of 35 /35
Programul national de dezvoltare rurala Axa priori tara Priorit ate de investi tii (PI) Activitati si cheltuieli eligibile Categorii de beneficiari Terit oriu Alocare totala Valoare finanta re Procent finantare Data lansa re Sector Pomico l 4.1a - Investi ții în exploat ații pomicol e - investiții în modernizarea fermelor pomicole - investiții în modernizarea pepinierelor pomicole - înființarea şi modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor şi investiții în vederea comercializării - investiții în producerea şi - fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; - Grupurile de producători şi cooperative (societăților cooperative agricole şi cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în Mediu l rural Alocare 2014- 2020: 282.344. 256 Euro Alocare 2015: 70.586.0 64 Euro Ferme mici: 100.000 - 450.00 Euro Ferme medii: 200.00- 900.000 Euro Ferme mari: 250.000 - se acordă fonduri nerambursa bile în proporție de 50% până la maximum 90% 2016

Programul National de Dezvoltare Rurala

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mm

Text of Programul National de Dezvoltare Rurala

Page 1: Programul National de Dezvoltare Rurala

Programul national de dezvoltare rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

Sector Pomicol

4.1a - Investiții în exploatații pomicole

- investiţii în modernizarea fermelor pomicole- investiţii în modernizarea pepinierelor pomicole- înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii în vederea comercializării- investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei în cadrul fermei- investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii,

- fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;- Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Mediul rural

Alocare 2014-2020: 282.344.256 Euro

Alocare 2015: 70.586.064 Euro

Ferme mici:100.000- 450.00 Euro

Ferme medii:200.00- 900.000 Euro

Ferme mari:250.000- 1.050.000 Euro

Forme asociative:350.00- 1.050.000 Euro

se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 90%

2016

Page 2: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

- înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări- investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, etc.- înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare- achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii- achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte

4.2a - Investiții

(1) Investiţii în active corporale din sectorul de

- Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari,

Mediul Rural

DI 3AAlocare

Întreprinderi micro

Sprijinului public

2016

Page 3: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru: - înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;- înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare; - producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie; - acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conțin doar acțiuni de marketing); (2) Investiții în active necorporale pentru:- organizarea şi implementarea

definite conform legislației naționale în vigoare;- Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

2014-2020: 13.807.925 euro Alocare 2015: 3.451.981 euro DI 6A Alocare 2014-2020: 20.711.888 euro Alocare 2015: 5.177.972 euro

şi mici: 600.000-900.000 EuroÎntreprinderi mijlocii: 800.000-1.100.000 Euro Întreprinderi mari:1.000.000 -1.500.000Euro

Producerea de băuturi alcoolice:200.000 – 300.000 Euro

nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

Page 4: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; - achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; - achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

9a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

- Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;- O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;- Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;- Crearea și promovarea

Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului.

Mediul Rural

100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an.• anul I - 10%• anul II - 8%

Nelansat

Page 5: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

lanțurilor scurte;- Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;

• anul III - 6%• anul IV - 5%• anul V - 4%.

4.1 - Investiții în exploatații agricole

- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor- Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene- Înființare şi/ sau modernizarea căilor de

- Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;- Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Mediul rural

2015: 205.776.952 EuroVegetal 72.021.933 euro Zootehnic 72.021.933 euro Zona montană 41.155.391 euro Ferma de familie 20.577.695 euro

Ferme având dimensiunea economică până la 500.000 SO:100.000 – 2.000.000 Euro

Ferme având dimensiunea economică peste 500.000 SO:500.000- 2.000.000 Euro

Fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până la maximum 90%

2016

Page 6: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi și racordări- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării-Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă- Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei- Investiții în instalații

Cooperativele si grupurile de producatori: 2.000.000 Euro

Page 7: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu.

4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul  produselor agricole

- Înființarea, extinderea  și/sau modernizarea  și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); - Înființarea, extinderea  și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; - Îmbunătăţirea

- Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;- Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;

Mediul Rural

Alocare 2015: 93.489.143 Euro37.395.657 euro pentru FA 3A 56.093.486 euro pentru FA 6AZona montană:Total: 18.697.829

1.000.000- 2.500.000 Euro

- 50% pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative 

-40% alte intreprinderi

2016

Page 8: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

controlului intern al calităţii  și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro‐alimentare; - Producerea  și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu  și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca  și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

euro3A: 7.479.131 euro6A: 11.218.697 euro

4.3.I - Investiții pentru dezvoltare

- investitii in modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor

- Organizaţii/ Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă

Mediul rural

Alocare totala: 435.294.118 euro

1.000.000- 1.500.000 Euro

100% 2016

Page 9: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

a, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructura de IRIGAȚII

aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat

pentru Irigaţii, constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.

