Click here to load reader

RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA · PDF file podaja smernice za širok spekter uporabnikov: poslovno vodstvo, vodstvo informatike, ostale zaposlene, revizorje, svetovalce in druge

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA · PDF file podaja smernice za širok spekter...

 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Smetanova ulica 17 2000 Maribor, Slovenija

  Lidija Vincekovič

  RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA

  PODPORO COBIT-OVIM ZOPS MATRIKAM

  Diplomsko delo

  Maribor, avgust 2013

 • RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PODPORO

  COBIT-OVIM ZOPS MATRIKAM

  Diplomsko delo

  Študentka: Lidija Vincekovič

  Študijski program: Univerzitetni študijski program

  Informatika in tehnologije komuniciranja

  Smer: Informacijski sistemi

  Mentor: doc. dr. Gregor Polančič

  Somentorica: asist. Katja Kous

  Lektorica: Andreja Vinko, prof. slovenščine in sociologije

 • i

 • ii

  Zahvala

  Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Gregorju

  Polančiču in somentorici asistentki Katji Kous

  za usmerjanje pri pisanju diplomskega dela.

  Prav tako se zahvaljujem mami, bratu in

  svojemu fantu za podporo med celotnim

  študijem in med pisanjem diplomskega dela.

 • iii

  Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  Ključne besede: COBIT, razvoj informacijske rešitve, ZOPS matrika, upravljanje IT

  UDK: 659.2:004(043.2)

  Povzetek

  V diplomskem delu smo predstavili procesno usmerjen okvir za upravljanje informatike

  COBIT, natančneje različici 4.1 in 5. Podrobneje smo se osredotočili na t.i. ZOPS matrike,

  ki so sestavni del tega okvirja in prikazujejo organizacijski okvir posameznega procesa

  COBIT-a. Z matriko so določene vloge, ki so za posamezne aktivnosti v procesu

  zadolžene, odgovorne, posvetovane in seznanjene. Ker je teh matrik v obeh različicah

  skupno 71, smo z namenom lažje preglednosti razvili informacijsko rešitev, ki na

  enostaven način omogoča pregled matrik in omogoča različne funkcionalnosti kot podporo

  poslovanju ob uporabi teh matrik.

 • iv

  Development of an IT solution for COBIT RACI charts support

  Key words: COBIT, development of an IT solution, RACI chart, IT governance

  UDK: 659.2:004(043.2)

  Abstract

  In this diploma we presented a process-oriented framework for management of

  information technology COBIT. We oriented especially on two last versions, 4.1 and 5.

  The main topic of this diploma is RACI chart, which is a matrix of all the activities and

  roles. Roles are assigned to being responsible, accountable, consulted or informed for

  that activity. There are a total of 71 charts in both versions, so we developed an IT

  solution that provides an overview of charts in an easy way and allows a variety of

  functionality to support business processes.

 • v

  KAZALO

  1 UVOD .............................................................................................................. 1

  2 COBIT .............................................................................................................. 3

  2.1 COBIT 4.1 .............................................................................................................................. 4

  2.2 COBIT 5 ................................................................................................................................. 6

  2.3 Osnovne razlike in podobnosti med COBIT-om 4.1 in COBIT-om 5 ............................... 8

  3 MATRIKA ZOPS ........................................................................................... 10

  3.1 Primerjava matrik po COBIT-u 4.1 in COBIT-u 5 ............................................................. 10

  4 RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ................................................... 14

  4.1 Načrt razvoja ....................................................................................................................... 14

  4.2 Potek razvoja ...................................................................................................................... 17

  4.3 Končni produkt ................................................................................................................... 22

