Click here to load reader

Raspored 1

 • View
  238

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Raspored 1

 • Svaki put dok piem uvodni tekst za novo izdanje HDZ-ovih novina,uvijek me preplavi uzbuenje koje u meni stvara osjeaj zadovoljstva. Toje zadovoljstvo podgrijano uspjehom privoenja svome kraju jo jednogaizdanja novina Glas HDZ-a. Svaki je broj plod rada vrijednih lanica i la-nova HDZ-a BiH i kako vrijeme odmie, stariji brojevi dobivaju sve vie nasvojoj vrijednosti. Novine nam omoguuje da se prisjetimo nama vanih idragih dogaaja koje je Stranka organizirala i realizirala, ali isto tako, doklistamo starija izdanja, s tugom i sjetom evociramo uspomene na naeistaknute lanove koji su nas napustili s ovoga svijeta. Uvjeren sam da eovaj opus od, sada ve 23 broja, imati svoje vano mjesto i poruku u ra-zumijevanju vremena u kojem je ova generacija HDZ-ovaca djelovala. Naangaman u Disriktu nairoko je prepoznatljiv i cijenjen i realizirali smomnogo vanih projekata koji Brko oslikavaju kao mjesto gdje ive Hrvati.Neto od tih dogaaja zabiljeile su kamere lokalnih i dravnih televizija iradija, neke dogaaje su prenijela dnevna izdanja novina, lokalni portaliesto piu o temama koje su njima vane pa i na drutvenim mreamaostane zabiljeeno poneto od naih aktivnosti. Ipak veinu onoga tourade i izgovore lanovi HDZ-a BIH, detalje sree i veselja, nitko ne zabi-ljei. To ostaje u naem sjeanju onako kako svatko od nas zapamti i po-slije prepriava svatko svojim stilom dodajui ili oduzimajui detalje koji senjemu vie ili manje dopadaju. Takva sjeanja vremenom blijede, mnogiakteri odlaze s ovoga svijeta ili odlaze s ovoga prostora, pa tako i velikiopus politikoga i kulturnog djelovanja to ga HDZ realizira - blijedi i ne-staje. To je jedan od razloga to me je ponukalo da ve prije devet godinapokrenemo nae stranako glasilo. Kao to rekoh, skupilo se ve 23 brojai ti su brojevi zapamtili dogaaje i ljude, razne sretne i alosne trenutke. Na-pisani tekstovi i fotografije ostaju trajno zapisani i nitko od nas ne moenita od toga oduzeti ili pak dodati. Sve ostaje autentino onako kako se izbilo. U tome i jeste vanost pisane rijei. Ako se pak svi dogaaji politiki,drutveni i kulturni biljee na hrvatskom jeziku, onda to dobiva svoju po-sebnu dimenziju. Bit emo Hrvati sve dok promiljamo Hrvatski, piemo igovorimo, neovisno od toga branimo li nae politike stavove, na dru-tveni i socijalni status ili uvamo od zaborava nau tradiciju, vjeru i kulturu.

  Svaki itatelj, pa i onaj neupuen u nae politike prilike, ako bi po-gledao sva naa izdanja, moe zakljuiti iz svih trajno zapisanih dogaajada je HDZ uistinu u kontinuitetu stoerna stranka hrvatskoga naroda, ali ida smo kao politika opcija cijenjeni i od naih partnera i od neistomilje-nika. Taj na poloaj privlai hrvatskoga ovjeka da se prikljui HDZ-u jerzna da samo HDZ zna, moe i hoe uhvatiti se u kotac sa svakim proble-mom koji titi i mui hrvatskoga ovjeka. Da je to tako govore i izborni re-zultati netom odranih lokalnih izbora na kojima je HDZ dobio povjerenjei potporu hrvatskoga naroda i koji nas je zaduio da nastavimo politikuborbu za ostanak i opstanak Hrvata u branskom kraju. S netom odra-nim lokalnim izborima zavrio se i moj mandat na mjestu gradonaelnikaBrko distrikta, povjesniari e rei da je to prvi put u povijesti ovoga gradada je na njegovu elu Hrvat. Bez obzira na mnoge kritike u pravilu zlona-mjernih i zavidnih ljudi, mogu rei da sam zadovoljan postignutim rezul-tatima kada se uzmu u obzir sve okolnosti koje su karakterizirale mojmandat kao to su: prosvjedi, poplave, klizita, burno reagiranje na mojdoek Darija Kordia, pokuaj HSS-a da me na perfidan nain smijeni s po-zicije gradonaelnika i mnogo toga to ne zavreuje da se o tome pie jertreba zaboraviti.

