50
Cuprins: Introducere........................................ ................................................... .........2 Capitolul 1 : Evoluția si caracteristica generală a întreprinderii…………...4 Capitolul 2: Structura organizatorică a întreprinderii S.A.“Franzeluţa”......8 Capitolul 3 :Sistemul managerial al întreprinderii S.A.”Franzeluţa”……..13 Capitolul 4 :Analiza patrimoniului (activului) întreprinderii S.A.”Franzeluţa”…………………………………………………………...21 Capitolul 5 :Analiza surselor de finanțare a întreprinderii………………..23 Capitolul 6 :Eficiența activității economico- financiare …………………..25 Concluzii şi recomandări………………………………………………...29 Bibliografie………………………………………………………………..30 Anexe 1

Raport La Practica

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport La Practica

Cuprins:

Introducere....................................................................................................2

Capitolul 1 : Evoluția si caracteristica generală a întreprinderii…………...4

Capitolul 2: Structura organizatorică a întreprinderii S.A.“Franzeluţa”......8

Capitolul 3 :Sistemul managerial al întreprinderii S.A.”Franzeluţa”……..13

Capitolul 4 :Analiza patrimoniului (activului) întreprinderii

S.A.”Franzeluţa”…………………………………………………………...21

Capitolul 5 :Analiza surselor de finanţare a întreprinderii………………..23

Capitolul 6 :Eficienţa activităţii economico-financiare …………………..25

Concluzii şi recomandări………………………………………………...29

Bibliografie………………………………………………………………..30

Anexe

1

Page 2: Raport La Practica

Introducere

În baza contractului privind efectuarea practicii de inițiere în

specialitate,studentul practicant Păvăleanu Diana a efectuat practica de

inițiere în specialitate (în continuare ”Practica”) în cadrul

S.A.Franzeluța,str.Sarmisegetusa 30,or.Chișinau,Republica Moldova (în

continuare ”Combinatul de panificație Franzeluța”)

Practica studentului practicant,Păvleanu Diana, s-a desfașurat in perioada 26

februarie-16 martie 2012,sub coordonarea șefei departamentului de personal

S.A.”Franzeluța” Babin Tatiana.

Prezenta dare de seamă descrie principalele faze ale activitații desfășurate

pe durata efectuării practicii de către studentul practicant Păvăleanu Diana.

Planul de activități:

La începutul practicii conducătorul practicii,de comun acord cu studentul

practicant,au stabilit direcțiile de activitate ,pe care ultimul urmează sa

participe pentru a-și dezvolta cunoștințele teoretice și abilitațile practice.În

particular ,s-a convenit asupra următoarelor direcții de activitate:

1. Studierea legislației Republicii Moldova,în contextul anumitor situații,care

trebuie soluționate în cadrul activității curente a studentului practicant și

care ar spori calitatea asistenței financiare acordate clienților;

2. Acordarea asistenței financiare ,expimată prin examinarea documentelor

contabile și a evidenței financiare ale societății,comerciale (inclusiv

contracte,scrisori,afaceri,bilanț contabil,rapoarte financiare,statistice);

3. Analiza financiara a situațiilor financiare legate de aplicarea legislației

Republicii Moldova și oferirea unor soluții financiare optimale;

4. Îmbunătățirea continuă a vocabularului profesional,operarea corectă cu

terminologia financiară și însușirea unui limbaj financiar clar și coerent.

În stabilirea obiectivelor propuse atinse în cadrul practicii s-a ținut cont de

necesitățile propuse de a fi realizate pe termen.Astfel,obiectivele majore

care au fost urmarite sunt prezente în continuare:

Creșterea capacitaților studentului practicant de integrare în activitatea

profesională;

Însușirea principalelor instrumente și metode ale activității profesionale;

Deprinderea tehnicilor de realizare ale activității financiare;

2

Page 3: Raport La Practica

Cunoașterea aspectelor esențiale ale activității financiare;

Prin asimilarea tehnicilor de autocunoaștere,studentul să reușească ca pe

baza cunoștințelor și informațiilor primite să-și pună în evidență calitățile

profesionale;

Pentru atingerea obiectivelor propuse,studentul practicant de comun acord

cu conducătorul practicii ,au apelat la o abordare complexă,în care au fost

cuprinse mai multe metode de realizare a practicii.Metodele folosite au ținut

cont de specificul practicii.Astfel,principalele metode folosite au fost:

simularea,studiul de caz,aplicație individuală,lucrul în echipă.

3

Page 4: Raport La Practica

Capitolul 1

Evoluția și caracteristica generală a întreprinderii S.A.”Franzeluţa”

Denumirea Societații pe acțiuni:Societatea pe acțiuni de tip deschis cu

denumirea de firmă.Societatea pe acțiuni ”Combinatul de pîine Franzeluța

din Chișinau” este un agent economic în formă de societate pe acțiuni de tip

deschis.Din 1 iulie 1991 fabrica de panificație este întreprindere de

arendă ,și de la 15 august 1995 ”Franzeluța” este transformată în societate

pe acțiuni cu proprietate mixtă(52,5% din aporturile de capital reprezintă

contributia de stat) și aprobată în conformitate cu” Legea cu privire la

societațile pe acțiuni” ,”Legea cu privire la antreprenoriat și

întreprinderi”,”Legea cu privire la privatizare”,”Legea cu privire la

Programul de privatizare pentru 1995-1996” și în baza altor acte

legislative ,precum contractul de fondare din 10 august 1995.

Societatea capătă toate drepturile de persoană juridică din momentul

înregistrării ei la Camera Înregistrării de Stat,inclusiv ale celor ce țin de

terenul aferent și este fontată pe un termen nedeterminat.Societatea este

persoană juridică și își desfașoara activitatea în conformitate cu legislația

Republicii Moldova și prezentul Statut.

Sediul Societații:MD 2032,Republica

Moldova,or.Chișinau,str.Sarmisegetusa 30.

Societatea dispune de independent juridică,comercială,financiară și

organizațională.Are denumire,bilanț independent,conturi de

bănci,sigiliu,ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa,marcă

comercială ,etc.

Contacte: Fax: 52-81-65 ,Tel: 55-14-45

Drepturile societații:

de a efectua din numele său tranzacții pe piața internă și cea externă ;

de a procura și de a înstrăina patrimonial în modul stabilit ,inclusiv dreptul

la proprietate industrială ori alte drepturi,ce au valoare estimativă;

de a înființa întreprinderi afiliate și societați dependente,filiale și

reprezentanțe în Republica Moldova și în stăinătate;

de a participa folosind propriul patrimoniu la activitatea altor agenți

economici și a asociaților acestora,inclusiv străini;

de a depune în gaj propriul patrimoniu ,de a prezenta alte garanții;

4

Page 5: Raport La Practica

de a folosi în activitatea sa ,în conformitate cu legislația,diverse categorii de

resurse,inclusiv naturale;

de a deschide conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în

străinătate;

de a determina de sinestătător prețul la producție și tarifele la servicii,dacă

altceva nu este prevăzut în legislație;

de a angaja și a concedia lucrătorii,de a remunera munca lor conform

legislației muncii;

de a participa la relații economice externe ,de a efectua operațiuni valutare

în modul stabilit de legislație;

Pentru asigurarea activitații sale Societatea adoptă regulamente

interne.Filialele și reprezentanțele societații nu sunt persoane juridice și

activează din numele societații în baza regulamentelor aprobate.Relațiile de

muncă în societate sunt reglementate de contractul colectiv de muncă și de

contractele de muncă individuale.

