49
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Facultatea Informatică şi Inginerie Specialitatea Calculatoare și rețele APROBAT Şef de catedră TIC: __________________________ "____" _______________ 20 __ Raport la practica de inițiere Locul stagiului de practică: IFS DAF Botanica Durata: 22.04.2013 - 17.05.2013 Studenta: CR-1121, an. II, f/r Erhan Lucia .............................. (Grupa) (Nume, Prenume) (Semnătura) Coordonator ULIM: Prodecanul Facultății Informatică și Inginerie Mititelu Vitalie .............................. (Funcția) (Nume, Prenume) (Semnătura) Coordonator IFS DAF Botanica: Şeful secției

Raport Practica Initiere

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport Practica Initiere

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică şi Inginerie

Specialitatea Calculatoare și rețele

APROBAT

Şef de catedră TIC:

__________________________

"____" _______________ 20 __

Raportla practica de inițiere

Locul stagiului de practică: IFS DAF Botanica

Durata: 22.04.2013 - 17.05.2013

Studenta:

CR-1121, an. II, f/r Erhan Lucia .............................. (Grupa) (Nume, Prenume) (Semnătura)

Coordonator ULIM:

Prodecanul Facultății Informatică și Inginerie Mititelu Vitalie .............................. (Funcția) (Nume, Prenume) (Semnătura)

Coordonator IFS DAF Botanica:

Şeful secţiei Pereteatco Natalia .............................. (Funcția) (Nume, Prenume) (Semnătura)

Chişinău 2013

Page 2: Raport Practica Initiere

CUPRINS:

Rezumat ................................................................................................................................ 3

Introducerea .......................................................................................................................... 4

Capitolul 1. Caracteristica generală a întreprinderii ............................................................ 5

1.1. Organizarea întreprinderii........................................................................................... 6

1.2. Activități recente a administrației IFS........................................................................ 7

Capitolul 2. Analiza activităţii întreprinderii ..................................................................... 11

2.1. Automatizarea datelor fiscale .................................................................................. 12

2.2. Sistemul infosmaţional al activităţii administrării fiscale........................................ 13

2.3. Sistemul Informaţional Automatizat „Arhiva electronică” ..................................... 18

2.3.1. Procesul de arhivare electronică ........................................................................... 22

Capitolul 3. Recomandări pentru eficientizarea activităţii întreprinderii .......................... 23

Concluzii ............................................................................................................................ 25

Bibliografie ........................................................................................................................ 26

Anexa 1. Structura organizatorică a inspectoratului fiscal de stat ..................................... 27

Anexa 2. Schema conceptuala a unui sistem electronic de arhivare a documentelor ........ 28

Agenda practicii de inițiere ................................................................................................ 29

Caracteristica ..................................................................................................................... 31

2

Page 3: Raport Practica Initiere

REZUMAT

Eu, Erhan Lucia Gheorghe, studenta anului II, la Facultatea de Informatică și Inginerie,

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, mi-am desfășurat practica de inițiere în cadrul

IFS DAF Botanica, în calitate de inginer.

La locul practicii am luat cunoștință cu:

1. Regulamentul IFS;

2. Tehnica securității;

3. Activitatea întreprinderii;

4. Programul de lucru;

5. Fișele de post ale angajaților cu sarcinile obligatorii;

6. Istoria întreprinderii;

7. Formularele standard ale diferitelor contracte, declarații, facturi fiscale;

8. Arhivarea electronică, cît și cea pe suport de hîrtie.

Am luat parte la:

1. Instruirea preliminară înainte de muncă, zilnică;

2. Întâlnirile săptămînale de planificare;

3. Completarea documentelor;

4. Crearea unui slide-show pentru întreprindere;

5. Instalarea sistemului de operare, programelor de redactare a documentelor;

6. Căutarea informațiilor, pentru efectuarea și realizarea unor programe.

Am îndeplinit funcția de:

1. Administrator a bazei de date.

2. Administrator de reţele.

3. Asistenta inspectorului principal.

Am sugerat:

Pentru a îmbunătăți transferul de date prin intermediul rețelelor on-line. Deoarece

serviciile electronice ale Inspectoratului Fiscal de Stat, necesită analiză și prelucrare pentru

formarea unui sistem mai eficient și cu înalte standarde de performanță.

Pe perioada practicii, vizavi de sarcinile mele, am colectat informațiile necesare pentru

raport.

3

Page 4: Raport Practica Initiere

INTRODUCERE

Raportul conţine informaţii care atestă îndeplinirea sarcinilor stabilite pentru perioada

practicii de inițiere, precum şi concluzii şi propuneri privind perfecţionarea activităţii

întreprinderii în general şi a subdiviziunilor ei în particular.

Scopul stagiului de practică este ca prin intermediul stagiilor de practică să se ofere

oportunitatea de:

A se familiariza cu specificul și cultura întreprinderii și de a cunoaște fluxul de activități

din cadrul unei unități sprijinind direct angajații îndeplinirea activităților zilnice.

A aplica în practică a cunoștințelor teoretice.

Dezvoltarea abilităţilor muncii de sine stătătoare.

Schimbul de experiență între stagiar și angajator.

Obiectivele stagiului de practică. La finalizarea stagiului de practică, studentul urmează

să sistematizeze şi să analizeze informaţiile acumulate pe perioada practicii în întreprindere şi să

elaboreze Raportul privind efectuarea practicii de producţie.

Importanța. Angajatorii pot să analizeze stagiarii pentru a determina dacă aceștia se

potrivesc pentru o carieră specifică, pentru a crea o rețea de contact. Calificarea la un nivel

profesional înalt pe viitor.

Structura raportului. Raportul este compus din trei capitole.

Primul capitol se numeşte: ”Caracteristica generală a întreprinderii Serviciului Fiscal de

Stat”. În acest capitol sunt prezentate sarcinile, obiectivele, structura organizatorică și activitățile

recente a IFS.

Al doilea capitol se numeşte: ”Analiza activităţii întreprinderii”. În cadrul acestui capitol se

descriu diferite servicii fiscale electronice utilizate pentru acces mai simplu la date, accentul

punîndu-se pe arhivarea electronică.

Al treilea capitol se numeşte: ”Recomandări privind eficientizarea activităţii întreprinderii”,

care are la bază Planul de Dezvoltare a IFS.

4

Page 5: Raport Practica Initiere

1. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII

În cadrul instituțional al sistemului Serviciului Fiscal de Stat intră:

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor;

Inspectoratul fiscal de stat teritorial aflat în subordinea Inspectoratului Fiscal Principal de

Stat.

Sarcina de bază a organului fiscal constă în exercitarea controlului asupra respectării

legislaţiei fiscale, calculării corecte, vărsării depline şi la timp la buget a obligaţiilor fiscale.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat:

a) are statut de persoană juridică şi este finanţat de la bugetul de stat;

b) activează în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, Codului fiscal şi altor acte

legislative și normative, precum şi departamentale.

Activitatea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este dirijată metodologic de Ministerul

Finanţelor.

Obiectivul principal al organelor Serviciului Fiscal de Stat are menirea de a asigura

echitatea, stabilitatea şi transparenţa fiscală, a extinderii în continuare a bazei impozabile.

Obiectivele specifice sînt:

realizarea veniturilor bugetului public naţional, prin îmbunătăţirea continuă a

nivelului conformării voluntare a contribuabililor;

acordarea serviciilor de informare şi asistenţă către contribuabili, în scopul înţelegerii

şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale;

formarea de resurse umane competente şi motivate;

prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale;

dezvoltarea tehnologiilor de informare şi comunicare etc.

Structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat, (Anexa 1) este aprobată de Guvern,

iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale şi raza de deservire a contribuabililor – de

către IFPS.

Legislaţia fiscală cuprinde normele juridice, ce stabilesc tipurile impozitelor şi modul de

percepere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi reglementează relaţiile, ce ţin de apariţia,

modificarea şi suspendarea angajamentelor fiscale.

Legislaţia fiscală este compusă din Codul fiscal şi din alte acte normative adoptate de către

Guvern, Ministerul Finanţelor, IFPS, Serviciul Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale

administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale.

