Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  1/14

  1

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine

  /smer I Strukovne studije II godina III godinadatum11.06. Elektrotehnički materijali i komponente

  Engleski jezikUltrazvučna tehnika

  12.06. Multimedijalna prezentacija15.06. Digitalne tehnike telekomunikacija Zaštita informacija16.06. Digitalna obrada slik е

  Sistemi za vodjenje EM talasaMultimedijalni komunikacioni sistemi

  17.06. Električna -elektron. merenja Objek. orjent. programiranje Širokopojasne mreže za pristupOsnovi fotografije

  18.06. Fizika Tehnička akustika

  19.06.22.06. Komunikacione tehnike Principi telefonije23.06. Električne mašine

  MehatronikaAlati za multimedije

  24.06. Kola za ob. signala Digitalna elektronika Radio i TV prijemnici

  25.06. Osnovi elektrotehnike Digitalna obrada signala26.06. Televizijska produkcija27.06. Programiranje Telekomunikacije29.06.30.06. Upravljanje procesima01.07. Matematika WEB dizajn02.07. Elektronika03.07. Audio i video sistemi04.07. Prenos i distribucija elekt energije

  Računarske komunikacije Struč praksa/Timski projekat

  06.07. Računarstvo i informatika Automatsko upravljanje Studijska audiotehnika

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  2/14

  2

  Osnovne akademske studijesmer/ I godina R - II godina T- II godina US - II godina EEN - II godina EMT- II godina EKM - II godinadatum11.06. Laboratorijski praktikum-

  Elektronske komponenteDidaktika

  DokimologijaElektrotehnički

  materijali12.06. Društvo i održivi razvoj

  Poslovne komunikacije

  Algoritmi i programiranje-kolokvijum

  Metodika nastavnog radaInženjerska podagogija

  Pedagoška psihologija

  Mikrokontroleri i programiranje

  Fotografija Popuprovodničkekomponente

  15.06. Laboratorijski praktikum-Algoritmi i programiranje

  Programski jezici Senzori, pretvarači i aktuatori OO tehnike proj.sistema

  Osnovi kv. i statisti.fizike

  16.06. Matematika II-kolokvijum Osnovi mikrotalasne tehnike Linearni SAU Osnovi optike17.06. Laboratorijski praktikum-

  Elektrotehnike II Objek. orjent.

  programiranjeMetrolog. el. Velčina Metrolog. el.velčina Elekt. i el. merenja Metrolog. el.velčina

  18.06. Fizika Osnovi telekomunikacija Signali i sistemi Signali i sistemi19.06. Elektromehaničko

  pretvaranje energije20.06. Arhitekt.i org.računar Distrib i ind mreže

  kolokvijum Analogna

  elektronikaProjektovanje materijala

  za elektroniku22.06. Osnovi elektrotehnika II Komponente za

  telekomunikacije

  Modeliranje i sim.

  dinamičkih sistema

  Modeliranje i sim.

  dinamičkih sistema

  Projektovanje el.

  kola

  Komponente za

  telekomunikacije23.06. Log. Projektovanje Električna kola i signali Električna kola Električna kola 24.06. Osnovi elektrotehnike I Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronikaElektrične instalacije Digitalna elektronika Materijali za elektroniku

  25.06. Digitalna obradasignala

  26.06. Disk rеtna matematika Operaciona istraživanja Merenja uelektroenergetici

  27.06. Algoritmi i programiranje Teorija telekomunikacija Tran.i maš. jed.struje

  Telekomunikacije Telekomunikacije

  29.06. Distrib i ind mreže30.06. Računarski sistemi Računarski sistemi 01.07. Matematika I

  02.07. Elektronske komponente Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike03.07. Strukture podataka Elektromagnetika-odabrana

  poglavlja04.07. Matematika II Matematički metodi

  u računarstvu Matematika IV Matematički metodi Prenos el. energije Statistika i verovatnoća

  06.07. Uvod u računarstvo Baze podataka Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  3/14

  3

  smer/ RI - III godina T- III godina US - III godina EEN - III godina EMT- III godina EKM -III godinadatum11.06. Engleski jezik I