Salarizarea angajaților societații este efectuată în modul stabilit de legislația

muncii.Asigurarea socială și protectia angajaților societații se efectuează în

conformitate cu legislația în vigoare.

Genul de activitate: Scopul creării societații constituie activitatea de

producere a produselor alimentare de primă necesitate,obținerea venitului în

baza acestei activitați.Direcțiile principale de activitate ale societații sunt:

aprovizionarea populației cu produse de panificație;

producerea unei game variate de produse de patiserie;

asigurarea și garantarea calității produselor;

Societatea este în drept să participe de asemenea și la alte activitați de

antreprenoriat care nu contravin legislației Republicii Moldova.Activitațile

cu reglementare de stat speciale sunt exercitate în baza licențelor de

activitate.

Capitalul social

Capitalul social al societății se constituie din suma cotelor bănești și

patrimoniale ale acționarilor în suma totală 37 450 040 (treizeci si șapte

milioane patru sute cinzeci mii patruzeci) lei inclusiv cota statului -19 664

060 lei,constituit din 1 779 826(un milion șapte sute șaptezeci mii opt sute

5

Page 6: Raport La Practica

douazeci și șase) acțiuni ordinare nominative de aceeași clasa și cu prețul

nominal a cîte 20 (douăzeci) lei fiecare,ce sunt înregistrate în registru

acționarilor.

Capitalul social al Societății poate fi modificat pe calea emiterii de noi

acțiuni,măririi sau micșorării costului nominal al acțiunilor ,răscumpărării

acțiunilor proprii cu anularea lor ulterioară și în alt mod stabilit de legislația

în vigoare.

Societatea nu este în drept sa emită acțiuni în scop de acoperire a pierderilor

legate de activitate ei financiar-economică.

Societatea va emite acțiuni în formă de înscriere în contul analitic și va

organiza ținerea registrului acționarilor în modul stabilit de

legislație.Acționarilor li se eliberează certificate cu numărul de acțiuni

deținute.

Orice modificare ulterioară a capitalului social al societății se va efectua la

hotarîrea Adunării Generale a Acționarilor ori a Consiliului de observatori

al Societății în conformitate cu legislația și prezentul statut și va fi valabilă

numai după introducerea modificărilor respective în Statutul Societății și

înregistrarea acestora în ordinea stabilită de lege.Plasare acțiunilor emisiei

suplimentare se efectueaza în modul stabilit de legislație.

În perioada de activitate a societății,a reorganizării și lichidării ei acționarii

nu sunt în drept să ceară restituirea aporturilor lor în capital social pentru

achitarea acțiunilor,în afară de cazurile prevăzute în legislație.

Societatea poate emite orice alte feluri de acțiuni,inclusiv preferențiale,cu

diferite valori nominale,poate contracta împrumuturi de mijloace prin

emiterea obligațiunilor numai după realizarea tuturor acțiunilor emise

anterior.Condițiile emiterii de acțiuni și alte hîrtii de valoare,dividendele şi

înlesnirile suplimentare pe acțiunile noi emise se stabilesc în conformitate

cu legislația în vigoare și Statutul Societății.Asupra deținătorilor de obligații

ale Societății se extind toate privilegiile și restricțiile stabilite pentru ei de

legislația în vigoare.Fiecare deținător de acțiuni poate fi atît deținător de

acțiuni ordinare,cît și de acțiuni preferențiale.

Acționarii Societății nu au dreptul,în perioada de activitate a Societății,să

ceară restituirea drepturilor sale în contul achitării costului acționarilor,decît

6

Page 7: Raport La Practica

înstrăinînd acțiunile în orice formă prevăzută de lege sau în alte

cazuri,prevăzută de legislația în vigoare.

Emiterea,procurarea,realizarea,circulația ulterioară a acțiunilor și a

obligațiilor Societății se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare și

documentelor de constituire a Societății.

Capitalul adițional,este folosit doar pentru a controla capitalul

autorizat.Rezerva de capital este formată din creditele anuale din venitul net

pînă cînd ajung la 15 % din capitalul autorizat.Contribuțiile anuale la

rezerva de capital se stabilesc la 5 % din profitul anual.Contributiile

obligatorii sunt reluate în ordinea enumerată mai sus ,în cazul în care

fondurile de rezervă vor fi cheltuite în întregime sau în parte.

Capitalul de rezervă este plasat în active cu grad mare de lichiditate,asigură

utilizarea lor în orice moment.Capitalul de rezervă este folosit doar în cazul

de insuficiență a profiturilor și fondurilor speciale.Fondurile rezervelor de

capital care urmează să fie modulate pentru a acoperi pierderile sau să

plătească dobînzi.

7

Page 8: Raport La Practica

Capitolul 2:Structura organizatorică a întreprinderii

În structura S.A.”Franzeluța” se include:

Fabrica de pîine nr.1

Fondată în anul 1947,în rezultatul reconstrucției brutăriei private.În anul

1955 s-a dat în exploatare secția de producere a covrigilor și pesmeților.În

prezent,fabrica de pîine dispune de 7 linii în flux cu capacitate de producere

de 118 tone pe zi,două din care sunt destinate fabricării produselor de

covrigărie,precum și de o secție pentru fabricarea produselor de

patiserie.Fabrica se specializează în producerea sortimentului de pîine din

făină de secară,precum și în asortimentul bogat de produse de

covrigărie:covrigi,covrigei,covrigei uscați de diferite mărimi și forme.Pe

lîngă aceasta,aici,din aluat pentru covrigei,se fabrică produse originale sub

formă de coșulețe,cu porumbei sau fără.

Fabrica de pîine nr.2

Dată în exploatare în luna decembrie a anului 1973.Capacitatea de

producere a fabricii de pîine este de 135 tone pe zi.În anul 1975 i s-a

conferit titlul de ”Întreprindere de nivel înalt”,datorită introducerii

schemelor tehnologice avansate de producere.La etapa actuală ,la fabrică

funcționează 6 linii,care asigură un flux neîntrerupt de pîine.În secția de

patiserie a fabricii de pîine se produc chifle mărunte.Fabrica se bazează pe

tehnologiile clasice,verificate în timp,de asemenea se introduc noi

tehnologii,conform cerințelor consumatorilor.

Fabrica de pîine nr.3

Fondată în anul 1980,este alcătuită din secția de panificație și

cofetărie.Secția de panificație este dotată cu 3 linii complex-mecanizate în

flux pentru fabricarea pîinii și 2 linii pentru fabricarea produselor de

patiserie,inclusiv a sortimentelor produse împletite și a produselor cu

destinație dietetică.Secția de cofetarie dispune de utilaj modern și de cadre

calificate pentru fabricarea pînă la 8 tone de produse de cofetărie pe

zi:torturi,prăjituri,rulade,biscuiți ş.a.Aici se pot comanda produse de

cofetărie pentru ceremonii,cu inscripții și prezentări la dorința clientului.