5

Page 6: Raport Practica Initiere

1.1. Organizarea întreprinderii

Organigrama IFS este constituită din puţine nivele, ceea ce permite o comunicare mai

eficientă între conducerea întreprinderii şi angajaţi. Structura este flexibilă şi uşor adaptabilă la

schimbări.

Pentru rentabilizarea procesului de lucru şi organizarea procesului de subordonare, au fost

create fişe de post, care indică responsabilităţile fiecărui angajat şi subordonarea acestora şefului

său nemijlocit.

La conducerea IFS se află persoane cu capacităţi intelectuale şi profesionale foarte înalte,

care posedă calităţi de leadearism, obiectivism, impunerea autorităţii proprii, şi sunt echitabili în

relaţiile cu subalternii. Pentru optimizarea procesului de conducere şi comunicare a fost ales

stilul autoritar-democratic, ceea ce oferă posibilitatea de a pune accent pe dirijare şi control

ierarhic, disciplină riguroasă şi răspunderea subalternilor şi în acelaşi timp se caracterizează prin

descentralizarea autorităţii, deciziile nefiind unipersonale, ci rezultând din consultarea şi

participarea salariaţilor. Managerul şi grupul condus acţionează ca un grup social în care

subordonaţii devin colaboratori ai şefului, fiind permanent informaţi şi antrenaţi să-şi exprime

ideile şi să formuleze sugestii şi propuneri. 

Controlul volumului de lucru efectuat şi eficienţa îndeplinirii, este efectuat caiet de sarcini,

şi rapoarte de efectuare a sarcinilor cu indicarea termenilor planificaţi de efectuare şi a termenilor

reali prezintate de către angajaţi. La o anumită perioadă de timp sunt organizate şedinţe

monitorizarea îndeplinirii sarcinilor şi punerea în discuţie a propunerilor sau necesitatea

introducerii unor modificări, adaosuri la proiect.

Procesul de comunicare este eficientizat, pe lîngă şedinţe şi rapoarte, prin poşta internă

(Outlook), care permite vizualizarea momentană a mesajelor şi oferirea rapidă a unui răspuns.

Organizarea procesului de lucru pune accent pe lucrul în echipă, fapt ce permite ridicarea

eficienţei, sporirea nivelului de creativitate prin cooperare şi conlucrare. Însă, am observat că

acest tip de conlucrarea poate servi şi ca fundament pentru concurenţă intragrup, gelozie şi

conflicte interpersonale, care nu întotdeauna pot fi rezolvate conform regulilor de comportament

intern şi a celor de etică.

Selectarea personalului. Concursul pentru locul de muncă este unul riguros, fiind selectate

doar persoane cu capacităţi înalte şi studii potrivite. Pentru a fi angajat, în urma trecerii

concursului de CV-uri, persoana în cauză, urmează să treacă un şir de interviuri, în cazul meu au

fost 3, cu Directorul General, Preşedintele Consiliului şi Managerul de Proiect.

Colectivul din care am făcut parte, avea o atmosfera bună şi pozitivă, am fost înconjurată

de persoane calificate şi cu un nivel înalt de profesionalism, de la care poţi învăţa multe.

6

Page 7: Raport Practica Initiere

Am reuşit să însuşesc materie şi capacităţi care nu ţin de domeniul meu de pregătire

profesională (calculatoare și rețele).

1.2. Activități recente a administrației IFS

În perioada 8-14 aprilie 2013, specialiştii din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, au organizat

seminare de informare, privind informarea mediului de afaceri şi autorităţile publice locale

privind conţinutul modificărilor şi completărilor efectuate în legislaţia fiscală prin intermediul

mijloacelor de informare locală.

S-au organizat seminare de informare de către inspectorii fiscali din cadrul IFS teritoriale:

Bălţi, Sîngerei, Soroca, la care au participat peste 564 reprezentanţi ai mediului de afaceri, cărora

li s-a oferit prilejul de a obţine cunoştinţe privind modificările de ultimă oră, intervenite în Codul

fiscal şi de a găsi împreună soluţii în facilitarea aplicării practice a acestor modificări.

Agenda seminarelor a cuprins teme ca:

Programul de conformare fiscală a contribuabililor în anul 2013;

Modalitatea administrării taxelor locale pentru 2013;

Prezentarea dărilor de seamă fiscale corectate în conformitate cu legislaţia fiscală în

vigoare;

Modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor

fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr.446 din 21 iunie 2012;

Indicaţiile metodologice instructive de la Inspecţia teritorială a muncii;

Accesul la serviciile electronice fiscale.

IFS Criuleni, a petrecut o şedinţă de lucru ordinară cu Serviciile de colectare a impozitelor

şi taxelor locale din cadrul primăriilor raionului, unde au fost puse în discuţie următoarele

subiecte:

totalizarea rezultatelor privind încasarea impozitelor şi taxelor locale, administrate de

SCITL din cadrul primăriilor, pentru trimestrul I al anului 2013;

monitorizarea activităţii şi problemele întâlnite de către perceptorii fiscali în procesul

administrării programului SIA „Cadastru fiscal”;

lacunele depistate în timpul verificării corectitudinii închiderii conturilor personale ale

contribuabililor.

În cadrul şedinţei, perceptorilor fiscali li s-au repartizat informaţia privind nivelul

încasărilor impozitelor pe proprietate, administrate de către SCITL, la situaţia din 31.03.2013.

7

Page 8: Raport Practica Initiere

Deasemenea, au fost familiarizaţi cu prevederile Legii nr.267 din 29.11.2012 privind

monitorizarea bunurilor imobile, precum şi alte circulare ale IFPS, referitor la asigurarea

plenitudinii calculării impozitelor pe bunurile imobiliare. În aceiaşi săptămînă au fost continuate

acţiunile operative de control fiscal, care au vizat comerţul cu mărfuri accizabile, în special ţigări

şi băuturi alcoolice, activitatea desfăşurată în centrele şi pieţele comerciale, precum şi activitatea

din domeniul alimentaţiei publice (restaurante, fast-food-uri, pizzerii etc.).

La nivel naţional au fost efectuate peste 237 controale fiscale operative, încălcări fiind

stabilite în cadrul a 195 controale fiscale, respectiv, au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă de

2620 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 68 mii lei.

Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei

financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor

comerciale.

IFS Chişinău, a efectuat peste 160 controale fiscale operative, în domeniul alimentaţiei

publice, comerţului din centrele şi pieţele comerciale, încălcări fiind stabilite în cadrul a 144

controale, respectiv, vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 2409 mii lei şi sancţiuni

contravenţionale în sumă de 55,1 mii lei, inclusiv:

46 controale la comercianţii din incinta pieţelor şi centrelor comerciale, inclusiv în

cadrul a peste 41 de controale fiscale s-au stabilit încălcări, în rezultat urmează a fi

aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 495 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă

de 22,7 mii lei;

12 controale la agenţii economici care activează în domeniul alimentaţiei publice,

inclusiv în cadrul a 10 controale fiscale s-au constat încălcări şi au fost aplicate

sancţiuni fiscale în sumă de 305 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 2 mii

lei;

4 controale în sălile cu automate de joc şi cazinourile electronice, încălcări fiscale fiind

stabilite în cadrul a două controale fiscale, ca urmare s-au aplicat sancţiuni fiscale în

sumă de 10 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de o mie lei.

5 controale la agenţii economici care prestează servicii de transport de călători şi

bagaje, în cadrul cărora s-au stabilit încălcări fiscale, respectiv, vor fi aplicate sancţiuni

fiscale în sumă de 220 mii lei.

IFS Bălţi, a desfăşurat 12 verificări operative la comercianţii din piaţa municipiului,

încălcări fiscale fiind stabilite în cadrul a 5 controale fiscale operative. În timpul verificărilor au

fost constatate abateri de la legislaţia fiscală, pentru care urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale şi

sancţiuni contravenţionale.

