveznike financiranja provedbe Programa mjera sanacije.Izvod iz projektnog zadatka

Oekivani rezultati projekta DRINKADRIA

Izraeni Program predstavljati e regionalne specifinosti, te e biti sastavni dio Strategije integriranog upravljanja vodnim izvorima sa posebnim naglaskom na izvore pitkih voda;

Jasni ciljevi i specifine mjere, kojima e se osigurati mogunost uspostave zajednike prekogranine zatite krkog vodonosnika kojeg koristimo u vodoopskrbi;

Ispunjavanje zakonskih obveza u domeni vodozatite (dijelom i vodoopskrbe), a koje se odnose na jedinice regionalne samouprave/upanije;

Projektni tim Istarske upanije, zajedno sa suradnikim institucijama (Hrvatske vode d.d. i IVS-Istarski vodozatitni sustav d.o.o.), planiraju iskoristiti svoje strune kapacitete i potencijale, kako bi dali znaajan doprinos u uspostavi "HRM - Human Resources Management-a na razini cijelog projekta 15 partnera iz 8 zemalja;

I e biti ukljuena i samostalno e organizirati vei broj radionica za razliite ciljane skupine i strunih kongresa/simpozija na podruju Istarske upanije, ali i na cijelom projektnom podruju (Italija, Slovenija, Hrvatska, BIH, Srbija, Crna Gora, Grka, Albanija).

Zahvaljujemo na panji!

Ponor Kolinasi, Ro, Istarska upanija, R HrvatskaPazinica prije ponora u Pazinsku jamu, PazinPogled iznad Pazinske jame, Pazin