124
PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ SC MEDIU Consulting SRL 1 RAPORT DE MEDIU pentru Plan Urbanistic Zonal – “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„ com. Pechea, jud. Galati. BENEFICIAR: S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L. Autorul atestat al raportului de mediu: SC MEDIU CONSULTING SRL

RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 1

RAPORT DE MEDIU

pentru

Plan Urbanistic Zonal – “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„ com. Pechea, jud. Galati.

BENEFICIAR: S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L. Autorul atestat al raportului de mediu: SC MEDIU CONSULTING SRL

Page 2: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 2

August 2013 1. INTRODUCERE 1.1 Legislaţia românească privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte,

planuri şi programe Evaluarea impactului asupra mediului este o procedura prin care se evaluează potenţialele efecte

negative pe care un proiect, public sau privat, un plan sau program le poate avea asupra mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lui.

Evaluarea impactului asupra mediului a fost introdusa în legislaţia naţională prin: Ordonanţă de urgenţă Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului (M. Of.,

Partea I, nr. 88 din 31/01/2006). Legea nr. 22 din 22/02/2001 de ratificare a Convenţiei privind evaluarea impactului de mediu

în context transfrontalieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991 (M.Of., Partea I nr.105 din 01/03/ 2001).

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (abrogă HG 1213/2006)

ORDIN nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private (abrogă Ord. 860/2002)

Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului (M. Of. 52 din 31/01/2003);

Ordinul MAPM nr. 864/26.09.2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontalieră (M.Of., Partea I nr. 397 din 09/06/2003).

Hotărârea de Guvern nr.1076 din 08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (M. Of., Partea I nr. 707 din 05/08/2004).

OM nr. 117/2006 (MO nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

OM nr. 995/2006 (MO nr. 812/03.10.2006) pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenta HG nr. 1076/2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

În ceea ce priveşte protecţia naturii armonizarea legislatiei nationale cu Directivele şi Regulamentele Europene privind protecţia naturii s-a realizat prin:

� OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 29/06 /2007, modificată şi completată prin OUG 154/2008;

� HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie specială avifaunistică ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România;

� ORDIN nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

� H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale şi parcurilor naturale şi constituirea administratiilor acestora, modificată prin Hotararea nr. 1.529 din 1 noiembrie 2006;

� H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arii naturale protejate pentru noi zone;

Page 3: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 3

� H.G. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone; � Ord. nr. 552/2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale şi a

parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice; � Ordin nr. 1948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a

administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare;

� Ord. nr. 207/2006 privind aprobarea continutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia;

� Legea nr. 13/1993 (M.Of. nr. 62/25.03.1993) pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979;

� Legea nr. 58/13.07.1994 (M.Of. nr. 199/02.08.1994) pentru ratificarea Conventiei privind diversitatea biologica, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

� Legea nr. 13/1998 (M.Of. nr. 24/26.01.1998) pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979;

� Legea nr. 89/2000 (M.Of. nr. 236/30.05.2000) pentru ratificarea Acordului privind conservarea pasarilor de apa migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995;

� Legea nr. 90/2000 (M.Of. nr. 228/23.05.2000) pentru aderarea Romaniei la Acordul privind conservarea liliecilor in Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991.

Reglementarile stabilite la nivel naţional pentru obiectivele planului propus PUZ – “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„ comuna Pechea, judeţul Galaţi, sunt:

• HG nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, abrogată prin HG nr. 958/2005 privind aprobarea Programului de măsuri existente şi planificate pentru promovarea producerii şi consumului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie

• HG 1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (abrogă HG 1892/2004);

• Ord. 39/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru calificarea productei prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie, abrogată prin ORDIN nr. 42/2011 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

• Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (republicată);

• Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020; • Ordin nr. 51 din 03/04/2009 privind aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de

racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene".

Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu (HG. 1076/2004): Raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifica, descrie şi

evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografica aferentă.

Page 4: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 4

Planuri şi programe - planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeana, ca şi orice modificări ale acestora, care: - se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de către Parlament sau Guvern; - sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;

Titularul planului sau programului - orice autoritate publica, precum şi orice persoana fizica sau juridica care promovează un plan sau un program.

Autoritate competenta - autoritate de mediu, de ape, sănătate sau altă autoritate împuternicita potrivit competentelor legale sa execute controlul reglementarilor în vigoare privind protecţia aerului, apelor, solului şi ecosistemelor acvatice sau terestre.

Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, în concordanta cu legislaţia sau cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile ori grupurile acestora;

Evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autoritarilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate;

Aviz de mediu pentru planuri şi programe - act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competenta pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau în programul supus adoptării;

Impact de mediu - modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice şi structurale ale elementelor şi factorilor de mediu naturali; diminuarea diversităţii biologice; modificarea negativa considerabila a productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila a calităţii vieţii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritoriala necorespunzătoare a acestora; un astfel de impact poate fi identificat în prezent sau poate avea o probabilitate de manifestare în viitor, considerata inacceptabila de către autorităţile competente.

Determinare – reprezintă metoda utilizata pentru a calcula, previziona, estima sau măsura valoarea unui indicator sau a efectului dăunător relaţionat;

Poluare potenţial semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de alertă prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste valori definesc nivelul poluării la care autorităţile competente consideră ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului şi stabilesc necesitatea unor studii suplimentare şi a masurilor de reducere a concentraţiilor de poluanţi în emisii/evacuări.

Poluare semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului.

Prag de alertă - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determina declanşarea unei monitorizări suplimentare si/sau reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări.

Prag de intervenţie - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări.

Page 5: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 5

Proba de referinţa - proba materială produsă de un institut specializat, ce poate fi utilizata pentru a identifica precizia şi acurateţea tehnicilor de analiza chimica a solurilor.

Obiective de remediere - concentraţii de poluanţi, stabilite de autoritatea competenta, privind reducerea poluării solului, şi care vor reprezenta concentraţiile maxime ale poluanţilor din sol după operaţiunile de depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile de alerta sau intervenţie ale agenţilor contaminanţi, în funcţie de rezultatele şi recomandările studiului de evaluare a riscului.

Plan de acţiune – reprezintă planul realizat de autoritatea competenta cu scopul de a controla problema analizata şi a efectelor acesteia indicându-se metoda de reducere.

Aer ambiental - aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile materiale, în spatii deschise din afara perimetrului uzinal.

Emisie de poluanţi/emisie - descărcare în atmosfera a poluanţilor proveniţi din surse staţionare sau mobile. Zgomotul ambiental – este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activităţile umane, cum ar fi

traficul rutier, feroviar, aerian, precum şi de industrie; Indicator de zgomot– reprezintă scara fizică folosită pentru descrierea zgomotului ambiental

relaţionat cu efectul dăunător; Evacuare de ape uzate/evacuare - descărcare directă sau indirectă în receptori acvatici a

apelor uzate conţinând poluanţi sau reziduuri care alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale ale apei utilizate, precum şi a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate:

Folosinţa sensibilă şi mai puţin sensibilă - tipuri de folosinţe ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluanţilor.

Glosar de termeni conform legislaţiei de urbanism (legea 350/2001 actualizata, legea

168/2007). Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autoritarilor competente de încuviinţare a

propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritoriala şi dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.

Avizare - procedura de analiza şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu.

Caracter director - însuşirea unei documentaţii aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor, prin coordonarea acţiunilor specifice. Caracterul director este specific documentaţiilor de amenajare a teritoriului.

Caracter de reglementare - însuşirea unei documentaţii aprobate de a impune anumiţi parametri soluţiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiilor de urbanism.

Page 6: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 6

Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.

Competenta de avizare/aprobare - abilitarea legala a unei instituţii publice şi capacitatea tehnica de a emite avize/aprobări.

Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesitaţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare.

Dezvoltare regională - ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare sectoriala pe arii geografice, constituite în "regiuni de dezvoltare", şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate.

Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblu de piese scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor pe o perioada determinata.

Parcelare - acţiunea urbana prin care o suprafaţa de teren este divizata în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor locuinţe individuale, de mică înălţime.

Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor.

Reţea de localităţi - totalitatea localităţilor de pe un teritoriu (naţional, judeţean, zona funcţionala) ale căror existentă şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaţii desfăşurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Reţeaua de localităţi este constituită din localităţi urbane şi rurale.

Teritoriu administrativ - suprafaţa delimitata de lege, pe trepte de organizare administrativa a teritoriului: naţional, judeţean şi al unităţilor administrativ teritoriale (municipiu, oraş, comuna).

Teritoriu intravilan - totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regula intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente).

Teritoriu extravilan - suprafaţa cuprinsa intre limita administrativ-teritoriala a unităţii de baza (municipiu, oraş, comuna) şi limita teritoriului intravilan.

Zona funcţională - parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determina funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spatiilor verzi etc.).

Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale. Zona de protecţie - suprafeţe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun

protecţia zonelor învecinate (staţii de epurare, platforme pentru depozitarea controlata a deşeurilor, puţuri seci, cimitire, noxe industriale, circulaţie intensă etc.).

Zona de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.

Zona protejată - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apa etc. şi în care, prin

Page 7: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 7

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanta, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie.

Consideraţii generale - Metodologia evaluării de mediu pentru planuri

Scopul evaluării strategice de mediu este acela de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea PUZ – ului: „CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ PECHEA - 66 MW” - comuna Pechea, judeţul Galaţi.”

Parcurgerea procedurii SEA este o garanţie a promovării dezvoltării durabile în cadrul acestui plan. Procesul de evaluare de mediu pentru planuri şi programe oferă publicului şi altor factori interesaţi oportunitatea de a participa şi de a fi informaţii cu privire la deciziile care pot avea un impact asupra mediului şi a modului în care au fost luate.

Evaluarea strategica de mediu se realizează în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului) şi a Hotărârii de Guvern nr. 1076/08.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri sau programe (MO nr. 707/5.08.2004), care transpune prevederile Directivei menţionate în legislaţia naţionala.

Metodologia utilizata în evaluarea strategica de mediu include cerinţele documentelor mai sus amintite, precum şi recomandările metodologice din:

• „Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe”, elaborat de MMGA şi ANPM, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006;

• „Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe”; • „Ghidul privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe de amenajare a

teritoriului şi urbanism”,elaborate în cadrul proiectului EuropeAid/ 121491/ D/SER/RO (PHARE 2004/016 –772.03.03) „Întarirea capacitaţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare”;

• „Manualul privind ESM pentru Politica de Coeziune 2007-2013”, elaborat în cadrul proiectului Interreg IIIC „Greening Regional Development Programmes” („Programe de dezvoltare regionala ecologica”). Acest manual a fost considerat de DG Regio şi DG Mediu în 2006 ca fiind adecvat pentru realizarea evaluării strategice de mediu a programelor pentru politica de coeziune din perioada 2007- 2013.

Lista planurilor şi programelor care întră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 a fost aprobata prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 995/2006. Prin OM nr. 995/2006 se prevede ca Planurile Urbanistice Zonale intra sub incidenta HG nr. 1076/2004.

În conformitate cu cerinţele HG nr. 1076/2004, procedura de realizare a evaluării de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„ a cuprins următoarele etape:

a) etapa de încadrare a planului în procedura evaluarii de mediu; b) etapa de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a Raportului de mediu; c) etapa de analiza a calitatatii Raportului de mediu.

Etapa de încadrare a planului În conformitate cu cerinţele art. 9 alin. (1) din HG 1076/2004, societatea S.C. PECHEA

EOLIAN S.R.L., în calitate de titulari al Planului Urbanistic Zonal, au notificat Agenţia pentru

Page 8: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 8

Protecţia Mediului Galaţi şi au informat publicul prin anunţuri repetate în mass-media cu privire la elaborarea primei versiuni a planului.

Elaborarea Raportului de mediu pentru PUZ a presupus parcurgerea următoarelor etape: • Analiza stării mediului in zona planului, luând în considerare datele şi informaţiile existente; • În urma caracterizării stării actuale a mediului a fost identificat un set de aspecte de mediu

şi probleme de mediu ce sunt relevante pentru arealul analizat şi care pot fi abordate direct prin intermediul planului;

• Pentru aspectele de mediu şi problemele de mediu identificate au fost formulate obiective relevante de mediu cărora planul trebuie sa se adreseze;

• A fost realizata o analiza a evoluţiei probabile a stării mediului în zona (a acelor aspecte de mediu relevante, identificate anterior) în condiţiile neimplementării prevederilor planului (Alternativa „0”);

• Au fost evaluate efectele asupra mediului generate de implementarea PUZ, prin analizarea modului în care obiectivele acestuia contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante;

• Pe baza evaluării la nivel de obiective a fost elaborata o evaluare cumulativa care sa poată oferi o imagine de ansamblu asupra posibilelor evoluţii viitoare ale stării mediului în condiţiile implementării PUZ;

• A fost de asemenea realizata o lista de indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor PUZ - ului asupra mediului;

• Pe baza analizelor efectuate a fost propus un set de recomandări privind prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui potenţial efect advers asupra mediului asociat implementării PUZ- ului;

După parcurgerea acestor etape a fost elaborata varianta finala a Raportului de mediu. 1.2. Informaţii generale Planul Urbanistic Zonal, a fost întocmit în baza unei analize multicriterale a situaţiei existente şi

a strategiilor de dezvoltare durabilă care stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare atât a zonei cât şi a comunei Pechea, judeţul Galaţi.

Raportul de Mediu vizează: � stabilirea problemelor cheie care trebuiesc luate în considerare în cadrul evaluării planului

analizat; � analiza posibilelor efecte în cazul în care PUZ nu este implementat; � identificarea unui set optim de obiective şi priorităţi de dezvoltare specifice; � identificarea măsurilor optime care duc la îndeplinirea acestor obiective de mediu stabilite

prin PUZ; � propunerea unui sistem viabil de monitorizare şi gestionare; � asigurarea consultării în timp util şi eficiente cu autorităţile implicate şi publicul interesat,

inclusiv cu cetăţenii şi grupuri organizate interesate; � informarea factoriilor de decizie cu privire la obiectivele PUZ şi posibilele impacturi ale

acestuia; � notificarea autorităţilor implicate şi a publicul interesat cu privire la forma finală a PUZ şi

motivele adoptării acestuia.

Page 9: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 9

1.3. Beneficiarul proiectului Titular PUZ: S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L. Sediul: Buzău,strada Bistritei, nr. 3, cam.5, judeţul Buzău; Adresa poştală: Buzău, Str. Bistriţei, nr. 3, jud. Buzău. Numărul de telefon/fax: +40(0)238 712 641, +40(0)733 105 777 Adresa de e-mail: [email protected];

1.4. Autorul atestat al raportului de mediu

SC MEDIU Consulting SRL Galaţi, cu sediul în Galaţi, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 19, telefon/fax: 0336.802.067, [email protected] a realizat acest studiu în baza certificatului de înregistrare nr. 90, reprezentata prin Rodion Amzu având funcţia de Director General.

1.5. Denumirea proiectului

„PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z): “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„, com. Pechea, jud. Galati.

1.6. Localizarea geografică şi administrativă Amplasamentul destinat PUZ este situat în extravilanul comunei Pechea, Judeţul Galaţi.

Prezentul PUZ, are ca bază bază Certificatele de Urbanism nr. 14/1140 din 19.02.2013 eliberate de Consiliul Judeţean Galaţi.

Se intenţionează construirea unui parc eolian format din 33 de turbine având o capacitate totală de 66 MW situat în partea de Vest a comunei Pechea, judetul Galati. Folosinţa actuală a terenului pe care urmează să fie implementat planul de urbanism zonal este: teren arabil, drum judeţean, drumuri de exploatare şi drumuri comunale existente, iar destinaţia propusă conform certificatului de urbanism va fi: Construire centrală electrică eoliană Pechea (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană.

Terenul se află situat în extravilanul localităţii, aparţine domeniului public de interes local şi judeţean şi proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice.

Aceste terenuri sunt localizate pe următoarele tarlale şi parcele: T.1/1, T.2/1, T.21, T.21/1, T.22, T.23, T.24/1, T.24/2, T.25, T.26, T.27, T.27/1, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.70, T.71, T.72, DJ 251, DC 87, DC153 De 9, De 88, De 111, De 113, De 115, De 116, De 118, De 120, De 121/2, De 122, De 124, De 129, De 133, De 141, De 144, De 146, De 155, De 156, De 158, De 582, De 584, De 586, De 587, De 588.

Page 10: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 10

Tabelul nr. 0 Suprafeţe PUZ Suprafaţa studiată prin PUZ-ul este de 1 731 070 mp din care:

EXISTENT PROPUS Funcţiunea mp % mp % Cod Denumire ZONA STUDIATA -PUZ 1,731,070 100.00% 1,731,070 100.00%

ID UNITATI DE PRODUCTIE 1,675,990 96.82% 1,578,211 91.17%

IDa Productie agricola 1,675,990 96.82% 1,518,365 87.71% Sola 1 (P10,11,12,13) 140,200 8.10% 124,642 7.20% Sola 2 (P15,16,24) 53,000 3.06% 38,515 2.22% Sola 3 (P1,3,14) 114,400 6.61% 102,964 5.95% Sola 4 (P23) 84,000 4.85% 79,068 4.57% Sola 5 (P2,6,17) 163,400 9.44% 150,340 8.68% Sola 6 (P4,21,22) 180,700 10.44% 166,118 9.60% Sola 7 (P30,33) 71,700 4.14% 60,507 3.50% Sola 8 (P25,26) 133,600 7.72% 125,732 7.26% Sola 9 (P18,19) 30,400 1.76% 22,390 1.29% Sola 10 (P7,20) 97,312 5.62% 89,307 5.16% Sola 11 (P8,27) 40,780 2.36% 34,024 1.97% Sola 12 (P9,29) 160,016 9.24% 148,564 8.58% Sola 13 (P31,32) 209,482 12.10% 197,735 11.42% Sola 14 (P5+SE+OS) 105,000 6.07% 91,616 5.29% Sola 15 (P28) 92,000 5.31% 86,843 5.02% Ide Productie ee 0 0.00% 59,846 3.46% Fundatii turbine 0 0.00% 13,200 0.76% Platforme tehnologice 0 0.00% 41,646 2.41% Organizare santier 0 0.00% 5,000 0.29% C CIRCULATIE 55,080 3.18% 137,512 7.94% Cp Drumuri publice 55,080 3.18% 55,080 3.18% Dc 87 22,564 1.30% 22,564 1.30% De120 16,224 0.94% 16,224 0.94% De124 5,712 0.33% 5,712 0.33% De133 5,448 0.31% 5,448 0.31% Dc153 2,716 0.16% 2,716 0.16% De Nord 2,416 0.14% 2,416 0.14% Ci Drumuri interioare 0 0.00% 82,432 4.76% DI1 0 0.00% 7,595 0.44% DI2 0 0.00% 8,592 0.50%

Page 11: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 11

DI3 0 0.00% 5,575 0.32% DI4 0 0.00% 2,880 0.17% DI5 0 0.00% 7,113 0.41% DI6 0 0.00% 8,682 0.50% DI7 0 0.00% 6,647 0.38% DI8 0 0.00% 3,954 0.23% DI9 0 0.00% 4,012 0.23% DI10 0 0.00% 4,001 0.23% DI11 0 0.00% 2,942 0.17% DI12 0 0.00% 7,491 0.43% DI13 0 0.00% 7,794 0.45% DI14 0 0.00% 2,092 0.12% DI15 0 0.00% 3,062 0.18% TE ECHIPARE EDILITARA 0 0.00% 15,347 0.89% 3. Retele electrice 0 0.00% 14,072 0.81% SE 30/110 KV 0 0.00% 4,240 0.24% LEA 110 KV 0 0.00% 100 0.01% LES 30KV 0 0.00% 9,732 0.56%

4. Retele telecomunicatii 0 0.00% 1,275 0.07%

Retea Fibra optica 0 0.00% 1,275 0.07% Suprafata aferenta constructiilor 55,080 212,705 POT % 3.18% 12.29% CUT 0.032 0.123

Se propun schimbări de destinaţie pentru suprafaţa parcelelor care au generat PUZ, în vederea

amplasării de turbine şi instalaţii, construcţii sau echipamente aferente. De asemenea, modificările de destinaţie sunt necesare pentru lărgirea profilului drumurilor de exploatare pe care se va face accesul la parcelele vizate. În concluzie suprafaţa destinată activităţilor agricole se reduce cu 212705 mp, adică 12,29% din totalul suprafeţei studiate.

2. EXPUNEREA CONŢINUTULUI şi A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE

PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE; 2.1 Detalii despre amplasament Planul propus PUZ „CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„ este propus

a se implementa în comuna Pechea, Judeţul Galaţi. Comuna Pechea este situată in partea centrală/ central sudică a judeţului Galaţi şi are în componenţă două sate, respectiv: Pechea (satul de reşedinţă), Lupele.

Page 12: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 12

Zona studiata se afla în extravilanul comunei Pechea, judeţul Galaţi tarlalele T.1/1, T.2/1, T.21, T.21/1, T.22, T.23, T.24/1, T.24/2, T.25, T.26, T.27, T.27/1, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.70, T.71, T.72.

In partea de Nord a zonei studiate se afla drumul judeţean 251 Pechea – Costache Negri. Planul de Urbanism General al comunei Pechea, in vigoare, prezinta pentru zona studiata, ca functiune principala, productia agricola pe teren arabil. Acest aspect se coreleaza cu Planul de incadrare in zona (figura nr. 1).

Figura nr. 1 Încadrare PUZ în comuna Pechea

Suprafaţa de teren ce se supune PUZ este de 1 731 070 m2 fiind situata în partea de vest a

comunei Pechea. Amplasamentul viitorului parc eolian, este aşezate pe terenuri cu destinaţie arabila, drum judeţean, drumuri de exploatare şi drumuri comunale existente.

Page 13: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 13

Zona studiată PUZ, se întinde la cca 1,2 Km faţă de Costache Negri şi 2,8 Km faţă de Pechea. Zona este străbătută în partea de nord de către drumul judeţean 251 Pechea – Costache Negri.

Alegerea acestui amplasament este justificată ca fiind cea mai avantajoasă din următoarele cauze:

� zona are un ridicat potenţial eolian, lucru dovedit de măsurătorile efectuate in zona pe parcursul unui an calendaristic;

� pe acest amplasament nu se desfăşoară decât activităţi agricole, iar terenul este lipsit de construcţii civile sau industriale;

� exista teren suficient pentru amplasarea turbinelor eoliene planificate la distantele de siguranta reglementate, cu respectarea conditiilor de vecinatate;

� exista teren suficient pentru realizarea razelor de curbura la racordarile intre drumurile de exploatare şi drumurile interioare precum şi a zonelor de asteptare, zonelor de intoarcere, platformelor tehnologice şi organizarii de santier;

� exista teren suficient pentru realizarea trecerii cu palele pe teren detinut prin contract; � pozitia a centralei fata de intravilan este suficient de mare astfel incat aceasta sa nu

influenteze negativ colectivităţile. Din punct de vedere juridic, zona ce a generat PUZ şî adiacent acesteia s-au identificat

următoarele tipuri de proprietate asupra terenului” � terenuri proprietate publică de interes judeţean (Dj 251) şi terenuri proprietate publică de

interes local – drumuri de exploatare, drumuri săteşti; � terenuri proprietate privată ale UAT Pechea; � terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice. Amplasamentul propus prin PUZ se suprapune cu terenuri agricole, cele mai apropiate zone

locuite fiind situate la o distanţă de aproximativ: � la nord - la o distanţă de aproximativ 1,2 km este situat satul Costache Negri; � la sud - est – la o distanţă de 2,8 km este situat satul Pechea;

Parcul eolian va cuprinde 33 turbine eoliene ce vor fi amplasate amplasat, conform

Certificatului de Urbanism nr. 14/1149 din 19.02.2013, pe raza comunei Pechea, judeţul Galaţi, extravilan, tarlalele T1/1, T2/1, T18, T19, T20/1, T20/2, T21, T22, T23, T24/1, T24/2, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T70, T71, T72, Terenurile vizate sunt terenuri cu destinaţie arabila, drum judeţean, drumuri de exploatare şi drumuri comunale existente.

Coordonate in proiectie Stereo 70 a turbinelor eoliene propuse Nr. crt. Stereo 70 Turbine X Y

P1 712450,222 469023,654 P2 712336,81 468591,692 P3 712226,256 468170,602 P4 712113,351 467740,559 P5 712930,84 468593,314 P6 712792,095 468064,851 P7 712651,09 467527,777 P8 713505,553 468216,995

Page 14: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 14

P9 713387,591 467768,209 P10 713270,392 467322,324 P11 713997,68 467658,939 P12 711431,469 467743,677 P13 711449,691 467143,949 P14 711467,912 466544,22 P15 712380,671 466395,064 P16 712399,573 465752,345 P17 712794,887 466393,535 P18 712813,474 465761,528 P19 713903,395 467146,935 P20 713909,891 466644,684 P21 713916,432 466139,086 P22 714361,733 466915,173 P23 714369,116 466344,393 P24 714668,748 466602,515 P25 714679,408 465778,472 P26 715172,199 466538,134 P27 711037,569 465461,047 P28 711054,638 465033,918 P29 711170,397 464469,327 P30 713843,656 465585,806 P31 713861,076 464973,055 P32 714196,712 465594,034 P33 714214,506 464968,152

Coordonatele perimetrului parcului eolian

Nr.Crt. Stereo 70

X (m) Est Y(m) Nord 1 711795,896 469478,949 2 713149,408 469478,949 3 714064,477 468777,221 4 715589,489 467251,490 5 715589,489 465716,300 6 714724,217 464296,371 7 710507,809 463173,872 8 710244,503 465475,662 9 710692,522 468071,875

Page 15: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 15

Scopul şi obiectivele principale ale PUZ Scopul raportului îl reprezintă stabilirea obiectivelor, acţiunilor, priorităţilor şi reglementărilor

de urbanism necesar a fi aplicate în utilizarea terenului, în conformarea construcţiilor din zona delimitată pentru construirea parcului eolian (modernizare drumuri de acces, realizarea unor fundaţii şi platforme, realizarea unei legături la SEN, prin intermediul unui LES, până la staţia 110 kV Smârdan-Gutinaş (zona sat Negrea), astfel încât să devină o importantă zonă de dezvoltare economică.

În vederea organizării din punct de vedere funcţional, tehnic şi edilitar a zonei analizate, proiectantul a studiat şi a sesizat următoarele aspecte ce trebuie avute în vedere:

� necesitatea punerii în valoare a potenţialului natural al zonei; � necesitatea dezvoltării investiţiilor în zonă; � reabilitarea şi modernizarea infrastructurii în zonă; � necesitatea creerii unui germen de dezvoltare economica. Obiectivele PUZ sunt reprezentate de elaborarea unor reglementări care să orienteze

dezvoltarea urbanistică a zonei şi deblocarea/pregătirea condiţiilor pentru dezvoltarea unor investiţii în zonă, stabilind următoarele obiective prioritare şi reglementări de urbanism.

Obiectivele specifice ale Planului Urbanistic Zonal – „CENTRALĂ ELECTRICĂ

EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„– localizat în comuna Pechea, Judeţul Galaţi aşa cum reies din memoriul justificativ a planului sunt:

� stabilirea zonelor funcţionale – teritoriul studiat PUZ, în suprafaţă totală de 1 731 070 mp, este ocupat în prezent de terenuri arabile (1675990 mp), de drumuri publice (55080 mp). Realizarea investiţiei presupune ca părţi din terenul agricol să fie trecut în categoria de curţi construcţii şi drumuri. Suprafaţa acestor terenuri însumează 157.625 mp. Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru;

� stabilirea unor zone funcţionale; � rezolvarea circulaţiilor şi acceselor carosabile; � stabilirea zonelor de siguranţă;

Pentru tot teritoriul studiat s-au stabilit următoarele zone funcţionale: � zonă de teren arabil; � zonă mixtă: producţie energie electrică eoliană plus teren arabil; � zonă pentru căi de comunicaţie rutiere.

� reglementarea gradului de constructibilitate al terenului – repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a terenurilor ce au generat PUZ este în prezent aceea de teren arabil. Nefiind construcţii pe amplasamentele studiate, gradul de ocupare al terenului (POT) cât şi coeficientul de ocupare (CUT) este 0.

Page 16: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 16

Bilanţul suprafeţelor cu drept de superficie pe care se vor amplasa centralele eoliene sunt următoarele:

Zone funcţionale Existent Propus

mp % mp % teren arabil 1,675,990 96.82 1,518,365 87.71 suprafată ocupată de fundaţii - - 13,200 0.76 suprafată ocupată de platforme

- - 41,646 2.41

organizare de şantier - - 5,000 0.29 drumuri 55,080 3.18 137,512 7.94 echipare edilitară - - 15,347 0.89

Total 1,731,070 100,00 1,731,070 100,00

Pentru parcul eolian „Pechea Eolian” care va fi implementat în comuna Pechea judeţul Galaţi, s-au stabilit următorii coeficienţi:

� POT = 12.29%; � CUT = 0.123%. Pentru acest gen de funcţiuni nu au fost luate in consideraţie drumurile de exploatare existente. � rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile – cea mai importantă cale rutieră din

zona analizată o reprezintă DJ 251, DJ 255 ce asigura legaturile cu municipiile Galati şi Tecuci şi orasul Targul Bujor, drumuri ce vor asigura tranzitul atât a utilajelor ce vor deservi la implementarea planului şi la transportul atât al materialelor de construcţie cât şi al componentelor aferente fiecărei turbine eoliene.

Pentru un acces facil în zona de studiu, prin prezentul PUZ se propun următoarele: � consolidarea drumurilor de exploatare pe care se va face transportul echipamentelor; � amenajarea temporară a intersecţiilor cu drumurile de exploatare pe care se va face

transportul echipamentelor pentru implementarea planului; � realizarea de drumuri de acces cu racorduri aferente pe terenurile concesionate.

Pentru asigurarea caracteristicilor precum: căi de acces cu racordări ample, curbe cu raze de ordinul 30-50 m, latimi de la 4 la 5-6 m pentru a permite accesul şi manevrele convoaielor agabaritice, etc se va interveni pentru modernizarea drumurilor publice (drumuri comunale şi drumuri de exploatare din zona studiata) prin consolidarea corespunzătoare a acestora, lăţire la min 4 m, corectare geometrie şi racordări la drumurile modernizate.

Pentru accesul de la drumurile publice la pozitiile turbineleor şi a platformelor tehnologice destinate montajului acestora se vor construi drumuri interioare de acces, pe terenuri proprietate privata. Caracteristicele geometrice şi structurale ale acestora vor fi similare cu cele descrise mai sus. In zone sensibile se vor amenaja zone de intalnire, de lăţime dublă, şi zone de întoarcere.

� stabilirea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire Având în vedere reglementările în vigoare impuse de Ordinul ANRE nr. 4/2007 cu modificările

şi completările ulterioare, distanţele minime impuse faţă de locuinţe, linii electrice aeriene de medie şi înaltă tensiune, drumuri naţionale şi limita de funcţionare a rotorului vor fi:300 m faţă de clădiri de locuit – cea mai apropiată zonă locuită, respectiv satul Costachi Negri situat la o distanţă de aproximativ 1,2 km faţă de zona PUZ şi aproximativ 2,8 km faţă de satul Pechea;

Page 17: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 17

� 148 m faţă de drumurile naţionale – cea mai apropiată turbină eoliană faţă de DJ251, este de aproximativ 160 m;

Având în vedere localizarea parcului eolian, conform Ordinul ANRE nr. 4/2007 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, distanţa dintre agregatul a cărui zonă de siguranţă o stabilim şi agregatul

cel mai apropiat aparţinând celeilalte ferme eoliene va fi egală cu 7 x diametrul rotorului celui mai mare agregat,

atunci când acestea sunt dispuse pe direcţia vântului predominant, respectiv cu 4 x diametrul rotorului celui mai mare

agregat, atunci când acestea sunt dispuse perpendicular pe direcţia vântului predominant, va fi: � pentru turbinele cu înălţimea turnului de 110 m şi o rază a palei de 60 m, distanţă de

siguranţă impusă va trebui să fie de: • 7 x 120 m = 840 m atunci când acestea sunt dispuse pe direcţia vântului

predominant, respectiv 4 x 120 m = 480 atunci când acestea sunt dispuse perpendicular pe direcţia vântului predominant – direcţia predominantă a vântului în zonă este nord - sud;

� pentru turbinele cu înălţimea turnului de 100 m şi o rază a palei de 45 m, distanţă de siguranţă impusă va trebui să fie de:

• 7 x 90 m = 630 m atunci când acestea sunt dispuse pe direcţia vântului predominant, respectiv 4 x 90 m = 360 atunci când acestea sunt dispuse perpendicular pe direcţia vântului predominant – direcţia predominantă a vântului în zonă este nord - sud;

Din informaţiile/datele aflate la dispoziţie în zona implementării PUZ avand ca beneficiar SC Pechea Eolian SRL sunt propuse şi alte proiecte de parcuri eoliene şi anume:

Nr. crt

Beneficiar Nr. turbine UAT

1 DAN HOLDING MGM 3 Pechea

2 FUTURE POWER 1 3 BRIDGE CONSTRUCT 5 Cudalbi 4 CUDALBI EOLIAN 39 Cudalbi şi Costache Negri

5 GENERACION EOLICA

DACIA 30 Cudalbi

6 POWER PARK EOLIAN 5 Băleni

7 SUHURLUI EOLIAN 19 Suhurlui C Negri

8 PECHEA EOLIAN 33 Pechea 9 ALIZEU EOLIAN 5 Baleni 10 ZEFIR EOLIAN 5 Baleni 11 BUJORI EOLIAN 5 Baleni 12 WIND PRO 5 Baleni 13 SMART POWER GEN ALFA 5 Cudalbi 14 SMART POWER GEN BETA 5 Cudalbi, Baleni, Suhurlui 15 BALENI EOLIAN 5 Cudalbi, Baleni

Page 18: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 18

Monumente istorice În urma consultării literatura de specialitate s-au identificat în imediata vecinătate a PUZ analizat

următoarele situri arheologice:

Nr. crt

Localizare Denumire

sit Descriere

Tipul sitului

Distanţe până la obiectivele

de interes

Distanţe de siguranţă(L. 422/2001)

1

Comuna Pechea

Movila Gemeni

Pe platoul de la nord-vest de Pechea, numit Dealul Gemenea, se află o movilă cu acelaşi nume, având diametrul de 50 m şi înălţimea de 2 m*

movilă <100 m – între P1 şi

P2 500 m

2 Movila din şosea

Pe dealul vulpii, pe marginea şoselei Pechea – Costache Negri, se află o movilă cu diametru de 40 m şi înălţimea de 1,5 m**

movilă 900 m – P25 500 m

3 Movila Potârnichea

Se află între interfluviul dintre Valea Gerului şi Valea Adâncă sau Valea Cocoraşului, având diametrul de 65 m şi înălţimea de 7m ***

movilă <100 m –

între P27 şi P28

500 m

*Brudiu 2003, 109, movila nr. 157, **Brudiu 2003, 108, movila nr. 155, ***Brudiu 2003, 101, movila nr. 80.

Conform legislaţiei în vigoare (Legea nr. 422 din 2001 *** Republicată privind protejarea monumentelor istorice), art. 59 prevede: până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric

potrivit art. 9 se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m în localităţi urbane, 200 m în

localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului

istoric. Luând în considerare faptul că distanţa dintre turbinele P1 şi P2 localizate în partea de nord a

PUZ analizat se află la o distanţă de aproximativ 66 m, respectiv 425 m faţă de Movila Gemeni (sub raza de protecţie impusă de legislaţia în vigoare – 500 m), distanţa dintre turbinele P28 şi P28 localizate în partea de sud -vest a PUZ analizat se află la o distanţă de aproximativ 222 m, respectiv 210 m faţă de Movila Potârniche (sub raza de protecţie impusă de legislaţia în vigoare – 500 m) a fost realizată o diagnoză arheologică, întocmită de Universitatea Al. Ioan Cuza, Iaşi, Platforma de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în domeniul Arheologiei - Arheoinvest.

