Podmazivanje i zaprivanje ležaja Podmazivanje lež · PDF filePodmazivanje i zaprivanje ležaja • Zadatak podmazivanja je da smanji habanje dodirnih površina na mestu kontakta

 • Author
  lylien

 • View
  233

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Podmazivanje i zaprivanje ležaja Podmazivanje lež · PDF filePodmazivanje i zaprivanje...

 • Podmazivanje i zaprivanje leaja

  Zadatak podmazivanja je da smanji habanje dodirnih povrina na mestu kontakta kotrljajnih tela sa ostalim delovima leaja , odnosno da trenje i habanje bude neznatno.

  Pored ove primarne funkcije podmazivanje ima i ulogu zatite radnih povrina od korozije, smanjenje buke, odvoenje toplote kao i eventualna zatita od prodora neistoe.

  Kao sredstva za podmazivanje leaja koriste se tehnike masti,ulja, a u specijalnim sluajevima i vrsta maziva. Optereenje , uestalost obrtanja i radna temperatura leaja igraju odluujuu ulogu pri izboru naina i sredstva za podmazivanje leaja.

  Kriterijum za izbor naina i sredstva za podmazivanje je radni broj obrtaja n i srednji prenik dm=(D+d)/2, odnosno karakteristika koja je jednaka proizvodu (n*dm), izraena u 106 mm/min.

  Podmazivanje leaja

 • Podmazivanje kotrljajnih leaja mastima izvodi se ukoliko je karakteristika brzohodnosti (n*dm) < 0.5*106 mm / min. Prednosti ovakvog podmazivanja je zatita od prodora spoljanje neistoe, jednostavno konstrukciono izvoenje uleitenja, lako odravanje i lako zaptivanje.

  Izbor vrste masti i koliina masti kojom e se napuniti leajni sklop zavisi od broja obrtaja i optereenosti vratila.

  Podmazivanje mastima

  Podmazivanje i zaprivanje leaja

 • Podmazivanje leaja uljima primenjuje se kod visokih i srednjih uestanosti obrtanja, za velika optereenja, kod radnih temperatura gde ne mogu da se koriste masti ili kod zahteva za hlaenjem u toku rada. U mnogim sluajevima izbor ulja za podmazivanje leaja uslovljen je ostalim delovima u sklopu, jer se vrlo esto pored leaja istovremeno podmazuju i drugi delovi. Za podmazivanje kotrljajnih leaja mahom se primenjuju mineralana ulja. Bitna karakteristika ulja je njihova kinematika viskoznost u v mm2 /s. Izbor vrste ulja vri se uzimajui u obzir radni vek leaja i to tako da radna viskoznost ulja v u mm2/s na temperaturi 0C bude neto vea od merodavne viskoznosti v1.

  Podmazivanje uljima

  Podmazivanje i zaprivanje leaja

 • Ukoliko podmazivanje mastima i uljima nije dozvoljeno ili se ne preporuuje, na primer kod leaja koji rade na povienim ili niskim teperaturama, u vakuumu itd., preporuuje se primena tzv. suvog podmazivanja odnosno podmazivanja vrstim mazivima. Najpoznatija vrsta maziva su grafit, molibdendisulfid (MoS2) i politetraetilen.

  Primenjuje se kao suvo vrsto mazivo, koje se posle razreivanja nanosi kao tanak sloj, ili se koriste kao prakasti materijali.

  Podmazivanje vrstim mazivima primenjuje se samo za nie uestanosti obrtanja.

  Podmazivanje vrstim mazivima

  Podmazivanje i zaprivanje leaja

 • Zadatak zaptivanja je da sprei isticanje maziva iz leaja i prodor spoljanje neistoe u leaj ili prostor gde se on nalazi.

  Izbor naina zaptivanja vri se prema radnim uslovima (prisustvo neistoe ili vlage), zahtevanom radnom veku leaja, vrsti maziva i nainu podmazivanja i uestanosti obratanja leaja.

  Prema nainu zaptivanja zaptivai se dele u dve osnovne grupe:

  Zaptivai sa dodirom zaptivnih povrina

  Zaptivai bez dodira zaptivnih povrina.

  Zaptivanje leaja

  Podmazivanje i zaprivanje leaja

 • Najjednostavniji zaptiva sa dodirom zaptivnih povrina je filcani prsten, koji se primenjuje za srednje brzine klizanja do 4 m/s.

  Zaptivanje zaptivaima sa dodirom zaptivnih povrina

  Podmazivanje i zaprivanje leaja

  Od zaptivaa sa dodirom zaptivnih povrina naje se koriste manetni zaptivai. Mogu da se primene kako kod podmazivanja mau, tako tako i kod podmazivanja uljem. Odlikuju se dobrim zaptivanjem,a imaju i zadovoljavajui radni vek.

  Manetni zaptivai mogu da se primene za radne temperature da 150C i brzine klizanja do 20 m/s. Ovo je omogueno razvojem veoma kvalitetnih materijala od kojih se izrauju.