Fabrica de pîine nr.4

A fost întemeiată în anul 1956.După reconstrucție și numeroase

reutilări,fabrica de pîine numără 5 linii complex-mecanizate în flux pentru

8

Page 9: Raport La Practica

fabricarea diverselor produse de panificație.O particularitate distinctivă a

acestei fabrici de pîine este secția de fabricare a produselor din vafe,echipată

cu linii moderne germane ”Nagema”- pentru coacerea foilor crocante din

vafe și ”Jupiter” – pentru fabricarea conurilor și cornetelor din vafe.Secția

produse din vafe lansează peste 40 de denumiri de produse din vafe :

torturi,prăjituri,napolitane,conuri și cornete,care au fost înalt apreciate de

către cumpărători atît pe piata internă,cît și pe cea externă.De asemenea ,aici

se fabrică bomboane și figurine din glazură de ciocolată.

Fabrica de paste făinoase

Dată în exploatare în anul 1975.este înzestrată cu linii tehnologice moderne

a firmelor europene recunoscute ”Buhler”,”Bossano”,”Dominioni”.Pastele

făinoase de tip ”spagheti” și cele tăiate scurt de diverse forme

(cornișoare,tăieței,figurine și macaroane pentru supă),sunt ambalate la

automatele firmei ”Zamboni”,în ambalaj atractiv de peliculă de

polipropilenă și carton.În anul 1985 a fost fondată secția de cofetărie,care

dispune de 2 linii în flux pentru fabricarea turtelor dulci și a biscuiților,cu

capacitatea generală de producere de 1,6 mii tone pe an.În anul 2005 a fost

instalată o linie de fabricare a fursecurilor și o linie de filtrare și îmbuteliere

a apei potabile.La fabrică se produc astfel de concentrate

alimentare,precum: muelsi și 2 tipuri de amestecuri pentru blinii și blinele.

Complexul energetic

În anul 1998 ,pentru prima dată în Republica Moldova a fost organizată

producerea bioxidului de carbon alimentar cu ajutorul utilajului firmei

daneze ”Union”.Bioxidul de carbon se utilizează în diferite domenii:la

gazificarea băuturilor nealcoolice,apei minerale,berii,șampaniei și a

vinurilor spumoase,precum și la executarea lucrărilor de sudare și în alte

ramuri.De asemenea,se fabrică și gheaţă uscată – bioxid de carbon în stare

solidă,folosit în scopuri de congelare.Complexul energetic produce și vapori

de aburi dens uscați,întrebuințați la umectarea cu aburi a produselor de

panificație,în calitate de agent termic și pentru sterilizare.

Ateliere experimentale mecanice

Au fost întemeiate în 1977.Atelierele experimentale mecanice prestează

următoarele servicii: echipează secțiile,desfășoară controale tehnice,reparații

9

Page 10: Raport La Practica

capitale a utilajului,acordă ajutor tehnic,efectuează lucrări de montaj.În

plus,atelierele produc utilaj nestandart.Deseori,în baza comenzilor,fabrică o

gamă largă de agregate și echipament pentru diverse întreprinderi de profil.

Laboratorul central

Laboratorul este acreditat în sistemul național de certificare pentru

competență tehnică și în conformitatea cerințelor ISO 17025:2002.

Specialiștii acestui laborator țin cont de interesele consumatorului –

efectuează încercări de certificare și control periodic al producției

fabricate,precum și a materiei prime folosite pentru producerea

ei,garantînd,astfel,calitatea producției. Aici se elaborează acte normative și

rețete pentru tipurile noi de produse.

Comerțul de firmă

Începînd cu anul 1988,combinatul de panificație deține dreptul de a-și crea

rețeaua comercială proprie.În prezent,în Republică activează 36 puncte

specializate de comerț.Personalul comerțului al firmei ”Franzeluța” oferă

permanent consultații de înaltă calificare în ceea ce privește sortimentul

fabricat la S.A.” Franzeluța”.Tot aici se pot comanda produse de panificație

și cofetărie pentru ceremonii familiare.În acest sortiment se include:

diferite tipuri de pîine (grîu,secară,soiuri de pîine cu adaosuri utile) ,produse

de panificație (brioșe,biscuiți,role),paste (spaghete,lasagna,fidea,tăiței în

formă de articol)

produse de patiserie (plăcinte,prăjituri,cifrele rolls,napolitane),bomboane și

ciocolate,prăjituri,cookie-uri,file,apă potabilă și minerală,alimente de dioxid

de carbon în formă gazoasă și solidă,produse pentru concediu (cadouri de

Crăciun,colecții de Paști și de Crăciun),fast-food (aluat

congelat,cereale,pîine Cvas uscate).

Tehnologii

La întreprindere sunt utilizate tehnologii europene de vîrf,de exemplu,la

paste făinoase- ”Vazzapo”,”ViYeg”,”Bottyush”,la cele producătoare de

dioxid de carbon –”Uniunea”,linie de ambalare ”Zamboni”,soba ”BN-

25”,”BN-50”,”Gostol”,”Bongard”,”Riello”.

Premii

10

Page 11: Raport La Practica

S.A.”Franzeluța”este un participant permanent de importante expoziții

internaționale,regionale și ramurale.Producția a fost prezentată în

Germania,București,Bulgaria,St.Petersburg,Moscova şi Kiev.Ca rezultat al

participării la concursuri de degustare și expoziții,S.A.”Franzeluța” a fost

premiată și medaliată pentru un gust excelent și produse de înaltă

calitate.Deci,în 1999,la Geneva,compania a primit premiul ”International

Gold Star For Quality”,și apoi în 2000 la Madrid ”International Platinum

Star For Quality”,în anul 2001 ”Arch Of Europe For Quality And

Technology Diamond Category”,în anul 2002 și în 2005,combinatul a primit

Premiul Republicii Moldova,pentru realizări în domeniul calitații și în 2003

a primit titlul de ”Marca comercială-2003-Mercuriul de Aur”.

Colaborări,zone aprovizionate

S.A.”Franzeluța” colaborează cu peste 2000 de clienți din Chișinău și

Republică.70% din produse sunt vîndute în Chișinău și 30% în teritoriul

țării.Producția de S.A.”Franzeluța”este apreciată și respectată și în

străinătate.Zonele geografice aprovizionate

sunt:Canada,Germania,Istrael,Statele Unite ale

Americii,Grecia,Franța,Romania,Estonia,Irlanda.Exportul de produse este în

continuă creștere,în 2008,exporturile s-au ridicat la 22,025 mii lei,apoi,în

2009,a crescut la 22,307 mii lei.

Acte de bază

De asemenea ,am studiat documentele de bază care reglementează

funcționarea întreprinderii.Acestea sunt:

Cartea S.A”Franzeluța”

Contractul colectiv de muncă S.A.”Franzeluța”

Codul Muncii (pentru secția cadre)

Monitorul oficial (pentru contabilitate)

Pentru a explora statutul întreprinderii m-am familiarizat cu forma

organizatorico-juridică a întreprinderii în conformitate cu forma de

proprietate:

În 01.07.1991 compania a devenit întreprindere de arendă

În august 1995 compania a devenit societate pe acțiuni de tip deschis

Franzeluța este considerată întreprindere cu capital mixt,așa cum 52.48%

aparțin statului,42.93% -persoanelor fizice, iar 3.96% -Primăriei Chișinău.În

11

Page 12: Raport La Practica

acest moment valoarea nominală pe o acțiune este de 20 de lei,prețul fiind

stabilit în 1995.De gestionarea finanțelor întreprinderii are dreptul doar

directorul general al combinatului.

Directorul general va numi o instanță mai mare,în acest caz,Ministerul

Industriei Alimentare.Pîna în prezent directorul general este domnul

Cojocaru Victor.

