Click here to load reader

PROJEKT Załącznik nr 1– Pismo wysyłane w związku z ...³r-1-RR-… · Web viewZałącznik nr 1 do Regulaminu. FORMULARZ REKRUTACYJNY. do projektu „DOBRY CZAS NA BIZNES –

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROJEKT Załącznik nr 1– Pismo wysyłane w związku z ...³r-1-RR-… · Web viewZałącznik nr...

PROJEKT Zacznik nr 1 Pismo wysyane w zwizku z badaniem rynku

Zacznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ REKRUTACYJNY

do projektu DOBRY CZAS NA BIZNES KOM2

realizowanego w ramach Poddziaania 8.3.1 Wsparcie na zakadanie dziaalnoci gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego 2014-2020.

Nr identyfikacyjny: /../

(nr nadaje Beneficjent)

Data wpywu:

Szanowni Pastwo,

Niniejszy formularz stanowi pierwszy etap rekrutacji i jest oceniany zgodnie zRegulaminem rekrutacji w projekcie DOBRY CZAS NA BIZNES KOM2

Przed przystpieniem do rekrutacji naley zapozna si z ww. Regulaminem

Instrukcja wypeniania formularza zamieszczona jest na ostatniej stronie niniejszego formularza.

Dzikujemy!

CZ A

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA

Wszystkie pola musza by wypenione

Nazwisko

Imi/ Imiona

PESEL

Orzeczenie o niepenosprawnoci

( TAK ( NIE

Rejestracja w KRUS

( TAK ( NIE

NIP

-

-

-

Pe

( kobieta ( mczyzna

Wiek

..

Opieka nad dzieckiem/dziemi w wieku do lat 7 lub osob zalen

( TAK ( NIE

Miejsce zamieszkania/Dane kontaktowe

naley poda adres zamieszkania, ktry umoliwi rwnie dotarcie do uczestnika projektu w przypadku kiedy zostanie on wylosowany do udziau w badaniu ewaluacyjnym

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowo

Obszar wg stopnia urbanizacji DEGURBA

lista kategorii dla gmin jest za. do formularza

( kategoria 3 - obszar wiejski

( kategoria 2

( kategoria 1 (Krakw)

Gmina

Kod pocztowy

-

Poczta

Powiat

Wojewdztwo

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Wyksztacenie

Naley zaznaczy wycznie jeden, najwyszy stopie posiadanego wyksztacenia.

( Brak (brak formalnego wyksztacenia)

( Podstawowe (dotyczy osb, ktre ukoczyy j szko podstawow)

( Gimnazjalne (dotyczy osb, ktre ukoczyy gimnazjum)

( Ponadgimnazjalne (dotyczy osb, ktre ukoczyy Liceum oglnoksztacce, Liceum profilowane, Technikum, Uzupeniajce liceum oglnoksztacce, Technikum uzupeniajce lub Zasadnicz szko zawodow)

( Policealne (dotyczy osb, ktre ukoczyy szko policealn

( Wysze (dotyczy osb, ktre posiadaj wyksztacenie wysze uzyskay tytu licencjata lub inyniera lub magistra lub doktora)

II. STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTPIENIA DO PROJEKTU

Naley zaznaczy waciwe pola

Czy jest Pani/Pan osob pozostajc bez pracy?

( tak ( nie (odpowied nie dyskwalifikuje Kandydata)

Jeli tak, prosz wskaza waciwe pole.

( osoba bezrobotna

( osoba bierna zawodowo

Czy jest Pani/Pan osob nalec co najmniej do jednej z poniszych grup?

( tak ( nie (odpowied nie dyskwalifikuje Kandydata)

Jeli tak, prosz wskaza waciwe pole/a.

