34
Ministerul Stiintei si Educatiei din Republica Moldova Academia de Studii Economice Facultatea: „Business si Administrarea Afacerilor” Specialitatea: Marketing şi logistica Raport despre practica de producţie la S.A „Combinatul de Pîine din Bălţi” a studentului nume,prenume Cond ucătorul practicii

Raport Practica.[Conspecte.md]

  • Upload
    nitrana

  • View
    392

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport Practica.[Conspecte.md]

Ministerul Stiintei si Educatiei dinRepublica Moldova

Academia de Studii EconomiceFacultatea: „Business si Administrarea Afacerilor”

Specialitatea: Marketing şi logistica

Raport despre practica de producţie

la S.A „Combinatul de Pîine din Bălţi”

a studentului

nume,prenume

Conducătorul practicii

Doga Valeriu

Chişinău 2008

Page 2: Raport Practica.[Conspecte.md]

1.Analiza generală a întreprinderii „Combinatul de Pîine din

Bălţi”____________________pag. 4--------8

Sfera de activitate

Etapele de dezvoltare

Structura organizatirică

2.Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii______ pag 8----10

3.Analiza activităţii de marketing a companiei____________pag10---21

Analiza mediului de marketing al întreprinderii S.A. „Combinatul de pîine

din Bălţi”

Consumatorii şi cercetarea comportării lor

Studierea pieţei şi strategia de piaţă

4. Politica de distribuţie a intreprinderii___________pag21-----24

5. Concluzie............................................................................................. 25

2

Page 3: Raport Practica.[Conspecte.md]

S.A „Combinatul de pîine din Balţi” lider în nord Moldovei in domeniul panificaţie

şi patiseriei, cu un asortiment larg de produse de calitate care sunt prezente pe masa

fiecarui bălţean dar şi la un numar mare de locuitori din : Briceni, Drochia,Soroca,

Floreşti, Sîngerei etc. Cu un utilaj modern şi cu un personal bine calificat,cu o gama

de produse bazata numai pe componente naturale, „Combinatul de pîine din Bălţi”

activează cu scopul de a satisface clientul. Istoria S.A „Combinatul de pîine din

Balţi” incepe din anul 1944 în componenţa acestui combinat în perioada dată erau 3

brutarii cu 5 cuptoare simple cu o producere de 15 tone/24 ore cu o gama de produse

foarte restrînsă(3 produse), în 1969 puterea de producere a combinatului s-a marit

pînă la 70,5 tone. O importanţa mare în largirea gamei de produse a Combinatului o

are apariţia în 1973 secţiei de biscuiţi cu o producere de 8 tone anual. Un adevărat

progres a cunoscut Combinatul de pîine din Bălţi în anii '60 şi '80 ai secolului al XX-

lea, cînd la întreprindere au fost realizate renovări esenţiale, în aceşti ani au fost

implementate tehnologii noi de producere, s-a instalat utilaj modern, au început să

lucreze specialişti de înaltă calificare. Acest progres a Combinatului a fost strîns

legat de dezvoltarea industrială a Bălţului apariţia uzinilor de impotanţa unională ca:

Uzina Lenin, Agromaş, Răut, Belceanca uzina de utilaj de eluminare, combinatul de

blănuri etc. Bălţul fiind un centru bine dotat cu organizaţii de transport care

transportau intreaga gama de produse moldoveneşti pe teritoriul uniunii şi un centru

feroviar de importanţă regională. În anul 1989 în perioada marilor schimbări politice

combinatul a mai dat în exploataţie a unii secţii noi de producţie ce se specializa pe

produse de patiserie.

Cu mari dificultăţi s-a confruntat Combinatul de pîine din Balţi la începutul

anilor '90 ai secolului trecut, cînd a devenit evidentă necesitatea tranziţiei la economia

de piaţă. Graţie unor conducători competenţi, întreprinderea a supravieţuit şi a

rezistat presiunilor şi haosului. Mai mult decît atît, ea a reuşit să se adapteze la noile

cerinţe ale economiei de piaţă, şi-a revăzut formele şi metodele de activitate, s-a inclus

în rîndul celor mai prospere întreprinderi din ţară. Actualmente S.A. „Combinatul de

3

Page 4: Raport Practica.[Conspecte.md]

pîine din Balţi " participă activ la concursurile şi expoziţiile de specialitate naţionale

şi internaţionale, obţinînd, diplome şi certificate. Colectivul de muncă s-a încadrat

într-o nouă etapă de restructurare a întreprinderii: sînt implementate tehnologii

avantajoase de industrializare, instalate utilaje performante de fabricare a noilor

produse care au devenit competitive pe piaţa internă şi pe cea externă, se aplică un

marketing modern şi eficient.