  Engleski jezik IIEngleski jezik I

  Engleski jezik IIEngleski jezik IEngleski jezik II

  Engleski jezik IEngleski jezik II

  Engleski jezik IEngleski jezik II

  12.06. R ač mreže i interfejs 15.06. WEB programiranje Detekcija signala u šumu Senzori i pretvarači Proj.digital.integri.

  tehnikeMulti. Komunikacije

  Senzori i pretvarači

  16.06. Osnovna analiza signala isistema

  Modulacione tehnike Rf elektronikaElektromehaničko

  pretvaranje energije

  Elektroenergetskakablovska tehnika

  Obrada audio signalaRF elektronika

  Projektovanje štampanih ploča

  17.06. Peragoško- psih.didaktičkomeh.discipline

  Ob. Orjen. Projektovanje

  Obrada signala utelekomunikacijamaObjektno orjentisano

  programiranje

  Merenje neelekt. veličina Objektno orjentisano

  programiranje

  Mikroarhitekture Optoelektronika

  18.06. Elektronska merenja Elektroakustika Elektronska merenja Elektronska merenja Mikroprocesarkatehnika

  Statističke metodekontrole kvaliteta

  19.06. Optičke komunikacije Optimalno upravljanje Arhitekture dig.sistema

  Analognamikroelektronika

  22.06. Telekomunikacioni softver Solarne komponente isistemi

  Mašine naizm. Struje Proj. el. sistemaDigitalna integr. kola

  23.06. Sistemi baza podatakaKablovski i optički kom. sistemi

  Komercijalni soft za sim.din.sistema

  Mehatronika

  Dijagnostika imonitoring el.maš.

  TV sistemiAlati za multimedije

  Digitalnamikroelektronika

  24.06. Telekomunikacioni sistemi I Nelinearni SAU Stud.audio i videotehnika

  Novi materijali itehnologije

  25.06. Mikrorač.sistemi Digitalne telekomunikacije I Mikrorač.sistemi Elektroen.komponente26.06. Računarske mreže Statistička teorija telekomu .

  Teorija informacijaProgramabilni logički

  kontroleriProgramabilni logički

  kontroleri27.06. Telekomunikacije Telekomunikacije Multimedijalni

  sistemi29.06. Kodovanje i kompresija

  podatakaInformacioni sistemi Kvalitet el. Energije Tehnika i primena lasera

  30.06. Softversko inžinjerstvo Upravljanje procesima Upravljanje procesima Pouzd. mikroel. kompon.01.07. Telekomunikacione mreže Osnovi energetske

  elektronikeOsnovi energetske

  elektronikeOsnovi energetske

  elektronikeTehnologija mikrosistema

  02.07. Interakcija-čovek računar Bežični kom . Sistemi Digitalni SAU Digitalni SAU03.07. Operativni sistemi Operativni sistemi Elektromagnetika MEMS komponente04.07. Veštačka inteligencija Mikrotalasna tehnika

  Računarske komunikacije Elektroen. postrojenja

  06.07. Automatsko upravljanje Baze podatakaDigitalne telekomunikacije II

  SAUBaze podataka

  Automatsko upravljanjeStručna praksa/Timski projekat

  Stručna praksa/Timski projekat

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  4/14

  4

  smer/ Datum R – IV godina T- IV godina US – IV godina EEN - IV godina EMT- IV godina EKM –IV godina11.06. Engleski jezik I

  Engleski jezik IIUltrazvučna tehnika

  12.06. Socijalni i pravni aspektiinformatike

  Radiodifuzni sistemi Itehnologije

  MikrokontroleriKomunik. Kola i sistemi

  Projektovanje VLSIAutoelektronika

  Mikrokontroleri i programiranje

  Projektovanje VLSI

  15.06. Zaštita informacija Zaštita informacija Identifikacija sistemaUzemljivači -kolokvijum Tehnika obrade signala16.06. Optičke mreže

  Mobilni kom.sistemiIzvori za napajanje Izvori za napajanje Digitalna obrada slik е

  Izvori za napajanjeProgramiranje

  indust.kontrolera

  Modelovanje isim.mikroel.kom. i kola

  17.06. Objektno orjentisano programiranje

  18.06. Metodi I sistemi za obradusignala

  Komunikaciona akustikaSatelitski komunikacioni

  sistemi

  Tehnika konverzije Upravljanje distrib.mrežama

  Kamera i montažaMed. Elektronski sistemi

  Tehnika konverzije

  Proj. i sim.mikroel.komponenata

  19.06. Specijalne el. Mašine Tehnika i dijagnostika el.kola i sistema

  Intel. Kom. Snage

  20.06. Inteligentni informacionisisteni

  Komutacija i rutiranje Inženjerska etika Uzemljivači Tehnika prenosa slikeSist. Za rad u rea.

