Programi profesionalnega usposabljanja

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2015/16

Text of Programi profesionalnega usposabljanja

 • PROGRAMI PROFESIONALNEGAUSPOSABLJANJAza strokovne delavce v vzgoji in izobraevanjuza olsko leto 2015/16

  Center za pedagoko izobraevanjeLjubljana 2015

  PRO PR US

  Center za pedagoko izobraevanje Filozofske fakultete je bil ustanovljen 1978. leta z namenom, da skrbi za pedagoko izobraevanje in izpopolnjevanje (bodoih) uiteljev, ki ga usklajuje in povezuje s

  prakso. Osnovno vodilo je bilo ves as razvijanje in uveljavljanje sodobnih aktivnih oblik dela, ki izhajajo iz izkuenj in ki naj bi jih udeleenci prenesli v vsakdanjo uno prakso.

  Center za pedagoko izobraevanje deluje na podrojih:- programi za izpopolnjevanje izobrazbe,

  - programi za profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraevanju,- koordinacija projektov (EU),

  - mednarodno sodelovanje in organizacija konferenc.

 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaCenter za pedagoko izobraevanje (CPI FF UL)

  p.p. 580, 1001 Ljubljana

  tel.: (01) 241 1049 (01) 241 1048 (01) 241 1046faks: (01) 241 1047

  e-naslov: cpi@ff.uni-lj.si

  Predstojnica:dr. Meta Lah

  Tajnica Filozofske fakultete:dr. Renata Kranjec

  Strokovni delavci:Urka GrudenMihaela HojkerLuka Hrovat

 • PROGRAMI PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA

  ZA STROKOVNE DELAVCE V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU ZA OLSKO LETO 2015/16

  Ljubljana 2015

 • Naslov: Programi profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraevanju za olsko leto 2015/16

  Urednitvo: Urka Gruden, Mihaela Hojker, Luka Hrovat

  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015.

  Vse pravice pridrane.

  Zaloila: Znanstvena zaloba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  Izdal: Center za pedagoko izobraevanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  Za zalobo: red. prof. dr. Branka Kaleni Ramak, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  Datum izida: 2015

  1. natis

  Naklada: 1200 izvodov

  Tisk: Birografika Bori d. o. o., Ljubljana

  Publikacija je brezplana.

  ISSN 1855-928X

 • 3KAZALOSPLONE INFORMACIJE IN NOVOSTI PRI IZVEDBI SEMINARJEV ........................... 7

  POSODOBITVENI PROGRAMI ....................................................................................... 8ANGLEINA .................................................................................................................. 8

  Novosti stroke za profesorje angleine v osnovni oli ............................................ 8Novosti stroke za profesorje angleine v srednji oli ............................................. 9

  BIBLIOTEKARSTVO ...................................................................................................... 10E-branje, e-knjiga, e-bralniki .............................................................................. 10

  ETNOLOGIJA ................................................................................................................. 11Kulture in naini ivljenja skozi snovno in nesnovno kulturno dediino ............. 11

  FILOZOFIJA ................................................................................................................... 12Vsebine in metode dela pri filozofiji za otroke (Kritino miljenje, etino raziskovanje, jaz in drugi) ......................................................................... 12Etika spoznanje estetika ................................................................................ 13

  GEOGRAFIJA ................................................................................................................. 14Novosti geografske stroke in izobraevanje oseb s posebnimi potrebami .............. 14

  KLASINI JEZIKI .......................................................................................................... 15Latinina in grina v zrcalu literature ............................................................... 15

  MENTORSTVO ............................................................................................................... 16Mentorstvo tudentom na praktinem usposabljanju v knjinicah ........................ 16Usposabljanje mentorjev vijeolskim tudentom na praktinem usposabljanju ... 18Evalvacija praktinega usposabljanja mentorjev v delovnih organizacijah ........... 20

  MEDKULTURNO IN INKLUZIVNO NARAVNANA VZGOJA IN IZOBRAEVANJE ..... 22Preseganje predsodkov: skupaj s priseljenci ........................................................ 22

