PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

Embed Size (px)

Text of PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  1/30

  LITERATURA PERUANA

  01. Adolph, José B: “Stuttgart.

  0!. Al"gr#a Ba$%&, '(ro: “El "s)r(tor g"ogr%*()o, “El ép()o a&d(&o, “+austo.

  0. Al"&)astr" -ut(érr"$, A&drés: “(ll/u ara/a.

  02. Al3arado S%&)h"$, José: “4()"&t" A$ar.

  05. A6é$aga, 'arlos -"r6%&: “+"ru$ Sho7, “+(ru$ 'ha)h.

  08. A&g"ll d" La6a, Lu(s +"l(p": “So*o)l"to.

  09. Argu"das Alta6(ra&o, José ar#a: “El ho6;r", “El "s)r(tor "t&u#a&o 'arr(llo, José: “'"phal(o, “'o&d" d" 4(sta +lor(da.

  11. Barr"&")h"a N@C"$, Jorg" Ru;é&: “N";ur.

  1!. Barr"to Bust#os, +"d"r()o: “El po"ta d"l )aut(3"r(o d" Ta)&a.

  1. Barr(os 4#l)h"$, -r"gor(o: “-REBA4IL.

  12. Basadr" -roh6a&, Jorg": “El h(stor(ador d" la r"p@;l()a.

  15. B"doa, a&u"l A: “El pr(6o Bas(l(o.

  18. Blu6" 'or;a)ho, Jua& 'arlos +"d"r()o: “Badula>u".

  19. BolaCos, R"&aldo: “S"ra*#& D"l6ar, “S"ra*#& d"l ar.

  1=. BolaCos, s)ar: “Jul(%& P"tro3()/.

  1?. '%)"r"s or"&o, Fo(la Aurora: “E3a&g"l(&a.

  !0. 'arr(llo, Lu(s E&r(>u" Augusto: “'a;ot#&.

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  2/30

  !1. 'arr(< d" la Ba&d"ra, Alo&so: “'o&)olor)or3o.

  !!. 'asas, Bartolo6é d" las: “El ap

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  3/30

  20. Esp(&osa "dra&o, Jua& d" o Jua& 'ha&)ahuaCa: “El lu&ar"o, “El D"6u" aldo&ado.

  28. -%l3"$ Barr"&")h"a, José: “P()7()/, “Proa6a, “K, “(st"r K, “El po"ta d" la u3"&tud, “El )ro&(sta d" L(6a, “-"org(&a u;&"r.

  29. -a6arra Ro&do, A;"lardo: “El tu&a&t", “El )r(ollo d" la s("rra, “El @lt(6o hara3()u.

  2=. -ar)#a 'ald"r

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  4/30

  5?. "raud Pér"$, Ja3("r: “El po"ta gu"rr(ll"ro, “Rodr(go a)hado, “El po"ta 6%s o3"&d"l P"r@.

  80. Larr(3a Ru($, José Joa>u#&: “4("o a;u"lo d" la s%t(ra &a)(o&al.

  81. La3all", José A&to&(o d": “P"rp"tuo A&taCu": “Sa&su"ur, “El a6auta, “Ja)/, “"&dal,“o&s("ur 'a66o6(ll", “K.O.F, “El d" s("6pr", “S(g*r(d, “El )ro&(sta )r(ollo, “El o3"& , “"&dal(*, “4al Dor.

  8=. %r>u"$, José Ar&aldo: “Boh"6(o "rra&t", “E&a6orado d"l (d"al d" la )("&)(a.

  8?. art#&"$ Lu%&, Do6(&go: “Do6(&go d"l Prado.

  90. atto Usa&d#3ar"s, -r(6a&"sa art(&a: “'lor(&da atto d" Tur&"r, “Lu)r")(a,“ar, “Rosar(o.

  91. "d(&a, Al"a&dro: “Apu Ru&)o

  9!. "lgar 4ald(3("so, ar(a&o Lor"&$o: “El po"ta d" los ara3#"s, “El )a&tor d" S(l3(a,“El po"ta soldado, “El po"ta 6%rt(r, “Pr")ursor d"l Ro6a&t()(s6o.