Societatea pe Acţiuni „Combinatul de pîine din Balţi”este înregistrată la Camera

Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiţiei al RM la 18 ianuarie 1995 ,cod fiscal

1003602001100, adresa fiind or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 111. Forma de proprietate –

privată, capitalul statutar înregistrat de Camera Înregistrării de Stat este 22’572’387 lei .

S.A. " Combinatul de pîine din Balţi " are o aşezare favorabilă – în or. Bălţi al

doilea oraş dupa populaţie din Moldova, fostul municipiu Bălţi. Întreprinderea are la

dispoziţia sa 4 ha de pământ şi întreţine legătură cu toată Republica prin intermediul

autostradei şi căii ferate. Distanţa pînă la autostradă şi cale ferată ne fiind mare.

Activitatea de bază a „Combinatul de pîine din Balţi”:

efectuarea operaţiunilor de achiziţionare a produselor pentru panificaţie

producerea şi realizarea produselor de panificaţie şi patiserie

Structura organizatorică S.A „Combinatul de Pîine din Bălţi”

4Adunarea Generala a Actionarilor

Page 5: Raport Practica.[Conspecte.md]

Structura organizatorică S.A. " Combinatul de pîine din Balţi " constă din:

Fabrica Nr 1 de pîine

5

Director general

Inginer şef

Secţia de producere şitehnică

Secţia de construcţii capitale

Laborator central

Secţia securităţii şi protecţia muncii

Cazangeria

Laboratorul de metrologie şi tehnică electrică

SAD

Secţia de asigurări cu material şi tehnică

Serviciul personal

Secţia servicii sociale

Secţia gospodărire adm.

Sectorul transport

Sectorul de croitorie

F/P Nr.1 F/P Nr.2 F/biscuiţi Nr.3

Şef dep. Marketing, aprovizionare, realizare

Secţia dispecerizare la desfacere

Secţia de marcketing şi reclamă

Secţia finanţe şi evidenţă contabilă

Juristconsult

Statul protecţie civilă

Inspectorul superior în supraveghere

Secţia economie şi planificare

AME

Serviciul energiticianului şef

Reaalizări magazine de specialitate

depozit

Secţia cadre, arhiva

Consiliul societatii

Page 6: Raport Practica.[Conspecte.md]

Fabrica Nr 2 de pîine

Fabrica de biscuiţi şi produse de patiserie

4departamente :

- Departamentul Tehnic;

- Departamentul Economico – financiar şi contabilitate;

- Departamentul Marketing aprovizionare şi realizare;

- Departamentul Producere

Departamentele sunt în subordonarea preşedintelui de conducere S.A. „Combinatul de

pîine din Balţi”.

secţii şi servicii auxiliare:

- Secţia Reparaţii şi Construcţii Capitale;

- Serviciul Electric;

- Serviciul Transport Auto;

- Staţia de purificare;

- Hala Mecanică;

- Sectorul Termoenergetic;

- Sectorul Metrologie;

- Sectorul Gaze.

- Sectorul depozitare

- Secţia de asigurări cu material şi tehnică

În afară acestora structura organizatorică a întreprinderii include: secretariatul,

Serviciul Juridic, Serviciul Personal, Serviciul Calitate, Serviciul Administrativ -

Gospodăresc, Serviciul paza.

2.Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii

6

Page 7: Raport Practica.[Conspecte.md]

În cazul S.A „Combinatul de Pîine din Băţi” Politica globală a S.A.

„Combinatul de pîine din Balţi” este orientată creşterea ulterioară a veniturilor din

vînzări şi spre reducerea pe toate căile a cheltuielilor, cu condiţia păstrării nucleului

colectivului de muncă. Deci Analizînd datele din rapoartele financiare observăm că

veniturile din vînzări (Vv) au tendinţa de majorare pe an ce trece, astfel în anul 2007

faţă de 2005 şi 2006 Vv a crescut, respectiv cu 20.7 % şi 17.4%.