  Vrijeme je Boia, mi Hrvati katolici u tim se danima posebno osje-amo. HDZ BiH elio je da se taj osjeaj prenese i na nau sredinu i nagrad. Posebno obiljeje Boia jeste boino drvo i jaslice s roenim Isu-som. Mi smo jo uvijek nositelji aktivnosti oko postavljanja boinoga dr-veta u centru grada. Neki su zaboravili pa misle da to radi Komunalnopoduzee, ali, napomene radi, HDZ svake godine zakupi plac na Trgu i is-hodi dozvole od vlasti da se drvo moe postaviti. To smo podarili naim lju-dima i svima kojima toplina boinoga svjetla ulijeva nadu i irenje ljubavi

  prema svojim blinjima. I ove godine boino drvo, kao dar HDZ-a, krasiBrko i stoji ponosno kao poruka nae vjere, ljubavi, dobrote, tolerancije,razumijevanja i meusobnoga potovanja.

  Sveti Nikola, zatitnik djece i ne samo djece, ali djeca ga najvie tuju,poeo je dolaziti u Brko distrikt po zasluzi HDZ-a BiH Organizacije za Brkodistrikt. Dolazio je i ove godine, obradovao maliane, potvrdio im je da subili protekle godine dobri, ali ih je opomenuo da moraju biti dobri i ovegodine koja dolazi kako bi on mogao ponovno doi.

  Hrvatske zastave koje se vijore pored svakoga spomenika poginulimbraniteljima posljedica su snage HDZ-ovog gradonaelnika Brko distriktakoji je to omoguio i na takav nain branitelje, domoljube i sve ljude kojihrvatstvo nose u srcu i dui uinio sretnim, gordim i ponosnim.

  Pored ovih projekata moe se naznaiti HDZ-ov uspjeh instaliranja Hr-vatskoga jezika i knjievnosti kao predmeta u osnovnim i srednjim ko-lama i pravo svakoga hrvatskog djeteta, neovisno o brojnosti u koli, daga izuava. HDZ je u Brkom usliio molbu Katolike crkve i kardinala uzo-ritoga Vinka Puljia da se uvede Vjeronauk i u srednje kole. I to smo ui-nili uvjereni da inimo prave stvari koje e omoguiti nau opstojnost.Veinu ovdje navedenih i drugih nenabrojenih projekata ne bismo uspjelida nismo imali poziciju gradonaelnika iako znam da e mnogi opet ovenae uspjehe pokuati relativizirati.

  Stranka je snana, potovana i stabilna, sastavljena od svojih sasta-vnica, ali HDZ je jedan, ne moe se dijeliti na mlade, ene, utemeljitelje iliseniore. To su sastavnice koje samo jedna drugu nadopunjuju, ali sve je tojedan i jedini HDZ. Ponekada netko uslijed ljudske slabosti sebi da slobodeda pokua biti ispred stranke, ali brzo shvati da pojedinac jeste vrijedan ivaan, ali bez stranke ne moe poluiti rezultat.

  Potovane itateljke i itatelji, ovaj e broj novina ugledati svjetlo dana u boino vrijeme, te kori-

  stim prigodu da Vam estitam Boi i neka roeni Isus u naim srcima i sr-cima naih obitelji usadi dobrotu, ljubav, mir, toleranciju i neka namprosvijetli put naega ostanka na naoj rodnoj grudi na kojoj smo nalazilisnage da ostanemo stoljeima. Sjaj tuine moe biti mrkla tama, a bogat-stvo tuine moe osiromaiti duu. Nudim se da zajedno nastavimo gra-diti temelje nae opstojnosti kao pripadnika Katolike crkve i hrvatskoganaroda.