( osoba powyej 50 roku ycia

( osoba dugotrwale bezrobotna

( osoba z niepenosprawnociami

( osoba o niskich kwalifikacjach

( kobieta

III. STATUS KANDYDATA W CHWILI PRZYSTPIENIA DO PROJEKTU

Naley zaznaczy waciwe pola

1. Czy jest Pani/Pan osob naleca do mniejszoci narodowej lub etnicznej, migrantem, osob obcego pochodzenia?

( tak ( nie

( mniejszoci narodowe ( etnicznej ( migrantem ( osob obcego pochodzenia

2. Czy jest Pani/Pan osob bezdomn lub dotknit wykluczeniem z dostpu do mieszka? ( tak ( nie

3. Czy jest Pani/Pan osob przebywajc w gospodarstwie domowym bez osb pracujcych? ( tak ( nie

4. Czy jest Pani/Pan osob przebywajc w gospodarstwie domowym bez osb pracujcych z dziemi pozostajcymi na utrzymaniu?( tak ( nie

5. Czy jest Pani/Pan osob yjc w gospodarstwie skadajcym si z jednej osoby dorosej i dzieci pozostajcych na utrzymaniu ? ( tak ( nie

6. Czy jest Pani/Pan osob w innej niekorzystnej sytuacji spoecznej? ( tak ( nie

7. Czy jest Pani/Pan osob nie posiadajc zawodu

( tak ( nie

8. Czy jest Pani/Pan osob posiadajc kwalifikacje w obszarze zawodw w ktrych jest najwicej bezrobotnych zgodnie z list zawodw nadwykowych opublikowan na stronie projektu.

( tak ( nie

Jeli tak prosz poniej wpisa nazw zawodu z listy:

[.]

wiadoma/y odpowiedzialnoci za skadanie faszywych danych, owiadczam, e dane podane w formularzu rekrutacyjnym s zgodne z prawd.

Data i podpis

(imi i nazwisko)

CZ B

[prosimy o wypenianie biaych pl pod pytaniami w kadej kategorii]

Czy dziaalno prowadzona bdzie w formie spki cywilnej z innym uczestnikiem projektu

( tak ( nie

Jeeli tak prosz wskaza imi i nazwisko, Jeeli nie prosz wpisa nie dotyczy

INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ

1. Pomys na biznes (Max. Ilo punktw 15) Ocenie podlega spjno i logiczno pomysu, szczegowo opisu przedmiotu dziaalnoci oraz atrakcyjno promocji przedsiwzicia

Prosz przedstawi swj pomys na biznes i opisa:

przedmiot dziaalnoci (czym nowa firma bdzie si zajmowa: produkcja, usugi, handel),

co bdzie oferowane: opis produktu, usugi, rodzaj sprzedawanego towaru i forma sprzeday.

jakimi metodami zostan pozyskani klienci (jak informacja dotrze do klienta, jak przekona si klienta do skorzystania z oferty, wydatki na poszczeglne formy reklamy, co moe by wykonane we wasnym zakresie), jakimi metodami bd utrzymywane relacje z klientami.

2. Charakterystyka klientw (Max. Ilo punktw 8) Ocenie podlega umiejtno wyboru grupy docelowej oraz prawidowego rozpoznania ich potrzeb.

Kto bdzie przyszym klientem (osoby prywatne, instytucje, przedsibiorstwa, lokalizacja klienta)

Dlaczego wybrano tak grup docelow

Czego klient moe oczekiwa od oferty (produktu, usugi, towaru, obsugi, jakoci, ceny, terminw i warunkw oferty) oraz skd wiadomo jakie s oczekiwania klienta

Jak bd spenione oczekiwania klientw, jakie klient odniesie korzyci z oferty nowej firmy

3. Charakterystyka rynku i konkurencji (Max ilo punktw 9) Ocenie podlega stopie rozeznania rynku, na ktrym uczestnik ma zamiar rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, rozpoznanie konkurencji, wybr obszaru dziaalnoci firmy.

Kto jest gwnym konkurentem na rynku, ilu jest konkurentw, prosz poda przykady konkretnych firm i opisa ich ofert, w czym bdzie si rni oferta nowej firmy na tle oferty konkurencji (w tym: zakres oferty, jako, poziom cen, terminy i warunki obsugi klienta)

Jaki bdzie zasig dziaania nowej firmy (lokalny, regionalny, krajowy, midzynarodowy), miejsce prowadzenia dziaalnoci (powiat, konkretne miasto, czy wie, dzielnica), w jaki sposb lokalizacja firmy wpywa na jej dziaanie,

Jakie s bariery wejcia, czyli co stoi na przeszkodzie eby rozpocz tego typu dziaalno (np.: niezbdne uprawnienia, koncesje, pozwolenia, kwalifikacje, koszt wyposaenia firmy). Jak i kiedy Kandydat zamierza pokona te bariery.