Proporţia de producţie a întreprinderii este mare, aceasta se observă atît din punct

de vedere a venitului din vînzări, care constituie mai mult de 36 milioane lei, cît şi a

numărului de lucrători ce activează la întreprindere – 620 pers. În urma analizei

datelor despre activitatea întreprinderii ajungem la concluzia că întreprinderea

„Combinatul de pîine din Bălţi”nu tinde spre o specializare îngustă în domeniul

panificaţieii adapdîndu-se la o economie de piaţă cu unile nuanţe caracteristice numai

ţarii noastre. Astfel în anul 2005 fiind un an a schimbărilor în proprietarii

întreprinderii venitul din vînzări din activitatea industrială ocupă 67% o atenţie sporită

în anul dat s-a acordat activităţii comerciale 32 % , în 2006 activitatea industrială

ocupă 93%, iar în 2007 pentru a minimiza efectele secetei şi în unile momente

însuficienţei de materie primă iaraşi s-a optat pentru marirea activităţii comerciale de

la 6% în 2006 la 27 în 2007, activitatea industriala pe 2007 constituia 72 % . Celelalte

activităţi ocupă o pondere nesemnificativă în totalul venitului din vînzări a

întreprinderii.

O mare importanţă o are utilizarea eficientă a resurselor de muncă. Astfel

indicatorii utilizării resurselor de muncă în cazul intreprinderii că gradul de înzestrare

a forţei de muncă cu mijloace fixe de producţie este în continuă creştere, astfel în anul

2007 unui muncitor îi revine 92,1 mii lei de mijloace fixe, desfăşurarea procesului de

producere este legat de utilizarea factorilor de producţie (forţa de muncă, mijloace

fixe, mijloace circulante), combinarea şi folosirea eficientă a cărora influienţează

direct rezultatele finale ale întreprinderii, S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” tinde

spre micşorarea costului producţiei şi spre utilizarea mai eficientă a forţei de muncă şi 7

Page 8: Raport Practica.[Conspecte.md]

a mijlocelor fixe, a materiale . Astfel observăm că în anul 2007 în comparaţie cu anul

2005 şi 2006 productivitatea medie anuală a unui muncitor a crescut respectiv cu 11.9

mii lei şi 7.9 mii lei, de asemenea s-a majorat şi productivitatea medie pe oră a unui

muncitor respectiv cu 6.15 lei şi 4.16 lei. Totodată în anul 2007în comparaţie cu anul

2005 a cresc costul la 1 leu a venitului din vînzări cu 0,06lei , iar în comparaţie cu

2006 s-a majorat cu 0,05 lei.

Anume majorarea productivităţii şi menţinerea costului producţiei este o

modalitate eficientă pentru majorarea competitivităţii producţiei „Combinatul de pîine

din Bălţi”.

Astfel politica financiară a S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” este orientată

spre reducerea pe toate căile a cheltuielilor, cu condiţia păstrării nucleului colectivului

de muncă vizînd creşterea ulterioară a volumului de producţie.

Rezultatele pozitive a activităţii economice a unei întreprinderi reprezintă scopul

de bază a activităţii agentului economic. După conţinutul economic noţiunea de

rezultate financiare este o noţiune complexă şi include indicatorii profitului şi

rentabilităţii. Calculul acestor indicatori se efectuează în baza raportului financiar,

efectuîndaceste calcule observăm că rentabilitatea activităţii economice a S.A.

„Combinatul de pîine din Bălţi” în anul 2007 faţă de 2005 şi 2006 s-a micşorat pe

toate poziţiile, aceasta se datorează în principal creşterii costului la materie prima şi

pastrarea preţului la produse, respectiv cu 538 mii lei şi 543 mii lei, ceea ce a

condiţionat majorarea profitului net, respectiv cu 4418 mii lei şi 4584 mii lei.

Rentabilitatea activităţii economice a S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” în

anul 2007 faţă de 2005 şi 2006 s-a mic;orat pe toate domeniile analizate. Astfel în

anul 2007 rentabilitatea generală constituind 0.9%, rentabilitatea economică

constituind 1.66%, rentabilitatea financiară constituind 1.47%.

8

Page 9: Raport Practica.[Conspecte.md]

Structura compartimentului de marketing şi relaţiile cu celelalte

servicii

Departamentul marketing al S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” este o

subdiviziune de sine stătătoare care din cauza domeniului de activitate este în

strînsa legătura cu aprovizionarea şi realizarea deaceia formînd un departament

comun în componenţa întreprinderii

Structura secţiei de marketing(departamentul marketing, aprovizionare , realizare) S.A„Combinatul de Pîine Bălţi”

9

Director Comercial

Secţia Marketing Secţia Aprovizionare

Vînzari externe Vînzări interne Depozit producţie gata

Manager publicitate şi promovare

Manager relaţii contractuale

Manager aprovizionari

Manager magazine de firmă

Page 10: Raport Practica.[Conspecte.md]

