UKREPI MDDSZ NA PODROŒJU USPOSABLJANJA IN IZOBRA½EVANJA

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UKREPI MDDSZ NA PODROČJU USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA. Damjana KOŠIR, generalna direktorica Direktorat za trg dela in zaposlovanje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Ljubljana , 20. maj 2010. IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2009 IN NAPOVED ZA LETO 2010. - PowerPoint PPT Presentation

Text of UKREPI MDDSZ NA PODROŒJU USPOSABLJANJA IN IZOBRA½EVANJA

Globalna kriza in socialno delo: protislovja in izziviMINISTRSTVO ZA DELO. DRUINO IN SOCIALNE ZADEVE
*
*
Ministrstvo za delo, druino in socialne zadeve
Ljubljana, 20. maj 2010
*
*
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUINO IN SOCIALNE ZADEVE
IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2009 IN NAPOVED ZA LETO 2010
Vir: Napoved zaposlovanja za leto 2010 (rezultati ankete LPZAP), ZRSZ, http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Analize/2010/LPZAP2010.pdf
31.12.2009
%
Osnovna šola in manj, nija poklicna izobrazba (do 2 leti) ipd.
91.529
16,5
88.127
15,9
136.471
24,6
135.696
24.6
162.684
29,3
162.132
29.3
120.887
21,8
123.094
22,3
3.634
0,7
3.879
0,7
SKUPAJ
554.823
100,0
552.630
100,0
IZOBRAZBENA STRUKTURA BREZPOSELNIH V LETU 2009
Vir: ZRSZ, http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/StatisticniPodatki/statisticni_podatki.htm
%
Osnovna šola in manj, nija poklicna izobrazba (do 2 leti) ipd.
37.208
38,5
24.318
25,2
25.116
26,0
6.949
7,2
128
0,1
SKUPAJ
96.672
100
AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (APZ) – 2. UKREP “USPOSABLJANJE IN IZOBRAEVANJE”
Cilj:
poveanje zaposljivosti in konkurennosti na trgu dela s pridobivanjem novega znanja, spretnosti in zmonosti ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih.
Ciljna skupina:
brezposelni mladi do dopolnjenega 25. leta starosti,
mladi brez delovnih izkušenj,
prejemniki denarne socialne pomoi in denarnega nadomestila ter drugim teje zaposljivim brezposelnim osebam, predvsem Romom, invalidom in osebam z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo,
delodajalci in zaposlene osebe
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUINO IN SOCIALNE ZADEVE
AKTIVNOSTI, VKLJUITVE IN PORABLJENA SREDSTVA ZA BREZPOSELNE OSEBE V OKVIRU 2. UKREPA APZ V LETU 2009
Aktivnost
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUINO IN SOCIALNE ZADEVE
AKTIVNOSTI, VKLJUITVE IN PORABLJENA SREDSTVA ZA ZAPOSLENE OSEBE V OKVIRU 2. IN 3. UKREPA TER INTERVENTNIH ZAKONOV NA PODROJU USPOSABLJANJA IN IZOBRAEVANJA V LETU 2009
Aktivnost
2. ukrep APZ
Sofinanciranje izobraevanja in usposabljanja zaposlenih za konkurennost in zaposljivost za obdobje 2008 - 2010 (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije)
2. ukrep APZ
Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na zaasno akanje na delo
3. ukrep APZ (interventni zakon)
16.277
34.558,15
SKUPAJ
AKTIVNOSTI, VKLJUITVE IN PORABLJENA SREDSTVA ZA ŠTUDENTE, KI ZAKLJUUJEJO ŠTUDIJ, V LETU 2009
Aktivnost
2. ukrep APZ
*
*
NARTOVANE AKTIVNOSTI NA PODROJU IZOBRAEVANJA IN USPOSABLJANJA V LETU 2010 - Aktivnosti ZRSZ
NAZIV UKREPA/AKTIVNOSTI
brezposelni, prednostno tisti, s suficitarnimi poklici, ki se usposabljajo za deficitarni poklic
2.2. Programi praktinega usposabljanja
brezposelni, prednostno tisti, s suficitarnimi poklici, ki se usposabljajo za deficitarni poklic
2.3. Programi izobraevanja
2.4. Usposabljanje in izobraevanje zaposlenih
zaposleni
brezposelni, zaposleni, delavci v postopku izgubljanja zaposlitve
*
*
NARTOVANE AKTIVNOSTI NA PODROJU IZOBRAEVANJA IN USPOSABLJANJA V LETU 2010 – Aktivnosti Sklada za razvoj kadrov in štipendiranje
NAZIV AKTIVNOSTI
Usposabljanje in izobraevanje za konkurennost in zaposljivost
delodajalci, zaposleni
4.000.000 EUR (1. javni razpis za leto 2010-2011)
1000 delodajalcev / 18.300 oseb v obdobju 2010-2013 (320 delodajalcev in 6300 oseb v okviru 1. javnega razpisa 2010-2011)
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetennih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2010-2012
Usposabljanje in izobraevanje za konkurennost in zaposljivost
podjetja vkljuena v partnerstva (kompetenne centre)
750.000 EUR
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK)
V letu 2009 je bila sprejeta sprememba Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2 in 85/09), ki je izboljšala sistemsko izvajanja NPK.
*
*
KAJ JE POKLICNA KVALIFIKACIJA ?