  9. (ra6o&t"s Fu%$ola, Jua& d": “El po"ta a&t%rt()o.

  92. (r< u"sada d" la -u"rra, s)ar: “Ra)so.

  95. (r< u"sada Laos, 'arlos: “-arrot#&.

  98. ol(&a, 'r(st

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  5/30

  9=. Hla3(d", Pa;lo d": “'o&d" d" P(lo, “'(udada&o adopt(3o d" +ra&)(a.

  9?. Hl6"do, José Joa>u#&: “El )a&tor d" Ju&.

  =0. Hrr(llo, (&sto&: “Sa&t(ago "l paar"ro.

  =1. Pa&do d"l Ar)o, José: “Jua& 'r(st

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  6/30

  ?8. Sa6p"r, José ar#a: “El )a)h(porr"ro.

  ?9. S%&)h"$ 'arr(

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  7/30

  112. Fa3ala 'ataCo, 4#)tor: “Padr" d"l t"atro )a6p"s(&o.

  LITERATURA ISPANHAERI'ANA

  01. A;"&t" Lago, 4()tor(a&o: “El po"ta d" la r"surr"))(, “-"r3as(o o&t"&"gro, “B. Su%r"$ L&)hArg"&t(&a.

  11. Borg"s A)"3"do, José Lu(s: “B. L&)h Da3(s, “'r"ador d"l ultra#s6o, “B. Su%r"$L&)h, “. Bustos Do6"> Arg"&t(&a.

  1!. Bra&&o& 4"ga, 'ar6"&: “'laud(a Lars El Sal3ador.

  1. 'a;all"ro 'ald"r

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  8/30

  1=. 'ar3aal u"sada, ar#a Isa;"l: “'ar6"& Lra 'osta R()a.

  1?. 'asa))(a, -a;r("l: “El &o3"l(sta d"l d"st("rro Paragua.

  !0. 'asal d" la Lastra, Jul(%& d"l: “Al)"st", “"r&a&(, “El )o&d" d" 'a6ors 'u;a.

  !1. 'ha6s Ela)h, Hlga: “"(ra d"l 6ar 'olo6;(a.

  !!. 'o&)ha R(**o, -(l;"rto: “Jo3"&)(o 4all" 'h(l".

  !. 'uéllar, José To6%s d": “+a)u&do éG()o.

  !2. D#a$ Loola, 'arlos: “Pa;lo d" Ro/ha 'h(l".

  !5. Et)h"par", Ar6oa: “Ar6oa So6"rs Urugua.

  !8. +"r&%&d"$ d" L($ard(, José Joa>u#&: “El p"&sador 6"G()a&o éG()o.

  !9. +"r&%&d"$ oral"s, Jua&a: “Jua&a d" I;ar;ourou, “Jua&a d" A6ér()a Urugua.

  !=. -all"gos +r"(r", Ru" Jo; éG()o.

  9. -ut(érr"$, o(sés: “Rosa6"l d"l 4all" 'h(l".

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  9/30

  =. -u(llé& Bat(sta, N()ol%s 'r(st

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  10/30

  59. o&t"rroso Bo&(lla, Augusto: “El 6a"stro d"l r"lato )orto -uat"6ala.

  5=. oral"s Sa&tos, +ra&)(s)o: “+u&dador d"l grupo Nu"3o S(g&o -uat"6ala.

  5?. oa&o JaCa, 'arlos E&r(>u": “'arlos P"$oa 4"l($ 'h(l".

  80. N"t$ahual)ootl: “Sa;(o, “Po"ta r" éG()o.

  81. N@C"$ ol"do, Ra*a"l "&)"slao: “El R"g"&"rador 'olo6;(a.

  8!. H&"tt( Borg"s, Jua& 'arlos: “P"r(>u(to "l aguador Urugua.

