RA¤’UNARSKE MRE¥½E - Velja Milanovi¤â€ 4.3.2012 1 RA¤’UNARSKE MRE¥½E Velja 1 Povezivanje ra¤†unara Sa

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RA¤’UNARSKE MRE¥½E - Velja Milanovi¤â€ 4.3.2012 1...

 • 4.3.2012

  1

  RAČUNARSKE MREŽE

  1Velja

  Povezivanje računara

   Sa porastom broja računara javila se potreba za njihovim povezivanjem zbog razmene digitalnih podataka.

   Razvijeni su razni uređaji i programi koji tu razmenu omoguduju.

  2Velja

 • 4.3.2012

  2

  Mreža

   Uređaji i programi koji omoguduju povezivanje računara i razmenu podataka između njih čine sistem koji se naziva računarska mreža ili krade mreža (engl. network).

  3Velja

  Svrha povezivanja

   U mrežu se mogu povezati računari ali i ostali računarski uređaji.

   Mreža omoguduje:

   razmenu podataka,

   upotrebu raspoloživih priključnih uređaja,

   pristup zajedničkim podacima (npr. bazi podataka).

  4Velja

 • 4.3.2012

  3

  Čvor mreže

   Učesnici komunikacije u nekoj mreži nazivaju se čvorovima mreže.

   Čvor mreže je svako mesto u mreži koje je sposobno predavati podatke ostalim čvorovima mreže ili primati podatke od njih (ili oboje).

  5Velja

  Čvor mreže

   Svaki čvor mreže ima jedinstvenu adresu kako bi podaci mogli stidi do njega i kako bi se znalo ko je podatke poslao.

  6Velja

 • 4.3.2012

  4

  TOPOLOGIJA PREDSTAVLJA FIZIČKI IZGLED ILI OBLIK MREŽE. U ČVOROVIMA MREŽE NALAZE SE RADNE STANICE, KOJE SU MEĐU SOBOM POVEZANE KOMUNIKACIONIM PUTEVIMA.

  1. TOPOLOGIJA POTPUNO POVEZANE MREŽE

  2. TOPOLOGIJA MAGISTRALE

  3. TOPOLOGIJA PRSTENA

  4. TOPOLOGIJA ZVEZDE

  TOPOLOGIJA DRVETA

  Topologija mreže

  7Velja

  8

  NAČEŠDE KORIŠDEN PRIMER HIJERARHIJSKOG MODELOVANJA MREŽNIH PROTOKOLA JE ISO OSI (OPEN SYSTEM INTERCONNECTION) MODEL, KOJI SE SASTOJI OD SEDAM NIVOA:

  1.FIZIČKI SLOJ (MEHANIČKI I ELEKTRIČNI DETALJI)

  2.SLOJ VEZE (PRISTUP HARDVERU, UPRAVLJA OKVIRIMA, DETEKCIJA I KOREKCIJA GREŠAKA NA FIZIČKOM NIVOU, FIZIČKO ADRESIRANJE KARTICA)

  Model ISO OSI

  Velja

 • 4.3.2012

  5

  Model ISO OSI

   3. sloj mreže (logičko adresiranje i rutiranje paketa – upravljanje adresama odlaznih paketa, dekodovanje adresa dolaznih paketa)

   4. transportni (odgovoran za prenos poruka - podela poruka na pakete, kontrola toka, redosled paketa)

   5. sloj sesije (uspostavljanje sesije, prepoznavanje korišdenih protokola)

   6. sloj prezentacije (rešava razlike u formatu računara na mreži – format podataka)

   7. sloj aplikacije (aplikacije i protokoli za prenos datoteka, daljinsko logovanje, elektronska pošta)

  9Velja

  10

  SVAKI SLOJ LOGIČAKI KOMUNICIRA SA SEBI RAVNIM. PORUKA PROLAZI KROZ SVE SLOJEVE, PRI ČEMU SVAKI OD SLOJEVA DODAJE SVOJE UPRAVLJAČKE PODATKE NA TELO PORUKE --- TAKO FORMIRANA PORUKA PUTUJE KROZ FIZICKU MREŽU ---- NA PRIJEMNOJ STRANI SE PROCES RASPAKIVANJA PORUKE I TUMAČENJA UPRAVLJAČKIH INFORMACIJA ODVIJA U OBRNUTOM REDOSLEDU.

  Model ISO OSI

  Velja

 • 4.3.2012

  6

  Brzina prenosa podataka

   Brzina prenosa digitalnih podataka meri se brojem bitova prenesenih u jednoj sekundi ili skradeno bps.

  11Velja

  Prenosni kanal U razmeni podataka učestvuju najmanje dva učesnika:

  onaj koji želi da preda poruku (predajnik),

  onaj koji treba da primi poruku (prijamnik).

  12Velja

 • 4.3.2012

  7

  Prenosni kanal

   Razmena podataka između predajnika i prijemnika moguda je samo ako između njih postoji “veza” kojom poruke mogu putovati.

   “Veza” se naziva prenosni kanal.

  13Velja

  Prenosni kanal

   Prenosni kanal je medij za prenos podataka, npr. telekomunikacijski vod.

  14Velja

 • 4.3.2012

  8

  15

  ONI SU SAČINJENI OD VLAKANA SA CENTRALNIM STAKLENIM JEZGROM OBAVIJENIM STAKLENIM OMOTAČEM.

  UTP KABLOVI KABL JE MEDIJUM KROZ KOJI SE PRENOSE INFORMACIJE IZMEĐU MREŽNIH UREĐAJA I RAČUNARA. POSTOJI NEKOLIKO TIPOVA KABLOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U MREŽAMA.

