of 15 /15
MSŠ “Hasan Musić” BUŽIM MATURSKI RAD Tema: Proračunavanje lančanog prenosnika sa ulogom podmazivanja Mentor: prof.Veladžić Fadil Učenik: Skenderović Ermin IV mt 1

Proracun Lancanog Prenosnika Sa Ulogom Podmazivanja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proracun Lancanog Prenosnika Sa Ulogom Podmazivanja

Text of Proracun Lancanog Prenosnika Sa Ulogom Podmazivanja

MS Hasan MusiBUIMMATURSKI RADTema: Proraunavanje lananog prenosnika sa ulogom podmazivanjaMentor: prof.Veladi Fadil Uenik: Skenderovi Ermin IV mt11. UVOD Lanani prenosnici se dosta primjenjuju u mainstvu i to tamo gdje je nepogodna upotrebazupastogprenosa, apotrebanjetoanprenosni odnos. Prenosni pomoulanaca primjenjuju se kod maina alatki u tekstilnoj i mainskoj industriji i ureaja za regulaciju itd.Lanani prenosnik obino se sastoji iz lanca i dva lananika - pogonskog i gornjeg. U odreenim sluajevima prenosnik ima jedan pogonski lananik i vie gonjenih lananika. Prenos lancima primjenjuje se uglavnom na mjestima gdje nije mogue ostvarivatiprenos zupanicima kao to su mjesta sa veim razmacima vratila. Dobre osobine lananog prenosa su : prosta konstrukcija, mali gabariti pri uporeenju sa kainim prenosom, visok stepen korisnog dejstva, konstantna vrijednost srednjeg prenosnog odnosa, mogunost istovremenog prenosa snage od jednog izvora na nekoliko vratila jednim lananim koturom, visoka pouzdanost, prosta montaa - jednostavno nadgledanje. Nedostatci lananog prenosa su : habanje lanca i poveanje koraka, neravnomjernost brzine obrtanja gornjeg lananika kao posljedica promjenjivog poluprenika pogonskog lananika, paljivo razraivanje, lom usljed zamora lanca. Jo jedan nedostatak je taj to se porastom brzine lanca pojaavaju umovi i udari. Zato se izbjegava primjena lanca za broj obrtaja n > 1000[0/min]. Lananom prenosniku potreban je vei period razraivanja u odnosu na druge prenosnike.22. PODJELA LANACA Danas se u mainskoj tehnici primjenjuje veliki broj razliitih lanaca. Prema osnovnim karakteristikama koje ispoljavaju u eksploataciji, mogue ih je podijeliti u tri osnovne grupe : pogonski, teretni i vuni.I.Pogonski lancisunajrasprostranjeniji i uveini sluajevaprenosesnagui ostvaruju kretanje od izvora energije. Primjenjuju se kako pri malim tako i pri veim brzinama (do 30-35[m/s]). Jedanlanac moe prenositi snaguna vie vratila istovremeno, pri razliitim meusobnimrastojanjimalananika. Stepenkorisnogdejstvaovegranelanacauglavnom zavisi od rada sile trenja u zglobu i pri najboljim uslovima dostie vrijednost h = 0,97 0,99. U grupu pogonskih lanaca spadaju :o valjkasti;o aurasti; o zupasti lanci.VALJKASTI LANCI sastojeseiznizauzastopnopovezanihzglobovavezanih spoljanjim,unutranjim i spoljnim lancima.U otvor unutranje lamele (1) upresovana je aura (2) na koju je u cilju smanjenja habanja lananika slobodno navuen valjak (3). U otvor spoljanje lamele (4) upresovana je osovina (5).Slika 1. Valjkasti lanci Postoje etiri tipa spojnih lanaka, u zavisnosti od koraka kao i od toga da li je broj lanaka u lancu paran ili neparan.Slika 2. Tipovi spojnih lanaka valjkastog lanca Spojni lanak tipa A za lance sa parnim brojem lanaka za korak h 12,7 [mm]. Spojni lanak tipa B za lance sa parnim brojem lanaka za korak h > 12,7 [mm]. Za lance sa neparnim brojem lanaka za h 12,7 [mm] upotrebljava se spojni lanak tipa C kombinovan sa dva spojna lanka tipa A.3 Kod lanca neparnog broja lanak i h >12,7 [mm] upotrebljavaju se spojni lanci tipa D,kombinovan sa jednim spojnim lankom tipa B. Lance sa neparnim brojem lanaka treba izbjegavati. Valjkasti lanci se mogu praviti kao jednoredni i vieredni lanci, na bazi elemenata jednorednog lanca. Primjer jednog dvorednog valjkastog lanca dat je na sljedeoj slici.Slika 3. Lananici sa dvorednim valjkastim lancem AURASTI LANCI sastavljaju se od spoljanjih, unutranjih i spojnih lanaka. Kod ovevrstelanacaizostavljasevaljakimeseznatnopoveavanoseapovrinaismanjuje specifini pritisak u zglobu.Slika 4. aurasti lanci Ova grupa lanaca se karakterie intenzivnijim habanjem u poreenju sa valjkastim lancima, zato su predosreeni za rad pri manjim brzinama. Za lance korakom h 40 [mm] dozvoljena je brzina do 4 [m/s], a za lance sa korakom h > 40 [mm] dozvoljena brzina je do 3 [m/s]. ZUPASTI LANCI su se pojavili prvi put 1895 godine. Oni obezbjeuju ujednaenijirad sa manjim umom, nego valjkasti lanci. Takoe obezbjeuju visoku kinematsku tanost prenosa na raun ravnomjernije izmjene koraka u procesu rada. Ova vrsta lanaca ima veu 4pouzdanost u radu zbog izostavljanja aure i valjaka kao i zahvaljujui injenici da prekid jedne lamele ne dovodi do prekida cijelog lanca.Zupasti lanci se sastoje od niza zupastih lamela (1), spojenih