  8. HCa, P"dro d": “El pr(6"r po"ta )h(l"&o 'h(l".

  82. Hrt($, Adal;"rto: “El po"ta d" los &"gros E)uador.

  85. Hrt($, Jua& Laur"&t(&o: “Jua&d( Arg"&t(&a.

  88. Hsor(o B"t"$, (gu"l M&g"l: “Por*(r(o Bar;aJa)o; 'olo6;(a.

  89. H3all", Alo&so d": “El pr(6"r pros(sta d" la l(t"ratura )h(l"&a 'h(l".

  8=. Pala)(os, P"dro Bo&(*a)(o: “Al6a*u"rt" Arg"&t(&a.

  8?. Palés atos, Lu(s: “El 6%s alto "Gpo&"&t" d" la po"s#a &"gr(sta a&t(lla&a Pu"rto

  R()o.

  90. Parra Sa&do3al, N()a&or: “El a&t(po"ta por "G)"l"&)(a 'h(l".

  91. Parra Sa&oo, A&a T"r"sa: “T"r"sa d" la Parra 4"&"$u"la.

  9!. Pasos ArgQ"llo, Joa>u#&: “El l#r()o por "G)"l"&)(a d"l 3a&guard(s6o &()aragQ"&s"N()aragua.

  9. Pa$ Lo$a&o, H)ta3(o: “El 6"()a&o 6%s u&(3"rsal éG()o.

  92. Pér"$ Bo&ald", Jua& A&to&(o: “El 6"or "Gpo&"&t" d"l ro6a&t()(s6o 3"&"$ola&o4"&"$u"la.

  95. Pér"$ Rosal"s, 4()"&t": “%G(6o "Gpo&"&t" d"l ro6a&t()(s6o )h(l"&o 'h(l".

  98. P()

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  11/30

  99. Po)at"rra, José Ra*a"l: “a"stro d"l )u"&to 3"&"$ola&o 4"&"$u"la.

  9=. Po6;o R";oll"do, Ra*a"l: “+ara"l(o, “Edda, “Po"ta &a)(o&al 'olo6;(a.

  9?. Ra;asa, E6(l(o: “I&()(ador d"l r"al(s6o 6"G()a&o, “Sa&)ho Polo éG()o.

  =0. Ra6#r"$ 'al$ada, Ig&a)(o: “El N(gro6a&t" éG()o.

  =1. Ra6#r"$ -

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  12/30

   

  LITERATURA ESPAHLA

  01. A;ar;a&"l, Jud%: “L"

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  13/30

  1=. Do& Jua& a&u"l: “I&*a&t" d" 'ast(lla, “El )r"ador d"l art" &arrat(3o "spaCol.

  1?. DHrs ( Ro3(ra, Eug"&(: “K"&(us, “P(&p(& N()olso&, “H)ta3( d" Ro6"u, “El ga(ta,“P"dro Ll"r"&a, “H. d" Ro6"u.

  !0. Er)(lla F@C(ga, Alo&so d": “El po"ta soldado.

  !1. Espro&)"da D"lgado, José d": “El po"ta d" la d"s"sp"ra)(u": “'lar#&, “L"opoldo Alas.

  !?. -ar)(laso d" la 4"ga -u$6%&: “El P"trar)a "spaCol.

  0. -u"ro, Eduardo: “A&dr"&(o.

  1. -

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  14/30

  =. -ut(érr"$ Ru*o, Jua&: “Jua& Ru*o.

  ?. "rr"ra, +"r&a&do d": “El D(3(&o.

  20. Ira$a -ar6"&d(a, José: “B"r&ardo AtGaga.

  21. J(6é&"$, Jua& Ra6ués d" Sa&t(lla&a, “El 6ar>ués d" los pro3"r;(os.

  2=. L

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  15/30

  5=. o&t"s(&o, +ra A6;ros(o d": “El )o&*"sor d" Isa;"l d" 'ast(lla.

  5?. oral"s 'ast"lla&o, To6%s: “El po"ta d"l 6ar.

  80. or"to 'a;aCa, Agust#&: “El @lt(6o gra& autor t"atral d"l S(glo d" Hro, “El Plauto

  "spaCol.