În urma diagnozei şi a avizul dat de Direcţia de Cultură Galaţi, SC Pechea Eolian SRL, a fost de acord cu supraveghere arheologică pe timpul lucrărilor de construcţii.

În conformitate cu Lista monumentelor istorice 2010, publicată de către Ministerul Culturii şi

Patrimoniului Naţional, la nivelul comunei Pechea nu sunt nominalizate situri de interes arheologic, având în vedere distanţele impuse de legislaţia în vigoare, şi distanţele dintre cele mai apropiate turbine şi siturile evidenţiate, implementarea PUZ nu va influenţă negativ zonele arheologice.

Page 19: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 19

propunerea infrastructurii tehnico – edilitare – zona PUZ, este situată în extravilanul comunei Pechea, judeţul Galaţi tarlalele T.1/1, T.2/1, T.21, T.21/1, T.22, T.23, T.24/1, T.24/2, T.25, T.26, T.27, T.27/1, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.70, T.71, T.72, având categoria de folosinţă majoră teren arabil, drum judeţean, drumuri de exploatare şi drumuri comunale existente neavând reţele edilitare. Pentru valorificarea energiei electrice produse, parcul eolian va fi conectat la reţeaua de distribuţie a energiei naţionale. Transmiterea energiei electrice produsă de centralele eoliene se va realiza prin staţia de transformare 30/110 kV (statie nou construita cu suprafata de 4240 mp) care se va racorda la linia de transport 110/400 kV Smârdan-Gutinaş (zona sat Negrea). Pentru evacuarea energiei electrice de la acest parc, va fi realizată o linie electrică aeriană (LEA) de 110kV, cu o lungime de aproximativ 21 Km pana în staţia electrică de transformare 110/400 KV Negrea (proiect separat ). Cablurile aferente reţelei LES vor urma traseele drumurilor de exploatare existente până la limita intravilanului şi apoi ale drumurilor săteşti. Pentru monitorizarea parcului eolian, beneficiarii se vor conecta la reţeaua de fibră – optică din zonă (1275 mp).

2.2 Descrierea obiectivelor şi a lucrărilor propuse prin plan

Etapele propuse în realizarea proiectului sunt: Etapa I – Lucrări de construcţii, pentru obiectivele propuse: � delimitarea zonelor de lucru, in conformitate cu etapele de executie si cu planurile de situatie

intocmite de proiectant; � realizarea organizarii de santier; � realizarea de lucrari de reabilitare a drumurilor de exploatare agricola existente cat si a

drumurilor de acces in interiorul parcelelor, pentru a permite accesul utilajelor; � realizarea platformelor de montaj ; � realizarea fundatiilor turbinelor eoliene;

Etapa a II - a – Lucrări de montaj şi electro ce cuprind:

� construirea/montarea turbinelor; � realizarea statiei de transformare 30/110 kV; � realizarea conexiunilor turbinelor eoliene la statia de transformare 30/110 kV; � realizarea conexiunii la LES/LEA la linia electrica de transport 110kV Smârdan-Gutinaş

printr-un alt proiect; Etapa a III - a – Funcţionare:

• probe tehnologice si punerea în funcţiune a parcului eolian. • management şi întreţinere.

Etapa I. – Lucrari de constructie În faza preliminară lucrărilor de construcţie fundaţii şi montaj a turbinelor eoliene, este necesară

realizarea unei zone de depozitare, pe platforma cea mai apropiată de zona de lucru, astfel încât să faciliteze accesul rapid la zona de implementare a turbinei, aceasta zonă va depozita materiale şi va fi utilizată şi ca zonă de parcare pentru utilajele ce deservesc organizarea de şantier. Mai mult, zonele în care se lucrează vor fi împrejmuite corespunzător pentru a se evita accesul direct al persoanele străine pe şantier.

Page 20: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 20

Împrejmuirea poate fi realizată cu stâlpi metalici verticali, înfipţi în teren pentru a garanta o perfectă stabilitate la acţiunea vântului cu bare dispuse orizontal, sau împrejmuire metalică semnalizată cu benzi colorate şi reflectorizante.

Principalele lucrari de constructii din cadrul PUZ sunt reprezentate de: � Drumuri de acces;

Drumurile de acces din cadrul parcului eolian sunt drumuri permanente utilizate în perioada construcţiei parcului eolian pentru transportul echipamentelor şi materialelor, şi apoi după finalizarea parcului eolian pentru operaţiuni de întreţinere, reparaţii şi acces al vehiculelor la turbine.

Pentru un acces facil în zona de studiu, prin prezentul PUZ se propun următoarele: � consolidarea drumurilor de exploatare pe care se va face transportul echipamentelor; � amenajarea temporară a intersecţiilor cu drumurile de exploatare pe care se va face

transportul echipamentelor pentru implementarea planului; � realizarea de drumuri de acces cu racorduri aferente pe terenurile concesionate. Drumurile de acces sunt proiectate să îndeplinească următoarele cerinţe/necesităţi elaborate de

constructorul turbinelor eoliene: � lăţimea minimă a drumului de exploatare şi acces (ce va asigura accesul din drumul de

exploatare pe fiecare platforma în parte), va fi de 4 metri a benzii de rulare în linie dreaptă; � maxim 8º înclinarea longitudinală; � zona de manevră pe drumul de acces atunci când se utilizează macara pe şenile este mărită

de la 5 m la 11 m; � înclinarea laterală a drumului de acces trebuie să fie de maxim 2º; � masa maximă suportată pe axul drumului în condiţii umede şi uscate de trebuie să fie de

minimum 17 tone; � presiunea maximă suportată de axul drumului trebuie să fie de minim 180 kN/m2; � raza de curbură a drumului de acces trebuie să îndeplinească cerinţele de transport pentru

tipurile de camioane, utilaje şi echipamente operate şi transportate; � raza de curbură longitudinală (convexă sau concavă) a drumului de acces nu trebuie să fie

mai mică de 200 metri; � vizibilitatea orizontală a drumului de acces trebuie să fie de minim 6,6 m de la suprafaţa

acestuia; � compoziţia constructivă a drumului de acces trebuie să fie bine gradată pe tipuri de

agregate utilizate păstrându-se astfel o drenare eficientă a apelor pluviale către rigole, zone adiacente;

� sistemele de rigole adiacente drumurilor de acces, platformelor macaralei, zonelor de depozitare sunt proiectate pentru a asigura controlul şi drenajul natural al apelor către zonele libere.

Pentru acces se vor construi drumuri de acces din drumul de exploatare existent, având o suprafata de 82432 mp

Suprafata drumurilor de exploatare ce se vor moderniza la nivelul întregului PUZ, va fi de 55080 mp .

� Platforme tehnologice;

Platformele de operare sunt proiectate astfel încât să îndeplinească următoarele cerinţe specificate de furnizorul şi constructorul turbinei eoliene:

Page 21: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 21

� înclinarea maximă laterală şi longitudinală a platformei trebuie să fie de maxim 2˚; � platforma trebuie să reziste la presiuni exercitate de minimum 200 kN/m2, presiune testată în

fiecare colţ al platformei; � înclinarea laterală a pereţilor platformei trebuie să fie de maxim 45˚ pentru a asigura

scurgerea apelor pluviale; � compoziţia constructivă a platformei trebuie să fie bine gradată pe tipuri de agregate utilizate,

păstrându-se astfel o drenare eficientă a apelor pluviale către rigole; � rigolele de scurgere adiacente platformei de operare sunt proiectate astfel încât să asigure o

captare eficientă şi un drenaj către zonele libere; � diferenţa înălţimii dintre platformă şi fundaţia turbinei nu trebuie să depăşească 5 metri.

Suprafaţă destinată platformelor de macara şi a drumurilor de acces la nivelul întregului PUZ, sunt de 41646 mp (33x1262 mp).

� Fundatii;

Realizarea fundaţiilor din beton armat va avea caracteristicile în funcţie de structura litologică a terenului din amplasament. Întreg ansamblul eolian se montează pe o fundaţie rectangulară din beton armat cu bare de oţel-beton PC52, adâncimea de fundare fiind cuprinsă între 2,55 - 3 m pe o suprafaţă de circa 400 mp/turbină.

Suprafaţa totală a fundaţiilor turbinelor eoliene este de 33 x 400 mp = 13200 mp.

� Organizare santier -5000 mp;

În cadrul organizării de şantier lucrările identificate se referă la: � stabilirea baracamentelor; � modul de desfăşurare a circulaţiei pe durata de execuţie a lucrărilor; � modul de depozitare al materialelor folosite; � numărul de utilaje de construcţie necesar; � instruirea personalului angrenat în realizarea lucrărilor.

Lucrările de construcţii/montaj se vor derula după marcarea şi delimitarea pe teren a amplasamentului lucrării, în conformitate cu etapele de execuţie şi cu planurile de situaţie executate de proiectant.

Etapa a II - a – Lucrări de montaj şi electro ce cuprind:

Construcţie – montaj turbine eoliene

Materialele şi echipamentele vor fi aduse pe amplasament folosind infrastructura rutieră existentă din zonă DJ251 Un plan de management al transportului va fi dezvoltat în faza de construcţie asigurând astfel protecţia receptorilor locali sensibili.

Fiecare centrală eoliană este alcătuită dintr-un turn/pilon metalic din cinci tronsoane, conice cu diametre şi grosimi variabile ale peretelui pentru structură cu o lungime maximă de 120 m. Înălţimea maximă a acestor turbine este de 170 m, incluzând rotorul cu cele 3 pale.

Page 22: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 22

Tip grup eolian de maxim 2 MW

Principalele etape în amplasarea turbinei eoliene: Montarea turnului pe fundaţie – în cazul instalaţiilor pe ax orizontal, susţinerea e formată

din fragmente tubulare din oţel care ajung la o înălţime maximă de 120 m şi care constau în 5 module asamblabile, ce au interior reticular din oţel cu diametrul la bază aproximativ 4.2 m.

Asamblarea nacelei - componentă alcătuită din generator, convertor, sisteme anexe care transformă energia eoliană în energie electrică. Carcasa exterioară este fabricată din fibră de sticlă armată; nacela este montată pe turn într-un mod ce permite rotirea acesteia în jurul axei (180°) pentru captarea energiei vântului în funcţie de direcţia acestuia. Rotaţia nacelei se realizează cu ajutorul unor motoare electrice; nacela este prevăzută cu un sistem de menţinere a poziţiei-respectiv un sistem de frânare/blocare hidraulic;

Montajul rotorului ce este alcătuit din trei pale rotorice cu unghiul palelor variabil şi controlat automat; palele sunt realizate din fibră de sticlă armată; sensul de rotaţie este cel al acelor de ceasornic; fiecare pală are o lungime de max. 50 m, înălţimea totală a instalaţiei turn şi pală în poziţie verticală maximă =170 m.

Conectarea palelor – ce reprezintă unele dintre cele mai importante componente ale turbinelor eoliene şi împreună cu butucul alcătuiesc rotorul turbinei. Cel mai adesea, palele sunt realizate cu aceleaşi tehnologii utilizate şi în industria aeronautică, din materiale compozite, care să asigure simultan rezistenţă mecanică, flexibilitate, elasticitate şi greutate redusă.

Montarea generatorului - generatorul este de tip asincron cu o tensiune de ieşire de 690 V şi o putere variabilă până la 2 MW în funcţie de viteza vântului.

Asamblarea dispozitivul de frânare - dispozitiv de siguranţă ce se montează pe arborele de turaţie ridicată, între multiplicatorul de turaţie şi generatorul electric. Viteza de rotaţie a turbinei este menţinută constantă prin reglarea unghiului de înclinare a paletelor în funcţie de viteza vântului şi nu prin frânarea arborelui secundar al turbinei. Dispozitivul de frânare este utilizat numai în cazul în care mecanismul de reglare al unghiului de înclinare a paletelor nu funcţionează corect, sau pentru frânarea completă a turbinei în cazul în care se efectuează operaţii de întreţinere sau reparaţii.

Page 23: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 23

Montajul dispozitivelor de măsură şi control: Girueta este montată pe nacelă şi are rolul de a se orienta în permanenţă după direcţia vântului.

La schimbarea direcţiei vântului, girueta comandă automat intrarea în funcţiune a sistemului de pivotare al turbinei. În cazul turbinelor de dimensiuni reduse, nacela este rotită automat după direcţia vântului cu ajutorul giruetei, fără a fi necesară prezenţa unui sistem suplimentar de pivotare.

Anemometrul este un dispozitiv pentru măsurarea vitezei vântului. Acest aparat este montat pe nacelă şi comandă pornirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 3…4 m/s, respectiv oprirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 25 m/s.

Sistemul de control automat al turbinei este asigurat PLC (programmable logic conroller) ce analizează datele de la senzorii de stare ai turbinei şi datele meteorologice şi generează semnale de control. Sistemul de măsurare al vitezei şi direcţiei vântului este măsurat cu ajutorul unor anemometre.

Sistemul de control al fiecărei turbine este echipat cu componente (hardware şi software) pentru monitorizarea datelor la distanţă. Toate datele şi semnalele sunt transmise printr-o conexiune la un Browser de Internet. Acest fapt face posibilă monitorizarea datelor la fel de uşoară ca prin intermediul unei telecomenzi active la distanţă (precum închiderea şi deschiderea).

Sistem integrat de control a parcului eolian

Reţele descărcare (transport) energie electrică

Legătura la medie tensiune – între generatorul turbinei şi transformatorul ridicător de tensiune (substaţie de transformare) se va realiza o conexiune printr-un conductor de cupru unipolar de secţiune adecvată puterii electrice de transport, cabluri electrice îngropate la adâncime minimă cuprinsă între 1 şi 1,2 m si o latime de 0,8m, ce vor fi postate pe cât posibil în spaţiul existent şi pe zona drumurilor de acces astfel încât să reducă la minimum dimensiunile reţelei.

Page 24: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 24

Pentru valorificarea energiei electrice produse, parcul eolian va fi conectat la reţeaua de

distribuţie a energiei naţionale. Pentru evacuarea energiei electrice de la acest parc, va fi realizată o linie electrică aeriană (LEA) de 110kV, cu o lungime de aproximativ 21 Km pana în staţia electrică de transformare 110/400 KV Negrea (proiect separat ).

Suprafata afectata de traseele electrice: � LES 30 Kv – 9732 mp; � Statie de transformare 3-/110 Kv – 4240 mp; � LEA 110 Kv – 100 mp (proiect aparte);

Realizarea conexiunilor reţelei electrice la SEN se efectuează în conformitate cu Normativele privind „Cerinţe tehnice minime pentru centralele eoliene introduse în Codul Tehnic RET” şi „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene” aprobat prin ordinul ANRE nr. 129/2008 respectându-se astfel prevederile avizului tehnic de racordare emis. Cablurile vor fi dimensionate şi verificate conform reglementarilor în vigoare (NTE 007/08/00).

Pentru monitorizarea parcurilor eoliene, acestea se vor racorda la reţeaua de fibră – optică din zonă pe o distatnta de 1275 m.

Etapa a III - a – Funcţionare:

• probe tehnologice şi punerea în funcţiune a proiectelor. • management şi întreţinere.

Turbinele eoliene care vor fi instalate în cadrul Parcului Eolian au principiu de funcţionare similar cu cel al morilor de vânt, rotorul acestora fiind prevăzut cu trei pale.

Energia obţinută astfel, poate fi gestionată în mai multe moduri cum ar fi: stocată în acumulatori, fie este distribuită prin intermediul unei reţele electrice, fie sunt alimentate sarcini izolate.

Ocuparea terenurilor Suprafaţa de teren studiată pentru realizarea obiectivului PUZ – „CENTRALĂ ELECTRICĂ

EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„- comuna Pechea, Judeţul Galaţi, şi suprafaţa aferenta obiectivului conform RLU este de 1731070 mp.

Realizarea obiectivului impune ocuparea temporara şi definitiva a unor suprafete de teren pentru:

� săpături fundaţii (include fundaţia totală) = 13200 mp; � platforme tehnologice = 41646 mp; � organizare de santier (temporar) = 5000 mp; � retele edilitare electrice LES/LEA/SE = 14072 mp (statie 4240 mp, LES 9732 mp); � drumuri de acces = 82432 mp; � drumuri de exploatare existente modernizate = 55080 mp

2.3 Utilităţi: Infrastructura de transport ce asigura in prezent accesul la zona studiata este constituita din

drumul judetean DJ 251 şi drumurile comunale si de exploataţie agricolă Dc 87, Dc 153, De 120, De 124, De 133, De 153 si De la Nord de T28 care asigura accesul la tarlalele T.1/1, T.2/1, T.21,

Page 25: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 25

T.21/1, T.22, T.23, T.24/1, T.24/2, T.25, T.26, T.27, T.27/1, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.70, T.71, T.72 din Pechea.

Drumul judeţean DJ 251 este drum modernizat, cu îmbrăcăminte asfaltică, ce asigura traficul local (judetean) intre comunele Pechea si Costache Negri, Grivita, Cudalbi, cu legaturi spre Valea Marului, Matca, mun.Tecuci.

Traficul actual pe drumurile de exploatare este sporadic, dictat de necesitatile activitatii de explatare agricola. Vitezele de circulatie sunt reduse, sub 10 km /h., intensitatea traficului in medie sub 10 vehicule/h, mai mare in perioade de campanie agricola.

Disfunctionalitatile constau in urmatoarele: � drumurile de exploatare nu sunt intabulate; � drumurile de exploatare existente nu sunt consolidate, nu au o geometrie stabila, nu au

asigurata evacuarea apelor pluviale; � racordarile intre drumurile de exploatare nu sunt prevazute; � nu exista parcari sau zone de stationare.

În zonă analizată prin PUZ nu exista reţea de alimentare cu apă şi canalizare, şi telefonie. Nu se propune rezolvarea acestor disfuncţionalităţi deoarece obiectivele industriale care urmează a se amplasa nu necesita asigurărea cu utilităţi a activităţilor ce urmează a se desfăşura.

Alimentarea cu energie electrica se va executa conform proiectului de racordare. Se va respecta distanta minima de apropiere dintre turbinele eoliene propuse şi celelalte obiective din zona PUZ, conform ordin A.N.R.E. NR.49/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

2.4 Legătura cu alte planuri şi programe Planul PUZ de realizare a proiectului: din comuna Pechea, Judeţul Galaţi, este în deplină

concordanţă cu politica de promovare a energiei din resurse regenerabile notificată prin Ordonanţă de urgenţă nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, şi de asemenea Ordin nr. 42/2011privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

În condiţii creşterii producţiei din surse regenerabile şi diminuării poluării aerului se impun câteva obiective majore cum ar fi:

� Promovarea conservării energiei; � Economisirea energiei în industrie; � Economisirea energiei menajere; � Reducerea emisiilor datorate transporturilor; Prezentul plan este in concordanta cu Planul national de dezvoltare 2007 – 2020. În vederea

atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-2020, măsurile şi acţiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a şase priorităţi naţionale de dezvoltare:

� Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoştinte; � Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; � Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; � Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea

capacităţii administrative;

Page 26: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 26

� Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; � Diminuarea dispariţiei de dezvoltare între regiunile ţării;

Planul urbanistic zonal de este de asemenea corelat cu următoarele planuri regionale şi locale: � Planul de amenajare al teritoriului – judeţul Brăila; � Planul local de acţiune pentru mediu - judeţul Brăila;

prin care se stabilesc responsabilităţile autorităţilor locale pentru rezolvarea problemelor de mediu din judeţ în vederea asigurării unui mediu adecvat dezvoltării durabile.

Planul urbanistic zonal de este de asemenea corelat cu următoarele planuri regionale şi locale:

� Planul de amenajare al teritoriului – judeţul Galaţi; � Planul local de acţiune pentru mediu - judeţul Galaţi;

prin care se stabilesc responsabilităţile autorităţilor locale pentru rezolvarea problemelor de mediu din judeţ în vederea asigurării unui mediu adecvat dezvoltării durabile.

3. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI şi ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI PROPUS; . Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE,

factorii/aspectele de mediu ce trebuie avuţi în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri şi programe, sunt:

� factorii climatici; � biodiversitate; � fauna; � flora; � patrimoniul cultural � populaţia şi sănătatea umană;

3.1 Aspecte relevante ale stării actuale a mediului 3.1.1 Apa

Reteaua hidrografica de suprafata cuprinde pârâul Suhurlui ce transportă mici cantităţi de apă, dar rareori, în perioadele cu ploi abundente, ieşind din matcă şi inundând valea. El se formează din alte două pârâiaşe: Suhurluiul cu apă şi Suhurluiul sec şi, după ce străbate comunele Pechea, Slobozia Conachi, se varsă în Şiret, în partea de sud a comunei Piscu. Din punct de vedere hidrologic, arealul aparţine bazinului Siretului. Nivelele maxime istorice înregistrate de staţiile hidrometrice sunt:

- pârâul Suhurlui : 49,0 m3 /s, în august 1997, faţă de un debit normal de 3,70m3/s; Localitatea Pechea este strabatuta de valea paraului Suhurlui, cu apa, care este indiguit cu

diguri inalte de 1,50 – 2,00 m. Alimentarea cu apă Terenul destinat implementarii PUZ nu este echipat cu reţea de apa potabilă.

Page 27: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 27

3.1.2 Aer Clima este temperat-continentală, moderată, caracterizată prin omogenitate, ca urmare a

uniformităţii reliefului de câmpie. Zona PUZ este caracterizata printr-o resursa de vant cu viteza medie anuala de 7,5 m/s, zona

de vant clasa III (viteze intre 6,5 m/s si 7,5 m/s. In mod deosebit exista o calitate foarte buna a vantului in sensul ca turbulenta este de circa 9% iar directia vantului nu se schimba frecvent (predominant fiind din directia Nord sau Sud ).

Presiunea dinamica a vantului, conform CR1- 4/2012 Normativ de proiectare la vant este de 0,6 Kpa. Actiunea zapezii in zona este caracterizata printr-o incarcare de 2,5 KN/ m2 , conform Normativului CR1 -3 /2012.

Conform Ordinului nr. 1269 din 14/10/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, pe teritoriul comunei Pechea nu se semnalează depăşiri ale valorilor limită la nivelurile de concentraţii ale factorilor de poluare a aerului.

3.1.3 Sol şi subsol Conditii geotehnice GEOLOGIC comuna Pechea are fundamentul de vârste Pliocen, alcatuit in nisipuri fine –

grosiere cu orizonturi de argile maroase. Formatiile Pliocene din zona sunt acoperite de formatiuni mai noi, cuaternare, reprezentate de

nisipuri cu intercalatie argiloase, peste care s-au depus depozite cu structura loessoida. GEOTEHNIC cele trei unitati morfologicese caracterizeaza prin : - Zona de lunca - este formata din pamanturi de natura aluvionara alcatuite din argile

prafoase cafenii-galbene plastic consistente cu grosime de 4,0 m – 7,0 m, sub care urmeaza nisipuri argiloase. Panza de apa subterana a fost interceptata la adancimea de 1,90 m, avand agresivitate slaba fata de metale. - Zona de trecere de la lunca la campia inalta este caracterizata de prezenta in stratul de fundare a unui strat de argila prafoasa care nu este sensibila la umezire si nici nu

prezinta contractii sau umflari mari ; sub acesta urmeaza de regula nisipuri argiloase sau prafoase. - Zona de campie inalta este caracterizata de prezenta ca teren de fundare a stratului de loess

galben macroporic sensibil la umezire din categoria B. Riscuri naturale Zonele de risc natural reprezinta arealele delimitate geografic, in interiorul cărora există un

potential de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populatia, activitătile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Riscurile naturale identificate pe teritoriul administrativ al comunei Pechea sunt : � cutremure – ca urmare a situarii comunei in zona cu grad seismic VIII; � inundatii – in zonele neindiguite ale paraului Suhurlui; zonele respective sunt în afara

perimetrului CEE Pechea ; � alunecare de teren – in zonele cu ravene de la limita estica a satului Pechea şi pe versanţii

abrupţi; CEE Pechea se afla la limita vestică a UAT Pechea. Pentru a avea acces cu utilajele

Page 28: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 28

de mare tonaj în zona de construcţie a turbinelor eoliene s-au ales locatii ale caror pante nu depăşesc 7-8%.

3.1.4 Biodiversitate

Amplasamentul analizat nu se suprapune cu nici o arie de protecţie avifaunistică şi situri de interes comunitar, cele mai apropiate zone protejate conform legislaţiei în vigoare sunt poziţionate la o distanţă considerabilă faţă de investiţia propusă.

Distribuţia vegetaţiei în zona este strâns legată de: relief, hidrografie şi condiţiile de clima. Elementele de vegetaţie la nivelul zonei analizate sunt tipice de stepă pontica şi silvostepă

panonica. Zona PUZ a fost în mare parte desţelenită şi înlocuită cu vegetaţie de cultură în proporţie de 90%.

Amplasamentul este în mare parte utilizat ca teren agricol cultivat intensiv, fiind semnalata de asemenea şi prezenţa în număr mare a speciilor ruderale fără importanţă conservativă. Arborii în zonă sunt puţin reprezentaţi în special din cauza caracterului arid al zonei.

Fauna caracteristică zonei analizate este cea de stepă, bogată în rozătoare cum ar fi şoarecele de câmp, popandault, etc. Printre acestea se mai regăsesc specii precum iepurii de câmp, vulpi, etc. Herpetofauna zonei este slab reprezentată datorită în special terenurilor agricole intens cultivate. Cele mai reprezentative specii aparţin ordinului reptila. În ceea ce priveşte nevertebratele, acestea sunt slab reprezentate, datorită agriculturii intensive din zonă, precum şi a aplicărilor de produse fitosanitare pentru protejarea culturilor.

3.1.5 Relief

Comuna Pechea sunt situate în zona central-estică a judetului Galati, în Câmpia Covurluiului, în partea de nord a acesteia.

Din punct de vedere morfologic zona comunei Pechea cuprinde trei unitati care au fost detaliate mai sus.Acestea sunt:

� campia inalta; � zona de trecere spre campia inalta; � zona de lunca;

3.1.6 Patrimoniul cultural arheologic sau arhitectonic Conform Listei Monumentelor Istorice 2010 emisă de Ministerul Culturii şi Cultelor, Institutul

Naţional al Monumentelor Istorice listei siturilor de interes naţional, pe teritoriul administrativ al comunei Pechea nu se gaseste nici un monument istoric.

3.2 Evoluţia probabilă a mediului în cazul neimplementării planului de Urbanism

Zonal Această parte a raportului prezintă principalele subiecte abordate şi identifică problemele legate

de mediu şi sănătate publică. Analiza situaţiei de mediu a fost realizată pentru toate aspectele de mediu identificate în etapa în care s-a stabilit aria de acoperire a proiectului.

Aceste aspecte sunt următoarele: apă, aer, sol, biodiversitate, sănătatea populaţiei, patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural, peisajul, mediul social şi economic.

Page 29: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 29

Evoluţia factorilor de mediu în situaţia neimplementării măsurilor din PUZ

Factori de mediu

Aspect identificat Propuneri P.U.Z. Efecte în cazul

neimplementării propunerilor

Apă

� amplasamentul analizat nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare;

� PUZ Centrala electrica eoliana (33 de turbine eoliene); � în faza de organizare de şantier se vor amplasa WC-uri ecologice; � în faza de exploatare a parcului eolian nu se va utiliza apa; � în perioada de funcţionare nu vor rezulta ape uzate din funcţionarea parcului eolian;

� neimplementarea PUZ analizat nu va conduce la o degradarea a calităţii apelor de suprafaţă şi adâncime.

Aer

� amplasamentul analizat se află în imediata vecinătate a DJ251; � în zona analizată nu sunt surse majore de poluare a aerului;

� PUZ Centrala electrica eoliana (33 de turbine eoliene); � principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanţe poluante şi gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili.

� Neimplementarea PUZ, nu va influenţa factorul de mediu aer.

Sol

� conform certificatelor de urbanism destinaţia terenului ce urmează a se implementa PUZ-ul este de teren arabil; � terenul se află în

extravilanul comunei Pechea, Judeţul Galaţi.

� amenajarea/consolidarea drumurilor de exploatare aferente; � realizarea fundaţiilor şi a platformelor pentru ridicarea turbinelor eoliene; � realizarea unui punct de conexiune pentru fiecare parc eolian; � realizarea conexiunilor electrice subterane, de la fiecare parc până la staţia de transformare

� prin neimplementarea PUZ-ului analizat, drumurile de exploatare se vor degrada în urma traficului din zonă

Sănătatea populaţiei

� cele mai apropiate zone rezidenţiale se află la o distanţă considerabilă faţă de parcul eolian;

� fiind de generaţie nouă, undele electromagnitece generate de parcul eolian, nu vor influenţa negativ populaţia din zonă şi nici nu va bruia semnalul TV şi RADIO din zonă;

� neimplementarea planului, nu va influenţa în nici un fel sănătatea populaţiei din zonă.

Biodiversitate

� amplasarea parcului eolian se află poziţionat la distanţe semnificative faţă de cele mai apropiate zone protejate;

� respectarea legislaţiei în vigoare privitor la protectia florei şi faunei; � lucrari de reabilitare a zonei afectate.

� implementarea planului nu va influenţa biodiversitatea locală din zonă;

Patrimoniul arhitectonic, arheologic şi

cultural

� pe teritoriul comunei Pechea există situri arheologice şi situri din repertoriul arheologic naţional.

� respectarea Legii 422 din 18 iulie/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată şi completată de Legea 259/2006;

� neimplementarea planului nu va influenţa în nici un fel patrimoniul arhitectonic,

Page 30: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 30

Factori de mediu

Aspect identificat Propuneri P.U.Z. Efecte în cazul

neimplementării propunerilor

arheologic şi cultural;

Peisajul

� zona analizată se încadrează într-un peisaj specific zonei de câmpie, cu terenuri agricole cultivate intensiv.

� prin PUZ se propune amplasarea a 33 de turbine eoliene; � reabilitarea drumurilor de exploatare din zonă; � construirea drumurior de acces către turbine; � reabilitarea drumurilor de exploatare existente; � POT max 12,29 %.

� neimplementarea planului nu va influenţa în nici un fel factorul de mediu peisaj.

Zonare

teritorială � PUZ se va desfăşura

pe o suprafaţă de 173,10 ha

Mediul social şi economic

� din punct de vedere industrial, comuna Pechea este slab dezvoltată, fără perspectivă de dezvoltare într-un scurt timp.

� reabilitarea drumurilor de exploatare din zonă; � crearea de locuri de muncă în perioada de construcţie şi operare; � utilizarea potentialului eolina al zonei;

� neimplementarea planului va diminuat dezvoltarea economică a zonei;

� lipsa unor locuri de munca;

� nepromovarea unor surse de energie alternativa.

Page 31: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 31

4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

Având în vedere suprafaţa terenului 173,10 ha pe care se va interveni pentru realizarea obiectivelor prevăzute în P.U.Z. se apreciază că impactul asupra mediului rezultat în urma implementării proiectului de dezvoltare se va resimţi numai la nivel local şi în imediata vecinătate a acestuia atât datorită lucrărilor de construcţii ce se vor efectua şi care implică amenajarea unor organizări de şantier, excavări de material şi lucrări de montare propriu-zisă a turbinelor precum şi lucrări pentru realizarea/modernizarea infrastructurii aferente.

Amplasamentul obiectivului este într-o zonă arabilă cu suprafaţa totală de 173,10 ha. Distantele aproximative măsurate in linie dreapta intre amplasamentul studiat şi cele mai

importante puncte de interes din zonă sunt: � la nord - la o distanţă de aproximativ 1.3 km este situat satul Costache Negri; � la sud – la o distanţă de 2,8 km este situat satul Pechea; � la est – la o distanţă de aproximativ 6,9 km km este situat satul Rediu; � la vest – la o distanţă de aproximativ 5,8 km satul Calmatui, comuna Grivita;

Având în vedere distribuţia siturilor NATURA 2000 din zonă, cele mai apropiate situri de protecţie specială avifaunistică şi situri de importanţă comunitară sunt localizate la o distanţă de:

� aproximativ 4,3 km, faţă de situl de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior;

� aproximativ 9 km faţă de situl de protecţie specială avifaunistică ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior;

� Plan zona PUZ

Page 32: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 32

4.1 Aerul Din punctul de vedere a calităţii aerului în zonă se poate aprecia că aceasta este ”bună”

deoarece nu sunt semnalate surse majore de poluare a aerului. Având în vedere specificul localităţii, capacităţile productive industriale şi ocupaţia majorităţii populaţiei, în principal în sectorul agricol, principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate în consideraţie sunt:

� activităţile de creştere a păsărilor şi animalelor în gospodăriile populaţiei; � arderea combustibililor pentru prepararea hranei şi încălzirea locuinţelor (dioxid de

carbon, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot); � surse mobile (autoturisme, maşini de transport şi utilaje agricole) generatoare de oxizi de

carbon, oxizi de sulf şi oxizi de azot; � depozitările necontrolate de deşeuri, generatoare de oxizi de carbon şi metan; Zona de implementare PUZ este situată într-o zonă preponderent agricolă, impactul existent

se datorează activităţilor agricole şi respectiv a utilajelor agricole utilizate dar şi ca urmare a transportului realizat pe căile de comunicaţii existente: DJ251 şi a drumurilor de exploatare agricole din zonă.

În perioada de execuţie/dezafectare a lucrărilor proiectate, activităţile din şantier au impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.

Execuţia lucrărilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât şi ale mijloacelor de transport folosite.

Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice.

Amenajarea terenului necesar dezvoltării obiectivelor PUZ implică o serie de operaţii diferite, fiecare având propriile durate şi potenţial de generare a prafului. Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuţiei lucrărilor pot fi grupate după cum urmează:

Activitatea utilajelor de construcţie Poluarea specifică activităţii utilajelor se apreciază după consumul de carburanţi, respectiv

emisia de emisii de poluanţi în atmosferă datoraţi arderii acestora (substanţe poluante: NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanţilor etc.) şi aria pe care se desfăşoară aceste activităţi.

Poluanţii rezultaţi sunt: � Gaze de ardere (CO, NOx, SOx, COVNM) şi pulberi provenite din funcţionarea motoarelor

autovehiculelor şi utilajelor; � Pulberi (praf) din activitatea amenajare/construcţie obiectiv şi manipulare a instalaţiilor.

Referitor la utilajele prezente pe şantier, gazele de eşapament evacuate de acestea conţin: oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH

4), oxizi de carbon (CO,

CO2), amoniac (NH

3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice

policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Conform EMEP/EEA (air pollutant emission inventory

guidebook 2010), factorii de emisie estimaţi pentru astfel de maşini-unelte se încadrează în următoarele valori:

Page 33: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 33

Cantitatea de substanţe emise de utilajele de şantier Nox CH4 VOC CO N2O CO2

Control moderat, consum carburant de 30.8/100 km Total g/km 10.9 0.06 2.08 8.71 0.03 800 g/kg comb. 42.7 0.25 8.16 34.2 0.12 3138

g/MJ 1.01 0.006 0.19 0.80 0.003 73.9

Activitatea organizării de şantier Poluarea atmosferei specifică organizărilor de şantier este redusă şi localizată. Sursele se

încadrează în categoria surselor discontinue. Date fiind perioadele limitate de executare a lucrărilor de construcţie, emisiile aferente acestora vor apare în aceste perioade, cu un regim maxim de 10 ore/zi.

În perioada de exploatare, obiectivul analizat nu se constituie în sursă de poluare a atmosferei.

Nu există niciun fel de emisii de poluanţi care pot afecta factorul de mediu aer în perioada de funcţionare/exploatare a parcului eolian. Neexistând emisii de poluanţi în aer datorită realizării unor astfel de proiecte, nu se produc dispersii şi nici modificări ale calităţii aerului.

4.2 Solul Din punct de vedere al calităţii solului în zona amplasamentului nu există suficiente date care

să ateste nivelul de poluare a solului. Surse de poluare a solului şi subsolului pe perioada activităţilor desfăşurate în etapa de amenajare teren, construire-montaj/dezafectare a parcului eolian pot fi generate de următoarele activităţi:

� decopertare – zonă construcţii fundaţie, drumuri şi căi de acces; � scurgeri accidentale de produse petroliere; � transport utilizând utilaje de mare tonaj.

