of 12/12
RAČUNOVODSTVENA NAČELA NAČELO DVOSTRANOG OBUHVATANJA POSLOVNE PROMJENE NAČELO RAVNOTEŽE NAČELO KONTINUITETA POSLOVANJA NAČELO NOVČANOG MERENJA NAČELO ISTORIJSKOG TROŠKA NAČELO UZROČNOSTI NAČELO OPREZNOSTI

RAČUNOVODSTVENAonlinekursevi.rs/wp-content/uploads/2013/12/DVOJNO... · NAČELO DVOSTRANOG OBUHVATANJA POSLOVNE PROMJENE NAČELO RAVNOTEŽE NAČELO KONTINUITETA POSLOVANJA NAČELO

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVENAonlinekursevi.rs/wp-content/uploads/2013/12/DVOJNO... · NAČELO DVOSTRANOG...

 • RAČUNOVODSTVENA

  NAČELA

  NAČELO DVOSTRANOG

  OBUHVATANJA

  POSLOVNE PROMJENE

  NAČELO RAVNOTEŽENAČELO KONTINUITETA

  POSLOVANJA

  NAČELO NOVČANOG

  MERENJA

  NAČELO ISTORIJSKOG

  TROŠKA

  NAČELO UZROČNOSTINAČELO OPREZNOSTI

 • U MASI

  BILANSNE PROMENE

  U STRUKTURI

  -unutar aktive

  (povećanje aktive

  uz smanjenje aktive

  za isti iznos)

  -unutar pasive

  (povećanje pasive

  uz smanjenje pasive

  za isti iznos)

  -povećanje aktive i

  pasive za isti iznos

  -smanjenje aktive i

  pasive za isti iznos

 • PODELA računa PREMA KARAKTERU SALDA

  računi

  STANJA

  računi

  Aktive (0-2)

  računi

  Pasive (3-4)

  računi

  Rashoda (5)

  računi

  Prihoda (6)

  računi

  USPEHA

 • A. Pravila knjiženja na računima aktive

  D račun aktive P

  Saldo (S )

  +

  o -

  B. Pravila knjiženja na računima pasive

  D račun pasive P

  Saldo (S )

  +

  x-

  početno

  stanje

  početno

  stanje

  sva

  povećanja

  sva

  smanjenja

  sva

  smanjenja

  sva

  povećanja

 • A. Pravila knjiženja na računima rashoda

  D račun rashoda P

  +

  B. Pravila knjiženja na računima prihoda

  D račun prihoda P

  +-

  sva

  povećanja

  sva

  smanjenja

  sva

  povećanja

 • računi PREMA SAMOSTALNOSTI:

  a) Samostalna, potpuna (saldo samo za sebe nešto znači, neposredno pokazuje stanje)

  b) korektivna (ispravljaju vrednost osnovnog računa)

  Ispravka vr.posl..sr.

  otpisana

  vrednost

  Isprav.vre.spor.potr.

  otpisana vrednost

  potraživanja u

  sporu

 • računi PREMA SLOŽENOSTI:

  a) sintetička – zbirna evidencija

  Dobavljač A

  b) analitička (raščlanjeni delovi sintetičkih računi)

  200.000

  So

  Dobavljači u zemlji (obaveze)

  1.000.000

  200.000 400.000

  Dobavljač B Dobavljač C

  Dobavljač D Dobavljač E

  100.000 100.000

 • Inventar -knjigovodstveni instrument koji se

  sastoji u detaljnom opisu imovine na određeni dan!

  -prikaz imovine sa kojom novoosnovana kompanija počinje da radi!

  -omogućava utvrđivanje nedokumentovanih ekonomskih promena;

  -omogućava kontrolu rada lica kojima je povjereno rukovanje pojedinim delovima imovine kompanije!

 • Glavna knjiga

  Glavna knjiga je skup računa stanja i računa uspeha.

  Glavna knjiga predstavlja sistematsku evidenciju ekonomskih promena po računima koji su tangirani.

 • Zaključni list

  Zaključni list predstavlja tabelarni pregled koji se sastavlja krajem godine i koji prikazuje promet svih konta glavne knjige, salda svih konta glavne knjige, stanje sredstava i izvora sredstava, rashode i prihode i ostvareni finansijski rezultat. Znači, služi za pripremu podataka za formalan zaključak računa i izradu krajnjeg bilansa stanja i bilansa uspeha.

 • Bilans stanja -Finansijski izveštaj o stanju

  imovine, kapitala, i obaveza na određeni dan

  (31.12.)

 • Bilans uspeha je finansijski izveštaj o

  realizovanim prihodima i rashodima organizacije sa

  ciljem utvrđivanja rezulatata poslovanja

  (ostvarene dobiti ili gubitka)