Obligaţiunile Departamentului marketing sînt următoarele:

analiza conjuncturii pieţei;

analiza activităţii şi produselor concurenţilor;

analiza şi prognoza dezvoltării structurii pieţei de desfacere;

analiza şi prognoza capacităţii pieţei;

analiza structurii consumatorilor şi a preţurilor;

studierea cererii la producţia S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi”,

organizarea muncii în vederea sporirii vînzărilor;

asigurarea controlului asupra executării obligaţiunilor contractuale în

termen;

elaborarea şi realizarea măsurilor de perfecţionare a desfacerii

producţiei;

optimizarea operaţiunilor de desfacere, micşorarea rezervelor de produse în

scopul asigurării profitului şi rentabilităţii producţiei;

elaborarea planurilor lunare şi săptămînale de livrare a producţiei şi controlul

executării acestora;

participarea, împreună cu subdiviziunile întreprinderii, la organizarea

tîrgurilor şi expoziţiilor.

Departamentul analizează permanent influenţa progresului tehnico-ştiinţific

asupra producţiei fabricate, studiază priorităţile şi tendinţele de dezvoltare a

tehnologiilor de fabricare a produselor de panificaţie şi pateserie, corespunderea calităţii

producţiei cu cerinţele consumatorilor şi standardele de calitate, determină avantajele şi

dezavantajele produselor „Combinatul de pîine din Bălţi” faţă de cele a concurenţilor,

studiază sortimentul de produse, îl perfecţionează conform cerinţelor consumatorilor.

În ceea ce priveşte metodele de desfacere şi publicitate, se analizează cît de reuşit au fost

amplasate magazinele de vînzare aproduselor de panificaţie şi pateserie şi alte puncte de

desfacere, de asemenea, eficienţa acţiunilor de promovare şi de publicitate.

10

Page 11: Raport Practica.[Conspecte.md]

Departamentul marketing contribuie la majorarea vînzărilor prin noi iniţiative în

dezvoltare, noi căi de acţiune, prin elaborarea unui program de stimulare a agenţilor

economici şi consolidare a imaginii întreprinderii pe piaţă.

Luînd în considerare faptul că creşterea vînzărilor este cheia succesului,

Departamentul marketing se bazează pe principiile de perseverenţă şi organizare,

datorită cărora se stabilesc obiectivele pentru perioade de lungă durată, de scurtă durată şi

pentru fiecare zi.

Analiza mediului de marketing al întreprinderii S.A. „Combinatul

de pîine din Bălţi”

Întreprinderea modernă acţionează în cadrul şi sub influenţa mediului din care

face parte. Astfel mediul de marketing a întreprinderii reprezintă o sumă de

oportunităţi şi riscuri, unde rezultatele activităţii întreprinderii depind de măsura

cunoaşterii acestor factori şi capacitatea întreprinderii de a frucitfica oportunităţile şi

de a evita obstacolele care pot interveni.

Caracteristica esenţială a mediului de marketing al întreprinderii constă în

caracterul său deosebit de dinamic. Factorii de mediu nu acţionează izolat asupra

întreprinderii, ci simultan şi conjugat, în interdependenţa lor.

Structura mediului de marketing are 3 componente:

1. Mediul intern al întreprinderii, ce reprezintă ansamblul

activităţilor şi relaţiilor proprii întreprinderii. El cuprinde: resursele

întreprinderii, dirijarea măsurilor de marketing, organizarea internă a

activităţilor de producţie, a activităţilor comerciale, financiare etc.

2. Mediul extern al întreprinderii, reprezintă un ansamblu de agenţi

şi factori externi în cadrul şi sub influenţa cărora funcţionează întreprinderea.

El cuprinde micromediul şi macromediul extern al întreprinderii cu influenţele

specifice.11

Page 12: Raport Practica.[Conspecte.md]

3. Mediul de legătură, cuprinde un ansamblu de relaţii prin

intermediul cărora întreprinderea se conectează la mediul extern şi îşi

orientează activitatea economică.

Mediul intern prezintă o importanţă majoră pentru oricare întreprindere şi

influenţează diverse activităţi în cadrul acesteia. Însă pentru activitatea de marketing a

întreprinderii o importanţă şi mai mare o are analiza mediului extern şi anume a

micromediului şi macromediului întreprinderii.

Totalitatea agenţilor mediului extern al întreprinderii şi ansamblul relaţiilor

dezvoltate de agenţii economici cu care firma intră în legătură directă formează

micromediul întreprinderii (furnizorii, concurenţii, intermediarii, clienţii,

organismele publice etc).