8

Page 9: Raport Practica Initiere

IFS Basarabeasca, ca urmare a acţiunilor întreprinse în cadrul a patru controale fiscale la

agenţii economici din teritoriul administrat, au fost constate încălcări fiscale privind lipsa

documentelor de provenienţă la mărfurile supuse spre comercializare şi neînregistrarea în ordine

cronologică în registrul de evidenţă a sumelor încasate din realizări, în rezultat au fost aplicate

sancţiuni fiscale în sumă de 30 mii lei. În cursul unui control operativ desfăşurat în domeniul

transportului de călători, încălcări fiscale nu s-au constatat.

IFS Briceni, prin verificările efectuate în cadrul a 8 acţiuni de control operativ la agenţii

economici ce practică activitate de comerţ angro şi cu amănuntul au fost constatate cazuri de

încălcări fiscale privind neprezentarea documentelor de provenienţă a mărfurilor aflate spre

comercializare, precum şi un caz de neaplicare a maşinii de casă şi control cu memorie fiscală. În

consecinţă s-au aplicat sancţiuni fiscale în sumă de 80 mii lei.

În cadrul a 12 controale fiscale operative efectuate la comercianţii din piaţa raionului au

fost depistate cazuri de desfăşurare a activităţii de comerţ la tarabe fără înregistrarea respectivă şi

lipsa autorizaţiei, precum şi cazuri de comercializare în baza patentei de întreprinzător a

mărfurilor interzise. În rezultat au fost întocmite 10 procese-verbale conform art.263 alin.1 şi 4

din Codul contravenţional şi alte 2 procese-verbale conform art.274 alin.2 din Codul

contravenţional.

Inspectorii fiscali din cadrul Secţiei Urmărirea Plăţilor au efectuat controale operative la

persoanele fizice din satele Sireuţi, Larga şi Caracuşenii-vechi, care desfăşoară activitate de

întreprinzător fără înregistrarea respectivă, în rezultatul cărora s-au întocmit 19 procese-verbale

conform art.263/1 din Codul contravenţional.

IFS Cimişlia, au fost efectuate 3 verificări operative la agenţii economici, care îşi

desfăşoară activitatea în unităţile comerciale.

În timpul acestor verificări a fost depistat un caz de lipsă la momentul controlului a

documentelor de provenienţă a mărfurilor supuse comercializării şi un alt caz de neutilizarea

MCC, ca urmare au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 20000 lei.

În urma unei acţiuni de control a fost constatat un caz de achiziţionare şi păstrare spre

comercializare a materiei prime de metale feroase şi neferoase fără documente de provenienţă a

acestora. În rezultat a fost întocmit proces-verbal contravenţional şi a fost remis pentru

examinare Inspectoratului General de Poliţie al raionului Cimişlia.

IFS Criuleni, în cursul unui control operativ desfăşurat în zona pieţei agroalimentare din

satul Dubăsarii-vechi, inspectorii fiscali au depistat cazuri de desfăşurare a activităţii ilicite de

comercializare cu amănuntul a zahărului. Pentru încălcările în cauză comercianţii vor fi

sancţionaţi contravenţional cu amenzi în sumă totală de 2,8 mii lei.

9

Page 10: Raport Practica Initiere

În mod similar, în cadrul unei acţiuni de control a mijloacelor de transport aflate în trafic,

efectuate împreună cu colaboratori din cadrul Poliţiei Rutiere Criuleni, a condus la identificarea

unui caz de desfăşurare a activităţii ilicite de prestare a serviciilor de transport. Pentru încălcarea

în cauză a fost aplicată sancţiune contravenţională în mărime de 0,7 mii lei.

IFS Dubăsari, în perioada raportată a întreprins verificări operative în localităţile

Molovata şi Coşniţa. Controlul a relevat faptul, că unii agenţi economici din domeniul

comerţului nu utilizează în desfăşurarea activităţii maşinile de casă şi control cu memorie fiscală,

în rezultat s-au aplicat sancţiuni fiscale în sumă de 20 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în

sumă de 2 mii lei.

Concomitent, în piaţa din satul Coşniţa a fost depistată activitate ilicită desfăşurată de

către două persoane, fiind întocmite procese-verbale conform art.263 alin.(1) al Codului

contravenţional şi a fost sesizată Agenţia pentru Protecţia Consumatorului conform art.408 Cod

contravenţional de a întocmi proces verbal administraţiei pieţei conform art.275 alin (2).

IFS Edineţ, în cadrul a două controale fiscale operative în domeniul comerţului cu

amănuntul, a fost constată lipsa la momentul controlului a certificatelor de conformitate şi

calitate la producţia alcoolică supusă comercializării, încălcând prevederile art.8(2) lit.f) din

Codul fiscal şi comercializarea cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru la preţuri ce depăşesc

preţurile maxime de vânzare, contrar prevederilor art.123¹ al.5 din Codul fiscal. În rezultat vor fi

aplicate amenzi fiscale în sumă de 11 mii lei.

IFS Rezina, în desfăşurarea a patru controale fiscale operative în domeniul comerţului şi

două la titularii de patente, au fost stabilite cazuri de lipsă a documentelor de provenienţă la

mărfurile aflate spre comercializare, de neeliberarea bonului fiscal cumpărătorului şi imprimare

incorectă a bonului fiscal. Pentru încălcările fiscale constate au fost aplicate sancţiuni fiscale în

sumă de 20 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 2 mii lei.

IFS Rîşcani, în rezultatul efectuării a şapte controale fiscale prin metoda verificării

operative au fost stabilite încălcări fiscale de lipsă la momentul controlului a documentelor de

provenienţă a mărfurilor şi neeliberarea bonului fiscal cumpărătorului, pentru care urmează a fi

aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 30 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 5 mii.

Se atrage atenţia reprezentanţilor societăţilor comerciale asupra obligativităţii utilizării aparatelor

de marcat pentru toate vânzările cu amănuntul, pentru a evita măsurile legale de sancţionare şi se

recomandă cumpărătorilor să ceară bon de casă la fiecare achiziţie.

10

Page 11: Raport Practica Initiere

2. ANALIZA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII

Activitatea IFS de acum cîțiva ani, se baza pe vechea bază de date, de aceea unele IFS

teritoriale n-au asigurat înregistrarea integrală a contribuabililor, fiind constatate diferențe între

datele Registrului fiscal și datele altor instituții deținătoare de informația respectivă. S-a constatat

o indisciplină la capitolul prezentării dărilor de seamă fiscale, la înregistrarea și anularea

subiecților impunerii cu TVA, această situație fiind cauzată de faptul că organele SFS n-au

dispus de modalități și proceduri prescrise interne stabilite pentru aplicarea conformă a

prevederilor Codului fiscal și stabilirea conlucrării rezultative cu instituțiile deținătoare de

informații aferente realizării administrării fiscale, în special cu AAPL.

În rezultatul neaplicării tuturor pîrghiilor legale, nu în toate cazurile s-a aplicat sancționarea

contribuabililor pentru neprezentarea declarațiilor privind impozitul pe venit reținut la sursa de

plată, neprezentarea în termene legale a dărilor de seamă privind calcularea și plata primelor de

asigurare obligatorie de asistență medicală.

Faptele constatate sînt cauzate de managementul insuficient în cadrul unor inspectorate

fiscale teritoriale și de neimplementarea deplină a sistemului de audit și control intern. Deși

organele SFS au întreprins, în perioada auditată, măsuri de administrare fiscală ca activitate

antievaziune și antifraudă, acestea n-au fost suficiente în combaterea fenomenului propriu-zis și

extinderea bazei impozabile. Lipsa cadrului legislativ care ar înlătura carențele ce împiedică

sancționarea și condamnarea fenomenului ,,firme-fantomă” face persistentă în continuare

prejudicierea bugetului, care în anul 2012 a fost estimat de organele SFS de circa 287,2 mil.lei.

În unele cazuri activitatea neadecvată a posturilor fiscale, ne întreprinderea sau aplicarea tardivă

a acțiunilor întru contracararea și identificarea rezultativă a riscurilor de eliminare a indicilor de

evaziune fiscală, neurmărirea situațiilor ce prezintă risc de evaziune fiscală la achiziționarea

producției agricole, fapte ce de asemenea prezintă un impediment în administrarea conformă a

veniturilor fiscale și regularitatea încasării acestora.

Concomitent cu modernizarea societății și inspectoratele au trecut la aplicații automatizate.

