32

Raspored 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raspored 1
Page 2: Raspored 1
Page 3: Raspored 1

Svaki put dok pišem uvodni tekst za novo izdanje HDZ-ovih novina,uvijek me preplavi uzbuđenje koje u meni stvara osjećaj zadovoljstva. Toje zadovoljstvo podgrijano uspjehom privođenja svome kraju još jednogaizdanja novina Glas HDZ-a. Svaki je broj plod rada vrijednih članica i čla-nova HDZ-a BiH i kako vrijeme odmiče, stariji brojevi dobivaju sve više nasvojoj vrijednosti. Novine nam omogućuje da se prisjetimo nama važnih idragih događaja koje je Stranka organizirala i realizirala, ali isto tako, doklistamo starija izdanja, s tugom i sjetom evociramo uspomene na našeistaknute članove koji su nas napustili s ovoga svijeta. Uvjeren sam da ćeovaj opus od, sada već 23 broja, imati svoje važno mjesto i poruku u ra-zumijevanju vremena u kojem je ova generacija HDZ-ovaca djelovala. Našangažman u Disriktu naširoko je prepoznatljiv i cijenjen i realizirali smomnogo važnih projekata koji Brčko oslikavaju kao mjesto gdje žive Hrvati.Nešto od tih događaja zabilježile su kamere lokalnih i državnih televizija iradija, neke događaje su prenijela dnevna izdanja novina, lokalni portaličesto pišu o temama koje su njima važne pa i na društvenim mrežamaostane zabilježeno ponešto od naših aktivnosti. Ipak većinu onoga štourade i izgovore članovi HDZ-a BIH, detalje sreće i veselja, nitko ne zabi-lježi. To ostaje u našem sjećanju onako kako svatko od nas zapamti i po-slije prepričava svatko svojim stilom dodajući ili oduzimajući detalje koji senjemu više ili manje dopadaju. Takva sjećanja vremenom blijede, mnogiakteri odlaze s ovoga svijeta ili odlaze s ovoga prostora, pa tako i velikiopus političkoga i kulturnog djelovanja što ga HDZ realizira - blijedi i ne-staje. To je jedan od razloga što me je ponukalo da već prije devet godinapokrenemo naše stranačko glasilo. Kao što rekoh, skupilo se već 23 brojai ti su brojevi zapamtili događaje i ljude, razne sretne i žalosne trenutke. Na-pisani tekstovi i fotografije ostaju trajno zapisani i nitko od nas ne moženišta od toga oduzeti ili pak dodati. Sve ostaje autentično onako kako se izbilo. U tome i jeste važnost pisane riječi. Ako se pak svi događaji politički,društveni i kulturni bilježe na hrvatskom jeziku, onda to dobiva svoju po-sebnu dimenziju. Bit ćemo Hrvati sve dok promišljamo Hrvatski, pišemo igovorimo, neovisno od toga branimo li naše političke stavove, naš dru-štveni i socijalni status ili čuvamo od zaborava našu tradiciju, vjeru i kulturu.

Svaki čitatelj, pa i onaj neupućen u naše političke prilike, ako bi po-gledao sva naša izdanja, može zaključiti iz svih trajno zapisanih događajada je HDZ uistinu u kontinuitetu stožerna stranka hrvatskoga naroda, ali ida smo kao politička opcija cijenjeni i od naših partnera i od neistomišlje-nika. Taj naš položaj privlači hrvatskoga čovjeka da se priključi HDZ-u jerzna da samo HDZ zna, može i hoće uhvatiti se u koštac sa svakim proble-mom koji tišti i muči hrvatskoga čovjeka. Da je to tako govore i izborni re-zultati netom održanih lokalnih izbora na kojima je HDZ dobio povjerenjei potporu hrvatskoga naroda i koji nas je zadužio da nastavimo političkuborbu za ostanak i opstanak Hrvata u brčanskom kraju. S netom održa-nim lokalnim izborima završio se i moj mandat na mjestu gradonačelnikaBrčko distrikta, povjesničari će reći da je to prvi put u povijesti ovoga gradada je na njegovu čelu Hrvat. Bez obzira na mnoge kritike u pravilu zlona-mjernih i zavidnih ljudi, mogu reći da sam zadovoljan postignutim rezul-tatima kada se uzmu u obzir sve okolnosti koje su karakterizirale mojmandat kao što su: prosvjedi, poplave, klizišta, burno reagiranje na mojdoček Darija Kordića, pokušaj HSS-a da me na perfidan način smijeni s po-zicije gradonačelnika i mnogo toga što ne zavređuje da se o tome piše jertreba zaboraviti.

Vrijeme je Božića, mi Hrvati katolici u tim se danima posebno osje-ćamo. HDZ BiH želio je da se taj osjećaj prenese i na našu sredinu i našgrad. Posebno obilježje Božića jeste božićno drvo i jaslice s rođenim Isu-som. Mi smo još uvijek nositelji aktivnosti oko postavljanja božićnoga dr-veta u centru grada. Neki su zaboravili pa misle da to radi Komunalnopoduzeće, ali, napomene radi, HDZ svake godine zakupi plac na Trgu i is-hodi dozvole od vlasti da se drvo može postaviti. To smo podarili našim lju-dima i svima kojima toplina božićnoga svjetla ulijeva nadu i širenje ljubavi

prema svojim bližnjima. I ove godine božićno drvo, kao dar HDZ-a, krasiBrčko i stoji ponosno kao poruka naše vjere, ljubavi, dobrote, tolerancije,razumijevanja i međusobnoga poštovanja.

Sveti Nikola, zaštitnik djece i ne samo djece, ali djeca ga najviše štuju,počeo je dolaziti u Brčko distrikt po zasluzi HDZ-a BiH Organizacije za Brčkodistrikt. Dolazio je i ove godine, obradovao mališane, potvrdio im je da subili protekle godine dobri, ali ih je opomenuo da moraju biti dobri i ovegodine koja dolazi kako bi on mogao ponovno doći.

Hrvatske zastave koje se vijore pored svakoga spomenika poginulimbraniteljima posljedica su snage HDZ-ovog gradonačelnika Brčko distriktakoji je to omogućio i na takav način branitelje, domoljube i sve ljude kojihrvatstvo nose u srcu i duši učinio sretnim, gordim i ponosnim.

Pored ovih projekata može se naznačiti HDZ-ov uspjeh instaliranja Hr-vatskoga jezika i književnosti kao predmeta u osnovnim i srednjim ško-lama i pravo svakoga hrvatskog djeteta, neovisno o brojnosti u školi, daga izučava. HDZ je u Brčkom uslišio molbu Katoličke crkve i kardinala uzo-ritoga Vinka Puljića da se uvede Vjeronauk i u srednje škole. I to smo uči-nili uvjereni da činimo prave stvari koje će omogućiti našu opstojnost.Većinu ovdje navedenih i drugih nenabrojenih projekata ne bismo uspjelida nismo imali poziciju gradonačelnika iako znam da će mnogi opet ovenaše uspjehe pokušati relativizirati.

Stranka je snažna, poštovana i stabilna, sastavljena od svojih sasta-vnica, ali HDZ je jedan, ne može se dijeliti na mladež, žene, utemeljitelje iliseniore. To su sastavnice koje samo jedna drugu nadopunjuju, ali sve je tojedan i jedini HDZ. Ponekada netko uslijed ljudske slabosti sebi da slobodeda pokuša biti ispred stranke, ali brzo shvati da pojedinac jeste vrijedan ivažan, ali bez stranke ne može polučiti rezultat.

Poštovane čitateljke i čitatelji, ovaj će broj novina ugledati svjetlo dana u božićno vrijeme, te kori-

stim prigodu da Vam čestitam Božić i neka rođeni Isus u našim srcima i sr-cima naših obitelji usadi dobrotu, ljubav, mir, toleranciju i neka namprosvijetli put našega ostanka na našoj rodnoj grudi na kojoj smo nalazilisnage da ostanemo stoljećima. Sjaj tuđine može biti mrkla tama, a bogat-stvo tuđine može osiromašiti dušu. Nudim se da zajedno nastavimo gra-diti temelje naše opstojnosti kao pripadnika Katoličke crkve i hrvatskoganaroda.

Sretan Božić i Nova godina!Živjeli!

3

UVOD

Page 4: Raspored 1

Komparirajući brojno stanje glasova prema podatcima Cen-tralnog izbornog povjerenstva, u 2012. godini na lokalnim iz-borima u Brčko distriktu izlaznost je bila 42 383 birača, a u2016. godini izlaznost je bila 43 173 birača, gdje se vidi većazainteresiranost i vjerovanje građana da svaki glas može bitipresudan. HDZ BiH organizacija za Brčko distrikt BiH dobila jeukupno 3 940 glasova, što nas stavlja na četvrtu poziciju poli-tičkih subjekata. Da je ovo do sada najbolje ostvaren rezultatHDZ-a BiH organizacije za Brčko distrikt BiH na lokalnim izbo-rima svjedoči broj glasova, ali i činjenica da je Organizacija ispu-nila svoju misiju, da je hrvatski čovjek na ovom prostorusvjestan svoga neotuđivog prava da se politički angažira i su-

djeluje u političkom i društvenom životu, te time uzme buduć-nost u svoje ruke. Do ovog rezultata naša je stranka došla kan-didirajući 32 izvanredne osobe za ulazak u Skupštinu Brčkodistrikta koje bi vladajući imale za cilj pomaganja i otklanjanjaproblema koji pogađaju ovu lokalnu zajednicu, te zalažući sedovela do normalnog funkcioniranja sociokulturne sredine.

Kandidat koji je bio prvi na glasačkoj listi te nakon konačnihrezultata i formiranja Skupštine ponovno došao na važnu funk-ciju u Vladi Brčko distrikta je dr. Anto Domić, koji je ujednoostvario najveći broj glasova te izabran za dogradonačelnikaBrčko distrikta. Prateći tijek izbornih procesa i vlastita viđenjamoram zaista napomenuti da bi većina građana u Brčko dis-

4

Lokalni izbori u 2016. godini

Page 5: Raspored 1

triktu voljela imati za gradonačelnika ponovno istu osobu jer jeobnašao tu dužnost na svojstven i svestran način ulažući ma-ksimalne napore da zadovolji većinu, ako ne i sve potrebe gra-đana. Riječima je teško opisati kapacitet Vlade koja je podnjegovom ingerencijom vođena i ogromno političko iskustvo udonošenju odluka, uzimajući u obzir nezapamćene prirodnekatastrofe, prosvjede i nemire koji su zadesili Distrikt. Kada seokrenemo na drugu stranu, ostala su kvalitetna uređenja usta-nova Brčko distrikta i njihova načina poslovanja, mnogi eko-nomski i kapitalni uspjesi koji će ostati i mlađim naraštajima,vizualna ljepota grada uslijed obnove bitnih objekata i sl.Mnogo toga što je gradonačelnik Anto Domić otpočeo u svommandatu odrazit će se pozitivno i na budući period, a sa mnomće se složiti čitatelji da je svoju dužnost obnašao na najboljimogući način. Zatim, sljedeći kandidati su Ivo Filipović, IlijaMarić i Tomislav Stjepanović koji su ujedno i odabrani zastup-nici u Skupštini. Pero Gudeljević imenovan je za predstojnikaOdjela za gospodarstvo, Delfa Dejanović za voditeljicu Odjelaza europske integracije, te Jelena Nikić Damjanović za vodite-ljicu Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja.Kao savjetnici Kabineta gradonačelnika izabrani su Ljubica Slu-ganović te Stjepan Marčetić. Ovim putem želim svim nabroje-nim visokopozicioniranim dužnosnicima čestitati te zaželjeti odsrca pregršt pozitivnih rezultata, uspješnih trenutaka i posti-gnutih ciljeva.