  Vremenu22.06. Modelovanje i simulacija

  telekom. SistemaProj. an. Integ. Kola

  Internet i Web tehnologijeSolarne komponente i sistemi

  23.06. Multimedijalni računarskisistemi

  Optimalni linearni sistemi Računarski merno -inf.Sistemi u industriji

  Ind. Sist.za mer. I kont Kodov. i komp.Pod. Dozimetrija i dozimetri

  24.06. Računarska grafika Antene i prostiranjeMerenja u telekomunikac

  Sistemi za akviziciju podataka

  Sist.za akviz. PodatakaAntene i prostiranjeRačunarska grafika

  Komponente i kola snage

  25.06. Projektovanje računarskihmreža

  Kodovanje Termovizija Sistemi za uprav i nadzoru industriji

  Obnovljivi izvori energijeTermovizija

  Obnovljivi izvori energije

  26.06. Projektovanje rač. Hardvera Širokopojasne mreže za pristup

  Dinamika meh. Imašina

  Projektovanjeelektromotornih pogona

  Konkurentno programiranjeTV produkcija

  Laserska elektronika

  29.06. Pretraživanje informacija Feding i smetnje u mob.Video komunikacije Analiza elektroenergmreža-kolokvijum Embeded sistemi30.06. Programski prevodioci Uvod u robotiku Distrib. proizv. El. enerije Elektronika u medicini Medicinska fizika01.07. Napredne baze podataka Satelitska i kab. Televizija Projektovanje SAU Elektrane Ekonomija održive

  proizvodnje02.07. Mobilni sistemi i servisi Širokopojasne

  telekomunikacijeElektromotorni pogoni Multimedijalni uređaji Materijali za nove i

  alternativne izvore energije03.07. Prepoznavanje uzoraka SCADA sistemi Analiza elektroenerg

  mreža Neuronske mreže Mikrotalasne tehnologije i

  komponente04.07.

  Paralelni sistemiMikrotalasna tehnika Verovatnoća i statistika Zaštita u elektroenergetici

  Numerička analiza Mikrotalasna tehnika

  06.07. Arhitekture i proj. softveraStr učna praksa

  Audio tehnika Elektroenergetski pretvarači

  Merenja u medicini

  Elektroenergetski pretvarači

  Odab.pog iz el.omot.pog.

  Baze podataka Proj. mikrosistema

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  5/14

  5

  godina/smer I (PIS) Prim. Studije I (IIM) I/ (MS) I/ (IA) I/ (IE) I/ (TST) I/ (PE) I/ (MMK)11.06. Televizija i

  radio-rod.i vrste

  12.06. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Osnovi muz.kul. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac.15.06.

  16.06.17.06. Ekonom. Preduz. Električno -

  el..merenjaSistemi za

  vodjenje talasaObjek. Orjent. programiranje

  Električno -elektron.Merenja

  Električna merenja Sistemi za vodj. EMtalasa

  Mernainstrumentacija

  Uvod u metrologiju

  18.06. Fizika Elektroakustika Fizika Osnovi tel. Tehnike Fizika19.06. Uvod u baze podataka Laboratorijski

  praktikum IOsnovi elektronike

  22.06. Uvod u menadžment Uvod umenadžment

  Elektrotehnika 2

  Inženjerskaekonomija

  Elektrotehnika 2

  Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Laboratorijski praktikum II

  Standardizacija ikvalitet

  Elektrotehnika 223.06. Projekt.scene

  24.06. Osnovi informac.Kom.tehnolog Elektrotehnika 1 Kola za ob.Signala Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1 Kola za ob. SignalaElektrotehnika-od.poglavlja

  Obrada signalaElektrotehnika 1 Elektrotehnika 1

  25.06. Softverski alati za TK26.06.27.06. Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje29.06.30.06.01.07. Matematika I Matematika I Elektronske

  komponenteMatematika I Matematika I

  Energetskaelektronika

  Matematika-od. Pog. Elektronskekomponente

  Dig. Elektronika

  Matematika I

  02.07. Elektronika Elektronika

  03.07.04.07. Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 206.07. Uvod u računarstvo