osovinicama (2) odreenom uzastopnou.Slika 5. Zupasti lanci Priobrazovanju lanaca,lamelejednoglanka ulazeu meuprostor lameladrugog lanka, irinalancaodreujedebljinai broj lamelasusjednihlanaka. Daselanacnebi otkaio, nazadnjulamelupostavljasepodmetai rascjepka, auvrujesenaosovinicu presovanjem. Osim radnih lamela koje se spreu sa lananikom, lanci zupastog lanca sadre i upravljake lamele (3), postavljene unutar ili razmjetene sa obje strane lanka. Primjena zupastih lanaca opravdana je tamo gdje se zahtijeva visoka kinematska tanost, ujednaeniji rad, smanjen um kao i pri veim brzina (v 5 [m/s]) i veoj snazi.II.Teretni lanciseprimjenjujukodpodiznihmehanizama runogi mainskogpogona. Sposobni su da prenesu velika optereenja pri malom koraku, ime je mogue znatno smanjiti gabaritnedimenzijemehanizama. Vijektrajanjaovegrupelanaca, pri pravilnomizborui eksploataciji je po pravilu dui od vijek samih mehanizama.Pored ostalih u grani teretnih lanaca spadaju : lanci sa svornjacima (laki) i lanci sa svornjacima (teki).Slika 6. Lanci sa svornjacima5III. Vuni lanci slue za transport i premjetanje tereta pod bilo kojim uglom. primjenjuju se kodkonvejera, dizalica, eskavatora, elevatora idr. Njihovabrzina ne prelazi 2(m/s). U upotrebi su razliite vrste ovih lanaca, a meu njima najee: valjkasti lanci za poljoprivredne maine i konvejere eskalatorski lanci. Analizom primjene lanastog prenosa u konstrukciji kao i godinjom proizvodnjom lanaca, moe se zakljuiti da su u upotrebi najee pogonski lanci: valjkasti i aurasti.63. LANANICI Pouzdanost u vijek trajanja lananog prenosa u velikoj mjeri zavisi od pravilnog izbora lananika, odnosno od pravilnog izbora konstruktivnog rjeenja zupastog vijenca, optimalnog profila zuba usvimpresjecima, a takode i odmaterijala, termike obrade, tehnologije i tanosti izrade. Glavni element lananika je profilisani zub od ijeg oblika i izbora u velikoj mjeri zavisi sposobnost lananog prenosa. Za pouzdan rad i siguran prenos snage, oblik profila zuba mora da obezbijedi:- slobodan ulaz lanka lanca u dodir sa zubima lananika, pouzdano sprezanje i nesmetan izlaz iz sprezanja;- poveanu otpornost na habanje zuba lananika iz uslova minimalnog mogueg naprezanja spregnutih elemenata;- najmanjukinetikuenergijuudara lanaka lanca utrenutkusprezanja sa zubima lananika;- punukompenzacijuuveanjakorakalanca, uslovljenoghabanjemzglobauprocesu eksploatacije;- mogunost primjene progresivnihtehnolokihpostupaka izrade zuba, koritenjem minimalnog broja profilisanih alata. Danas se u svijetu najee koriste slijedea etiri oblika profila zuba lananika:Tabela 1. Profil zuba lananika7 Na slici 7. i tabeli 2. date su konstruktivne mjere najee koritenih profila zuba lananika iz grupe pravolinijskih izpupenih (po DIN u 8196).Slika 7. Konstrukcija zubaca lananikaTabela 2. Konstruktivne mjere profila lananika (po DIN-u 8196)84. IZBOR I PRORAUN OSNOVNIH PARAMETARA SNAGA: Snaga koju lanani prenosnici prenose najee ne prelazi vrijednosti 25 50 [kW], a veoma rijetko dostie 100 [kw]. PRENOSNI ODNOS: Pri radu lananih prenosnika, kretanje lanca je definisano kretanjem zgloba lanka.Svaki lanak vue lanac, pri obrtanju lananika, za jedan ugaoni korak, a zatim ustupa svoje mjestoslijedeemlanku. Brzinalancapri ravnomijernomobrtanjulananikapri komeje radijus lananika povuen kroz zglob normalan na vuni ogranak lanca. U inenjerskim proraunima dovoljno je operisati sa srednjim prenosnim odnosom koga je mogue odrediti kao odnos ugaonih brzina[rad/s], odnosno brojeva obrtajan [o/min] pogonskog i gonjenog lananika, kao i odnosa brojeva zuba Z1 i Z2lananika:122121zznni Maksimalni prenosni odnos kod lananog prenosa iznosi i 7-8. BROJ ZUBA LANANIKA: Brojzubalananika pokazuje veliki uticajna vijek trajanja i ravnomijernostrada lananog prenosnika. Lananici sa veim brojem zuba su znatno ravnomijerniji u radu, ali sa druge strane, poveanjem broja zuba pri veem prenosnom odnosu smanjuje vijek trajanja i poveavadimenzijeprenosnika. Poveanjembrojazubamanjeglananikakodvaljkastihi aurastih lanaca, smanjuje se i um. Ispitivanja su pokazala da u cilju ravnomijernijeg habanja lanca i lananika treba pri parnom broju lanaka lanca birati neparan broj zuba lananika. U cilju produenja vijeka trajanja lanca, preporuuje se izbor prema prenosnom odnosu datom u tabeliTabela 3. Preporueni broj zuba pogonskog lananika (Z,)Vrsta lanacaPrenosni odnosdo 2 2-3 3-4 4-5 5-6Valjkasti i aurastiZupasti29-2735-3327-2533-2925-2229-2522-1925-2319-1723-19 BRZINA LANCA I BROJ OBRTAJA LANANIKA: Brzina lanca prosjenog kvaliteta ne bi trebala da prelazi 15 [m/s].Lanci visokog kvalitetamoguraditi i pri brzinamado2530[m/s]. Srednjubrzinulanca, mogueje izraunati kao:1]1