  81. uCo$ S")a, P"dro: “El )r"ador d"l astra)%&.

  8!. N@C"$ d" Tol"do -u$6%&, "r&%&: “El P(&)(a&o, “El )o6"&dador gr("go.

  8. Hl(3"r ( Sallarés, Joa&: “P"r" uart.

  82. Hrt"ga -ass"t, José: “+(l

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  16/30

  9?. Ru"da, Sal3ador: “%G(6o r"pr"s"&ta&t" d"l 6od"r&(s6o "spaCol, “Pr")ursor d"l6od"r&(s6o “El po"ta d" la ra$a.

  =0. Ru($, Jua&: “El Ar)(pr"st" d" (ta.

  =1. Saa3"dra Ra6#r"$ Ba>u"da&o, M&g"l d": “El du>u" d" R(3as.

  =!. Salas Bar;ad(llo, Alo&so J"r

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  17/30

  LITERATURA UNI4ERSAL

  01. A;ra6o3()h, Shalo6 Oa&/"3: “o"r S*or(6 "&d"l", “El a;u"lo d" la l(t"ratura(dd(sh ";r"o.

  0!. A;@lTa(; Ah6ad (;& usa(&: “uta&a;;(al, “El 6aor ;ardo %ra;" Ira/.

  0. Ada6 d" la all": “Ada6 d" 4ous, “Ada6 dArras, “Ada6 l" Bossu +ra&)(a.

  02. Ad"la(d", Lou(s 'harl": “Ad"l;"rt 3o& 'ha6(sso +ra&)(a.

  05. Agust#&, Aur"l(o: “Sa& Agust#& d" (spa&(a, “Sa& Agust#& Arg"l(a.

  08. Ald(gh("r(, Du)a&t" D"gl(: “Da&t" Al(gh("r(, “El Ar(st

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  18/30

  !0. B"au)ha6p, athl""&: “ath"r(&" a&s*("l Nu"3a F"la&da.

  !1. B")/"t, Sa6u"l: “Padr" d"l t"atro d"l a;surdo +ra&)(a.

  !!. B"l(, ar(" "&r: “D.-ru**ort Pap"ra, “"&r Burlad, “St"&dhal +ra&)(a.

  !. B((d(, Al"Ga&d"r: “o&go B"t( 'a6"r@&.

  !2. Bl"(r, Er(): “-"org" Hr7"ll I&glat"rra.

  !5. Bo))a))(o, Jua&: “Pr(6"r 6a"stro d" la &arra)(u(l(dadItal(a.

  !8. Bo(l"au, N()holas: “D"spréauG +ra&)(a.

  !9. Borro7, -"org" "&r: “El (&glés d" la B(;l(a I&glat"rra.

  !=. Bosu"t, Ja)>u"s B"&(g&": “El gra& pr"d()ador +ra&)(a.

  !?. Bo7l"s, Paul: “Es)r(tor 6ald(to USA.

  0. Br")ht, B"rtolt: “El )r"ador d"l t"atro d"l d(sta&)(a6("&to, “'r"ador d"l t"atroop"r%t()o pol#t()o Al"6a&(a.

  1. Br"&ta&o, A&&a El(ssa;"th: “B"tt(&a 3o& Ar&(6 Al"6a&(a.

  !. Br"to&, A&dré: “'r"ador d"l Surr"al(s6o +ra&)(a.

  . Br&t", E6(l Ja&": “Ell(s B"ll I&glat"rra.

  2. Brull"r, J"a&: “4"r)ors +ra&)(a.

  5. Bug%("3, Bor(s N(/ol%"3()h: “A&dré( B"l Rus(a.

  8. Burroughs, Edgar R()": “El )r"ador d"l Tar$%& USA.

  9. 'apa&"lla, -(o3o& Do6"&")o: “To66aso 'a6pa&"lla Ital(a.

  =. 'hart("r, 6(l": “Ala(& +ra&)(a.

  ?. 'h"r()o, A&dr"a d": “Al;"rto So3(&(o Ital(a.