4. Realno planu (Max ilo punktw 14) Ocenie podlega realno planu rozumiana jako moliwo zrealizowania przedstawionych zaoe w rzeczywistych warunkach.

Co jest niezbdne, by nowe przedsibiorstwo mogo sprawnie funkcjonowa (zasoby i dziaania do prowadzenia i utrzymania firmy) i w jaki sposb Pan/Pani zamierza to zrealizowa?

Jakie bd wydatki do uruchomienia firmy, w tym wykorzystanie dotacji?

Jakich korzyci mona si spodziewa, jaka bdzie docelowa miesiczna warto przychodu firmy i jak bdzie ona osignita?

Jakie s ryzyka i problemy zwizane z prowadzeniem przyszej firmy (np. brak klientw, brak rodkw, sezonowo, ryzyko zmian prawnych, awarie sprztu, utrata dostawcw)?

Jakie bd metody przeciwdziaania i minimalizowania ryzyka i problemw?

5. Posiadane dowiadczenie i wyksztacenie przydatne do prowadzenia dziaalnoci

(Max ilo punktw 6) Ocenie podlega zbieno wyksztacenia z profilem planowanej dziaalnoci, przydatno kursw, praktyk, uzyskanego dowiadczenia do samodzielnego prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Prosz poda dowiadczenie zawodowe (miejsce zatrudnienia, okres w latach, stae, praktyki, samodzielna dziaalno)

Prosz poda zdobyte wyksztacenie (szkoy, uczelnie, kursy i szkolenia).

Jak zdobyte wyksztacenie i dowiadczenie bdzie wykorzystane w prowadzeniu firmy

Czy Grantobiorca prowadzi dziaalno gospodarcz (w jakiej formie, kiedy? Z jakiego powodu zostaa zamknita?) Jeli nie prosz wpisa nie dotyczy.

.

Data i podpis

(imi i nazwisko)

CZ C

OWIADCZENIA

1. Owiadczam, e jestem osob fizyczn zamierzajc rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej.

2. Owiadczam, e:

nie posiadaam (-em) wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej (posiadanie wpisu do CEIDG wyznaczaj daty: rejestracji dziaalnoci gospodarczej oraz data wykrelenia wpisu z rejestru),

nie byem (-am) zarejestrowany (-a) w Krajowym Rejestrze Sdowym i nie prowadziem (-am) dziaalnoci na podstawie odrbnych przepisw (w tym m. in. dziaalnoci adwokackiej, komorniczej lub owiatowej) w okresie 12 miesicy poprzedzajcych dzie przystpienia do projektu,

nie byam (-em) wsplnikiem spek osobowych prawa handlowego, nie byam (-em) czonkiem spdzielni utworzonej na podstawie prawa spdzielczego.

nie wsppracuj z osob prowadzc dziaalno gospodarcz.

3. Owiadczam, i bez rodkw finansowych otrzymanych w ramach projektu pt. DOBRY CZAS NA BIZNES KOM2 nie miabym/nie miaabym moliwoci zaoenia wasnej dziaalnoci gospodarczej.

4. Owiadczam, e nie korzystam i nie bd korzysta rwnolegle z innych rodkw publicznych, w tym zwaszcza rodkw Funduszu Pracy, Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, rodkw oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz rodkw oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatkw zwizanych z podjciem iprowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.

5. Owiadczam, e w przypadku rozpoczcia przeze mnie dziaalnoci gospodarczej bdzie ona zarejestrowana na terenie wojewdztwa maopolskiego.

6. Owiadczam, e zgodnie z Kodeksem cywilnym zamieszkuj lub ucz si na terenie powiatu objtego obszarem realizacji projektu.