In perioada efectuării lucrărilor de investiţie se produc modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavaţiilor prevăzute a se executa, proiectantul prevăzând o serie de măsuri compensatorii pentru protecţia solului şi subsolului:

� utilizarea la maximum a traseului drumului actual, concomitent cu respectarea condiţionărilor pentru drumurile noi de acces ale echipamentelor energetice şi ale utilajelor tehnologice;

� utilizarea unor tehnologii avansate de construire; � refacerea vegetaţiei prin reconstrucţia ecologică în zona platformelor de fundaţie şi a

traseului cablului subteran prin acoperirea cu strat de pământ vegetal şi refacerea vegetaţiei specifice habitatelor din zonă;

Beneficiarul va amenaja căile de acces pe amplasamentul analizat în sensul îmbunătăţirii părţilor carosabile, până la o lăţime maximă în linie dreaptă de 4 m, precum şi refacerea infrastructurii, astfel încât să fie posibil accesul utilajelor implicate în construcţie, dar şi întreţinerea facilă pentru accesul personalului de verificare pe toată durata de funcţionare.

Modificările intervenite în calitatea şi structura solului şi a subsolului datorate refacerii căilor de acces, a platformelor de montaj, a turnării fundaţilor (din beton armat) şi liniilor electrice de racord la reţea vor fi diminuate prin lucrările de refacere a amplasamentului prevăzute în proiect.

Page 34: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 34

Un factor ce influenţează mediul îl constituie eroziunea provocată de vânt care însoţeşte în mod inerent lucrările de construcţie. Fenomenul apare datorită existenţei, pentru un anumit interval de timp, a suprafeţelor de teren neacoperite expuse acţiunii vântului. Praful generat de manevrarea materialelor de construcţii şi de eroziunea vântului este, în principal, de origine naturala (particule de sol, praf mineral).

Intensitatea impactului prafului asupra solului depinde de mai mulţi factori printre care: apropierea de sursele majore producătoare de praf, direcţia vânturilor dominante.

Poluarea cu praf nu are efect negativ de durată asupra solului. Efectul negativ, pregnant se manifestă asupra vegetaţiei prin depunerea pe aparatul foliar, generând închiderea partială sau totală a stomatelor şi perturbarea proceselor fiziologice şi biochimice ale plantelor. Impactul activităţii de construcţie a obiectivului asupra solului şi subsolului va avea o perioadă limitată în timp.

Sursele potenţiale de poluare, în timpul funcţionării parcului eolian, asupra factorului de mediu sol pot fi:

� deşeurile rezultate şi anume – uleiuri uzate de transmisie şi hidraulice ce pot produce prin depozitarea necorespunzătoare o poluare semnificativă a solului;

4.2.1 Apa La nivelul comunei Pechea reţeaua hidrografică este este reprezentată prin pârâul Suhurlui. Calitatea apelor de suprafaţă din zonă este afectată în principal de evacuarea în mediul natural

a unor ape uzate menajere generate de nevoile igienico-sanitare a locuitorilor din zonă, cu un conţinut de poluanţi relevanţi: nitriţi, detergenţi, materii în suspensie. De asemenea, există o serie de surse difuze de poluare a apelor asociate activităţilor agricole şi de creştere a animalelor.

Principalele surse de producere a unor poluări cu caracter local a apelor de suprafaţă şi subterane sunt reprezentate de:

� activităţile agrozootehnice desfăşurate în zonă, care pot fi generatoare de substanţe organice, materii în suspensie, apa uzată cu încărcătură bacteriologică;

� administrarea în mod necorespunzător a îngrăşămintelor şi a pesticidelor utilizate în agricultura poate determina antrenarea acestora în apele de precipitaţii;

� managementul defectuos al deşeurilor (depozite neorganizate de deşeuri); � existenta closetelor de tip rural din gospodăriile individuale în gropi neizolate, fără bazine

vidanjabile, cu scurgeri rapide în pânza freatică; Pe amplasamentul PUZ singura sursă de ape uzate o va constitui apa uzată

fecaloid/menajera generata doar în perioada desfăşurării activităţii de şantier/construcţie/ dezafectare.

Managementul apelor uzate fecaloid-menajere provenite din nevoile igienico-sanitare al personalului desfăşurat în activitatea de şantier pe perioada amenajării/amplasării/dezafectării parcului eolian va fi asigurat prin amplasarea în zona şantierului a unor toalete ecologice.

4.3 Zgomot şi vibraţii În prezent, principala sursă de zgomot şi de vibraţii din zonă este reprezentată de traficul rutier

existent pe artera rutieră DJ251 adiacentă amplasamentului .

Page 35: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 35

Nivelurile de zgomot generate de traficul rutier, determinate prin modelare matematică pe baza datelor de trafic, indică valori care se încadrează în valorile limită pentru protecţia populaţiei. Vibraţiile induse de trafic sunt imperceptibile.

4.4 Biodiversitatea Amplasamentul ales pentru implementarea planului propus nu se află în interiorul sau în

imediata vecinătate a unei arii naturale protejate, de aceea putem afirma că realizarea şi funcţionarea parcurilor eoliene nu va genera impact negativ asupra speciior si habitatelor de interes comunitar.

Având în vedere distribuţia siturilor NATURA 2000 din zonă, cele mai apropiate situri de protecţie specială avifaunistică şi situri de importanţă comunitară sunt localizate la o distanţă de:

� aproximativ 4,3 km, faţă de situl de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior;

� aproximativ 9 km faţă de situl de protecţie specială avifaunistică ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior (vezi fig. nr.6);

Arii naturale protejate in vecinatatea PUZ

Page 36: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 36

Informaţii privind ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si a sitului de importanta comunitara ROSCI 0162 – Lunca siretului Inferior

Informaţiile privind cele 2 arii naturale protejate sunt in conformitate cu formularele standard Natura 2000 – http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/.

Suprafaţa siturilor Natura 2000 implicate în cadrul proiectului: � ROSPA0071- Lunca Siretului Inferior

LOCALIZAREA SITULUI

Coordonatele sitului Suprafața Lungimea

sitului

(km)

Altitudine (m) Regiunea biogeografica

Latitudine Longitudine sitului

(ha)

Min. Max

.

Med. Alpina Continen

tala

Pano

nica

Stepi

ca

Pont

ica

N 45º 52' 42'' E 27º 17' 6'' 36.492 0 302 33 X X

Tipuri de ecosisteme şi habitate:

Cod % CLC Clase de habitate N04 2 331 Plaje de nisip N06 17 511, 512 Râuri, lacuri N07 4 411, 412 Mlaștini, turbării N09 4 321 Pajiști naturale, stepe N12 36 211 -213 Culturi (teren arabil) N14 7 231 Pășuni N16 22 311 Păduri de foioase N26 8 324 Habitate de păduri (păduri în tranziție)

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE 1 şi relaţia

acestora cu planul propus.

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod Specie Populaţie Rezidenţă

Cuibărit Iernat Pasaj Sit

Pop. Conserv Izolare Global

A229 Alcedo atthis - 15-25 p - - D - - - A029 Ardea purpurea - 5-12 p - - C C C C A024 Ardeola ralloides - 5-10 p - - C C C C A060 Aythya nyroca - 20-25 p - 100-150 i C B C C A196 Chlidonias hybridus - 80-100 p - 380-450 i C B C C A197 Chlidonias niger - 5-10 p - - B B C C A031 Ciconia ciconia - - - 300-500 i D - - - A081 Circus aeruginosus - 6-12 p - - C B C B A038 Cygnus cygnus - - 4-10 i - C B C C A027 Egretta alba - 15-30 p - 50-160 i C B C C A026 Egretta garzetta - 20-45 p - 80-180 i C B C C A189 Gelochelidon nilotica - - - 5-10 i C B C C A135 Glareola pratincola - - - 10-14 i C B C C A022 Ixobrychus minutus - 10-15 p - - C B C C A338 Lanius collurio - 15-25 p - - D - - -

Page 37: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 37

A339 Lanius minor - 20-35 p - - D - - - A177 Larus minutus - - - 20-35 i D - - - A023 Nycticorax nycticorax - 20-30 p - - C B C C A019 Pelecanus onocrotalus - - - 60-75 i C B B C A034 Platalea leucorodia - 5-20 p - C B C C A132 Recurvirostra avosetta - 5-12 p - 25-30 i C B C C A193 Sterna hirundo - 3-5 p - 30-50 i D - - -

Specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod Specie PopulaţieRezidenţă

Cuibărit Iernat Pasaj Sit

Pop. Conserv Izolare Global

A054 Anas acuta - - - 20-35 i D - - - A056 Anas clypeata - - - 30-60 i D - - - A052 Anas crecca - - - 50-80 i D - - -

A050 Anas penelope - - - 170-230 i - - -

A053 Anas platyrhynchos - 10-20 p - 350-500 i

D - - -

A055 Anas querquedula - 1-3 p - D - - - A051 Anas strepera - 3-5 p - 50-80 i D - - -

A043 Anser anser - - - 350-500 i

D - - -

A059 Aythya ferina - 10-20 p - 100-150 i

D - - -

A061 Aythya fuligula - 6-12 p - B B C C A087 Buteo buteo - - - 20-35 i D - - - A198 Chlidonias leucopterus - 5-12 p - B B C B A036 Cygnus olor - 10-15 p - C B C C A096 Falco tinnunculus - 10-15 p - D - - -

A125 Fulica atra - 30-45 p - 2500-3000 i

C B C B

A459 Larus cachinnans - 18-25 p - 200-250 i

D - - -

A156 Limosa limosa - - - 600-1000 i

D - - -

A230 Merops apiaster - 30-50 p - D - - - A017 Phalacrocorax carbo - - - 50-120 i D - - - A005 Podiceps cristatus - 30-45 p - D - - - A048 Tadorna tadorna - 2 p - D - - -

A161 Tringa erythropus - - - 150-200 i

D - - -

A162 Tringa totanus - - - 300-500 i

D - - -

A142 Vanellus vanellus - 30-45 p - 500-700 i

D - - -

A179 Larus ridibundus - 25-35 p - 80-180 i D - - - Legenda

Page 38: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 38

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Caracteristici ale sitului:

Este o zonă de subsidenţă cu altitudini reduse (aprox.5m). Se întâlnesc păduri de luncă. Flora de lunca joasa inundabila este intens reprezentata de asociatii vegetale specifice din genurile Pragmites, Typha, Nimphoides, Scirpus si altele. Specii de pasari acvatice: ardeide (Ardeola ralloides,

Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea,Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor,

Anser anser, Anas querquedula, Anas clypeata, etc), ralide(Gallinula chloropus, Fulica atra), charidriiforme (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus, Tringa

ochropus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus), hirundinide (Riparia

riparia, Hirundo rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a. Calitate şi importanţă:

Lunca Siretului Inferior se întinde pe raza judeţelor Galaţi, Brăila, Vrancea. Arii naturale protejate de interes naţional, din judeţul Galaţi, incluse în Lunca Siretului Inferior: Balta Potcoava şi Balta Tălăbasca.

Genetic,Balta Potcoava este un lac de curs părăsit al Siretului (sau de meandru). Nu a putut fi desecat în urma acțiunii de îndiguirea luncii Siretului inferior, datorită suprafeței si adâncimii mai mare si datorită legăturii strânse cu stratul de apă freatică.

Între balta Potcoava si râul Siret se află păduri de luncă. Vulnerabilitate:

Activități antropice cu impact negativ asupra ecosistemului: pășunat,pescuit, vânătoare, extragere de nisip şi pietriş, poluarea apei.

Page 39: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 39

Date despre prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor si/sau habitatelor de interes comunitar prezente,

mentionate în formularul standard al ariei naturale protejate de protecţie speciala avifaunistica ROSPA 0071.

Prezenta si ecologia speciilor de pasari caracteristice sitului ROSPA 0071 – Lunca Siretului Inferior

Nr.

crt. Specie Nume popular Statut* Cuibaritor** IUCN WBD

OUG

57/2007 Bern Bonn Categorie SPEC*

1. Alcedo atthis Pescarus albastru R; C C LC I III SPEC 3 2. Ardea purpurea Starc rosu R; C C LC I III II II SPEC 3 3. Ardeola ralloides Starc galben R; C C LC I III II II SPEC 3 4. Aythya nyroca Rata rosie RC C ; P VU I III III I II SPEC 1 5. Chlidonias hybridus Chirighita cu obrajii albi F C ; P LC I III II SPEC 3 6. Ciconia ciconia Barza alba F,P P LC I III II II SPEC 2 7. Circus aeruginosus Eretele de stuf RC,P C LC I III II II Non-SPEC 8. Cygnus cygnus Lebada de iarba OI OI LC I III Non-SPECEW 9. Egretta alba Egreta mare RC; C; P LC I III II II Non-SPEC 10. Egretta garzetta Egreta mica RC C; P LC I III Non-SPEC 11. Gelochelidon nilotica Pescarita razatoare RC P VU I III SPEC 3 12. Glareola pratincola Ciovlica ruginie R P LC I III SPEC 3 13. Ixobrychus minutus Starc pitic RC C LC I III II SPEC 3 14. Lanius collurio Sfrancioc rosiatic F C LC I III II SPEC 3 15. Lanius minor Sfrâncioc mic R C LC I III SPEC 2 16. Larus minutus Pescarus mic R P LC I III SPEC 3 17. Nycticorax nycticorax Starc de noapte RC,P C LC I III II SPEC 3 18. Pelecanus onocrotalus Pelicanul comun RC,P P LC I III II I SPEC 3 19. Platalea leucorodia Lopatarul R C LC I III II II SPEC 2 20. Recurvirostra avosetta Ciocîntors R C; P LC I III II II Non-SPEC 21. Sterna hirundo Chira de balta RC C; P LC I III Non-SPEC

Abrevieri:

Statut, Cuibaritor:

F – frecvent

E – eratic

R – rar

RC – relativ comun

P – pasaj

C – cuibaritor

Page 40: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 40

A – abundent

OI – oaspete de iarna

OC – ocazional cuibaritor

Faza prezenta in zona analizată:

M – migratiune

C – cuibarit

H – hranire

IUCN – International Union for Conservation of NatureLista

rosie a speciilor protejate

“EN” - Periclitat

“NT” - Aproape amenintat

“VU” - Vulnerabil

“LC” –Nepericlitat.

WBD – „Wild Birds Directive” – 79/409/ECC, Directiva

europeana pentru conservarea speciilor de pasari salbatice

I – Annex I

II – Annex II

OUG 57/2007 –Regimul ariilor naturale protejate

III – Anexa III – specii care necesita desemnarea ariilor

speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica

*III – specie prioritara

IV – Anexa IV – specii care necesita o protectie stricta

Bern – Conventia de la Berna

II – Annex II – specii de fauna strict protejate

III – Annex III – specii de fauna protejate

Bonn – Conventia de la Bonn

I – Annex I

II – Annex II

Page 41: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 41

4 categorii SPEC (Species of European Concearn) în care se încadrează speciile din avifauna României:

SPEC 1 cuprinde speciile de interes conservativ la nivel global, adică ameninţate pe plan global şi sunt dependente de conservare.

SPEC 2 cuprinde speciile care sunt concentrate în Europa şi au un statut conservativ nefavorabil.

SPEC 3 cuprinde speciile care nu sunt concentrate în Europa şi au un statut conservativ nefavorabil.

SPEC 4 cuprinde speciile care sunt concentrate în Europa şi au un statut conservativ favorabil.

Non – SPEC cuprinde speciile care nu se regăsesc pe lista speciilor SPEC, adică specii care nu sunt concentrate în Europa şi ale căror

populaţii europene se află într-o situaţie favorabilă. Pentru aceste specii nu sunt necesare măsuri deosebite şi imediate pentru protecţia lor.

Dinamica speciilor de pasari din aria naturala protejata ROSPA 0071

Nr

. Specia

Dinamica si perioadele de stationare in Lunca

Siretului Inferior

Categoria

fenologica Originea

geografic

a (dupa

Vouss)

Cuibaritor Regim

trofic I II III IV V VI

VI

I

VI

II IX X XI

XI

I S-E OV P OI

1. Alcedo atthis ispida Linnaeus, 1758 * LV IHT

2. Ardea purpurea purpurea Linnaeus, 1766 * TK-MED • ZOO

3. Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) * ** ET • ZOO

4. Aythya nyroca (Giildenstadt, 1770) ** TK-MED • VEG

5. Chlidonias hybrida hybrida (Pallas, 1811) ** *** LV • ZOO

6. Ciconia ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) * *** PAL • ZOO

7. Circus aeruginosus aeruginosus (Linnaeus, 1758) * PAL • PR

8. Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) * PAL - MIXT

9. Egretta alba (Linnaeus, 1758) * ** CO - ZOO

10. Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766) * ** LV - ZOO

11. Gelochelidon nilotica * * ZOO

12. Glareola pratincola pratincola (Linnaeus, 1766) * * IN-AF • INS

13. Ixobrychus minutus minutus (Linnaeus, 1766) * LV • ZOO

14. Lanius collurio collurio Linnaeus, 1758 * PAL INS

15. Lanius minor (J.F. Gmelin, 1788) * EU-TK INS

Page 42: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 42

16. Larus minutus Linnaeus, 1766 * * PAL - MIXT

17. Nycticorax nictycorax nictycorax (Linnaeus,

1758) * CO • ZOO

18. Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 * * SAR - IHT

19. Platalea leucorodia leucorodia Linnaeus, 1758 * SAR • ZOO

20. Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 * * TK-MED • ZOO

21. Sterna hirundo hirundo (Linnaeus, 1758) * * HOL • ZOO

Legenda:

Originea geografica: HOL - specie cu raspandire holarctica; LV - specie cu raspandire in lumea veche; SAR - specie cu raspandire sarmatica;

PAL - specie cu raspandire palearctica; TK-MED - specie cu raspandire turkestano-mediteraneana; CO - specie cosmopolita; ET - specie de tip

etiopian; ARC - specii cu origine arctica; PLXE - specii de tip paleoxeric; EU-TK - specii de tip europeo-turkestanic; EU - specii de tip european; IN-

AF - specii de tip indo-african; SIB - specii de tip siberian; TK - specii de tip turkestanic; MO-TIB - specii de tip mongolo-tibetan; MED - specii de tip

mediteranean; TIB - specii de tip tibetan; PLXM - specii de tip paleoxeromontan; SI-CA - specii de tip sibiro-canadian.

Categoria fenologica: S-E - specie sedentara sau sedentar eratica; OV - oaspete de vara, P - specie de pasaj, OI - oaspete de iarna; * prezenta in

numar redus de exemplare; ** aparitie comuna; *** efective numeroase; • - specie cuibaritoare; ? - specie al carei cuibarit este posibil in zona . Regimul

trofic: MIXT - specie omnivora; VEG - specie vegetariana; ZOO - specie zoofaga (considerand aici cele acre se hranesc cu diferite nevertebrate,

nespecializate pentru un anume grup de prazi); INS - specii insectivore; PR - specii pradatoare; IHT – ihtiofage.

Page 43: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 43

– statutul de conservare a speciilor din situl ROSPA 0071

Cod Denumire specie Denumirea populară Directiva

păsări

OUG

57/200

7

Iucn

Red

List

Specie

protejată

inclusă în

Cartea

Roşie a

vertebratel

or din

România

Categoria fenologică

Originea

geografica

(dupa

Vouss)

Regim

trofic

Relatia

cu

planul

S-E OV P OI

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

A229 Alcedo atthis Pescăruş albastru Anexa I Anexa 3 LC - - * - - LV IHT NU

NU

A029 Ardea purpurea Stârc roşu Anexa I Anexa 3 LC � - * -

- TK-MED ZOO

NU

A024 Ardeola ralloides Stârcul galben Anexa I - LC � - * - - ET ZOO NU

A060 Aythya nyroca Raţa roşie Anexa I Anexa 3 NT � - * - - TK-MED VEG NU

A196 Chlidonias hybridus Chirighiţă cu obraz alb Anexa I Anexa 3 LC - - * - - LV ZOO NU

A197 Chlidonias niger Chirighiţă neagră Anexa I Anexa 3 LC - - * - - HOL ZOO NU

A031 Ciconia ciconia Barza albă Anexa I Anexa 3 LC � - * * - PAL ZOO NU

A081 Circus aeruginosus Erete de stuf Anexa I - LC - - * - - PAL PR NU

A038 Cygnus cygnus Lebădă de iarnă Anexa I Anexa 3 LC - - - - * PAL MIXT NU

A027 Egretta alba Egreta mare Anexa I Anexa 3 LC � - * - - CO ZOO NU

A026 Egretta garzetta Egreta mică Anexa I Anexa 3 LC � - * - - LV ZOO NU

A189 Gelochelidon nilotica Pescăriţă râzătoare Anexa I Anexa 3 LC - - * - - LV ZOO NU

A135 Glareola pratincola Ciovlică ruginie Anexa I Anexa 3 LC � - * - - IN-AF INS NU

A022 Ixobrychus minutus Stârc pitic Anexa I Anexa 3 LC - - * - - LV ZOO NU

A338 Lanius collurio Sfrâncioc roşiatic Anexa I Anexa 3 LC - - * - - PAL NS NU

A339 Lanius minor Sfrâncioc mic Anexa I Anexa 3 LC - - * - - EU-TK INS NU

Page 44: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 44

Legenda:

Originea geografica: HOL – specie cu răspândire holarctica; LV – specie cu răspândire în lumea veche; SAR – specie cu răspândire sarmatică; PAL – specie

cu răspândire palearctica; TK-MED – specie cu răspândire turkestano-mediteraneana; CO – specie cosmopolita; ET – specie de tip etiopian; EU-TK – specii de tip europeo-

turkestanic, EU – specie de tip european.

Categoria fenologica: S-E – specie sedentara sau sedentar eratica; OV – oaspete de vara, P – specie de pasaj, OI – oaspete de iarna.

Regimul trofic: MIXT – specie omnivora; VEG – specie vegetariana; ZOO – specie zoofaga (considerând aici cele acre se hrănesc cu diferite nevertebrate,

nespecializate pentru un anume grup de prazi); INS – specii insectivore; PR – specii prădătoare; IHT – ihtiofage

A177 Larus minutus Pescăruş mic Anexa I Anexa 3 LC - - * * - PAL MIXT NU

A023 Nycticorax nycticorax Stârc de noapte Anexa I Anexa 3 LC � - * - - CO ZOO NU

A019 Pelecanus onocrotalus Pelican comun Anexa I Anexa 3 LC � - * - - SAR IHT NU

A034 Platalea leucorodia Lopătar Anexa I Anexa 3 LC � - * - - SAR ZOO NU

A132 Recurvirostra avosetta Ciocîntors Anexa I Anexa 3 LC � - * - - TK-MED ZOO NU

A193 Sterna hirundo Chiră de baltă Anexa I Anexa 3 LC - - * - - HOL ZOO NU

Page 45: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 45

� ROSCI0162– Lunca Siretului Inferior

LOCALIZAREA SITULUI

Coordonatele sitului Suprafața Lungimea

Altitudine (m) Regiunea biogeografica

Latitudine Longitudine sitului (ha) sitului (km)

Min. Max.

Med. Alpina

Continentala

Panonica

Stepica

Pontica

N 45º 46' 22'' E 27º20'33'' 25.081 0 302 47 X X

- Tipuri de ecosisteme şi habitate:

ROSCI0162 - Lunca Siretului Inferior

Cod % CLC Clase de habitate

N04 4 331 Plaje de nisip N06 25 511, 512 Râuri, lacuri N07 5 411, 412 Mlaștini, turbării N09 5 321 Pajiști naturale, stepe N12 8 211 -213 Culturi (teren arabil) N14 8 231 Pășuni N16 34 311 Păduri de foioase N26 11 324 Habitate de păduri (păduri în tranziție)

Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește Cod Denumire habitat % Reprez. Supr. rel. Conserv.Global

3260 Cursuri de apa din zonele de câmpie, pâna la cele montane, cu vegetație din

Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion

20 B C C B

6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii 5 B C C B

91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

0,5 B C B B

3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention 0,5 B C B B

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 9 A C B B

91I0 * Vegetație de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp. 0,2 C C B C

91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

0,3 B C B B

Legenda

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Cod Specie Populație: Rezidenta Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global

1355 Lutra lutra P C B C B 1335 Spermophilus citellus P

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Cod Specie Populație: Rezidenta Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global 1220 Emys orbicularis P C B C B 1166 Triturus cristatus P C B C B 1188 Bombina bombina P C B C B

Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Page 46: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 46

Cod Specie Populație: Rezidenta Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global

1130 Aspius aspius P C B C B 1149 Cobitis taenia P C B C B 2511 Gobio kessleri P B B C B 1124 Gobio albipinnatus P C B C B 1157 Gymnocephalus schraetzer P C B B B 1145 Misgurnus fossilis P C B C B 2522 Pelecus cultratus P C B C B 1134 Rhodeus sericeus amarus P C B C B 1146 Sabanejewia aurata P C B C B 1160 Zingel streber P C B C B 1159 Zingel zingel P C B C B Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Cod Specie Populație: Rezidenta Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global 1083 Lucanus cervus P C B C C 1014 Vertigo angustior P?

Legenda:

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Alte caracteristici ale sitului:

Situl Lunca Siretului Inferior cuprinde albia majora a râului in aval de Adjudul Vechi si Homocea, pana in amonte de Municipiul Galați, la care se adaugă mici porțiuni de terasa (de ex. trupul de pădure Hanu Conachi), precum si partea inferioara a luncii unor afluenți ai Siretului (ex. Raul Trotuș, in aval de Urechești, Râmnicu Sărat, Suha, Bârladel, Buzău). Situl se întinde pe teritoriul județelor Bacău (porțiunea superioara a sitului situata pe Raul Trotuș), Vrancea, Buzău, Brăila şi Galați. Principalele clase de habitate identificate in sit sunt: Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) - 45 %; Pajiști seminaturale umede, preerii mezofile - 18%; Culturi cerealiere extensive - 5%; Alte terenuri arabile - 5 %; Păduri caducifoliate - 25 %; Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)- 2%.

Situl este localizat preponderent in lunca inundabila a Siretului, o lunca joasa, cu relief predominant plan, tânăr, format din depuneri aluviale. Local apar grinduri, japse, privaluri, depresiuni. Altitudinea variază de la 5 m, in partea inferioara a sitului, la cca. 300 m in partea superioara a sitului, pe Raul Trotuș. Substratul geologic este reprezentat de argile, nisipuri si chiar pietrișuri in partea superioara, de vârsta cuaternara, care se prezintă sub forma de straturi suprapuse orizontal. Rețeaua hidrologica este reprezentata de Raul Siret si de afluenții acestuia. Regimul hidrologic al râului se caracterizează prin revărsări periodice, in principal in lunile februarie-martie, aprilie-iunie si noiembrie. Aceste revărsări au influenta directa asupra vegetației forestiere. In zona de terasa, regimul hidrologic al râului nu influențează vegetația forestiera. Climatul variază dinspre amonte înspre aval, fiind caracteristic etajului colinar in partea superioara a sitului si stepei, in partea mijlocie si inferioara a sitului.. Solurile sunt preponderent soluri aluviale (aluviosol), iar pe terase apar molisoluri (cernoziomuri).

Page 47: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 47

Calitate și importanță:

Sit important pentru speciile de pești reofili, reprezentând o porțiune de râu relativ puțin afectata de activități antropice.

Vulnerabilitate:

Fenomenul de uscare a arboretelor de vârsta mare este prezent din ce in ce mai frecvent, ca urmare a scăderii nivelului apelor freatice din

albia majora. Apropierea localităților, accesibilitatea ușoară a pădurilor pe întreg perimetrul, nevoia de lemn de foc care generează tăieri ilegale, extinderea si promovarea arboretelor din salcâm, plopi euramericani si alte specii forestiere alohtone, pășunatul în pădure, constituie principalele puncte sensibile ale agresiunii antropice. Extinderea domeniului construibil al localităților limitrofe sitului in zona de lunca, diversificarea proprietăţii asupra terenurilor din sit, etc. constituie alte elemente de vulnerabilitate a sitului.

Desemnarea sitului

Aviz favorabil nr. 819/CJ/08.08.2005, pentru instituirea regimului de arie protejată, eliberat de Academia Română, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, in baza documentației științifice alcătuite si înaintate de Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice.

Tip de proprietate:

In situl Lunca Siretului Inferior pădurile ocupa cca. 7500 ha, respectiv cca. 20 % din suprafața sitului. Peste 6 500 ha sunt păduri de stat, iar diferența sunt păduri private. Pădurile private apar pe raza OS Adjud, OS Focșani si OS Tecuci.

Alte specii importante de flora şi fauna prezente în aria naturala protejata ROSPA 0071

– Lunca Siretului Inferior

In aria naturală protejată analizată sunt prezente şi alte specii importante de faună cu date privind populaţia acestora în sit, precum şi motivul pentru care s-a inclus în lista fiecare specie, respectiv:

Nume specie Populatie Motivatie

Vertigo angustior C C

Vertigo moulinsiana C C

Specii de plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică Anexa nr. 3 HG 1284 din 24.10.2007.

MOLLUSCA

Gastropoda (Melci)

� Vertigo angustior – Specie clasificata ca fiind LC (Least Concern) – Nepericlitat la nivel european pe Lista Rosie IUCN, şi incluse în anexa II a Directivei Habitate CE.

Statutul speciei in Romania este necunoscut; posibil vulnerabila din cauza reducerii si degradarii habitatelor specifice (zone umede). Supravietuirea speciei este dependenta in intregul ei areal de cunoasterea si monitorizarea populatiilor, precum si de prevenirea distrugerii zonelor umede remanente. Disparitiile locale atestate in multe arii din Europa demonstreaza sensibilitatea acestui taxon.

Page 48: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 48

� Vertigo moulinisiana - Specie clasificata ca fiind LC (Least Concern) – Nepericlitat la nivel european pe Lista Rosie IUCN, şi incluse în anexa II a Directivei Habitate CE.

Statutul speciei in Romania este necunoscut; posibil vulnerabila din cauza reducerii si degradarii habitatelor specifice (zone umede). Supravietuirea speciei este dependenta in intregul ei areal de cunoasterea si monitorizarea populatiilor, precum si de prevenirea distrugerii zonelor umede remanente. Disparitiile locale atestate in multe arii din Europa demonstreaza sensibilitatea acestui taxon.

Descrierea functiilor ecologice a habitatelor şi speciilor din aria de interes comunitar

ROSCI 0162 – Lunca Siretului Inferior în relaţie cu planul propus

Nr.crt

Tip de habitat Caracteristice tipului de habitat Relevanţa

proiectului faţa de situl Natura 2000

1.

3260 Cursuri de apa din zonele de câmpie

1) Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie submersă sau natantă din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion (nivel scăzut al apei în timpul verii) sau muşchi acvatici. 2) Plante: Ranunculus trichophyllus, R. fluitans, R. HdR R2208 Veg Ranunculetum aquatilis (Sauer 1947) Géhu 1961; Hottonietum palustris Tüxen 1937; Callitrichetum palustris (Dihoru 1975) Burescu 1999.

Acest tip de habitat nu a fost identificat in zona studiata PUZ.

2. 6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii

1) Pajişti aluviale cu regim natural de inundare aparţinând alianţei Cnidion dubii, în condiţii climatice continentale până la subcontinentale. 2) HdR R3712, R3715, R3716

Acest tip de habitat nu a fost identificat in zona studiata PUZ.

3. 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

1) Păduri din specii cu lemn de esenţă tare situate în albia majoră a râurilor, expuse regulat inundaţiilor în perioada creşterii nivelului apei, sau în zone joase, expuse inundaţiilor provocate de înălţarea apei freatice. HdR R4404, R4409, R4410, R4411

Acest tip de habitat nu a fost identificat in zona studiata PUZ.

4. 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion

rubri și Bidention

1) Maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în etajul submontan, cu vegetaţie pionieră anuală, nitrofilă, din alianţele Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. Primăvara şi la începutul verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă fără nici un fel de vegetaţie (ea dezvoltându-se mai târziu în timpul anului). Dacă condiţiile nu sunt favorabile, această vegetaţie se dezvoltă puţin sau poate fi total absentă. HdR R5312

Acest tip de habitat nu a fost identificat in zona studiata PUZ.

Page 49: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 49

Nr.crt

Tip de habitat Caracteristice tipului de habitat Relevanţa

proiectului faţa de situl Natura 2000

5. 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba

1) Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării Negre dominate de Salix alba, S. fragilis sau alte specii de salcie înrudite cu acestea (44.141). Păduri de luncă multistratificate mediteraneene şi central-eurasiene cu Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp., Quercus robur, Q. pedunculiflora, Fraxinus angustifolia, F. pallisiae, liane. Speciile de plop de talie mare domină de obicei coronamentul prin înălţimea lor; aceştia pot fi absenţi sau rari în anumite grupări vegetale, care sunt atunci dominate de specii din genurile enumerate mai sus (44.6). HdR R4406

Acest tip de habitat nu a fost identificat in zona studiata PUZ.

6. 91I0 * Vegetație de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.

1) Păduri xerotermofile de stejar din câmpiile din sud-estul Europei. Clima este foarte continentală, cu o mare amplitudine a temperaturilor. Substratul constă din loess (soluri de tip cernoziom). Quercus robur, Q. cerris, Q. pedunculiflora şi Q. pubescens domină stratul arborescent al acestor păduri, care sunt bogate în elemente stepice continentale şi geofite din Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957. 2) HdR R4138, R4146, R4148, R4156, R4157, R4159

Acest tip de habitat nu a fost identificat in zona studiata PUZ.

7. 91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1) Păduri de luncă de Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa ale cursurilor de apă din zona de câmpie şi etajul colinar; galerii arborescente formate din exemplare înalte de Salix alba, S. fragilis şi Populus nigra de-a lungul râurilor HdR R4401, R4402, R4405, R4407, R4408

Acest tip de habitat nu a fost identificat zona studiata PUZ.

Analiza florei şi faunei: specii, asociaţiilor vegetale, habitate din perimetrul implicat

Habitate, floră şi vegetaţie

În urma investigaţiilor în teren, pe întreaga suprafaţă studiată destinata realizării planului analizat nu au fost identificate habitate de interes conservativ. Habitatele identificate, au o valoare conservativă redusă fiind reprezentate după cum urmează:

� terenurile agricole cultivate intensiv şi asociaţii sagetale şi ruderale; � habitate ruderale din lungul căilor de comunicaţie;

Terenuri agricole cultivate intensiv şi asociaţii sagetale şi ruderale

Conform manualului HABITATELE DIN ROMÂNIA, editată de Nicolae Doniţă, Aurel Popescu, Mihaela Paucă-Comănescu, Simona Mihăilescu, Iovu Adrian Biriş, 2005, acest habitat este

Page 50: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 50

încadrat, având codul R8704 - Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa

dura şi Plantago major. Răspândire: Terenuri virane, margini de drum, cărări, curţi, în toată ţara. Suprafeţe: 500–600 ha. Staţiuni: Altitudine de la nivelul mării până la 500–600 m, în zona colinară; Clima: T = 11–8,50C;

P = 500–800 mm; Relief: terenuri plane, pante uşor înclinate cu expoziţie sudică, estică şi vesticã. Soluri: nisipoase şi luto-nisipoase bogate în substanţe organice în descompunere, deficitare în umiditate în timpul verii.

Structura: Majoritatea plantelor componente sunt de talie mică, dar se pot separa două straturi: cel superior este realizat de speciile: Lolium perenne, Lepidium ruderale, Matricaria perforata, Chamomilla

recutita, Hordeum murinum, Malva pusilla, Centaurea calcitrapa, Eragrostis minor. Etajul inferior este alcătuit din specii repente sau cu tulpina foarte redusă cum sunt: Amaranthus crispus, Euclidium Syriacum, Poa

annua, Polygonum aviculare, Sagina procumbens. În cadrul acestor fitocenoze pot fi semnalate şi specii de briofite ruderale ca: Bryum argenteum şi Syntrichia ruralis.