  20. 'h"o3, A&t

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  19/30

  21. 'hou"&, 'ho: “Lu Ku& 'h(&a.

  2!. '()"rués d" Sad" +ra&)(a.

  5. Dosto("3s/, +"dor: “Padr" d"l r"al(s6o s()ol

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  20/30

  8. E3a&s, ar A&&: “-"org" El(ot I&glat"rra.

  82. E6"r, argu"r(t": “Ra)h(ld", “Es)r(tor, “La >u" s("6pr" 3"st#a d" ho6;r"+ra&)(a.

  85. E>u"6, (t)h"ll d": “(gu"l d" o&ta(g&", “S"Cor d" o&ta(g&" -r")(a.

  88. +a;r()(us, Sara: “'ora So&d"l Noru"ga.

  89. +a))(o, R(&a: “S(;(lla Al"ra6o Ital(a.

  8=. +a(r*("ld A&dr"7s, '")(l Isa;"l: “R";"))a "st Irla&da.

  8?. +ar(goul", Lou(s: “Jul"s Ro6a(&s, “'r"ador d"l u&a&(6(s6o +ra&)(a.

  90. +aul/&"r, (ll(a6: “El ép()o d"l 3("o sur USA.

  91. +"(ga&, L(: “Ba J(& 'h(&a.

  9!. +o&t(&has, José: “Eug"&(o d" A&drad" Portugal.

  9. +o&3($(&, D"&(s: “El ;u(tr" Rus(a.

  92. +our&("r, "&r(Al;%&: “Ala(& +our&("r +ra&)(a.

  95. -aut("r, Th"

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  21/30

  =2. -r(**(th 'ha&", Joh&: “Ja)/ Lo&do& USA.

  =5. -r(&d"l, Eugé&": “Paul luard +ra&)(a.

  =8. -u6(l(o3, N(/ol%(: “+u&dador d" a)6"#s6o Rus(a.

  =9. -u&&, Tho&so& (ll(a6: “To6 -u&& I&glat"rra.

  ==. ard"&;"rg, +r("dr()h L"opold 4o&d: “No3al(s Al"6a&(a.

  =?. arr(s, 'hr(stoph"r: “'hr(stoph"r +r I&glat"rra.

  ?0. "r6a&s, (ll"6 +r"d"r(/: “Ag" B(/aart Nu"3a F"la&da..

  ?1. "r$og, E6(l" (lh"l6: “A&dré oura(s +ra&)(a.

  ?!. "ss", "r6a&&: “E6(l S(&)la(r Al"6a&(a.

  ?. (rao/a, (6(ta/": “Ou/(o (sh(6a Jap

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  22/30

  108. Jo)", Ja6"s August(&" Alos(us: “Ja6"s Jo)" Irla&da.

  109. a)"7, Ro6a(&: “Ro6a(& -ar Rus(a.

  10=. a7a;ata, Oasu&ar(: “N(Co s(& *a6(l(a s(& hogar Jap

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  23/30

  1!=. a&$o&(, Al"ssa&dro: “a"stro d" la &o3"la ro6%&t()a (tal(a&a, “Es)r(tor &a)(o&alItal(a.

  1!?. art"&s, Adoph"Adhé6ar Lou(s: “()ha"l d" -h"ld"rod" Brus"las.

  10. attos, -r"gor(o d": “Bo)a d"l (&*("r&o Bras(l.

  11. a"r, A&dré: “ar)"l S)h7a; +ra&)(a.

  1!. éd()(s, Lor"&$o d": “El 6ag*()o Ital(a.

  1. "l"s#g"&"s: “o6"ro, “Padr" d" la po"s#a ép()a, “El po"ta so;"ra&o -r")(a.

  12. (ll"r, Ashur: “Arthur (ll"r USA.

  15. (str#/, LVudo3#t: “LVudo H&dr"o3, “Po"ta d" las 6o&tCas d" Eslo3a>u(a '"&tralEslo3a>u(a .

  18. o&tal", Eug"&(o: “+u&dador d"l h"r6"t(s6o (tal(a&o d" "&tr"gu"rras Ital(a.