  Uvod u info sistRačunarstvo iinformatika

  Uvod u rač.Inženjerstvo

  Računarstvo iinformatika

  Računarstvo iinformatika

  Uvod u računarstvo Računarstvo iinformatika

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  6/14

  6

  God./smer II (PIS) Prim. Studije II (IIM) II/ (MS) II/ (IA) II/ (IE) II/ (TST) II/ (PE) II/ (MMK)11.06. Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik12.06. Struk. Poda. I algoritmiEkonomika preduzeća Prostiranje EM talasa i

  anteneRač mreže i interfejs

  Mikrokontroleri i programiranje Prenos podataka Kreire i održ Web apl.Rač mreže i interfejs

  15.06. Programski jezici Proizvodni

  menadžment

  Multimedijalne

  komunikacije

  Proizvodni menadžment Razvodna postrojenja Obrada sig u telek Radio i TV tehnika

  Senzori i aktuatori

  Procesna merna tehnika

  16.06. Teorija sistema Teorija sistema Obrada audio signala Mikrotal. Tehn. Iteh.

  Lab. Praktikum IIIIzvori za napajanje

  17.06. Planiranje proizvodnjeObj.-orj. proj. sistema

  Stra. Menadžment Osnovi fotografije Mer. Neel. Vel. Elektroenerg. Pret.Sistemi za uprav i

  nadzor

  Lab. Praktikum IV Metr.električnih veličina

  18.06. Mod. I simul. sist. Preduzetništo Kamera i montaža Mod.i sim.din. sis. ElektroakustikaMikroproc.i mikrorač. Elektronska merenja19.06. Obrač.troš. proizvod Obrač.troš. proizvod El. mašine 2 Optičke telekom Energ elektronika Elektronika22.06. Proj. Inform. Sistema Kultura i komunikacije Identif. Sistema

  Servo sistemiElektrične mašine 1 PC aplikacije za poslov Menadžment kvaliteta

  23.06. Digitalna obrada slike Mehatronika Ind. Sistemi zamerenje i kontrolu

  Elimin. Stat. Elektriciteta

  24.06. Napredne baz. podataka Dig. ElektronikaRač

  . Grafika i dizajn

  Dig. Elektronika Elektroenerg. Oprema

  Elek. Instalacije iosvetljenje

  Telekom. Sistemi Ind.uprav.nad sistem

  25.06.26.06. Široko pris. kom. Široko. Pris. Kom

  Računarske mreže 27.06. Telekomunikacije29.06.30.06.01.07.02.07. Interakcija-čovek računa r Elektronika Bežični kom . Sistemi Elektronika Bežični kom .

  Sistemi03.07.04.07. Prenos el. energije06.07. Upravljanje projektima Upravljanje projektima Stud.audiotehnika SAU SAU

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  7/14

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  8/14

  8

  smer/ I Akademske studijedatum NNP11.06.12.06. Poslovne komunikacije

  Društvo i održivi razvoj15.06.16.06.17.06.18.06. Opšta fizika19.06.22.06. Elektrotehnika II23.06.24.06. Elektrotehnika I25.06.26.06.27.06. Algoritmi i programiranje29.06.30.06.01.07. Fizička elektronika

  Linearna algebra02.07.03.07.04.07. Matematička analiza 06.07. Uvod u računarstvo

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  9/14

  9

  godina/smer

  II/R-Akademskestudije

  II/T-NNP II/US-NNP II/EEN-NNP II/E-NNP II/EMK-NNP II/MIM-NNP

  11.06. Elektroteh. materijali Mat. Za mikroel.12.06. Obrada signala u telekom Mikrokontrol.i program. Statički metodi kontrole

  kvalitetaPoluprovod kompon

  15.06. Programski jezici Elektro.pretv energijeTehnička mehanika

  Televizija I radio (MT) Elektromag.komponent Kvantna i stat.fizika

  16.06. Kompon. za telekom. Teorija sistema Obj.orijen.tehn. proj. sis.Sistemi za vodjenje EM

  talasa

  Standard. i kvalitet

  17.06. Objektno orjentisano programiranje

  Električna i el. merenja Objektno orjentisano

  programiranje

  Metr. električnih veličina Simulacija dinam. Sistema

  Metrolog. el. velčina Metrolog.el. veličina Uvod u metrologijuElektrična merenja

  Metrolog. el. veličina

  18.06. Komunikaciona akustikaOsnovi telekomunikacija

  Signali i sistemi Met.i i sred.za pr. mer.nesigurnosti

  19.06. Elektronika u telekom. Elektronika Elektron u elektroener Elektronika Elektronika

  20.06. Analogna elktronika Analogna elktronika22.06. Modeliranje dinam. sistema Mašine naizm. Struje Arhitekture mikrosistema