Valoare conservativă: redusă. Compoziţie floristică: Specii edificatoare: Poa annua, Polygonum aviculare, Plantago major, Sclerochloa

dura, Lolium perenne. Specii caracteristice: Plantago major, Polygonum aviculare, Euclidium syriacum, Sclerochloa dura. Alte specii importante: Trifolium repens, Taraxacum officinale, Hordeum murinum, Matricaria perforata,

Chamomilla recutita, Malva pusilla, Eragrostis minor. Pe suprafeţele destinate culturilor agricole, speciile cultivate sunt în general: porumb (Zea mays),

floarea-soarelui (Helianthum annuum), grâu (Triticum aestivum), rapiţa (Brassica rapa) şi lucerna (Medicago

sativa). Culturile agricole de cele mai multe ori sunt insoţite de plante sagetale şi de cele ruderale care convieţuiesc cu plantele cultivate profitând de condiţiile speciale (îngrăşăminte organice şi chimice, prelucrarea solului) ce se creează în agroecosisteme.

Plantelor sagetale le sunt caracteristice gradul înalt de adaptabilitate, proliferare şi un ritm accelerat de creştere ce se face în detrimentul culturilor agricole astfel fiind considerate nedorite sau chiar dăunătoare, iar printre măsurile de combatere a vegetaţiei sagetale se număra şi folosirea erbicidelor ce pot sa afectează şi zonele limitrofe suprafeţelor cultivate.

Printre speciile cele mai reprezentative întâlnite în zona analizată sunt: Atriplex patula – (căpriţa), Ballota nigra - (cătuşa), Cichorium intybus - (cicoarea), Salsola kali - (ciurlan), Xanthium strumarium -

(holeră, cornuţi), Sorghum halepense - (costrei), Conium maculatum - (cucuta), Xanthium italicum - (holeră, cornuţi), Arabidopsis thaliana - (gâscariţă), Echinochloa crus-galli - (iarbă bărboasă), Portulaca oleracea -

(iarbă grasă), Euphorbia helioscopia - (laptele câinelui), Euphorbia virgata - (laptele cucului), Lactuca saligna

- (lăptucă), Echium vulgare - (iarba şarpelui), Chenopodium album - (loboda porceasca), Verbascum

phlomoides - (lumânărică), Papaver rhoeas - (mac sălbatic), Centaurea diffusa - (mături), Setaria pumila -

(mohor), Setaria verticillata - (mohor agăţător), Delphinium orientale - (nemţişor), Hordeum murinum -

(orzul şoarecilor), Artemisia campestris - (pelin nemirositor), Rapistrum perene - (rapiţă), Eryngium

campestre - (scaiul dracului), Chenopodium album - (spanac sălbatic), Amaranthus retroflexus - (ştir porcesc), Sonchus asper - (susai aspru), Cynodon dactylon - (pir gros), Leonurus cardiaca - (talpa gâştei), Chenopodium

botrys - (tămâiţă), Capsella bursa-pastoris - (traista ciobanului), Polygonum aviculare - (troscot), Descurainia

sophia - (voinicica), Convolvulus arvensis - (volbură), etc.

Page 51: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 51

Speciile identificate în acest tip de habitat nici una nu face parte dintre speciile listate în anexele legilor naţionale şi directivele europene cu obiect conservarea naturii. De asemenea nu fac parte dintre speciile listate în cele 5 liste roşii produse de diferiţi specialişti români.

Page 52: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 52

Specii identificate în cadrul asociaţiilor ruderale şi sagetale

Nr. Taxon Denumire

popular Familia Endemice

Cartea roşie a plantelor

vasculare din România

(G. Dihoru şi G. Negrean -

2009 )

Statut (G.

Dihoru şi G.

Negrean - 2009 )

OUG 57/2007

Directiva Habitate

Convenţia de la

BERNA

1. Amaranthus retroflexus Ştir porcesc Amarathaceae - - - - - -

2. Arabidopsis thaliana Gâscariţă Brasicaceae - - - - - -

3. Artemisia campestris Pelin nemirositor Asteraceae - - - - - -

4. Atriplex patula Căpriţa Chenopodiaceae - - - - - -

5. Ballota nigra Cătuşa Lamiaceae - - - - - -

6. Capsella bursa-pastoris Traista

ciobanului Brassicaceae - - - - - -

7. Centaurea diffusa Mături Asteraceae - - - - - -

8. Chenopodium album Loboda

porceasca Chenopodiaceae - - - - - -

9. Chenopodium album Spanac sălbatic Chenopodiaceae - - - - - -

10. Chenopodium botrys Tămâiţă Chenopodiaceae - - - - - -

11. Cichorium intybus Cicoarea Asteraceae - - - - - -

12. Conium maculatum Cucuta Apiaceae - - - - - -

13. Convolvulus arvensis Volbură Convolvulaceae - - - - - -

14. Cynodon dactylon Pir gros Poaceae - - - - - -

15. Delphinium orientale Nemţişor Ranunculaceae - - - - - -

Page 53: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 53

Nr. Taxon Denumire

popular Familia Endemice

Cartea roşie a plantelor

vasculare din România

(G. Dihoru şi G. Negrean -

2009 )

Statut (G.

Dihoru şi G.

Negrean - 2009 )

OUG 57/2007

Directiva Habitate

Convenţia de la

BERNA

16. Descurainia sophia Voinicica Brassicaceae - - - - - -

17. Echinochloa crus-galli Iarbă bărboasă Poaceae - - - - - -

18. Echium vulgare Iarba şarpelui Boraginaceae - - - - - -

19. Eryngium campestre Scaiul dracului Apiaceae - - - - - -

20. Euphorbia helioscopia Laptele câinelui Euphorbiaceae - - - - - -

21. Euphorbia virgata Laptele cucului Euphorbiaceae - - - - - -

22. Hordeum murinum Orzul şoarecilor Poaceae - - - - - -

23. Lactuca saligna Lăptucă Asteraceae - - - - - -

24. Leonurus cardiaca Talpa gâştei Lamiaceae - - - - - -

25. Papaver rhoeas Mac sălbatic Papaveraceelor - - - - - -

26. Polygonum aviculare Troscot Polygonaceae - - - - - -

27. Portulaca oleracea Iarbă grasă Portulacaceae - - - - - -

28. Rapistrum perene Rapiţă Brasicaceae - - - - - -

29. Salsola kali Ciurlan Chenopodiaceae - - - - - -

30. Setaria pumila Mohor Poaceae - - - - - -

31. Setaria verticillata Mohor agăţător Poaceae - - - - - -

Page 54: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 54

Nr. Taxon Denumire

popular Familia Endemice

Cartea roşie a plantelor

vasculare din România

(G. Dihoru şi G. Negrean -

2009 )

Statut (G.

Dihoru şi G.

Negrean - 2009 )

OUG 57/2007

Directiva Habitate

Convenţia de la

BERNA

32. Sonchus asper Susai aspru Asteraceae - - - - - -

33. Sorghum halepense Costrei Gramineae - - - - - -

34. Verbascum phlomoides Lumânărică Scrophulariaceae - - - - - -

35. Xanthium italicum Holeră, cornuţi Asteraceae - - - - - -

36. Xanthium strumarium Holeră, cornuţi Asteraceae - - - - - -

Page 55: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 55

Speciilor sagetale identificate sunt condiţionate şi de tipul de cultură realizat pe terenurile agricole. Având în vedere abundenţa speciilor sagetale şi ruderale în zona analizată, separarea acestora pe comunităţi fitocenotice nu se poate realiza ca urmare a lipsei speciilor dominante.

Datorită activităţilor agricole desfăşurate apar dominanţe temporare caracterizate prin câteva asociaţii floristice:

� Asociţia Lolio – Plantaginetum najoris (Linkola 1921) Berger 1950, Sclerochloo – Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soó 1940.

� Asociaţia Amarantho – Chenopodium albi Soo (1947) 1953 ( Morariu 43) asociaţie cu dominanţă în zonele cultivate cu porumb, pe soluri bogate în nitraţi;

� Asociaţia Hordeo murini – Chenopodietum albi (Timar 1955) Timar-Bodrogk 1959; Asociaţia Xanthium spinosum- Amarathus retroflexus. Gruparea este destul de răspândită la marginea drumurilor de exploatare şi în terenurile rămase necultivate;

� Asociaţia Cynodonti- Atriplicetum tataricae. Asociaţia se conturează pe locuri bătătorite, la marginea drumurilor;

� Asociaţia Cynodon dactylon Rapaics apare în locuri desţelenite, la marginea culturilor, în culturi, porţiuni rămase nelucrate agricol.

Habitate din lungul căilor de comunicaţie – R8701 Acest tip de habitat a fost localizat de-a lungul drumului judeţean DJ251 şi a drumurilor de

exploatare agricola din interiorul PUZ. Răspândire: În lungul drumurilor şi al căilor ferate din toată ţara, dar mai ales în sudul şi estul ţării

(Banat, Oltenia,Muntenia, Dobrogea, Moldova). Suprafeţe: Ocupă fâşii relativ înguste dar pe lungimi de zeci sau sute de km, în lungul căilor de

comunicaţii. Staţiuni: Altitudine: de la nivelul mării până în zona montană; Clima: T = 11,0–5,00C; P = 450–

1000 mm. Relief: teren plan, taluzurile din lungul căilor de comunicaţii. Roci: pietrişuri, nisipuri, materiale care au servit la construcţia drumurilor ş terasamentuluicăilor ferate.

Structura: Majoritatea plantelor caracteristice acestor fitocenoze sunt înalte de peste 50–60 cm şi realizeazã o acoperire de 70–80%. Speciile mai frecvent întâlnite sunt: Artemisia vulgaris, Agropyron

repens, Carduus acanthoides, Cirsium arvense, Conium maculatum, Leonurus cardiaca, Verbena officinalis, Ballota

nigra. Etajul inferior este mai slab reprezentat, fiind alcătuit din speciile, Eragrostis minor, E. pilosa,

Cynodon dactylon, Taraxacum officinale, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Capsella bursa pastoris, Cardaria

draba. Valoare conservativă: redusă.

Compoziţie floristică: Specii edificatoare: Cephalaria transsilvanica, Agropyron repens, Conium maculatum. Specii caracteristice: Cephalaria transsilvanica, Cynodon dactylon Leonurus cardiaca, Nepeta cataria. Alte specii importante: Convolvulus arvensis, Cardaria draba, Verbena officinalis, Daucus carota.

Page 56: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 56

Comunităţi ruderale din lungul căilor de comunicaţie dj 251

Specii de fauna identificate în zona analizată

La nivelul zonei studiate biodiversitatea animală, fauna (nevertebrate şi vertebrate) este specifică tipurilor de habitate identificate (tufărişuri, asociaţii ruderale, terenuri agricole). Dintre nevertebrate cele mai multe specii identificate aparţin grupei insectelor, iar dintre vertebrate grupa păsărilor este cea mai bine reprezentată. Entomofauna prezentă este specifică zonelor ruderale şi agricole a bioregiunii stepice.

Fauna de insecte a zonei este deosebit de bogata în special datorită caracteristicilor zonelor de ierburi semiînalte, unde domina populaţiile de orthoptere (lăcuste, cosaşi), alături de specii comune – Sthenobotrus sp., Oedalus decorus, Oedipoda germanica, Oedipoda caerulescens, Acrida hungarica, calliptamus

italicus. Calliptamus barbarus, Gryllus desertus, Oecanthus pellucens, Poecillimon sp., Tettigonia viridissima,

Decticus albifrons, Decticus verrucivorus. Coleopterele sunt reprezentate prin specii comune fiind prezente atât în zonele de margini a

terenurilor agricole, în vegetaţia ierboasa semiînaltă cât şi pe platourile şi culmile dealurilor limitrofe din zona analizată, identificându-se exemplare de Anisoplia austriaca şi Anisoplia

lata (cărăbuşi ai cerealelor), Malachius bipustulatus, Mylabris sp., Rhagonichia fulva, Plagionotus arcuatus,

Chlorophorus varius (croitori). Lepidoptera (Fluturi) este reprezentată prin specii diurne de Pieris brassicae (fluturi de

varza), Pontia daplidice (albiniţa rapiţei), Melanargia galathea (frumosul alb), Vanessa cardui (fluturele de scaieţi), Vanessa atalantai (amiralul roşu).

Page 57: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 57

Fauna de nevertebrate din zona PUZ

Nr.

crt Grupul sistematic Specia

Anul Ecosiste-

mul

Statutul de

vulnerabiliate

12 13

Ord. TROMBIDIFORMES

1 Fam. Trombidiidae Trombidium

holosericeum L. + + Teren agricol NE

Ord. OPILIONES 2 Fam. Phalangiidae Phalangium opilio L. + + Teren agricol NE Ord. ARANEAE 3

Fam. Lycosidae Pardosa italica Tong. + +

Teren agricol

NE 4 Alopecosa sulzeri P. + + NE 5 Lycosa tarentula + + 6 Fam. Salticidae Salticus scenicus + + NE Ord. LITHOBIOMORPHA 7 Fam. Lithobiidae Lithobius forficatus Leach + + Teren agricol NE Ord. JULIDA 8 Fam. Julidae Julus terrestris L. + + Teren agricol NE Ord. DIPLURA

9 Fam. Japygidae Japyx sp. - + Pajiste

ruderalizata NE

Ord. DERMAPTERA 10 Fam. Forficulidae Forficula auricularia L. + +

Teren agricol;

NE Ord. ORTHOPTERA

11

Fam. Acrididae

Locusta migratoria L. + + NE

12 Dociostaurus maroccanus

Thunb. + + NE

13 Caliptamus italicus L. + + NE 14

Fam. Tettigoniidae Tettigonia viridissima L. + + NE

15 Decticus verrucivorus L. + + NE 16

Fam. Gryllidae Gryllus campestris L. + + NE

17 G. desertus L. + + NE 18 Gryllotalpa gryllotallpa - + NE Ord. THYSANOPTERA

19 Fam. Phloethripidae Haplothrips tritici Kurdj. + + Teren agricol NE Ord. HEMIPTERA

20 Fam. Aphididae

Schizaphis graminum Rond.

+ + Teren

agricol; Asociatii ruderale

NE

21 Rhopalosiphum maidis

Fitch. + + NE

22 Fam. Membracidae Ceresa bubalus L. - + NE

23 Fam. Cercopidae Cercopis sanguinolenta

Scop. + + NE

Page 58: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 58

Nr Grupul sistematic Specia Anul Ecosiste- Statutul 24

Fam. Miridae Lygus pratensis L. - + NE

25 Adelphocoris seticornis F. - + NE 26

Fam. Pentatomidae

Dolycoris baccarum L. + + NE 28 Pentatoma rufipes L. + + NE 29 Carpocoris fuscispinus L. + + NE 30 Palomena prasina L. + + NE 31 Eurydema oleracea L. + + NE 32 E. ornata L. + + NE 33 Aelia rostrata Boh. + + NE 34 A. acuminata L. + + NE 35 Graphosoma lineatum L. + + NE 36

Fam. Scutelleridae Eurygaster integriceps L. + + NE

37 E. maura L. + + NE 38 E. austriaca Schr. + + NE 39 Fam. Nabidae Nabis ferus L. + + NE Ord. HYMENOPTERA

40 Fam. Vespidae Vespa germanica L. + +

Teren agricol;

Tufarisuri, Asociatii ruderale

NE 41

Fam. Formicidae Formica rufa L. + + NE

42 Lasius niger + + NE 43 Fam. Chalcididae + + NE 44 Fam. Ichneumonidae Pimpla turionellae L. + + NE 45 Tryphon succinaeus Gr. + NE 46 Fam. Cephidae Cephus pygmaeus L. + NE 47 Fam. Tenthredinidae Athalia rosae L. + + NE Ord. COLEOPTERA

48

Fam. Carabidae

Carabus cancelatus Illig. + +

Teren agricol;

Tufarisuri, Asociatii ruderale

NE 49 Clivina fossor L. + + NE 50 Amara aenea DeGeer + + NE 51 Harpalus aeneus F. + + NE 52 H. azureus F. + + NE 53 H. distinguendus Duft. + + NE 54 H. griseus Panz. + + NE 55

Fam. Coccinellidae

Adalia bipunctata L. + + NE

56 Coccinella septempunctata

L. + + NE

57 Thea 22-punctata L. + + NE 58 Propylea 14-punctata L. + + NE 59

Fam. Chrysomelidae

Phylotreta sp. + + NE

60 Chrysomela sanguinolenta

L. + + NE

61 Aphthona coerulea Geoff. + + NE 62 Haltica oleracea L. + + NE

Page 59: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 59

Nr Grupul sistematic Specia Anul Ecosiste- Statutul 63 64

Fam. Scarabaeidae Pentodon Idiota Herbst. + + NE

65 Melolontha melolontha L. + + NE 66 Anoxia vilosa F. + + NE 67 Fam. Tenebrionidae Opatrum sabulosum L. + + NE 6869

Fam.Curculionidae

Tanymecus dilaticollis Gyll

+ + NE

70 Psalidium maxilosum + + NE

71 C. quadridens + NE 72

Fam. Elateridae Agriotes lineatus L. + + NE

73 A. obscurus L. + + NE

74 Fam. Dermestidae Dermestes frischi Kugl. + + NE Ord. DIPTERA

75 Fam. Bibionidae Bibio marci L. + + Teren agricol;

Tufarisuri, Asociatii ruderale

NE 76 Fam. Agromyzidae + + NE 77 Fam. Chloropidae + + NE

78 Fam. Sciaridae + + NE

Ord. LEPIDOPTERA 79

Fam. Noctuidae Agrotis ipsilon Hufn. + +

Teren agricol NE

80 A. exclamationis L. + + NE

Structura faunistică a ecosistemelor agricole a totalizat specii de artropode din care

dominante au fost speciile din Ord. Hemiptera, Hymenoptera, urmate de reprezentanţii ord. Coleoptera şi Orthoptera. Fără excepţie, speciile identificate nu au fost până în prezent evaluate pentru includerea eventuala în Listele Roşii a Nevertebratelor din România.

Prin implementarea proiectului în zona studiată nu vor fi afectate speciile de nevertebrate semnalate. Datorita abundenţei şi prolificitatii speciilor identificate, mobilitatea mare a acestora, existenta speciilor cu statut de conservare redus prin lucrările de construcţie ce se vor realiza în cadrul proiectului nu va fi afectata semnificativ entomofauna zonei.

Vertebratele semnalate aparţin următoarelor grupe sistematice: Reptilele:– sunt slab reprezentate atât ca specii cât şi ca indivizi fiind semnalată specia,

Natrix natrix (şarpele de casă) Lacerta agilis (şopârla cenuşie), Lacerta viridis (guşterul). Mamifere caracteristice zonei PUZ sunt slab reprezentate prin specii comune: � Microtus arvalis;

� Lepus europaeus;

� Vulpes vulpes; În zonA PUZ au fost observate 3 specii de mamifere neprotejate de legile din România şi

Europa, respectiv: � Vulpes vulpes - vulpea – specie observataîn special pe terenurile zonele agricole,

habitat ce oferă atât hrană cât şi loc de odihnă şi reproducere – fac parte din Ord. Carnivora, Familia Canidae. Foarte des întâlnită aproape în toate zonele tării, fiind o specie caracteristică zonei de stepă.

Page 60: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 60

La nivel naţional efectivul speciei se menţine stabil. Având în vedere zona studiată, şi mobilitatea foarte mare a speciei în special în cautare de hrană, apreciem că impactul implemtării planului în zona analizată nu va avea un impact negativ asupra speciei.

� Lepus europaeus – iepurele de câmp, s-a semnalat o abundenta a speciei in zona PUZ; face parte din Fam. Leporidae, ord. Lagomorpha. Specie foarte comuna, răspândită în întreaga ţara, în toate zonele de câmpie şi de deal. Exemplare izolate au fost semnalate pe terenurile agricole. Nu este inclusă în nici o listă de protecţie europeană sau naţională (Directiva Habitate) şi nu necesita măsuri speciale de conservare. Impactul asupra speciei va fi nesemnificativ ca urmare a implementării planului PUZ – Parc eolian Pechea.

� Microtus arvalis - (şoarece de câmp), Fam. Cricetidae, ord. Rodentia. Specia este semnalata in numar relativ mare pe terenurile agricole. Specie comuna în toate zonele de câmpie şi deal din ţara. Specia a fost semnalată pe amplasamentul parcului eolian, în zona limitrofă terenurilor agricole. Nu este inclusă în nici o listă de protecţie europeana sau naţională (Directiva Habitate) şi nu necesită măsuri speciale de conservare. Sunt specii cu mobilitate şi prolificitate mare ce nu vor fi afectate semnificativ de lucrările de realizare a parcului eolian.

Chiropterele Zona parcului eolian, a fost studiat din punctul de vedere al prezentei liliecilor. Metoda de

studiu a fost aceea a punctelor pe transect. Au fost făcute observaţii punctuale în fiecare tip de habitat, în toate zonele suprafeţei propuse pentru parcul eolian. Zona reprezintă o importanţă scăzută din punctul de vedere al conservării liliecilor, nu au fost identificate adăposturi sau coridoare de zbor intens folosite. Habitatele existente în zona studiată (terenuri agricole) sunt folosite ocazional de un număr redus de lilieci datorita tehnologiei de întreţinere a culturilor agricole, unde tratamentele fitosanitare cu insecto-fungicide este foarte intens şi din acest motiv există o cantitate foarte redusă de hrană.

Chiroptere in catare de hrana au fost observati au fost observaţi în vecinătatea zonelor locuite, în special în satul Pechea aflat la 2,6 km de vecinătatea PUZ.

Concluzii:

Zona studiată în general poate fi caracterizată cu o activitate redusă a liliecilor, datorită lipsei adăposturilor (cu

excepţia localităţilor învecinate), iar habitatele prezente în zonă (terenuri agricole cultivate intensiv) au o importanţă

foarte redusă ca habitate de hrănire pentru lilieci.

Pe teritoriul studiat nu au fost identificate coridoare de zbor importante, elemente de conexiune între adăposturi şi

habitate de hrănire.

Avifauna Având în vedere distanţele relativ mari fată de siturile de interes avifaunistic respectiv de

interes comunitar, în urma vizitelor de teren în cadrul planului urbanistic zonal analizat, au fost semnalate specii comune, specifice terenurilor agricole.

Speciile de păsări cele mai frecvent întâlnite aici sunt: cioara de semanatura (Corvus frugilegus),

graurul (Sturnus vulgaris), vrabia de camp (Passer montanus), vrabia de casa (Passer domesticus), ciocarlia (Alauda arvensis), ciocarlanul motat (Galerida cristata), stancuta (Corvus monedula), randunica (Hirundo

rustica), Ciocarlia de Baragan (Melanocorypha calandra) si cotofana (Pica pica)

Speciile observate, au prezentat atât caracter de hrănire, cât şi de odihnă ori aflate în pasaj, tranzitând arealul analizat.

Concluzii privind activitatea avifaunistică din zona analizată:

Page 61: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 61

� suprafaţa destinată implementării planului nu se suprapune pe suprafeţele unor ariilor de importanţă avifaunistică SPA, sau rezervaţie naturală având drept obiectiv protecţia păsărilor;

� aria strict de influenţă a proiectului nu este atractivă pentru speciile de pradă, specii cu zbor planat, datorită lipsei structurilor generatoare de curenţi ascendenţi;

� nu au fost semnalate stoluri ale speciilor de păsări existente în aria protejata ROSPA 0071 care să folosească suprafaţa de studiu PUZ ca loc de hrănire şi loc de cuibărit.

� datorita lipsei habitatelor de hrănire şi cuibărire în pericentru destinat realizării planului, probabilitatea vizitării amplasamentului de către specii cu valoare mare de conservare care cuibăresc în ROSPA0070 şi ROSPA 0071 este nulă;

� pe amplasamentul destinat implementării planului nu au fost întâlnite habitate naturale, rare, endemice, cu importanţă conservativă medie, mare sau foarte mare în zona de impact;

Este de mentionat faptul ca planul propus nu constituie bariera în calea migraţiei păsărilor nefiind amplasat pe culoarele majore de migratie.(vezi Studiul de evaluare adecvata)

Migratia de primavara şi toamna

Migratia de primavara, perioada (prevernal – vernala) a populatiilor de pasari a fost studiata în perioada anilor 2011 - 2013.

S-a constatat astfel ca activitatea avifaunistica in migratia de primavara este slab reprezentata, zona PUZ nefiind reprezentat de o ruta de migratie permanenta sau nepermanenta (secundara) nefiind semnalati indivizi ai speciilor migratoare consemnate şi în fisa sitului de importanta comunitara ROSPA 0071 – Lunca Siretului Inferior. În general efective mari ale pasarilor migratoare prefera rutele de migrare in lungul apelor si zonelor de lunca caracteristice zonei – Lunca Siretului – aflata la o distanta de aproximativ 5 km de zona PUZ.

Inexistenta unor zone umede şi a unor zone de hrănire şi cuibărire propice, coroborată cu existenta zonelor locuite – satele Pechea , Tudor Vladimirescu, Piscu, Slobozia Conachi , zone cu un efect de barieră între zona protejată şi zona analizată, fac ca arealul analizat să reprezinte o zonă neatractivă pentru păsările consemnate în fisa sitului de importanta comunitara ROSPA 0071 – Lunca Siretului Inferior.

In urma observatiilor au fost observate în special specii de paseriforme. Numărul mare a acestor specii nu a putut stabili modele constante privind direcţia de zbor, acestea trecand în pasaj repede peste zona neavând o directie precisă.

Interesul principal al acestor observaţii l-a reprezentat migraţia speciilor acvatice caracteristice ariei de importanta comunitara invecinata (speciilor mari si medii) si a speciilor rapitoare caracteristice amplasamentului care au zbor planat şi care ar putea suferi un posibil impact cauzat de dezvoltarea viitorului parc de eoliene (posibil risc de coliziune).

Speciile semnalate aflate in faza de migratiune de primavara sunt prezentate in tabelul urmator: - Specii de pasari (mari si medii) identificate – migraţia de primăvară

Nr. Crt Specia

Nr. relativ

de indivizi

Dimensiunea populaţiei in

Romania (perechi cuibăritoare)

Statut de protecţie conf. OUG

57/2007

Fam. Ciconiidae

Page 62: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 62

Nr. Crt Specia

Nr. relativ

de indivizi

Dimensiunea populaţiei in

Romania (perechi cuibăritoare)

Statut de protecţie conf. OUG

57/2007

1. Ciconia ciconia 2 4000-5000 OUG

57/2007/anexa3

Ordinul Falconiformes

Fam. Accipitridae 2. Buteo buteo - 28000-340000

Ordinul Passeriformes Fam. Hirudinidae

3. Hirundo rustica 30 800000-1000000 - Fam. Laniidae Fam. Corvidae

5. Pica pica 25 624000-780000 - 6. Corvus frugilegus 22 350000-420000 - 7. Corvus corone cornix 39 240000-320000 - 8. Corvus monedula 34 250000-400000 - Din lista speciilor mari a fost observata specia Barza alba (Ciconia ciconia) cu un număr de

indivizi observaţi în timpul migraţiei - 2 de indivizi. Specia a fost observată migrand la inaltimi mari de peste 150 m la periferia zonei vestice a amplasamentului pe directia zonelor locuite.

Altitudinea medie de zbor in perioada de migratie a speciilor observate pe deasupra parcurilor eoliene a fost în cele mai multe zile mai mare de 150 m. Altitudinea a fost apreciată cu ajutorul structurilor de înălţime cunoscută (stâlpi electrici.).

În migraţia de toamnă au fost observate in special specii de rapitoare (şorecarii comuni (Buteo buteo)) şi paseriforme pe directia nord-sud la limita vestica a amplasamentui.

- Specii de pasari identificate – migraţia de toamnă

Nr. Crt

Specia Nr.

indivizi

Dimensiunea populaţiei in

Romania

Statut de protecţie

conf. OUG 57/2007

Fam. Ciconiidae

Ordinul Falconiformes

Fam. Accipitridae 1. Buteo buteo 3 28000-340000

Ordinul Passeriformes Fam. Hirudinidae

2. Hirundo rustica 28 800000-1000000 Fam. Laniidae

3. Lanius collurio 2 1380000-2600000 OUG

57/2007/anexa3 Fam. Ploceidae

Page 63: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 63

Nr. Crt

Specia Nr.

indivizi

Dimensiunea populaţiei in

Romania

Statut de protecţie

conf. OUG 57/2007

4. Passer montanus 50

1354000-2873000 5. Passer domesticus 1200000-3400000

Fam. Corvidae 6. Pica pica 22 624000-780000 7. Corvus frugilegus 18 350000-420000 8. Corvus corone cornix 8 240000-320000 9. Corvus monedula 5 250000-400000 Iernarea avifaunei în zona analizată

În timpul iernii nu au fost observate specii de păsări care ierneaza in zona amplasamentului. In urma monitorizarii avifaunei in perioada de iarna concluzionam: � Nu au fost observate stoluri de gâşte (in special Branta Ruficollis), zona studiată PUZ

nefiind propice ca zonă de odihnă sau de hrănire pentru acesta specie în concluzie potenţialul de impact al acestor specii cu turbinele eoliene din parcul eolian analizat este nul.

� Nu s-au semnalat păsări care să ierneze ȋn zona amplasamentului în special datorită faptului că terenurile agricole pe care s-a efectuat arătura de toamnă sunt sărace în hrană.

Cuibărirea speciilor de pasari în zona analizată Nu au fost observate specii cuibăritoare ȋn zona PUZ. Au fost studiate atât speciile din perimetrul analizat cât şi din imediata apropiere dar care au

legătură directă cu zona PUZ studiată, semnalându-se de altfel ca speciile folosesc zona PUZ ȋn căutare de hrană.

Metodologia utilizată pentru studierea populaţiilor cuibăritoare a fost cea a observaţiilor din punct fix pe transect precum su ruta de observatie (mars-rut).

Transectele folosite au fost transecte proporţionale cu dimensiunile habitatelor existente: zonele cu agricultură intensivă, tufişurile, ruderale, etc.

In urma activitatatii de monitorizare a zonei PUZ (parc eolian 66 MW) asupra activitaţii avifaunei mentionam ca nu au fost identificate un numar important de specii, speciile identificate fiind comune, neintalnindu-se specii enumerate in Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE. Speciile identificate in zona analizată precum si fenologia acestora sunt mentionate in tabelul de mai jos:

Page 64: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 64

Fenologia speciilor de pasari din zona PUZ

Specia – denumire populara Perioada de activitate in zona studiata

luna

Activitatea speciei Regimul

trofic I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SE OV P OI

Alauda arvensis – Ciocarlie de camp x x x x x x x x x x x x x x x INS Buteo buteo – Sorecar comun x x x x x x x x x x x x x PR Ciconia ciconia - Barza alba x x x x x x x x x x x ZOO Corvus corone – Ciora griva x x x x x x x x x x x x x MIXT

Corvus frucilegus (cioara de semanatura) x x x x x x x x x x x x x MIXT Corvus monedula (stancuta) x x x x x x x x x x x x x MIXT Coturnix coturnix - Prepelita x x x x x x x MIXT

Cuculus canorus - Cuc x x x x x x x INS Emberiza calandra – Presura sura x x x x x x x x x x x x x INS

Galerida cristata - Ciocarlan x x x x x x x x x x x x x INS Hirundo rustica - Randunica x x x x x x x x INS Parus major – Pitigoi mare x x x x x x x x x x x x x INS

Passer domesticus (vrabie de casa) x x x x x x x x x x x x x MIXT Passer montanus (vrabie de camp) x x x x x x x x x x x x x MIXT

Perdix perdix - Potarniche x x x x x x x x x x x x x MIXT Pica pica (cotofana) x x x x x x x x x x x x x ZOO

Streptopelia decaocta (gugustuc) x x x x x x x x x x x x x VEG

Page 65: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 65

Legenda:

SE = specie sedentara, OV = oaspete de vara, P= specie de pasaj, OI=oaspete de iarna;

Regimul trofic: PR = specii pradatoare MIXT = specie omnivora, VEG = specie vegetariana, ZOO = specie zoofoga (se hranesc cu nevertebrate),

INS= Specii insectivore;

SE = specie sedentara, OV = oaspete de vara, P= specie de pasaj, OI=oaspete de iarna;

Regimul trofic: PR = specii pradatoare MIXT = specie omnivora, VEG = specie vegetariana, ZOO = specie zoofoga (se hranesc cu nevertebrate),

INS= Specii insectivore;

Specii listate in anexa 3 (OUG 57/2007) – specii de plante si de animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor special de conservare si a

ariilor de protectie speciala avifaunistica.

Specii listate in anexa 4 (OUG 57/2007) – specii de interes national - specii de animale si de plante care necesita o protectie stricta

Specii listate in anexa 5C (OUG 57/2007) – specii de interes comunitar a caror vanatoare este permisa OUG 57/2007

Tabel nr. 18 - Descrierea functiilor ecologice ale speciilor identificate

Specia Fenologia speciei

Alauda arvensis

(ciocârlie de câmp)

Date relevante despre specie: Specia este partial migratoare, raspândita in zonele de câmpie si in cele colinare.

Statut. Specie nepericlitata. Inclusa in Directiva Pasari 79/409/EEC, Anexa II/2

Cuibareste pe sol in ierburi. Cele 3-4 oua pamântii, cu pete brune, sunt clocite cam 12 zile, de catre femela. Ponta este depusa

din luna aprilie. Pe vara scot 2-3 generatii de pui. Masculul cânta in zbor, la mare inaltime deasupra cuibului. Iarna se intâlnesc

mai ales in locurile de mica altitudine. Amenintari - utilizarea pesticidelor, practicile agricole invazive.

Specia a fost identificata in zona terenurilor agricole in cautare de hrana. Specia nu a prezentat o dinamica constanta in zona

de studiu si nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariei naturale protejate ROSPA 0071.

Buteo buteo– Sorecar

comun

Date relevante despre specie: Este frecvent mai ales in Carpati, fiind o pasare sedentara.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata.

Cuibul contine 3-4 oua albe, cu pete brune-caramizii, fiind complet inca din aprilie. Atât femela cât si masculul clocesc,

perioada de incubatie fiind de 28-30 de zile.Se hraneste cu soareci, serpi etc.

Sorecarul comun a fost observat constant de-a lungul anului in zona de studiu. In timpul monitorizarii specia Buteo buteo a

fost observata, in zonele stepice, zonele cu tufarisuri si agricole folosite ca teritorii de hanire. Nu s-a identificat nici un cuib.

Amenintari - vanatoarea, persecutia, distrugerea habitatelor. Specia nu a prezentat o dinamica constanta in zona de studiu si

nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariei naturale protejate ROSPA 0071.

Page 66: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 66

Specia Fenologia speciei

Ciconia ciconia - Barza

alba

Date relevante despre specie: Este oaspete de vara, se intalneste in pasaj. Cuibul este amplasat pe un loc insorit si inalt cu o

vedere buna asupra zonelor de hranire. Este construit din crengi, radacini, pamânt si este captusit cu paie, fân, iarba, balegar,

uneori si cu hârtie si cârpe. In cursul anilor, in urma reparatilor, poate sa ajunga la marimi impresionante atingând un

diametru de 1-1,5 m, o inaltime de pâna la 2 m si o greutate de 1-2 tone. Un cuib

nou poate fi construit de perechea de berze in jur de 8 zile. De obicei, perechea foloseste mai multi ani la rând acelasi cuib.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata. Inclusa in Directiva Pasari 79/409/EEC, Anexa I

Femela depune 2-7 (in general 3-4) oua albe. In timpul clocitului, pe coaja oualor pot sa apara pete maronii. Masculul si

femela clocesc alternativ, iar schimbul parintilor la cuib este precedat intotdeauna de o ceremonie insotita de clampanit. Puii

ies din oua la inceputul verii, in iunie, dupa aproximativ 32 de zile de clocit.

Hrana este foarte variata si cuprinde insecte (lacuste, greieri), larve, râme, amfibieni, mamifere mici (soareci de câmp), serpi si

sopârle etc. Resturile nedigerate sunt eliberate dupa 1,5 - 2 zile, prin regurgitare sub forma de ingluvii având dimensiuni de ≈

50x35 mm, usor de gasit in jurul cuibului.