  19. o&t"(ro Lo;ato, José B"&(to: “El &arrador (&*a&t(l Bras(l.

  1=. o&th"rla&t, "&r: “El r"3"lador d"l )laros)uro d"l ho6;r" +ra&)(a.

  1?. oor" 'or&7"ll, Da3(d Joh&: “Joh& lV'arré I&glat"rra.

  120. or(/", Edgard: “El l#r()o d" 6aor 6us()al(dad 3"r;al d" Al"6a&(a Al"6a&(a.

  121. oro, Tho6as: “El "s)r(tor d")ap(tado I&glat"rra.

  12!. uss"t, Al*r"d d": “a"stro d" la dra6aturg(a ro6%&t()a +ra&)(a.

  12. Na;o/o3, 4lad(6(r: “4lad(6(r S(r(& Rus(a USA.

  122. Nas)(6"&to, +ra&)(s)o a&u"l d": “+(l(&to El#s"o Portugal.

  125. a"r, A&dré: “ar)"l S)h7o; .

  128. N")/"r, A&&"Lous"-"r6a(&": “ada6" d" StaWl +ra&)(a.

  129. N"$a&&( -a&a3(, Elas Ouso*: “N($a6(, “N($a6, “El 6%s gra&d" autor ép()oro6%&t()o p"rsa A$"r;a(a&.

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  24/30

  12=. N"$3al, 4(t"sla3: “I&()(ador d"l 6o3(6("&to po"t(sta 'h")oslo3a>u(a.

  12?. N("6;s)h 3o& Str"hl"&aau, N(/olaus +ra&$: “N(/olaus L"&au Austr(a.

  150. N("t$s)h", +r("dr()h: “a"stro d"l gé&"ro a*or#st()o Al"6a&(a.

  151. Nod("r, 'harl"s: “+u&dador d" los )"&%)ulos ro6%&t()os +ra&)(a.

  15!. Nord("r, 'harl"s: “La7r"&)" Durr"ll I&glat"rra.

  15. HVDo&o3a&, ()ha"l +ra&)(s: “+ra&/ HV'o&&or USA.

  152. H+lah"rt(" (lls, s)ar +(&gall: “s)ar (ld" Irla&da.

  155. Hhr"&st"(&, J(r(: “J(r( Hrt"& 'h")oslo3a>u(a.

  158. HVNola&, Br(a&: “+la&& HVBr("& Irla&da.

  159. H&"(ll, Eug"&": “El padr" d"l t"atro &ort"a6"r()a&o USA.

  15=. Pa(ll"t"r(", Da3 d" la padr": “Al"a&dro Du6as +ra&)(a.

  15?. Papad(a6o&topoulos, Ioa&&(s: “J"a&s oréas, “El *u&dador d" la "s)u"la ro6a&a-r")(a.

  180. P")h/o3, Al"G"( aG(6o3()h: “%G(6o -or/(, “Padr" d"l r"al(s6o so)(al(staURSS.

  181. P"d"rs"&, &ut: “&ut a6su& Noru"ga.

  18!. P"r"(ra T"(G"(ra d" 4as)o&)"los, Joa>u#&: “T"(G"(ra d" Pas)oa"s Portugal.

  18. P"trar)a, +ra&)(s)o: “Padr" d"l hu6a&(s6o Ital(a.

  182. P(d7"ll Ta3ar"s, Al;"rto Raposo: “Al B"rto Portugal.

  185. P(&)h"rl", Al;"rto: “Al;"rto ora3(a Ital(a.

  188. P(&t"r, arold: “Da3(d Baro& I&glat"rra.

  189. P(ra&d"llo, Lu(g(: “Padr" d"l t"atro *(los

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  25/30

  18?. Plauto: “T(to a))(o, “a))us Ro6a..

  190. Po'hQI: “L"u T("&, “S(a&g)ha& 'h(&a.

  191. Po" Po", Edgar Alla&: “El po"ta d" lo "Gtraord(&ar(o USA.

  19!. Po(r("r, Lou(s: “Jul("& -ra)> +ra&)(a.