Poklicna kvalifikacija je delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolitev v okviru poklica na doloeni ravni zahtevnosti
S preverjanjem in potrjevanjem nacionalne poklicne kvalifikacije ni mogoe pridobiti naziva poklicne in strokovne izobrazbe.
*
*
CILJI NPK
preverjanje in potrjevanje (certificiranje) nacionalnih poklicnih kvalifikacij sta namenjeni le odraslim osebam (razen v posebnih primerih) in potekata na podlagi neposrednega dokazovanja znanja, spretnosti in zmonosti ali pa na podlagi listin in drugih dokazil, zbranih v zbirni mapi posameznika
*
*
ŠTEVILO IZDANIH CERTIFIKATOV OD LETA 2002 DO 2009
Od 15357 izdanih certifikatov v letu 2009 jih je bilo kar 81% za nacionalno poklicno kvalifikacijo “Voznik/voznica v cestnem prometu”. Od septembra 2009 omenjeno kvalifikacijo nadomeša temeljna kvalifikacija, ki se pridobi v sklopu Ministrstva za promet in se v letu 2010 ne bo preverjala in potrjevala, zato bo število certifikatov v letu 2010 upadlo.
Vir: RIC
0
0
193
769
1788
2673
3474
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
38
35
253
1864
2160
5458
7095
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
0
193
769
1788
2673
38
35
253
1864
2160
5458
0
0
0
0
0
0
0
List3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
število izdanih certifikatov na podlagi listin in neposrednega preverjanja
skupno število izdanih certifikatov
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA
Zakon o urejanju trga dela bo nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: ZZZPB), ki ga je Dravni zbor sprejel leta 1991 in je bil kasneje vekrat dopolnjen in spremenjen.
Obstojei zakon je zastarel, nekonsistenten in ne dopuša hitrega odzivanja na dinamine spremembe na trgu dela.
*
*
POGLAVITNI CILJI PREDLOGA ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA:
poveanje varnosti oseb, ki so izgubile zaposlitev – prispevek k konceptu varne pronosti na trgu dela;
poveanje uspešnosti in uinkovitosti izvajanja ukrepov APZ;
zmanjšanje administrativnih obremenitev za podjetja in osebe na trgu dela;
poveanje nadzora nad institucijami na trgu dela;
poveanje kroga upraviencev do denarnega nadomestila za as brezposelnosti, poveanje minimalnega zneska denarnega nadomestila in povprene višine izplaanih nadomestil, omogoanje delne brezposelnosti in vkljuevanje brezposelnih oseb v malo delo in druge oblike dela;
uvajanje novih ukrepov APZ, kot so zamenjava na delovnem mestu in delitev delovnega mesta (job rotation in job sharing), uvajanje novih izvajalcev teh ukrepov, širitev storitve karierne orientacije kot prvega koraka na poti do zaposlitve, vkljuevanje socialnih partnerjev na lokalni ravni in sistematino spremljanje in evalviranje ukrepov APZ;
ukinitev nepotrebnih administrativnih bremen za podjetja in iskalce zaposlitve ter uvajanje sodobnih elektronskih storitev.
*
*
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUINO IN SOCIALNE ZADEVE
V OKVIRU NOVEGA ZAKONA STA DOLOENA TUDI DVA POMEMBNA UKREPA DRAVE NA TRGU DELA:
Storitve za trg dela
STORITVE ZA TRG DELA
Vseivljenjsko karierno orientacijo
1. VSEIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA (1)
Aktivnosti vseivljenjske karierne orientacije so:
I. INFORMIRANJE, ki pa je lahko:
Splošno informiranje
 
II. SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE
 
*
*
1. VSEIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA (2)
III. OSNOVNO KARIERNO VODENJE
Ciljna skupina: brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogroena
IV. POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE
Ciljna skupina: brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve, ki so
iskalci prve zaposlitve,
imajo izobrazbo ali poklic, po katerem ni povpraševanja na trgu dela;
imajo zastarela znanja in vešine ob ponovnem vstopu na trg dela;
nimajo kariernih ciljev;
so dolgotrajno brezposelni.
Ciljna skupina: brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve
*
*
1. VSEIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA (3)
POMEMBNO
*
*
2. POSREDOVANJE ZAPOSLITVE
*
*
B. AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (APZ)
*
*
UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
 
Ciljna skupina: brezposelne osebe in delodajalci
3. Spodbude za zaposlovanje
4. Kreiranje delovnih mest
5. Spodbujanje samozaposlovanja.
*
*
Hvala za vašo pozornost!
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
tel: 386 1 369 7604; fax: 386 1 369 7669