De-a lungul monitorizarii s-au observat efective mici (pana la 7 indivizi maxim) ale acestei specii in timpul migratiei de

primavara. Altitudinea de zbor semnalata a fost peste 200 m. Specia nu a fost semnalata si cuibarind. Specie importanta

pentru intregritatea ariei naturale protejate ROSPA 0071 in special pentru numarul indivizilor identificati in pasaj. Starea de

conservare a speciei in situl ROSPA 0071 este favorabila.

Corvus corax - Corb

Date relevante despre specie: Reprezinta cea mai mare specie a Paseriformelor din tara noastra si totodata a familiei. Este

sedentara si cuibareste mai ales in padurile muntoase din Carpati, dar si in regiuni mai joase si chiar in Delta Dunarii in

padurile Letea si Caraorman.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata.

Cloceste foarte timpuriu, având ouale depuse inca din ianuarie si februarie. Acestea sunt de culoare verzui-murdara, patate cu

brun, fiind clocite cam 21 de zile, numai de femela. Se imblânzeste usor, este foarte jucaus si se preteaza a fi dresat. Poate

imita glasul altor pasari.

Specia nu a prezentat o dinamica constanta in zona de studiu si nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariei

naturale protejate ROSPA 0071.

Corvus corone – Ciora

griva

Date relevante despre specie: Este frecventa in toata tara, cu exceptia marilor inaltimi carpatine. Este o specie sedentara,

foarte stricatoare prin pagubele ce le aduce vânatului si in gospodarii.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata.

Page 67: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 67

Specia Fenologia speciei

Cuibareste in arbori, se adapteaza insa usor la orice situatie; astfel, in Delta cuibareste pe plaur ori in alte locuri nespecifice.

Depunerea pontei are loc prin aprilie.

Ouale, in numar de 5-6, sunt de un colorit verzui-murdar, patate cu brun, fiind clocite de femela, cam 18-19 zile. Iarna mai

sosesc la noi si exemplare nordice. Specia nu a prezentat o dinamica constanta in zona de studiu si nu reprezinta o specie de

importanta comunitara a ariei naturale protejate ROSPA 0071.

Corvus frucilegus (cioara

de semanatura)

Date relevante despre specie: specie comuna facând parte din genul Corvus al familiei Corvidae. Este larg raspândita.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata.

Cuibareste in regiuni de câmpie, in colonii mari, mai rar in regiuni deluroase.

Cuiburile le instaleaza in arbori, adesea mai multe pe acelasi copac. Depunerea pontei are loc inca din luna martie. Ouale, in

numar de 5, sunt verzui-murdare, patate cu brun si sunt clocite numai de femela, 18-19 zile. Se hraneste cu viermi,

gasteropode, insecte, larve, mamifere mici, sau ocazional pasarele sau ouale acestora, consuma de asemenea cadavre, fructe,

diferite seminte vegetale ca si cele de pe semanatura pe care le scot cu ciocul din pamânt, de aceea este o specie daunatoare

economiei agricole, putând fi capabila de distrugere in masa a culturilor.

Toamna, o parte a populatiilor clocitoare la noi se deplaseaza spre sud-vestul Europei; in schimb vin cârduri mari din

regiunea nord-estica a arealului speciei. Vestul Europei, nord-vestul Africii si sud-vestul Asiei, formeaza cartiere de iernare

mai ales pentru populatiile nordice. Specia nu a prezentat o dinamica constanta in zona de studiu si nu reprezinta o specie de

importanta comunitara a ariei naturale protejate ROSPA 0071.

Corvus monedula

(stancuta)

Date relevante despre specie: Este o pasare migratoare, din famila Corvidae, unele populatii cuibaresc in tinuturi

salbatice, atele in localitati. In România stancuta este sedentara, populeaza regiunile joase, ca si vaile râurilor de munte.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata. Inclusa in Directiva Pasari 79/409/EEC, Anexa II/2

Cele din regiuni salbatice au cuibul in scorburi si pereti de stânca, pe când celelate in constructii, cosuri, ornamentatii,

crapaturi de ziduri, clopotnite etc. Femela depune in cuib 4-6 oua albicioase -albastrui, cu pete brune. Cuibaritului incepe in

luna aprilie, ouale sunt clocite de femela timp de 17-18 zile. Specia nu a prezentat o dinamica constanta in zona de studiu si

nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariei naturale protejate ROSPA 0071.

Coturnix coturnix -

Prepelita

Date relevante despre specie: este oaspete de vara, sosind la noi in luna aprilieiar toamna ne paraseste pentru a ajunge in

zone mai calde. Prepelita se intâlneste in zonele de campie, in miristi sau in campurile cu faneata sau lucerna.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata. Inclusa in Directiva Pasari 79/409/EEC, Anexa II/2 si Anexa II a

conventiei de la Bonn Cuibul il face pe pamant. Femela depune pana la 15 oua pe care le cloceste singura. Perioada de

Page 68: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 68

Specia Fenologia speciei

incubatie este de 21 de zile. Puii sunt crescuti exclusiv de catre femela. Sporul anual de pui depinde foarte mult de capriciile

naturii. In anii cu ploi multe si abundente sunt foarte multe cuiburi distruse de suvoaiele de apa. Specia nu a prezentat o

dinamica constanta in zona de studiu si nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariei naturale protejate ROSPA

0071.

Cuculus canorus - Cuc

Date relevante despre specie: este oaspete de vara. Specie destul de comuna in toate tipurile de habitate, mai ales in paduri,

de la campie pana la munte.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata.

Evita locurile populate de om, fiind destul de sperios. Cucul se hraneste cu larvele paroase de fluturi. Paraziteaza cuiburile,

depunandu-si ouale in cuiburile altor pasari, cate un ou in fiecare cuib. Fiecare femela isi alege o anumita pasare-gazda, in

functie de culoarea oualor. Masculul este gri cenusiu pe cap, piept si spate, cu dungi pe abdomen ca la uliul pasarar. Specia nu

a prezentat o dinamica constanta in zona de studiu si nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariei naturale

protejate ROSPA 0071.

Galerida cristata -

Ciocarlan

Date relevante despre specie: este o specie sedentara, raspândita in toate câmpiile uscate, joase, din tara, dar urca si pe vaile

largi ale râurilor, in tinuturile descoperite.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata

Cuibareste pe sol in locuri cu vegetatie saracacioasa. Cele 4-5 oua depuse in aprilie sunt pamântii cu pete brune si sunt clocite

de femela, timp de 14 zile. Au loc doua cuibariri pe sezon. Este una dintre cele mai frecvente ciocârlii de la noi, care nu ne

paraseste nici iarna, când poate fi vazuta in santuri pe marginea soselelor, pe drumurile satelor, prin curtile oamenilor printre

vite. Specie comuna - nu sunt necesare masuri de conservare ale speciei.

Hirundo rustica -

Randunica

Date relevante despre specie: este oaspete de vara, ierneaza in Africa subsahariana si Asia de Sud, precum si in Australia si

America de Sud. Ea se intoarce primavara pentru a se reproduce in Europa (si in Romania), America de Nord, Africa de

Nord sau Asia.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata

Randunicile de hambar sunt pasari foarte adaptabile, care traiesc in proximitatea asezarilor umane, cautand habitate deschise

de toate tipurile (inclusiv in zonele agricole), in apropierea apelor si pot fi intalnite adesea in apropierea fermelor, a

hambarelor, podurilor, pontoanelor si a altor asezaminte de gen. Deseori randunicile se aduna in stoluri, iar in perioada de

reproducere vaneaza in pereche. Specia a fost identificata in cadrul zonei studiate in pasaj, nu au fost semnalate cuiburi in

zona. Specia nu a prezentat o dinamica constanta in zona de studiu si nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariei

Page 69: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 69

Specia Fenologia speciei

naturale protejate ROSPA 0071. Specie comuna - nu sunt necesare masuri de conservare ale speciei.

Parus major – Pitigoi

mare

Date relevante despre specie: este specie sedentara, unul dintre cei mai cunoscuti pitigoi, prezent atât in padurile joase, cât

si in cele de munte, unde ajunge pâna in zona coniferelor.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata

Frecvent in parcuri, gradini si livezi. Cuibareste in scorburi, crapaturi, tevile gardurilor metalice, cuiburi artificiale etc. Cele 10-

12 oua albe, patate cu ruginiu, sunt depuse inca din martie-aprilie, fiind clocite numai de femela, circa 14 zile. Iarna hoinaresc

dupa hrana, ramânând credinciosi unor regiuni limitate. Nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariilor naturale

protejate ROSPA 0071. Nu se impun masuri de conservare prin implementarea PUZ.

Passer domesticus (vrabie

de casa)

Date relevante despre specie: sunt specii sedentare, sunt intr-un numar mare in regiunile mai joase, ajungând sa traiasca pe

lânga asezari omenesti si in regiuni muntoase.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata si Anexa 3 a conventiei de la Berna,

Construiesc in arbori sau scorburi cuiburi sferice in care femela depune de trei ori pe an 4-5 oua albe patate. Ouale sunt

clocite timp de 14 zile de ambii parinti. Nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariilor naturale protejate ROSPA

0071. Nu se impun masuri de conservare prin implementarea PUZ.

Passer montanus (vrabie

de camp)

Date relevante despre specie: Este sedentara, intâlnita atât in tinuturile salbatice, cât si in preajma asezarilor umane, cu

spatii mai largi in vecinatate.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata

Cuibareste intre crengi, in cuiburi sferice, dar si in scorburi si in diferite constructii. Depune ponta inca din aprilie, constând

din 5-7 oua albicioase, cu pete isabel sau brune. Clocitul, care dureaza 13-14 zile, este asigurat de ambii parteneri. Creste 3

generatii de pui pe vara. Unele populatii se aglomereaza in timpul iernii in sud-estul Europei. Nu reprezinta o specie de

importanta comunitara a ariei naturale protejate ROSPA 0071. Specie comuna - nu sunt necesare masuri de conservare ale

speciei.

Perdix perdix -

Potarniche

Date relevante despre specie: specie sedentara, se intâlneste mai ales in regiunile joase ale tarii, in câmpie si mai rar in

golurile alpine..

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata si de asemenea este inclusa in Directiva Pasari 79/409/EEC, Anexa II/1

Potârnichea este monogama, traind insa in cârduri in afara epocii de cuibarit. Apartine celor mai prolifice specii de la noi si

chiar comparativ cu multe alte specii de pasari, depunând adesea peste 20 de oua intr-o ponta. Cuibareste in ierburi, pe sol;

ouale verzi-galbui sau brun-maslinii, in numar de 10-20, sunt depuse in mai si sunt clocite numai de femele, timp de 23-24 de

Page 70: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 70

Specia Fenologia speciei

zile. Desi sedentara, in lipsa hranei potârnichea hoinareste de la un loc la altul. Nu reprezinta o specie de importanta

comunitara a ariei naturale protejate ROSPA 0071.

Pica pica (cotofana)

Date relevante despre specie: este o pasare sedentara, cuibareste atât in regiunile joase, cât si in cele deluroase ori pe vaile

râurilor.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata si de asemenea este inclusa in Directiva Pasari 79/409/EEC, Anexa II/2 si

Anexa 3 a conventiei de la Berna

Face un cuib sferic, din spini, cu intrari laterale, tapisat in interior cu lut. Ouale, in numar de 5-7, sunt depuse in aprilie, au

coloritul verzui si sunt patate cu brun. Femela singura le cloceste, aproximativ 17-18 zile. Nu reprezinta o specie de

importanta comunitara a ariei naturale protejate ROSPA 0071. Specie comuna - nu sunt necesare masuri de conservare ale

speciei.

Streptopelia decaocto

(guguştiuc)

Date relevante despre specie: Este o pasare sedentara, care cuibareste însa numai în localitati sau în imediata apropiere a

acestora, pentru a fi la adapost de pasarile rapitoare de oua ca stancuta, cotofana, gaita, cioara griva.

Cuibareste aproape în tot timpul anului, putând scoate 3-5 rânduri de pui între lunile martie si noiembrie. Ponta, din 2 oua

albe, este clocita ca si la celelalte columbide, alternativ de ambii parinti. Incubatia dureaza 14-16 zile, dupa care puii mai sunt

acoperiti de parinti, circa 10 zile. Puii sunt hraniti cu o secretie generata de gusa parintilor.

Statut: conform IUCN specia este nepericlitata si de asemenea este inclusa in Directiva Pasari 79/409/EEC, Anexa II/2 .

Specia a fost semnalata in zona analizată in pasaj in cautarea hranei. Nu reprezinta o specie de importanta comunitara a ariei

naturale protejate ROSPA 0071. Specie comuna – nu sunt necesare masuri de conservare ale speciei.

Page 71: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 71

4.5 Mediul social şi economic Din analiza situaţiei existente la nivelul teritoriului administrativ al comunei Pechea, au rezultat o

serie de disfuncţionalităţi ale zonelor funcţionale, impunându-se eliminarea sau ameliorarea acestora. Prin implementarea planului propus, se va evidenţia o creştere a mediului social şi economic atât al populaţiei din zonă cât şi a consiliului local Pechea, prin crearea de noi locuri de muncă, prin colectarea de taxe şi impozite la bugetul local.

4.6 Patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural Conform Repertoriului Arheologic Naţional (RAN) pe teritoriul comunei Pechea nu se regăsesc

situri arheologice. Implementarea PUZ, nu va afecta siturile arheologice identificate în cadrul studiului de evaluare

istorică şi arhologică, respectiv Movila Gemenii, Movila dina şosea, Movila Potârniche existente la nivelul comunei Pechea.

4.7 Peisajul Poziţia geografică a amplasamentului impune anumite caracterstici de mediu ce imprimă tipul şi

gradul de fragmentare al peisajului din zonă. Aspectul general este de câmpie înaltă, cu altitudini cuprinse între 50 şi 200 m, dar din punct de vedere al unităţilor de relief se înscrie în categoria podişurilor din unitatea Podişul Moldovei.

Zona analizată corespunde categoriei Europene majore de peisaj „Sh” (dealuri stepice dominate de sedimente cu terenuri arabile). Peisajul zonei PUZ este dominat de terenuri agricole, infrastructura rutiera si drumuri de exploatare Agricola.

Principalul impact peisagistic şi vizual al implementării proiectului analizat îl constituie modificarea peisajului rural al zonei caracterizat prin doar prin modul de folosinţa al terenurilor. Din punct de vedere al impactului vizual asupra populaţiei acesta diferă de la o persoană la alta prin diferenţa de percepţie.

5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PUZ, INCLUSIV ÎN PARTICULAR, CELE LEGATE DE ORICE ZONĂ CARE PREZINTĂ O IMPORTANŢĂ SPECIALĂ PENTRU MEDIU CUM AR FI: ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ŞI ARIILE SPECIALE DE CONSERVARE

Problemele de mediu existente relevante pentru zona PUZ – „CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„ au fost identificate pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus. A fost adoptat acest mod de abordare pentru a asigura tratarea unitară a tuturor elementelor pe care le presupune evaluarea de mediu.

Referitor la selectarea factorilor/aspectelor de mediu cu relevanţă pentru prezentul PUZ, în raport cu cei prevăzuţi în HG nr. 1076/2004 se fac următoarele precizări:

� factorii climatici reprezintă un aspect fără relevanţă pentru plan, deoarece aria de aplicare a acestuia este mult prea redusă pentru ca propunerile planului să aibă vreo influenţă asupra climei din zonă;

Page 72: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 72

� valorile materiale reprezintă un aspect fără relevanţă pentru plan, deoarece amplasamentul PUZ nu dispune de resurse materiale;

� patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic şi arheologic reprezintă un aspect fără relevanţă pentru plan, deoarece acestea nu vor fi influenţate de implementarea planului, lucrările de construcţie realizându-se în afara peremitrelor de protecţie impuse de legislaţia în vigoare;

� ariile naturale protejate din judeţul Galaţi nu prezintă o problema de mediu în implementarea PUZ- ului in teritoriul administrativ al comunei Pechea datorită distantelor relativ mari faţă de proiect şi lipsa in zona a rutelor de migrare pentru păsări.

Calitatea globală a mediului înconjurător din teritoriul administrativ al comunei Pechea este apreciată ca fiind bună, calificativ rezultat din însumarea valorilor calităţii apei, aerului, solului, fondului forestier.

Pentru viitor se propune conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, ţinându-se seama de problemele specifice ale obiectivelor economice din zonă, existente sau viitoare.

Pe teritoriul comunei Pechea nu sunt întâlnite arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi nici siturile de importanţă comunitară (SCI).

6. OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN

Scopul evaluării de mediu pentru planuri şi programe constă în determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea PUZ – “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ PECHEA - 66 MW”, comuna Pechea, Judeţul Galaţi, ce face obiectul studiului, în raport cu un set de obiective pentru protecţia mediului.

Se precizează că un obiectiv reprezintă un angajament, definit mai mult sau mai puţin general, a ceea ce se doreşte a se obţine. Pentru a se atinge un obiectiv, sunt necesare acţiuni concrete care, în conformitate cu procedurile de planificare, sunt denumite ţinte. Pentru măsurarea progreselor în implementarea acţiunilor, deci în realizarea ţintelor, precum şi, în final, în atingerea obiectivelor se utilizează indicatori, indicatorii reprezentând de fapt acele elemente care permit monitorizarea şi cuantificarea rezultatelor unei evaluări de mediu.

6.1. Obiective de protecţia mediului, stabilite la nivel internaţional

Aderarea României la UE a impus transpunerea în legislaţia română a aquis–ului comunitar, implementarea şi controlul implementării legislaţiei specifice. Politica Uniunii Europene şi acţiunea sa asupra mediului pot fi schiţate prin programele sale de acţiune asupra mediului începute în 1973.

Decretul unic european şi Tratatul Maastricht au stabilit obiectivele fundamentale: de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului, de contribuire la protejarea sănătăţii umane, respectiv de asigurare a unei utilizări prudente şi raţionale a resurselor naţionale.

Sub Tratatul de la Maastricht, Curtea Europeana poate impune amenzi unui stat membru care nu a reuşit implementarea directivelor UE şi punerea în vigoare în întregime a acestora.

Page 73: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 73

De asemenea, principiile “poluatorul plăteşte” şi “pagubele asupra mediului trebuie sa fie rectificate la sursă” sunt identificate în articolul 130 din Decretul Unic European. Al şaselea program de acţiune în domeniul mediului al UE “Mediu 2000: Viitorul nostru comun, şansa noastră”, pune accentul pe prevenirea poluării factorilor de mediu, în special a apelor, realizarea unui plan de gestiune a deşeurilor, utilizarea durabilă a resurselor naturale. Programul este parte integrantă a strategiei de dezvoltare durabilă a Comunităţii Europene.

6.2. Obiective de mediu naţionale şi comunitare, ţinte şi indicatori Obiectivele de mediu iau în considerare şi reflectă politicile de mediu naţionale şi ale UE şi au fost

stabilite cu consultarea Grupului de Lucru. De asemenea, acestea iau în considerare obiectivele de mediu la nivel local şi regional, stabilite prin Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Braila şi, respectiv, prin Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii S-E.

Obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional se regăsesc în: OUG 195/2005; Ordin.nr. 135/76/84/1284; Ord.863/2002; OUG 152/2005; Ord.117/2006; HG 128/2002 modificată prin HG 268/2005; HG 856/2002; HG 1470/2004; Ord.219/2002; NTPA 001/002/2005; Ord. 462/1993; Ord.592/2002; HG 140/2008; L 655/2001 etc, cu modificăle şi completările ulterioare pentru legislaţia mai sus menţionată.

Obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel internaţional (UE) au fost transpuse în legislaţia românească. La elaborarea PUZ s-a ţinut cont de toate prevederile legislative privind protecţia mediului.

În cazul PUZ-ului analizat, ţintele constituite, de fapt, prevederile proiectului privind reducerea impactului social şi de mediu, respectiv, măsurile prevăzute în planurile de management social şi de mediu. Deoarece în cazul planului supus evaluării de mediu, măsurile pentru reducerea impactului asupra fiecărui factor/aspect de mediu (conform planurilor de management social şi de mediu asociate proiectului), constituind ţinte pentru atingerea obiectivelor de mediu, s-a decis ca obiectivele să fie clasificate şi prezentate în două categorii:

� obiective strategice de mediu, reprezentând obiectivele stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional;

� obiective specifice de mediu, reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate din obiectivele strategice, precum şi obiectivele la nivel local şi regional.

Energia produsă din surse regenerabile nu este poluantă şi este, teoretic, inepuizabilă, pe termen mediu şi lung, iar costurile sale sunt influentate în special de valoarea investitiilor (în scădere, datorită efectului de producere în masă), în conditiile în care pretul combustibililor fosili creste. Sursele regenerabile de energie asigură totodată cresterea securitătii în alimentarea cu energie şi limitarea importului de resurse energetice. În contextul actual, caracterizat de cresterea alarmantă a poluării cauzate de producerea energiei prin arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă reducerea dependentei de acesti combustibili. Energia eoliană s-a dovedit a fi una dintre solutiile larg acceptate la nivel mondial în scopul asigurării resurselor energetice necesare. Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformulează şi modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor.

Page 74: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 74

Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substante poluante şi gaze cu efect de seră. Functionarea centralelor eoliene nu generează deseuri. În literatura de specialitate se arată că exploatarea acestui tip de echipamente se face cu costuri unitare reduse. Costul energiei electrice produsă în Centralele eoliene moderne a scăzut substantial în ultimii ani, ajungând în unele tări să fie chiar mai mic decât în cazul energiei generate din combustibili fosili, chiar şi dacă nu se iau în considerare externalitătile negative inerente utilizării combustibililor conventionali.

Ţintele şi indicatorii identificaţi pentru fiecare obiectiv de mediu la nivel local şi regional, respectiv, pentru fiecare factor/aspect de mediu luat în considerare se prezintă în tabelul de mai jos:

Page 75: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 75

Obiective, ţinte şi indicatori

Factor/aspect de mediu

Obiective strategice de mediu

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori

Apa

Reducerea impactului datorat evacuării apelor uzate menajere. Evitarea poluării la un nivel care produce impact semnificativ asupra calităţii apelor de suprafata şi subterane

Respectarea valorilor limită legale pentru concentraţiile de poluanţi în apele reziduale

Indicatori de calitate ai apelor uzate menajere vor trebui să respecte limitele stabilite în NTPA 002/2002

pH, CBO5, CCOCr,

materii în suspensie, etc.

Aer

Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili

Respectarea valorilor limită legale pentru concentraţiile de poluanţi la emisie (surse staţionare dirijate, mobile)

Managementul eficient pentru toate etapele planului cu respectarea prevederilor: STAS 12574/87, L. 104/2011

Emisii poluanţi specifici NOx, SOx, Pulberi, CO, mirosuri, etc.

Sol/ Utilizarea terenului

Limitarea impactului negativ asupra solului

Reducerea degradării solului ca urmare a activităţilor desfăşurate în etapele de implementare ale planului.

Respectarea măsurilor privind poluarea şi degradare solului şi subsolului cu respectarea prevederilor: Ordin 756/1997 ,Ordin 344/2004 cu modificările şi completările ulterioare, HG 1403/2007

Indicatori de observaţie a calităţii solului: pH, hidrocarburi, etc.

Managementul deşeurilor

Respectarea legislaţiei privind colectarea, depozitarea şi predarea deşeurilor

Colectarea şi depozitarea deşeurilor în conformitate cu prevederile legale

Implementarea obiectivelor privind modul de gestionare a deşeurilor, precum şi reducerea/eliminarea efectelor asupra mediului în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, HG 349/2005 cu modificările şi completările ulterioare, HG 1037/2010

Tipuri deşeuri conform HG 856/2002 Cantităţi deşeuri

Zgomotul şi vibraţiile

Limitarea, la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot Limitarea nivelurilor de

Respectarea valorilor limită legale pentru protejarea receptorilor sensibili la poluarea fonică Protejarea receptorilor

Respectarea limitelor maxime admisibile pentru zgomot şi vibraţii H.G. 321/2005 - republicată, H.G. 674/2007, STAS 10009 – 88

Nivel zgomot: Limita incintei < 65 dB Zone de locuit < 50 dB

Page 76: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 76

Factor/aspect de mediu

Obiective strategice de mediu

Obiective specifice de mediu Ţinte Indicatori

vibraţii sensibili la vibraţii

Biodiversitatea zonei

Limitarea impactului asupra

biodiversitătii locale

Conservarea, protectia, refacerea şi reabilitarea

ecologica a zonei afectate

Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale. Directiva 2009/147/EC privind conservarea pasărilor sălbatice. Reteaua ecologica europeana de zone speciale de conservare Natura 2000.

Specii şi habitate posibil afectate.

Populatia Îmbunătătirea conditiilor de viata ale populatiei

Locuri de munca pentru populatia din zona Dezvoltarea economica a zonei

Limitarea somajului in zona; Cresterea economica a zonei

Număr locuri de munca nou create Venituri dobândite

Peisajul Minimizarea impactului asupra peisajului

Corelarea lucrărilor de montaj şi functionare Respectarea programelor de mediu

Actiuni specifice pentru reducerea impactului asupra peisajului in etapele de montaj si functionare

Tipuri si număr de actiuni pentru diminuarea impactului asupra peisajului in etapele de montaj si functionare

Factorii climatici

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

Reducerea emisiilor de CO

2

Folosirea echipamentelor moderne care au consum scăzut de carburanti şi emisii scăzute de noxe

Implementarea proiectului care face obiectul acestui PUZ, in sine presupune scăderea CO

2 prin folosirea

energiilor verzi

Page 77: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 77

Prin evaluarea implementarii acestui PUZ se tine cont de modul in care aceste obiective de mediu au fost utilizate la elaborarea planului, se evidentiaza deasemenea şi prin elaborarea planurilor de monitorizare a factorilor de mediu şi a biodiversitatii locale in perioadele dinaintea constructiei, in faza de montaj şi in perioada de functionare.

Obiectivele PUZ sunt în deplină concordanţă, deasemenea, şi cu următoarele Planuri şi Programe naţionale de protecţia mediului:

� POS Mediu - Planul Operaţional Sectorial de MEDIU - care este parte integrantă a Planului Naţional de Dezvoltarea 2007-2013 cu prioritate Nr.3” Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului”. Prin promovarea unei ENERGII VERZI, acesta raspunde la unul din principalele obiective de protectia mediului stabilite prin POS Mediu.

� Strategia energetică, prin care se încearcă identificarea proiectelor necesare dezvoltării infrastructurii energetice pentru următorii 15 ani. Obiectivul principal al Strategiei energetice îl constituie promovarea unor proiecte de investiţii prin care o parte din energia necesară să fie produsă local. Resursele energetice principale vizate sunt producţia agricolă (din care se poate produce biodisel şi bioetanol), biomasa (care poate produce biogaz ca energie primară şi de aici curent electric şi energie termică), energia eoliană şi energia solară. Prin Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – republicată, pentru promovarea producţiei de E-SRE transpune prevederile Directivei 2001/77/CE, ţinta naţională pentru 2015 este 35% ponderea E-SRE din consumul intern brut de energie electrică al României.

În anul 2007, E-SRE a reprezentat 27% din total producţie, cu 94,9 % contribuţia Centralelor hidro mari; 5% contribuţia MHC; 0,1% contribuţia Centralelor eoliene. Cea mai mare parte a energiei electrice produse din surse regenerabile din România este realizată în prezent în domeniul hidroenergetic.

6.3. Modul de indeplinire a obiectivelor de protectie a mediului Pentru indeplinirea obiectivelor de protectie a mediului stabilite la nivel national sau

international, amintite deja, titularul Planulul Urbanistic Zonal au ales ca amplasament extravilanul localitatii Traian. Perimetrul amplasamentului nu se suprapune peste arii naturale de interes comunitar sau avifaunistic.

Pentru diminuarea zgomotului provocat de rotirea palelor turbinelor, producatorii au luat masuri de atenuare, astfel incat limita maxima superioara garantata la distanta de 40 m este de 50-60 dB(A). La distante mai mari de 300 m zgomotul produs de turbine se confunda cu zgomotul produs de vant. Avand in vedere distanta zonei PUZ faţă de cea mai apropiată locuinţă (peste 1300 m fata de cea mai apropiata locuinta din satul Costache Negri) se preconizeaza ca nivelul zgomotului se va incadra in limitele impuse prin STAS 10009.

Distantele aproximative măsurate in linie dreapta intre amplasamentul studiat şi cele mai importante puncte de interes din zonă sunt:

� la nord - la o distanţă de aproximativ 1.3 km este situat satul Costache Negri; � la sud – la o distanţă de 2,8 km este situat satul Pechea; � la est – la o distanţă de aproximativ 6,9 km km este situat satul Rediu; � la vest – la o distanţă de aproximativ 5,8 km satul Calmatui, comuna Grivita;

Page 78: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 78

Ca urmare, implementarea planului în această zonă nu prezintă efecte negative asupra biodiversităţii locale, şi îndeplineşte obiectivele de protecţie a mediului înconjurător, încadrându-se în principiile dezvoltării durabile.

7. POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, POPULAŢIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII CLIMATICI, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL ARHITECTONIC şi ARHEOLOGIC, PEISAJUL ŞI ASUPRA RELAŢIILOR DINTRE ACEŞTI FACTORI

7.1. Metode şi proceduri pentru evaluarea impactului Cerinţele HG nr. 1076/2004 prevăd să fie evidenţiate efectele semnificative asupra mediului

determinate de implementarea planului supus evaluării de mediu. Scopul acestor cerinţe constă în identificarea, predicţia şi evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului.

În vederea evaluării sintetice a impactului potenţial asupra mediului, în termeni cât mai relevanţi, au fost stabilite categorii de impact care să permită evidenţierea efectelor potenţial semnificative asupra mediului generate de implementarea planului.

Pentru a evalua impactul asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante s-au stabilit, pentru fiecare dintre aceştia, câte o serie de criterii specifice care să permită evidenţierea, în principal, a impactului semnificativ.

În cele de mai jos se prezintă categoriile de impact şi criteriile pentru evaluarea impactului, stabilite de evaluator şi prin consultarea Grupului de Lucru, constituit cu ocazia analizei PUZ-ului .

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe necesită identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut în vedere. Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa, generează efecte negative sau pozitive asupra unui factor sensibil de mediu.

Conform cerinţelor HG nr. 1076/2004, efectele potenţiale semnificative asupra factorilor/aspectelor de mediu trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative.

În vederea evaluării impactului activităţilor proiectului ce face obiectul PUZ-ului, s-au stabilit şase categorii de impact. Evaluarea impactului s-a făcut pentru toţi factorii/aspectele de mediu stabiliţi/stabilite a avea relevanţă pentru planul analizat.

Evaluarea şi predicţia impactului au fost efectuate pe baza modelelor şi metodelor expert. Principiul de bază luat în considerare în determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat în evaluarea propunerilor planului în raport cu obiectivele de mediu prezentate în Capitolul 5. Ca urmare, atât categoriile de impact, cât şi criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul prezentat mai jos.

Categoria de impact Descriere

Impact pozitiv semnificativ Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale

propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu

Impact pozitiv Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra

Page 79: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 79

factorilor/aspectelor de mediu Impact neutru Efecte pozitive şi negative care se echilibrează sau fără efect

Impact negativ nesemnificativ Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de

mediu

Impact negativ Efecte negative de scurtă durată sau reversibile asupra

factorilor/aspectelor de mediu

Impact negativ semnificativ Efecte negative de lungă durată sau ireversibile asupra

factorilor/aspectelor de mediu

Evaluarea impactului asupra mediului este prezentată ţinând cont de următoarele etape de desfăşurare a proiectului:

� etapa de construire-montaj; � etapa de exploatare/funcţionare;

Pentru executarea construcţiilor se vor folosii materiale care să respecte normele în vigoare privind sănătatea şi securitatea muncii, PSI, protecţia mediului şi siguranţa în construcţii.

Regimul privind amplasarea construcţiilor şi desfăşurarea activităţilor viitoare îndeplinesc următoarele funcţiuni propuse:

� turbinele vor fi amplasate respectând distanţa de siguranţă între ele, cu folosirea eficientă a terenului şi obţinerea cantităţii optime de energie electrică ce poate fi produsă prin funcţionarea parcului respectiv;

� se vor respecta zonele de protecţie din zonă pentru prevenirea unor potenţiale daune produse bunurilor altor titulari;

� poziţionarea turbinelor se va face astfel, ca raza de rotaţie a palelor să nu afecteze alte terenuri, asigurându-se distanţarea turbinelor faţă de limitele de proprietate;

� racordul electric se va realiza în baza unui proiect elaborat de un proiectant autorizat; � amenajările propuse nu vor produce modificări ale scurgerilor torenţiale;

7.2. Potentialele efecte asupra factorilor de mediu şi a altor aspecte sociale,

economice 7.2.1 Impactul asupra solul şi subsolul

Structura solului de pe amplasamentul planului propus, pe care se montează turbinele eoliene a fost prezentată anterior şi de asemenea în anexă pe baza fişelor de foraj anaxate.

Sursele de poluare a solului pot fi grupate pe trei nivele de semnificaţie, respectiv: � Nivelul I - surse de poluare permanente; � Nivelul II - surse potenţiale de poluare; � Nivelul III - surse de poluare indirecte:

Potenţialele efecte de poluare pe perioada activităţilor desfăşurate în etapa de amenajare teren, construire-montaj a parcului eolian pot fi generate de următoarele activităţi:

� decopertare – zonă construcţii fundaţie, drumuri şi căi de acces; � scurgeri accidentale de produse petroliere; � transport utilizând utilaje de mare tonaj. � emisii rezultate la manevrarea utilajelor de construcţii şi depuse pe sol.

Page 80: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 80

Potenţialele efecte semnificative asupra solului în perioada de construcţie se manifestă fie direct, fie indirect, prin intermediul mediilor de dispersie.

Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate în perioada de construcţie a lucrărilor sunt:

� poluarea chimică, prin conţinutul de substanţe toxice din pulberile depuse pe sol; � modificări calitative ale solului sub influenţa poluanţilor prezenţi în aer; � modificări calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale.

Tipurile de poluare menţionate mai sus pot determina modificarea următoarelor caracteristici ale solului:

� modificări ale pH-ului solului; � impurificarea solului cu metale grele şi hidrocarburi, local în zona amplasamentului

unde se realizează lucrările sau a celor riverane; � degradare fizică, respectiv prin compactare şi degradarea structurii solului.

Poluarea solului reprezintă orice acţiune care dereglează funcţionarea normală a acestuia.

Activităţile care pot produce poluarea solului sunt în general activităţile de producţie care pot genera una din degradările menţionate anterior. Sursele de poluare şi agenţii poluanţi ai solurilor, in aceasta situatie pot fi:

� excavaţiile, care permit decopertarea unor zăcăminte şi excavarea acestora; � poluarea produsă în acest caz este datorata unor dereglări de formă care pot duce la

inundaţii şi alunecări de teren; � hidrocarburile, care sunt agenţi poluanţi proveniţi din scurgerile care pot apărea la

transportul şi manipularea produselor petroliere. Prezenţa hidrocarburilor în sol determină o puternică degradare chimică, care opreşte dezvoltarea oricărei vegetaţii.

În afara poluării cu agenţii prezentaţi, degradarea solului mai poate intervenii şi prin compactare, eroziune, sărăturare,acidifiere şi excesul de apă.

Poluarea solului în cazul investiţiei prezente poate intervenii în două etape distincte: � Etapa de realizare/implementare a obiectivelor propuse prin plan; � Etapa de utilizare pentru producerea energiei electrice

În etapa de realizare a investiţiei se poate menţiona că pentru obiectivul propus, planul prevede variante de construcţie modernă, la care generarea de deşeuri de construcţie este minimă.

Aceasta presupune un număr redus de operaţii tehnologice, cantitaţi mai mici de materiale de constructie clasice şi implicit cantităţi mult mai mici de deseuri care rezulta din aceste activitati.

In acelasi timp, perioada de realizare a constructiei se reduce considerabil, ca şi personalul executant necesar. Intreaga executie a lucrarilor pentru realizarea planului propus implică activitatea unui parc divers de utilaje, organizarea de santier, depozite temporare de materiale, precum şi o concentrare de efective umane.