Furnizorii S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” de faina sînt persoanele fizice

şi juridice – din diferite raioane a republicii (Soroca, Briceni, Edineţ, Nisporeni,

Rezina, Făleşti, Sîngerei, Floreşti etc). Furnizorii materei prime şi adauosurilor sînt

diferiţi agenţi economici de pe întreg teritoriu Moldovei(anexa ). Preţul la producţia

furnizată este negociabil şi variază în dependenţă de calitatea materie prime,

cantitatea şi timpul furnizarii.

Există o serie de factori necontrolabili de către întreprindere care acţionează

asupra ei şi a agenţilor economici cu care compania se află în contact direct,

ansamblul acestor factori formează macromediului întreprinderii. Astfel întrepriderea

este influienţată de: mediul demografic, mediul economic, mediul natural, mediul

tehnologic, mediul tehnico-ştiinţific, mediul politic, mediul instituţional, mediul

cultural.

În domeniul reglementării activităţii agenţilor economici de către diferite

instituţii locale şi internaţionale, sînt adoptate o serie de acte legislative cu scopul

îmbunătăţirii controlului calităţii mărfurilor, protecţiei consumatorilor, protecţiei

mediului înconjurător, îmbunătăţirii controlului medico – sanitar ş.a. În urma adaptării 12

Page 13: Raport Practica.[Conspecte.md]

întreprinderii şi respectării acestor acte legislative se îmbunătăţeşte calitatea şi

competitivitatea mărfurilor şi are de profitat atît consumatorul cît şi producătorul.

Consumatorii şi cercetarea comportării lor

Întreprinderea cercetează cerinţele consumatorului faţă de produs, preţul pe

care este dispus să-1 plătească şi timpul cînd va fi gata să cumpere acest produs.

Din punct de vedere a precierii consumatorului se pune accent pe nevoie deorice

avem un produs ce are importanţa mare în existenţa umana. Accentul este pus pe

trecerea de la fabricarea oricărui produs la produsele pe care le cer consumatorii,

adică oferta va depinde de cerere. Se depune efort pentru a juca un rol important în

planificarea producţiei precum şi în vînzări, distribuţie şi deservire.

Fiind conştienţi că obiectivul marketingului modern este facilitarea

„operaţiunilor de schimb" între persoane şi organizaţii, în scopul obţinerii

profitului reciproc şi pentru satisfacerea ambelor părţi, principalul scop al

întreprinderii este de a determina ştiinţific ce caută clientul şi nu a presupune ce

doreşte el, deoarece clienţii cu adevărat doresc să obţină nu însăşi produsele, ci

satisfacţia consumului acestora. Măsura satisfacţiei este o chestiune personală şi

depinde de gusturi, nivelul încrederii, scop, iar acestea variază în funcţie de

personalitate şi mediul cultural.

Comunicarea întreprinderii cu consumatorii se efectuiază prin cercetări la

locul desfacerii, degustări şi conversaţii, expoziţii şi acţiuni publicitare.

Concurenţii principali ai întreprinderii

S.A."COMBINATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI" concurează pe piaţa

republicii atât cu producătorii locali, cât şi cu articolele importate de peste hotare.

13

Page 14: Raport Practica.[Conspecte.md]

Concurenţa locală este constituită din două surse: întreprinderi cu volume mari de

producere şi întreprinderile mici, care se preocupă de creşterea, sacrificarea şi prelucrarea

cărnii.

Concurenţi principali ai S.A .”COMBINATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI” sînt

„Franzeluţa” din or. Chişinău, „Cuptorul fermecat” din or. Bălţi, "Produse cerialiere"

din or. Bălţi care ocupă poziţii sigure pe piaţa Bălţului şi a zonei de nord cît şi a

municipiului Chişinău.

Produsele din import nu au o pondere mare pe piaţa dar totuşi fiind în

concurenţa cu produsele locale. Articolele naţionale sunt totuşi mai bine apreciate de

consumator, întrucât ultimii sunt cunoscuţi de faptul că aceasta conţine mai puţini

hormoni şi adaosuri artificiale.

În plan de concurenţă S.A."COMBINATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI" dispune de

priorităţi. La cârma întreprinderii sunt managerii profesionali, care fac tot posibilul în

condiţiile economice actuale atât de deficile, întru a satisface cerinţile consumatorului prin

producerea şi desfacerea ulterioară a produselor finite de înaltă calitate prin intermediul

reţelii de magazine proprii, ce asigură întreprinderea cu mijloace circulante proprii şi circa

300 agenţi economici – intermediari.

