PROJEKT WYKONAWCZY - bip. . Część opisowa 1.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROJEKT WYKONAWCZY - bip. . Część opisowa 1.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi

BIURO PROJEKTW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO Z. KOKOSZKA

66 - 004 Zielona Gra ul. Zatonie - Jaminowa 14

tel./fax 68/ 452 41 44, kom. 601/ 78-98-66

NIP 973 - 003 - 52 - 92

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa mostu na rzece Bbr w cigu drogi powiatowej

nr 1064F km 0+440 w miejscowoci aga na ul. elaznej

Inwestor: Zarzd Powiatu agaskiego

ul. Dworcowa 39

68-100 aga

Numery ewidencyjne dziaek: 797 obrb 2 aga; 3102/2; 3101/3; 3101/1 obrb 3 aga

Brana: Brana mostowa,

Kategoria obiektu budowlanego - XXVIII

Stadium: Projekt Wykonawczy

Egzemplarz nr

Projektant:

Imi i nazwisko Nr i rodzaj uprawnie Data Podpis

Zbigniew Kokoszka uprawnienia projektowe nr 265/94/UW w specjalnoci konstrukcyjno- inynieryjnej

06.2016

Sprawdzajcy:

Imi i nazwisko Nr i rodzaj uprawnie Data Podpis

Karol Kobiela uprawnienia projektowe nr LBS/0003/POOM/11w specjalnoci mostowej

06.2016

Zielona Gra, czerwiec 2016

Spis zawartoci projektu wykonawczego:

1. Cz opisowa

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot opracowania i zaoenia projektowe

1.3. Opis istniejcego mostu

1.4. Ocena stanu technicznego istniejcego mostu

1.5. Opis robt budowlanych

1.6. Opis mostu po przebudowie i warunki wykonania

1.7. Plan BiOZ

1.8. Uwagi

1.9. Uzgodnienia

2. Cz graficzna 01. a Plan orientacyjny

01. PZT

02. Rysunek oglny

03. Przekrj poprzeczny

04. Przekrj poduny

05. Inwentaryzacja

06. Rysunek oglny pyty

07. Zbrojenie pyty

08. Zbrojenie kapy

09. Szczeg dylatacji

10. Rysunki oglne skrzyde

11. Zbrojenie skrzyde

12. Szczeg przegubu

13. Zbrojenie przegubw

14. Przekroje normalne i szczegy

15. Szczeg wylotu

16. Mocowanie sieci gazowej

17. Szczeg gaz tymcz.

1. Cz opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi umowa zawarta z Zarzdem Powiatu agaskiego.

Projekt wykonano na podstawie:

-Obowizujcych normy i przepisy,

-Uzgodnienia i decyzje administracyjne,

-Ogldzin, inwentaryzacji i pomiarw uzupeniajcych przeprowadzonych w terenie

-[1] Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcienia.

-[2] Norma PN- 66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obcienia i oddziaywania.

-[3] Norma PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone.

Projektowanie.

-[4] Norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nono pali i fundamentw palowych.

-[5] Norma PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podzia, nazwy, symbole i okrelenia.

-[6] Norma PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

-[7] Norma PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

-[8] Czerski Z., Zieliski J., Prefabrykowane mosty sprone. WKi, Warszawa 1970,

-[9] Gomb J., Drogowe budowle inynierskie. WKi, Warszawa 1988,

-[10] Kmita J., Bie J., Machelski Cz., Komputerowe wspomaganie projektowania mostw.

WKi, Warszawa 1989,

-[11] Madaj A., Woowicki W., Budowa i utrzymanie mostw. WKi, Warszawa 1995,

-[12] Rybak M., Obcienia mostw. Komentarz do PN-85/S-10030. WKi, W-wa 1989,

-[13] Szczygie J., Mosty z betonu zbrojonego i spronego. WKi, Warszawa 1978,

-[14] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkw technicznych,

jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie,

Dz.U.00.63.735 z dnia 30 maja 2000 r.

1.2. Przedmiot opracowania i zaoenia projektowe

Przebudowa mostu na rzece Bbr w cigu drogi powiatowej nr 1064F km 0+440 w

miejscowoci aga na ul. elaznej konieczna jest ze wzgldu na to, e istniejcy obiekt jest w

nienajlepszym stanie technicznym. Podstawowym celem przebudowy mostu jest wykonanie

takiego zakresu robt, ktry w zasadniczy sposb poprawi kondycj techniczn mostu. W chwili

obecnej most znajduje si w zym stanie technicznym, a nie podjcie adnych dziaa dla

poprawy tego stanu, moe doprowadzi do obnienia jego walorw uytkowych, a w

konsekwencji do obnienia jego nonoci. Przebudowa polega bdzie na wykonaniu nowej

pyty pomostowej, wykonaniu kap chodnikowych, naprawie poprzez torkretowanie wszystkich

przegubw, uoeniu nowej izolacji poziomej pyty pomostowej, wykonanie bitumicznej

nawierzchni jezdni i cienkowarstwowej nawierzchni chodnikw, monta barieroporczy, bariery

oraz balustrady na obiekcie. Przewiduj si take przestawienie lamp owietleniowych za

balustrad, wykonanie prac naprawczych istniejcych dwigarw gwnych, oraz wykonanie

zabezpiecze powierzchni betonowych materiaami typu PCC. Podstawowe parametry obiektu

takie jak lokalizacja, dugo, wiato poziome i pionowe pozostan bez zmian. Cakowita

dugo mostw wraz ze skrzydami wynosi ok 99,80 m a cakowita szeroko ok 9,38 m. Prace

budowlane nie bd rzutowa na ksztatowanie zasobw wodnych, nie bd zmienia warunkw

przepywu oraz nie bd suy korzystaniu z zasobw wodnych. Jednoczenie zachowany

zostanie charakter, i form architektoniczn mostu.