12

Page 13: Raport La Practica

Capitolul 3 : Sistemul managerial al S.A.”Franzeluţa”

În cadrul sistemului managerial al S.A.”Franzeluţa”intră urmatoarele

departamente: departamentul de salarizare şi administrare de

personal,organele de conducere,departamentul de marketing,departamentul

de automatizare şi control,departamentul de logistică,departamentul finanţe

şi contabilitate.

I. Departamentul de salarizare şi administrare de personal

Departamentul de salarizare şi administrare de personal este o subdiviziune

structurală independentă.Departamentul este administrat de către Directorul

General.Structura şi personalul departamentului sunt aprobate de către

Directorul General,în funcţie de condiţiile şi caracteristicile de

producţie,precum şi volumul de lucru repartizat la departament.

Sarcinile principale: Remunerarea angajaţilor,îmbunătaţirea continuă a

productivităţii,controlul cheltuielilor de salarizare,utilizarea eficientă a

resurselor umane,reglementarea şi organizarea muncii.

Funcţiile:

1. Dezvoltă:

Materiale de instruire pentru condiţiile de producţie specifice privind

organizarea,reglementare salarială şi gestionarea producţiei;

Proiectul de acord colectiv;

Proiecte a planurilor actuale şi viitoare a forţei de muncă şi a salariilor în

întreprinderile şi birourile combinatului de panificaţie din Chişinău;

Salariile lucrătorilor;

Lista lucrărilor în condiţii periculoase de lucru care să le ofere concedii

plătite suplimentar;

Ordinele de plată si organizarea muncii,în încălcarea disciplinei de muncă;

2. Supraveghează:

În conformitate cu legislaţia muncii,ordine şi reglementările privind

organizarea,reglementarea salariului şi managementului de producţie;

Punerea în aplicare a acordului colectiv;

Stabilirea cu corectitudinea a numelor de profesii de lucru,în conformitate

cu aplicarea unor cote tarifare şi taxe,salarii,bonusuri,alocaţii şi coeficienţii

de salarii;

Corectitudinea de acordare a concediului;

13

Page 14: Raport La Practica

Efectuarea de studii a proceselor de lucru,organizarea şi condiţiile de

muncă,precum şi măsuri de dezvoltare pentru evaluarea şi raţionalizarea de

locuri de muncă şi de reducere a forţei de muncă fizică grea;

3. Organizează,analizează:

Indicatorii de muncă şi a salariilor;

Organizează activitatea privind aplicarea unor cote de producţie din punct

de vedere tehnic,menţinerea locurilor de muncă extinde sfera de măsurare a

lucrului;

Oferă consiliere pentru angajaţii companiilor cu privire la

organizarea,evaluarea managementul producţiei;

Îşi desfaşoară activitatea pentru îmbunătăţirea structurilor de guvernare;

Examinează eficacitatea formelor existente şi a sistemelor de remunerare

materiale şi morale;

Ţine o evidenţă a contravenienţilor a disciplinei de muncă(furtul,vine la

locul de muncă beat,apelul de la poliţie);

4. Ia parte :

La pregătirea planurilor pentru dezvoltarea socială şi punerea în aplicare a

activitaţilor de consolidare a discilinei de muncă,reduce cifra de

afaceri,creşterea controlului asupra utilizării timpului de lucru,punerea în

aplicare a regulamentelor interne;

La elaborarea de note explicative la raportul anual;

În domeniile care ţin de competenţa departamentului pentru luarea în

considereare a proiectelor de extindere şi renovare a planurilor de dezvoltare

de proiect pentru introducerea de noi tehnologii (tehnologia

avansată,mecanizarea,automatizarea producţiei,procese tehnologice,precum

şi certificarea echipamentelor);

Drepturile:

Să obţină de la unităţile relevante materiale necesare pentru

organizarea,reglementarea,salarizarea şi managementul de

producţie;informaţii privind activităţile în curs de desfăşurare în acest

domeniu,precum şi pentru a realiza cercetări de departamente în chestiuni

referitoare la competenţa departamentului;

Să sugereze selectarea,plasarea şi reconversia profesională a lucrătorilor

care sunt implicaţi în organizarea ,reglementare şi salarizare;

14

Page 15: Raport La Practica

Să prezinte Directorului General propunerile privind promovarea

lucrătorilor pentru participarea lor activă la punerea în aplicare a măsurilor

menite să îmbunătăţească organizarea,reglementarea,salarizarea şi

management de producţie sau de a impune sancţiuni acelor lucrători care a

încălcat anumite reguli ale organizaţiei;

Să suspende ordinile şi instrucţiunile şefilor de departamente,spre deosebire

de legislaţia muncii,regulamentele şi instrucţiunile de decrete şi ordinea în

ceea ce priveşte organizarea ,reglementarea,salarizarea şi managementul de

producţie;

Să convoace reuniuni pentru a discuta problemele de

organizare,reglementare,salarizare şi gestionare a producţiei;

Responsabilităţi:

Să folosească fondul de salarizare conform combinatului de panificaţie din

Chişinău;

Să dezvolte şi să revizuiască în timp util normele de lucru;

Să respecte reglementările existente privind evaluarea,salarizarea şi

legislaţia muncii;

Să pregătească şi să prezinte rapoartele la timp;

II. Organele de conducere ale S.A.”Franzeluţa

Adunarea generală a acționarilor- organ suprem de conducere,autorizat să

ia decizii cu privire la toate aspectele,în limitele stabilite de lege și statut.

Consiliul de observatori- este organul colectiv de conducere ales,care

reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale în

limitele atribuțiilor sale.Consiliul de observatori exercită conducerea

generală și controlul activității Societații.Competența,componența

numerică,modul înființării și activității Consiliului de observatori al

Societății se stabilesc de legislație.Prezentul Statut și Regulamentul privind

Consiliul de observatori al Societății,care se aprobă de Adunarea generală a

acționarilor.Consiliul de observatori al Societății este subordonat Adunării

generale a acționarilor.

Organul executiv -directorul general- organul executiv dirijează,din numele

Societății,activitatea curentă a acesteia,cu excepția chestiunilor ce țin de

15

Page 16: Raport La Practica

competența Adunarii generale a acționarilor sau Consiliul de observatori al

Societății.Atribuțiile se stabilesc de legislație și prezentul Statut.

Comisia de cenzori – supraveghează activitațile financiare și economice ale

Societății,se subordonează numai Adunării generale a

acționarilor.Competența Comisiei de cenzori,componența ei numerică și

modul de înființare și activitate se stabilește potrivit legislației,prezentului

statut și Regulamentului cu privire la Comisia de Cenzori a Societății,care se

aprobă de către Adunarea generală a acţionarilor.

Guvernul personalului de panificaţie se compune din 18 departamente şi

unitaţi în valoare totală de 185 de persoane.Sarcina principală de formare a

structurii de gestionare necesită o structură adecvată pentru organizarea

obiectivelor pe care aceasta urmăreşte să pună în aplicare.

Bunăstarea şi dezvoltarea completă a tuturor membrilor societăţii determină

cel puţin două scopuri la orice activitate de panificaţie: satisfacerea

necesităţilor populaţiei cu produse,maximizarea beneficiilor economice

pentru dezvoltarea întreprinderii.

Între aceste obiective există e contradicţie,pentru că realizarea lor nu poate

avea loc în acelaşi timp şi prevelează unul pe altul.Eliminarea acestor

contradicţii apărute pot avea loc prin crearea personalului de conducere,care

include toate brutăriile din oraş.