Studierea pieţei şi strategia de piaţă

Unul din principiile de bază al activităţii întreprinderii este studiul pieţei,

deoarece numai prin cercetare se poate determina şi măsura satisfacţia

consumatorului.

În vederea desfăşurării unei activităţi încununate cu succes întreprinderea S.A.

„Combinatul de pîine din Bălţi” îşi propune un şir de scopuri şi strategii.

14

Page 15: Raport Practica.[Conspecte.md]

Pentru a merge în pas cu concurenţii, pentru a cunoaşte cererea şi oferta de

produse este necesar de efectuat studierea pieţei, care include trei direcţii:

1. Cererea de produse;

2. Preţul;

3. Oferta de produse.

Astfel, studiul cererii şi preferinţelor segmentelor de consumatori

completează ideea că marketingul este o fllosofie a necesităţilor umane. În cadrul

S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi" această filosofie determină gîndirea şi

orientarea întreprinderii la toate nivelurile. Funcţional aceasta poate fi exprimat

prin ansamblul activităţilor specializate cu particularităţile ce sunt caracteristice

fiecărui departament (de producere, economic şi finanţe etc.) care sunt strîns

legate de elementele complexului de marketing.

La compania S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” sunt utilizate următoarele

metode şi tehnici de obţinere şi analiză a informaţiei :

sunt investigate surse statistice ce asigură studiul datelor în dinamică,

permite evidenţierea unor legităţi şi proporţii ale dezvoltării fenomenelor de

marketing;

sunt efectuate cercetări directe care presupun colectarea informaţiei

direct de la consumatori, intermediari şi furnizori; aceste metode sînt observarea şi

comunicarea.

Cercetările de marketing sunt efectuate de marketologi şi agenţi de vînzări.

Cercetările se efectuează în activitatea comercială şi analiza economică, în elaborarea

produselor în sfera desfacerilor şi pieţei de desfacere.

Întreprinderea S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” actualmente pune la

dispoziţia consumatorilor 162 de produse (pîine, colaci,biscuiţi, torte,corneşoare

etc.).De asemenea întreprinderea ţine seama de modul în care va evolua întreaga

gamă de produse a ei, de aceea ea gestionează cu dimensiunea acesteia, nivelul ei 15

Page 16: Raport Practica.[Conspecte.md]

calitativ precum şi gradul de noutate al acesteia. Astfel pe parcursul anului 2006 au

fost elaborate 22 produse noi, care înregistrează vînzări insemnate: biscuiţii

peştişor, şah, ghiocel, covrigi cu chemen,cu lapte, şi mai multe feluri de pîine.

Întreprinderea S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” are la baza gamei

sortimentale strategia diversificării sortimentale şi anume diversificarea laterală, care

constituie o dezvoltare a gamei de produse în direcţiile conexe structurii de bază. Însă

pe viitor se preconizează de exclus produsele care au vînzări reduse şi să se atragă

atenţia la gama de produse solicitate pe piaţă.

Un alt element strategic important îl reprezintă nivelul calitativ al produselor

întreprinderii, astfel compania S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” practică o

strategie a stabilităţii calitative, deoarece ea deţine o poziţie puternică pe piaţă.

Preţul reprezintă cea mai mobilă componentă a mixului de marketing. El poate

fi modificat rapid, spre deosebire de celelalte componente ale mixului de marketing,

iar schimbările de preţ atrag de regulă un răspuns imediat din partea pieţei.

Politica de preţ a întreprinderii poate fi pe deplin utilizată în folosul

întreprinderii doar în condiţiile în care ea beneficiază de o viziune de perspectivă

asupra evoluţiei pieţei ţintă, la fel cum stau lucrurile şi în cazul celorlalte componente

ale mixului de marketing. Politica de preţ se află într-o strânsă legătură cu strategia de

piaţă şi cu celelalte componente ale mixului de marketing.

Alegerea strategiei de preţ nu este o sarcină uşoară pentru conducerea

întreprinderii, deoarece aceasta trebuie să aibă în vedere o serie de elemente ca:

elasticitatea cererii în funcţie de preţ;

etapa din ciclul de viaţă al produsului;

sezonalitatea produsului;

categoriile de consumatori cărora i se adresează;

poziţia deţinută de întreprindere pe piaţă;16

Page 17: Raport Practica.[Conspecte.md]

structura costurilor întreprinderii;

estimarea profitului la diferite nivele de preţ;

obiectivele urmărite de concurenţi.