Motiv pentru care au servit multiplele solicitări parvenite de la contribuabili, privind

îmbunătăţirea serviciilor de raportare fiscală electronică: „Declaraţiei electronică” şi „Declaraţie

rapidă”, etc., s-a oferit posibilitatea descărcării rapoartelor fiscale din sistemele de evidenţă

contabile proprii pentru includerea lor în serviciile de raportare fiscală electronică. Opţiunea dată

reprezintă un şir de avantaje dintre care se enumeră economisirea timpului şi transmiterea

automată a datelor, dintr-un sistem în altul.

11

Page 12: Raport Practica Initiere

2.1. Automatizarea datelor fiscale

În prezent, dezvoltarea și punerea în aplicare a dosarului electronic, este o parte importantă

a fiecare companii din țara noastră, care se dezvoltă foarte dinamic. Compilarea dosarelor acum

este imposibil de imaginat, fără utilizarea de sisteme automate software, care ajută şi ușurează

crearea documentelor. În fața creșterii concurenței în sistemele de management al dosarelor este

deosebit de important a se folosi programele software simple, eficiente, de încredere,

corespunzătoare anume condițiilor de dezvoltare a companiei, firmei sau întreprinderii. De

asemenea sistemul trebuie să asigure un număr suficient de mare de servicii pentru simplificarea

unor elemente, pentru posibilitatea simplă de introducere a datelor și managementul rapoartelor.

Un număr foarte mare de sisteme software pentru elaborarea sistemului de dosare electronice,

permite de a alege și a lucra cu software-ul, care corespunde cel mai bine nevoilor unei sarcini.

Un sistem de dosare electronice are rolul de:

crearea documentelor și fișierelor;

stocarea datelor și informațiilor încărcate de utilizatori;

administrarea automată de server;

elaborarea rapoartelor necesare;

pregătirea documentației necesare;

procesarea și verificarea documentelor.

Serviciile fiscale electronice sunt menite să simplifice accesul la informaţie şi procesele de

interacţiune a contribuabililor – persoane fizice cu Serviciul Fiscal de Stat.

Portalul serviciilor electronice fiscale – www.servicii.fisc.md, reprezintă un oficiu virtual

creat pe baza unor tehnologii moderne. Această pagină web include o serie de servicii electronice

nu doar pentru persoanele fizice sau juridice, ci şi pentru autorităţile publice, menite să asigure

accesul direct la serviciile de informare din domeniul fiscal. Întreprinderea prestează un spectru

larg de servicii fiscale electronice destinate contribuabililor – persoane fizice, în materie de

raportare fiscală şi acces on-line la informaţii cu privire la obligaţiile fiscale curente, precum şi

alte informaţii utile.

Scopul principal al acestor servicii, constă în simplificarea procesului de raportare fiscală şi

asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal.

Întreprinderea acordă servicii de :

instruire şi consultanţă privind implementarea şi utilizarea serviciilor electronice

fiscale,

integrarea serviciilor prestate cu programele de evidenţă contabilă,

înregistrarea şi eliberarea certificatelor de chei publice,

12

Page 13: Raport Practica Initiere

realizarea serviciilor complexe de dezvoltare şi administrare a bazelor de date, cît şi a

programelor soft.

Pentru reprezentanţii instituţiilor publice sunt noi posibilităţi de asigurare calitativă şi

operativă a procedurilor de administrare publică, precum şi de susţinere a e-transformărilor care

au loc în Republica Moldova.

2.2. Sistemul infosmaţional al activităţii administrării fiscale

Evoluţia spectaculoasă a tehnologiei informaţiei (IT) din ultimul deceniu ridică estafeta în

privinţa accesului rapid şi facil la o informaţie corectă şi de actualitate.

În contextul unei administrări fiscale moderne şi eficiente, bazate pe principii de echitate şi

transparenţă, pe parcursul anului 2012, Î.S."Fiscservinform" a depus efortul în realizarea

următoarelor obiective:

dezvoltarea şi unificarea Sistemului Informaţional Integrat al Serviciului Fiscal de Stat

(SIISFS);

extinderea resurselor informaţionale şi creşterea calităţii datelor;

crearea unei baze de date complete despre contribuabili, cu includerea informaţiilor

primite de la terţi;

maximizarea utilizării sistemului informaţional integrat de către contribuabili şi

Serviciul Fiscal de Stat;

asigurarea securităţii informaţionale;

modernizarea echipamentului tehnic în raport cu avantajul tehnologic şi cu cerinţele

sistemului informaţional, dezvoltarea reţelei de comunicaţii;

dezvoltarea instituţională a întreprinderii;

dezvoltarea serviciilor comerciale.

În baza obiectivelor trasate, Î.S."Fiscservinform" a creat şi dezvoltat mai multe servicii,

care să satisfacă necesităţile contribuabililor, proiecte ca:

1. Serviciul "Verificarea obligaţiunii fiscale pentru persoane fizice", este destinat persoanelor

fizice-cetăţeni, conectaţi la serviciul "Declaraţie electronică". Acesta oferă informaţii cu privire

la venitul şi impozitul pe venit, la sursa de plată, permite verificarea acestora cu datele indicate

de către cetăţean în declaraţia CET08, precum şi calcularea sumei impozitului pe venit spre

achitare sau suma impozitului pe venit în plus achitată.

2. Serviciul "Fişa bunurilor imobile" reprezintă un serviciu de informare cu privire la bunurile

imobile şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte. Informaţia cu

13

Page 14: Raport Practica Initiere

privire la bunurile imobiliare se extrage din baza de date a SIA "Cadastru", efectuîndu-se pentru

codurile fiscale înregistrate pe portalul www.servicii.fisc.md, din profilul utilizatorilor. Acest

serviciu poate fi accesat doar de către contribuabilii conectaţi la serviciul "Declaraţie

electronică".

3. Sistemul Informaţional Automatizat (SIA) "Registrul General Electronic al Facturilor

Fiscale" este destinat organizării evidenţei electronice a facturilor fiscale la agentul economic

furnizor al bunurilor materiale şi a serviciilor. Scopul său constă în uşurarea, simplificarea,

sporirea eficienţei şi rapidităţii procesului de evidenţă al facturilor fiscale ale agenţilor economici

din republică. "Registrul general al facturilor fiscale" este parte componentă a portalului

www.servicii.fisc.md, prin intermediul căruia agenţii economici transmit declaraţiile fiscale în

format electronic către SFS. Din punct de vedere tehnic, acest sistem permite evitarea erorilor

efectuate de contribuabili la emiterea facturilor fiscale, precum şi determină optimizarea pe viitor

a conţinutului Declaraţiei privind TVA şi, eventual, excluderea anexelor la Declaraţia privind

TVA.

În funcţiile de bază ale registrului se încadrează: înregistrarea, completarea şi încărcarea

datelor despre facturi fiscale; semnarea şi expedierea datelor despre facturile fiscale; anularea

datelor despre facturile fiscale; completarea şi semnarea datelor depre facturile fiscale anulate;

expedierea datelor despre facturile fiscale anulate; vizualizarea datelor despre facturile fiscale

eliberate.

4. SIA "Contul curent şi certificare al contribuabilului" - instrument eficient pentru

vizualizarea datelor privind impozitele contribuabililor, avînd drept obiectiv primordial

îmbunătăţirea proceselor de administrare a impozitelor, oferirea de servicii într-o manieră

comodă tuturor contribuabililor, precum şi simplificarea procesului de certificare. Beneficiarii

sistemului sînt agenţi economici, persoane fizice, persoane juridice, Serviciul Fiscal de Stat şi

alte instituţii guvernamentale.

Scopul principal prevăzut de sistem se axează pe îmbunătăţirea administrării fiscale şi

furnizării serviciilor electronice contribuabililor, prin oferirea accesului la un Cont Curent exact

şi actualizat. Totodată, se eficientizează procesul de certificare a contribuabililor, care pot să-şi

vizualizeze on-line propriul cont curent

Procesul de emitere a Certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de Bugetul

Public Naţional este simplificată iar majoritatea sarcinilor de lucru au fost transferate altor

instituţii guvernamentale, care solicită aceste certificate.