Vidljivo je da je do ovih rezultata u izbornoj kampanji našaorganizacija došla marljivim radom i zalaganjem. Održala je 26javnih tribina, 7 velikih javnih skupova, te znatan broj manjihskupova kojima je probudila svijest građana da imaju povjere-nje u stranku čiji su vodeći članovi dali zaista puno od sebe, aliće također nastaviti i dalje još jače, bolje i obuhvatnije, ustrajno

i vjerodostojno. Od novoizabranih, zajednica i članstvo očekujuda opravdaju ukazano povjerenje građana i da ostvare rezul-tate u pogledu zastupanja interesa i predstavljanja hrvatskognaroda.

Marina Pančić

5

Page 6: Raspored 1

U organizaciji Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, a pod po-kroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora, u četvrtak 17. stu-denog 2016. godine u Mostaru održana je svečana akademijapovodom 25. obljetnice Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.

Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća na spomen-obilježjuispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače odana je po-čast svim stradalim hrvatskim braniteljima u proteklom ratu.

Predsjednik HDZ-a BiH, HNS-a i hrvatski član PredsjedništvaBiH dr. Dragan Čović izjavio je u Mostaru kako su Hrvati pred-vodnici europskog puta u BiH te poručio kako bez apsolutnejednakopravnosti Hrvata u BiH nema niti Bosne i Hercegovine.

„Možemo snažnije nego ikada prije govoriti da će BiH bitieuropska, da ćemo provesti euroatlantski projekt u BiH, daćemo stvoriti društvo ekonomsko-socijalne stabilnosti, ali i pri-marno društvo u kojem će hrvatski narod biti apsolutno jed-nakopravan s bošnjačkim i srpskim narodom“, kazao je dr.Čović obraćajući se nazočnima na svečanoj akademiji. Čestita-jući svima, kako je kazao, 25. rođendan HZ-a Herceg-Bosne,pozvao je sve Hrvate da izdrže zajedno i ostvare ono što im pri-pada.

„Time ćemo se odužiti onima koji su svoj život dali za BiH,Hrvatsku i za svoj hrvatski narod“, naglasio je.

Dodao je kako treba hvaliti sve ono dobro urađeno u to vri-jeme, kao i sve one standarde i životne vrijednosti koje su setada baštinile u HZ-u Herceg-Bosne.

„Svi ćemo kazati da je to vrijeme ponosa, vrijeme kada tre-bamo slaviti, osobito u ovo vrijeme kada mnoge stvari, prijesvega u BiH, nisu na adekvatan način riješene, kada se mladiljudi odgajaju u posebnom ambijentu u kojem se veliča odlazaki vrijednosti nekog drugog svijeta, a trebali bismo naučiti znatišto je to bila HZ Herceg Bosna i HVO“, ustvrdio je dr. Čović.

Hrvatski član Predsjedništva BiH govorio je i o tome kako jeteško ostvariti sve ono što Hrvati žele postići u BiH, istaknuvšida „što smo nekad bliže apsolutnoj institucionalno- ustavnojjednakopravnosti s Bošnjacima i Srbima, uvijek je i pritisak iz-raženiji“.

U svom govoru spomenuo je i organiziranje drugih politi-čkih opcija u BiH za koje je kazao kako ih danas nema, te da suposlužili svrsi i jedno vrijeme bili u uporabi kako bi se razjedi-nilo hrvatsko političko biće u BiH, razjedinio hrvatski narod, teu konačnici realizirao projekt dva entiteta za dva naroda.

Uz to je spomenuo i predstavnike međunarodne zajednice,koji su, kako je kazao, radili projekte kroz Hrvate (alijansa, plat-forma), no, da je stožerna stranka hrvatskog naroda, kao od-govor na to, okupila sve prijatelje i osnovala Hrvatski narodnisabor HNS u BiH.

„Revitalizirali smo ga u nekoliko posljednjih godina na jedanposeban način, kao jednu institucionalnu snagu, kao izvršnuaktivnost Hrvata iz cijele BiH i svih političkih stranaka koje se uovom trenutku prepoznaju kao oni koji mogu nositi politički

6

Svečano obilježena 25. godišnjica osnivanja

Hrvatske zajednice Herceg-Bosne

Page 7: Raspored 1

život Hrvata u BiH i koji se neće lako odcijepiti, zavarati, podi-jeliti...“

„Na podjeli se gradi naš nestanak ovdje... Moramo ostatizajedno jer, ako padnemo u zamku podjela, međusobnog op-tuživanja, drugačijeg političkog i drugog promišljanja, idemona ruku onima koji su nas željeli podijeliti“, ustvrdio je hrvat-ski član Predsjedništva BiH.

Podsjetio je na suđenje Hrvatima u Haškom sudu, uhićenjepripadnika HVO-a u Orašju, te mnogobrojna druga uhićenja isuđenja pripadnicima HVO-a, o kojima, kako je istaknuo, svišute.

Dodao je kako se tako sudi HZ-u Herceg-Bosne i hrvatskomnarodu, kao i mogućnostima da sutra hrvatski narod ostvarisvoju jednakopravnost i da bude svoj u svojoj domovini BiH.

Govoreći o presudi Sejdić-Finci dr. Čović istaknuo je kakotreba ispuniti standarde koje je pred BiH postavila EU te da ćese s tom presudom riješiti i izbor hrvatskog člana Predsjedni-štva BiH i pitanje izbora klubova, odnosno domova naroda.

„Svijeće večeras ovdje upaljene su za Vukovar, Škabrnju, zasvaku hrvatsku žrtvu i Hrvatskoj i BiH. Da nije bilo Herceg-Bosne, doživjeli bismo sudbinu Vukovara i ne bi bilo ni Hrvatau BiH. Zato smo je i utemeljili prije 25 godina“, rekao je dr.Čović na akademiji u prepunoj dvorani Hrvatskoga doma her-cega Stjepana Kosače u Mostaru.

Rekao je kako se raznim projektima nastoji BiH podijeliti nadva dijela- bošnjački i srpski, u kojima neće biti Hrvata. To ponjegovim riječima nije uspjelo te je ocijenio da će Hrvati u BiHostvariti jednakopravnost unatoč pokušajima političara Srba iBošnjaka da to zaustave, kao i put zemlje prema EU i NATO-u.

„Pitanje Bosne i Hercegovine i njezinog opstanka je pitanjaHrvata“, rekao je dr. Čović te je s govornice pozdravio ZdravkuBušić, zamjenicu ministra vanjskih i europskih poslova koja jesjednici nazočila kao izaslanica hrvatske Vlade, te je pozvao vla-sti u Zagrebu da podrže Hrvate u BiH.

„Hrvati su danas jedini istinski zagovornici Europske unije iNATO-a. Stojte danas uz svoj narod u BiH koji je stvarao i hr-vatsku državu“, poručio je dr. Čović.

On je kritizirao i pristrane pravosudne procese protiv Hr-vata navodeći da se u Den Haagu u slučaju šestorice bivših duž-nosnika Hrvata iz BiH nastoji presuditi Herceg-Bosni, RepubliciHrvatskoj i Hrvatima u BiH kako ne bi ostvarili svoju jednako-pravnost.

Brzojav potpore povodom obilježavanja dana utemeljenjaHrvatske zajednice Herceg-Bosne uspostavljene u Grudama 18.studenog 1991.godine, istoga dana kada je pao Vukovar, upu-tio je između ostalih i hrvatski premijer Andrej Plenković, mi-nistar branitelja Tomo Medved i general Ante Gotovina.

Na kraju je poručio svima da zbiju redove i izdrže, no daočekuju još mnogo „oraških recepata“.

Prije dr. Čovića nazočnima su se obratili zastupnik u Hrvat-skom saboru Željko Raguž i predsjednik udruge HZ-a HB VladoŠoljić.

/Izvor: hdzbih.org/

7

Page 8: Raspored 1

Izaslanstvo HDZ-a BiH predvođeno predsjednikom HDZ-a BiH ihrvatskim članom Predsjedništva BiH dr. Draganom Čovićem boraviloje 17. rujna 2016. godine u svetištu Zidine u Gornjoj Skakavi kako bizajedno s mještanima Gornje Skakave i brojnim drugim gostimaproslavilo blagdan Rane svetoga Franje, blagdan koji su štovali franjevcijoš za vrijeme egzistiranja srednjovjekovnoga samostana na tompodručju.

Nakon misnoga slavlja mještani Gornje Skakave priredili suzajednički ručak za sve hodočasnike i goste, te tradicionalnu, 10. po redusmotru folklora pod nazivom Skakavački dani na kojoj su nastupilamnoga kulturno-umjetnička društva iz Brčko distrikta i okolnih mjesta.

Gvardijan Franjevačkog samostana iz Dubrava fra Niko Josić javnoje iskazao duboku zahvalnost dr. Anti Domiću na svesrdnoj pomoći.

„Bog je htio da upravo ‘sin ovoga kraja’ bude na dužnostigradonačelnika Brčko distrikta pružajući na taj način svesrdnu potporui pomoć pri provedbi arheoloških istraživanja zidina.“

Predsjednik brčanskoga HDZ-a dr. Anto Domić istaknuo jevažnost svetišta Zidine, o čemu govori i činjenica da je na ovo sveto

mjesto došao i član Predsjedništva BiH prof. dr. Dragan Čović kakobi se s Hrvatima ovoga kraja družio i uveličao svetkovinu.Razgovarali su prvenstveno o pripremama za nadolazeće lokalneizbore u BiH, kao i o daljnjem stranačkom djelovanju na ovomprostoru. Predsjednik Čović dao je maksimalnu potporu dr. Domićuu svim projektima koje vodi te je naglasio zadovoljstvoprezentiranim radom HDZ-a u Brčkom. Nakon misnog slavlja iručka uputili su se u obilazak Franjevačkog samostana sv. Ante uDubravama. Uz kratki obilazak samostana, te u sklopu njegamuzeja i galerije, poveo ih je gvardijan fra Niko Josić.

„Drago mi je da sam ponovno ovdje u samostanu uDubravama, mjestu koje svjedoči našoj tradiciji i baštini, te namdaje za pravo da, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, govorimoo svojoj domovini. Ja sam sretan da su naši franjevci uspjeli ovosačuvati i otrgnuti od zaborava. Obveza svima nama je dazaštitimo ovo kulturno blago“, kazao je dr. Čović nakon obilaskaSamostana sv. Ante.

Tea Ružić

8

Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović boravio na obilježavanju blagdana Rane svetoga Franje u Gornjoj Skakavi

te posjetio Franjevački samostan sv. Ante u Dubravama

Page 9: Raspored 1

Dana 11. srpnja 2016. godine po dolasku u Brčkopredstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan RepublikeHrvatske gospodin Zvonko Milas je s izaslanstvom po-ložio zajednički vijenac na spomeniku HVO-a ispredGradske vijećnice, a potom je na službenom sastankurazgovarao s gradonačelnikom dr. Antom Domićem ipredstavnicima hrvatske zajednice u Distriktu.