  Sretan Boi i Nova godina!ivjeli!

  3

  UVOD

 • Komparirajui brojno stanje glasova prema podatcima Cen-tralnog izbornog povjerenstva, u 2012. godini na lokalnim iz-borima u Brko distriktu izlaznost je bila 42 383 biraa, a u2016. godini izlaznost je bila 43 173 biraa, gdje se vidi veazainteresiranost i vjerovanje graana da svaki glas moe bitipresudan. HDZ BiH organizacija za Brko distrikt BiH dobila jeukupno 3 940 glasova, to nas stavlja na etvrtu poziciju poli-tikih subjekata. Da je ovo do sada najbolje ostvaren rezultatHDZ-a BiH organizacije za Brko distrikt BiH na lokalnim izbo-rima svjedoi broj glasova, ali i injenica da je Organizacija ispu-nila svoju misiju, da je hrvatski ovjek na ovom prostorusvjestan svoga neotuivog prava da se politiki angaira i su-

  djeluje u politikom i drutvenom ivotu, te time uzme budu-nost u svoje ruke. Do ovog rezultata naa je stranka dola kan-didirajui 32 izvanredne osobe za ulazak u Skuptinu Brkodistrikta koje bi vladajui imale za cilj pomaganja i otklanjanjaproblema koji pogaaju ovu lokalnu zajednicu, te zalaui sedovela do normalnog funkcioniranja sociokulturne sredine.

  Kandidat koji je bio prvi na glasakoj listi te nakon konanihrezultata i formiranja Skuptine ponovno doao na vanu funk-ciju u Vladi Brko distrikta je dr. Anto Domi, koji je ujednoostvario najvei broj glasova te izabran za dogradonaelnikaBrko distrikta. Pratei tijek izbornih procesa i vlastita vienjamoram zaista napomenuti da bi veina graana u Brko dis-

  4

  Lokalni izbori u 2016. godini

 • triktu voljela imati za gradonaelnika ponovno istu osobu jer jeobnaao tu dunost na svojstven i svestran nain ulaui ma-ksimalne napore da zadovolji veinu, ako ne i sve potrebe gra-ana. Rijeima je teko opisati kapacitet Vlade koja je podnjegovom ingerencijom voena i ogromno politiko iskustvo udonoenju odluka, uzimajui u obzir nezapamene prirodnekatastrofe, prosvjede i nemire koji su zadesili Distrikt. Kada seokrenemo na drugu stranu, ostala su kvalitetna ureenja usta-nova Brko distrikta i njihova naina poslovanja, mnogi eko-nomski i kapitalni uspjesi koji e ostati i mlaim naratajima,vizualna ljepota grada uslijed obnove bitnih objekata i sl.Mnogo toga to je gradonaelnik Anto Domi otpoeo u svommandatu odrazit e se pozitivno i na budui period, a sa mnome se sloiti itatelji da je svoju dunost obnaao na najboljimogui nain. Zatim, sljedei kandidati su Ivo Filipovi, IlijaMari i Tomislav Stjepanovi koji su ujedno i odabrani zastup-nici u Skuptini. Pero Gudeljevi imenovan je za predstojnikaOdjela za gospodarstvo, Delfa Dejanovi za voditeljicu Odjelaza europske integracije, te Jelena Niki Damjanovi za vodite-ljicu Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja.Kao savjetnici Kabineta gradonaelnika izabrani su Ljubica Slu-ganovi te Stjepan Mareti. Ovim putem elim svim nabroje-nim visokopozicioniranim dunosnicima estitati te zaeljeti odsrca pregrt pozitivnih rezultata, uspjenih trenutaka i posti-gnutih ciljeva.

  Vidljivo je da je do ovih rezultata u izbornoj kampanji naaorganizacija dola marljivim radom i zalaganjem. Odrala je 26javnih tribina, 7 velikih javnih skupova, te znatan broj manjihskupova kojima je probudila svijest graana da imaju povjere-nje u stranku iji su vodei lanovi dali zaista puno od sebe, alie takoer nastaviti i dalje jo jae, bolje i obuhvatnije, ustrajno

  i vjerodostojno. Od novoizabranih, zajedni

Search related