Sistemul garantează un control mai bun al restanţelor fiscale şi sprijină SFS în oferirea

serviciilor calitative contribuabililor şi autorităţilor publice.

14

Page 15: Raport Practica Initiere

5. SIA "Crearea şi circulaţia documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi

instituţiile financiare (CCDE)" este destinat creării şi realizării schimbului de documente

electronice între organele fiscale şi instituţiile financiare. Sistemul înlocuieşte schimbul

tradiţional (poştă/curierat) de documente între cele două entităţi.

Sistemul  prevede respectarea aceloraşi norme legale, ca şi în cazul circulaţiei

documentelor pe suport de hîrtie, doar că se va ignora metoda de curierat în favoarea celei

electronice.

La sistem au acces toate băncile de pe teritoriul ţării, precum şi toate oficiile Serviciului

Fiscal de Stat. În perspectivă, sistemul poate fi modelat astfel, încît, să se conecteze şi alte

instituţii publice, care interacţionează cu instituţiile financiare, bunăoară: Procuratura, Ministerul

Afacerilor Interne, executorii judecătoreşti etc.

Din punct de vedere a avantajelor, CCDE sporeşte nivelul de calitate, rapiditate şi evidenţă

a procesului de administrare fiscală, bazat pe echitate şi transparenţă. În afară de cele menţionate,

se asigură păstrarea sigură şi centralizată a documentelor, excluderea cheltuielilor suplimentare

pentru transport, curierat, precum şi economisirea materiei prime (hîrtie, cerneală, ş.a).

Portalul web - servicii fiscale electronice, oferă un nivel ridicat de securitate a datelor

Inspectoratului Fiscal de Stat, și prin urmare, necesită înregistrarea utilizatorului pe site. În

interesul tuturor utilizatorilor, datele transmise în timpul înregistrării trebuie să se potrivească cu

datele reale, altfel vor fi refuzate îa înregistrare.

În scopul de a unifica procesul de acordare a declarațiilor fiscale, precum și accesul la

informații de natură fiscală, sunt disponibile serviciile prin intermediul unui singur portal

electronic https://servicii.fisc.md:

1. Declarația rapidă. Această aplicație reprezintă un instrument de perfectare și

prezentare a dărilor de seamă ce oferă posibilitatea:

de a întocmi, verifica și imprima dările de seamă ce corespund întocmai formelor actuale,

aprobate de Serviciul Fiscal de Stat;

de a elimina rapid greșelile aritmetice comise în procesul completării lor;

apariției dărilor de seamă mai rapid în baza de date.

Acest serviciu nu necesită neapărat conectarea permanentă a calculatorului la rețeaua de

internet, ci descărcarea programei ”Declarație rapidă” de pe site-ul www.servicii.fisc.md, rubrica

persoane juridice, și actualizarea uneori a acesteia pentru modificările ce pot parveni în formele

dărilor de seamă. Acest serviciu este gratuit.

2. Declarația electronică. Acest serviciu reprezintă o modalitate de perfectare și

transmitere a dărilor de seamă prin rețeaua de internet și dispune de mai multe avantaje, ca:

15

Page 16: Raport Practica Initiere

prezentarea dărilor de seamă se face online, unde aveți nevoie doar de un calculator

conectat la rețeaua de internet;

serviciul lucrează 7 zile în săptămînă, 24/24 ore;

nu este necesară deplasarea la Inspectoratele Fiscale teritoriale, pierderea unei zile de

muncă, așteptând în aglomerația de persoane ce se adună la finele lunii de a prezenta

dările de seamă;

excluderea formularelor pe suport de hîrtie;

serviciul dispune de vizualizarea fișei personale, ca și situația fiscală a tuturor

subdiviziunilor întreprinderii, dacă aceasta dispune de ele, în scurt timp după

expedierea dărilor de seamă;

dările de seamă apar foarte rapid în baza de date al Serviciului Fiscal, timp de

aproximativ 1-2 ore și recipisa afișată după prezentarea dărilor de seamă, înlocuiește

ștampila IFS pusă în momentul prezentării fizice a declarațiilor. Ea conține data, ora,

numărul dării de seama din sistem etc., fiind o dovadă a prezentării dărilor de seamă;

în cazul comiterii erorilor, automat sunteți avertizați. Este redus la minimum riscul de

a comite erorile nu doar aritmetice, deoarece dările de seamă sunt introduse direct pe

serverul IFPS. De exemplu: în momentul introducerii facturilor fiscale în anexa TVA,

se verifică automat codul fiscal, seria și numărul în baza de date al IFS. Ca rezultat

obțineți informația dacă factura fiscală aparține sau nu întreprinderii indicate;

oferă posibilitatea verificării cînd se preconizează control fiscal planificat. De

asemenea, există posibilitatea de a contacta anonim Serviciul Fiscal de Stat pentru

confirmarea informației referitor la controlul agentului economic;

acces avansat la informațiile despre contribuabil, astfel la datele standarde care conţin

codul fiscal și denumirea, se adaugă informații privind genul de activitate al

contribuabilului, adresa juridică a sediului și localitatea de reşedinţă;

conţinutul formularelor este permanent actualizat conform ultimelor modificări sau

redactări operate de Inspectoratul Fiscal de Stat, de asemenea, există posibilitatea

vizualizării instrucţiunilor pentru completarea formularelor fiscale;

toți sunt la curent cu fraza ”necunoașterea legii nu scutește de răspundere”, astfel încă

un serviciu adițional inclus în ”Declarația electronică” este cutia electronică poștală

prin care sunteți mereu înștiințați de ultimele modificări în legislație.

Agenții economici, în activitatea lor de antreprenoriat, utilizează diverse aplicații de

evidență contabilă, care sunt ”1C”, ”Wiscount”, ”Acounting”, ”Saga-C”, ”Nobocont”. Există

opţiunea importului datelor din programele personale de evidență contabilă a contribuabililor

16

Page 17: Raport Practica Initiere

prin convertorul modelat, pentru toate programele de evidență contabilă, bazându-se pe

convertirea datelor din formatul XLS în formatul XML, fapt ce exclude dubla evidență ce

permite economisirea timpului și resurselor contribuabilului. Astfel de convertor există atît

pentru ”Declarația electronică”, cît și pentru ”Declarația rapidă”.

Serviciul ”Declarație electronică” joacă un rol important nu doar în modernizarea

condițiilor de desfășurare a activității de antreprenoriat, ci și în combaterea fraudelor fiscale.

3. Creșterea accesului la informații despre contribuabil. Acest serviciu este un fel de

director de companii, disponibile numai pentru persoane juridice. Manualul oferă informații cu

privire la agentul economic, activitatea lui, locurile de birou, unităţi industriale, proprietăţi, etc În

plus, căutarile pot fi făcute printr-o diverse moduri, cum ar fi prin introducerea unui cod fiscal

sau denumirea întreprinderii, precum și de căutare pentru regiune.

4. Controlul fiscal. Acest serviciu funcţionează pe baza de intrare a codului fiscal al

entității sau denumirea, poate fi vizualizat de cătrer utilizator o perioada de timp - șase luni sau

un an, atunci când este planificat auditul fiscal.

Există, de asemenea, posibilitatea de contactare a Serviciului Fiscal de Stat anonim, prin

intermediul unui apel telefonic sau e-mail, pentru a confirma detaliile inspecției fiscale

planificate. Acest serviciu este oferit persoanelor juridice - utilizatori "Declarație electronică".

5. Descarcare Formular. Acest serviciu permite descărcarea oricărui formular fiscal, care

poate fi completat manual sau importat în format XSD pentru depunerea electronică a acestuia,

deasemenea sunt şi instrucțiuni detaliate pentru completarea declarațiilor fiscale, cu domenii de

instrucțiuni clare, ce date trebuie incluse.

6. Informații despre contribuabil. Acest serviciu permite tuturor utilizatorilor de a

verifica datele referitoare la agentul economic după codul fiscal.

 7. Facturile fiscale. Opţiunea, prin care se obţin toate informaţiile referitoare la companii,

ce permite verificarea eliberării facturiilor fiscale, dacă îndeplinesc cerinţele din facturile reale.