  Digitalna integrisana kolaEliminacija stat. elektric. Osnovi mikroel.

  Mikroele tehnologije

  23.06. Log. projektovanje Teorija kolaMehatronika Teorija kola Internet i Web tehnologije Teorija el. kola IElektrotehnika III24.06. Digitalna elektronika Kola za obradu signala

  Digitalna elektronikaDigitalna elektronika Električne instalacije Digitalna elektronika Elektronska fizika čvrstog tela

  25.06. Linearni SAU Digitalna obrada signala26.06. Diskretna matematika Operaciona istraživanja27.06. Telekomunikacije Teorija telekomunikacija Tran.i maš. jed. struje Telekomunikacije29.06. Distrib.i indust.mreže30.06. Računarski sistemi Elektromag.-odab. poglav01.07. Energetska elektronika02.07. Elektron. komponente03.07. Strukture podataka

  Operativni sistemiMikrotal kola i vodovi

  04.07. Verovat. i statistika Matematika-odab.poglavlja Matematika-odab.poglavlja Matematika-odab.poglavlja

  Prenos elekt energije

  Matematika

  06.07. Baze podataka SAU SAU

  God/sme III/R Akademske studije III/T NNP III/US NNP III/EEN NNP III/E NNP III/EMK NNP III/MIM NNP

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  10/14

  1

  God/sme III/R -Akademske studije III/T-NNP III/US-NNP III/EEN-NNP III/E-NNP III/EMK-NNP III/MIM-NNP11.06. Engleski jezik I Engleski jezik I