Reglamentările statale

Preţurile la produsele fabricate sînt variabile şi se formează în conformitate cu

cheltuielile pentru materia primă, luîndu-se în consideraţie popularitatea lor în

rîndurile cumpărătorilor. Sporirea producţiei prin aplicarea tehnologiilor avansate au

contribuit la reducerea preţului de cost în baza micşorării cheltuielilor convenţionale

permanente.

Promovarea vînzărilor şi a produselor noi. Vînzările şi produsele noi sînt

promovate de S.A. „Combinatul de pîine din Bălţi” prin intermediul prezentărilor cu

degustări a produselor petrecute atît în punctele de distribuire şi comercializare din

oraş, magazinele de specialităţi, dealeri, cît şi în raioanele republicii prin informarea

agenţilor economici de către marketologi, agenţi comerciali, merceologi-operatori,

expeditori etc.

Pentru promovarea produselor noi la apariţia lor pe piaţă se elaborează catalogul de

produse, pliante cu imaginea produselor, descrierea şi conţinutul lor. Produsele noi

se propun spre degustare în cele 22 magazine de specialităţi „Combinatul de pîine din

Bălţi”, în magazinele oraşului Bălţi, raioanele Republicii cît şi dealerilor oficiali ai

întreprinderii.

Elaborarea politicii promoţionale constituie un proces complex, deaceea nici o

variabilă promoţională aparte nu prezintă avantaje în raport cu celelalte.

17

Page 18: Raport Practica.[Conspecte.md]

4.Politica de distribuţie a S.A „ Combinatului de Pîine Bălţi”

Politica de distribuţie este o parte componentă a politicii generale de marketing a

întreprinderi „Combinatul de Pîine din Bălţi”. Astfel pe parcursul anilor 2005 şi 2007

sloganul Departamentului de Marketing era „CREŞTEREA VINZĂRILOR -

SIGURANŢA UNEI ÎNTREPRINDERI PUTERNICE”, iar direcţiile de acţiune erau

următoarele:

Pentru a avea un viitor, pentru ca să fie cu un pas înaintea concurenţilor

au fost stabilite direcţiile, obiectivele şi ţelurile de acţiune pentru a păstra evoluţia

pozitivă a întreprinderii. A fost analizat cu atenţie portofoliul de produse din

fiecare piaţă şi a fost evidenţiată necesitatea unor modificări în politica de

distribuţie, pentru ca produsele să fie mai accesibile şi mai uşor de vîndut, pentru

că unul dintre obiectivele majore pentru întreprindere este "creşterea vînzărilor".

Pentru îmbunătăţirea portofoliului de produse atenţia s-a concentrat

asupra produselor, care contribuie cel mai mult la obţinera eficienţei maxime,

produselor cu cel mai mare potenţial. Au fost eliminate din diverse grupe acele

produse care au avut eficienţă scăzută (s-au analizat vînzările pentru fiecare,

produs în parte, designul etichetei, diametrul, forma ect.). Au fost depuse eforturi

de promovare pentru ca să asigure informarea clienţilor şi consumatorilor

despre produsele „Combinatul de Pîine din Bălţi”, şi a fost intensificată la

maximum activitatea de marketing cu ajutorul "produselor celor mai bune dintre

cele mai bune".

Au fost efectuate măsuri pentru ca pe fiecare tejghea să persiste

produsele de top - produsele hituri, care deja s-au afirmat pe piaţă, şi s-a ajuns la

rezultatul prezenţei în fiecare magazin alimentar din Bălţi. Au fost scoase în

evidenţă calităţile incontestabile ale produselor, pentru a se bucura de succesul

vînzărilor pe care le merită.

18

Page 19: Raport Practica.[Conspecte.md]

A fost stabilit scopul conferirii vînzărilor a acelei note de

prospeţime prin introducerea periodică a unor produse noi, dinamice, care vor

genera vînzări şi profituri mari.

Comunicarea promptă, transparentă şi „plină de acurateţe” este cheia

succesului viitor, de aceea această trăsătură deţinea un rol important în

activităţile zilnice a specialiştilor de marketing.

Lansarea noii game de produse (biscuţi ghiocel, Succes, covrigi ineluş,

pîine Speranţa, de Casă, Domnescă) a corespuns preferinţelor clienţilor şi

consumatorilor, a permis să fie oferite variate posibilităţi de alegere a produselor

şi satisfacerea cerinţelor pieţii.