Alocare 2015: 218.000.000 Euro

4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces

- investitii in constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).

Unităţi administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare

Mediul Rural

Alucare totala: 135.385.187 euro

Alocare 2015: 25.000.000 euro

1.000.000 Euro/ proiect

100% 2016

Page 10: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

AGRICOLĂ4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ

- Investiții în modernizarea și înființarea de drumuri pentru accesibilizarea pădurilor.

- Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare;- Unităti administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure, constituite conform legislaţiei în vigoare; - Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform legislaţiei în vigoare.

Mediul Rural

Alocare totala: 100.000.000 euro

Alocare 2015: 50.000.000 euro

1.500.000 Euro/ proiect

100% 2016

6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor

- Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/ conducători de

- Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se

Mediul rural

Alocare 2015: 111.209.889 Euro

- 50.000 de euro pentru exploatațiile între

100% 2016

Page 11: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

fermieri exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;- Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;- Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.

instalează ca unic șef al exploatației agricole- Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

30.000 S.O. și 50.000 SO

-40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

6.2 - Sprijin pentru înființarea

- Activități de producție- Activități meșteșugărești- Activități turistice- Servicii

- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole1 care îşi diversifică

Mediul Rural

Alocare 2015: 44.164.707 euro

50.000 – 70.000 Euro

- nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali

2016

Page 12: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

de activități neagricole în zone rurale

activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; - Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups)

Page 13: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;-Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

-persoană  fizică  înregistrată  şi autorizată- societate cu răspundere limitată  cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolută  50%+1)

Mediul Rural

Alocare 2015: 72.848.330 Euro

Zona montana: 21.854.499  Euro

Maxim 15.000 in 2 transe

2016

6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

- Activități de producție- Activități meșteșugărești - Activități turistice- Furnizarea de servicii    inclusiv construcții, reconstrucții  și/sau modernizarea spațiilor  și zonelor aferente desfășurării activităților

- Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;- Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;- Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei

Mediul rural

Alocare 2015: 57.214.935 Euro

-nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

90% din costul total al proiectului

2016

Page 14: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

6.5 - Schema pentru micii fermieri

- Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și, în consecință, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor.;- Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat.- Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii competitivității;

-fermierii eligibili care au participat, cel puțin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013

Mediul rural

120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de mici fermieri din pilonu 1

Nelansat

Page 15: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

a. investitii in active corporale: - infrastructura rutiera de interes loca si infrastructura de apa/apa uzata:

Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa

Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata

Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes loca

-infrastructura educationala:

infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor,

- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;- ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school);

Mediul rural

Alocare totala: 1.103.236.678 Euro

Alocare 2015: 552.000.000 Euro

Infrastructură de apă/apă uzată (DI 6B) din care: ‐ 303.000.000Restul Teritoriului ‐ 227.250.000 Zona montană - 75.750.000Infrastructură rutieră de interes local(DI

1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează  un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată); 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată  și 1.500.000 Euro

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEneratoare de venit

80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school)

Page 16: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural

extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol

b.investitii active necorporale:- costuri generale ocazionale de cheltuieli cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii de piata a activului

6B) din care: ‐ 194.000.000 euroRestul Teritoriului 145.500.000Euro Zona montană 48.500.000 euroInfrastructură educațională și socială (DI 6B) din care: ‐ 55.000.000 euroRestul Teritoriului 41.250.000 euroZona montană - 13.750.000 euro

pentru extinderea acestei infrastructuri;500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură  educațională/socială; 4.000.000 Euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizează mai multe

Page 17: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile penrtu proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie

comune) fără a depăși valoarea maximă / comună / tip de sprijin

7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

-restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B-constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B- restaurarea, conservarea si/sau modernizarea asezamintelor monahale de

-ONG-uri definite conform legislației în vigoare;-Unități de cult conform legislației în vigoare;-Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică,

Mediul Rural

Alocare 2015: 97.000.000 Euro-pentru  restul teritoriului: 72.750.000 euro‐ pentru zona montană: 24.250.000e

200.000 – 500.000 euro

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit 

80% din totalul

2016

Page 18: Programul National de Dezvoltare Rurala

Axa prioritara

Prioritate de investitii (PI)

Activitati si cheltuieli eligibile

Categorii de beneficiari

Teritoriu

Alocare totala

Valoare finantare

Procent finantare

Data lansare

clasa B- modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale

de clasă B;- Comunele conform legislației în vigoare;

uro cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de venit