  19. Pol(, U6;"rto: “U6;"rto Sa;a Ital(a.

  192. Po&ta&o, -(o3a&&(: “Io3(a&us Ital(a.

  195. Po>u"l#&, J"a&Bapt(st": “ol("r" +ra&)(a.

  198. Pou&d, E$ra Lao6(s: “+u&dador d" la )orr("&t" (6ag(&(sta USA.

  199. Pré3ost, A&to&"+ra&)o(s: “El a;at" Pré3ost +ra&)(a.

  19=. Proust, ar)"l: “Laur"&)", “orat(o +ra&)(a.

  19?. Prudho66", R"&é +ra&Xo(s Ar6o&d: “Sull Prudho66" +ra&)(a.

  1=0. a;;a&(, N($ar: “%G(6o "Gpo&"&t" d"l 3"rso l(;r" d" la po"s#a %ra;", “El po"ta d"las 6u"r"s "l a6or S(r(a.

  1=1. uo(r"$, +ra&)o(s": “+ra&Xo(s Saga& +ra&)(a.

  1=!. Ra;"la(s, +ra&Xo(s: “Al)o*r;as Nas("r +ra&)(a.

  1=. Ra;(&o3()h, S)hol"6: “S)hol"6 Al"("6 Rus(a.

  1=2. Rad")"r3"), Bro&)o: “El pr(6"r po"ta 6od"r&o d" S"r3(a S"r3(a.

  1=5. R""s (ll(a6s, Ella -7"&dol"&: “J"a& Rhs I&glat"ra R"p@;l()a Do6(&()a&a.

  1=8. R"(l(&gRad3a&, N"tt(: “A&&a S"gh"rs Al"6a&(a.

  1=9. R" (/ola: “El padr" d" la l(t"ratura pola)a Polo&(a.

  1==. R"6ar/, Er()h Paul: “Er()h Paul R"6ar>u" Al"6a&(a.

  1=?. R"st(*, N()ol%sEd6é: “R"st(* d" la Br"to&&" +ra&)(a.

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  26/30

  1?0. R(;a6ar +"rr"(ra, José: “-ullar +"rr"(ra Bras(l.

  1?1. R()hardso& Pott"r, Ela(&": “Ja6a()a (&)a(d 'ar(;".

  1?!. R()ht"r, Joha&& Paul +r("d"r()h: “J"a&Paul Al"6a&(a.

  1?. R(6;aud, Arthur: “Po"ta 6ald(to +ra&)(a.

  1?2. Rodr#gu"$ Lo;o, +ra&)(s)o: “I&()(ador d"l ;arro)o portugués Portugal.

  1?5. Ro&sard, P("rr" d": “El pr#&)(p" d" los po"tas *ra&)"s"s +ra&)(a.

  1?8. Rolla&d, Ro6a(&: “El Tolsto( *ra&)és +ra&)(a.

  1?9. Ross"t(, Da&t" -a;r("l: “El )r"ador d"l grupo pr"rra*a"l(sta I&glat"rra.

  1?=. Rosta&d, Ed6o&d: “R" d" la B"ll" po>u" +ra&)(a.

  1??. Rou3ro, Lou(s d": “Sa(&tS(6o& +ra&)(a.

  !00. Ro$a&o3, 4as(l(: “El N("t$s)h" ruso Rus(a.

  !01. Rushd(", Sal6a&: “El ;las*"6o d" los 6usul6a&"s I&d(a I&glat"rra.

  !0!. Russ"ll, B"rtra&d: “4($)o&d" d" A6;"rl" I&glat"rra.

  !0. Sa)hs, L"o&(": “N"ll Sa)hs Al"6a&(a.

  !02. Sa*o: “Po"t(sa d"l a6or d" los )"los. -r")(a.

  !05. Sa(&tEGupér, A&to(&" d": “El "s)r(tor a3(ador +ra&)(a.

  !08. Sa(&tLég"r, R"&é Al"G(s: “Sa(&tJho& P"rs" +ra&)(a.