  Paketske komunikacijeEngleski jezik I

  Identifikacija sistemaEngleski jezik I Engleski jezik I

  Digitalna obrada slikeEngleski jezik Engleski jezik I

  12.06. Osnovi telekomunikac. Mreža Osvetljenje Med. elektron..i sistemiMedicinska dijagnostikRač . mreže i interfejsi

  Autoelektronika

  15.06. WEB programiranje Privatno preduzetnišvoObrada radarskog signala

  Internet tehnologijeSenzori, pretvarači i aktuatori

  Sistemi bes. napajanjaSistemi za ak. podataka

  Programabilna digitalna kolaInternet tehnologije

  Tehnika merenja Komponente snageSenzori i pretvarači

  16.06. Procesiranje audiosignala Uvod u inf sisteme Elektroenergetskakablovska tehnika

  AutomatikaObrada audio signalaRadio komunikacije

  RF elektronika

  Merni pretvarači

  17.06. Ob. orjen. projektovanje Mikrotalasni telekom. sistemiArh. i program.DSP proc.

  Inteligentni sist.i mašineObjek. orjent. prog

  Automatizacija ind. postrojenja

  Inteligentni sistemi i mašineMerenje neelekt.Veličina

  Integrisani senzori

  18.06. Elektronsko poslovanjeMikroprocesori i mikrorač

  Kabl.i optički komun . SistemiElektroakustika

  Elektron. Merenja Sistemi besprekidnognapajanja

  Multimedijalne komunikacMikroprocesori i mikrorač

  Tehnika konverzijeAkustika i psihoakustika

  Elektronska merenja Simul. i model. umikroelektronici

  Mikroel.han.kom. isistemi

  19.06. Mikrotalasna i submilmet.tehn. Komerc. sof. za simul.din.sis.Optimalno upravljanjeObrač.troš. proizvod

  Specijalne električnemašine

  Impulsna elektronika Elektronski sistemiza zaštitu i nadzor

  Intel. kom. snageFotonika

  20.06. Arhitekture računara 22.06. Sat. i kablovska televizija

  Telekom. sistemi IElektronika u automobilu

  Računarska animacija Projektovanje elektronskih kola

  Mikrorač.mernainstrumentacijaMenadžment

  kvaliteta

  Analognamikroelektronika

  23.06. OptikaPrenos signala sa proš. Spektrom

  Električne mašine Proj. i razvoj softvera

  Elektroen. Pretvarači Elektroenerg. Pretvarači TV sistemi

  Elektronske komponente

  RF i mikrotal.мer. Digitalnamikroelektronika

  24.06. Telekomunikacioni softverAntene i prostiranje

  Mer.neelek. veličina Distrib.rač.upravljanje

  Nelinearni SAU

  Merenja u el.energetici Digitalna elektronikaMedicinska elektronika

  Svetlost i slikaRačunarska grafika i dizajn

  EM polja Medic. elektronika

  25.06. Mikrorač.sistemi .Osnovi automatikeDigitalne telekomunikacije IDigitalne telekomunikacije

  Projektovanje inf. SistemEle. komponente

  Ispitivanje el.mašinaElektrična vuča

  Elektroenergetskekomponente

  Alati za projektovanje

  26.06. Diskretna matematikaRačunarske mreže Računarske mreže Teorija informacijaStatistička teorija telekomu

  27.06.29.06. Informacioni sistemi Širokopoja. Pristup.komunik

  Informacioni sistemiKvalitet el. Energije Embeded sistemi

  30.06. Uvod u softverskoinženjerstvo

  Upravljanje procesima Upravljanje procesima

  01.07. Projektovanje SAU Energetska elektronika02.07. Bežični komunikac . siste. Digitalni SAU Elektromotorni pogoni Web dizajn03.07. Mikrotalasna tehnika Elektromagnetik а 04.07. Statistika i verovatnoća Matematički metodi Zaštita u elektroenergetici

  Elektroenerg. postrojenja Numerička analiza

  06 07 B d k O i i l k i SAU SAU SAU

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  11/14

  1

  godina/sm IV/R-NNP Akademske studije IV/T-NNP IV/US-NNP IV/EEN-NNP IV/E-NNP IV/EMK-NNP IV/MIM-NN11.06. Engleski jezik II

  Metodi i sistemi za obradusignala

  Engleski jezik IITeleupravljanje

  Adap.antene i MIMO sistemiSatelitske komunikacije

  Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik IIZaštita od atmosf. Praž.

  Inteligentni merniuređaji

  Engleski jezik II

  12.06. Teorija aproksimacija Mikrotalasni sistemiZaštitno kodovanje

  Radiodifuzni sistemi

  Opšta teorija električnihmašina

  Proj.ind.sis. za uprav.i nadzorProjektovanje VLSI

  Automobilska elektronikaAutoelektronika

  Elektromed.instrumentacija

  Proj. MikrosistemaProjektovanje

  VLSI

  15.06. Internet tehnologijeZaštita informacija

  Integrisana optikaRač. telekomunikacije

  Zaštita informacija

  Metod. inte. Upravljanja Robotika u mediciniMultimed. Komunikacije

  Senzori i pretvarači

  Marenja uelektroenerg. sist

  Kontrola kvaliteta

  16.06. Usmerene radio vezeMobilni komunikacioni

  sistemiRačunarsko u pravi razvojKoherentni telek.sistemi

  Rač. objedinj. proizvodnja Teorija stabilnostiIzvori za napajanje

  Modeliranje el. mašina i pogona

  Upravljanje el.mot.pogonimaProgramiranje

  indust.kontrolera

  Teh. kalibracije merila

  17.06. Geometrijsko modelovanjeRazv. sis. soft. i sis.

  programiranje

  Napajanje telek.uredjajaTelemetrija

  Mitrotal filtrii pojačavači Radiotehnika

  Komutacija i rutiranje

  Programab. logi. kontrol.Elektromedicin. instrumentac.Inteligentni sistemi i mašine

  Sistemi za upravljanje inadzor

  Nesim. režimi rada el.mašina

  Računarska animacija II DSP arhitekt. i algoritmi

  Num. analiza uelektromagnetici

  Merenje neelektričnihveličina

  Optoelektronika

  18.06. Ugradjeni računarski sistemi Met i sistemi za obradu signala

  Proj. kola za telekom.Mobilne telekomunikacijeMod i simulacija sistema

  Mobilne komunikacijeUpravljačko računovodstvo

  Elektroenergetska opremaPrelazni procesi u el.

  mašinama

  Met. obrade sig. u muziciMikrosen. i aktua. u

  elektromedIntegrisani medicinski sistemi

  Elektr ični SPICEmodeli

  komponenataMerenja umikroelekt

  Nanotehnologije19.06.