Conducerea ar trebui să asigure:

Atingerea unui număr mare de productivitate,la costuri minime de fonduri

pentru desfăşurarea activităţii administrative;

Funcţionarea fiabilă a controlului,care elimină erorile aliatorii în

informaţiile eficiente deciziilor sale;

În raţionalizarea muncii administrative este esenţială pentru divizarea şi

cooperarea muncii,o soluţie care să se efectueze în două direcţii.

Prima direcţie este bazată pe munca în ştiintă a angajaţilor ,fiind divizată pe

funcţii şi definirea unei structuri de gestionare raţională.

A doua direcţie asigură o clară divizare a sarcinilor pentru angajaţii din

management,concretizarea finală a drepturilor lor şi obligaţiilor,realizarea

de coeziune şi colaborare în activitatea lor.

16

Page 17: Raport La Practica

Divizarea muncii în rîndul lucrătorilor din departamente sunt reglementate

de fişele de post ale angajaţilor de conducere.

III. Departamentul de marketing

Departamentul este o subdiviziune al S.A.”Franzeluţa”.Lucrul acestui

departament este direcţionat spre acordare de asistenţă practică pentru

membrii companiei pentru a rezolva întrebările referitor la asigurarea

procesului de lansare a producţiei,condiţiile cele mai eficiente de

vinzare,tranzactiile profitabile.Activităţile acestui departament sunt

controlate de către întreprindere.

Principalele funcţii de marketing ale companiei:

Elaborarea şi analiza informaţiei despre cumpărătorii produselor de

panificaţie;

Analiza informaţiei despre concurenţii cheie,atît indicatori cantitativi,cît şi

calitativi de producţie realizate de concurenţi;

Studiul indicatorilor cantitativi şi calitativi a produselor de panificaţie

principali şi gradul de consum;

Analiza pieţii interne şi externe;

Studiul de stabilire a preţurilor în Moldova şi peste hotare;

Căutare de rezerve,pentru a reduce costul la produsele competitive:

Achiziţionare de materii prime mai ieftine;

Calculul şi înregistrarea unui credit comercial;

Încheierea contractelor şi monitorizarea utilizării acestora;

Elaborarea unor planuri strategice ale întreprinderii în ceea ce priveşte

activităţile de marketing;

Promovarea vînzărilor de produse care vor facilita stabilirea unor relatii

comerciale pe termen lung;

Să participe la dezvoltarea unui program a companiei:în

producţie,reconstrucţia şi dezvoltarea de noi produse;

Dezvoltarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de marketing;

Elaborarea şi implimentarea planurilor pentru activităţi

promoţionale;organizarea şi participarea la expoziţii,tîrguri,prezentări şi alte

evenimente,inclusiv internaţionale;

Organizarea schimbului de experienţă în ceea ce priveşte activităţile de

marketing cu alte întreprinderi şi companii din Moldova şi din străinătate;

17

Page 18: Raport La Practica

Determinarea nevoii de materii prime necesare de panificaţie pentru un

an,trimestru,lună;

Căutarea de furnizori de materii prime şi încheierea unor contracte cu

furnizorii;

Controlul de primirea la timp a materiilor prime;

Asigurarea cu informaţii referitoare la marketingul întreprinderii,a

conducerii şi a specialiştilor întreprinderii;

Asigurarea financiară şi economică a intereselor combinatului de panificaţie

în cadrul contractelor încheiate;

Aducerea la cunoştinţă a specialiştilor combinatului de panificaţie cu

elementele de bază ale activităţilor de marketing;

IV. Departamentul de automatizare şi control

Este o subdiviziune structurală independentă a combinatului de panificaţie

din oraşul Chişinău.Constă din :

Şef de departament;

Şef adjunct;

Inginer-programator;

Inginer electronist-service;

Electrician;

Operator calculator;

Departamentul în activitatea sa este ghidat de:

1.Regulamentul Băncii Naţionale- Harta Băncii,reguli,regulamente interne

şi alte acte locale ale Băncii;

2.Norme şi reglementări de securitate şi sănătatea muncii;

3.Informaţii referitoare la istoria fondării DAC;

Functiile departamentului includ:

1.Asigurarea în dezvoltarea bazei tehnice a DAC.Colectarea şi furnizarea de

informaţii necesare dezvoltării DAC pentru menţinere.

2.Împreună cu alte divizii structurale se dezvoltă şi se furnizează necesara

documentaţie metodică,învăţarea personalului în operare a DAC,crează o

bază de date informatice integrate.

Calculatoarele electronice (PC) sunt utilizate pentru prelucrarea datelor în

mai multe sectoare de afaceri,organizarea şi planificarea

contabilităţii,salarizarea,elaborarea şi raportarea costurilor,stabilirea

18

Page 19: Raport La Practica

programului de lucru,etc.Principalul element în schema generală a DAC-

pîinea este segmentată „Formarea contractelor” şi „Controlul cererii”.La

încheierea contractelor serviciul financiar al întreprinderii verifică nivelul de

solvabilitate,existenţa sa juridică în cazul persoanelor juridice.După

încheierea contractelor şi primirea de cereri cu ajutorul calculatorului se

formează şi se transferă comanda la producţie,planul graficului de transport

a producţiei,comenzile pe tipuri de ambalaje.Aceasta este urmată de

formarea gamei de producţie,producţie propriu-zisă,transportarea produselor

finite în depozit.Din depozit sunt eliberate produsele ce controlează

executarea cererii.După care clienţii întreprinderii execută plăţile pentru

produsele primite prin intermediul băncilor ce servesc întreprinderii

„Franzeluţa”.Aplicarea completă a tehnicii de calcul şi a metodelor optime

de planificare economico-matematice are ca rol îmbunătăţirea flexibilităţii

de gestionare a combinatului de panificaţie.

V. Departamentul de logistică

Departamentul de logistică coordonează lanţul : aprovizionare,gestiune şi

livrare; asigurînd astfel livrarea comenzilor într-un interval

optim.Departamentul de aprovizionare este responsabil de obţinerea

materialelor şi a componentelor necesare,de calitate şi în cantitatea necesară

şi cu cele mai mici costuri posibile.Unul dintre obiectivele principale ale

departamentului este accelerarea aprovizionării de resurse

materiale,îmbunătăţirea spaţiului de depozitare.De asemenea departamentul

de logistică încheie contracte cu furnizorii de materii prime din numele

conducerii de panificaţie.

VI. Departamentul finanţe şi contabilitate

Acest departament este o unitate structurală independentă,care este condus

de către contabilul-şef.Structura şi personalul din departamentul de finanţe

şi contabilitate sunt aprobate de către managerul general,în funcţie de

condiţiile şi caracteristicile de producţie,precum şi volumul de lucru

repartizat în departament.