Nakon sastanka gradonačelnik je zahvalio gospo-dinu Milasu na dolasku ističući da Republika Hrvatskakroz svoj Ured za pomoć Hrvatima izvan BiH ima za-konsku obvezu i realizira svoje ustavne odrednice tebrine o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

„Razgovarali smo o stanju u Brčko distriktu iz per-spektive Hrvata ovoga kraja i što Republika Hrvatskamože učiniti da bi se njihova pozicija još dodatno una-prijedila i da bi oni ovdje ostali. Konstatirali smo da po-stoji potreba za zajedničkim i odlučnijim djelovanjem.Hrvati ovoga kraja mogu biti spona između Brčkog kaomultietničke zajednice, odnosno BiH i Hrvatske kao čla-nice Europske unije i da na takav način možemo kori-stiti mnoge benefite koje pruža EU”, ocijenio je dr. AntoDomić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Milas je naglasio da Republika Hrvatska ima strate-ški interes brinuti o Hrvatima u BiH. On je naveo da jeevidentan problem odlaska mladih s ovih prostora, alida ne treba klonuti duhom jer „treba doći neka novaparadigma sveukupne hrvatske politike i za RepublikuHrvatsku i za hrvatski narod u BiH koja treba donijetinovi pristup svim problemima“, poručio je predstojnikDržavnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske natadašnjoj konferenciji za medije ističući da je za poče-tak potrebno ojačati suradnju u smislu sudjelovanja uprojektima od značaja za perspektivu, ostanak i opsta-nak na ovim prostorima.

Jelena Nikić Damjanović

9

Predstojnik Državnogureda za Hrvate izvanRepublike Hrvatske

Zvonko Milas posjetioBrčko distrikt BiH

Page 10: Raspored 1

Nakon svečane svete mise koju je predvodio gvar-dijan i župnik Franjevačkog samostana u Dubravamafra Niko Josić na mjesnom groblju u Bijeloj otkriven jei blagoslovljen spomenik poginulim i umrlim hrvat-skim braniteljima, a nakon toga upriličeno i svečanootvaranje novoizgrađene dionice ceste Bijela-Gor-nja Skakava. U susret lokalnim izborima u Bijelojistoga je dana održan i završni predizborni skup Or-

ganizacije HDZ-a BiH za Brčko distrikt na kojemuse okupilo mnoštvo članova, simpatizera i žiteljaovoga kraja.

Igrom, pjesmom i druženjem, a odjeveni u narodnenošnje Hrvata ovoga kraja, kandidati s liste HDZ-a pred-stavili su se Bijeljanima i okupljenom mnoštvu simpati-zera te uz slogan „ustrajno i vjerodostojno za hrvatskinarod“ zatvorili ovogodišnju izbornu kampanju.

10

Otkriven spomenik poginulim i umrlim hrvatskim

braniteljima u Bijeloj 

Page 11: Raspored 1

Dr. Anto Domić, predsjednik organizacije br-čanskoga HDZ-a, izrazio je osobno zadovolj-stvo aktivnostima tijekom izborne kampanjerekavši da je HDZ održao niz tribina kao i središ-nje skupove u Ulicama, Donjoj Skakavi, GornjemZoviku, Boću, Dubravama, Brčkom i u Bijeloj, kojibilježe veliku posjećenost.

Posebice je istaknuo da je HDZ prepoznat kaovodeća i stožerna stranka Hrvata. Slogan„ustrajno i vjerodostojno“ također je postaoprepoznatljiv. Sa skupova je poslana porukasvim Hrvaticama i Hrvatima da 2. listopada izađuna izbore i podrže listu kandidata Hrvatske de-mokratske zajednice čiji se izborni program te-melji na kontinuitetu rada stranke. HDZ na ovimprostorima postoji i djeluje punih 26 godina, anjezini su članovi u proteklom razdoblju obna-šali najviše dužnosti, posebice dr. Anto Domićobnašajući dužnost gradonačelnika Brčko dis-trikta BiH.

Pored ostaloga, u Bijeloj su prethodne večerina nogometnom stadionu Posavina 108 pušteneu funkciju novoizgrađene tribine i rasvjeta, teupriličeni zanimljivi športski sadržaji kao i no-gometna utakmica, koju su „pod budnim okom“pratili kandidati i članovi HDZ-a.

Jelena Nikić Damjanović i Tea Ružić

11

Page 12: Raspored 1

I život su dali za svoj narod i rodnu grudu

Dana 28. kolovoza 2016. godine ceremoniju blago-slova i otkrivanje novoizgrađenoga spomenika na crkve-nom zemljištu u čast i sjećanje na poginule branitelje, tesveto misno slavlje predvodio je župnik Župe Poljaci ve-lečasni Mato Majić.

Nakon polaganja vijenaca u svojem prigodnom obra-ćanju nazočnima predsjednik HDZ-a BiH u Distriktu i gra-donačelnik Brčko distrikta BiH dr. Anto Domić naglasio jeda je ovaj spomenik samo jedan u nizu spomenika brani-teljima ovoga kraja i 108. HVO brigade, te svim Hrvatimakoji su dali svoje živote braneći ovaj prostor.

„Na ovome mjestu danas svjedočimo i realiziranjuHDZ-ovih obećanja da ćemo se intenzivno baviti statu-som braniteljske populacije, da ćemo poboljšati zakon-

ske akte kako bismo prava branitelja unaprijedili, a ve-ćinu toga smo i obavili. Naša je želja da se svako mjestogdje su se Hrvati borili za svoju zemlju obilježi njima učast. Stoga, i ovo je spomenik svim Hrvatima koji su uprethodnim ratovima izgubili život braneći svoj dom isvoju domovinu. Kao gradonačelnik Brčko distrikta zala-gao sam se na jednak način za rješavanje statusa brani-teljske ili boračke populacije bilo kojeg naroda i mislimda tu nije bilo nikakve diskriminacije“, poručio je dr.Domić.

Pozdravljajući sve nazočne, zastupnik u SkupštiniBrčko distrikta Ivo Filipović istaknuo je da je amand-man za izgradnju spomenika tehnički stavio u skup-štinsku proceduru uz punu suglasnost HDZ BiHOrganizacije za Brčko distrikt na čelu s dr. Antom Do-mićem.

12

Otkriven spomenik poginulim iumrlim braniteljima u Župi Poljaci

Page 13: Raspored 1

13

Page 14: Raspored 1

Žena, majka, kraljica!

Katarina Kosača rođena je 1425. godine u Blagaju poredMostara od oca Stjepana Vukčić Kosače, velikoga vojvode Her-cegovine, i majke Jelene Balšić, kćeri zetskoga velikaša BalšeBalšića. Djetinjstvo i mladost provela je na dvoru u Humskojzemlji, tvrđavi u Blagaju. Katarina je rasla u vrlo teškom raz-doblju Bosanskoga Kraljevstva u vrijeme kada su Osmanlijeosvajale Bosnu. Otac Stjepan održavao je prijateljske odnose sKotromanićima koji su bili iz roda bosanskih kraljeva.

Kao plod toga prijateljstva sklopljen je brak između kraljaBosne Stjepana Tomaša Kotromanića i kćeri Stjepana VukčićaKosače mlade Katarine koja je tada imala 22 godine. Vjenčali suse na Uzašašće 26. svibnja 1446. godine u Milodražu kod Foj-nice. Njihovim brakom došlo je do ujedinjenja Hercegovine iBosne. Kralj i kraljica vladali su u Kraljevoj Sutjesci u kraljev-skom gradu Bobovcu. Za vjerski odgoj kraljice brinuli su se fra-njevci.

Kraljica je s kraljem Stjepanom imala dvoje djece - Žig-munda i Katarinu, a imala je i pastorka Stjepana Tomaševića,sina njenoga muža iz prethodnog braka. Život na dvoru nijebio lak. Mlada kraljica s dvoje nejake djece, žena kralja čija jezemlja u nevolji. Kako znamo, u srednjem vijeku su na polo-žajima bili muškarci koji su imali sva prava na glavnu riječ iodluke o svim pitanjima vezanim za društveni, politički i go-spodarski razvoj zemlje. Uloga žene ogledala se u odgoju djecei upravljanju kućom.

Kralj Stjepan Tomaš Kotromanić umire 10. srpnja 1461. go-dine. Kao njegov nasljednik dolazi njegov sin iz prethodnogabraka Stjepan Tomašević. Kraljevom smrću Katarina prestajebiti bosanska kraljica i dobiva titulu kraljice majke, a kraljicomZemlje postaje kraljica Mara - žena Stjepana Tomaševića. Ka-tarina je nastavila živjeti na dvoru kraljice Mare. Bila je dobrakraljica majka, brinula je o svojoj djeci, o njihovom odgoju, asvoju pozornost davala je i drugima. Može se pročitati mnogolegendi o kraljici Katarini.

Neke od njih govore da je svoja znanja dijelila s narodom.Mlade je djevojke učila pisati i lijepom ponašanju, a žene jeučila vesti i presti. Bila je žena plemenita srca. Njena pobož-nost ogleda se u izgradnji nekoliko kapela i crkava. Bila je hra-bra kraljica i ustrajna u svojoj borbi protiv Turaka.

Kraljica Katarina uspjela je ostati na dvoru sve do 1463. go-dine do osvajanja Bosne od strane sultana Mehmeda II. Tadaje ubijen kralj Stjepan Tomašević i kraljica je uspjela pobjeći uDubrovnik. Njenih dvoje nejake djece Turci su zarobili i odvelisa sobom iz Bosne. Kraljica ih nikad više nije vidjela.

Kraljica Katarina se nadala svom povratku na dvor, ali vre-menom se njezino kraljevstvo nije oslobodilo i ona prelazi uRim 1466. godine. U Rimu je kraljica dobivala stalnu pomoć izpapinske riznice. Za vrijeme svoga boravka u Rimu kraljica je

mislila na oslobođenje svoje kraljevine, a posebno na oslobo-đenje svoje dvoje nejake djece. Svim silama nastojala je oslo-boditi svoju djecu iz turskoga ropstva, ali su joj sva nastojanjabila uzaludna. U svojoj 54. godini života teško je oboljela. Da jesmrt ne bi iznenadila, napravila je oporuku u kojoj je naredilada je pokopaju u crkvi Aracoeli u Rimu. Kao zakonita predsta-vnica Bosanskoga Kraljevstva, Kraljevinu Bosnu ostavila je Sve-toj stolici ako se njena djeca ne vrate rimokatoličkoj vjeri.Umrla je 25. listopada 1478. godine u Rimu pet dana iza opo-ruke. Pokopana je u Rimu u crkvi Aracoeli kako je i željela. Pro-glašena je blaženom.

Sjećanje na kraljicu Katarinu danas

Kraljica Katarina umrla je u tuđini, ali nije zaboravljena.Danas se na Bobovcu, nekadašnjem stolnom mjestu bosanskedržave, održava molitveni pohod za domovinu. Molitvenipohod na Bobovac pokrenuo je kardinal Vinko Puljić kao znaksjećanja na našu bosansku kraljicu Katarinu, kao i na domovinuBosnu i Hercegovinu. Za njen spomendan uzet je dan njenesmrti 25. listopada. Ove godine molitveni se pohod održao usubotu najbližu spomendanu 22. listopada u organizaciji Vr-hbosanske nadbiskupije i Ministarstva obrane.

Pohodu su nazočili član Predsjedništva BiH dr. DraganČović, zamjenica predsjedatelja Zastupničkoga doma Parla-menta BiH Borjana Krišto, predsjednik Federacije BiH MarinkoČavara, zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić, brojni pri-padnici oružanih snaga BiH na čelu s načelnikom ZŠ-a OS BiHgeneralom pukovnikom Antom Jelečem, kao i granična, sud-ska i zatvorska policija.