  Mobilno računarstvo Antene i antenski sistemi

  Optoelektronski kom.sistemiOptičke komunikacije

  Mikrotalasna elektronika

  Hidraulič. i pneum. uprav. Sis. Inžemjerska ekonomijaOptimalno upravljanje

  Električna vozila Integ kola sa meš. SignMedicinska instrum.

  Virtuelna mernainstrumentacija

  Mikrotalasnaelektronika

  20.06. Tehnika prenosa slikeSist. za rad u rea vremenu

  22.06. Tehnika modulacijeMerenjа u

  telekomunikacijamaSoftversko inženjerstvo

  Industrijski sistemi za mer.ikon

  Servo sistemi

  Modeliranje i sim. dinamsistema

  Elektrotermija

  KameraProjektovanje el. sis.

  Tehnika kontrolekvaliteta

  Proj. int. kolaTehnol.

  mikrosistemaArh. mikrosistema

  23.06. Projektov.računarskoghardvera Televizija

  Studijska audiotehnika

  Računarski upravljački sistemi Industrijski menadžment

  Rač. mer.info. sis. u industriji

  Softver za sim. dinsistema

  Ind.sist za mer. i kontrolu

  Električne mašine Kodovanje i kompresijaUprav. elektro.pretvarač.

  Alati za multimediju

  Visokonaponskamerenja

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  12/14

  1

  24.06. Računarska grafika Multipleksni prenos signala Multivarijabilni sistemiSistemi za akviziciju podatakaUprav. proc. U real. Vremenu

  Električne instalcije Nelinearni SAU

  Specijalne električneinstalacije

  Proj. dig. integrisanih kolaSist za akviziciju podataka

  Medicinska elektronika

  Rač. mer.info. sis. uindustriji

  Integrisani mikro

  25.06. Projektovanje računarskihmreža

  Digitalna obrada signala

  Prenos podatakaKodovanje

  Teorija informacijaDigitalne telekomunikacije

  Internet upravljanje Regul. elektromot.Pogona

  MEMSMontaža

  Termovizija

  26.06. Teorija grafova Protivpož. i protivov. sist.Bežične pristupne mreže

  Dinamika meh. i mašina Diskretna matematika

  27.06. Multimedijalni sistemi29.06. Video komunikacije Video komunikacije30.06. Softversko inženjerstvo

  Programski prevodiociOFDM Uvod u robotiku Elektromagnetik а

  01.07. Napredne baze podataka Telekom. Mreže Projektovanje SAU Elektrane Satelitska i kab. televizija02.07. Distribuirani sistemi

  Interakcija čovek -računar Mobilni i distribuirani inf.

  sistemi

  Digitalni sistemiupravljanja

  03.07. Prepoznavanje uzoraka SCADA sistemi ElektromagnetikaAnaliza elektroenerg

  mreža04.07. Paralelni sistemi

  Numerička analiza Veštačka inteligencija

  Računarske komunikacije

  06.07. Arhitekture i projektovanjesoftvera

  Audio tehnikaBaze podataka

  Proj. infor. Sistema Odab.pog. iz elektroen.Postrojenja

  Odab.pog iz el.omotpogona

  Stdijska audiotehnikaBaze podataka

  godina/sm V/R NNP Akademske studije V/T NNP V/US NNP V/EEN NNP V/E NNP V/EMK NNP V/MIM NNP