Ţinând cont de cele prezentate rezultă că în faza de implementare a proiectului, poluarea solului intervine prin degradare fizică, respectiv prin compactare şi degradarea structurii.

În caz accidental poluarea solului se mai poate produce din deşeuri lichide sau solide utilizate în activitatea de construire şi modernizare a drumurilor de acces cât şi a construcţiei fundaţiei şi platformei de montaj a turbinei eoliene. Astfel, trebuie să se ţină cont că în perioada de construcţie se pot utiliza cantitati mari de produse petroliere sub formă de combustibil lichid şi ulei.

Page 81: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 81

Sursele de poluanţi ai solului intervin în cea mare parte tot în faza de construcţii, prin excavaţii şi aport de materiale de construcţie care se fac pentru fundaţiile turbinelor eoliene, pentru realizarea platformelor de montaj şi pentru realizarea sau modernizarea drumurilor de acces, de asemenea din moluzul rezultat din eventuala finalizarea şi finisarea lucrărilor de construcţie- montaj.

În etapa I, de construcţii - montaj, în organizarea de şantier se vor utiliza decât construcţii uşoare tip baracă pentru depozitarea unor materiale de construcţii şi a unor echipamente şi unelte utilizate la aceasta etapă. Pentru nevoi igienico - sanitare se vor utiliza toalete ecologice.

Această tehnologie coraborată cu montarea secvenţială a turbinelor din parcul eolian (un număr de turbine limitat pe secvenţă) va reduce gradul de poluare a solului, toţi posibilii poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi.

Poluarea solului în etapa a-II-a, în cazul desfăşurării activităţii specifice exploatării proiectului se poate produce cu deşeuri menajere şi deşeuri rezultate din activitatea de mentenanţă cum ar fi ambalaje de la piese de schimb sau deşeuri de produşi organici utilizate la întreţinerea Instalaţiei.

In perioada efectuării lucrărilor de investiţie se produc modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavaţiilor prevăzute a se executa, proiectantul prevăzând o serie de măsuri compensatorii pentru protecţia solului şi subsolului:

� utilizarea la maximum a traseului drumului actual, concomitent cu respectarea condiţionărilor pentru drumurile noi de acces ale echipamentelor energetice şi ale utilajelor tehnologice;

� utilizarea unor tehnologii avansate de construire; � limitarea zonei de contaminare potenţială a solului în perioada de construcţie/montaj; � evacuarea corespunzătoare a apelor uzate/menajere; � managementul deseurilor rezultate; � refacerea vegetaţiei prin reconstrucţia ecologică în zona platformelor de fundaţie şi a

platformelor tehnologice prin acoperirea cu strat de pământ vegetal şi refacerea vegetaţiei specifice habitatelor din zonă;

Beneficiarul vor amenaja căile de acces pe amplasamentul analizat în sensul îmbunătăţirii părţilor carosabile, până la o lăţime maximă în linie dreaptă de 4 m, precum şi refacerea infrastructurii, astfel încât să fie posibil accesul utilajelor implicate în construcţie, dar şi întreţinerea facilă pentru accesul personalului de verificare pe toată durata de funcţionare.

Modificările intervenite în calitatea şi structura solului şi a subsolului datorate refacerii căilor de acces, a platformelor de montaj, a turnării fundaţilor (din beton armat) şi liniilor electrice de racord la reţea vor fi diminuate prin lucrările de refacere a amplasamentului prevăzute în proiect.

Surse de poluare a subsolului se manifesta mai ales în perioada de construcţie, acţiunile

produse asupra subsolului sunt temporare. De asemenea, vor exista suprafeţe de teren ocupate definitiv prin realizarea fundaţiei pilonilor centralei eoliene, a drumurilor de acces şi a platformelor de operare macarale.

Principalele efecte asupra structurii şi caracteristicilor fizice şi chimice ale subsolului se pot manifesta prin:

� degradarea fizică a solului şi subsolului pe arii adiacente obiectivelor analizate; se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor şi refacerea acestor arii;

Page 82: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 82

� perturbarea structurii geologice prin realizarea unor lucrări de excavaţii pentru fundatii şi platforme;

� deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru – posibilitate relativ redusă în condiţiile respectării măsurilor pentru protecţia mediului;

� surpări de maluri, eroziuni datorate neprotejării corespunzătoare a lucrărilor de excavaţii realizate;

� activarea unor surse de poluare subterane prin inducerea modificărilor asupra regimului apelor subterane din zonele excavate.

Poluarea chimică a subsolului poate fi generată de: � depozitarea necontrolată şi pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultate din activităţile de

construcţii: depozitarea necorespunzătoare, direct pe sol, a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii poate determina poluarea solului şi a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spălarea acestor deşeuri de către apele de precipitaţii;

� depunerea pulberilor şi gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a utilajelor şi spălarea acestora de către apele pluviale urmate de infiltrarea în subteran;

� scăpări accidentale sau neintenţionate de carburanţi, uleiuri, ciment, substanţe chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora.

În concluzie, activităţile desfăşurate în perioada de execuţie a obiectivelor cuprinse în plan, au un impact direct redus asupra poluării chimice a solului, manifestat prin posibile pierderi accidentale de carburanţi şi/sau materiale de construcţie pe sol.

Impactul imediat datorat lucrărilor de execuţie, respectiv deplasări de utilaje, excavări de suprafaţă (pentru păstrarea solului superficial cu vegetaţia aferentă), excavări de adâncime, amenajări fundaţii, realizare fundaţii, decopertări, reinstalarea vegetaţiei decopertate/excavate, etc., asupra solului, va fi un impact local şi temporar. El nu se va manifesta pe întreg arealul destinat parcului eolian, ci zonal, temporar şi punctiform şi nu pe toată perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj.

În perioada de exploatare lucrările proiectate nu au un impact negativ asupra solului şi subsolului, ci dimpotrivă, un impact pozitiv prin stoparea eroziunilor şi a limitării efectelor de producere a viiturilor prin amenajarea amplasamentului.

7.2.2. Impactul asupra apelor de suprafata şi subterane Din analiza datelor de pe amplasament şi hidrologia zonei rezultă că apele de suprafata se

rezuma la pârâul Suhurlui, iar pânza de apă subterană, este cantonata la adâncimea de peste 20 m, cursul acestui pârâu nu va fi afectat de lucrările propuse prin prezentul PUZ.

Utilizarea apei se face diferit în cele două etape luate în considerare la evaluarea impactului. Astfel, în perioada de construcţii – montaj apa este utilizată atât pentru igienizarea personalului care lucrează la construcţie cât şi la procesele tehnologice ce pot intervenii în construcţie.

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie proiectate, potenţialele surse de poluare pentru factorul de mediu apă subterană şi într-o măsură foarte redusă pentru apa de suprafaţă reprezentata de canalele de irigaţie/desecare, pot fi reprezentate de:

� pierderi accidentale de carburanţi de la utilajele folosite la execuţia lucrărilor; � pierderi accidentale de materiale folosite în execuţia lucrărilor (în principal turnarea

platformelor şi fundaţiilor). Aceste cantităţi de poluanţi (ciment) nu apar în cazul utilizării de betoane prefabricate.

Page 83: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 83

Apa potabilă - ce este utilizată de personalul care lucrează pe şantier va fi aprovizionată imbuteliata.

Potenţialele efecte semnificative în perioada de implementare a planului asupra apelor pot apărea prin pierderile accidentale de produse petroliere se pot produce pe drumurile de acces şi punctual, la frontul de lucru construit în jurul fundaţiei fiecărui stâlp.

mplementarea planului nu va genera un impact negativ asupra corpurilor de apă existente în zona PUZ, deoarece aceste lucrări sunt desfăsurate în afara acestor zone.

Procesul tehnologic de producere a energiei electrice din potenţial eolian nu implică utilizarea apei. In aceste condiţii pe amplasament nu se produc în urma aplicării procesului tehnologic de generare a energiei ape uzate. Apele care pot apare pe amplasament sunt rezultate din precipitaţi, acestea scurgându-se liber pe amplasament, ori în afara acestor zone. În perioada de exploatare nu există efecte semnificative asupra apelor de suprafaţă şi subterane.

7.2.3. Impactul asupra aerului atmosferic Sursele de poluare atmosferică estimate la implementarea planului PUZ in locaţia situată în

extravilanul comunei Pechea, judeţul Galaţi sunt reprezentate de: � sursele mobile materializate prin mijloace de transport, echipate cu motoare cu ardere

internă ce funcţionează pe motorină sau benzina; � surse fixe - Activitatea de şantier propriu – zisă din perioada de execuţie:

Poluarea aerului atmosferic se estimează ca ar putea intervenii în special în faza de construcţie a investiţiei prin mijloacele de transport şi utilajele de construcţii care utilizează motoare cu ardere internă. Această poluare este cea provenită din sursele mobile.

Emisiile nocive pentru calitatea atmosferei vor fi generate numai în timpul perioadei de şantier, de către utilajele existente pe amplasament (basculante, betoniere, excavatoare, macarale etc).

Emisiile de substanţe poluante în aer pot fi grupate în emisii specifice arderii carburanţilor în motoare (NOX, CO, COV, SO2, CH4, pulberi/PM, etc.) şi emisii specifice circulaţiei auto şi activităţii utilajelor (pulberi în suspensie şi sedimentabile).

Cantităţile de poluanţi emişi sub forma de gaze de esapament în atmosferă de la utilaje depind, în principal, de următorii factori:

� nivelul tehnologic al motorului; � puterea motorului; � consumul de carburant pe unitatea de putere; � capacitatea utilajului; � vârsta motorului/utilajului; � dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.

Este evident faptul că emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai avansate, tendinţa în lume fiind de fabricare a motoarelor cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere şi cu un control cât mai restrictiv al emisiilor. Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi reparaţii ale utilajelor este redusă.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuţiei lucrărilor proiectate, sunt asociate lucrărilor de excavaţii, de vehiculare şi punere în operă a materialelor de construcţie, precum şi altor lucrări specifice. Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice. Natura temporară a lucrărilor de construcţie, specificul diferitelor faze de execuţie, modificarea continuă a fronturilor de

Page 84: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 84

lucru diferenţiază net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce priveşte estimarea, cât şi controlul emisiilor.

Utilizarea mijloacelor de transport şi a utilajelor de construcţie pe şantierul unde se realizează investiţia este în funcţie de numărul de turbine care sunt montate simultan.

Tehnic şi economic ar fi abordarea a maxim 2-4 poziţii de montaj simultan. Această abordarea nu ar crea o poluare semnificativă din partea surselor mobile de poluare. Poluarea dată de sursele mobile se simte cu atât mai puţin şi prin faptul că desfăşurarea activităţii de construcţii - montaj se face la distanţă fata de zonele locuite .

Prognozarea poluării aerului Având în vedere următoarele aspecte ale:

� zona nu este sensibilă din punct de vedere al poluării deja existente a aerului; � natura lucrărilor nu presupune utilizarea unor substanţe toxice şi periculoase.

Se apreciază că poluarea aerului în această perioadă, are un caracter local manifestându-se doar în zona obiectivului şi în perioada derulării lucrărilor, deci impactul va fi redus.

În perioada funcţionării obiectivului şi a instalaţiilor aferente, nu se vor crea potenţiale emisii semnificative de poluanţi ai aerului.

7.2.4. Impactul produs de zgomot şi vibraţii Impactul dat de zgomote şi vibraţii trebuie tratat în două situaţii distincte pentru proiectul

propus, respectiv în perioada de realizare a construcţiei proiectului şi în perioada de desfăşurare a activităţilor specifice de producerea energiei electrice din potenţial eolian.

Perioada de executie Activităţile de construcţie şi amenajare a terenului, sunt lucrări de construcţii montaj şi sunt

producătoare de zgomote şi vibraţii. Măsurătorile de zgomot se realizează de regula ţinând cont de trei niveluri de observare: � zgomot la sursa; � zgomot în câmp apropiat; � zgomot în câmp îndepărtat.

Zgomotul în câmp îndepărtat depinde de o serie de factori externi cum ar fi: condiţiile meteorologice, efectul de sol, absorbtia în aer, topografia terenului, vegetaţia etc.

Procesele tehnologice de execuţie a lucrărilor proiectate implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite în construcţii şi numărul acestora într-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot şi distanţele la care acestea se înregistrează.

Utilajele folosite şi puteri acustice asociate: � buldozere Lw ≈ 115 dB(A) � încărcătoare Wolla Lw ≈ 112 dB(A) � excavatoare Lw ≈ 117 dB(A) � compactoare Lw ≈ 105 dB(A) � finisoare Lw ≈ 115 dB(A) � basculante Lw ≈ 107 dB(A)

Page 85: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 85

Zgomotele generate de activitatea de amenajare teren şi construcţii –montaj a turbinelor eoliene sunt caracteristice funcţionării utilajelor care participă la realizarea investiţiei. Aceste zgomote pot atinge nivelul de 100÷110dB, dat fiind că se lucrează cu utilaje grele ce funcţionează cu motoare termice de mare putere.

Pentru aceste activitati sursa şi intensitatea zgomotului produs este limitată în timp, efectul acesteia asupra factorilor de mediu din zonă, chiar şi asupra biodiversitatii locale poate fi considerată nesemnificativă. Distanţa mare până la zonele locuite din vecinătatea zonei PUZ face de asemenea acest gen de impact nesemnificativ.

Pentru perioada de funcţionare a proiectului, sursele de zgomot generate de: � funcţionarea angrenajelor cutiei de viteze; � funcţionarea generatorului electric; � funcţionarea palelor turbinelor eoliene.

Este extrem de dificil de măsurat sunetul provenit de la turbinele eoliene cu acurateţe. La viteze ale vântului în jurul valorii de 10 m/s şi peste, în general devine o problemă nesemnificativă în dezbaterea problemei emisiilor de sunet a turbinelor eoliene, deoarece sunetul ambiental va masca în general complet orice sunet de turbină.

Variaţia intensităţii sunetului produs de o turbină eoliană de 2MW în funcţie de viteza

vântului Caracteristici de

măsurare Viteză vânt

Nivel intensitate sonoră (dB(A))

Cota +10 m teren Înălţime turn max. 100

m Densitate aer 1,225

kg/m3

7 m/s 100 dB(A) 5 m/s 102,8 dB(A) 10 m/s 106,5 dB(A)

95% din puterea nominala

106,5 dB(A)

Pentru o imagine de ansamblu asupra nivelului de zgomot emis de parcul eolian studiat s-au

realizat simulări pentru întregul parc pentru nivelul maxim atins de 100 dB(A). Harta de zgomot este prezentată în figura de mai jos. Pentru calcularea nivelului de zgomot s-a ţinut cont de nivelul intensităţii vântului conform tabelului de mai sus.

În zona de acţiune a rotorului turbinei eoliene la o înălţime de 50 m deasupra solului, turbina eoliană emite aprox. 100 dB(A), nivelul zgomotului măsurat la baza turbinei fiind situat între 55-60 dB(A) acesta scăzând cu mărirea distanţei faţa de sursa de zgomot înregistrându-se o intensitate a zgomotului de 40- 44dB(A) la 200 m şi sub 40 dB(A) la peste 400 m distanţă.

Se poate observa că începând de la distanţe de mai mari de 500 m în orice direcţie faţă de parc eolian nivelul zgomotul produs nu va depăşi 30 – 34 dB(A).

Datorită caracteristicilor geografice ale zonei, distanţa faţă de zonele naturale protejate şi zonele locuite, zgomotul generat de turbinele eoliene propuse prin implementarea proiectului nu produce un impact semnificativ asupra factorilor de mediu şi confortului uman.

În ceea ce priveşte vibraţiile, acestea sunt, în general sunete de joasă frecvenţă şi nu pot afecta în mod negativ sănătatea omului sau mediul ambiant.

Page 86: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 86

Pentru a evita impactul negativ, generat de zgomot, măsurile tehnologice luate de fabricanţii de turbine sunt speciale, astfel încât aceştia garantează ferm asupra limitei superioare a zgomotelor produse de turbinele eoliene. Pentru turbinele moderne majoritatea fabricanţilor garantează o presiune acustica de maxim 110 dB(A).

Volumul de decibeli emişi la diferite distanţe faţă o turbina eoliana

Distantele aproximative măsurate in linie dreapta intre amplasamentul studiat şi cele mai

importante puncte de interes din zonă sunt: � la nord - la o distanţă de aproximativ 1.3 km este situat satul Costache Negri; � la sud – la o distanţă de 2,8 km este situat satul Pechea; � la est – la o distanţă de aproximativ 6,9 km km este situat satul Rediu; � la vest – la o distanţă de aproximativ 5,8 km satul Calmatui, comuna Grivita;

Din datele obţinute se poate concluziona că funcţionarea parcului eolian nu va polua fonic zonele învecinate

Page 87: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 87

Datorită caracteristicilor geografice ale zonei, distanţa faţă de zonele naturale protejate şi

zonele locuite, zgomotul generat de turbinele eoliene propuse prin implementarea planului propus, nu produce un impact negativ asupra factorilor de mediu şi confortului uman.

În ceea ce priveşte vibraţiile, acestea sunt, în general sunete de joasă frecvenţă şi nu pot afecta în mod negativ sănătatea omului sau mediul ambiant.

7.2.5. Impactul asupra biodoversitatii locale

În vederea implementarii planului sunt necesae o serie de activitati ce preupun: amenajarea terenului, activitatii de constructie, de realizare a conexiunilor electrice, a drumurilor de acces şi de trasare şi punerea pe pozite a cablurilor electrice. Aceste activitati sunt cele care vor avea efecte asupra mediului.

Impactul generat prin implementarea planului în zonă este caracterizat printr-o serie de efecte:

Page 88: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 88

� modificarea suprafeţelor agricole de pe amplasament; � modificări ale populaţiilor de flora, dar fără afectarea unor specii de interes comunitar sau

a unor specii cu regenerare dificilă; Având imaginea biodiversităţii şi habitatelor din prezent de pe amplasamentul perimetrului

destinat implementarii planului putem prognoza impact asupra biodiversităţii locale în 2 etape: faza de constructie şi faza de functionare.

Impactul prognozat în faza de constructie Flora Habitatele semnalate în aria de impelentare a PUZ au o compoziţie floristică slabă din punct de

vedere al protecţiei biodiversităţii, cu un grad de regenerare foarte mare. Speciile semnalate la nivelul PUZ nu sunt reprezentative la nivel local, national şi international. Nu se prognozeaza un impact semnificativ asupra indivizilor speciilor prezente, acestea avand capacitate de regenerare mare.

Fauna Nevertebrate În faza de pregatire a terenului, de constructie a drumurilor de acces, fundatii şi platforme

turbine eoliene precum şi şanţuri conexiuni electrice se va înregistra un impact negativ minor asupra nevertebratelor, deoarece microhabitatele din sol vor fi afectate total prin lucrări de decopertare a stratului de sol biovegetal. Acest impact va fi identificat doar in suprafeţele reprezentate de fundaţii, platforme, şi drumuri de acces, fiind compensate de limitarea suprafetei de lucru şi modul de realizare în etape pe trepte succesive.

Impactul negativ direct este local asupra nevertebratelor, în special asupra celor nezburătoare sau a celor cu mobilitate redusă va fi punctual, nu va afecta decât o mică fracţiune a populaţiilor, care de altfel aparţin unor specii comune cu valoare conservativă redusă şi capacitate de înmulţire mare a indivizilor. Cum populaţiile mari de nevertebrate nu sunt strict localizate în zona de impact sau dependente de un habitatul ce se va fi restrânge la nivel local sau regional impactul va fi doar punctual fără sa determine pierderi iremediabile de biodiversitate.

Impactul negativ indirect, care ar putea afecta populaţii speciilor de nevertebrate aflate la o distanţă mai mare, este efectul zgomotului produs doar in perioada de constructie, efect minor ce va fi tempoarar.

Impact pozitiv - Nu este cazul. Vertebrate - Pentru principalele grupe de vertebrate inventariate se poate prognoza următorul

impact: � reptile Impactul negativ direct

Aceste specii se vor refugia odată cu începerea lucrărilor de executie, fiind afectate de zgomot, de vibraţii prin urmare eventualele pierderi diminuându-se. În urma observaţiilor din teren speciile de reptile identificate aparţin unor specii comune, fără interes conservativ şi nu necesită acţiuni de relocare.

Tot în timpul fazei de constructie poate apărea accidental mortalitatea directă a reptilelor din zona de impact cauzată de capturarea involuntară în gropi, sub grohotişuri sau apariţia unor false locuri de reproducere (gropi, şanţuri, canale temporare inundate determinând moartea ouălor şi puietului).

Page 89: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 89

Impactul negativ indirect poate fi prognozat printr-o migrare a speciilor de reptile către

zonele din jur cu habitate care oferă condiţii la fel de bune de hrănire şi reproducere, numite habitate

„receptori” datorita lucrărilor de implementare a planului propus şi a zgomotului şi vibratiilor

produse de lucrările executate.

Ca urmare, considerăm că impactul planului propus asupra reptilelor este nesemnificativ.

În ceea ce priveşte efectul zgomotului asupra vertebratelor şi nevertebratelor, având în vedere că

speciile prezente sunt comune cu mobilitate mare, auzul reprezentând simţul principal pe care se

bazează speciile prezente în orientarea in zonele cu puternic impact antropic, prognozam că impactul

zgomotului generat de realizarea infrastructurii si transport in cadrul planului este nesemnificativ.

Păsări Păsările, fiind specii cu o mobilitate ridicată, şi nesemnalându-se zone de cuibărit în zona de

impact, vor avea mai puţin de suferit de pe urma lucrărilor de implementare a planului. Impactul

negativ direct prognozat în faza de constructie este datorat în special deranjării posibililor indivizi ce

pot poposi în zona datorita zgomotului şi vibratiilor produse.

Datorită faptului că nu există specii strict localizate exclusiv în amplasamentul proiectului, şi

habitatul din zona de impact este larg reprezentat în imediata apropiere, speciile de păsări nu vor fi

afectate la nivel local, regional şi/sau naţional.

Impactul pozitiv indirect având în vedere dispunerea turbinelor eoliene, distanţă mare dintre

turbine, lucrările agricole din zonă, cât şi distanţă mare faţă de zonele protejate estimam ca impactul

implementării planului analizat nu va avea efecte negative asupra avifaunei din zona analizată.

Teoretic speciile de păsări cu zbor planat care trec şi pe deasupra spaţiului de acţiune a

turbinelor, astfel exista posibilitatea impactului.

Există modele ale riscului de coliziune cu rotoarele însă acestea iau drept constantă viteza de

zbor a păsării şi faptul că aceasta nu ar încearcă să evite turbina.

De asemeni riscul de coliziune cumulat asociat proiectului analizat este mult redus datorită

particularităţilor geografice ale zonei cât şi a culoarului de migrare preferat de speciile semnalate:

� amplasarea obiectivelor planului propus pe terenuri neimportate din punct de vedere al

odihnei şi hranei speciilor migratoare – în perioada migraţiei de primăvară, lucrările agricole

(arat, discuit, semănat, etc) din zonă fac ca amplasamentul analizat unul neatractiv pentru

posibilele speciile de păsări aflate în pasaj, acelaşi lucru semnalându-se şi toamna când

lucrările agricole (curăţarea şi pregătirea terenurilor pentru lucrările agricole specifice – arat,

discuit, semănat).

Page 90: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 90

Nu estimăm un impact semnificativ în timpul migraţiei de toamnă şi primăvara datorită neamplasării

proiectului pe coridoarele de migrare a păsărilor dar şi datorita altitudinii înalte de zbor a speciilor migratoare care pot

apărea întâmplător în zona.

� Mamifere Impact negativ direct Mamiferele de talie medie şi mică, ex. iepure, rozătoare au o mobilitate mare şi vor părăsi

zona de influenţă a proiectului stabilindu-se în zonele din jurul amplasamentului care conţin acelaşi tip de habitat. O bună gospodărire a habitatelor limitrofe va atenua impactul asupra populaţiilor de mamifere existente.

Liliecii pot fi afectaţi în special de distrugerea habitatelor de hrănire şi reproducere dar în acest caz zona de referinţă nu prezintă habitate specifice pentru colonizarea şi hranirea populaţiilor de lilieci.

În cazul unor mamifere mici impactul negativ indirect s-ar putea realiza şi prin apariţia de gropi, canale, şanţuri neacoperite ce pot produce captivitatea accidentala precum şi prin atitudinea negativă a lucrătorilor.

Impact pozitiv - Nu este cazul.

Concluzii In zona de implementare a planului, efectele directe şi indirecte cu impact potenţial asupra faunei de vertebrate

sunt limitate, rezumându-se în general la deranjul potenţial creat pe perioada constructiei prin activitatile desfasurate, ce va fi însă resimţit local, pe o scurtă durată, nefiind în măsură a destabiliza populaţiile speciilor prezente.

Impactul prognozat în faza de exploatare Materialul decopertat, respectiv solul va servi la consolidarea fundatiilor, drumurilor de

exploatare şi sistematizarea terenului. Treptat în fazele succesionale de refacere a zonelor afectate vegetaţia şi habitatele se vor extinde spre zona reabilitata, acoperind-o. Se vor instala într-o primă fază specii pioniere, heliofile, chiar unele ruderale. În timp habitatele se vor reface, daca se vor avea în vedere măsuri de diminuare a eroziunii pluviale şi eoliene.

Măsurile de diminuare a eroziunii sunt suficiente pentru a asigura refacerea zonei decopertate, treptat plantele se vor regenera şi vor ocupa habitatul disturbat.

Un impact negativ asupra biodiversităţii în zona de impact il poate consta refacerea vegetaţiei prin instalarea unor specii ruderale cu rezistenţă şi regenerare mare. Având în vedere ecologia speciilor de plante existente în vecinătatea zonei considerăm că acest impact va fi foarte limitat s-au chiar nesemnificativ, speciile prezente semnalate au de asemeni capacitate de regenerare mare.

Efecte cumulative ale planurilor/proiectelor propuse in zona asupra biodiveritatii Activităţile principale identificate in zona de amplasament ce genereaza un impact asupra

biodiversitatii locale sunt legate de: � păşunatul în vecinătatea planului; � practicarea unei agriculturi intensive în zona de implementare PUZ;

Page 91: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 91

7.2.5. Impactul produs asupra peisajului Turbinele eoliene constituie principalul factor determinat asupra schimbarii peisajului, astfel

amplasarea acestora s-a facut ţinându-se cont de: � configuraţia terenului (forma de relief) a amplasamentului; � valorificarea maximă a potenţialului energiei eoliene rezultat prin măsurarea în zona,

interpretarea şi modelarea caracteristicilor eoliene. Implementarea PUZ propus, are loc în extravilanul comunei Pechea la distanţe apreciabile de

zonele locuite dupa cum urmeaza: � la nord - la o distanţă de aproximativ 1.2 km este situat satul Costache Negri; � la sud – est la o distanţă de 2,8 km este situat satul Pechea;

Peisajul din împrejurimile amplasamentului destinat investiţiei este caracterizat printr-o serie de terenuri terenuri agricole, drumuri de exploatare.

Pentru a determina posibilul impact vizual şi peisagistic prin implementarea Planului PUZ s-au făcut investigaţii/studii în ceea ce priveşte:

� determinarea zonei specifice de impact; � identificarea punctelor sensibile; � analizarea situaţiilor cu posibil impact asupra peisajului; � identificarea măsurilor ce trebuie luate pentru minimizarea impactului.

Au fost introduse o serie de criterii privind clasificarea impactului vizual asupra punctelor de interes pentru o analiză cât mai coerentă în ceea ce priveşte impactul produs.

Criterii privind clasificarea impactului vizual asupra punctelor de interes

Criteriu Definiţie Categorie:

• Static - S • Dinamic - D

• Punct fix • Element in mişcare

Elevaţia punctului de interes • Peste-Nivel - PN • Nivel - N • Sub-nivel - SN

• Elevaţie peste nivelul de vizibilitate al turbinei • La nivelul de vizibilitate al turbinei • Sub nivelul de vizibilitate al turbinei

Distanţa vizibilă • Lungă – L • Medie – M • Scurtă – S • Foarte Scurtă - FS

• >5km • 1-5 Km • 200-1000m • <200m

Durata de vizibilitate • Perioada lungă -PL • Perioadă moderată - PM • Perioadă scurtă - PS

• >120 minute • 1-120 minute • <1 minut

Număr de vizitatori implicaţi • Mare - MA

• >10000 persoane/zi

Page 92: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 92

Criteriu Definiţie

• Moderat - MD • Mic - MC

• 1000-10000 persoane/zi • <1000 persoane/zi

Principalul impact peisagistic şi vizual al implementării planului îl constituie modificarea

peisajului rural al zonei caracterizat doar prin modul de folosinţa al terenurilor. Din punct de vedere al impactului vizual asupra populaţiei acesta diferă de la o persoană la alta prin diferenţa de percepţie. O analiză la nivelul populaţiei României asupra implementărilor de proiecte ce presupun construcţia parcurilor eoliene reflectă o percepţie pozitivă deoarece reprezintă o sursă regenerabilă şi nepoluantă de energie.

Matricea impactului prognozat asupra locuitorilor zonei de implementare a proiectului.

Criteriu Evaluare

Categorie Static Dinamic

Elevaţie PN N SN

√ √

Distanţa vizibilă L M S FS √ √

Durată de vizibilitate PL PM PS √ √

Număr de vizitatori implicaţi MA MD MC

7.2.6. Impactul umbrei şi a efectului de flickering a turbinelor asupra zonelor locuite Chiar daca nu exista o legislaţie naţională care sa prevadă limitele impactului generat de efectul

de umbra sau flickering al turbinelor eoliene asupra vecinatatilor şi zonelor locuite se poate efectua o simulare/prognoza asupra zonelor afectate.

Efectul de licărire cauzat de turbinele eoliene este definit ca fiind variaţia intensităţii luminii provocată de mişcarea palelor, ce proiectează umbra pe pământ sau pe alte obiecte staţionare din zonă.

Acest efect poate fi receptat şi de la distanţe mai mari, deci de mai mulţi receptori vecini ai parcului eolian, fenomen care ar putea fi deranjant. Acest fenomen se produce numai în zilele senine, la răsăritul soarelui şi la apus, fiind perceput numai când vântul bate dinspre direcţia privitorului, ceea ce înseamnă cel mult câteva zeci de ore pe an, practic în orice configurare a parcului eolian şi topografie a locului.

Prognozarea impactului se realizează ţinând cont fie de anumiţi parametri de intrare (probabilitatea ca rotorul unei turbine sa aibă o anumita poziţie fata de o zona sensibila, durata de strălucire a soarelui şi unghiul acestuia pe bolta – care variază in funcţie de anotimp), fie de varianta cea mai dezavantajoasa pentru respectiva locaţie.

Variabilele permanente luate in considerare la efectuarea simulării sunt: � dimensiunile turbinei (înălţime totala, diametru rotor), existente in format;

Page 93: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 93

� electronic in baza de date a programului caracteristicile amplasamentului (latitudine, longitudine, altitudine, orientare versanţi) fiecărei turbine.

In prognozarea impactului umbrei şi al efectului de flickering a fost aleasă situaţia cea mai dezavantajoasa (worst/case”), când:

� durata de strălucire a Soarelui este continuă; � turbina este permanent in funcţiune; � rotorul va fi tot timpul perpendicular fata de poziţia Soarelui, iar acesta este acoperit in

proporţie de 20% de către rotor; � unghiul de influenţă începe de la valoarea de 3º deasupra orizontului (la valori mai mici se

considera un impact nul). Pentru o diminuarea a acestui fenomen, producătorii de turbine eoliene au confecţionat palele

turbinelor din material compozit (fibră de sticlă) vopsite cu o culoare pală, pentru îndepărtarea acestui fenomen.

Datorita distantei mari până la cea mai apropiata locuinţa din localitatea Costache Negri, peste 1200 m faţă de zona PUZ, efectul licăririi şi al umbririi este diminuat. Pentru locaţiile mai îndepărtate, parcul este perceput ca un obiect cu soarele in spate in funcţie de perioada zilei.

Impactul maxim posibil este redus de: � existenta vegetatie din jurul satelor/casei; � probabilitate mică de plasare a palei exact pe linia dintre soare şi casă; � probabilitatea apariţiei vântului exact în acel moment; � nu toate casele au ferestre spre parcul eolian � însorirea specifica locaţiei.

7.2.7. Impactul undelor electromagnetice Turbinele eoliene pot cauza interferenţă prin reflectarea semnalelor electromagnetice la impactul

cu palele turbinelor, astfel încât receptorii din apropiere preiau atât semnalul direct cât şi pe cel reflectat.

Interferenţa se produce deoarece semnalul reflectat este întârziat atât datorită lungimii de undă, frecvenţelor proprii ale turbinei cât şi efectului Doppler datorat rotirii palelor. Interferenţa este mai pronunţată şi apare pentru materiale metalice (puternic reflectante) şi mai slabă pentru lemn sau materiale din răşini epoxidice (absorbante). Palele moderne, construite dintr-un longeron metalic de rezistenţă, îmbrăcat cu poliester armat cu fibră de sticla sunt parţial transparente la undele electromagnetice.

Interferenţa cu un număr mic de receptori de televiziune este o problemă ocazională avand in vedere dezvoltarea din ce in ce mai importanta a receptori directionaţi spre reţea de cablu sau satelit.

7.2.8. Impactul asupra mediului social şi economic Planul Urbanistic Zonal propus de către SC PECHEA EOLIAN SRL, propune construcţia şi

operarea unui parc eolian format din 33 turbine eoliene de 2MW/turbină, linii de conexiune subterane până la staţia de transformare 110 kV Smârdan-Gutinaş (zona sat Negrea), drumuri de acces, drumuri de exploatare, platforme, fundaţi şi organizarea de şantier.

Factorii caracteristici şi parametri implicaţi în construcţia şi operarea proiectului propus vor include:

Faza de implementare a planului

Page 94: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 94

� capital semnificativ investit în faza de realizare a proiectului; � perioadă de exploatare a proiectului estimata la minim 40 ani; � pe perioada realizării proiectului vor opera în medie un număr de 50 angajaţi.

Faza de operare

� generare de energie regenerabilă; � suprafaţa ocupată de parcul eolian nu constituie un impact semnificativ asupra

activităţilor limitrofe; � Parcul eolian va utiliza doar o mica parte din suprafaţa totală a amplasamentului

(procentul maxim de ocupare a terenului - POT max. propus = 3 %); � va necesita personal permanent pentru operare şi întreţinere.

Evaluare cost-beneficiu

Costurile implicate în dezvoltarea proiectului sunt reprezentate de: � costuri de construcţie; � costuri de operare şi întreţinere.

Beneficiile proiectului de investiţie constau în: � producţie/vânzare de energie provenită din surse regenerabile; � reducerea poluării cu o cantitate însemnata de CO

2 echivalent în gaze cu efect de

seră; � proiectul necesită un număr mic de personal de întreţinere, ce va fi recrutat local dacă

este posibil. Impactul principal prognozat al dezvoltării în zona analizată a unei proiect de anvergură (33

turbine – producere energie regenerabilă) va fi doar de natură socială cu potenţiale beneficii: � crearea unui număr de locuri de muncă în perioada de construcţie/amenajare; � locuri de muncă permanente în faza de operare a parcului eolian –minim 40 ani; � impact multiplu prin crearea şi dezvoltarea de noi servicii locale. � surse suplimentare de venit la bugetul local.

7.2.9. Impactul cumulativ produs in relatia cu alte planuri propuse sau implementate Conform HG nr. 1076/2004 este necesar ca, în evaluarea efectelor asupra mediului dat de

implementarea planului, să fie luate în considerare şi efectele cumulative şi sinergice asupra mediului. astfel, efectele cumulative pot apărea în situaţii în care mai multe activităţi au efecte individuale nesemnificative, dar împreună pot genera un impact semnificativ sau, atunci când mai multe efecte individuale ale planului generează un efect combinat.