Departamentul finanţe şi contabilitate în conformitate cu sarcinile de bază:

1) Duce o evidenţă contabilă şi corectă a fondurilor combinatului de

panificaţie;

2) Asigură corectitudine în calcul a costurilor materiilor prime primite;

19

Page 20: Raport La Practica

3) Are loc la timp transferurile taxelor de stat,deducerea plaţilor şi a altor

venituri la bugetul de stat,rambursarea creditelor oferite de către bănci;

4) Organizează inventarierea ,relevă rezultatele inventarierei care a avut loc la

depozit,în atelierele de lucru,departamente,verifică activele fixe şi capitalul

de lucru;

5) Determină obiectivele financiare pe termen scurt,mediu şi lung;

6) Analizează perspectivele financiare ale proiectelor dezvoltate de companie;

7) Implimentează politica de control financiar;

8) Întocmeşte rapoartele financiare;

9) Asigură concordanţa rapoartelor financiare cu standartele de contabilitate;

10) Întocmeşte analiza financiară pentru fiecare ramură de activitate;

Dupa familiarizarea cu dispoziţiile departamentului finanţe-contabilitate mi

s-a dat o declaraţie de mai mulţi ani,la care am efectuat o analiză a dinamicii

unor indicatori cheie economici.Orice afacere care doreşte să dezvolte o

economie de piaţă ar trebui să fie în măsură să evalueze corect nivelul lor de

dezvoltare economică şi identificarea rezervelor pentru a îmbunătăţi

eficienţa de producţie care se poate face cu analiza economică a activităţii

industriale şi economice.

20

Page 21: Raport La Practica

Capitolul 4 : Analiza patrimoniului (activului) întreprinderii

Pentru a face o analiza asupra dinamicii valorii şi structurii activelor

întreprinderii elaborăm următorul tabel:

Tabel 1”Analiza activului întreprinderii S.A.”Franzeluţa””,mii lei

Indicatori 2009 ∑ 2009

%

2010 ∑ 2010

%

Abaterea Absolută Ritmul Creşterii

2010/2009

2010/2009

%

2010/2009

2010/2009

%

1.Active pe

termen lung

193 864

158

60,80 182 455

841

56,00 -11 408 317 -4,80 -5,88 -7,89

1.1Active

nemateriale

961 011 0,50 921 819 0,28 -39 192 -0,22 -4,07 -44,00

1.2 Active

materiale pe

termen lung

191 267

945

59,80 179 898

017

55,21 -11 369 928 -4,59 -5,94 -7,67

1.3 Active

finanicare pe

termen lung

1 635 202 0,50 1 636

005

0,51 +803 +0,01 +0,04 +2,00

2.Active

curente

125 220

757

39,20 143 339

298

44,00 +18 118

541

+4.80 +14,46 +12,24

2.1 Stocuri

de mărfuri şi

materiale

65 896 333 20,71 62 613

210

19,22 -3 283 123 -1,49 -4,98 -7,19

2.2 Creanţe

pe termen

scurt

21 168 675 8,30 37 159

499

11,40 +15 990

824

+3,10 +75,54 +37,34

2.3 Investiţii

pe termen

scurt

2.4 Mijloace

băneşti

32 257 121 10,00 42 588

651

13,07 +10 331

530

+3,07 +36,25 +30,70

2.5 Alte

active

curente

571 388 0,19 977 938 0,31 +406 010 +0,12 +71,15 +63,15

Total

activ(1+2)

319 084

915

100 325 795

139

100 +6 710 224 0 +2,10 0

Sursa: Elaborat de autor în baza bilanţilui contabil pe anii 2009-2010.

21

Page 22: Raport La Practica

În urma analizei asupra dinamicii şi structurii patrimoniului în anul 2010

faţă de 2009 am făcut următoarea concluzie: Totalul de active al

întreprinderii S.A.”Franzeluţa” în 2010 faţă de 2009 a înregistrat o creştere

cu 6 710 224 lei.Aceasta s-a datorat influenţei pozitive a activelor

curente,care s-au majorat cu 18 118 541 lei.Ceea ce a dus la obţinerea unei

valori pozitive a activelor curente reprezintă creşterea creanţelor pe termen

scurt cu 15 990 824 lei;a mijloacelor băneşti cu 10 331 530 lei şi a altor

mijloace curente cu 406 010 lei.Ponderea activelor curente în totalul de activ

înregistrează o cifră destul de semnificativă(≈44 %),ceea ce înseamnă ca

întreprinderea utilizează eficient patrimoniul său.Micşorarea stocurilor de

mărfuri şi materiale este un semnal pozitiv pentru întreprindere,deoarece

aceasta denotă faptul că întreprinderea poate să-şi realizeze producţia

proprie.Tot odata creşterea creanţelor se impune ca fiind un fenomen

nefavorabil ,deoarece prin creşterea numărului de creditori,întreprinderea işi

poate valorifica întregul potenţial de care dispune.

Activele pe termen lung au înregistrat o diminuare în 2010 faţă de 2009 cu

11 408 317 lei.Ponderea cea mai mare din totalul activelor pe termen lung o

reprezintă activele materiale pe termen lung ,52,21%.Micşorarea acestora se

datorează uzurii activelor materiale.Întreprinderea deţine utilaje vechi şi nu

are capacitatea financiară necesară de a le reînoi.Acest factor negativ

afectează grav capacitatea de producere a întreprinderii.

22

Page 23: Raport La Practica

Capitolul 5 : Analiza surselor de finanţare

Tabel2 „Analiza surselor de finanţare ale întreprinderii S.A.”Franzeluţa””,mii lei

Indicatori 2009 2009 2010 2010 Abaterea Absolută Ritmul Creşterii

∑ % ∑ % 2010/2009

2010/2009

%

2010/2009

2010/2009

%

1.Capital

propriu total

274 167

420

85,96 278 501

019

85,30 +4 333 599 - 0,66 +1,58 -0,76

1.1 Capital

statutar

37 450

040

11,75 37 450 040 11,50 0 -11,75 0 -2,12

1.2 Rezerve 203 331

268

63,75 236 617

222

72,62 +33 285

954

+8,87 +16,37 +13,91

1.3 Profit

nerepartizat

33 386

112

10,46 4 433 757 1,36 -28 952 355 -9,1 -86,71 -86,99

2.Datorii pe

termen lung

6 959

946

2,18 5 588 967 1,70 -1 370 979 -0,48 -19,69 -17,43

2.1 Datorii

financiare pe

termen lung

2.2 Datorii

calculate pe

termen lung

6 959

946

2,18 5 588 967 1,80 -1 370 979 -0,48 -19,69 -17,43

3.Datorii pe

termen scurt

37 798

997

11,86 41 545 798 13,00 +3 746 801 +1,14 +9,91 +9,61

3.1 Datorii

financiare pe

termen scurt

3.2 Datorii

comerciale pe

termen scurt

27 026

108

8,48 30 801 064 9,43 +3 774 956 +0,95 +13,96 +11,20

3.3 Datorii

calculate pe

termen scurt

10 772

889

3,38 10 744 734 3,29 +28 155 -0,09 -0,26 -2,66

Total pasiv

(1+2+3)

318 926

363

100 325 795

139

100 +6 868 776 0 +2,15 0

Sursa:Elaborat de autor în baza bilanţului contabil pe anii 2009-2010

23

Page 24: Raport La Practica

Din tabelul prezentat mai sus putem constata că întreprinderea

S.A”Franzeluţa” dispune de capital propriu într-o pondere de 85,30% în

anul de gestiune din totalul de pasiv.Aceasta ne confirmă că întreprinderea

are o situaţie financiară stabilă,alimentîndu-se din sursele proprii( şi anume

din rezervele sale).Riscul financiar fiind stabilit la nivel minim,deoarece

întreprinderea nu are datorii.Şi probabilitatea de a da faliment nu există.