8. Calendar fiscal - Modulul care conține toate datele din rapoartele fiscale, rapoarte

specifice, și evenimente speciale legate de Serviciul Fiscal de Stat. În plus, există o posibilitate a

calendarului, prin care toate notificările sunt primite direct pe e-mail.

 9. Cutia poştală electronică - este crearea unei cutii poștale electronice pe site-ul de

servicii electronice fiscale care permite accelereze schimbului de informații între contribuabil și

Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, Cutia poştală electronică poate fi folosită de către

utilizator, pentru uz personal, cu o interfață modernă, care include o serie de instrumente asociate

cu filtrare de scrisori, o adresă și un agendă, precum și alte funcții utile care ajută la

economisirea timpului.

17

Page 18: Raport Practica Initiere

10. Forum - este un mediu de comunicare între utilizatorii site-ului de servicii electronice

fiscale, precum și este posibilitatea de a primi ajutor din partea specialiștilor Centrului pentru

sprijinul clienţilor întreprinderii. Pe acest forum este posibil de găsit soluții legate de posibile

probleme referitoare la utilizarea serviciilor electronice fiscale, este posibil de asemenea, a lăsa

comentarii și de a găsi o varietate de informații legate de site.

11. Suport online - este un serviciu de asistență și consultare în timp real, pentru

utilizatorii ce dispun de Skype. Adăugînd numărul de identificare al unui consultant, care poate

fi găsit pe site-ul serviciilor fiscale electronice, în contactele programului Skype, utilizatorul

poate comunica interactiv cu un consultant pentru a rezolva orice problemă legată de serviciile

fiscale electronice.

12. Certificarea serviciilor și emiterea de semnături digitale – reprezintă eliberarea de

către persoane fizice și juridice a certificatelor cheilor publice cu scopul de a aplica semnături

digitale pentru documentele electronice. O semnătură digitală este o condiție esențială a unui

document electronic, obținut ca urmare a transformării criptografice a unui document electronic

folosind o cheie privată și este conceput pentru a confirma autenticitatea unui document

electronic.

O semnătură digitală este echivalentă cu o semnătură de mână într-un document pe suport

de hârtie. Semnăturile digitale sunt utilizate în magazinele virtuale, transferurile electronice

bancare, e-mail, pentru acces la internet - site-uri web, precum și în alte servicii electronice. În

acest fel, semnătura digitală devine instrument electronic uzual, care poate fi folosit, cu anumite

echipamente tehnice, chiar de la domiciliu.

2.3. Sistemul Informaţional Automatizat „Arhiva electronică”

Arhiva electronică reprezintă sistemul informatic care transpune în format electronic

fondul arhivistic al unei instituţii. Implementarea unui Sistem Informatic de arhivare electronica

are ca scop gestionarea în mod unic pentru toate categoriile de documente, date şi informaţii

existente în instituţie sau companie. Sistemul trebuie să răspundă cerinţelor definite de oricare

din compartimente şi să asigure informarea corectă, completă şi în timp util a factorilor de

decizie. În acest sens, arhiva electronică va permite obţinerea informaţiilor reale, concrete,

completate cu imaginile documentelor gazdă din arhiva fizică.

Avantajele oferite de arhivarea electronică sunt:

Integrarea într-o singură interfaţă, uşor de utilizat a tuturor documentelor companiei;

Posibilitatea lucrului colaborativ, stabilirea traseului pe care trebuie sa-l parcurge fiecare

tip de document în interiorul companiei;

18

Page 19: Raport Practica Initiere

Reorganizarea logică a arhivei fizice întrucît se realizează automat o legătură între arhiva

fizică şi cea electronică (se păstrează aceeaşi structură de organizare în cazul ambelor

tipuri de arhivă, menționându-se în momentul arhivării şi locaţia documentului în cauză);

Conversie rapidă în format digital a documentelor pe hartie (scanerul este echipat cu un

alimentator automat cu documente);

Compresia foarte bună a imaginilor obţinute prin scanare va salva resursele de stocare;

Administrarea în mod eficient a milioane de documente;

Modul de vizualizare a arhivei de documente electronice simulează situaţia unei arhive

fizice (fişete, bibliorafturi, dosare, acte);

Posibilitatea de lucru în reţea;

Securitatea accesului la documente (posibilitatea de criptare pe 128 biti). Impune condiţii

de securitate pentru a evita accesul neautorizat la informaţii de valoare (limitarea

accesului se face fie la nivel de utilizator, fie de grupuri de utilizatori);

Importarea faxurilor sau a altor documente din reţea. Arhivarea automată a e-mail-urilor;

Posibilitatea de indexare a fiecărui document; astfel regăsirea unui document nu va mai fi

o problemă;

Indexarea full-text a documentelor (pentru documentele scanate puteţi utiliza

aplicaţia OCR integrată).

Posibilitatea de transmitere a sarcinilor prin reţea.

Posibilitatea de integrare cu SAP, Lotus Notes. Managementul versiunilor documentelor

create.

Posibilitatea de adnotare pe documente, fără a modifica documentul original.

Controlul accesului se poate efectua prin setarea drepturilor de acces la documente sau a

drepturilor de lucru cu documentele (vizualizare, editare, ştergere, tipărire, trimitere prin fax sau

e-mail).

Serviciul Fiscal dispune de o arhivă în volum de peste 48 mln. de documente, ce se

completează  anual cu circa 7 mln. de documente noi, care conţin de la una pînă la zeci de pagini

A4, acumulate şi păstrate pe parcursul a 7 ani de zile.

În activitatea sa, Serviciul Fiscal de Stat operează zilnic cu un număr semnificativ de

documente fiscale arhivate. Solicitările zilnice ale copiilor de către organele teritoriale ale

Serviciului Fiscal, ridicările originalelor în baza Ordonanțelor organelor de urmărire penală sînt

doar unele momente ce necesită scanarea lunară a aproximativ 1000 de documente fiscale. De

rînd cu deteriorările frecvente la adresările repetate la unele şi aceleași documente, arhivarea lor

pe suport de hîrtie şi administrarea acestei arhive este foarte costisitoare.

19

Page 20: Raport Practica Initiere

Cerinţele dure impuse de „Instrucțiunea cu privire la condiţiile tehnice de păstrare a

documentelor pe suport de hîrtie ale fondului arhivistic al Republicii Moldova”, aprobat de

Serviciul de Stat de Arhivă şi înregistrat de Ministerul Justiţiei, necesită investiţii serioase din

partea Administrațiilor Publice pentru administrarea arhivelor proprii departamentale. Iată de ce

în condiţiile erei informaţionale, managementul documentelor se impune ca o disciplină de bază

pentru instituțiile care operează cu un număr mare de documente, îndeosebi pentru Serviciul

Fiscal de Stat.

În aceste condiţii, implementarea unei "Arhive electronice" a reprezentat o necesitate,

întrucît Serviciul Fiscal de Stat (SFS) operează cu un număr mare de documente.

Sistemul Informaţional Automatizat „Arhiva electronică” este o economie financiară, de

timp şi spaţiu în condiţiile erei informaţionale.

Managementul documentelor se impune ca o disciplină de bază pentru întreprindere,

deoarece aceasta operează cu un număr mare de acte şi pentru care este important să găsească

soluţii de eficientizare a activităţilor întreprinderii, prin reducerea timpului dedicat unor

activităţi. 

Serviciul Fiscal de Stat a găsit deja soluţia optimă prin introducerea unui sistem de arhivare

electronică a documentelor cu care operează.  

Arhivarea electronică a documentelor poate fi privită ca parte componentă a unui sistem de

gestiune a documentelor, dar poate constitui şi o activitate de sine stătătoare, mai ales în cadrul

acestei instituţii publice deţinătoare de arhive impresionante ca volum şi valoare a conţinutului.

 În activitatea pe care o desfăşoară Serviciul Fiscal de Stat operează cu un număr

semnificativ de documente. Arhivarea lor pe suport de hîrtie este foarte costisitoare, întrucît  

actele trebuie introduse în dosare, indexate şi arhivate pe rafturi care ocupă mult spaţiu, fiind şi

foarte vulnerabile la condiţiile de mediu ca umiditate, foc, aciditate, etc.