Impactul cumulativ este necesar pentru o corectă estimare a magnitudinii acestuia în special asupra speciilor şi habitatelor de interes conservativ precum şi asupra integrităţii şi obiectivelor de conservare ale ariilor naturale protejate.

Pentru estimarea corectă a impactului cumulativ au fost consultate următoarele informaţii: � informaţii cu privire la proiectele implementate deja implementate; � informaţii cu privire la proiectele în curs de implementare;

Page 95: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 95

� informaţii cu privire la proiectele probabil de a fi dezvoltate în viitor (ex. cele pentru care s-au depus memorii tehnice, cele descrise în PUZ-uri, cele care deja au bugete aprobate din fonduri publice).

Proiectele pot să fie de acelaşi tip sau pot să fie diferite dar în combinaţie să cauzeze un impact asemănător.

Proiectele care ar putea genera un impact cumulativ la nivelul zonei studiate sunt:

Nr. crt

Beneficiar Nr. turbine UAT

1 DAN HOLDING MGM 3 Pechea

2 FUTURE POWER 1 3 BRIDGE CONSTRUCT 5 Cudalbi 4 CUDALBI EOLIAN 39 Cudalbi şi Costache Negri

5 GENERACION EOLICA

DACIA 30 Cudalbi

6 POWER PARK EOLIAN 5 Băleni

7 SUHURLUI EOLIAN 19 Suhurlui C Negri

8 PECHEA EOLIAN 33 Pechea 9 ALIZEU EOLIAN 5 Baleni 10 ZEFIR EOLIAN 5 Baleni 11 BUJORI EOLIAN 5 Baleni 12 WIND PRO 5 Baleni 13 SMART POWER GEN ALFA 5 Cudalbi 14 SMART POWER GEN BETA 5 Cudalbi, Baleni, Suhurlui 15 BALENI EOLIAN 5 Cudalbi, Baleni

Page 96: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 96

Localizare Parcuri Eoliene

Evaluarea cu ajutorul Matricei de tip Leopold Pentru o evidenţiere cât mai clară, a impactului cumulativ, generat de proiectele învecinate din

zona PUZ, s-a realizat o evaluare cu ajutorul matricei de tip Leopld. Aceste sisteme de cuantificare pornind de la matricea de tip Leopold se folosesc în mod curent în evaluările de mediu. Acestea asigură informaţii cu caracter cantitativ pe baza unor note care se acordă fiecărui efect asupra factorilor de mediu afectaţi. Acordarea punctajului se face ţinând cont de datele de intrare certe, raportările la studiile de specialitate, se pot obţine concluzii măsurabile care altfel ar fi fost cantonate în domeniul unor generalităţi fără a se putea analiza corect efectele implementării parcurilor eoliene asupra factorilor de mediu şi nu în ultimul rând să se propună lucrări de minimizarea a impactului şi indicatori pentru monitorizare acestuia.

Pentru aceasta în continuare este prezentat modul de evaluare utilizat pentru identificarea impactului generat de implementarea parcurilor eoliene, după cum urmează:

� s-a definit o matrice simplă în care aspectele de mediu se înscriu pe o axă, iar efectele asupra mediului pe cealaltă axă.

� s-au stabilit tehnicile de clasificare pentru ponderarea importanţei, aceasta constând în folosirea unei scale predefinite a importanţei. S-a utilizat o scală predefinită cu cinci niveluri şi definiţiile corespunzătoare, care permite atribuirea unor valori numerice în situaţii de decizie.

Niveluri de referinţă Definiţie

Page 97: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 97

5. Foarte important

- Punctul cel mai important - Prioritatea de prim rang - Este implicat direct în problemele majore - Trebuie luată în considerare

4. Important

- Este relevant pentru problemă - Prioritate de ordinul doi - Impact semnificativ, dar nu trebuie tratat înaintea altor probleme - Poate să nu fie rezolvată în întregime

3. Importanţă medie

- Poate fi relevantă pentru problemă - Prioritatea de ordinul trei - Poate avea impact - Poate fi un factor determinant pentru probleme majore

2. Mai puţin important

- Relevanţă nesemnificativă - Prioritate scăzută - Are impact mic - Nu este un factor determinant pentru problemele majore

1. Neimportant - Fără prioritate - Fără relevanţă - Nu are efecte măsurabile

Page 98: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 98

Evaluarea impactului asupra mediului generat de implementarea proiectului alaturi parcurile eoliene vecine, folosind Matricea de

tip Leopold

Aspecte de

mediu

afectate

EFECTE ASUPRA MEDIULUI

Semnificative Secundare Cumulative Sinergice Termen

scurt

Termen

mediu

Termen

lung Permanente Temporare Pozitive Negative

Biodiversitatea 1 3

Mediu social

şi economic 5 1

Solul 1 2

Apa 1 2

Aerul 2 2

Factorii

climatici 5 1

Patrimoniul

cultural 1 1

Patrimoniul

arhitectonic şi

arheologic

1 1

Peisajul 3 1

Zgomot 1 2

Total 3 5 3 3 5 3 3 3 5 21 16

Page 99: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 99

Din examinarea lor se desprind următoarele: • punctajul s-a aplicat pe baza măsurilor propuse pentru a preveni, reduce şi compensa pe cât

posibil orice efect advers asupra mediului. • ţinând cont de notele acordate pentru fiecare tip de impact în parte se poate observa că

raportul între impactul pozitiv şi cel negativ este în favoarea celui pozitiv, având un caracter secundar, temporar pe termen scurt.

Impact cumulativ asupra biodiversităţii

Arealul în care se va dezvolta proiectul parcului eolian ce face obiectul evaluării este cunoscută ca având potenţial agricol, impactul generat de activitatea turbinelor eoliene nereprezentând o influenţă negativă majoră asupra biodiversităţii locale deoarece habitatele prezente nu reprezintă habitate de interes comunitar, zonă fiind puternic antropizată, biodiversitatea specifică având un factor de conservare redusa şi o capacitate de regenerare foarte mare adaptată condiţiilor actuale de mediu.

Astfel, impactul cumulativ datorat existenţei unor investiţii de altă natură în zonă (asociatii agricole) este nesemnificativ chiar şi în condiţiile dezvoltării parcului eolian care face obiectul prezentului raport de mediu, aceasta neexercitând un impact negativ suplimentar, deoarece speciile de faună care ar fi putut fi afectate de această activitate s-au adaptat condiţiilor actuale ale arealului studiat.

De asemeni se poate vorbi despre impactul negativ generat pe perioada desfăşurării activităţii construcţie cumulat cu activităţile agricole desfăşurate în vecinătatea amplasamentului ce duce la migrarea faunei locale. Acest efect este diminuat prin natura activităţilor desfăşurate în etape şi a caracteristicilor habitatelor prezente, asigurând astfel zone de preluare şi dezvoltare a faunei locale în vecinătatea amplasamentului.

Activităţile aferente perioadei de construcţie a planului nu implică scăderea suprafeţelor acoperite de habitate prioritare, de interes comunitar sau importante, ce pot asigura un climat propice vieţuitoarelor din arealul analizat, habitatele prezente în perimetrul destinat exploatării nu asigură condiţii de hrănire şi cuibărire a speciilor de animale şi plante, caracteristică exemplificată şi prin prezenţa în număr mic a reptilelor, amfibienilor, păsărilor şi mamiferelor.

Impact generat în perioada de exploatare este minimizat prin măsurile luate în faza de refacere a amplasamentului după construcţie: prin revegetarea arealelor afectate şi crearea unor zone care oferă oportunitatea dezvoltării florei şi faunei locale.

În concluzie, impactul proiectului asupra biodiversităţii locale este semnificativ şi limitat pe termen scurt, însă va avea un impact pozitiv pe termen mediu şi îndelungat, odată cu încetarea lucrărilor de construcţie şi refacerea zonei afectate, refacerea habitatelor specifice arealului studiat oferind oportunităţi noi pentru refacerea efectivelor speciilor de faună din arealul analizat.

Evaluarea impactului cumulativ asupra biodiveristăţii locale

Distanţele dintre proiectele similare din zonă propuse, precum şi amplasarea parcului analizat, în afara ariilor naturale protejate nu prognozează un impact cumulativ asupra biodiversităţii locale.

Existenţa unor activităţi agricole în zona analizată, activităţi ce se pot suprapune cu activităţile de implementare a obiectivelor proiectului analizat, duc la stabilirea unor măsurile de protecţie a biodiversităţii pentru limitarea impactului cumulat în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie

Page 100: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 100

Aceste masuri trebuiesc luate încă din faza de proiectare şi organizare a lucrărilor, astfel: � amplasamentul organizărilor de şantier, a zonelor de lucru şi traseul drumurilor de acces sunt

astfel stabilite încât să aducă prejudicii minime mediului natural; � suprafaţa de teren ocupată temporar în perioada de execuţie trebuie limitată judicios la

strictul necesar; � traficul de şantier şi funcţionarea utilajelor se va limita la traseele şi programul de lucru

specificat; � se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor respectându-se

cu stricteţe depozitarea în locurile stabilite de autorităţile pentru protecţia mediului; � refacerea ecologică şi re-vegetarea zonelor afectate temporar prin organizarea de şantier. � turbinele eoliene sunt prevăzute cu sisteme de avertizare şi vizibilitate;

Impact cumulativ generat de activitatea de transport

Datorită existenţei unor exploatări agricole în zonă, acest fapt va genera un impact cumulativ asupra căilor rutiere, datorită intensificării traficului auto de mare tonaj, care va conduce la o degradare rapidă a acestora. Ca şi măsuri operatorii se recomandă reducerea vitezei de deplasare a autocamioanelor în perioadele cu temperaturi ridicate, atunci când pot apărea deformări în structura cailor de acces şi emisii de pulberi, respectarea capacităţii maxime admise de transport pe osie, asigurarea vizibilităţii autocamioanelor în condiţii de praf, ploaie etc..

Impact cumulativ generat de zgomot şi vibraţii

Efectul cumulativ generat de zgomotul şi vibraţiile asociate lucrărilor agricole şi a unităţilor agricole din vecinătate, nu va fi amplificat de emisiile de zgomot şi vibraţii datorate execuţiei şi funcţionării parcurilor eoliene, datorită distantelor mari intre proiecte, lipsa receptorilor sensibili în zona amplasamentul fiind un atu în dezvoltarea unui astfel de plan.

Impact cumulativ generat asupra mediului social şi economic

Impactul cumulativ generat asupra personalului şi mediului social se preconizează a fi pozitiv deoarece investiţia propusă promovează creşterea eficienţei economice sectorului privat din zonă. Dezvoltarea activităţii va conduce la creşterea oportunităţilor de angajare a locuitorilor din comună, dar şi dirijarea spre bugetul local a unor contribuţii semnificative prin taxe şi impozite.

7.3 Metodologia de evaluare utilizata în cadrul PUZ

Pentru a cuantifica/identifica efectele semnificative rezultate ca urmare a implementării obiectivelor din Planul Urbanistic Zonal asupra mediului, s-a întocmit o matrice de impact, metoda utilizata frecvent în evaluarea impactului asupra mediului.

Estimarea potenţialelor efecte asupra componentelor ecosistemului s-a realizat pentru următoarele caracteristici ale factorilor de mediu: biodiversitate, sol/subsol, apă subterană, apă de suprafaţă, aer, sănătatea populaţiei, mediul social şi economic, peisaj.

Evaluarea constă în acordarea unor note de bonitate pentru fiecare formă de impact (pozitiv sau negativ) identificată, utilizând următoarea scară:

+ 2: impact pozitiv semnificativ; + 1: impact pozitiv;

Page 101: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 101

0: nici un impact sau neutru; -1: impact negativ; -2 impact negativ semnificativ. ? impactul nu poate fi determinat

matrice de evaluare a impactului pentru PUZ – „CENTRALĂ ELECTRICĂ

EOLIANĂ PECHEA - 66 MW” - comuna Pechea judeţul Galaţi”.

Factorul de mediu

Tipul/ dimensiunea impactului

Caracterizarea impactului

Biodiversitate 0

Impactul generat de implementarea proiectului este unul neutru datorită specificului activităţii ce urmează a se desfăşura pe amplasament neinfluenţând prin obiectivele planului ariile naturale protejate ROSPA 0071 şi ROSCI 0162.

Sol/subsol - 1

Impact negativ datorat lucrărilor de amenajare, excavare, depozitare, modernizare, trafic de mare tonaj în lungul drumurilor de exploatare, realizarea unui drum de acces, etc, acest impact manifestându-se cu precădere doar în etapa de construcţie. În perioada de exploatare impactul asupra solului va fi nesemnificativ dacă se vor respecta normele impuse de legislaţia în vigoare.

Apa subterană 0 Impact neutru asupra resurselor de apa subterană/ de suprafaţă.

Apa de suprafaţa + 1

Impact pozitiv datorită măsurilor luate de beneficiar privind drenarea apelor din precipitaţii de pe amplasament şi dirijarea lor în zonele adiacente planului. Lucrările pentru implementarea PUZ, nu vor afecta cursurile de apă semnalate la nivelul PUZ, acestea localizându-se la distanţe apreciabile faţă de acestea.

Aer

- 1

+2

impactul negativ redus pe perioada realizării lucrărilor de construcţie unde vor fi prezente surse de poluanţi atmosferici ca urmare a funcţionarii utilajelor şi autovehiculelor utilizate pentru construcţii; impact pozitiv semnificativ de lunga durata generat în faza de funcţionare a proiectului prin promovarea producerii de energie electrică „verde”.

Sănătatea populaţiei 0 Nu se va influenta sănătatea populaţiei aflate in vecinătatea

implementării planului.

Mediul social şi economic + 2

apariţia unor noi locuri de muncă în zona şi diminuarea şomajului; dezvoltarea economiei/dezvoltarea economică a zonei; valorificarea potenţialului economic al zonei.

Peisaj + 1 îmbunătăţirea aspectului estetic/peisagistic şi funcţional al zonei; dezvoltarea socio-economică a zonei;

Page 102: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 102

Impactul generat de implementarea obiectivelor din PUZ pe termen mediu şi lung se va

concretiza în respectarea ţintelor propuse în politicile de mediu adoptate de legislaţie pe factori de mediu. Imaginea de ansamblu a impactului generat de acest plan este unul pozitiv mai ales din perspectiva mediului social şi economic prin schimbarea destinaţiei terenului care va genera un impact pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea economică a zonei.

Analiza rezultatelor evaluării pune în evidenţă faptul că implementarea PUZ-ului generează un impact preponderent pozitiv.

Se poate concluziona că implementarea PUZ va contribui în principal la dezvoltarea durabila, promovarea energiilor verzi şi dezvoltarea mediul social şi economic.

8 POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ;

Nu este cazul

9 MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE şi COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE URBANISM ZONAL

Cu toate că, din analiza evaluării obiectivelor Planului Urbanistic Zonal rezultă că obiectivele de mediu vor fi atinse, este necesar să se stabilească măsuri preventive pentru compensarea oricărui efect negativ şi pentru întărirea efectelor pozitive. Aşa cum reiese din analiza impactului măsurilor propuse de proiectul analizat o parte din acestea vor avea o influenţă negativă asupra factorilor de mediu. Prevenirea şi reducerea efectelor adverse asupra mediului se poate face numai prin evaluarea de mediu în toate etapele de pregătire şi implementare a proiectelor.

9.1 Măsuri de prevenire şi reducere a poluării apei

Măsuri de protecţie a apelor în perioada de amenajare/construcţie: � finalizarea execuţiei amenajării terenului în perioade cât mai scurte, dar cu respectarea

timpilor tehnologici necesari; � realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitaţii; � întreţinerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de piese, de uleiuri,

alimentarea cu carburanţi etc.) numai în locuri autorizate/special amenajate; � pentru apele uzate care vor rezulta din şantier, se va impune respectarea limitelor de

încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în reţele de canalizare orăşeneşti şi în staţiile de epurare;

� condiţiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice pentru managementul apelor din zonă pentru a evita poluarea chimică a apelor;

� manipularea materialelor, a sterilului, a pământului şi a altor substanţe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitaţii;

� utilizarea de toalete tip cabine ecologice în perioada de amenajare/construcţie.

Page 103: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 103

- Măsuri diminuare pentru factorul de mediu apă

Măsuri de diminuare Fază de implementare Amenajare Construcţie

Măsuri de diminuare a eroziunii solului şi transport de sedimente prin crearea unui sistem de drenare a apelor

pluviale urmând linia pantelor naturale. √ √

Limitarea zonelor decopertate durata de expunere a solului. √ √

Reabilitarea şi stabilizarea progresivă a zonelor afectate pentru a preveni eroziunea. - √

Minimizarea utilizării materialelor de construcţie în afara zonei destinate şantierului. - √

Asigurarea de toalete ecologice şi amplasarea acestora la distanţă faţă de zonele de drenaj a apelor pluviale. √ √

Prin modul de operare, tehnologiile utilizate in perioada funcţionarii parcului eolian

nu se inregistreaza niciun impact semnificativ asupra factorului de mediu apă.

9.2 Măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului

Măsuri de protecţie a aerului Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc în perioada de

execuţie în amplasamentul analizat sunt surse libere, deschise. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/ gazelor reziduale;

Referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în ţară;

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

Alimentarea utilijelor se va realiza fie prin cisterne specializate/autorizate cu debitlitru, fie la staţiile de distribuţie de carburanţi din zonă.

Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor aflate sub acţiunea utilajelor de lucru sau a drumurilor de acces, în special a celor nepavate;

Drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce praful, sau cu lianţi chimici pe bază de apă.

Măsuri de diminuare a aerului

Măsuri de diminuare Fază de implementare Amenajare Construcţie

Limitarea zonelor decopertate pe durata de expunere a solului. √ √

Reabilitarea şi stabilizarea progresivă a zonelor afectate pentru a preveni eroziunea. - √

Umectarea zonelor de lucru pentru reducerea √ √

Page 104: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 104

pulberilor antrenate de vânt. Restricţionarea traficului în zona de lucru şi

impunerea limitelor de viteză √ √

Verificarea periodică a utilajelor şi echipamentelor de lucru √ √

În perioada de functionare nu exista posibilitatea inregistrarii unui impact negativ asupra factorului de mediu aer.

9.3 Măsuri de prevenire şi reducere a poluării solului

Măsuri de protecţie a solului şi subsolului În urma aprecierilor făcute în subcapitolele anterioare a rezultat că emisiile de poluanţi în

atmosferă, apă, pe sol, generate de şantier în perioada de execuţie au, în cea mai mare măsură, valori inferioare concentraţiilor, respectiv limitelor maxime admise. În faza de execuţie impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:

� obligarea antreprenorului la realizarea unei organizări de şantier corespunzătoare din punct de vedere al facilităţilor;

� prevederea de toalete ecologice pentru personalul din şantier şi din punctele de lucru; � în incinta organizării de şantier trebuie să se asigure scurgerea apelor meteorice, care spală

o suprafaţă mare, pe care pot exista diverse substanţe de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma bălţi, care în timp se pot infiltra în subteran, poluând solul şi stratul freatic;

� evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentelor şi a vegetaţiei existente, din perimetrele adiacente, prin staţionarea utilajelor, efectuării de reparaţii, depozitarea de materiale etc.;

� colectarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii, valorificarea tuturor deşeurilor rezultate.

Măsuri de diminuare pentru sol

Măsuri de diminuare Fază de implementare Amenajare Construcţie

Măsuri de diminuare a eroziunii solului şi transport de sedimente. √ √

Limitarea zonelor decopertate pe durata de expunere a solului. √ √

Managementul traficului în zona obiectivului cu scopul de a reduce producerea pulberilor şi a

eroziunii solului - √

Management corect al deşeurilor rezultate. √ √ Verificarea periodică a utilajelor şi echipamentelor

de lucru √ √

Prin respectarea modului de gestionare a deseurilor pe amplasament nu se poate înregistra un alt impact negativ asupra factorului de mediu sol pe perioada functionarii.

Page 105: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 105

9.4 Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra biodiversităţii;

Principalul risc asupra populaţiei de păsări şi chiroptere din zonă, precum şi cele ce tranzitează zona parcului eolian îl constituie coliziunea cu zona de acţiune a turbinelor eoliene. Riscul de coliziune a păsărilor şi chiropterelor survine numai în zona de acţiune a rotorului turbinei cca 100 m diametru la o distanta situată între 50 şi 170 m faţă de sol. Acest risc este influenţat de viteză de mişcare a turbinei precum şi de comportamentul de zbor al păsărilor şi chiropterelor (înălţime, tip, durată şi perioadă de zbor) variind de la o specie la alta.

Pentru minimizarea acestui potenţial risc de mortalitate la păsări şi chiroptere proiectantul a luat o serie de măsuri privind alegerea amplasamentului şi proiectarea parcului eolian.

� zona de amplasare a parcului eolian este situată în afara ariilor protejate şi a rutelor de migrare a păsărilor;

� sistemul de transport al energiei electrice către staţia de transformare a fost proiectat subteran;

� turbinele eoliene sunt prevăzute cu sisteme de avertizare; � zona de amplasare a parcului eolian nu este situată lângă potenţiale surse de hrană

pentru păsări şi chiroptere; � în cazul în care se vor identifica chiroptere rănite/moarte, beneficiarul are obligaţia de a

monta pe fiecare turbină eoliană câte un dispozitiv de bruiere a semnalului electromagnetic.

Analizând aceşti factori putem consideră că sensibilitatea amplasamentului faţă de posibilii factori de risc este medie. Studiile efectuate asupra cauzelor de mortalitate la păsări au evidenţiat faptul că turbinele eoliene prezintă un risc mult mai scăzut decât ceilalţi factori de mortalitate la păsări.

Cauzele mortalităţii la păsări

Page 106: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 106

Măsuri de protecţie a florei şi faunei

Impactul prognozat Măsura de reducere a impactului Factori

implicaţi

Perioada de implementare a

masurilor Responsabil

Faza de constructie

Direct Pe termen lung

Biodiversitate; Flora şi fauna

� modificarea şi restrangerea suprafeţei agricole de pe amplasament; � diminuari ale a populaţiilor de

flora şi fauna; � efect de deranj şi restrângere a

faunei specifice zonei datorită constructiei şi exploatarii, poluării fonice rezultate de activitatea de organizare santier.

� deranjul speciilor de mamifere,

păsări, reptile şi nevertebrate din cauza zgomotului şi vibraţiilor create de către utilajele, mijloacele de transport şi activităţilor specifice;

� interzicerea capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor existente de către personalul organizarii de santier; � inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea

eventualelor capturari involuntare a unor specii de vertebrate: mamifere, reptile şi speci de pasări; � desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafeţele strict

necesare pentru a nu perturba fauna locala; � respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul destinat planului

(existente sau nou create); � interzicerea unor activităţi care să ducă la distrugerea speciilor de

flora şi deranjarea populaţiilor de fauna prezente in habitatele limitrofe (ardere vegetaţie, distrugere locuri de cuibărit, capturare şi omorâre indivizi) � reamenajarea peisajului afectat de proiect cu vegetaţie specifica

nativă, astfel încât să se promoveze, recolonizarea şi repopularea cu faună locală care a fost îndepărtată o dată cu demararea activităţilor de constructie. � reconstrucţia ecologică cât mai grabnică a spaţiilor afectate prin

acoperire (copertare) cu covor vegetal în toate suprafeţele libere pentru regenerarea vegetaţiei locale care să favorizeze colonizarea unor specii de interes (specii de herpetofaună, mamifere mici, nevertebrate etc.); � lucrările de decopertare a solului şi a formaţiunilor vegetale existente

vor avea loc numai in perimetrul desemnat planului; � se interzice distrugerea formaţiunilor vegetale din vecinătatea

Nu sunt afectate specii de interes comunitar sau

specii cu regenerare dificilă;

Densitatea indivizilor vegetali în

zona de implementare se va modifica mai ales în etapa de decopertare dar se fa reface orata

cu perioada de refacere a zonelor

disturbate

Masura necesare in faza de constructie

pentru implementarea

obiectivelor planului propus.

Masuri permanente.

Responsabil Beneficiarul

Page 107: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 107

amplasamentului; � desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafeţele strict

necesare pentru a nu perturba fauna locala; � este interzisă arderea vegetaţiei; � este interzisă introducerea unor specii invazive;

Faza de exploatare

Direct Pe termen lung

� Posibila refacere a vegetaţiei prin instalarea unor specii ruderale cu rezistenţă şi regenerare mare; � Posibil impact asupra avifaunei şi

chiropterelor prin coliziune cu turbinele eoliene

� reamenajarea amplasamentului afectat de proiect cu vegetaţie specifica nativă (indivizi vegetali cu o putere de regenerare mare datorita unei bune fructificări/înmulţiri vegetative pe cale naturală observate şi pe habitatele limitrofe), astfel încât să se promoveze recolonizarea cu faună locală care a fost îndepărtată o dată cu demararea activităţilor de exploatare. � este interzisa introducerea unor specii invazive pentru refacerea

amplasamentului; � sa va asigura că turbinele amplasate nu vor oferi conditii propice

pentru cuibăritul speciilor de pasari. � monitorizarea a activitătilor pasarilor in zona in perioada funtionarii

parcului eolian pe o perioada de minim 1 an precum şi inventarierea posibilelor carcase de chiroptere sau pasari moarte in urma coliziunii cu turbinele eoliene. � creşterea ratei de detectabilitate a palelor turbinelor eoliene prin

vopsirea varfurilor palelor in culori de avertizare (rosu sau negru); � montarea in parcul eolian a unor dispozitive de bruiaj pentru

semnalul electromagnetic cu scopul indepartarii chiropterelor din zona de actiune a palelor turbinelor eoliene în cazul în care se va semnala un număr alarmant de chiroptere lovite/moarte în zona de acţiune a turbinelor eoliene.

Prin refacerea zonelor afectate, treptat plantele se vor regenera şi vor

ocupa habitatul disturbat.

Aceste masuri scad posibilul risc de

ciocnire a pasarilor cu turbinele eoliene in raza de actiune a

palelor.

Masuri realizate cu scopul de a limita

prezenta unor specii pe amplasament.

Responsabil Beneficiar

Page 108: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 108

Măsurile de protecţie a florei şi faunei pentru perioada de execuţie a lucrărilor s-au luat inca din faza de proiectare şi organizare a lucrărilor; astfel:

� amplasamentul organizărilor de şantier, bazelor de producţie şi traseul drumurilor de acces sunt astfel stabilite încât să aducă prejudicii minime mediului natural;

� suprafaţa de teren ocupată temporar în perioada de execuţie este limitată judicios la strictul necesar;

� traficul de şantier şi funcţionarea utilajelor este limitat la traseele şi programul de lucru specificat;

� se va realiza depozitarea controlată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor respectându-se cu stricteţe depozitarea în locurile stabilite de autorităţile pentru protecţia mediului;

� sunt propuse lucrarile de refacere ecologică şi re-vegetarea zonelor afectate temporar prin organizarea de şantier

9.4 Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului social şi economic, peisaj

Se consideră că activitatea propusă, atât în ceea ce priveşte perioada de execuţie a costrucţiilor cât şi pe perioada de funcţionare, nu va aduce modificări cadrului iniţial. Nu este cazul unor măsuri pentru prevenirea sau compensarea efectelor adverse asupra mediului social,economic şi asupra peisajului, deoarece efectul asupra acestor componente este unul benefic şi nu unul negativ.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu peisaj

Măsuri de diminuare Fază de implementare

Design Amenajare Construcţie Ca opţiune – Utilizarea culorilor ce reduc contrastul între structurile turbinei şi peisaj. Utilizarea de vopsele mate pentru finisare pentru a reduce fenomenul de reflexie a luminii soarelui.

√ - -

Design şi construcţie a substaţiilor în corelare cu zona amplasamentului.

√ - √

Refacerea zonelor de teren afectate √ √ Întreţinerea zonelor cu vegetaţie şi a drumurilor de acces de pe amplasament

- √ √

9.5 Masuri de diminuare a impactului a efectului de umbrire şi Flickering-ul

CARACTERIZAREA FENOMENELOR DE UMBRIRE, UMBRIRE INTERMITENTĂ ŞI SCLIPIRE

� Fenomenul de umbrire apare doar pe timp însorit şi numai atunci când turbinele eoliene se află situate între soare şi receptor. Umbrirea aferentă unei turbine eoliene (wind turbine shadow casting) în decursul unei zile are ca rezultat proiectarea umbrei turnului şi a palelor turbinei pe un semicerc, la nord de turbină. În cazul unei centrale electrice eoliene umbrirea reprezintă rezultatul cumulării umbrelor tuturor turbinelor eoliene.

Page 109: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 109

� Fenomenul de umbrire intermitentă apare doar atunci când lumina soarelui, aflat jos la orizont, la răsărit sau apus, pătrunde printre palele aflate în rotire ale turbinei eoliene. Rezultatul asupra receptorului este umbrirea intermitentă (shadow flicker) şi, în funcţie de viteza de rotaţie a palelor, constă în schimbarea alternativă a intensităţii luminii naturale pentru intervale foarte scurte de timp.

� Fenomenul de sclipire în lumina soarelui apare doar atunci când receptorul se află situat între soare şi centrala electrică eoliană. Lumina soarelui este reflectată de turnul şi de palele turbinei eoliene şi dirijată către o direcţie specifică. Rezultatul asupra receptorului se numeşte sclipire în lumina soarelui (blade or tower glint) şi, ca şi în cazul umbririi intermitente, în funcţie de viteza de rotire a palelor, constă în creşterea puternică intensităţii luminii naturale pentru intervale foarte scurte de timp.

Acest efect de umbrire nu este stânjenitor pentru oameni, deoarece nu sunt locuitori în apropiere de terenul pe care sunt amplasate turbinele, acest teren fiind teren extravilan.

9.5.1. Măsuri de diminuare a impactului Măsurile de prevenire şi de diminuare ale impactului generat de fenomenele de

umbrire/umbrire intermitentă şi de sclipire generate de acţiunea luminii soarelui au fost luate incă din faza de proiectare şi plan prin:

� amplasarea turbinelor eoliene la o distanţă suficient de mare faţă de locuinţe şi de căi rutiere, astfel încât cele două fenomene să aibă o incidenţă cât mai redusă;

� evitarea amplasării turbinelor eoliene în benzi înguste la nord-est şi nord-vest de receptori, pentru a evita astfel frecvenţa maximă de recepţionare a acestor fenomene;

� acoperirea palelor turbinelor cu înveliş nereflectorizant şi vopsirea turnurilor turbinelor cu vopsea mată (puţin reflectorizantă) pentru a evita reflectarea luminii soarelui.

9.6 Masuri de diminuare a impactului a zgomotului Datorită caracteristicilor geografice şi biologice ale zonei, se estimează ca zgomotul generat de

turbinele eoliene propuse prin aplicarea PUZ poate fi măsurat după instalarea acestora, luându-se şi măsurile necesare pentru reducerea impactului, în cazul în care acest impact va exista.

Datorită distanţei dintre localitatea cea mai apropiată şi parcul eolian (1200 metri – satul Costache Negri faţă de zona PUZ), dar şi datorită direcţiei predominante a vântului, este de aşteptat ca în sat să nu fie detectat zgomot produs prin funcţionarea turbinelor.

În ceea ce priveşte vibraţiile, acestea sunt, în general sunete de joasă frecvenţă care pot afecta în mod negativ sănătatea omului sau mediul ambiant.

Aparent, efectul cel mai important pe care vibraţiile le au sunt efecte asupra structurilor de rezistenţă ale turnului şi fundaţiei turbinei, mai degrabă decât asupra populaţiei din zonă.

Nivelul sonor generat în perioada de execuţie, va fi mai mic, dar apropiat de 60dB(A). La cca. 50 m lateral faţă de axul drumului de exploatare, nivelul echivalent de zgomot scade sub 50dB(A).

Conform HG 493/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot modificat şi completat de HG 601/2007 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, limita admisibil a nivelului de zgomot la locul de muncă este de 87 dB, iar la limita incintei este de 65 dB, conf. STAS 10.009/1988.

În vederea reducerii nivelului de zgomot şi vibraţii, beneficiarul investiţiei va impune constructorului să folosească utilaje moderne, care au un nivel de zgomot mai redus, să nu

Page 110: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 110

folosească utilaje cu grad avansat de uzură, care pot emite pe lângă zgomot la niveluri mai înalte şi un debit mare de noxe degajate în atmosferă.

În perioada de construcţie a obiectivului analizat, data fiind distanţa faţă de localităţile vecine, nu se pune problema unor măsuri special de diminuare a impactului. Trebuie avut în vedere execuţia şi montarea corectă a componentelor instalatiilor precum si echiparea corespunzătoare a utilajelor ce urmează a fi folosite, în vederea diminuării la maxim a zgomotelor şi vibraţiilor.

10 EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA

VARIANTELOR ALESE ŞI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CERUTE

10.1 ANALIZA ALTERNATIVELOR/VARIANTELOR Alternativa „zero” a fost luată în considerare ca element de referinţă faţţ de care se compara

celelalte alternative pentru diferitele elemente ale PUZ-ului analizat ce face obiectul planului urbanistic zonal analizat.

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt: � pierderea unor oportunitati majore de locuri de munca (estimate la 20 ÷ 50 angajari directe în

etapa de preconstrucţie şi în etapa de construcţie, plus în etapa de operare, la care se adaugă angajări suplimentare indirecte);

� pierderea investitiilor efectuate până în prezent, având ca rezultat pierderea interesului investitorilor privati, bancilor comerciale şi al instituţiilor internaţionale de finanţare cu privire la proiectele de dezvoltare industrială viitoare în regiune şi în Romania;

� pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalaţii moderne, conforme reglementarilor; Cea mai favorabila situatie pentru zona analizată ar fi: � să dispună de solide oportunităţi economice şi de locuri de muncă; � impactul asupra mediului şi cel social generat de activitatea ce se va dezvoltă şi de celelalte

dezvoltări economice majore să fie minim; � să aibă capacităţile şi resursele tehnice necesare pentru remedierea apariţiei unor poluării. Pentru a realiza aceasta (şi a preveni impactul socio – economic negativ generat de

neimplementarea proiectului) este necesară o resursă economică viabilă, capabilă să genereze oportunităţi pentru locuri de muncă în număr semnificativ şi suficiente venituri pentru a permite rezolvarea problemelor de mediu.

Neimplementarea programului propus va conduce la neatingerea obiectivelor, relevând o serie de efecte negative:

� nepromovarea energiei regenerabile, care au la baza potenţialul eolian, corelate cu propunerile Guvernului Romaniei şi U.E.;

� neaplicarea Directivei 2001/77/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind promovarea energiei electrice produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă, reprezintă prima acţiune la care s-au angajat autorităţile prin ratificarea Protocolului de la Kyoto. Aceasta directivă porneşte de la premiza că atingerea obiectivelor (ţintelor) naţionale nu se poate face fără existenţa unor scheme de susţinere a promovării producerii energiei din surse regenerabile (scheme existente în unele tări la data apariţiei Directivei, sau necesar a fi introduse acolo unde acestea nu există);

Page 111: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 111

� neutilizarea de energie regenerabilă cu cele patru procente, de la 29% din consumul total, la 33% pe care Romania şi le-a asumat în negocierile cu U.E.

Alternative de amplasament Alternativele de amplasament sunt limitate având în vedere disponibilitatea terenurilor din zonă.

Alegerea acestui amplasament s-a făcut ţinând cont de o serie de factori decisivi, precizaţi în continuare:

� resursele de vând adecvate; � acces facil către sistemul energetic naţional; � continuitate a terenului disponibil; � utilizare a terenului compatibilă cu scopul proiectului; � disponibilitate din partea unor persoane fizice deţinătorilor de terenuri şi a comunităţii

locale; � dezvoltare socio-economică slabă în zonă.

Procesul de alegere a amplasamentului s-a desfăşurat pe o perioadă lungă de timp (începând cu anul 2010) etapa ce a început cu studiul de monitorizare a potenţialului eolian al zonei.

Beneficiarul a selectat amplasamentul din zona analizată datorită resurselor de vânt adecvate scopului proiectului, acces facil la amplasament şi la punctul de racord în SEN, densitate a populaţiei scăzută, resurse senzitive limitate, feed-back pozitiv din partea comunităţii locale.