O analiză mai detaliată a capitalului propriu atestă faptul că în componenţa

lui elementul cel mai valoros sunt rezervele,cota acestora fiind de 72,62%

din totalul surselor proprii de finanţare în anul de gestiune curent,sau cu

8,87% mai mult faţă de anul de gestiune precedent.

Creşterea datoriilor pe termen scurt nu este un factor ce ar alerta situaţia

întreprinderii,întrucît acestea reprezintă datoriile faţă de furnizori,care sunt

achitate pînă la un termen stabilit.

Însă datoriile pe termen lung înregistrează o descreştere ,ceea ce ne spune că

întreprinderea se alimentează din credite într-o pondere mică de

≈1,70%.Întreprinderea avînd rezerve proprii,ce constituie 72,62% în anul de

gestiune curent,nu mai are nevoie de a se îndatora.

24

Page 25: Raport La Practica

Capitolul 6: Eficienţa activităţii economico-financiare

Rentabilitatea este definită sintetic ca fiind capacitatea întreprinderii de a

realiza profit,necesar atît dezvoltării,cît şi remunerării capitalurilor.Analiza

rentabilităţii se realizează pe baza „contului de profit sau pierdere” ,care

arată modul în care s-a ajuns la o anumită stare patrimonială finală,care au

fost fluxurile de venituri şi cheltuieli.

Exprimarea relativă a nivelului rentabilităţii ,completează diagnosticul prin

capacitatea informaţională a indicatorilor respectivi.

În elaborarea diagnosticului firmei,ratele de rentabilitate permit efectuarea

de comparaţii în spaţiu,precum şi faţă de anumite norme sau standarte

elaborate şi acceptate de organismele de specialitate.În funcţie de elementele

luate în calcul,teoria şi practica economică operează cu mai multe forme de

exprimare a rentabilităţii.

În economia de piaţă profitul constituie raţiunea de a fi a unei

întreprinderi.Rentabilitatea reflectă capacitatea întreprinderii de a produce

profit,sintetizînd întreaga activitate economică a întreprinderii şi prezentînd-

o.Eficienţa activităţii economico-financiare se caracterizează prin indicatorii

rezultatelor financiare şi rentabilităţii,care sunt reprezentaţi în tabelul de mai

jos:

Tabel 3 „ Rezultatele financiare ale întreprinderii S.A.”Franzeluţa””, (mii,lei)

Indicatori 2009 2010 Abaterea absolută Ritmul creşterii

2010/2009 2010/2009

1.Profit brut 99 188 865 61 816 293 -37 372 572 -37,67

2.Rezultatul din activitatea

operaţională

34 469 123 4 054 699 -30 414 424 -88,23

3.Rezultatul din activitatea

de investiţii

(17 230) 47 783 +65 013 +177,32

4.Rezultatul din activitatea

financiară

22 324 1 651 337 +1 629 013 +7297,13

5.Rezultatul din activitatea

economico-financiară

34 474 217 5 753 819 -28 720 398 -83,30

6.Rezultatul excepţional (1 001 277) (1 290 791) +289 514 +28,91

7.Profitul(pierderea)perioade

i de gestiune pînă la

impozitare

33 472 940 4 463 028 -29 099 912 -86,66

8.Profitul net(pierderea netă) 33 472 940 4 463 028 -29 099 912 -86,66

Sursa:Elaborat de autor în baza raportului de profit şi pierdere pe anii 2009-2010

25

Page 26: Raport La Practica

Analizind tabelul de mai sus facem următoarele concluzii:

o Observăm o micşorare a profitului brut în 2010 faţă de 2009 cu 37 372 572

lei, sau 37,67%.Dupa cum ştim, profitul brut reprezintă rezultatul obţinut de

întreprindere în urma vînzării producţiei.Creşterea venitului din vînzări într-

un ritm superior creşterii costului vînzărilor reprezintă principala condiţie de

asigurare a eficienţei activităţii de producţie.Şi,deci ceaa ce a dus la

micşorarea profitului brut a fost creşterea costului vînzărilor,ce s-a majorat

în 2010 faţă de 2009 cu 39 991 846 lei,pe cînd venitul din vînzari s-a mărit

doar cu 2 619 273 lei în 2010 faţă de 2009.Acest venit neacoperind costul.

o Rezultatul din activitatea operaţională înregistrează o diminuare cu 30 414

424,sau o diminuare cu 88,23%,în 2010 faţă de 2009.Atît în 2009,cît şi în

2010 veniturile întreprinderii încasate din activitatea operaţională depăşeşte

cheltuielile generate de activitatea de producţie şi comercializare a bunurilor

şi serviciilor şi a celor de gestiune.Însă ceea ce a dus la diminuarea

rezultatului din activitatea operaţională a fost diferenţa mare dintre venit şi

cheltuieli anume în 2009 .În 2009 se înregistrează o diferenţă de 34 469 122

lei( venit total=121 119 856 ; cheltuieli totale=86 650 734),pe cînd în 2010

diferenţa este de 4 054 705 (venit total=88 814 925; cheltuieli totale=84 760

220).Veniturile încasate din activitatea operaţională scad foarte mult în

2010.

o La fel şi diminuarea rezultatului activităţii economico-financiare se

datorează scăderii veniturilor întreprinderii,înregistrînd o micşorare cu

83,30% în 2010 faţă de 2009.

o Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare se obţine prin însumarea

rezultatelor ce provin din cele patru activităţi ale

întreprinderii:operaţională,investiţională,financiară şi excepţională.În 2010

profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare este de 4 463 028 lei,pe

cînd în 2009 – 33 472 940 lei,înregistrînd o descreştere de 86,66%.De aici

rezultă şi profitul net cu aceleaşi valori.Întreprinderea obţine profit, însa

foarte mic în comparaţie cu anul 2009,astfel micşorîndu-se fondul de

remunerare a acţionarilor,fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare

economică a întreprinderii.

26

Page 27: Raport La Practica

În continuare analizăm nivelul eficienţei economice a întreprinderii cu

ajutorul indicatorilor rentabilităţii.La indicatorii rentabilităţii activităţii

economico-financiare se referă : rentabilitatea vînzărilor,rentabilitatea

economică (activelor),rentabilitatea capitalului permanent şi rentabilitatea

financiară.

Rentabilitatea vînzărilor(Rv) caracterizează capacitatea întreprinderii de a

obţine profit în urma desfacerii.

Rvv= Profit brutValoareamediea venitul dinv î nz ă ri

∗100 %

2009: R vv= 99188865560 078 835,5

∗100 %=17,70

2010: R vv= 61816 293540 288 961,5

∗100 %=11,44

Rentabilitatea economică(Re) arată cîţi bănuţi profit sau pierdere obţine

întreprinderea de la fiecare leu investit în activitatea acesteia,indiferent de

sursele provinienţei acestui leu(atît proprii cît şi împrumutate)

Rec=Profit perioadeide gestiune p î nă laimpozitareValoareamedie a activului

∗100 %

2009: Rec= 33 472940308 001 300

∗100 %=10,86

2010: Rec= 4 463 028322 440 027

∗100 %=1,38

Rentabilitatea financiară (R fin)caracterizează eficienţa utilizării

capitalului propriu.Acesta arată cîţi bănuţi profit sau pierdere obţine

întreprinderea de la fiecare leu investit în capitalul propriu al societăţii.