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  13/14

  1

  godina/sm V/R-NNP Akademske studije V/T-NNP V/US-NNP V/EEN-NNP V/E-NNP V/EMK-NNP V/MIM-NNP11.06. Nap. Metode za obradu slike-

  internetRazvoj PC aplikacija za

  projektovanje12.06. Sistemi za upr. Bazama podataka

  MikrokontroleriPravni aspekti informatike

  Internet preko Web mrežeRadiodifuzni sistemi

  Inteligentni merni sistemi Računarski merno -informacioni sistemi u

  industriji

  Mikrokontroleri Projektovanjemikrosistema

  15.06. Testiranje i kvalitet softveraKompleksnost algoritama

  Merenja u optičkimkomunikacijama

  Fazi upravljanje Svetlotehnika Integrisana kola sameš.signalom

  16.06. Ulazno izlazni uređaji Softcomputing

  Mob. Kom. Sistemi

  Antene I antenski sistemiPerformanse optičkih prijemnika

  Optičke mreže

  Upravljanje u roboticiStohastički sistemi Izvori za napajanje

  Izvori za napajanje Industr.nadzornoupravlj.sistemi

  Obrada videosignalaIzvori za napajanje

  Bas sistemi-smart senzori

  17.06. Napredne tehnike digitalnelogikeSkladišt. Pod. I otkriv. Znanja

  Bežični p ristup internetuVekt kvant.i kompres. SignalaMod. U telekomunikacijama

  Servisna robotikaProgramiranjeind.kontrolera

  Osnovi likovne kulture iteorija forme

  Interakcija čovek robot

  Merno informacionisistemi u vozilima

  Interakcija čovek robot

  Fizika i dijagnostikaotkaza

  18.06. Projektni obrazciModeliranje I simulacijaElektronsko poslovanje

  Satelitski komunikacioni sistemiMultimedijalni kom.sistemi

  Elektronsko poslovanje

  TelemetrijaTeleupravljanje

  Upravljačko računovodstvo

  Specijalni elektroenergetski pretvarači

  Ultrazvučna tehnika Projektovanje RF

  arhitektura

  TelemetrijaSistemi za viz.mernih

  procesa

  NanotehnologijeTehnologijamikrosistema

  19.06. Geografski informacioni sistemi itehnologije

  Kompjuterska vizuelizacija

  Nelinearna optikaProj. RF I mik. Kola I sklopova

  DSP zasnovano upravljanje Mobilne komunikacije Sistemi za akvizicijumernih procesa

  Integrisanaoptoelektronika

  20.06. Inteligentni informacionisistemi

  Uzemljivači

  22.06. Algorit. i arh spec rač siste Spektralne metode

  Sistemi za digitalnu obradusignala

  Mikrotalasna elektronika

  Fleksibilni proizvodnisistemi

  Siftver za sim.din.sistema Testiranje i dijagnostikaObrada medicinske

  slikeRaz.PC apl.za poslovanje

  Karakterizacija mikroelkomponenata

  23.06. Medicinska informatikaTestiranje hardvera

  Fazilogika-internet predmet

  Kodovanje I komp.signalaBežične računarske mreže

  Inženjerska ekonomijaVirtuelni merni sistemi

  Upravljanjeelektroenergetskim

  pretvaračima Inženjerska ekonomija

  Adaptivna obradasignala

  Računarska anima cijaIII

  Teh. Uzem. I oklopljav umernim sistemima

  Dozimetrija i dozimetri

  24.06. Semantički Web Telekomunikacioni sistemi IIProjektovanje tel. Sistema

  Biomedicinski inženjeringUpravljanje vel.sistemima

  Regulacijaelektroenerg.sistema

  VideosistemiLaserska tehnika

  Električne instalcije

  Upravljanje kvalitetommernih sistema

  NanoelektronikaMemorijskekomponente

  25.06. RobotikaMemorijski sistemi

  Internet preko WDM mreža Elektroenergetski pretvarači Regulacija

  elektromot.pogona

  Telekomunikacije uelektroenergetici

  Višemotorni pogoni

  Obnovljivi izvorienergije

  Robotika

  26.06. Projektovanjeelektromot.pogona

  29.06. Širokopojasne pristupnekomunikacije

  Pretrazivanje informacija30.06.01.07.02.07.03.07. Neuronske mreže04.07. Proj.komunik. I inf.sisteama Eksploat.elektroenerget.mreža06.07. Upravljanje projektima

  Stručna praksa Organizacija i upravljanje

  projektimaTimski projekat

  S dij k di h ik

  Stručna praksa/timski projekat

  Stručna praksa/ti mski projekat Stručna praksa/timski projekat

  Stručna praksa/timski projekat

  Stručna praksa/timski projekat

 • 8/9/2019 Raspored Ispita Nnp Jun 2014 2015 Izmena 1

  14/14

  1