S.A. „Combinatul de Pîine din Bălţi” practică o distribuţie duală, distribuind

produsele sale atît prin canale directe de distribuţie, cît şi prin canale indirecte. La

moment canalele de distribuţie a întreprinderii cuprind peste 550 de agenţi

economici (intermediari) pe teritoriul oraşului Bălţi şi pe teritoriul ţării (produsele

sale fiind prezente in fiecare ghereta, magazin alimentar, centru comercial din

Bălţi)22 de magazine ale companiei „Combinatul de Pîine din Bălţi" şi 4

distribuitori oficial în zona de centru şi sud a republicii a republicii (EuroTrade,

Chiol-Lux, Premer-SV, Alim-Star) . Comerţul en detail are loc prin centre

comerciale, magazine de nivel supermarket şi market, minimarket, gherete, mese din

pieţe etc, ceea ce asigură o reţea largă şi variată de distribuţie. O astfel de distribuţie

asigură profunzimea canalelor de marketing şi satisfacerea consumatorilor în cel mai

scurt timp.

Distribuţia fizică

Distribuţie fizică - denumită, de asemenea, logistica de marketing - presupune

planificarea, implementarea şi controlul fluxului fizic de materiale, de produse finite,

precum şi de informaţii înrudite, din punctele de origine până în punctele de consum,

pentru a satisface cerinţele clienţilor în condiţiile obţinerii unui profit.

19

Page 20: Raport Practica.[Conspecte.md]

Principalele funcţii ale logisticii sunt depozitarea şi condiţionarea, managementul

stocurilor, transportul si managementul informaţiilor logistice.

Transportul produselor „Combinatul de Pîine din Bălţi” se efectuiază cu

transport auto cu capacitatea de transportare de 2 tone (GAZ-53)-8 unităţi care asigură

distribuţia locala , 2 Mercedesuri de tonaj mare care sunt puse pe rutele mari, două

gazeli pentru rute suplimentare şi 2 maşini de serviciu reprezintă întregul parc auto a

„Combinatul de Pîine din Bălţi”. O parte buna a distribuţiei se efectuiaza prin clienţi-

intermediari.

Depozitarea produselor se efectuiază intra-uzinal şi este destinată păstrării a

produselor după fabricare. De obicei durează 6-12 ore. Datorită perisabilităţii ridicate a

produselor de panificaţie (termen de păstrare de 3-30 zile) depozitarea ulterioară a

acestora nu are loc.

Stocurile de produse se crează în reţeaua comerţului cu amănuntul, pe rafturi şi în

depozitele sale. Stocul de produse se reînnoieşte în fiecare zi pentru magazinele din

categoria I, din categoria II – 2-3 zile, iar din categoria III – 3-7 zile.

Primirea comenzilor are loc seara, iar pregătirea şi livrarea are loc dimineaţa.

Astfel se realizează principiul livrării exact la timp. De activitatea de primire a

comenzilor şi satisfacerea acestora este responsabil Serviciul Desfacere. Metodele de

primire a comenzilor sunt: prin telefon şi fax, au fost încercări de primire a comenzilor

prin poştă electronică, însă datorită neajungerii frecvente la destinaţie a comenzilor,

această metodă nu este utilizătă.

20

Page 21: Raport Practica.[Conspecte.md]

CONCLUZII

În economia de piaţă modernă, procesul de producţie nu poate fi separat de

politica de distribuţie, ele sunt interdependente şi influenţează reciproc una pe

alta. Pentru ca politica de distribuţie să contribuie efectiv la realizarea scopului

final al activităţii de marketing este necesar să fie fundamentate, elaborate şi

dezvoltate activităţi şi strategii adecvate, referitoare atît la alegerea şi

managementul canalelor de distribuţie, cît şi la distribuţia fizică a bunurilor sau

serviciilor.

De menţionat succesul întreprinderii se datorează la mai mulţi factori, dintre care

unul determinant fiind stabilirea şi impimentarea unei politici de distribuţie adecvate.

Astfel politica de distribuţie a fost axată pe următoarele strategii de distribuţie:

distribuţia produselor prin aparat propriu si intermediari;

strategia distribuţiei extensive;

distribuţia directă, prin canale scurte şi prin canale lungi;

Strategia orientată spre comerţ („push”;)

Strategia controlului total,ridicat şi scăzut.

În domeniul logisticii de marketing S.A. „Combinatul de Pîine din Bălţi” aplică

următoarele strategii:

transportul rutier;

excluderea procesului de depozitare;

în domeniul stocurilor se aplică principiul livrării exact la timp, astfel se

formează stocuri doar în reţeaua comerţului cu amănuntul;

În urma strategiilor aplicate S.A „Combinatul de Pîine din Bălţi” înregistrează rezultate însemnate de cu produse de calitate şi o echipa de succes.

21