Atunci cînd este nevoie de un document, acesta trebuie să fie căutat, găsit şi apoi arhivat

încă odată, ceea ce ocupă prea mult din timpul angajatului, care ar putea îndeplini între timp alte

sarcini înaintate de angajator.

Pentru a evita astfel de situații, a creşte eficienţa şi productivitatea angajaţilor, a preveni

riscurile de deteriorare a volumului mare de documente ce se depozitează în arhiva

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (de exemplu risc de pierdere sau de amestec), precum şi

cheltuielile semnificative au determinat Serviciul Fiscal de Stat să introducă  un sistem, care să

permită depozitarea actelor în format electronic. În acest sens, s-a elaborat un proiect-pilot cu

privire la implementarea SIA „Arhiva electronică”, care are drept scop conversia documentelor

din format de hîrtie în format digital.

20

Page 21: Raport Practica Initiere

Proiectul pilot privind SIA “Arhiva electronică” a fost aprobat prin ordinul

administratorului Î.S.”Fiscservinform” şi a fost implementat în anul 2012. Această soluţie a

oferit posibilitatea de a crea, structura, organiza şi accesa baza de documente a Serviciului Fiscal

de Stat. La crearea “Arhivei electronice” s-a ţinut cont de criteriul de asigurare a eficienţei

tuturor activităţilor pe care le prestează colaboratorii organului fiscal şi ai altor instituţii publice,

de aceea sistemul nominalizat va avea în calitate de utilizatori reprezentanţii Serviciului Fiscal de

Stat şi autorităţile publice abilitate. 

În primul rînd, beneficiile imediate ale arhivării electronice a documentelor se referă la

simplificarea fluxului informaţional şi reducerea costurilor operaţionale. Pe termen lung,

productivitatea şi eficienţa angajaţilor va creşte ca urmare a simplificării procesului de căutare şi

acces la informaţie. Timpul de regăsire a documentelor se reduce la minim, iar toate informațiile

necesare sînt depozitate într-un singur loc.

Implementarea sistemului nominalizat implică o serie de avantaje. În primul rînd,

beneficiile imediate ale arhivării electronice a documentelor se referă la simplificarea fluxului

informaţional şi reducerea costurilor operaţionale. Pe termen lung, productivitatea şi eficienţa

angajaţilor va creşte ca urmare a simplificării procesului de căutare şi acces la informaţie.

Alte beneficii pe care le asigură "Arhiva electronică" sînt:

accesul centralizat la toate documentele printr-o interfaţă unică;

reorganizarea logică a arhivei fizice; acces simplu de la distanţă;

calitatea imaginilor obţinute prin scanare va economisi resursele de stocare;

posibilitatea de adnotare pe documente, fără modificarea celui original;

administrarea în mod eficient a milioane de documente;

setarea drepturilor de acces la documente sau a drepturilor de lucru cu acestea va asigura

securitatea şi confidenţialitatea acestora;

căutarea prin cuvinte-cheie sau prin text a fiecărui document va asigura operativitatea

primirii informaţiilor despre documentele fiscale din arhivă, fiind exclusă deteriorarea

fizică a documentului.

excluderea pierderilor de documente; excluderea problemei deteriorării în timp a

documentelor; volum de păstrare mic dar portabilitate mare;

duplicare comodă şi ieftină; depozitare mai sigură în caz de situaţii excepţionale;

posibilitatea efectuării anumitor operaţiuni specifice fără afectarea originalelor (ridicarea

documentele de conformitate, studierea documentelor cu valoare);

creşterea nivelului de automatizare, de protecţie şi de accesibilitate la documente prin

asigurarea unui sistem de securitate şi confidenţialitate a acestora;

îmbunătăţirea majoră a termenilor de răspuns la cererile Autorităţilor Publice;

21

Page 22: Raport Practica Initiere

consultarea securizată a unei baze de date ce conţine copiile originalelor prin organizarea

accesului centralizat printr-o interfaţă unică;

posibilitatea de adnotare pe documente, fără modificarea celui pe original, etc.

„Arhiva electronică” este soluţia ideală pentru a prelungi durata de viaţă a documentelor

fiscale originale şi a le proteja contra degradării fizice. Realizarea acestui proiect oferă, în

rezultat, un acces centralizat al documentelor, pe termen lung, care vor fi afişate într-un format

corespunzător, caracterizat printr-o calitate înaltă. 

2.3.1. Procesul de arhivare electronică

Arhivarea electronică este o soluţie la cheie, un hardware-software, care permite

administrarea în aceeaşi interfaţă atât documentele electronice cît şi cele pe hîrtie.

Componentele acestui sistem sunt:

Scaner de documente.

Software pentru conversia în digital al documentelor scanate în prealabil, plus o suită de

alte soluţii software venite în optimizarea, interogarea şi verificarea datelor de către

client.

O arhivă este formată din date şi informaţii, indiferent de suportul pe care se află, care

trebuiesc protejate şi conservate în vederea consultării ulterioare pe criterii istorice, culturale sau

juridice. Chiar şi în ziua de astăzi cea mai mare parte a informaţiei se află înregistrată pe hârtie

ceea ce necesită un spațiu mare de stocare şi este foarte vulnerabilă la condiţiile de mediu.

Concluzionând, poate deveni foarte dificil de organizat şi conservat în bune condiţii

informaţia existentă într-o arhivă.

Soluţia la aceste probleme este transferul informaţiilor existente pe un suport de memorare

mai puţin vulnerabili şi care să ocupe spaţiu fizic de stocare cât mai mic.

Scanarea presupune "fotografierea" documentelor (hârtie sau microfilm) şi constituirea

documentelor electronice pe baza imaginilor obţinute.

Viteza de scanare a hârtiei poate atinge valori mari (40 pag./minut) în cazurile în care

calitatea acesteia este bună, altfel depinde de viteza de manevrare a operatorului. În proiectarea

unui sistem de arhivare este foarte importantă alegerea formatului în care se vor memora

imaginile scanate. Acesta trebuie să asigure pe lângă o uşoara manevrare şi un algoritm bun de

compresie.

Arhivarea electronică a documentelor prin scanare este o activitate foarte mare

consumatoare de resurse şi de aceea în paralel cu aceasta ar trebui să funcţioneze un sistem de

22

Page 23: Raport Practica Initiere

gestiune electronică a documentelor care va minimiza crearea de documente sub formă de hârtie

sau film.

Datorită faptului ca în acest moment există din punct de vedere hardware soluţii viabile

însă din punct de vedere software mai sunt multe de pus la punct.

3. Recomandări pentru eficientizarea activităţii întreprinderii

Avînd la bază Planul de Dezvoltare pentru perioada 2011-2015, Serviciul Fiscal a

implementat un model de evaluare a riscurilor de conformare.

23

Page 24: Raport Practica Initiere

Pentru a asigura о implementare eficientă și a obține un impact durabil asupra nivelului de

conformare, sînt necesare măsuri riguroase și rezultative în vederea:

identicității evidenței contribuabililor;

monitorizării onorării în termen și depline a obligațiilor fiscale;

neadmiterii restanțelor veniturilor publice;

ridicării gradului de realizare a veniturilor, inclus în coraport cu PIB;

investigării fraudelor fiscale;

ridicării nivelului controlului fiscal și auditului intern;

asigurării stingerii obligațiilor fiscale.

Pentru îmbunătățirea obiectivelor sus menționate, urmează a fi:

consolidate toate componentele administrării fiscale;

eficientizată funcționarea sistemului de control intern;

instruirea permanentă a personalului fiscal;

identificarea și evaluarea riscurilor:

evaluată situației privind restanțele agenților economici aflați în procedura de

insolvabilitate, în vederea determinării și eliminării circumstanțelor care contribuie la

majorarea restanțelor din contul plăților curente.

instituită unui mecanism de monitorizare a contribuabililor declaraţi în stare de

insolvență, pentru combaterea evaziunilor și fraudelor.

asigurată definitivarea implementării sistemelor informaționale inițiate, precum și de

management financiar și control intern, inclusiv a modelului de gestionare a riscurilor

de conformare pe categorii de contribuabili și tipuri de activități.