 • Najjednostavniji nain zaptivanja bez dodira zaptivnih povrina je prikazan na slici. irina poklopca leaja je neto vea, ime se poveava i duina zazora, i u ovaj prostor stavlja mast. Ovaj nain zaptivanja primenjuje se za nie uestanosti obrtanja,gde nema zagrevanja ni mogunosti da mast iscuri.

  Zaptivanje zaptivaima bez dodira zaptivnih povrina

  Podmazivanje i zaprivanje leaja

  Radi poveanja efikasnosti zaptivanja na poklopcu odnosno kuitu izrauju se dodatno lebovi koji se pune mau. lebovi mogu biti cilindrini ili zavojni. Kod zaptivnja zavojnim lebom smer zavojnice treba biti tako izabran da se pri obrtanju vratila mazivo vraa nazad u kuite. Zavojni leb moe biti izraen i na vratilu, ali se ova varijanta ne preporuuje.

 • Najee korieni zaptivai bez dodira zaptivnih povrina su labirtinski zaptivai. Zazor izmeu pokretne i nepokretne zaptivne povrine je u obliku izlomnjene linije labiranata. Princip zaptivanja satoji se u prolazu maziva naizmenino kroz manji i vei zazor,ime se smanjuje njegova kinetika energija i spreava isticanje.

  U primeni su dva tipa labirantskih zaptivaa: aksijalni koji se primenjuje kod jednodelnih kuita i radijalni za dvodelna kuita. Ovakav nain zaptivanja koristi se kod podmazivanja mau i efikasno titi leaj od prodora spoljne neistoe. Pri montai labiritinski zazori pune se mau. Efikasno zaptivanje obezbeeno je ukoliko su delovi koji obrazuju labirint centrino postavljeni, odnosno ako nema velike promene zazora u toku okretanja vratila.

  Zaptivanje zaptivaima bez dodira zaptivnih povrina

  Podmazivanje i zaprivanje leaja

 • Centrifugalni zaptivai takoe spadaju u zaptivae bez dodira zaptivnih povrina. Primenjuju se kod podmazivanja uljem leaja visoke uestanosti obrtanja, odnosno za obimne brzine preko 7 m/s.

  Na samom vratilu moe biti izraen ili posebno privren greben trouglastog preseka. Kad ulje doe do ovog grebena, usled centrifugalne sile biva odbaeno od vratila, a zatim se preko posebnih kanala vraa u kuite. U cilju poveanja efikasnosti zaptivanja postoje i konstrukciona izvoenja sa dva grebena.

  Zaptivanje zaptivaima bez dodira zaptivnih povrina

  Podmazivanje i zaprivanje leaja

 • Montaa i demontaa leajeva

  Manji leajevi i leajevi sa manjim preklopom

  Leajevi se montiraju na sobnoj temperaturi

  Montiranje se vri pritisnom silom

 • Montaa i demontaa leajeva

  Vei leajevi i leajevi sa velim preklopom

  Leajevi se zagrevaju do odreene temperature koja ne trebalo da pree 120C. Kada se unutranji prsten dovoljno termelno proiri, onda se pristupa montai leaja

 • Montaa i demontaa leajeva

  Montaa leajeva pomou navrtke

  Pomou navrtke se montiraju leajevi sa hilznom ili leajevi gde vratilo na koje se montiraju ima narezan navoj i rukavac vratila je izraen sa konusom.

 • Montaa i demontaa leajeva

  Putanje u probni rad

  Kako bismo proverili da li su leajevi propisno ugraeni, sistem se puta u probni rad. Najpre se vratilo okree rukom da se proveri da li ima mehanikog zadiranja. Ukoliko nema nikakvih znakova problema, sistem se puta da radi na malom broju obrtaja i bez optereenja. Ako sistem ni u ovom stadijumu nema nepravilan rad, sistem se puta da radi na radnom broju obrtaja i radnom optereenju. Ukoliko se za vreme probnog rada uoe problemi poput poveanog nivoa vibracija, poviene temperature leajeva ili neuobiajene buke, sistem bi trebalo zaustaviti, pregledati i ako je neophodno ponovo demontirati leajeve.

  Nivo vibracija se odreuje ureajima za merenje vibracija i uporeuju sa standardima za dozvoljen rad maina.

  Temperatura je takoe jedan od bitnih parametara stanja leajeva. Temperatura pri putanju u rad raste do radne temperature. Ukoliko se ovaj rast nastavi tokom vremena to je jasan znak da postoji problem i da se sistem mora prekontrolisati.

 • Montaa i demontaa leajeva

  Demontaa leajeva pomou alata

  Manji leajevi i leajevi sa manjim preklopom se demontiraju pomou pomonih alata radapcigera.

  Ukoliko je potrebna malo vea sila demontae, demontaa se vri na presi.

 • Montaa i demontaa leajeva

  Demontaa leajeva pomou alata

  Kod sistema gde je potebno esto demontirati leajeve, na vratilima i kuitima se izraduju posebni lebovi za laki pristup alata da demontau leajeva.

  lebovi na vratilu

  lebovi na kuitu

 • Montaa i demontaa leajeva

  Demontaa leajeva sa konusnim otvorom

  Leajevi sa konusnim otvorom se demontiraju tako to se navrtka olabavi i leaj se delovanjem sile na unutranji prsten svue sa hilzne.