Faza opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI 2 projekt wykonawczy modernizacji

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Faza opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI 2 projekt wykonawczy...

 • 1

  „ARTUR MIKULSKI”

  Animacje, Wizualizacje, Projektowanie

  Artur Mikulski 02-878 Warszawa

  Ul. Gajdy 38E

  Tytuł opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY

  MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI

  MECHANICZNEJ BUDYNKU BIUROWEGO

  PRZY UL. KONSTRUKTORSKIEJ 1A

  W WARSZAWIE

  Kod CVP 45300000-0 : Roboty instalacyjne w budynkach

  Faza opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI

  INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

  Branża : ROBOTY SANITARNE

  Adres : 02-673 WARSZAWA UL. KONSTRUKTORSKA 1A

  Inwestor : NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

  I GOSPODARKI WODNEJ

  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

  PRZY ULICY KONSTRUKTORSKIEJ 3A

  Opracował :

  Imię i nazwisko : mgr inż. Jan Mikulski

  Nr. upr. : ST 571/80

  Członek MOIIB nr MAZ/IS/0087/06

  Egz. 1

  Warszawa grudzień 2014 r.

 • 2

  PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI

  WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU LOKALIZOWANYM

  W WARSZAWIE PRZY UL. KONSTRUKTORSKIEJ 1A.

  1. CZĘŚĆ OPISOWA

  1.1 ZAŁOŻENIA, 1.2 DANE OGÓLNE, 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO, 1.4 OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANYCH, 1.5 OBLICZENIA, 1.6 WYTYCZNE DLA BRANŻ, 1.7 WYKAZ PN ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE, 1.8 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRÓB, 1.9 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW.

  2. CZĘŚĆ GRAFICZNA 2.1 RZUT PARTERU rys. nr 1.

  2.2 RZUT –PARTERU - STOŁÓWKA rys. nr 1A.

  2.3 RZUT – PARTERU - STOŁÓWKA rys. nr 1B.

  2.4 RZUT – I PIĘTRA rys. nr 2.

  2.5 RZUT - II PIĘTRA rys. nr 3.

  2.6 RZUT - III PIĘTRA rys. nr 4.

  2.7 RZUT - IV PIĘTRA rys. nr 5.

  2.8 RZUT - V PIĘTRA rys. nr 6.

  2.9 RZUT – VI PIĘTRA rys. nr 7.

  2.10 RZUT – VI PIĘTRA rys. nr 7A.

  2.11 RZUT - DACHU rys. nr 8.

  2.12 SCHEMAT PODŁACZENIA NAGRZEWNIC rys. nr 9.

  2.13. SCHEMAT ELEKTRYCZNY rys. nr 10.

  PODSTAWA OPRACOWANIA

  Podstawą opracowania są :

   założenia podane przez użytkownika,

   umowa nr 2014/0411/NFK z dnia 2014-11-07,

   podkłady budowlane,

   obowiązujące normy i przepisy,

   katalog urządzeń firmy „GEA”,

   katalog urządzeń firmy „SYSTEMAIR”,

   katalog urządzeń firmy „MITSUBISHI HEAVY”,

   katalog urządzeń firmy „TROX”,

   katalog elementów wentylacyjnych firmy „ASPOL-FV”,

   katalog urządzeń firmy „AFG Elektronika Przemysłowa”.

 • 3

  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

  Przedmiotem opracowania jest Projekt modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla

  pomieszczeń biurowych i stołówki w budynku NFOŚiGW w Warszawie przy ulicy

  Konstruktorskiej 1A.

  PROJEKT WYKONAWCZY

  1. CZĘŚĆ OPISOWA

  1.1 ZAŁOŻENIA

  Założenia Inwestora

   Utrzymanie temperatury w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującą normą.

   Wymiana zespołu wentylacji mechanicznej na zespół nawiewna wywiewny z dochłodzeniem adiabatycznym powietrza wywiewanego i zastosowaniem

  podwójnego wymiennika odzysku ciepła powietrza wywiewanego.

   Wymiana wszystkich kanałów nawiewnych i wywiewnych od głównych ciągów kanałowych do pomieszczeń.

   Zaprojektowanie nowej instalacji wentylacji dla pomieszczeń stołówki i kuchni.

  1.2 DANE OGÓLNE

  Parametry powietrza zewnętrznego dla lata:

  Tz = 30,0oC izl = 14,5 kcal/kg

  Xz = 11,9 G/kg Фzl = 45%

  Parametry powietrza zewnętrznego dla zimy:

  Tzz= -20,0oC izz = -4,4 kcl/kg

  Xzz= 0,8 G/kg Фzl = 100 %

  Parametry powietrza wewnątrz pomieszczenia wentylowanego. Wentylacja i klimatyzacja -

  - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do

  stałego przebywania ludzi.