şi nu în cele din urmă, recomand îmbunătățirea transferului de date prin intermediul

rețelelor on-line în permanenţă.

Toate propunerile și reclamațiile din partea contribuabililor vizavi de serviciile electronice

ale Inspectoratului Fiscal de Stat, necesită analiză și prelucrare pentru formarea unui sistem mai

eficient și cu înalte standarde de performanță.

Concluzii

În concluzie, pot spune că automatizarea datelor fiscale este un avantaj pentru

economisirea timpului şi transmiterea automată a datelor, dintr-un sistem în altul. Arhivarea

24

Page 25: Raport Practica Initiere

electronică a oferit un acces centralizat al documentelor, pe termen lung și a redus riscul

erorilor și pierderii informației.

Fiecare stat este într-un proces continuu de modernizare și adaptare la realitățile

economice, doar că cetățenii Republicii Moldova sunt mai puțin adaptabili la noile schimbări,

fiind siguri doar în ceea ce văd azi și cu temere de ceea ce poate fi mâine.

Datorită acestei practici, am obţinut deprinderi din domeniul programării și administrării.

Mi s-a dat posibilitatea de a înțelege cu adevărat importanța funcției alese. Deasemenea, am

înţeles că trebuie să te atârni destul de serios faţă de ceea ce faci.

Realizarea programului a demonstrat că noi ca studenţi, ne vedem deja în postură de

angajat, care are o anumită responsabilitate de a elabora programul conform cerinţelor date de

conducătorul practicii. La finisarea programului, şi a perioadei de practică, noi devenim mai

maturi.

Am dedus că, practica de iniţiere reprezintă o parte componentă a procesului educativ, și

este o perioadă importantă pentru noi, deoarece anume în timpul practicii ne aprofundăm

cunoștințele acumulate timp de doi ani, de asemenea ne permite să aplicăm în practică și

cunoștințele teoretice.

În cadrul lecţiilor, este posibilă examinarea doar a principiilor generale ale metodicii de

elaborare a programelor şi anumitor aspecte ale rezolvării problemelor, dar în timpul practicii ne

confruntăm cu problema față în față. Toate dificultăţile întâlnite pe perioada practicii, sunt doar

un plus pentru noi.

De aceea trebuie urmat principiul: ”Per aspera ad astra”.

BIBLIOGRAFIE

1. Hotărîrea Guvernului Nr.133, din 20.02.2013, cu privire la modificarea, completarea şi

abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial Nr. 36-40, art. 179)

25

Page 26: Raport Practica Initiere

2. Legea Nr.48, din 26.11.2011, cu privire la completarea și modificarea unor acte

legislative: începînd cu 01 ianuarie 2012, (pentru subiecții impunerii cu TVA deserviți de

către IFPS(DACM), IFS mun. Chișinău, Bălți și Comrat 0, din 1 decembrie 2004)

3. Legii Nr.267, din 29.11.2012 (privind monitorizarea bunurilor imobile)

4. Legea Nr.1163-XIII, din 24.04.1997, cu privire la Codul Fiscal (Monitorul Oficial al

R.Moldova, ediție specială, din 08.02.2007, pag.4)

5. Legea Nr.108-XVIII, din 17.12.2009, pentru modificarea și completarea unor acte

legislative (Monitorul Oficial nr.193-196/609 din 29.12.2009)

6. Legea nr. 135, din 15 mai 2007, privind arhivarea documentelor în formă electronică

7. Ordinul ministrului MCSI nr. 493/15.06.2009, privind normele tehnice şi metodologice

pentru aplicarea Legii nr. 135/2007, privind arhivarea documentelor în formă electronică 

8. Legea nr. 135, din 15 mai 2007, privind arhivarea documentelor în formă electronică

Ordinul ministrului MCSI nr. 489/15.06.2009, privind normele metodologice de

autorizare a centrelor de date

Ordinul nr. 585, din 9 mai 2011, pentru completarea Ordinului ministrului comunicațiilor

și societății informaționale nr. 489/2009, privind normele metodologice de autorizare a

centrelor de date

Ordinul nr. 1167, din 25 noiembrie 2011, pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul

ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 489/2009, privind normele

metodologice de autorizare a centrelor de date

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova http://www.fisc.md/

Servicii fiscale electronice https://servicii.fisc.md/

Întreprinderea de Stat ,,Fiscservinform’’ pe lîngă Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

http://fiscservinform.md/

Monitorul Fiscal FISC.MD http://monitorul.fisc.md

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova http://www.mf.gov.md/

Anexa 1. Structura organizatorică a inspectoratului fiscal de stat

26

Page 27: Raport Practica Initiere

27

Page 28: Raport Practica Initiere

Anexa 2. Schema conceptuala a unui sistemelectronic de arhivare a documentelor

28

Page 29: Raport Practica Initiere

Agenda practicii de iniţiere

Locul stagiului de practică: Inspectoratul Fiscal de Stat DAF Botanica

Durata stagiului de practică: 22.04.2013 - 17.05.2013

Studenta: Erhan Lucia Gheorghe

Grupa CR-1121, an. II, f/r

DATA ACTIVITATEA

22.04.2013,

luni

1. Familiarizarea cu activitatea întreprinderii.

2. Studierea regulamentului IFS.

3. Am luat cunoștință cu tehnica securității.

4. Am făcut cunoștință cu conducerea întreprinderii și personalul de la Direcția

Administrare Fiscală din sectorul Botanica și am observat cum își desfășoară

activitățile în fiecare zi.

23.04.2013,

marți

1. Participarea la ședința de planificare.

2. Instruirea preliminară înainte de muncă.

3. Studierea regulilor de lucru cu calculatoarele.

4. Compendiu: securitatea informațiilor.

24.04.2013,

miercuri

1. Instruirea preliminară înainte de muncă.

2. Alegerea locului de muncă, precum și alte activități pentru comfort.

3. Susținerea testului: tehnica securității.

4. Verificarea cunoștințelor ce țin de calculator.

25.04.2013,

joi

1. Instruirea preliminară înainte de muncă.

2. Testarea cunoștințelor în domeniul ingineriei.

3. Instruirea suplimentară: date ce nu sunt incluse în programul de

învățămînt.

4. Instalarea: Microsoft Office 2003.

26.04.2013,

vineri

1. Participarea la ședința de planificare.

2. Instruirea preliminară înainte de muncă.

3. Susținerea testului: referitor la securitatea informațiilor.

4. Instalarea sistemului de operare Microsoft Windows 7.

29

Page 30: Raport Practica Initiere

29.04.2013,

luni

1. Instruirea preliminară înainte de muncă.

2. Instruirea: stocarea datelor în calculator.

3. Instalarea software-ul pentru protejarea computerului (anti-virusul).

4. Formularele standard (forme) ale diferitelor contracte.

30.04.2013,

marți

1. Instruirea preliminară înainte de muncă.

2. Instalarea unui profil în computer.

3. Instalarea: Adobe Photoshop CS7.

4. Instruirea: lucrul în Photoshop.

02.05.2013,

joi

1. Instruirea preliminară înainte de muncă.

2. Participarea la ședința de planificare.

3. Instalarea: Microsoft Office 2010.

03.05.2013,

vineri

1. Instruirea preliminară înainte de muncă.

2. Instruirea privind documentele de înmatriculare.

3. Efectuarea și modificarea unui document, ca exemplu.

14.05.2013,

marți

1. Instruirea preliminară înainte de muncă.

2. Instruirea: conectarea la servere de la distanță.

3. Conectarea la un server de la distanță, ca exemplu.

15.05.2013,

miercuri

1. Instruirea preliminară înainte de muncă.

2. Participarea la ședința de planificare.

3. Lucrul în baza de date.

16.05.2013,

joi

1. Instruirea preliminară înainte de muncă.

2. Crearea unei prezentări în MS Power Point.

3. Crearea un slide show pentru întreprindere.

17.05.2013,

vineri

1. Primirea caracteristicii despre activitatea desfășurată.

2. Finalizarea raportului.

3. Pregătirea documentelor.

____________________________ ___________ (Funcția) (Nume, Prenume) (Semnătura)

30