7. Owiadczam, e po zaoeniu dziaalnoci gospodarczej skadki na ubezpieczenie spoeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne opaca bd do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.

....

Data i podpis (imi i nazwisko)

8. Owiadczam, e nie jestem osob:

zatrudnion (w tym rwnie w ramach umw cywilnoprawnych) obecnie lub w cigu ostatnich 2 lat u beneficjenta lub wykonawcy;

ktr czy lub czy z beneficjentem i/lub pracownikiem/ wsppracownikiem lub osob blisk beneficjenta lub wykonawcy, uczestniczcego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanw: zwizek maeski, stosunek pokrewiestwa i powinowactwa i/lub zwizek z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli;

pozostajc w stosunku prawnym mogcym budzi uzasadnione wtpliwoci co do bezstronnoci wzgldem beneficjenta lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wtpliwoci co do bezstronnoci przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania rodkw finansowych na rozwj przedsibiorczoci;

bdc pracownikiem/ wsppracownikiem lub osob blisk (osob blisk jest maonek, wstpny, zstpny, rodzestwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostajca w stosunku przysposobienia oraz jej maonek, a take osoba pozostajca we wsplnym poyciu) beneficjenta lub wykonawcy w projekcie;

pozostajc z beneficjentem lub wykonawc w projekcie w takim stosunku prawnym, ktry mgby mie wpyw na ich prawa lub obowizki;

9. Owiadczam, e nie byem(-am) karany(-a) za przestpstwo skarbowe lub przestpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz korzystam w peni z praw publicznych i posiadam pen zdolno do czynnoci prawnych.

10. Owiadczam, e nie jestem wykluczony(-a) z moliwoci otrzymania rodkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, o ktrym mowa w art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077).

11. Owiadczam, e zostaem(-am) poinformowany(-a) i projekt pt. DOBRY CZAS NA BIZNES KOM2 jest wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Poddziaania 8.3.1 Wsparcie na zakadanie dziaalnoci gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego 2014-2020.

12. Owiadczam, e zapoznaam(-em) si i z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie projektu DOBRY CZAS NA BIZNES KOM2" i akceptuj wszystkie jego warunki i postanowienia.

13. Owiadczam, e zostaam/em poinformowana/y o prawie dostpu do treci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz zostaam/em poinformowana/y, i administratorem danych jest MARR S.A.

....

Data i podpis

(imi i nazwisko)

OWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W zwizku z przystpieniem do projektu pn. Dobry Czas Na Biznes-KOM2 nr RPMP.08.03.01-12-0145/17-00 owiadczam, e przyjmuj do wiadomoci, i:

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Maopolskiego 2014-2020 jest Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego stanowicy Instytucj Zarzdzajc dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020, z siedzib w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Krakw, adres do korespondencji ul. Racawicka 56, 30-017 Krakw,

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajcy realizacj programw operacyjnych jest minister waciwy do spraw rozwoju z siedzib w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,

3. podstaw prawn przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pn. zm.) dane osobowe s niezbdne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie, a take: 1) rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajce wsplne przepisy dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajce przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spjnoci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

2) rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spoecznego i uchylajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programw w zakresie polityki spjnoci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pn. zm.);

4) rozporzdzenie Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 wrzenia 2014 r. ustanawiajce szczegowe przepisy wykonawcze do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorw sucych do przekazywania Komisji okrelonych informacji oraz szczegowe przepisy dotyczce wymiany informacji midzy beneficjentami a instytucjami zarzdzajcymi, certyfikujcymi, audytowymi i poredniczcymi;

4. moje dane osobowe bd przetwarzane wycznie w celu realizacji projektu Dobry Czas Na Biznes-KOM2 w szczeglnoci potwierdzenia kwalifikowalnoci wydatkw, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczoci oraz dziaa informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM);