  5 SKLEP ........................................................................................................... 32

  6 VIRI IN LITERATURA ................................................................................... 34

 • vi

  KAZALO SLIK

  SLIKA 1: RAZVOJ COBIT-A ........................................................................................ 4

  SLIKA 2: TEMELJNO NAČELO COBIT-A 4.1 [10] ........................................................... 4

  SLIKA 3: UPRAVLJANJE VIROV IT ZA URESNIČEVANJE CILJEV IT [10] .............................. 5

  SLIKA 4: V DOMENE KATEGORIZIRANI PROCESI PO COBIT-U 4.1 [10] ............................ 6

  SLIKA 5: TEMELJNA NAČELA COBIT-A 5 [8]................................................................. 7

  SLIKA 6: V DOMENE KATEGORIZIRANI PROCESI PO COBIT-U 5 [8] ................................. 8

  SLIKA 7: MATRIKA ZOPS V COBIT-U 4.1 (PROCES DS1 - OPREDELITE IN UPRAVLJAJTE

  RAVNI STORITEV) ...................................................................................... 12

  SLIKA 8: MATRIKA ZOPS V COBIT-U 5 (PROCES DSS1 - UPRAVLJAJTE DELOVANJE) .. 13

  SLIKA 9: MODEL PRIMEROV UPORABE ....................................................................... 15

  SLIKA 10: E-R DIAGRAM .......................................................................................... 16

  SLIKA 11: PAKET SI.UNI.DIPLOMA.ENTITETE ............................................................... 17

  SLIKA 12: PAKET SI.UNI.DIPLOMA.BAZA ..................................................................... 18

  SLIKA 13: PAKET SI.UNI.DIPLOMA.JSF ....................................................................... 19

  SLIKA 14: V PROJEKT IMPLEMENTIRANE KNJIŽNICE ..................................................... 21

  SLIKA 15: STRAN SPLOŠNO O COBIT-U ................................................................... 22

  SLIKA 16: PRIJAVNA STRAN ..................................................................................... 23

  SLIKA 17: STRAN RAZLIČICE COBIT-A ..................................................................... 23

  SLIKA 18: STRAN RAZLIČICE COBIT-A Z IZBRANO RAZLIČICO ..................................... 24

  SLIKA 19: IZBIRANJE DOMENE NA STRANI DOMENA ..................................................... 24

  SLIKA 20: STRAN DOMENA Z IZBRANO DOMENO ......................................................... 25

  SLIKA 21: IZBIRA PROCESA ...................................................................................... 26

  SLIKA 22: PRIKAZ IZBRANEGA PROCESA NA STRANI PROCES ....................................... 26

  SLIKA 23: SEZNAM VLOG V MATRIKI PRI PROCESU IZ COBIT-A 4.1 JE DRUGAČEN KOT PRI

  MATRIKI IZ COBIT-A 5 .............................................................................. 27

  SLIKA 24: STRAN AKTIVNOST PRIKAZUJE IZBRANO AKTIVNOST; MOŽNOST DODAJANJA

  OPOMB JE OMOGOČENA ............................................................................ 28

  SLIKA 25: UPORABNIKI, KI V AKTIVNOSTI NE SODELUJEJO, LAHKO OPOMBE SAMO

  PREGLEDUJEJO ........................................................................................ 28

 • vii

  SLIKA 26: UPORABNIK, KI ZA AKTIVNOST NI ODGOVOREN, NE MORE SPREMINJATI STANJA

  .............................................................................................................. 28

  SLIKA 27: SPREMINJANJE STANJA............................................................................. 29

  SLIKA 28: PRIKAZ IZBRANE VLOGE NA STRANI VLOGA ................................................. 29

  SLIKA 29: PREGLED UPORABNIKA NA STRANI UPORABNIK ........................................... 30

  SLIKA 30: ADMINISTRATOR LAHKO NA STRANI UPORABNIKA LE-TEMU DODAJA ALI ODVZEMA

  VLOGE ..................................................................................................... 30

  SLIKA 31: OBRAZEC ZA VNOS NOVEGA UPORABNIKA .................................................. 31

  SLIKA 32: ORGANIZACIJA VSEH JSP STRANI ............................................................... 53

  KAZALO TABEL

  TABELA 1: SEZNAM VLOG V OBEH RAZLIČICAH COBIT-A ............................................. 11

  TABELA 2 : RAZDELITEV VLOG NA UPRAVLJALSKE IN VODSTVENE PO COBIT-U 5 .......... 12

  KAZALO PRILOG

  PRILOGA A .......................................................................................................... 36

  PRILOGA B .......................................................................................................... 37

  PRILOGA C .......................................................................................................... 38

  PRILOGA D .......................................................................................................... 42

  PRILOGA E .......................................................................................................... 44

  PRILOGA F ...........................