sm h n z h zv1000 60 1000 2gdje je:z - broj zuba lananika,n - broj obrtaja (min-1), - ugaona brzina [rad/s],h - korak lanca [mm].9 Maksimalan broj obrtaja pogonskog lananika se dobije pomou izraza :1]1

min2750maxoh qbhdngdje je: d - prenik valjka [mm], b - unutranja irina lanka [mm], q - teina jednog metra lanca [N], h - korak lanca [mm]. ,_

+ 6sin z- koeficijent brzine udara OSNO RASTOJANJE Minimalno osno rastojanje odreuje se iz uslova da ugao zahvata pogonskog lananika ne bude manji od 32n , i da minimalno rastojanje izmeu spoljanjih prenika lananika bude 30 50 [mm]. Za ovakve uslove preporuke su da pri i 3:( )[ ] mmd dAk k50 3022 1min ++a pri : i 3[ ] mmi d dAk k10922 1min+++gdje su:dk1 i dk2 [mm] - tjemeni prenici lananika. Normalne vrijednosti osnog rastojanja su: A = (30 50) h dok je maksimalna vrijednost osnog rastojanja ogranien veliinomh A 80max Broj lanaka u zatvorenoj konturi lanca mogue je odrediti iz izraza:Ah z z z zhAm

,_

+++21 2 2 12 22 Duina lanca koji obrazuje kontura : L= m h UGAO NAGIBA PRENOSNIKA, OBUHVATNI UGLOVI: Ugao nagiba prenosnika je ugao izmeu horizontalne i vertikalne ose za horizontalne prenosnike=0, a za vertikalne=90. Vertikalne poloaje lananih prenosnika treba izbjegavati:Slika 8. Nagib lananog prenosnika i obuhvatni uglovi10Pri projektovanju lananog prenosnika neophodno je defmisati uglove nagiba ogranka 1i2, koji susauglomnagibaprenosnikai uglomnagibavunogogrankapremaosi prenosnika , vezani zavisnou: + 21 Ugao nagiba vunog ogranka mogue je odrediti kao:

,_

,_

AR RAd d1 2 1 20 0 0 0arcsin2arcsin gdje je:d01 , d02 [mm] - podeoni prenici lananika,A [mm] - osno rastojanje. Pribline vrijednosti obvojnih uglova pogonskog i gonjenog lananika bi bile : 210 220+ Broj lanaka lanca koji dolaze u spregu sa pogonskim i gonjenim lananikom, m1 i m2,odreuju se zaokruivanjem veliina :;2110'1zm ;2220'2zmdo cijelih parnih brojeva. Sa ovako dobijenim vrijednostima m1im2,obuhvatni uglovi pogonskog i gonjenog lananika iznose:11 12zm 22 22zm Provjerupotrebnogbrojalanakazaspregusalananikom, atojeistovremenoiprovjera obuhvatnog ugla pogonskog lananika mogue je vriti kao :2 23 , 01 1+ z m TIP LANCA Tip lanca se odabere na osnovu nazivne snage. S obzirom na predviene udare, za izbor lanaca mjerodavna je snaga :P Pu D gdje je:PD [kw] - nazivna snaga, P [kw] - snaga koju prenosnik prenosi, u- faktor udara.115. PODMAZIVANJE LANACALance koji rade u praini treba ee oistiti. U tu svrhu lanac se stavi u petrolej ili u toplu vodu sa sodom, pa se tada neistoa odstrani elinom etkom. Oieni lanac mora da senamjesti natokoveonakokakojestajaoprije, aneobratno; takoenesmijedase upotrijebi na tokovima koji su ve dijelom istroeni. irilanci stavljajusenanekovrijemeurastopljeniparafiniliterpentin, dabise neistoa sa njih mogla lake skinuti. Parafin se zatim odstrani pranjem lanca u toploj vodi sa sodom. Ovakvooienilanacstavljasenanekolikosatiutoplokupatiloodgustogulja. Obino se ienje lanca vri 3-4 puta godinje. Gustoa ulja za podmazivanje treba da je utoliko vea ukoliko je via temperatura lanca u pogonu. Za lance koji se ne zagrijavaju pri radu, uzima se rjee ulje. Brzokretnilanci se najprije podmau vrlo rijetkim uljem, tako da ono prodre do svih sastavaka, a zatim se spolja lanac premazuje gustim uljem. To spreava da rijetko ulje bude odbaeno sa lanca uticajem centrifugalne sile. Najpodesniji je nain podmazivanja lanca ako se ulje nanese etkom na unutarnju stranu lanca pri polaganom hodu prenosa. U obinim prilikama dovoljno je ako se lanac podmae na ovaj nain jedanput nedjeljno. Kod tekih prenosa, koji rade u praini, lanac se podmazuje svakodnevno. Lanci, zatieni kuitima protiv prodiranja praine i lanci koji rade u uljnim kupatilima, mogu znatno vie da izdre u neprekidnom pogonu. Time se ujedno smanjuje i potreba stalnog nadzora.126. ZAKLJUAK Lanasti prenosnik obino se sastoji iz lanca i dva lananika pogonskog i gonjenog. U odreenimsluajevimaprenosnikimajedanpogonski lananiki viegonjenihlananika. Prenos snage ostvaruie se tako da se beskrajni lanac namjesti preko lananika, tako da zupci lananika ulaze izmeu lanaka lanca i prenose kretanje sa pogonskog na gonjeni lananik. Ovdje se snaga s jednog toka na drugi prenosi na taj nain to zupci tokova ulaze izmeu lanaka lanca i time omoguuju obrtanje vratila pri stalnom prenosnom odnosu. Primjenjuju se uglavnom tamo gdje je nemogue ostvariti prenos zupanicima, a treba dasepri radupostignestalni prenosni odnos. Premazupanicimalanani prenosimatu prednost tosemoeprimijeniti i zaveerazmakevratila, gdjebi zupanici bili suvie glomazni. Kad se uporedi sa kainim prenosom, lanani pogon radi bez klizanja, proizvodi manjipritisaknavratilo, neosjetljivjepremavlazi, toploti ipraini, dobropodnosidostavelike obodne brzine i stoga zauzima vano mjesto u grupi posrednih prenosa. Najvie se primjenjuje kod maina radilica, motornih vozila, dizalica i sl. Nedostatak lanaca je u tome to se vremenom istegnu, zbog ega se povea korak lanca, te lanac loe nalijee te puca. Porastom brzine poveavaju se umovi i udari.13 LITERATUTA1. Drago Blagojevi MAINSKI ELEMENTI za II razred mainske i saobraajne struke VI izdanje Sarajevo, 1990.2. Isak KarabegoviRamo HalilagiSeid apeviOSNOVI MAINSTVA univerzitetska knjiga Biha, 1999.3. Vasilije Volkov ELEMENTI MAINA II dio VI izdanje Sarajevo, 1980.14 Sadraj1. Uvod 12. Podjela lanaca 23. Lananici 64. Izbor i proraun osnovnih parametara 85. Podmazivanje lanaca 116. Zakljuak 12Literatura 1315