5. moje dane osobowe zostay powierzone do przetwarzania Instytucji Poredniczcej Wojewdzkiemu Urzdowi Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Krakw, beneficjentowi realizujcemu projekt Maopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Krakw oraz podmiotom, ktre na zlecenie beneficjenta uczestnicz w realizacji projektu - (nazwa i adres ww. podmiotw). Moje dane osobowe mog zosta przekazane podmiotom realizujcym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzajcego, Instytucji Poredniczcej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mog zosta rwnie powierzone specjalistycznym podmiotom, realizujcym na zlecenie Powierzajcego, Instytucji Poredniczcej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest rwnoznaczna z brakiem moliwoci udzielenia wsparcia w ramach projektu;

7. w cigu 4 tygodni po zakoczeniu udziau w projekcie udostpni dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziau w ksztaceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;

8. w cigu trzech miesicy po zakoczeniu udziau w projekcie udostpni dane dot. mojego statusu na rynku pracy;

9. do trzech miesicy po zakoczonym udziale w projekcie dostarcz dokumenty potwierdzajce osignicie efektywnoci zatrudnieniowej (podjcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej);

10. mam prawo dostpu do treci swoich danych i ich poprawiania.

..

MIEJSCOWO I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Zacznik 1

.

(imi i nazwisko kandydata/ki)

.

(adres kandydata/ki)

Owiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis/Owiadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Owiadczam, e w okresie obejmujcym biecy rok kalendarzowy i poprzedzajce go dwa lata kalendarzowe otrzymaem(am) / nie otrzymaem(am)* rodkw stanowicych pomoc de minimis.

W przypadku otrzymania pomocy de minimis naley wypeni ponisze zestawienie orazdoczy stosowne zawiadczenia o otrzymanej pomocy de minimis:

Lp.

Organ udzielajcy pomocy

Podstawa prawna

Dzie udzielenia pomocy

Warto pomocy w euro

Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy

1

.

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

3

.

.

.

.

.

4

.

.

.

.

.

5

.

.

.

.

.

6

.

.

.

.

.

7

.

.

.

.

.

8

.

.

.

.

.

Razem:

.

.

Ja, niej podpisany/-a owiadczam, e jestem wiadomy/-a odpowiedzialnoci za skadanie owiadcze niezgodnych z prawd.

* niepotrzebne skreli

....

Data i podpis

(imi i nazwisko)

Zacznik 2

Obszar wg stopnia urbanizacji DEGURBA

Gmina

Gmina w klasyfikacji DEGURBA

m. Krakw

m. Krakw

1

powiat krakowski

Czernichw

3

Igoomia-Wawrzeczyce

3

Iwanowice

3

Jerzmanowice-Przeginia

3

Kocmyrzw-Luborzyca

3

Krzeszowice

2

Liszki

3

Michaowice

3

Mogilany

2

Skaa

3

Skawina

2

Somniki

3

Suoszowa

3

witniki Grne

2

Wielka Wie

3

Zabierzw

2

Zielonki

2

powiat bocheski

m. Bochnia

2

gm. Bochnia

3

Drwinia

3

Lipnica Murowana

3

apanw

3

Nowy Winicz

3

Trzciana

3

egocina

3

Rzezawa

3

Gmina

Gmina w klasyfikacji DEGURBA

powiat miechowski

Charsznica

3

Gocza

3

Kozw

3

Ksi Wielki

3

Miechw

2

Racawice

3

Saboszw

3

powiat mylenicki

Dobczyce

2

Lubie

3

Mylenice

2

Pcim

3

Raciechowice

3

Siepraw

3

Sukowice

2

Tokarnia

3

Winiowa

3

powiat proszowicki

Koniusza

3

Koszyce

3

Nowe Brzesko

3

Paecznica

3

Proszowice

3

Radziemice

3

powiat wielicki

Biskupice

3

Gdw

3

Kaj

3

Niepoomice

2

Wieliczka

2

Instrukcja wypeniania Formularza:

1. Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego musz by wypenione. Formularz skada si z trzech czci: A, B, C.

2. W przypadku braku telefonu stacjonarnego prosimy wpisa nie dotyczy. Dopuszczalne jest pozostawienie pustych miejsc jeli miejsce zamieszkania nie posiada numeracji lokalu.