1.3. Opis istniejcego mostu

1.3.1. Ustrj nony

Opisywany obiekt to most szecioprzsowy o schemacie statycznym w postaci belki cigej

przegubowej statycznie wyznaczalnej (ustrj gerberowski). Dugoci przse mierzone w wietle

podpr s zmienne i wynosz od 12,80 m do 15,86 m. Ustrj nony mostu w przekroju

poprzecznym stanowi trzy dwigary gwne w postaci belek elbetowych o wysokoci

zmiennej od 0,97 m do 1,35 m, wsppracujcych z elbetow pyt pomostow (konstrukcja

pytowo-belkowa). Szeroko belek gwnych jest zmienna i wynosi od 0,42 m do 0,75 m.

Rozstaw osiowy dwigarw wynosi 3,21 m. Dwigary gwne stone s poprzecznicami

podporowymi. Dugo cakowita obiektu wraz ze skrzydami wynosi ok 99,80 m. Most jest

usytuowany na prostym odcinku drogi w lekkim uku pionowym.

1.3.2. Pomost

Konstrukcj pomostu stanowi pyta elbetowa ze wspornikami, oparta na belkach gwnych. W

przekroju poprzecznym grna powierzchnia pyty posiada dwustronny spadek o wartoci 1,0 %

skierowany od osi jezdni na zewntrz. Grna powierzchnia pyty pomostowej zaizolowana jest

przypuszczalnie warstw papy na lepiku. Na warstwie izolacji uoona jest podbudowa oraz

nawierzchnia wykonana z kamiennej kostki brukowej. W gzymsach o gruboci 12 cm osadzona

jest stalowa balustrada o wysokoci 1,02 m. Jezdnia na obiekcie posiada szeroko 6,00 m. Na

wierzchnia jezdni na mocie wykonana jest z kostki kamiennej. Odwodnienie powierzchni mostu

odbywa si przez zamontowane w konstrukcji pyty wpusty odwadniajce. Na obiekcie

wystpuj obustronne chodniki betonowe o szerokoci 1,65 m. Po wewntrznej stronie chodnika

zamocowany jest stalowy ktownik L 50x50 w celu ochrony krawdzi chodnika przed

zniszczeniem. Obiekt poczony jest z dojazdami bezdylatacyjnie.

1.3.3. Podpory

Konstrukcja nona obiektu opiera si na dwch przyczkach i piciu podporach porednich.

Przyczki wykonane s w postaci masywnej konstrukcji betonowej z obustronnymi skrzydami.

elbetowe skrzyda przyczkw wtopione s w nasyp drogi.

Dwa pierwsze filary od ul. Szprotawskiej wykonane s z cegie penych uoonych na zaprawie

cementowowapiennej wzmocnionych w grnej czci betonem. Grubo filarw wynosi 1,60

m. Pozostae trzy podpory porednie wykonane s w postaci konstrukcji elbetowej o gruboci

1,30 m. Konstrukcja nona mostu opiera si na podporach za porednictwem oysk stalowych

wakowych (oyska ruchome) i prawdopodobnie przekadek z blachy oowianej z

wypuszczonymi prtami (oyska stae). W przegubach wystpuj przekadki z blachy.

1.3.4. Dojazdy

Jezdnia na dojazdach do obiektu posiada nawierzchni z betonu asfaltowego. Na dojazdach do

obiektu od strony dolnej wody wystpuje betonowy chodnik, a od strony Trzebowa

zamontowane s bariery energochonne. Tamy barier energochonnych licuj ze stalow

porcz na obiekcie.

1.3.5. Urzdzenia obce

Od strony grnej wody do wspornika pyty jest zamocowana rura o rednicy 100 mm,

natomiast od strony dolnej wody na powierzchni dwigara gwnego jest zamontowana rura 50

mm suca do przeprowadzenia przewodw zasilajcych owietlenie zamontowane na mocie.

Od strony dolnej wody za obiektem wykonany jest jaz spitrzajcy wod potrzebn dla

pracujcej przy nim hydroelektrowni.

Podstawowe wymiary istniejcego mostu:

Podstawowe wymiary:

Podstawowe wymiary:

dugo cakowita ok 99,80 m

szeroko cakowita 9,30 m

wiato poziome zmienne przse od 13,55 do 15,86 m

szeroko jezdni 6,00 m

szeroko chodnika 1,65 m

1.4. Ocena stanu technicznego istniejcego mostu

Ustrj nony

elbetowe belki bdce dwigarami gwnymi s w nienajlepszym stanie technicznym.

Szczeglnie na skrajnych belkach i na poprzecznicach przegubowych stwierdzono znaczne

ubytki otuliny betonowej prtw zbrojeniowych i w tych miejscach zaawansowan korozj stali

zbrojeniowej. Widoczne s liczne rysy, zacieki spowodowane przenikaniem wody przez

konstrukcj i szczeliny dylatacyjne. Stwierdzono rwnie zacieki koloru rdzawego wiadczce o

postpujcej korozji powierzchniowej stali zbrojeniowej oraz wykwity wglanu wapnia