R fin= Profit netValoarea mediea capitalului propriu

∗100 %

2009: R fin= 33 472940257 770257,5

∗100 %=12,98

2010: R fin= 4 463 028276 493 173

∗100 %=1,61

Rezultatele calculării rentabilităţii activităţii economico-financiare vor fi

prezentate în tabela următoare în baza datelor din raportul financiar.

Tabel 4 ”Principalele rate de rentabilitate ale întreprinderii S.A.”Franzeluţa””

Indicatori 2009 2010 Norma Devierea absolută Ritmul

creşterii

27

Page 28: Raport La Practica

Rentabilitatea

vînzărilor

17,70 11,40 ≥20 -6,30 -35,59

Rentabilitatea

economică

10,86 1,38 ≥10 -9,48 -87,29

Rentabilitatea

financiară

12,98 1,61 ≥15 -11,37 -87,59

Date iniţiale pentru analiza ratelor de rentabilitate

Rata rentabilităţii vînzărilor indică profitul ce se obţine la un leu de

vînzări.Facînd o analiză asupra tabelelor de mai sus observăm că

rentabilitatea vînzărilor a întreprinderii S.A.”Franzeluţa” în 2010

înregistrează o deviere de -6,30% faţă de 2009,ceea ce reprezintă o situaţie

nefavorabilă pentru întreprindere,stabilindu-se pe o poziţie instabilă pe

piaţa faţă de concurenţi.

Şi rentabilitatea economică, la fel ,a scăzut faţă de 2009 cu 87,29%.În 2009

întreprinderea obţine de la un leu investit 10,85 bani,pe cînd în 2010 obţine

doar 1,38 bani,ştiind că nivelul mediu pe ramură a rentabilităţii economice

este de ≥10.Factorul care a dus la aşa o mare diminuare a rentabilităţii

economice a fost vînzarea producţiei în cantităţi foarte mici,ceea ce

constituie o problemă managerială fundamentală ce influenţează negativ

activitatea pe viitor a întreprinderii.

Făcînd o analiză şi asupra rentabilităţii financiare a întreprinderii aceasta

înregistrează în 2009-12,98% şi 2010 -4,61%,nesatisfăcînd mediei pe

ramură,care este în normă de ≥15%.Rentabilitatea financiară refectă scopul

final al acţionarilor,exprimat prin rate de remunerare a investiţiei de capital

28

Indicatori 2009 2010 Devierea

absolută

Ritmul

creşterii

Valoarea medie a

veniturilor din vînzări

560 078 835,5 540 288 961,5-19 789 874 -3,53

Valoarea medie a

capitalului propriu

257 770 257,5 276 493 173 +18 722 915,5 +7,26

Valoarea medie a

patrimoniului

308 001 300 322 440 027 +14 438 727 +4,68

Profit brut 99 188 865 61 816 293 -37 372 572 -37,67

Profit pînă la impozitare 33 472 940 4 463 028 -29 009 912 -86,66

Profit net 33 472 940 4 463 028 -29 009 912 -86,66

Page 29: Raport La Practica

făcută de aceştia în procurarea acţiunilor întreprinderii sau a reînvestirii

totale sau parţiale a profitului ce le revin pe drept.Rentabilitatea financiară

descreşte,ceea ce nu este o situaţie optimă pentru întreprindere,deoarece

corelaţia de eficienţă dintre efortul necesar şi efectul economic scontat nu a

fost respectată.

Concluzii şi recomandări:

În prezentul raport efectuat în cadrul practicii de iniţiere la S.A.”Franzeluţa”

au fost examinate toate compartimentele posibile conform programei.În

urma studierii detaliate a întreprinderii,a genurilor de activitate,a modului de

organizare a finanţelor întreprinderii pot sa menţionez că întreprinderea nu

are doar scopul de a deţine venit,ci şi de a satisface în principal necesităţile

consumatorului,în ceea ce priveşte produsele de panificaţie.Situaţia

financiară indică starea „de sănătate” –bună sau rea- a entităţii,fiind de

multe ori aflate sub influenţa oportunităţii şi riscurilor oferite în mediul în

care există.Ambianţa conjuncturală nu e totdeauna un factor pozitiv de

influenţă şi adeseori,mai ales în ultimii ani,se manifestă o scădere a PIB-ului

în Republica Moldova şi în rezultat a dus la scăderea cererii la

întreprinderea analizată şi în consecinţă la diminuarea vînzarilor.

Dar în afară de acest lucru ,S.A.”Franzeluţa”are propriile sale cauze din

interiorul său care-i determină deficienţile stării sale financiare ,cum ar

fi,lipsa utilajelor noi,performante.Aceasta e problema primordială a

întreprinderii,determinînd în consecinţă:

Diminuarea vînzărilor;

Scăderea profitului în proporţii foarte mari;

Apariţia unor tensiuni sociale între angajat şi angajator,deoarece angajaţii nu

sunt suficient motivaţi;

S.A.”Franzeluţa” este o entitate mare,din punct de vedere a

lucrătorilor.Însă,specificul activităţii este că ea necesită mulţi oameni,în

primul rînd,pentru producţie,pentru distribuţie şi pentru

comercializare,menţionînd că întreprinderea are propriile sale magazine

specializate.

Evident că o firmă atît de mare are nevoie de mulţi contabili,specialişti în

finanţe,manageri etc. şi în final de formarea mai multor cadre cu

29

Page 30: Raport La Practica

specializare specifică.În acestă privinţă,S.A.”Franzeluţa” ocupă un loc

măreţ,avînd un personal bine instruit.

Întreprinderea deţine şi puncte forte,cum ar fi:

Automatizarea evidenţei în toate sectoarele entităţii,astfel mărinde-se

eficacitatea lucrului contabilului;

Sortiment larg de produse;

Preţuri favorabile;

Folosirea transportului propriu,astfel avînd mai puţine cheltuieli;

Utilizarea raţională a creditelor şi rambursarea lor în termenii

stabiliţi,ceea ce duce la obţinerea încrederii partenerilor de afaceri;

Oricum,însă întreprinderea nu are o activitate prea rentabilă în ultimii

ani.Întreprinderea nu are capacitate suficientă de a realiza profit

net.Pentru a-şi spori profitul net aş sugera de a optimiza activităţile

organizării interne,gestiunii stocurilor,gestiunii comerciale.

Din cauză că rentabilitatea întreprinderii analizate e scăzută,aceasta nu-

şi permite reînnoirea şi creşterea activelor sale într-o perioadă scurtă,de

aceea e nevoie de a mări volumul vînzarilor şi în consecinţă profitul.

Însă nu putem mări oferta dacă cerera e în scădere.Trebuie să menţinem

un echilibru între cerere şi ofertă, pentru a avea o activitate cît de cît

profitabilă.În concluzie aş spune că consumatorii nu sunt suficient

motivaţi.De aceea aş propune să motivăm consumatorii prin:

Creşterea calităţii produselor;

Promovarea produselor;

Efectuarea spoturilor publicitare etc;

În general,întreprinderea are potenţial de dezvoltare şi combatere a

greutăţilor ivite în ultimii ani,deoarece dispune de profesionişti în

domeniu,care vor lua măsuri la nivel de combatere a problemei în cauză.

Bibliografie:

1.Nadejda Botnari,Finanţele întreprinderii,ASEM 2008;

2.Legea cu privire la Societatea poe Acţiuni N 1134-XIII, 2 aprilie 1997;

3.Rapoartele financiare a întreprinderii pe anii 2009-2010;

30

Page 31: Raport La Practica

31