3. Formularz naley wypeni komputerowo. Prosimy nie zmienia ukadu strony, rozmiaru ani formatu czcionki (Arial 10 punktw) zwaszcza w czci B.

4. Cz B Formularza rekrutacyjnego nie powinna przekroczy 4 stron ani te tekst wpisywany przez Kandydata nie powinien przekroczy 12 000 znakw ze spacjami.. Kryterium nie podlega ocenie formalnej, weryfikowane jest na ocenie merytorycznej jako element spjnoci opisu pomysu na biznes (przekroczenie limitw moe skutkowa obnieniem punktacji).

5. Odpowiedzi na pytania w Formularzu naley zaznaczy w wersji elektronicznej (nie odrcznie), w sposb jednoznaczny przy wybranej odpowiedzi (zalecane jest postawienie znaku X).

6. Brak wymaganych wasnorcznych, podpisw pod wszystkimi owiadczeniami znajdujcymi si na kocu formularza traktowany jest jako bd formalny. Kandydat zostanie poinformowany o koniecznoci uzupenienia. Brak uzupenienia podpisu w terminie 3 dni skutkuje odrzuceniem formularza i odstpieniem od jego oceny.

7. Brak wymaganego zacznika wymienionego na kocu formularza rekrutacyjnego (Owiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis/Owiadczenie o uzyskanej pomocy de minimis) traktowany jest jako bd formalny. Kandydat zostanie poinformowany o koniecznoci uzupenienia. Brak uzupenienia zacznika w terminie 3 dni skutkuje odrzuceniem formularza i odstpieniem od jego oceny.

8. Formularz rekrutacyjny musi by dostarczony do Biura projektu lub punktu obsugi w zamknitej kopercie w jednym podpisanym egzemplarzu papierowym i w wersji elektronicznej (np. pyta CD/DVD), opisanych zgodnie zasadami wskazanymi w Regulaminie:

9. Wersja elektroniczna formularza musi by zapisana w formacie word (doc/docx). Zapisanie formularza w innym formacie np. jpg, pdf, uznane zostanie za bd formalny. Kandydat zostanie poinformowany o koniecznoci poprawy. Brak dostarczenia poprawnego pliku w terminie 3 dni skutkuje odrzuceniem formularza i odstpieniem od jego oceny.

10. Jeeli na etapie oceny czci A formularza zostanie stwierdzone, i uczestnik nie spenia kryteriw grupy docelowej wskazanej w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, cz B formularza nie bdzie podlega ocenie.

Imi i nazwisko .

Adres ..

Telefon

e-mail

Dokumenty rekrutacyjne do projektu

DOBRY CZAS NA BIZNES KOM2

Maopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

..

..

(adres biura lub Powiatowego Punktu Informacyjnego )

Uczestnik zawsze musi poda przynajmniej jedn form kontaktu, dopuszczalne jest pozostawienie pustych miejsc jeli miejsce zamieszkania nie posiada numeracji lokalu, .

Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 25.miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowo, w ktrej osoba ta przebywa z zamiarem staego pobytu.

Osoby pochodzce z obszarw wiejskich naley rozumie jako osoby przebywajce na obszarach sabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA)-kategoria 3). Obszary sabo zaludnione to obszary, na ktrych wicej ni 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.

Wyksztacenie PODSTAWOWE programy w ramach poziomu ISCED 1 (Midzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Ksztacenia) wyksztacenie podstawowe ma na celu przekazywanie uczniom podstawowych umiejtnoci w zakresie czytania, pisania i matematyki (tj. umiejtnoci czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie solidnej podstawy do uczenia si i rozumienia kluczowych obszarw wiedzy, rozwoju osobistego i spoecznego, jak rwnie przygotowania si do ksztacenia redniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacj w niewielkim stopniu. Jedynym warunkiem przyjcia na ten poziom ksztacenia jest z reguy wiek. Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby przystpujce do nauki na tym poziomie nie mog mie mniej ni 6 i nie wicej ni 7 lat.

Wyksztacenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu ISCED 2 (Midzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Ksztacenia) wyksztacenie gimnazjalne - suy rozwojowi umiejtnoci nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym zakresie jest stworzenie fundamentw do rozwoju uczenia si przez cae ycie, ktre systemy edukacji mog rozszerza o dalsze moliwoci ksztacenia. Programy nauczania na tym poziomie s zazwyczaj w wikszym stopniu ukierunkowane na okrelone przedmioty, wprowadzajc pojcia teoretyczne do szerokiego zakresu zaj tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum rozpoczyna si po 6 latach od poziomu ISCED 1. Uczniowie przystpuj do nauki na poziomie gimnazjum s zwykle pomidzy 12 a 13 rokiem ycia.

Wyksztacenie PONADGIMNAZJALNE - poziom ISCED 3 - ma na celu uzupenienie wyksztacenia redniego i przygotowanie do podjcia studiw wyszych lub umoliwienie osobom uczcym si nabycia umiejtnoci istotnych dla podjcia zatrudnienia. Uczniowie przystpuj do nauki na tym poziomie zwykle pomidzy 15 a 16 rokiem ycia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguy kocz si12 lub 13 lat po rozpoczciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej wicej w wieku 18 lat), przy czym najczciej jest to okres 12 lat.

Wyksztacenie POLCEALNE - poziom ISCED 4 - ma na celu umoliwienie uczcym si zdobycia wiedzy, umiejtnoci i kompetencji na poziomie niszym od poziomu studiw wyszych. Programy na poziomie ISCED 4 - poziom policealny s opracowane tak, aby zapewni osobom, ktre ukoczyy nauk na poziomie ISCED 3, zdobycie kwalifikacji niezbdnych do kontynuowania nauki na studiach wyszych lub do podjcia pracy, jeeli kwalifikacje nabyte przez nich na poziomie ISCED 3 tego nie umoliwiaj. Biorc pod uwag kompleksowo treci, programy na poziomie ISCED 4 nie mog by uznawane za programy ksztacenia wyszego, chocia zdecydowanie odnosz si do nauczania na poziomie policealnym. Ukoczenie programu na poziomie ISCED 3 jest warunkiem przystpienia do programw na poziomie ISCED 4. Programy nauczania na tym poziomie przygotowuj do bezporedniego wejcia na rynek pracy. Niektre systemy edukacji oferuj na tym poziomie programy oglne.

Wyksztacenie WYSZE poziom ISCED 5-8.

ISCED 5 studia krtkiego cyklu s opracowane tak, aby zapewni osobom uczcym si moliwo zdobycia profesjonalnej wiedz, umiejtnoci i kompetencji. Opieraj si one zwykle na praktycznej nauce, waciwej dla wykonywania danego zawodu i przygotowuj studentw do wejcia na rynek pracy. Mog jednak by te drog do innych programw ksztacenia wyszego. Programy ksztacenia akademickiego poniej poziomu studiw licencjackich lub rwnorzdne z nimi s tak e klasyfikowane jako poziom ISCED 5. Wymogiem przystpienia do programw ksztacenia na poziomie ISCED 5 jest pomylne ukoczenie

nauki na poziomie 3 lub 4 ISCED z dostpem do ksztacenia wyszego. Programy na poziomie ISCED 5 charakteryzuj si wiksz zoonoci merytoryczn ni programy na poziomach 3 i 4 ISCED, ale trwaj krcej i s zwykle w mniejszym stopniu zorientowane na nauk teoretyczn ni programy na poziomie ISCED 6.

ISCED 6 studia licencjackie lub ich odpowiedniki maj na celu dostarczenie studentom wiedzy akademickiej na poziomie rednio zaawansowanym lub wiedzy zawodowej, umiejtnoci i kompetencji, prowadzcych do uzyskania dyplomu pierwszego stopnia lub jego odpowiednika. Programy na tym poziomie opieraj si zwykle na nauce teoretycznej, ale mog te obejmowa zajcia praktyczne. S inspirowane przez najnowsze badania lub dowiadczenie zawodowe. Nauk w ramach tych programw oferuj uniwersytety i inne rwnorzdne z nimi uczelnie wysze. Wymogiem przystpienia do programw na tym poziomie jest zazwyczaj pomylne ukoczenie nauki na poziomie 3 lub 4 ISCED z dostpem do ksztacenia wyszego. Przystpienie do tych programw moe zalee od wyboru przedmiotw lub od stopni uzyskanych z programw na poziomie 3 i/lub 4 ISCED.