Combinând aceşti factori, s-a ajuns la concluzia că amplasamentul din comuna Pechea este potrivit pentru dezvoltarea unui proiect eolian, în defavoarea altor amplasamente investigate.

ALTERNATIVE DE PROIECTARE Alternativele de proiectare pe amplasamentul propus întâmpină constrângeri din punct de

vedere legislativ şi al standardelor de proiectare, cum ar fi: � distanţă minimă între turbine; � limitarea impactului asupra mediului; � condiţiile de fundare; � condiţiile de acces; � amplasarea turbinelor pe curba de nivel cea mai înaltă; etc.

Astfel, rămân foarte puţine „puncte de mişcare” pe care proiectanţii să le exploateze în scopul modificării proiectului. În plus, între turbine trebuie să existe suficient spaţiu pentru a se reduce aşa numitul „wake effect” (reducerea vitezei vântului şi creşterea turbulenţei în imediata vecinătate a unei turbine, pe direcţia vântului), care produce disfuncţionalităţi importante în buna funcţionare a parcului eolian. Turbinele, ca şi celelalte componente ale proiectului trebuie amplasate astfel încât să se minimizeze pierderile de teren sau interferenţele cu operaţiile agricole. Evitarea zonelor umede, a cursurilor de apă, a canalelor de irigaţie/desecare al apelor, a zonelor verzi şi a pantelor abrupte reduce şi mai mult posibilităţile de proiectare. Toţi aceşti factori au dictat localizarea turbinelor şi limitează posibilităţile de modificare substanţială a configuraţiei propuse.

Poziţionarea parcului eolian, respectiv a celor 33 turbine, aşa cum a fost propusă de proiectanţi, atinge un echilibru între producerea de energie şi protecţia mediului. De obicei sunt utilizate softuri performante care ajută la găsirea celor mai avantajoase locaţii pentru turbine, din punct de vedere energetic şi de mediu. Modificarea locaţiei unei turbine produce un efect în lanţ,

Page 112: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 112

fiind necesară reproiectarea întregului parc eolian (eventual relocarea tuturor turbinelor), astfel încât eficienţa energetică să fie maximă. În plus, relocarea unei turbine pentru reducerea impactului asupra mediului generat de aceasta, duce la creşterea impactului în noua locaţie şi/sau la reducerea eficienţei energetice. Dacă ne referim la reducerea impactului vizual prin relocarea uneia sau mai multor turbine, efectul reproiectării este minim deoarece turbinele relocate vor induce un impact vizual în alte zone sau din alte unghiuri vizuale.

Poziţionarea finală a turbinelor s-a realizat ţinând cont de: proiectanţi, consultanţi de mediu, avize specifice, zgomot, agenţii de mediu, pentru a se asigura că impactul asupra mediului a fost redus pe cât de mult posibil.

ALTERNATIVE TEHNOLOGICE Turbinele propuse pentru a fi utilizate în proiect sunt realizate prin tehnologii de ultimă

generaţie pentru a creşte eficienţa, siguranţa în exploatare şi pentru a minimiza impacte cum ar fi zgomotul sau coliziunea cu păsările. Surse alternative de energie cum ar fi combustia combustibililor fosili sau biomasa generează impacte semnificative adverse, în mod particular asupra calităţi aerului dar şi asupra utilizării terenului, esteticii şi resurselor de apă. Majoritatea centralelor electrice (altele decât cele eoliene) necesită cantităţi mari de apă pentru operare, ceea ce conduce la impacte asupra apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi asupra organismelor acvatice.

Energia nucleară implică costuri uriaşe de punere în funcţiune şi cauzează probleme de mediu majore, în general cu depozitarea materialului radioactiv şi cu managementul deşeurilor şi a apelor uzate. De asemenea, trebuie remarcat faptul că centralele nucleare prezintă un risc major în ceea ce priveşte siguranţa populaţiei (în caz de atac terorist sau accidente). Centralele convenţionale nu contribuie la atingerea ţintelor naţionale de energie regenerabilă (22% dinenergia produsă, până în 2013).

Alegerea capacităţii parcului eolian – 66 MW şi numărul de turbine – 33, a fost dimensionată pe baza studiilor efectuate în zonă privind potenţialul eolian şi capacitatea de distribuţie a reţelei electrice existente asigurând astfel o viabilitatea economică a investiţiei.

Locaţia turbinelor (amplasarea) s-a bazat pe utilizarea optimă a sursei de vânt necesitând şi o distanţă minimă de separaţie între turbine pentru a limita impactul cumulat şi a interferentelor de vânt. De asemenea amplasarea turbinelor s-a realizat cu scopul de a se evita:

� zonele cu vegetaţie importantă; � potenţiale culoare de zbor;

ALTERNATIVE LA ETAPELE DE IMPLEMENTARE Investitorul propune realizarea proiectului pe etape (modernizare drum exploatare, realizare

drumuri acces, realizare platforma pentru macara de mare tonaj, realizare fundaţie pentru turbinele eoliane, montarea centralei eoliene, realizare conexiuni electrice) desfasurate pe sezoane de construcţie. Aceasta conduce la un proces de construcţie mult mai eficient, cu o mai scurtă durată de implementare şi implicit cu impacte mai mici asupra mediului.

Page 113: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 113

ALTERNATIVE RACORDARE LA SEN Investitorul propune realizarea proiectului pe etape (modernizare drum exploatare, realizare

drumuri acces, realizare platforma pentru macara de mare tonaj, realizare fundaţie pentru turbinele eoliene, montarea centralei eoliene, realizare conexiuni electrice) desfăsurate pe sezoane de construcţie. Aceasta conduce la un proces de construcţie mult mai eficient, cu o mai scurtă durată de implementare şi implicit cu impacte mai mici asupra mediului.

ALTERNATIVA DE NEIMPLEMENTARE a planului are drept consecinţe:

� Până la 200.000 MWh/an energie electrică nu este produsă din surse regenerabile; � Pierderea oportunităţii de a reduce emisia a cca. 120 000 tone/an gaze cu efect de seră; � Pierderea oportunităţii de dezvoltare economică a comunei şi locuri de muncă.

10.2 DIFICULTĂŢI Pe parcursul realizării Raportului de mediu pentru P.U.Z.-ul analizat, nu au fost întâmpinate

dificultăţi.

11 MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE URBANISM ZONAL

Se recomandă implementarea unui program de monitorizare a măsurilor de reducere a impactului pe toată perioada derulării investiţiei începând din momentul derulării activităţilor de constructie şi în faza de funcţionare a parcului eolian. În tabelul următor se prezintă obiectivele, indicatorii şi frecvenţa monitorizării efectelor semnificative ale implementării proiectului.

Programul de monitorizare propus are la bază obiectivele şi problemele de mediu identificate şi prezentate în capitolele anterioare, şi se referă la aspectele de mediu relevante care pot fi influenţate de implementarea proiectului.

Factori de mediu monitorizaţi în perioada de construcţie Factorul de mediu apă – în perioada de construcţie în cadrul organizării de şantier se va amplasa un

WC ecologic pentru a deservi personalul angrenat în implementarea PUZ. Contractul încheiat pentru închirierea acestuia, va include şi vidanjarea periodică a apelor uzate menajere. Apele uzate menajere se vor încadra în NTPA 002/2002, conform legislaţiei de mediu în vigoare. În ceea ce priveşte frecvenţa vidanjării toaletelor ecologice, aceasta se va realiza ori de câte ori va fi necesar. Răspunzătorul pentru managementul apelor uzate generate pe amplasamentul analizat, în perioada organizării de şantier, revine dirigintelui de şantier/responsabilului de mediu/beneficiar.

Factorul de mediu aer – în perioade de construcţie, se va monitoriza pulberile în suspensie generate pe amplasamentul analizat. Prelevarea probelor va fi realizată de un laborator acreditat RENAR, iar frecvenţa/raportarea se va realiza trimestrial, cu transmiterea buletinelor de analiză către AMP Galaţi, în conformitate cu actul de reglementare şi legislaţia aplicabilă în vigoare. Indicatorii vor trebui să se încadreze în limitele impuse de legislaţia naţională în vigoare (Legea 104/2011 - privind calitatea aerului înconjurător). În ceea ce priveşte amplasamentul aparatelor de monitorizare, acestea vor fi poziţionate în imediata vecinătatea a zonelor de lucru, cu respectarea distanţelor de siguranţă impuse de constructor. Prima raportare a datelor va avea loc la trei luni de la derularea planului

Page 114: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 114

analizat. Raportarea şi eventualele măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu aer, va reveni dirigintelui de şantier/responsabilului de mediu/beneficiar. De asemenea se va acorda o atenţie deosebită utilajelor care sunt angrenate în implementarea PUZ, eliminând astfel o posibilă poluare a factorului de mediu aer, cauzată în urma unor defecţiuni tehnice. Responsabilul pentru verificarea utilajelor revine antreprenorului.

Factorul de mediu sol - în perioada de construcţie, depozitarea temporară a componentelor turbinelor şi a materialelor de construcţie precum şi o mare parte a organizării de şantier va trebui să se realizeze cât mai eficient, astfel încât să se evite pe cât posibil efectul de tasare a solului prin deplasări repetate ale maşinilor şi pentru a se diminua riscul producerii de accidente. Scurgerile de carburanţi sau lubrefianţi, datorate unor scurgeri accidentale, vor fi diminuate prin utilizarea produselor absorbante. Se va asigura o supraveghere permanentă a perimetrului parcului eolian pentru sesizarea eventualelor incidente care ar putea influenţa populaţia, fauna sau flora şi raportarea imediata a acestora pentru luarea măsurilor de corecţie şi prevenire. Raportarea şi eventualele măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol, va reveni dirigintelui de şantier/responsabilului de mediu/beneficiar.

Factorul de mediu zgomot – în perioada de construcţie, se va monitoriza poluarea fonică generată pe amplasamentul analizat. Prelevarea probelor va fi realizată de un laborator acreditat RENAR, iar frecvenţa/raportarea se va realiza trimestrial, cu transmiterea buletinelor de analiză către AMP Galaţi, în conformitate cu actul de reglementare şi legislaţia aplicabilă în vigoare. Indicatorii vor trebui să se încadreze în limitele impuse de legislaţia naţională în vigoare (Ordin nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare). În ceea ce priveşte amplasamentul aparatelor de monitorizare (sonometre), acestea vor fi poziţionate la limita amplasamentului analizat. Raportarea şi eventualele măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu zgomot, va reveni dirigintelui de şantier/responsabilului de mediu/beneficiar. Prima raportare va avea loc la trei luni de la derularea proiectului analizat. De asemenea se va acorda o atenţie deosebită utilajelor care sunt angrenate în implementarea PUZ, pentru a se evidenţia şi remedia, eventuale defecţiuni ale acestora, eliminând astfel o posibilă poluare a factorului de mediu zgomot, cauzată în urma unor defecţiuni tehnice. Responsabilul pentru verificarea utilajelor revine antreprenorului.

Managementul deşeurilor – în ceea ce priveşte managementul deşeurilor aceasta se va realiza lunar, o dată cu implementarea obiectivelor din PUZ. Beneficiarul/antreprenorul va încheia contracte pentru eliminarea/valorificarea deşeurilor generate în perioada de implementare a PUZ analizat. Raportarea se va transmite către APM Galaţi de către dirigintelui de şantier/responsabilului de mediu/beneficiar.

Societatea va deţine un plan de gestionare a deşeurilor, generate pe amplasament, în care se va specifica denumirea deşeului produs, codul deşeului, cantitatea produsă, cantitatea valorificată, destinaţia deşeului, precum şi stocul existent la sfârşitul perioade de construcţie. Poluarea, datorată generării deşeurilor, se consideră că se va situa în domeniul nesemnificativ.

Factorul de mediu biodiversitate - activităţile aferente perioadei de construcţie a parcului eolian nu implică scăderea suprafeţelor acoperite de habitate prioritare, de interes comunitar sau importante, ce pot asigura un climat propice vieţuitoarelor din arealul analizat, habitatele prezente în perimetrul destinat exploatării nu asigură condiţii de hrănire şi cuibărire a speciilor de animale şi plante, caracteristică exemplificată şi prin prezenţa în număr mic a reptilelor, amfibienilor, păsărilor şi

Page 115: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 115

mamiferelor. În cazul în care se vor identifica specii de mamifere/reptile captive în gropile fundaţiilor ori traseului LES, antreprenorul are obligaţia de a elibera speciile captive. După terminarea operaţiilor de implementare a PUZ, înainte de finalizarea lucrărilor, beneficiarul/antreprenorul are obligaţia de a acoperi/reabilita cu sol vegetal zonele afectate (fundaţii, traseu LES), pentru readucerea la stadiul iniţial a zonelor afectate de lucrările de construcţie. Responsabilul pentru reabilitarea zonelor afectate revine antreprenorului/beneficiarului.

Factori de mediu monitorizaţi în perioada de funcţionare Factorul de mediu apă – în perioada de funcţionare a parcului, nu este sesizabil niciun impact

negativ al acţiunii turbinelor asupra factorului de mediu apă, având în vedere că nu există reţea de canalizare, nu există ape menajere sau tehnologice, iar apele pluviale se scurg în mod normal, gravitaţional şi prin infiltraţie.

Factorul de mediu aer – în perioada de exploatare, obiectivul analizat nu se constituie în sursă de poluare a atmosferei. Nu există niciun fel de emisii de poluanţi care pot afecta factorul de mediu aer în perioada de funcţionare/exploatare a parcului eolian. Neexistând emisii de poluanţi în aer datorită realizării unor astfel de proiecte, nu se produc dispersii şi nici modificări ale calităţii aerului.

Factorul de mediu sol/managementul deşeurilor - în perioada de funcţionare, pentru factorul de mediu sol, o posibilă poluare o poate constitui managementul defectuos al deşeurilor generate în perioadele de mentenanţă a turbinelor eoliene. În ceea ce priveşte managementul deşeurilor aceasta se va realiza lunar, o dată cu exploatarea parcurilor eoliene. Beneficiarul va încheia contracte pentru eliminarea/valorificarea deşeurilor generate în perioada de exploatare a parcurilor eoliene. Raportarea se va transmite către APM Galaţi de către societăţi specializate (externalizarea serviciilor de mediu) ori responsabilului de mediu/beneficiar.

Societatea va deţine un plan de gestionare a deşeurilor, generate pe amplasament, în care se va specifica denumirea deşeului produs, codul deşeului, cantitatea produsă, cantitatea valorificată, destinaţia deşeului, precum şi stocul existent, conform HG 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Poluarea, datorată generării deşeurilor, se consideră că se va situa în domeniul nesemnificativ, dacă se va respecta legislaţia de mediu în vigoare. Eventualele măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu zgomot, va reveni responsabilului de mediu/beneficiar. Prima raportare va avea loc la o 30 de zile calendaristice de la punerea în funcţiune a parcurilor eoliene.

Factorul de mediu zgomot – în perioada de funcţionare, se va monitoriza poluarea fonică generată pe amplasamentul analizat. Prelevarea probelor va fi realizată de un laborator acreditat RENAR, iar frecvenţa/raportarea se va realiza anual, cu transmiterea buletinelor de analiză către AMP Galaţi, de către responsabilul delegat (societăţi specializate/responsabil de mediu/beneficiar), conform actelor de reglementare în vigoare. Indicatorii vor trebui să se încadreze în limitele impuse de legislaţia naţională în vigoare (Ordin nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare). În ceea ce priveşte amplasamentul aparatelor de monitorizare (sonometre), acestea vor fi poziţionate la limita amplasamentului analizat. Raportarea şi eventualele măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu zgomot, va reveni responsabilului de mediu/beneficiar Prima raportare va avea loc la un an de la punerea în funcţiune a parcurilor eoliene.

Factorul de mediu biodiversitate – se recomandă o monitorizare de cel puţindoi ani de zile, de la punerea în funcţiune a parcurilor eoliene, atât pentru avifaună cât şi pentru flora şi fauna locală,

Page 116: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 116

evidenţiindu-se posibilul impact în timpul funcţionării parcurilor eoliene analizate. Suprafaţa cuprinsă în planul de monitorizare va fi reprezentată de suprafaţa amplasamentelor celor trei parcuri eoliene, la care se vor adăuga şi zonele învecinate.

Monitorizarea factorului de mediu biodiversitate în perioada de funcţionare se va realiza de societăţi specializate/autorizate. Raportarea se va realiza trimestrial, cu trimiterea documentaţiei către APM Galaţi.

Suprafaţa cuprinsă în planul de monitorizare este reprezentată de suprafaţa amplasamentului analizat la care se adaugă zonele învecinate care conţin acelaşi tip de habitate ca şi amplasamentul. Aceste zone învecinate reprezintă de fapt zonele martor care sunt un punct de referinţă între situaţia iniţială din cadrul amplasamentului şi cea finală, reprezentată de implementarea proiectului. În funcţie de datele colectate din zona amplasamentului şi zonele martor, eventualele diferenţe dintre datele analizate vor evidenţia evoluţia biodiversităţii din amplasamentul proiectului odată cu punerea în funcţiune al acestuia.

Page 117: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 117

Program de monitorizare a efectelor semnificative ale implementării planului

Nr. crt.

Obiectivul relevant pentru mediu

Indicator Frecvenţa Surse de informare Responsabilitate

1 Protecţia calităţii

aerului

Poluanţi atmosferici specifici:pulberi, COV, CO, CO

2, CH

4, H

2S, SO

2, NO

2,

NH3

Pe perioada derulării proiectului

LEGE Nr. 104 din 15 iunie 2011

privind calitatea aerului înconjurător

BENEFICIAR

2 Asigurarea calităţii

apelor de suprafaţă şi subterane

Parametri de calitate a apelor uzate evacuate în urma organizării de şantier

Pe perioada derulării proiectului

Rezultatele analizelor de laborator prin comparaţie cu

prevederile din HG 352/2005 pentru apa epurată evacuată în

receptori naturali – NTPA 002/2002.

BENEFICIAR

3 Protecţia solului şi

subsolului

Identificarea posibilelor scurgeri accidentale de carburat şi remedierea

imediată a problemei/depozitarea controlată a deşeurilor

Pe perioada derulării proiectului

Evidenţa gestiunii deşeurilor la nivel de OS

BENEFICIAR

4 Zgomot şi vibraţii Nivelul acustic generat în

urma implementării planului

Pe perioada derulării proiectului/perioada

de funcţionare

HG 493/2006 cu modificările şi completările ulterioare

STAS 10009-88; STAS 12025-81

BENEFICIAR

5. Biodiversitate Populaţiile specilor de păsari Sezonier/ 1 an

perioada de functionare

Determinator ilustrat- Păsările din Romania; Birds in the

European Union

BENEFICIAR AUTORITATE COMPETENTA

ONG-URI

Page 118: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 118

Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementării PUZ vor fi stabilite prin acte de reglementare emise de autoritatea competenta de protecţia mediului A.P.M. Galaţi, şi altor autorităţi în fazele de avizare ale proiectelor tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcţie ce se vor executa ulterior.

12 REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC AL INFORMAŢIEI FURNIZATE ÎN RAPORTUL DE MEDIU

Raportul de mediu pentru P.U.Z. „CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ

PECHEA - 66 MW” a fost realizat conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 care transpune Directiva S.E.A. 2001/42/CE privind procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi care impune ca în Raportul de mediu să fie identificate, descrise şi evaluate efectele semnificative asupra mediului ca urmare a implementării obiectivelor prevăzute în planul de urbanism zonal.

Terenul destinat implementării planului pe care urmează a se realiza parcul eolian analizat, a fost ales ţinând cont de anumite criterii social - economice şi tehnice cum ar fi costurile legate de pregătirea de şantier, respectiv posibilităţile de procurare şi costurile utilităţilor necesare la construcţii - montaj, posibilităţile de acces în zonă, de gradul de afectare a factorilor de mediu, utilizare a terenului, gradul de afectare a factorilor sociali şi de sănătate a populaţiei, gradul de asigurare a rezistenţei terenului, şi în mod special de potenţialul eolian din zonă.

Amplasamentul destinat PUZ este situat în extravilanul comunei Pechea, judeţul Galaţi. Prezentul PUZ, are ca bază Certificatul de Urbanism nr. 14/1140 din 19.02.2013 eliberate de Consiliul Judeţean Galaţi.. Se intenţionează construirea a unui parc eolian formate din 33 centrale eoliene având o capacitate totală de 66 MW. Pentru construirea parcului eolian, societatea SC PECHEA EOLIAN SRL a obţinut drept de superficie asupra terenurilor necesare implementării planului. Terenul se află situat în extravilanul localităţii, aparţine domeniului public de interes local şi judeţean şi proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice.

Aceste terenuri sunt localizate pe următoarele tarlale şi parcele: T.1/1, T.2/1, T.21, T.21/1, T.22, T.23, T.24/1, T.24/2, T.25, T.26, T.27, T.27/1, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.70, T.71, T.72, DJ 251, DC 87, DC153 De 9, De 88, De 111, De 113, De 115, De 116, De 118, De 120, De 121/2, De 122, De 124, De 129, De 133, De 141, De 144, De 146, De 155, De 156, De 158, De 582, De 584, De 586, De 587, De 588.

Suprafaţa studiată prin PUZ-ul este de 1 731 070 mp din care: EXISTENT PROPUS Funcţiunea mp % mp % Cod Denumire

ZONA STUDIATA -PUZ 1,731,070 100.00% 1,731,070 100.00%

ID UNITATI DE PRODUCTIE 1,675,990 96.82% 1,578,211 91.17%

IDa Productie agricola 1,675,990 96.82% 1,518,365 87.71% Sola 1 (P10,11,12,13) 140,200 8.10% 124,642 7.20% Sola 2 (P15,16,24) 53,000 3.06% 38,515 2.22% Sola 3 (P1,3,14) 114,400 6.61% 102,964 5.95%

Page 119: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 119

Sola 4 (P23) 84,000 4.85% 79,068 4.57% Sola 5 (P2,6,17) 163,400 9.44% 150,340 8.68% Sola 6 (P4,21,22) 180,700 10.44% 166,118 9.60% Sola 7 (P30,33) 71,700 4.14% 60,507 3.50% Sola 8 (P25,26) 133,600 7.72% 125,732 7.26% Sola 9 (P18,19) 30,400 1.76% 22,390 1.29% Sola 10 (P7,20) 97,312 5.62% 89,307 5.16% Sola 11 (P8,27) 40,780 2.36% 34,024 1.97% Sola 12 (P9,29) 160,016 9.24% 148,564 8.58% Sola 13 (P31,32) 209,482 12.10% 197,735 11.42% Sola 14 (P5+SE+OS) 105,000 6.07% 91,616 5.29% Sola 15 (P28) 92,000 5.31% 86,843 5.02% Ide Productie ee 0 0.00% 59,846 3.46% Fundatii turbine 0 0.00% 13,200 0.76% Platforme tehnologice 0 0.00% 41,646 2.41% Organizare santier 0 0.00% 5,000 0.29% C CIRCULATIE 55,080 3.18% 137,512 7.94% Cp Drumuri publice 55,080 3.18% 55,080 3.18% Dc 87 22,564 1.30% 22,564 1.30% De120 16,224 0.94% 16,224 0.94% De124 5,712 0.33% 5,712 0.33% De133 5,448 0.31% 5,448 0.31% Dc153 2,716 0.16% 2,716 0.16% De Nord 2,416 0.14% 2,416 0.14% Ci Drumuri interioare 0 0.00% 82,432 4.76% DI1 0 0.00% 7,595 0.44% DI2 0 0.00% 8,592 0.50% DI3 0 0.00% 5,575 0.32% DI4 0 0.00% 2,880 0.17% DI5 0 0.00% 7,113 0.41% DI6 0 0.00% 8,682 0.50% DI7 0 0.00% 6,647 0.38% DI8 0 0.00% 3,954 0.23% DI9 0 0.00% 4,012 0.23% DI10 0 0.00% 4,001 0.23% DI11 0 0.00% 2,942 0.17% DI12 0 0.00% 7,491 0.43% DI13 0 0.00% 7,794 0.45% DI14 0 0.00% 2,092 0.12%

Page 120: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 120

DI15 0 0.00% 3,062 0.18% TE ECHIPARE EDILITARA 0 0.00% 15,347 0.89% 3. Retele electrice 0 0.00% 14,072 0.81% SE 30/110 KV 0 0.00% 4,240 0.24% LEA 110 KV 0 0.00% 100 0.01% LES 30KV 0 0.00% 9,732 0.56%

4. Retele telecomunicatii 0 0.00% 1,275 0.07%

Retea Fibra optica 0 0.00% 1,275 0.07% Suprafata aferenta constructiilor 55,080 212,705 POT % 3.18% 12.29% CUT 0.032 0.123

Din punct de vedere constructiv turbinele eoliene alese vor avea următoarele caracteristici: • înălţime turn - 100 m; • diametru rotor - 90 m; • înăltimea maximă - 145 m.

Alegerea acestui amplasament este justificată ca fiind cea mai avantajoasă din următoarele cauze:

� zona are un ridicat potenţial eolian, lucru dovedit de măsurătorile efectuate in zona pe parcursul unui an calendaristic;

� pe acest amplasament nu se desfăşoară alte activităţi, iar terenul este lipsit de construcţii civile sau industriale;

� terenul este într-o zonă uşor accesibilă la căile rutiere naţionale şi judeţene, existând drumuri de exploatare agricolă care asigură accesul la parcul eolian;

� utilităţile sunt uşor accesibile. Alegerea acestui amplasament este justificată ca fiind cea mai avantajoasă din următoarele cauze:

� zona are un ridicat potenţial eolian, lucru dovedit de măsurătorile efectuate in zona pe parcursul unui an calendaristic;

� pe acest amplasament nu se desfăşoară decât activităţi agricole, iar terenul este lipsit de construcţii civile sau industriale, fiind brăzdat de drumuri de exploatare;

� terenul este într-o zonă uşor accesibilă la căile rutiere naţionale şi judeţene, existând drumuri de exploatare agricolă;

� utilităţile sunt uşor accesibile. Din punct de vedere juridic, zona ce a generat PUZ şi adiacent acesteia s-au identificat

următoarele tipuri de proprietate asupra terenului” � terenuri proprietate publică de interes local – drumuri de exploatare, drumuri săteşti; � terenuri proprietate privată ale UAT Pechea; � terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice.

Page 121: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 121

Amplasamentul propus prin PUZ se suprapune cu terenuri agricole, cele mai apropiate zone locuite fiind situate la o distanţă de aproximativ:

� la nord - la o distanţă de aproximativ 1.2 km este situat satul Costache Negri; � la sud – la o distanţă de 2,8 km este situat satul Pechea;

Posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare ale terenului � procentul maxim de ocupare a terenului - POT max. propus = 12, 29%; � Coeficientul maxim de utilizare a terenului - CUT max. propus = 0.123;

Obiectivele specifice ale Planului Urbanistic Zonal – „CENTRALĂ ELECTRICĂ

EOLIANĂ PECHEA - 66 MW„– localizat în comuna Pechea, Judeţul Galaţi aşa cum reies din memoriul justificativ a planului sunt:

� stabilirea zonelor funcţionale; � reglementarea gradului de constructibilitate al terenului; � rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile; � stabilirea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire; � propunerea infrastructurii tehnico – edilitare. Beneficiarul, prin prezentul raport de mediu, propunere dezvoltarea unui parc eolian în zona

comunei Pechea, judeţul Galaţi, în condiţii de siguranţă faţă de cadrul natural, faţă de zona rezidenţială învecinată, faţă de căile de acces, faţă de patrimoniul cultural şi arheologic din zonă, dar şi rezolvarea utilităţilor în vederea legării la sistemul energetic naţional.

Etapele propuse în realizarea proiectului sunt : � Etapa I – Realizarea organizării de şantier; � Etapa II - Realizarea drumurilor de acces către parcul eolian de la drumul de exploatare; � Etapa III – Realizarea fundaţiilor, a platformelor de operare şi asamblarea turbinelor

eoliene; � Etapa IV – Construirea reţelei de descărcare a energiei produse de parcul eolian la staţia

de transformare 110 kV Smârdan-Gutinaş. � Etapa a V - a – Funcţionare:

• probe tehnologice şi punerea în funcţiune a proiectelor. • management şi întreţinere.

Prin implementarea acestui proiect se doreşte realizarea unui parc eolian de 66 MW, amenajarea drumurilor de exploatarea şi crearea unor căi noi de acces pentru parcul eolian aparţinând SC Pechea Eolian SRL, realizarea fundaţiilor şi a platformelor de macara, şi realizarea conexiunilor electrice la reţeaua naţională.

În etapa de realizare a obiectivelor, impactul probabil asupra factorilor de mediu va fi reprezentat de posibile scurgeri potenţiale de produse petroliere de la utilajele şi mijloacele auto implicate, de materiale pulverulente de construcţie şi în plus asupra solului se va manifesta şi un impact fizic reprezentat de realizarea fundaţiilor, acolo unde este cazul.

Ca urmare, în timpul realizării construcţiilor propuse în P.U.Z. se impune cu necesitate izolarea zonelor în care se lucrează.

În cazul aerului, impactul va fi determinat de emisia gazelor de eşapament şi de antrenarea potenţială a pulberilor prin acţiunea curenţilor de aer. Dimensionarea viitoarelor construcţii trebuie să ţină cont de specificul terenurilor şi de regimul pluvial din zona analizată.

Page 122: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 122

În perioada ulterioară etapei de realizare a obiectivelor din P.U.Z., este de aşteptat o îmbunătăţire a factorilor de mediu apă, aer, sol. Realizarea obiectivelor propuse în P.U.Z. nu afectează ariile protejate din zona analizată.

Considerăm că implementarea noului P.U.Z., respectându-se legislaţia în vigoare privind protecţia mediului, nu va avea efecte negative asupra mediului.

Dimpotrivă, obiectivele acestuia au rolul de a îmbunătăţi situaţia factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei. Măsurile propuse în prezentul raport de mediu au ca scop reducerea la minim a efectelor realizării/implementării P.U.Z. asupra factorilor de mediu.

Page 123: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 123

13 Bibliografie:

1. Prof. univ. dr. ing. Vladimir ROJANSCHI; Prof. univ. de. Florina BRAN; Dr. ec. Simona DIACONU; Sef lucrari univ. ecolog Florian GRIGORE, Evaluarea impactului ecologic şi auditul de mediu, Editura Economică, 2006

2. ROJANSCHI, V., BRAN, F. Politici şi strategii de mediu, Bucureşti, Editura Economică, 2002

3. Montana Department of Natural Resources and Conservation Northeastern Land Office - Environmental Impact Statement For Martinsdale Wind Farm LLC, Horizon Wind Energy- February 2009

4. GREEN BEAN DESIGN - SILVERTON WIND FARM STAGES 1 AND 2 - LANDSCAPE AND VISUAL IMPACT ASSESSMENT - 30th July 2008

5. Heggies PtyLtd Suite6, Bulleen Road Balwyn North Australia - SILVERTON WIND FARM – Noise Impact Assessment 23 iulie 2008

6. NGHenvironmental Suite1 216 Carp Street (PO Box 470) Bega NSW 2550, - SILVERTON WIND FARM -Biodiversity Assessment, martie 2008

7. Rodger Ubrihien, Bega Duo Designs - TRAFFIC AND TRANSPORT IMPACT STUDY, martie 2008

8. U.S. Department of Energy Western Area Power Administration Rocky Mountain Region Loveland, Colorado - Western Area Power Administration - Mitigation Action Plan for the Spring Canyon Wind Project - June 8, 2005

9. Florida Power and Light (FPL) Energy North Dakota - Wind Energy Center (Edgeley/Kulm Project) – Environmental Assessment

10. Woodlawn Wind Energy Joint Venture - Woodlawn Wind Farm – august 2004 11. Department of Sustainability and Environment (DSE) Australia - RYAN CORNER WIND

FARM ENVIRONMENT EFFECTS STATEMENT- decembrie 2005 12. ENERGI E2 A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV -

Environmental impact assessment and monitoring - The Danish Offshore Wind Farm 13. Demonstration Project: Horns Rev and Nysted Offshore Wind Farms ScottishPower

Renewables UK Limited An Iberdrola Renovables Company - Proposed Queniborough Wind Farm, Leicestershire - December 2008

14. Bertel Bruun, Hakan Delin, Lars Svensson, Păsările din România şi Europa. Determinator Ilustrat,

versiunea românească Dan Munteanu, Societatea Ormitologică din România; 15. Ciocârlan, V., 2000 - Flora ilustrată a României, Editura Ceres, Bucureşti; 16. Curtean Bânăduc., Aspecte tehnice ale implementării reţelei Natura 2000 în România, Vol III, 2006; 17. Darouczi, J., Sz., Zeitz, R., 2000, Cinci ani de experienţă – Programul pentru Studiul şi Protecţia

păsărilor, Alcedo 2000, nr.13/14; 18. Doniţă N et. al., 1992 – “Vegetaţia României”, Editura Tehnică Agricolă, Bucureşti; 19. Doniţă, N., et al, 1990 - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, Editura Tehnicã

Agricolã, Bucureşti; 20. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.A., 2005 –

“Habitatele din România”. Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti,. (ISBN 973-96001-4-X);

Page 124: RAPORT DE MEDIU - ANPMapmgl-old.anpm.ro/files/ARPM Galati/AVIZE/RM_EA/2013/18.10/RMPECHEAf.pdfcauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea

PUZ – PECHEA

EOLIAN RAPORT DE MEDIU - PUZ

SC MEDIU Consulting SRL 124

21. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.A., 2006 – “Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)”. Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, (ISBN 973-96001-4-X);

22. Fuhn, I. 1960 Fauna României, vol XIV, fascicula 1 Amphibia, Editura Academiei Române, Bucureşti;

23. Fuhn, I., Vancea, Şt. 1961 Fauna României, vol XIV, fascicula 2 Reptilia, Editura Academiei Române, Bucureşti;

24. Fortlage, C.A. (1990) Environmental assessment. A Practical Guide Gower Publishing Company, England;

25. Glasson, J., Therivel R. and Chadwick A. (1994) Introduction to Environmental Impact Assessment, UCL Press, London;

26. Gafta, D., Mountford, O. (coord.), 2008, Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Edit. Risoprint Cluj-Napoca;

27. IUCN – Romania, 1996, National Strategy, Action Plan for Biodiversity Conservation, Sustainable Use of its Components;

28. Lee, N. and Colley, R. (1992) Reviewing the Quality of Environmental Statements Occasional Paper 24 (second edition), Department of Planning and Landscape, University of Manchester;

29. Munteanu, D, Papadopol D, Weber, P, Atlasul provizoriu al păsărilor clocitoare din Romania, Publicatiile Societăţii Ornitologice Române, nr. 2, Cluj Napoca 1994;

30. Oltean M., et al., 1994, Lista roşie a plantelor superioare din România, Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, Adad. Rom-Inst. Biol. Bucureşti;

31. Papp T, Fântână C, 2008 - Ariile de Importanţă avifaunistică din România, publicaţie comună a SOR şi Asociaţia “Grupul Milvus”

32. Sadler, B. (1996) Environmental Assessment in a Changing World: Evaluating Practice to Improve Performance Canadian Environmental Assessment Agency and IAIA - International Study of the Effectiveness of Environmental Assessment;

33. Sanda, V., Ollerer, K., Burescu, P., 2008, Fitocenozele din România; 34. Stugren, B., 1982 – “Bazele ecologiei generale” Ed. Şt. şi Ped., Bucureşti; 35. Stugren, B., 1994 – “Ecologie teoretică” Ed. Sarmis, Cluj-Napoca; 36. Stefan Nicolae, Botanică sistematică, Ed Universitatea Al. Ioan Cuza, 2007; 37. Tucker, G. M. and Evans, M.I., 1997, Habitats for birds in Europe: a conservation strategy

for the wider environment. Cambridge, U.K.: BirdLife International; � http://www.eukarya.ro/ � http://www.efloras.org/ � http://www.hear.org/ � http://plants.sagebud.com/ � http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/ � http://www.henriettesherbal.com/ � http://www.treknature.com/ � http://www.salvaeco.org � http://ec.europa.eu/ � http://www.sor.ro/