Članice Zajednice žena Kraljica Katarina Kosača Organiza-cije za Brčko distrikt na čelu s predsjednicom Mirom Ivakovićtakođer su sudjelovale na 15. molitvenom pohodu na Bobovacgdje su se pridružile ostalim članicama Zajednice žena HDZ-aBiH na čelu s predsjednicom Marinom Pendeš.

Program molitvenoga pohoda započeo je okupljanjem kodrijeke Bukovice ispod staroga grada Bobovca odakle se u mo-litvenoj procesiji, predvođenoj svećenicima i vojnicima u sve-čanim odorama, krenulo prema Bobovcu. Misno slavlje nazidinama nekadašnjega kraljevskog grada predvodio je uzoritikardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju vojnih biskupa BiH i RHTome Vukšića i Jure Bogdana.

U pozdravnoj je riječi kardinal zahvalio svim hodočasnicimakoji su došli u Bobovac na zajedničku molitvu za domovinu iuputio pozdrav predstavnicima svih društvenih i političkihstruktura na čelu s članom Predsjedništva BiH iz reda hrvat-skoga naroda dr. Draganom Čovićem. Prigodnu propovijed go-vorio je monsinjor Tomo Vukšić koji je sve vjernike podsjetio naobilježavanje Godine milosrđa i na njezinu važnost.

Dan prije ovoga pohoda na Bobovac kardinal je boravio u

14

SJEĆANJE NA BOSANSKU KRALJICUKATARINU KOSAČU

Page 15: Raspored 1

Rimu te je prenio papinu poruku upućenunarodu u Bosni i Hercegovini: „Hrabri bu-dite, ustrajte!“ kao i njegov blagoslov. Ta-kođer, kardinal je poručio: „Posebnoželim podržati ovo hodočašće ovdje bašda ne izgubimo pamćenje, da čuvamosvoje korijenje, koliko god neki čudnoreagiraju poručujem da nećemo uzvratitiosjećajima gorčine i mržnje, nego želimosvjedočiti ljubav prema svojim korije-nima.“ Kardinal Puljić odredio je da se usvim župama na dan smrti kraljice Kata-rine 25. listopada slavi misa za domovinu.

Na kraju misnoga slavlja član pred-sjedništva BiH dr. Dragan Čović uručio jesliku, rad pripadnika Treće bojne iz Ora-šja vojnom biskupu u RH mons. Juri Bog-danu. Nakon misnoga slavlja upriličenoje prigodno druženje uz tradicionalniručak – vojnički grah.

Inspirirani životom jedne žene iz sre-dnjega vijeka, žene, majke, kraljice, danasse na ostatcima zidina nekadašnjega kra-ljevskoga grada okuplja veliki broj vjer-nika koji mole za svoju domovinu.

Zajednica žena HDZ-a BiH Kraljica Ka-tarina Kosača ponosno nosi njeno ime iradi na promicanju ljudskih prava i slo-boda, jednakopravnosti spolova u dru-štvu, političkom odlučivanju i obitelji.

Marija Medar

15

MOLITVENI POHOD U BOBOVAC ZAJEDNICE ŽENA KRALJICA KATARINA KOSAČA

BRČKO DISTRIKTA BiHDana 22. listopada 2016. godine obilježena je 538. obljetnica smrti posljednjebosanske kraljice Katarine Kosače Kotromanić tradicionalnim susretom ho-dočasnika u Kraljevoj Sutjesci. Na ovaj način mještani Kraljeve Sutjeske i oko-lice čuvaju uspomenu na svoju kraljicu Katarinu. Članice Zajednice ženaKraljica Katarina Kosača iz Distrikta, predvođene predsjednicom Mirom Iva-ković, sudjelovale su u molitvenom pohodu u Bobovcu gdje su se pridružilečlanicama istoimene zajednice žena na razini Bosne i Hercegovine na čelu spredsjednicom Marinom Pendeš.Kraljevski grad Bobovac pohodili su i hrvatski član Predsjedništva BiH dr. Dra-gan Čović, zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta BiH Bor-jana Krišto, predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, zamjenik ministrasigurnosti BiH Mijo Krešić, brojni pripadnici oružanih snaga BiH, na čelu s na-čelnikom Zajedničkog stožera Oružanih snaga BiH general pukovnikom AntomJelečem, kao i mnoštvo drugih predstavnika državnih, entitetskih, županijskihi općinskih vlasti i institucija.Svetu misu predvodio je kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju vojnih biskupaBiH i RH Tome Vukšića i Jure Bogdana, u znak sjećanja na dan smrti bosanskekraljice Katarine Kosače 25. listopada 1478. godine, radi ujedinjenja u molitviza vlastiti narod i domovinu Bosnu i Hercegovinu, ali i za sve ljude i narodekoji u njoj žive.Kardinal Puljić je ovom prigodom kazao: Za domovinu i jednakopravnost, zadobrotu i da se svaka zloća otkloni, došli smo moliti za našu rodnu grudu kojaje toliko natopljena krvlju, da na ovoj grudi ostanemo i opstanemo u suradnjisa svima koji ovdje žive. Kardinal Puljić je odredio i da se 25. listopada, smrtnidan kraljice Katarine Kosače, u svim župama slavi misa za Domovinu.

Page 16: Raspored 1

U ponedjeljak 30. listopada 2016. godine pripadnici SIPA-e suzbog navodnih zločina nad srpskim civilima i zatočenicima uhi-tili generala HVO-a Đuru Matuzovića i još devet bivših časnikai pripadnika HVO-a iz Orašja. Među njima su: Ivo Oršolić (64),Tado Oršolić (56), Marko Dominković (54), Joso Nedić (60),Marko Baotić (68), Marko Blažanović (61), Mato Živković (52),Anto Živković (57) i Stijepo Đurić (51). Uhićene se tereti da su kao čelnici struktura HVO-a u Orašju,Vojne policije HVO-a i policijskih struktura, kao i stražara u lo-gorima i objektima za zatočenje, počinili ratni zločin nad većimbrojem žrtava srpske nacionalnosti s područja Orašja od tra-vnja 1992. do srpnja 1993. godine. General Đuro Matuzović,koji je i jedini general s prostora Bosanske Posavine, ustrojio je106. brigadu HVO-a iz Orašja. Kasnije je postao zapovjednikzbornog područja. Prije nekoliko godina bio je i zastupnik u Par-lamentu BiH, dok je uhićeni Marko Dominković godinama radioupravo u SIPA-i čiji su ga pripadnici sada i uhitili. Svi privedeni normalno su živjeli i nisu se skrivali ni od koga i bilisu uvijek dostupni svim istražnim organima. Privedeni su kaozadnji razbojnici i kriminalci, a ako je postojala potreba za nji-hovim privođenjem, to se moglo učiniti bilo kada u posljednjihdvadeset godina. Branitelje Bosanske Posavine ovaj put ne napadaju oružjemkao što to inače biva u ratu, nego ih napadaju najgorim obli-kom tako što ih u miru nazivaju zločincima. One ljude koji susvoje domove branili nazivaju se zločincima. S druge strane,oni koji su velikosrpskom agresijom zauzimali zemlju i protje-rivali one ljude koji su živjeli na tom području stoljećima, nitko

ne dira. Ovim se žele zaustaviti svi pozitivni procesi koji Bosnui Hercegovinu „prevode“ u civilizacijski svijet i vratiti ju u bal-kansku močvaru. Takvo ozračje trajalo je sve do danas, ali jevrijeme da se to promijeni.

Sad je vrijeme da se otvore ta pitanja na koja su svih ovih go-dina odgovarali pogrešni ljudi.

Sad je vrijeme da se utvrdi tko je agresor, a tko branitelj.

Sad je vrijeme da se vrati čast našim Braniteljima.

Sad je vrijeme da se kaže STOP napadima na ono malo do-stojanstva koje nam je preostalo.

Sad je vrijeme da ISTINA izađe na vidjelo.

Sad je vrijeme da se svi ujedinimo!

(samo je dio poruka koje su preplavile društvene mreže i por-tale nakon informacije o uhićenju)

Kao vid potpore braniteljima oglasila se i predsjednica Repu-blike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović riječima da je iznena-đena uhićenjem desetorice bivših pripadnika HVO-a s područjaBosanske Posavine najavljujući sazivanje sjednice Vijeća za na-cionalnu sigurnost.

I.D.

16

Page 17: Raspored 1

Paljenjem svijeća skromno i dostojanstveno, te molitvom i u tišini18. studenoga 2016. godine u Brčkom ispred spomenika poginulim bra-niteljima 108. HVO brigade obilježena je Večer sjećanja u spomen na25. obljetnicu pada herojskoga grada Vukovara.

Mladež HDZ-a Brčko distrikta, kao i ostali članovi HDZ-a BIH, odali supočast svim stradalim žrtvama te svojom nazočnošću pokazali kako nesmijemo zaboraviti njihovu žrtvu za sve nas jer - oni su živi dok ih se misjećamo.

Neka im je vječna slava i hvala !M. R.

17

Večer sjećanja na žrtvegrada Vukovara

Suza PosavineTaj dan utihnu Sava,

taj dan Posavina je stala.

Majevica kroz tmurne oblakes bolom gleda tugu neviđenu,

te upita žalovitu Savu:,,Sestro moja, plahovita Savo,zašto si mi tako tužna danas?“

Tiho Sava odgovara:,,Tužna sam ti, sestro Majevico,

jer sinove moje uzimaju,jer mi snagu moju ubijaju.“

„A ti, sestro, lijepa Posavino,što je tvoja pjesma utihnula,što se tvoja suza pojavila?“

,,Ne mogu ti, sestro, zapjevatiniti glasa iz sebe pustiti

jer mi moje zlato ublatiše,jer mi moju djecu ocrniše.“

„Posavino, o majko Hrvata,zašto djecu tvoju odvedoše

kada su te krvlju zalivalii živote za tebe davali?“

„Dušmani su to Hrvata bilii Posavinu pustu napravili,gdje one što za me ginuše,

dušmanima mojim proglasiše.“

„Branitelji, moja djeco draga,nikada me ostavili niste

i Orašje moje obraniste.“

„Sada one koji me branišezločincima oni nazivaju,

a oni koji me rušišei posavsku dušu uništiše,

pravdu hoće Posavini dijeliti istinu o meni okrenit.“

„Istina je samo jedna bila.Djeca moja, mene je branilaponosna Sto šesta brigada

što iznjedri Posavka majka.“

Ne budi nam tužna, Posavino!Sinovi će tebi tvoji doći,

čast i hrabrost svoju dokazatii dušmane tvoje pokazati.

Posavinom zasvirat će šargijai posavska pjesma najmilija

s trobojkom Posavinom hoditi sinovima svojim se ponosit.

Samo jedna istina je bila,Oraška brigada mene je branila,

a oni koji krivo kažu-ima Boga, nek ne lažu.

