Click here to load reader

Przypadek praktyczny: Dentaid

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Przypadek praktyczny: Dentaid

Przypadek praktyczny: DentaidLokalizacja: Hiszpania
2 www.mecalux.com
O firmie Dentaid Dziaajca od 1980 roku firma Dentaid jest w Hiszpanii pionierem w dziedzinie bada, produkcji i sprzeday produktów do higie- ny jamy ustnej.
Przedsibiorstwo jest obecne w ponad 70  krajach. Wspólnie z dentystami, higie- nistami dentystycznymi i farmaceutami opracowuje nowe rozwizania speniajce potrzeby pacjentów.
Magazyn sektorowy Firma posiada nowoczesne centrum logi- styczne o powierzchni 18 000 m2 w miej- scowoci Llinars del Vallés koo Barcelony. Byo ono budowane etapami i powiksza- ne, aby zapewni pojemno i wydajno pozwalajce sprosta wzrostowi sprze- day na rynkach midzynarodowych. Dentaid jest przygotowany na dalszy roz- wój i zwikszanie pojemnoci magazyno- wej w przyszoci.
Obiekt jest podzielony na trzy sektory, co pozwala klasyfikowa towar w zalenoci
od cech i przeznaczenia. W pierwszym sek- torze skadowane s surowce, drugi prze- znaczony jest dla produktów gotowych, natomiast w trzecim przygotowywane s zamówienia. Podzia obiektu jest ponadto zgodny z lokalnymi przepisami przeciwpoa- rowymi.
3www.mecalux.com
System przenoników z wind automa- tyczn czy magazyn z zakadem produk- cyjnym mieszczcym si na górnej kon- dygnacji. Zadaniem przenoników jest dostarczanie do fabryki surowców niezbd- nych do produkcji i transportowanie goto- wych produktów z zakadu do magazynu.
Winda automatyczna
4 www.mecalux.com
Regay paletowe z wskimi korytarzami Dwa sektory przeznaczone do skadowa- nia (surowców i produktów gotowych) maj bardzo podobne cechy. Oba wypo- saone s w regay paletowe z wskimi ko- rytarzami, które pozwalaj optymalnie wykorzysta powierzchni obiektu, aby uzyska maksymaln pojemno. Palety umieszczane s na regaach i pobierane z nich za pomoc wózków systemowych. Urzdzenia te pracuj tylko w obrbie ko- rytarzy roboczych, a kilku operatorów do- starcza palety do wej do korytarzy lub je stamtd odbiera.
Wózki systemowe przemieszczaj si wzdu korytarzy z zastosowaniem sys- temu indukcyjnego. Jest to umieszczony w posadzce przewód, który wytwarza po- le magnetyczne penice dla wózków funk- cj prowadnicy. Dziki takiemu rozwizaniu praca w korytarzach jest w peni bezpieczna, poniewa konstrukcja regaów nie jest nara- ona na przypadkowe uderzenia wózkami.
5www.mecalux.com
Zarówno magazyn produktów gotowych, jak i magazyn surowców s przygotowane na przysz rozbudow w razie wzrostu sprzeday, a tym samym produkcji
6 www.mecalux.com
Strefa kompletacji Mecalux zamontowa w magazynie tak- e dwa bloki regaów pókowych przepy- wowych przeznaczonych do kompletacji. S one oddzielone systemem przenoni- ków, który transportuje kartony do stano- wisk kompletacyjnych albo bezporednio do strefy sortowania, jeeli zamówienie jest ju gotowe.
Oba bloki s podzielone na podsektory. Do obsugi kadego podsektora jest wyznaczo- na okrelona liczba operatorów. Dziki te- mu przygotowywanie zamówie odbywa si bardzo sprawnie, poniewa operator nie musi przemieszcza si po caym korytarzu, aby pobra produkty wchodzce w skad poszczególnych zamówie, lecz pracuje je- dynie w przydzielonym mu obszarze.
7www.mecalux.com
Przylegajcy do regaów stó rolkowy peni funkcj stou do przygotowywania zamó- wie. Operatorzy ustawiaj na nim pojemni- ki rcznie w najbardziej dogodnej dla siebie pozycji do pracy.
Regay wyposaone s w system pick-to- -light, który znacznie poprawia efektyw- no kompletacji. Pod kadym gniazdem regau umieszczony jest wywietlacz, któ- ry wskazuje operatorowi, ile produktów musi pobra z poszczególnych kartonów. Po pobraniu produktów operator naci- ska przycisk, aby potwierdzi wykonanie czynnoci.
Uzupenianie stanu magazynowego odby- wa si w korytarzu adunkowym. Kartony umieszczone z tej strony regau na lekko na- chylonych torach rolkowych przesuwaj si samoczynnie w stron korytarza komple- tacyjnego. Dziki takiemu rozwizaniu pra- cownicy zawsze dysponuj zapasem pro- duktów niezbdnym do przygotowania zamówie.
Regay pókowe przepywowe zapewniaj bezporedni dostp do pierwszego kartonu, za którym skadowany jest zapas. Umoliwiaj te jednoczesne przygotowywanie zamówie i uzupenianie stanu w taki sposób, e czynnoci te ze sob nie koliduj
8 www.mecalux.com
Dane techniczne
Regay paletowe
Wymiary palety 800 x 1200 mm
Maksymalna waga palety 800 kg
Wysoko regaów 9 m
Korzyci dla Dentaid
- Wysoka wydajno: magazyn wyrónia si ukadem umoliwiajcym podzia towarów wedug ich cech i przeznaczenia, co przekada si na optymaln organizacj jego funkcjonowania.
- Optymalne wykorzystanie powierzchni: regay paletowe z wskimi korytarzami obsugowymi maksymalnie wykorzystuj dostpn powierzchni, zwikszajc pojemno magazynu.
- Bezporedni dostp do produktów: regay paletowe i regay przepywowe do kompletacji zapewniaj bezporedni dostp do skadowanych pozycji asortymentowych, uatwiajc zarzdzanie stanem maga- zynowym i przygotowywanie zamówie.