ISCED 7 studia magisterskie lub ich odpowiedniki maj na celu dostarczenie studentom wiedzy akademickiej na poziomie zaawansowanym oraz/lub wiedzy zawodowej, umiejtnoci i kompetencji, prowadzcych do uzyskania dyplomu drugiego stopnia lub jego odpowiednika. Znaczn cz programw na tym poziomie mog stanowi prace badawcze, co jednak nie prowadzi jeszcze do przyznania stopnia doktora.

ISCED 8 studia doktoranckie lub ich odpowiedniki przede wszystkim prowadz do uzyskania wysokiego stopnia naukowego. Programy na tym poziomie ISCED koncentruj si na zaawansowanych i twrczych pracach badawczych. Dostp do tych programw zapewniaj zwykle tylko instytucje szkolnictwa wyszego, ktre prowadz badania naukowe, np. uniwersytety.

Osoby pozostajce bez pracy, gotowe do podjcia pracy i aktywnie poszukujce zatrudnienia. Definicja uwzgldnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeeli nie speniaj one wszystkich trzech kryteriw. Osobami bezrobotnymi s zarwno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywnoci ekonomicznej ludnoci, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzgldnia studentw studiw stacjonarnych, nawet jeli speniaj powysze kryteria. Osoby kwalifikujce si do urlopu macierzyskiego lub rodzicielskiego, ktre s bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobieraj wiadcze z tytuu urlopu), s rwnie osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsiwzi z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Osoby, ktre w danej chwili nie tworz zasobw siy roboczej (tzn. nie pracuj i nie s bezrobotne). Studenci studiw stacjonarnych s uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby bdce na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecno w pracy, spowodowana opiek nad dzieckiem w okresie, ktry nie mieci si w ramach urlopu macierzyskiego lub urlopu rodzicielskiego), s uznawane za bierne zawodowo, chyba e s zarejestrowane ju jako bezrobotne (wwczas status bezrobotnego ma pierwszestwo). Osoby prowadzce dziaalno na wasny rachunek (w tym czonek rodziny bezpatnie pomagajcy osobie prowadzcej dziaalno) nie s uznawane za bierne zawodowo.

Osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesicy.

Osoba niepenosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z p. zm), a take osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr. 231, poz.1375).

Osoby posiadajce wyksztacenie na poziomie do ISCED 3 wcznie. Definicja poziomw wyksztacenia (ISCED) zostaa zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postpu rzeczowego realizacji programw operacyjnych na lata 2014-2020 w czci dotyczcej wskanikw wsplnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopie uzyskanego wyksztacenia jest okrelany w dniu rozpoczcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystpujce do projektu naley wykaza jeden raz, uwzgldniajc najwyszy ukoczony poziom ISCED.

Dane podane w poniszej tabeli s wykazywane przez Beneficjenta w systemie teleinformatycznym. Dane wykazane w tabeli III. Status kandydata w chwili przystpienia do projektu nie maj wpywu na zakwalifikowanie kandydata do projektu.

Wykluczenie nie dotyczy osb posiadajcych zarejestrowan dziaalno gospodarcz poza granicami Polski.

Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie osb bdcych czonkami spdzielni oszczdnociowo poyczkowych, spdzielni budownictwa mieszkaniowego i bankw spdzielczych, jeeli nie osigaj przychodu z tego tytuu.

Zgodnie z definicj osoby wsppracujcej zawart w art. 8 ust. 11 ustawy z 13 padziernika 1998r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z po. zm.)

Powierzajcy oznacza IZ RPO WM 2014-2020 lub Minister Rozwoju.

Naley wykreli, jeli nie dotyczy.

Naley wykreli, jeli nie dotyczy.

Naley wykreli, jeli nie dotyczy.

14