Posvećeno uhapšenim braniteljima 106. oraške brigade HVO-a

Autor : Josip Lelić

Page 18: Raspored 1

U organizaciji vlada Hercegovačko-neretvanske, Zapad-nohercegovačke i Hercegbosanske županije 3. rujna 2016.godine u svečanoj dvorani Golden Palast u Orašju održanaje četvrta po redu Večer Hercegovine u Posavini na kojojse okupilo preko 600 uzvanika, osoba iz javnog, političkog,kulturnog i sportskog života, te ponajviše gospodarstve-nika iz Hercegovine, Posavine, Središnje Bosne, distriktaBrčko, Tuzlanske županije, Republike Srpske i Republike Hr-vatske. Potporu suradnji Posavine i Hercegovine svojomnazočnošću potvrdili su hrvatski član Predsjedništva i pred-sjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović, Andrej Plenković, pred-sjednik HDZ-a RH, predsjednik Glavnog vijeća HNS-a BiHdr. Božo Ljubić, Marinko Čavara, predsjednik FBiH, BorjanaKrišto, dopredsjedateljica Zastupničkog doma Parlamen-tarne skupštine BiH, dr. Anto Domić, gradonačelnik Brčkodistrikta BiH, federalna ministrica financija Jelka Miličevići brojni drugi.

„Ja sam preponosan na već tradicionalnu Večer Herce-govine u Posavini ili Posavine u Hercegovini, ovisi u kojemvremenskom intervalu se organizira. Meni je srce preve-liko jer smo jednu izvrsnu ideju pretočili u praksu“, rekaoje hrvatski član Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović.

„Za buduću hrvatsku vladu prvi, glavni i ključni priori-tet bit će Bosna i Hercegovina, europski put BiH i ravno-pravan položaj Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda“,istaknuo je predsjednik HDZ-a Republike Hrvatske AndrejPlenković u prigodnom govoru.

„Večer Hercegovine u Posavini postala je festival hrvat-skog zajedništva u BiH. Na ovakvim večerima afirmiramonaše zajedništvo, razmjenjujemo naše kulturno-zavičajnonaslijeđe, razvijamo poslovne kontakte“, kazao je pred-sjednik Vlade Zapadnohercegovačke županije ZdenkoĆosić.

„Prelijepo je da se nastavlja ova tradicija koja povezujesjever i jug i svake godine biva sve bolja. Za nas Hercegovces juga ovo prijateljstvo s nama dragim ljudima iz Posavinenikad nije bilo niti će biti dovedeno u pitanje. Više puta jepotvrđeno i u dobru, ali na žalost i u zlu. Jednak s jedna-kima najlakše se udružuje, a to večeras pokazuje i ova našamanifestacija“, kazao je predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. Nevenko Herceg.

Draško Dalić, predsjednik Vlade Hercegbosanske župa-nije, zahvalio je svima koji su uveličali skup u Orašju, te po-sebno istaknuo veliku zahvalnost gospodinu AndrejuPlenkoviću.

„Čast mi je i zadovoljstvo što ovdje u Posavini mogu vi-djeti i sudjelovati na ovako veličanstvenom skupu. Zajednoza stolovima na ovim susretima se družimo, razmjenjujemoiskustva i dogovaramo kako bismo u narednom periodutražili bolje puteve suradnje za rješavanje aktualnih pro-blema hrvatskog naroda u BiH“, rekao je uz ostalo pred-sjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić.

Kulturno zabavni dio večeri bio je ispunjen nastupimaKUD-a Napredak iz Odžaka i HKUD-a Hercegovac iz Zapad-nohercegovačke županije, te nastupom Mate Bulića i do-maćeg sastava Drale i Raščica.

18

Večer Hercegovineu Posavini

Page 19: Raspored 1

Brčaci na Cresu„Za suradnju s Brčkom zaslužan je jedan čovjek kojije na Cres prvi put došao prije 35 godina i od tadase redovito vraća, a to je Vladimir Đurak. Ta iskrarasplamsala je plamen koji svi moramo održavatida njegova svjetlost širi poruku mira, suradnje izajedništva“, rekao je u pozdravnom govorugradonačelnik Jurjako.

Nakon što su u ožujku za Dan Brčko distrikta našgrad posjetile muška i ženska creska klapa „Teha“ i„Burin“ te delegacija Grada Cresa na čelu s grado-načelnikom Kristijanom Jurjakom, ovaj put su se Br-čaci odlučili uputiti prema predivnom Cresu usklopu uzvratnog posjeta. Prema Cresu uputio seVeliki narodni orkestar GKUD-a Brčko distrikta zaje-dno s predsjednikom HKUD-a Brčko distrikta dr.Antom Basićem.

Prigodu da s odličnom ekipom posjetim bajko-viti Cres te tamo upoznam i provedem kvalitetnovrijeme s divnim, kulturnim i nadasve prijatnim lju-dima imala sam i ja. Bila sam zadužena za moderi-ranje cjelokupnoga koncerta koji se sastojao odsevdalinki, narodnih, starogradskih te slavonskihpjesama, a održao se u prepunoj dvorani OŠ FranePetrić u večernjim satima. Cjelokupan koncert uljep-šale su Daniela i Snježana Zečević prikazavši Cresa-nima tradicionalnu nošnju Hrvata brčanskoga kraja.

Uvodni dio programa, kao i koncert, bili su izu-zetno emotivni i lijepi. Broj gostiju govori o kvalitetinaših izvođača te repertoaru pjesama, a dojmovinakon koncerta bili su i više nego odlični. Uz brojnepohvale pamtim i rečenicu jednog od gostiju koji jerekao:

„Koncert je bio pun pogodak, onako za svačijudušu.“

Na samom početku koncerta nakon obraćanjagradonačelnika Grada Cresa, domaćinima se na po-zivu i gostoprimstvu zahvalio predsjednik brčanskepodružnice Napredak dr. Anto Basić te prenio poz-drave tadašnjega gradonačelnika Distrikta dr. AnteDomića, koji je nažalost zbog obveza oko formira-nja vlasti bio spriječen poći s nama.

Naše gostovanje na Cresu organizirali su GradCres te Hrvatsko kulturno društvo Napredak - po-družnica Brčko. Ovim putem želim se zahvaliti našimdomaćinima i poručiti da s Cresa nosimo samo li-jepe uspomene te da ćemo se rado vratiti, jer naCres ćete možda doći kao stranci, ali s njega odla-zite kao prijatelji.

Usprkos teškoćama, naporima, trpljenjima i ne-voljama sadašnjeg vremena nadam se da će budućiposjeti produbiti prijateljstvo i suradnju ova dvagrada.

Tea Ružić

19

Page 20: Raspored 1

Kao proteklih godina tako i ove godine 6. je prosincau prostorijama Hrvatskoga kulturnog društva Napredakupriličena podjela paketića povodom blagdana SvetogaNikole. Ovu je aktivnost organizirao HKD-a NapredakBrčko uz pomoć hrvatske Mladeži, a sve s ciljem da senajmlađi obraduju te skupa s roditeljima zabave u pre-krasnom ozračju uređenom posebno za ovu prigodu.

Povodom ovog događaja pripremljen je i prigodniprogram u kojem su sudjelovali učenici osnovnih škola iz

Ulica, Bijele i Gornjega Zovika, te svojim recitacijama,pjesmama i igrokazima pokazali kako je blagdan Sv. Ni-kole promatran i doživljen dječjim iskrenim okicama.Bilo je smijeha, ali i plača jer su se oni najmanji uplašilikrampusa. Nakon podjele paketića koji su obradovalinaše mališane, uslijedilo je fotografiranje sa svetim Ni-kolom kako bi ostala uspomena na ovaj događaj.

M. R.

20

U Brčkom upriličena podjela paketića povodom blagdana Svetoga Nikole

Page 21: Raspored 1

Obilazakmališana i podjelapaketića

Članice Zajednice žena„Kraljica Katarina Kosača“HDZ-a BiH u Brčkom 13. suprosinca zajedno s predsjedni-com Mirom Ivaković posjetilemališane u Centru za men-talno zdravlje te na Odjelu pe-dijatrije u brčanskoj bolnici,gdje su se družile s najmlađimpacijentima navedenih odjelate predivnim medicinskimosobljem.

Ovo je bila samo jedna odakcija koje Zajednica žena većtradicionalno priprema. Ovesu godine svoj trud i pozornostu vrijeme korizme usmjerile naosobe treće životne dobi, kojedakako ne treba zaboraviti ikojima je pomoć potrebita,dok su sada, u vrijeme pred-božićnih blagdana i adventa,odlučile svoju ljubav, pažnju idarivanje usmjeriti k mališa-nima, čime su izmamile osmi-jehe na njihovim licima.

Tom su im prigodom uz sr-dačne pozdrave i želje za do-brim zdravljem, što bržimoporavkom i povratkom usvoje domove, uručile pake-tiće sa slatkišima.

21

Podjela paketića djeci u Zdravstvenom centru pedijatrije

Page 22: Raspored 1

Politička akademija HDZ-a BiH, bogatija za još jednugeneraciju polaznika, početkom listopada na sve-čanoj promociji u Mostaru dodijelila jediplome novoj generaciji polaznika nakon svršenogciklusa jednogodišnje dvosemestralne izobrazbe„Teorija i praksa politike”.Uspješna alumnistica iz Brčkog (Bijela) je dvadese-togodišnja Tea Ružić, studentica II. godine Fakultetapolitičkih znanosti, koja je na PA-i stekla kvalitetnaznanja i vještine te nadasve visok prosjek ocjenakojim se svrstala u sami vrh uspješnih polaznikapete generacije.

JELENA NIKIĆ DAMJANOVIĆ: Srdačne čestitke naj-mlađoj i ponosnoj alumnistici PA-e za postignutiuspjeh i pridruženje Alumni klubu HDZ-a!TEA RUŽIĆ : Draga Jelena, hvala od srca. Moja srećai ponos mojih najmilijih je upravo što sam najmlađapolaznica Akademije od njenog osnutka, a, naravno,i zbog ostvarenog prosjeka 4,55 koji me na rang listiV. generacije svrstao na visoko 2. mjesto.

JELENA: Promatrajući iz sadašnje perspektive jesuli ispunjena očekivanja koja si imala napočetku i što te je prvobitno motiviralo na upisi-vanje PA-e?TEA: Očekivanja su i više nego ispunjena. Iskustvoi znanje koje sam stekla na PA-i koristit će mi u dalj-njoj karijeri ma kakvog god tipa ona bila. Upravo ti,Jelena, si i bila glavni motivator i hvala ti natome. Slušajući tebe i tvoja iskustva s Akademijeshvatila sam da tim putem trebam krenuti i ja.Iskreno, unatoč ogromnom trudu i naporu koji samuložila u tijeku te godine dana, nisam se pokajala ninajmanje.Sigurna sam da će mi se kad-tad to sve i isplatiti.

JELENA: Što za tebe znači diploma PA-e i kako biu nekoliko rečenica opisala stečeno iskustvo?TEA: Diploma PA-e za mene sada značikrunu rada, truda, ranog ustajanja te putovanjaskoro svake subote do Mostara i natrag. Osjećaj kojije u meni izazvao trenutak dodjele diplome odstrane prof. dr. Dragana Čovića ne mogu niti opi-sati riječima. U tom trenutku mi je samo jedna

22

TEA RUŽIĆuspješna alumnistica V. generacije Političke akademije HDZ-a BiH

„Posebno se ovim putem želim zahvaliti predsjedniku HDZ-a BiH prof. dr. Draganu Čoviću, rav-nateljici PA-e Lidiji Bradari, izvršnom ravnatelju Damiru Džebi te glavnom tajniku Igoru Bašiću na

strpljenju, trudu i želji da od mene i mojih kolega naprave prvenstveno mudrije i kvalitetnije osobe,a zatim i znanjem potkovane buduće političare.”