  1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  W budynku 1A wykonana jest instalacja wentylacji mechanicznej z zespołem nawiewno

  -wywiewnym zlokalizowanym w maszynowni na VI piętrze budynku 1A. Centrala

  wentylacyjna nawiewno- wywiewna z nagrzewnicą wodną oraz dochłodzeniem powietrza

  nawiewnego z agregatem chłodniczym zlokalizowanym na dachu maszynowni. Do

  nagrzewnicy centrali nawiewno- wywiewnej doprowadzony jest czynnik grzewczy. Powietrze

  nawiewane i wywiewane rozprowadzane jest poprzez kanały główne pionowe od maszynowni

  do parteru. Na każdej kondygnacji od kanałów głównych poprowadzone są kanały poziome,

  do których podłączone są kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze do

 • 4

  i z pomieszczeń biurowych. Instalacje te zaopatrzone są w przepustnice regulacyjne, oraz

  nawiewniki i wywiewniki. Na odejściach od kanałów głównych do kanałów poziomych na

  każdej kondygnacji zamontowano klapy odcinające PPOŻ.

  Dla potrzeb stołówki i kuchni zainstalowany jest zespół świeżego powietrza z nagrzewnicą

  wodną i chłodnicą bezpośredniego odparowania (z agregatem chłodniczym na zewnątrz

  budynku). Nagrzewnica podłączona jest do instalacji ciepła technologicznego z istniejącego

  węzła cieplnego w budynku 1A. Powietrze nawiewane jest poprzez kanały nawiewne

  z kratkami nawiewnymi. Wywiew ogólny z pomieszczeń stołówki i kuchni realizowany jest

  poprzez anemostaty wywiewne, system kanałów wywiewnych oraz wentylator wywiewny

  kanałowy. Dodatkowo z istniejącego okapu w kuchni wykonana jest instalacja odciągowa

  z wentylatorem kanałowym i kanałem wywiewnym wyprowadzonym poziomo na poziomie

  parteru do strony południowej budynku.

  Z uwagi na wyeksploatowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej należy:

   zdemontować istniejący zespół wentylacyjny zlokalizowany w maszynowni na VI piętrze budynku,

   zdemontować istniejący agregat chłodniczy dla w/w centrali zlokalizowany na dachu maszynowni,

   zdemontować wszystkie instalacje towarzyszące w obrębie maszynowni,

   zdemontować wszystkie kanały nawiewne i wywiewne od głównych ciągów kanałowych do poszczególnych pomieszczeń,

   zdemontować wszystkie klapy PPOŻ w instalacji nawiewno-wywiewnej,

   zdemontować zespół nawiewny świeżego powietrza dla potrzeb stołówki,

   zdemontować instalację nawiewną i wywiewną dla potrzeb stołówki,

   zdemontować instalację odciągu z istniejącego okapu w kuchni.

  1.4 OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANYCH 1.4.1 W oparciu o przeprowadzone obliczenia, zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną

  z adiabatycznym dochłodzeniem powietrza wywiewanego. Dane techniczne dobranej

  centrali poniżej.

  Dobraną centralę należy zainstalować w maszynowni wentylacyjnej na VI piętrze budynku 1A.

  Lokalizacja centrali i sposób podłączenia kanałów pokazane jest na rysunkach nr 7 i 7A. Dla

  wytłumienia instalacji dobrano tłumiki typ MKA200 (dobór tłumików załączono do

  dokumentacji).

 • 5

  1 : 3

  5 X

  1 M

  # IH

  U E

  Z 1

  2 8

  0 9

  6 V

  B V

  A 8

  2 0

  0 m

  ł/h A

  1 2

  8 0

  9 6

  V B

  V A

  7 6

  0 0

  m ł/h

  L P

  lu s

  V .5

  5 .3

  1 /2

  0 1

  4 -1

  2 -1

  2

  ~ 1

  5 6

  6 0

  ~ T

  ü ra

  n s

  c h

  la g

  u n

  d W

  ä rm

  e ta

  u s

  c h

  e ra

  n s

  c h

  lü s

  s e

  n ic

  h t ve

  rb in

  d lic

  h !~

  ~ ~

  ~ ~

  S tro

  n a o

  b s łu

  g o

  w a

  P ro

  je k t

  N F O

  S IG

  W _ W

  a rs

  z a

  w a

  In s ta

  la c ja

  A H

  U K

  lie n t

  Ilo ś ć1

  O fe

  rta

  E M

  N r z

  a m

  ó w

  ie n ia

  -1 0 0

  P o z y c ja

  k lie

  n ta

  O p ra