  Fiber optički kabl

  Velja

  16

  Koaksijalni kabl

  Koaksijalni kabl ima jedan jedini bakarni provodnik u svojoj sredini (povratni vod se dobija uzemljenjem). Plastični sloj daje izolaciju između centralnog provodnika i metalnog oklopa oko njega. Oklop sprečava pojavu interferencija od fluorescentnih lampi, motora i drugih računara.

  Velja

 • 4.3.2012

  9

  HUB

   Hab (engl. Hub) spada u kategoriju zastarelih (engl. Legacy) uređaja koji ima vrlo jednostavnu ulogu a to je da, kao obično čvorište, sve što stigne od podataka na jedan od njegovih konektora (portova) prosledi svima (samo pojačano i očišdeno od šumova, tj. regenerisano) Ovi uređaji nisu više u upotrebi

  17Velja

  NIC (engl. network interface card)

  NIC (engl. network

  interface card) se

  ugraĎuje u računar i

  konektorom na zadnjoj

  strani računara

  povezuje s mrežom

  18Velja

 • 4.3.2012

  10

  NIC

  19Velja

  NIC

  Primer NIC-ova i

  priključnih kablova

  za spajanje dva

  računara

  20Velja

 • 4.3.2012

  11

  21

  Svič je uređaj koji dete sigurno najviše koristiti. Njihova

  cena je trenutno veoma povoljna pa su tako ušli i u naše

  domove. Njihova je uloga da regulišu saobradaj na mreži.

  Možemo sve naše računare povezati na svič, a i svič na svič

  pa tako proširiti našu mrežu. Razlika u odnosu na hab, iako

  isto izgledaju, jeste da svič vodi računa o tome koji podatak

  kom računaru ili mrežnom uređaju prosleđuje. Svič je u

  stanju da razlikuje (indentifikuje) uređaje koji su povezani

  na njega.

  SWITCH

  Velja

  22

  RUTER PREDSTAVLJA I TEHNIČKI NAJSAVRŠENIJE REŠENJE NA MREŽI. ON POVEZUJE UREĐAJE U RAZLIČITIM ZGRADAMA, GRADOVIMA I KONTINENTIMA. POSTOJE VARIJANTE I VARIJANTE RUTERA SA JEDNOM JEDINOM NAMENOM, A TO JE DA UPRAVLJAJU SAOBRADAJEM PREKO RAZLIČITIH MREŽA POVEZANIH RAZLIČITIM PRENOSNIM MEDIJUMIMA. RUTER MOŽETE UPOTREBITI DA SPOJITE DVA PREDSTAVNIŠTVA FIRME U DVA GRADA PREKO TELEFONSKE IZNAJMLJENE LINIJE, BEŽIČNE VEZE ILI BILO KOJE DRUGE.

  ROUTER

  Velja

 • 4.3.2012

  12

  23

  Evo i šeme veze dva sviča i jednog rutera za našu školu.

  Velja

  Mediji za prenos podataka

   Medij za prenos podataka može biti npr.:

   javna telefonska mreža,

   zakupljeni telekomunikacijski vod,

   prostor, ako se podaci prenose radiotalasima.

  24Velja

 • 4.3.2012

  13

  25

  Javna telefonska mreža

   Postojeda javna telefonska mreža omoguduje uspostaljanje prenosnog kanala povremeno, prema potrebama korisnika.

  Velja

  Javna telefonska mreža

   Njena prednost je u tome što postoje milioni kilometara postavljenih telefonskih linija i što se telefonski priključci ved nalaze na mnogim mestima.

  26Velja

 • 4.3.2012

  14

  Telefonska linija

   Telefonske linije omoguduju prenos govora.

   Tokom govora zvučni signal se pretvara u analogni električni signal (pomodu mikrofona).

   Analogni električni signal putuje telefonskim linijama.

  27Velja

  Potreba za konverzijom

   Ako se digitalni podaci iz računara žele prenositi sistemom koji nije građen za njih, treba ih pretvoriti u oblik pogodan za prenos (za telefonsku liniju to je analogni električni signal zvučne frekvencije).

  28Velja

 • 4.3.2012

  15

  Modem

   Uređaj koji pretvara digitalne u analogne signale i obrnuto naziva se modem (MOdulator- DEModulator).

  29Velja

  Modem

   Na predajnoj strani digitalne podatke pretvara u analogne.

   Na prijamnoj strani analogne podatke pretvara u digitalne.

  30Velja

 • 4.3.2012

  16

  Vrste modema

   Postoji unutrašnji modem (ugrađen na matičnu ploču ili zasebni elektronski sklop), spoljašnji modem (smešten u zasebno kudište), modem malih dimenzija za prenosne računare i dr.

  31Velja

  Brzina modema

   Najveda brzina prenosa podataka koja se teoretski može postidi upotrebom modema iznosi 56 Kbps.

   Stvarne su brzine promenljive i redovno niže zbog ograničenja telefonskih linija i smetnji u komunikaciji.

  32Velja

 • 4.3.2012

  17

  V.90

   Rad modema je normiran. Praktično svi savremeni modemi rade prema normi V.90:

   teoretska brzina prijema podataka 56 Kbps,

   teoretska brzina predaje podataka 33,6 Kbps.

  33Velja

  Digitalna telefonska mreža

   Brzina prenosa podataka analognom telefonskom linijom je relativno niska, pa analogna telefonska mreža ustupa mesto digitalnoj. Prednosti:

   vede brzine prenosa podataka koje su manje zavisne od kvaliteta linije,

   mogudnost istovremenog prenosa glasa i digitalnih podataka.

  34Velja

 • 4.3.2012

  18

  ISDN

   ISDN (engl. Integrated Services Digital Network) je skradenica koja označava sistem digitalne t