Page 23: Raspored 1

misao proletjela glavom, a to je da bih sve to opet bez razmi-šljanja ponovila. Iskustvo s Akademije nemoguće je opisati unekoliko rečenica, za to bi mi bio potreban jedan cijeliroman. Definitivno, ono što je obilježilo moju generaciju je pri-jateljstvo s kolegama koje bih svrstala u sam vrh vrijednosti ste-čenih na Akademiji, a tu su, naravno, znanje i uspomenes putovanja na ljetnu i zimsku školu te u Bruxelles, kojih se svis osmijehom prisjećamo.

JELENA: Koja bi od predavanja kroz cjelokupan program Aka-demije posebice istaknula?TEA: Na to pitanje mi je iskreno i najlakše odgovoriti. Morampriznati da je svaki kolegij značajan i da sam od svakog profe-sora ponešto i naučila, međutim, kolegij „Politički odnosi s ja-vnošću“ kod prof. dr. Zorana Tomića moram izdvojiti. Znanjekoje mi je prenio prof. dr. Zoran Tomić je nešto što ću, sigurnasam, pamtiti cijeli život. Njegov način predavanja kojim nam jedržao pozornost je nevjerojatan. Treba uzeti u obzir i to da supredavanja održavana u ranim jutarnjim satima, a većina nas jeputovala iz udaljenih mjesta, no, to apsolutno nije igralo uloguna njegovim predavanjima jer je uspio zainteresirati i održatiinterakciju s cijelom V. generacijom. Njegove knjige čitam kadagod imam slobodnog vremena te čitajući ih prisjećam se nje-govih riječi kada je rekao da je sve ono što je on danas, stekaoupravo čitajući knjige, dok su se njegovi prijatelji družili i za-bavljali. Kada god posustanem i pokleknem pred izazovima,prisjetim se njegovih riječi koje me motiviraju da idem napri-jed, još jača i spremnija da se suočim sa svakom preprekomkoja mi se nađe na putu. Ovim putem mu se želim zahvalitina prenesenom znanju, savjetima i nadasve prijateljskom pri-stupu.

JELENA: Je li jednogodišnji program izobrazbe podrazumije-vao i izvjesna putovanja za vrijeme zimske i ljetne škole? TEA: Naravno. Imali smo odmah početkom Akademije zimskuškolu koja se održavala na Kupresu. U pravom zimskom ugo-đaju i društvu imali smo prigodu nešto i naučiti te razmijenitiiskustva i ideje s kolegama iz Republike Hrvatske. Bile su torazne radionice u kojima smo vježbali svoj javni nastup, testi-rali komunikacijske vještine te naučili osnove političkog proto-kola koje će nam svima u daljnjem bavljenju politikomznačajno koristiti.Nakon uspješno završene zimske škole, imali smo prigodu po-sjetiti Trogir u sklopu ljetne škole PA-e. Tamo smo tri dana uži-vali u suncu, moru, izvanrednom predavanju i radionicamakoje je vodio dr.sc. Božo Skoko. Radionica koja je meni pose-bno ostala u sjećanju jeste pisanje vlastite kampanje koju smozatim morali prezentirati pred svim kolegama, ravnateljicomLidijom Bradarom te profesorom. Zimska i ljetna škola bile su pun pogodak za povezivanje po-laznika Akademije, no, ono što je najviše učvrstilo naše prija-teljstvo jeste svakako odlazak u Bruxelles na poziv profesoradr. Davora Ive Stiera, koji je bio jedan od predavača na PA-i, atada je obnašao i dužnost zastupnika u EU-u. Vidjeti prostoregdje se održavaju sastanci političara i državnika iz zemalja čla-nica EU-a te upoznati mnoge od njih, a među njima i aktualnogpremijera Vlade RH gospodina Andreja Plenkovića, je nešto štoje itekako hvale vrijedno. Kontakte s prijateljima koje sam

upoznala u Bruxellesu održavam i danas dan. Hvala vodstvuAkademije koje je odlučilo da upravo ja zaslužujem biti dio temale ekipe koja je imala prigodu upoznati ljepote i čari ne-službenog glavnog grada EU-a.

JELENA: Koliko je svršenih alumnista u 5. generaciji u odnosuna ukupan broj polaznika?TEA: Polaznika V. generacije bilo je ukupno 46-ero, a uspješnonas je završilo i steklo diplomu čak 40-ero. Može se reći da jeovo jedna jako aktivna, produktivna i uspješna generacija,usudila bih se reći, i najuspješnija od svih.

JELENA: Možeš li neke od posebnih vještina koje si stekla ti-jekom jednogodišnjeg programa obuke smatrati korisnima upogledu odgovaranja na zahtjeve i izazove koji dolaze?TEA: Definitivno, vještine koje sam stekla o komunikaciji s ja-vnošću sigurna sam da će mi pomoći kako u poslovnom tako iprivatnom životu. Dobra komunikacija nije urođena vještina,nego se kao i svaka druga vještina stječe učenjem te svjesnim iučestalim primjenjivanjem naučenog, kako bi nam postaladobra navika. Ja se držim toga da je dobra komunikacija ključkoji otvara sva vrata.

JELENA: Ima li prostora ohrabrenju za buduće djelovanje napolitičkoj sceni?TEA: Itekako sam ohrabrena, samim tim što sam alumni-stica PA-e mnoga vrata za političko djelovanje u BiH, a moždačak i šire, mi se otvaraju. Moram spomenuti da je nedavno do-nesena i odluka o formiranju Alumni kluba svake od genera-cija. Alumni klub uključuje predsjednika, dva dopredsjednikate tajnika koje bira cijela generacija. Od strane svojih kolega jasam izabrana da obnašam funkciju tajnika Alumni klubasvoje V. generacije PA-e. Dat ću sve od sebe kako bih oprav-dala povjerenje koje su mi kolege ukazale te obećavam da ćuraditi u interesu svih nas.

JELENA: Smatraš li da HDZ BiH općenito i u dovoljnoj mjeriprepoznaje važnost i značaj izobrazbe kakva se stječe na PA-i?TEA: Samom idejom i osnutkom Političke akademije HDZ-aBiH mislim da je prepoznat njen značaj za mlade i ambiciozneljude koji planiraju postati aktivni kreatori buduće politike unašoj Bosni i Hercegovini. Posebno se ovim putem želim zah-valiti predsjedniku HDZ-a BiH prof. dr. Draganu Čoviću, rav-nateljici PA-e Lidiji Bradari, izvršnom ravnatelju Damiru Džebite tajniku Igoru Bašiću na strpljenju, trudu i želji da od mene imojih kolega naprave prvenstveno još mudrije i kvalitetnijeosobe, a zatim i znanjem potkovane buduće političare.

JELENA: Tvoja poruka i savjet novoj generaciji polaznika i bu-dućih alumnista?TEA: Moja poruka svim budućim alumnistima, a posebno pri-jateljicama i kolegicama koje će u VI. generaciji predstavljatinašu Mladež Brčko distrikta, jeste da se upornost uvijek isplati.Drage kolege i kolegice, posvetite se onome što ste započelii iskoristite svaki trenutak proveden na Akademiji jer, kada juzavršite, shvatit ćete da su ti trenutci neprocjenjivi. Činite onou što vjerujete i vjerujte u ono što činite, jer ja vjerujem u vas.

23

Page 24: Raspored 1

24

Nove polaznice Političke akademije HDZ-a BiH

Politička akademija HDZ-a BiH utemljena je na dvadesetugodišnjicu stranke. Djeluje pod pokroviteljstvom udruge HansSiedel. Ove godine upisala je svoju VI. generaciju polaznika. Iove godine HDZ BiH Organizacija za Brčko distrikt ima svoje po-laznice, a to su Adrijana Pavić, Lucija Ždravac i Mara Šimić.Odlučile smo se za Političku akademiju iz razloga što želimo da,pored svoga primarnog obrazovanja, usavršimo i svoje politi-čko obrazovanje kako bismo sutra mogle odgovoriti na sve po-litičke izazove. Na Političkoj akademiji predaju vrsni predavači,osobe iz javnoga života BiH, akademici, sveučilišni profesori,diplomati, osobe iz političkoga života. Jedan jeod predavačana Političkoj akademiji i predsjednik dr. Dragan Čović, što namje velika čast.

Na Političkoj seakademiji nalaze polaznici iz svih krajevaBiH, od sjevera do juga i od istoka do zapada, kako članovistranke tako i osobe iz drugih stranaka, javnog sektora, go-spodarstva, medija itd. Iako je primarni cilj Političke akademijeobrazovanje mladih kadrova u sklopu dvosemetralne nastave,još jedna veoma važna stavka jeste i upoznavanje nas polaz-nika međusobno. Svi smo tu iz istog razloga i zbog istih ciljeva,međusobno si možemo pomoći.

Jedan od ciljeva upisivanja na Političku akademiju jeste i tajda produbimo svoje znanje, da od najboljih naučimo kako nanajbolji mogući način možemo pridonijeti boljem uređenju na-šega društva. Željne ostanka u našoj zemlji i građenja života uistoj, svjesne smo da i same moramo doprinijeti kako bi onabila što uspješnija i nastavila svoj put k europskim integraci-jama. Pasivnošću ne možemo puno toga napraviti, stoga mi,kao mlade osobe, spremne smo se politički usavršiti kakobismo sutra mogle odgovoriti na sve izazove koji se stave prednas.

Uprkos tome što putovanje skoro svake subote do Mostaranije jednostavno i nimalo lagano, nakon svakog predavanjashvatimo koliko smo sretne što imamo čast slušati predavanjatako uglednih ljudi koji nesebično prenose svoja znanja na nas.Veselimo se svim novim predavanjima, zimskim i ljetnim ško-lama u nadi da ćemo što više naučiti i prenijeti na ostale čla-nove naše Mladeži jer „nije znanje znati, već je znanje znatidati“.

Mara Šimić

Page 25: Raspored 1

Sviraj lijepo, pjevaj mnogo!

Crkveni zbor Župe Presvetoga Srca Isusova u Brčkomosnovan je u l istopadu 2006. godine pod vodstvomprofesorice Suzane Petrić. Članovi su prvotno svojimglasovima obogaćivali i ul jepšavali misna slavlja, anešto kasnije počeli su nastupati povodom različitihmanifestacija. Neki od povoda bili su božićni koncertiu Gradačcu i Srebreniku. Susreti l iturgijskih zborovaVrhbosanske nadbiskupije tradicionalno se svake go-dine održavaju u Sarajevu. Ovakvi susreti nisu natje-cateljskoga duha te zborovi iz Bosne i Hercegovineizvode pjesme koje su marljivo spremali na probama.Program ovakvih susreta uljepšavao je i zbor. Povo-dom dolaska pape Franje u Sarajevo zbor je sudjelo-vao na misnome slavlju koje je bilo organizirano naKoševu. Članovi zbora svojim su pjevanjem obogatilii božićne domjenke u Brčkom. Od listopada 2016. go-dine zbor je pod vodstvom Stjepana Markića i brojioko dvadeset aktivnih članova.

Sveta Cecilija

Dana 22. studenoga obilježen je spomendan svete Cecilije kojase smatra zaštitnicom pjevača, glazbenika, pjesnika, slijepih, anapose zaštitnicom crkvene glazbe. Svake godine domaćin jejedna župa u kojoj se okupljaju zborovi te nakon misnoga slav-lja izvode nekoliko skladbi. Ove je godine domaćin bila ŽupaPresvetoga Srca Isusova u Brčkom. Nakon misnoga slavlja čla-novi zbora iz Gunje, Rajeva Sela, Podgajaca i Župe Brčko svojimsu pjevanjem i sviranjem doprinijeti svečanijem i ljepšem obi-lježavanju spomendana svete Cecilije. Ne kaže se uzalud: „Tkopjeva dvostruko moli!“ Stoga se svaki zbor predstavio dvjemaskladbama kako bi i molitvom i pjesmom proslavio svoju za-štitinicu. Po završetku programa daljnje druženje nastavljeno jeu HKD-u Napredak.