  NEMINA ..................................................................................................................... 23Nemina nekoliko drugae ................................................................................. 23

  PEDAGOKO-DIDAKTINE VSEBINE ......................................................................... 24Trema in anksioznost (strah) pri uencih in uiteljih ........................................... 24

  PLESNE DEJAVNOSTI ................................................................................................... 25Plesne dejavnosti starinski in druabni plesi .................................................... 25

  PREVAJANJE ................................................................................................................. 26Spremenjeno s prevodom ..................................................................................... 26

  SLOVENINA .............................................................................................................. 27Noveji tokovi v slovenistiki jezik v teoriji in olski praksi ............................... 27Noveji tokovi v slovenistiki knjievnost v teoriji in olski praksi ..................... 28

  SLOVENINA KOT TUJI / DRUGI JEZIK .................................................................... 29Gradiva za pouevanje slovenine kot J2 ........................................................... 29Pouevanje slovenine in preverjanje znanja pri uencih O in S, ki jim slovenina ni prvi jezik ............................................................................ 30

 • 4TUJI JEZIKI /MENTORSTVO ......................................................................................... 31Mentorstvo kot kljuni element povezovanja teorije in prakse v izobraevanjuprihodnjih uiteljev in uiteljic tujega jezika ....................................................... 31

  VZGOJA ZA ZDRAVO PREHRANJEVANJE .................................................................. 32Senzorna edukacija kot metoda prehrambne vzgoje ............................................. 32

  ZGODOVINA .................................................................................................................. 34Izbrane zgodovinske vsebine iz maturitetnih tem ................................................. 34

  NESOFINANCIRANI PROGRAMI ................................................................................. 35PEDAGOKO-DIDAKTINE VSEBINE ......................................................................... 35

  Dvig odpornosti uencev in uiteljev na stresne (krizne) dogodke ....................... 35SOCIOLOGIJA ................................................................................................................ 36

  Nestrpnost v vsakdanjem ivljenju: socioloka tematizacija drubenega izkljuevanja na osnovi vere, etnine pripadnosti, spola in spolne usmerjenosti .. 36

  PORT ............................................................................................................................ 37Vkljuevanje oseb s posebnimi potrebami v proces portne vzgoje .................... 37Zimski smuarski portni dan .............................................................................. 38

  PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAZBE ...................................................... 39Pedagoko-andragoka izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih olah .. 39Program za pridobitev pedagoko-andragoke izobrazbe za predavatelje vijih strokovnih ol ............................................................................................. 42tudijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (PIK) ........................... 44Osnove visokoolske didaktike ............................................................................ 46

  IZOBRAEVANJA ZA VIJEOLSKE IN VISOKOOLSKE UITELJE ....................... 48

  PROGRAMI ZA ZAKLJUENE SKUPINE ..................................................................... 49

  IZPITI IZ TUJIH JEZIKOV ............................................................................................. 50

  PRIJAVNICA .................................................................................................................. 52

 • 5Spotovane udeleenke in udeleenci seminarjev, delavnic in programov izpopolnjevanja Filozofske fakultete!

  Za olsko leto 2015/16 smo v skladu s Pravilnikom o nadaljnjem izobraevanju in usposa-bljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraevanju (Ur.l. RS, t. 64/04) za vas pripravili nove izobraevalne programe.

  Zanimive seminarje lahko najdete med Posodobitvenimi programi, ki jih je potrdil Pro-gramski svet in jih sofinancira Ministrstvo za izobraevanje, znanost in port.

  V tem tudijskem letu bomo izvedli naslednje programe za izpopolnjevanje: Pedagoko--andragoka izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih olah (PAI), Pro-gram za pridobitev pedagoko-andragoke izobrazbe za predavatelje vijih strokovnih ol (VI), tudijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (PIK) in Osnove viso-koolske didaktike (OVD).

  V kolikor elite opraviti izpit iz tujega jezika in prejeti sprievalo, ki izkazuje vae znanje, lahko pri nas izbirate med enaindvajsetimi tujimi jeziki.

  e bi eleli prejemati obvestila o naih seminarjih, to sporoite na elektro