  !09. Salt"r, Ed7ard: “(l*r"d H7"& I&glat"rra.

  !0=. Sa&d;urg, 'arl: “Po"ta d"l pu";lo USA.

  !0?. Sartr", J"a&Paul: “J"*" d"l "G(st"&)(al(s6o +ra&)(a.

  !10. Saus"r, +réd"r()Lou(s: “Bla(s" '"&drars +ra&)(a.

  !11. S)h"**l"r, Joha&&"s: “A&g"lus S(l"s(us Al"6%&.

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  27/30

  !1!. S)h6(t$, Ettor": “Ytalo S3"3o Ital(a.

  !1. S")o&dat, 'harl"sLou(s: “o&t"s>u("u +ra&)(a.

  !12. S"*"r(ad"s, -(org(os St(l(a&os: “Oorgos S"*"r(s, “Pr(&)(pal *(gura d" la po"s#a

  &"ogr("ga -r")(a.

  !15. S"th, 4"/ra&: “-ra& (&&o3ador d"l 3"rso &arrat(3o (&glés I&glat"rra.

  !18. Sha/"sp"ar", (ll(a6: “El )(s&" d" A3o& I&glat"rra.

  !19. Sha6s odD(& a*"$, aho66ad: “a*"$ P"rs(a.

  !1=. S(6, -"org"s: “-"org"s S(6"&o& Bélg()a.

  !1?. S6(th, 'arso&: “'arso& )'ull"rs USA.

  !!0. Su"sA&atol"+ra&)a(s: “A&atol" +ra&)" +ra&)(a.

  !!?. Trapass(, P("tro: “"tastas(o Ital(a.

  !0. Tr(st%&, +lora: “La par(a, “La 6u"r "s#as +ra&)(a.

  !1. Troat, L"3 T"rasso&: “"&r Troat +ra&)(a.

  !!. Ts)ha3s/, Sh6u"l Oos"*: “Sh6u"l Oos"* Ag&o& Isra"l .

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  28/30

  !. Tsush(6a, Shu(: “Hsa6u Da$a( Jap

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  29/30

  !52. Fola, E6(l": “Padr" d"l &atural(s6o +ra&)(a.

  +UENTES 'HNSULTADAS

  Z ASH'IA'IN EDU'ATI4A TRIL'E. L"&gua L(t"ratura. P"r@, !005.

  Z 'M'ERES 'AUPIN, José. L(t"ratura U&(3"rsal. -"&(o Estud(a&t", P"r@, s[*.

  Z L(t"ratura P"rua&a. S[", s[*.

  Z DHN'EO, Bru&o "t al. L(tt"ratur" !d". Ed(t. at("r, +ra&)(a, 1??8.

  Z +ERNMNDEF ELNDEF, alt"r. L(t"ratura EspaCola P"rua&a. Sa& ar)os, P"r@,s[*.

  Z -RUPH H'ANH. D())(o&ar(o d" L(t"ratura U&(3"rsal. Ed(tor(al H)éa&o, EspaCa,!00.

  Z ERINH A-URTH, L"&(&. L(t"ratura P"rua&a. Ro)(&a&t", P"r@. s[*. +oll"to.

  Z TAAOH 4AR-AS, Augusto. L(t"ratura P"rua&a. PEISA, P"r@, 1??.

  Z THRH HNTAL4H, 'ésar. L(t"ratura (spa&oa6"r()a&o. U&(3"rs(dad I&)a -ra)(lasod" la 4"ga, Ed(tor(al Sa& ar)os, L(6a, s[*.

  Z DI4ERSAS PM-INAS EB.

  'HNTENIDH

  L(t"ratura P"rua&a\\\\\\\\\.

  L(t"ratura (spa&oa6"r()a&a\\\\\

  L(t"ratura EspaCola \\\\\\\\

 • 8/19/2019 PSEUDONIMOS LITERATURA.docx

  30/30

  L(t"ratura U&(3"rsal\\\\\\\\\\

  +u"&t"s )o&sultadas \\\\\\\\\