Veselo kročim stazom života,bosa mi noga kamenje gazi.

Zalogaj skroman, raskošna pjesmakoja je duša radosti česma!

Nataša Medar

25

Zbor Župe Presvetoga Srca Isusova

Page 26: Raspored 1

PROSLAVA SVETE KATE Dana 28. studenoga 2016. godine, brčanska zajednica

žena Hrvatske demokratske zajednice BiH i ove je godine,već tradicionalno, priredila sijelo žena u Napretkovu domuprigodom obilježavanja 25. studenoga, blagdana sveteKate. Ovom ugodnom i radosnom druženju nazočilo jepreko 120 članica i gošći koje su se pridružile proslavi svet-kovine i imendana naše zajednice koja nosi ime kraljice Ka-tarine Kosače.

Na samome početku nazočne je pozdravila predsjednicabrčanske zajednice žena Mira Ivaković koja je uz čestitkuslavljenicama poželjela ugodno druženje uz prigodnu gozbui glazbu, što je i potrajalo do kasno u noć.

26

Promocija knjige Islamovac bio i nestao„Za mene je ova knjižica jedna iznimno vrijedna škrinjica

u koju su pohranjene naše dragocjenosti, koje, nažalost, ne-staju jer nestaju nositelji vrjednota što su opisane u njoj. Ovaknjiga svojim naslovom u meni budi zebnju. Sve nas je manjepa se i nad ostalim selima i zaseocima zovičke župe i cijelogakraja nadvija ista ova prijetnja bio i nestao. Ali svojim sadr-žajem ona je u meni izazvala i optimizam, i ponos, i upotpu-nila svijest o nama. Ona mene osnažuje i poziva...“(Profesorica Anđa Lovrić)

Tim je riječima na svečanoj promociji 12. kolovoza 2016.u prostorijama župne crkve u Gornjem Zoviku profesoricaAnđa Lovrić u svojstvu moderatorice najavila predstavljanje autorskog djela „Islamovac bio i nestao“.

Što ova knjižica čuva od zaborava, zašto u čitateljima budi ponos i čestitost i na što osnažuje i poziva otkrili su na pred-stavljanju autor knjige prof. dr. Niko Tunjić i dvojica koautora dr. Bartol Tunjić i Marijan Milić, profesor.

Ova knjiga povijesni je pregled razvoja, života, duhovne i materijalne kulture ljudi njihova zavičaja, a nastala je prou-čavanjem bogate, primarno arhivske, dokumentacije koja potvrđuje svjetovni i duhovni život ljudi u tom zavičaju. Knjiga jei povijesni dokument o radu, razvoju, gospodarskom i duhovnom životu, kao i običajima marljivih i mudrih ljudi, Hrvata Isla-movca koji su živjeli kao jedna proširena obitelj.

Naime, poticaj za pisanje ove dokumentarno-povijesne knjige o svom zavičaju don Niko Tunjić dobio je od nećaka i ko-lega iz osnovne i srednje škole. A obiteljsko zajedništvo, skromnost, marljivost, poštenje i pouzdanje u Boga te povezanostljudi u dobru i zlu, temelji su života ljudi u ovom hrvatskom zavičaju.

Knjiga se sastoji od nekoliko poglavlja u kojima autori opisuju prostorni smještaj rodnog Islamovca, koji se nalazi naobroncima Majevice i na početcima Posavine, odakle pogled seže do rijeke Save, koja je još prije rimskog doba bila nase-ljena Ilirima, Keltima, Rimljanima i Slavenima. Autori pišu da je „Župa Zovik“ 1623. godine obuhvaćala područje koje je bro-jilo 200 kuća. Dalje pišu o razvoju župe i naseljenosti, o njezinoj rasprostranjenosti koja uključuje i zaselak Islamovac, te kakosu stanovnici živjeli od zemljoradnje, voćarstva, industrijskog bilja i stočarstva. Najviše su sijali pšenicu, kukuruz, zob, raž,ječam i krumpir. Osim žitarica sijali su se konoplja i lan za izradu odjeće. Autori su također ukazali na činjenicu kako je ve-ćina posavskih sela dala veći broj duhovnih zvanja, svećenika i redovnica. I Islamovac je dao troje među kojima je i salezi-janac, don Niko Tunjić.

Knjigom Islamovac bio i nestao autori oživljavaju svijest o pripadnosti određenoj zajednici, dok identificiranje s vlasti-tim zavičajem pridonosi visokom vrjednovanju istoga, ali i neupitno razvija senzibilitet za drugačije poštivanje zavičaja, nje-gove duhovne i materijalne kulture.

Ova knjiga šalje i snažnu poruku da u današnjem svijetu, u kojemu se ubrzano događaju promjene koje nastojimo pra-titi i biti dio njih, istovremeno moramo čuvati ono što nas čini posebnim – svoj identitet, zavičaj i zavičajnu baštinu. Upravoovo djelo o rodnome Islamovcu don Nike Tunjića od brojnih aktivnosti u sklopu zovičkoga ljeta ostavilo je neizbrisiv trag usjećanjima ljudi – posebice žitelja ovoga kraja.

Jelena Nikić Damjanović

Page 27: Raspored 1

Kao djetetu, u sjećanje mi se jako utisnuo obi-čaj da majka načini križ rukom svome djetetu prijenegoli ga stavi na spavanje, za miran i sretan poči-nak. Zajednički objedi nikada nisu započeli, a da seprije toga nismo pomolili Bogu za milost zdravlja,mira, ljubavi i blagostanja, i da mu se zahvalimo zasva dobročinstva, na HVALU i SLAVU Njegovu.

Naši stari su nas učili da se ne smije griješiti i nesjećam se da sam ikada čula da djeca u psovkamaspominju ime Božje, pa ako bi se kome i „omakla“kakva teška psovka, valjalo ju je ispoviditi - jer nemože se dočekati Božić, niti Uskrs, a da ti je dušaopterećena grijehom. I bili smo bogobojazni ivjerni svome Gospodinu. A prije odlaska na poči-nak upućivali smo svoje molitve dragome Bogu siskrenim ufanjem u Božju providnost i pomoć unašim nakanama.

Nedjelja je bila sveti dan kada su cijele obi-telji odlazile u crkvu, izuzev starih i bolesnih. Zamene kao dijete, crkva je predstavljala mjesto ŽI-VOGA BOGA u koje sam ja ulazila s velikim pošto-vanjem, skoro strahopoštovanjem. Vjeronauk seredovito pohađao u zakazane dane i određeno vri-jeme, jednako kao i nastava u školi, a vjeroučiteljisu bili strogi, autoritativni i uvijek odmjereni. Učilisu nas da prid Bogom ne možemo ništa zatajiti jeron sve vidi i sve zna, pa smo se osobito brinuli akosmo na ispovijedi zatajili pokoji grijeh da nas nesnađe kakva kazna Božja.

Naši stari nisu išli na visoke škole i rijetki su izu-čavali pedagogiju i psihologiju, ali su imali svojesvetinje i Božje zapovijedi koje su iznjedrile takveodgojne metode na kojima im se u mnogo čemumože zavidjeti. Sjećam se toga vremena kada subrojne obitelji živjele pod jednim krovom. Živjelose po ustaljenim obrascima koji su se poštivali, jelasu se prosta jela i nosila prosta odjeća. PROSTO-DUŠNOST I DOBROTA bile su vrline kojima se stre-milo. S moje vremenske distance, čini mi se, kakosmo svi bili naprosto sretniji i zadovoljniji u svomemalome svijetu nego danas.

Pomicanjem obzora i globalizacijom kao njego-vom posljedicom, došlo je do nevjerojatnih raslo-javanja naše osnovne stanice – obitelji, u komesmo se poprilično pogubili. Zaboravili smo stareobrasce ponašanja, a nove nismo naučili, i smetenihodamo stazom što se život zove.

Gdje su i što su naše svetinje danas: materijalnadobra, prestiž u društvu, hedonizam, konzumeri-zam... ili što? Uglavnom, nije to više ČOVJEK, nitinjegov GOSPODIN BOG.

Zahvaljujem Bogu što u našoj zajednici još uvi-jek ima onih koji čuvaju lijepu tradiciju obiteljskogaodlaska u crkvu i ŽIVLJENJA SVOJE VJERE. Inače,jednim letimičnim pogledom može se utvrditi da suto uglavnom starije osobe.

„A GDJE SU MLADI I GDJE SU DJECA U CRKVI“,čuje se skoro svake nedjelje vapaj svećenika.„Nema ništa ljepše nego čuti i vidjeti malu djecukako hodaju crkvom, pa to je njihov način razgo-vora s Bogom“, ohrabruje svećenik nekolicinu mla-dih roditelja koji rado dolaze u crkvu s djecom.

Istina, druga su vremena, obrasci ponašanjanisu više „prosti“, dapače, s usložnjavanjem obi-teljskih (ne)prilika sve se nekako zapetljalo. Nara-vno, nitko niti ne pomišlja da mladima trebauskratiti subotnje izlaske i zabave, ali bilo bi lijepoako bi se svi skupa potrudili da se vrijeme takouskladi i harmonizira, pa nađemo vremena i zaodlazak u crkvu da nam ni DUH ne ostane zapo-stavljen. Jer, ako želimo živjeti u skladu sa svojomobitelji i drugima, moramo njegovati DUH ZAJED-NIŠTVA, a povijest nas je naučila da se taj duh naj-bolje izgrađuje na temeljima naše svete katoličkevjere.

Zato, bili mladi, srednjih godina ili nešto stariji,ne zaboravimo onaj put koji nas vodi u sveti hramnaše majke Crkve. Idimo tim putem sve dok nasnoge nose i DUH vodi, i neka naš put zablista sja-jem naše vjere u GOSPODINA.

M.P.

27

A GDJE SU DJECA?!Ps 67

Neka te slave narodi, Bože,svi narodi neka te slave!

Page 28: Raspored 1

28

U IDUĆEM GLASILU OBJAVLJUJEMO NAJUSPJEŠNIJE POETSKE RADOVE

Page 29: Raspored 1

Prošla je još jedna Smotra amaterskoga i kulturnoga stva-ralaštva Brčko distrikta BiH. Svoje igračko, sviračko i kulturnoumijeće i ove godine pokazali su brojni umjetnici. Ove godineti su predstavnici demonstrirali svoje sposobnosti i pokazali daova kulturna manifestacija uveliko nadmašuje okvire amater-izma. Zapažene nastupe i rezultate imali su: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo „Skakava 06“, HKUD „Župa Zovik“ iz Zovika,HKUD „Bijela“ iz Bijele, KUD „Šator Paša“ Šatorovići, zatim tam-buraški orkestar Srpskoga prosvjetnog i kulturnog društva„Prosvjeta“ Brčko, Kulturno-umjetničko društvo „Dizdaruša2013“ iz Dizdaruše, „Posavina Brod“ iz Broda, KUD „Ilićka“ izistoimenog brčanskoga naselja, BKUD „Behar“ iz Maoče, KUD„Safir“ iz Ivika, BKUD „Rahić“ iz Rahića, KUD „Sveti VasilijeOstroški“ iz Brčkoga, BKUD „Azra“ iz Rašljana, KUD „Osman Re-šidović“ iz Brke, KUD „Krepšić“ iz Krepšića, KUD „ Bosna“ izOmerbegovače, KUD „Šeher“ iz Palanke, SKUD „Ražljevo“ izRažljeva, KUD „Klanac“ iz Brčkoga, ANIP „Dukat“ iz Brčkog tefolklorni ansambl „Brčansko kolo“ Brčko.

U vremenskom periodu od 22. listopada do 4. studenoganastupe su imali članovi sekcija 21-og kulturno – umjetničkogdruštva s područja Distrikta. Šest priredbi održano je 22., 23.,28.,29., 30. listopada i finalna, završna večer, priređena je 4.studenoga u Domu kulture s početkom u 19 sati.

Posebno treba istaknuti i hrvatska kulturno-umjetničkadruštva, čuvare hrvatske tradicijske baštine, te se prisjetiti zna-čajnih detalja koje bilježe njihovi životopisi i zapisi o postojanjuna ovome prostoru.

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Bijela osnovano je1804. godine te je djelovalo i radilo pod pokroviteljstvom fra-njevačkoga samostana sve do 1941. godine. Društvo je sudje-lovalo na mnogim smotrama folklora, dramskim i glazbenim

sekcijama, ali također i na općinskim i republičkim smotrama.Svojim radom sudjelovali su u obilježavanju vjerskih blagdanaprikazujući izvorne pjesme i običaje tog kraja. Vode se motom„Mi govorimo isti jezik- nazivamo ga PJESMA, imamo isti san –zovemo ga IGRA, stanujemo na istoj adresi - Ulica KUD, gradPOZORNICA, država KOLO, naš zadataka je čuvanje TRADICIJE,a naša svetinja je NOŠNJA...“

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo „Župa Zovik” iz Gor-njega Zovika počelo je djelovati još davne 1950. godine. KUDbilježi nastupe na svim značajnijim kulturnim manifestacijamau Brčko distriktu, gostuje po Hrvatskoj, u Zagrebu na Zemalj-skoj smotri folklora, na Đakovačkim vezovima, na Vinkovačkijesenima, svake godine u Beču na Susretu župljana Župe Zovik,zatim širom Bosne i Hercegovine: u Neumu, na Plehanu,Novom Šeheru, Husinu, Mostaru, Kraljevoj Sutjesci, u Bijeljinii Gradačcu te drugim mjestima.

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo „Skakava 06“ je dru-štvo koje gaji tradiciju, običaje i kulturu hrvatskoga naroda. Go-dine 2006. društvo se ponovno formira i nastavlja s radom, tekroz svoje djelovanje broji oko 60 članova, 30 aktivnih članova(od 6. pa do 76. godina). Društvo je osnovano davne 1946. go-dine i cilj djelovanja društva je entuzijazam, ljubav, volja i željaza promjenama u kulturnim, društvenim i svim drugim pozi-tivnim događanjima u sredini u kojoj žive. Budućnost društvaje u velikom broju mladih članova koji se redovito sastaju,druže i njeguju tradicionalne seoske pjesme.

Na brčanskom području također je nazočno i aktivno dje-luje i HKUD „Izidor Poljak“ iz Boća. Svi skupa uvelike doprinoseatmosferi i stvaranju ambijenta pogodnoga za opuštanje i uži-vanje u običajima.

Nina Letić

29

15. Smotra amaterskoga i kulturnoga stvaralaštvaBrčko distrikta BiH

Page 30: Raspored 1

U cik zore nas 11-ero u autobusu vozi se za Široki Brijeg naodržavanje sportskih igara Mladeži. Od nas 11-ero ja poznajem3 osobe u autobusu i razmišljam na što će to sve sličiti, kakoćemo mi napraviti ekipe. Ne poznajemo se svi međusobno.Kako ćemo se uskladiti? Osjeća se blaga napetost jer putujemosvi skupa na dva dana, a ne poznajemo se. Kako je vrijeme pro-lazilo tako je napetost bivala sve manja i počeli smo polako ko-municirati, sklapati ekipe. Morali smo sastaviti ekipu zanogomet, boćanje, povlačenje konopa, stolni tenis, skakanje uvrećama, šah. Kako smo se približavali Hercegovini tako smopostajali opušteniji i već smo svi međusobno komunicirali.Sportske igre Mladeži održavale su se na sportskim terenimaĐulić kamo smo se i zaputili. Tamo nas je dočekao predsjednikMladeži Vedran Kožul. Nedugo nakon dolaska prijavili smoekipe, kako smo se ranije i dogovorili. Nakon toga je uslijedioručak. Nakon ručka krenule su igre. I tu je nastala mala po-mutnja: puno sportova - premalo igrača. Dogodilo nam se dase pojedine discipline odigravaju u isto vrijeme, a nama se istiigrači pojavljuju u nekoliko diciplina. Prvu disciplinu- povlače-nje konopa uvjerljivo smo dobili. Nakon toga je slijedio nogo-met na kojem se nismo najbolje proslavili. U šahu smo stigli dodrugoga kruga i, nažalost, ispali. Ostali su nam stolni tenis i bo-ćanje. U jednom smo trenutku zbog preklapanja disciplinahtjeli odustati od boćanja jer nitko od nas prije nije boćao, alina kraju smo ipak odlučili okušati se i u tom sportu, jer kakokažu „bitno je sudjelovati“. Nelson i ja smo odlučili da ćemo mibiti ti koji ćemo probati boćati unaprijed razmišljajući kakoćemo odmah ispasti. Krenula je prva igra u boćanju, a mi nipravila nismo znali, ali sreća je presudila i pobijedili smo. Nisami nismo mogli vjerovati što se dogodilo. To nas je naučilo danikada ne znaš što može biti ako ne probaš. U stolnom tenisusu Matias i Denis izborili polufinale. Uslijedila je večera na kojojje bilo visoko izaslanstvo HDZ-a BiH na čelu s predsjednikomdr. Draganom Čovićem koji je svečano otvorio Sportske igreMladeži, a on je ujedno bio i visoki pokrovitelj ovih igara. Pred-sjednik Čović istaknuo je kako ove igre promiču pozitivne vri-

jednosti te je izrazio nadu kako će iste postati tradicionalne.Također je izrazio veliko zadovoljstvo što vidi toliko mladih ljudina istome mjestu iz cijele BiH. Nakon večere nastavilo se dru-ženje i međusobno upoznavanje dugo u noć. Drugog danaigara nastavile su se discipline. U boćanju smo došli do polufi-nala i dalje nevjerujući da smo još u igri. Polufinale je bilo na-peto, ali uspjeli smo izboriti finale. Finale smo igrali protivSredišnje Bosne i nije bilo nimalo lagano, ali cijelo vrijeme smoimali svoje prijatelje koji su nas bodrili i navijali za nas. Iakosmo Nelson i ja držali kugle i gađali bulin, naša su snaga bili pri-jatelji koji su navijali za nas, koji su vjerovali da mi to možemo.Od osoba koje nikada nisu boćale i koje su htjele odustati odte discipline, došli smo do toga da smo osvojili 1. mjesto u bo-ćanju. Ni sami nismo bili svjesni, ali na sve se strane čulo navi-janje za Brčko i bili smo jako ponosni. U stolnom tenisu Matiasi Denis su izborili 3. i 4. mjesto.

Nakon završetka natjecanja u svim disciplinama najviše bo-dova imao je Županijski odbor Mladeži HDZ-a BiH Županije Sre-dišnja Bosna koji je, stoga, ukupni pobjednik ovih igara. Drugomjesto osvojila je Mladež HDZ-a BiH iz Županije Posavske, atreće sudionici iz Hercegovačko – neretvanske županije. Pob-jedničkim ekipama uručena su prigodna priznanja i nagrade.

Ove sportske igre i naše 1. mjesto u boćanju čisti su primjerda ne treba odustati tako lako od nečega i da se ne treba pre-dati, a da nisi ni pokušao. Jer, ako dovoljno vjeruješ u sebe,možeš sve.

Cilj sportskih igara nije bio da svi pobijedimo, cilj je bio dase Mladež HDZ-a BiH okupi na jednom mjestu, opusti i među-sobno upozna. Na kraju smo svi pobjednici jer smo se među-sobno upoznali, ponijeli neka nova iskustva i produbili našaprijateljstva. Sada je 11-ero ljudi, koji su se s početka pričejedva poznavali, postalo dobrim prijateljima. Mladež je ta nakojoj ostaje građenje ove države u što boljem pravcu, a kakoćemo je drugačije graditi ako nećemo vjerovati jedni u druge ibiti podrška jedni drugima.

Mara Šimić

30

Sportske igre Mladeži

Široki Brijeg, 27.- 28. kolovoza 2016. godine

Page 31: Raspored 1

Uvertira za ovogodišnje sadržaje 21. filmskog festi-vala Dani hrvatskoga filma u Orašju na svojevrstannačin bila je velika gospodarska i kulturna manifesta-cija, odveć tradicionalna Večer Hercegovine u Posavini.Susret juga i sjevera organizira se svake godine u istovrijeme kada se u Posavini družimo u predvečerje film-skoga festivala.

Ova kulturna manifestacija, uz to što promiče kul-turna postignuća, u ovom slučaju filmske umjetnosti,također značajno doprinosi pozitivnoj promociji ovogapodručja. To je vrijeme kada se u Orašju okupi ne samoveliki broj osoba iz svijeta filma već i veliki broj dužno-snika, a osobito gospodarstvenika. Takvim okupljanjimašalje se ujedno poruka iz Orašja da Posavina nije samopodručje iz kojeg se odlazi, već i područje koje ima štoponuditi mladima- kvalitetne sadržaje i manifestacijekakav je filmski festival koji nemaju ni puno veća kul-turna središta.

„Ovom prilikom želim iskazati veliku zahvalu najve-ćem hrvatskom glumcu Ivi Gregureviću što nas većuporno i ustrajno 21 godinu okuplja oko svojeg bri-ljantnog projekta“, kazao je predsjednik Vlade Posav-

ske županije Marijan Klaić ususret kulturnim i gospo-darskim događanjima koja su obilježila početak rujna uPosavini.

Tajna uspjeha filmskoga festivala u Orašju je u lju-bavi Posavljaka prema filmskoj umjetnosti, a ta ljubavtraje u neprekinutom nizu punih 20 godina. Glavni „kri-vac” za takvu posavsku zaljubljenost u filmsko platnoupravo je hrvatski glumac Ivo Gregurević koji je uspioda mala fešta u ratno doba izraste u respektabilnu ma-nifestaciju po kojoj se sve više prepoznaje oraška Po-savina. U najkraćem, Dani hrvatskoga filma postali subrend Orašja i Posavine.

Festival je započeo filmom „S one strane” redateljaZrinka Ogreste u kinodvorani Orašje odmah nakon sve-čanoga otvorenja. Dan kasnije, u nedjelju, na reper-toaru je bio film „Sve najbolje” redateljice SnježaneTribuson. U ponedjeljak je prikazan film Ivana GoranaViteza pod nazivom „Narodni heroj Ljiljan Vidić”, a uutorak „Ministarstvo ljubavi” Pave Marinkovića. Srijedaje bila rezervirana za Dalibora Matanića i njegov film„Zvizdan”, dok je u četvrtak prikazan film „Ljubav ilismrt” redatelja Danijela Kušana.

31

Dani hrvatskoga filma u Orašju

Page 32: Raspored 1