PROGRAM WYCHOWAWCZY „ ŻYCIE I MIŁOŚĆ” ?· Program Wychowawczy - „ ŻYCIE I MIŁOŚĆ „ w…

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Program Wychowawczy - YCIE I MIO

PROGRAM WYCHOWAWCZY YCIE I MIO

Celem programu wychowawczego w naszej szkole jestwychowanie modego czowieka do dojrzaego

czowieczestwa w jego niepowtarzalnym,indywidualnym i spoecznym wymiarze.

W swoim programie zakadamy, e nie kady musi bymatematykiem, biologiem, inynierem czy lekarzem,

ale kady dla dobra swojego i innych musi by

CZOWIEKIEM.

Zesp Szk w Otorowie 1

Program Wychowawczy - YCIE I MIO

I. Zaoenia programu wychowawczego.

Nauczyciele w naszej szkole w swojej pracy wychowawczej, wspierajc w tym zakresie obowizki rodzicw, chc zmierza do tego, aby uczniowie w szczeglnoci:

- znajdowali w szkole rodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,- rozwijali w sobie dociekliwo poznawcz,- umiejtnie godzili denia do dobra wasnego z dobrem innych,- czyli odpowiedzialno za siebie i innych,- dyli na drodze rzetelnej pracy do osignicia wielkich celw

yciowych,

- uczyli si szacunku dla dobra wsplnego jako podstawy ycia spoecznego,

- przygotowali si do ycia w rodzinie, spoecznoci lokalnej i w pastwie,

- przygotowali si do rozpoznawania wartoci moralnych,- ksztatowali w sobie postaw dialogu, rozumienia i tolerowania

pogldw innych.

II. Model absolwenta

Absolwent szkoy rozumie zasady demokratycznego pastwa i umie:

- zaplanowa swoj przyszo,- wyraa swoje opinie,- broni swoich racji,- przestrzega zasad tolerancji,- wyeksponowa swoje dobre mocne strony,- by przedsibiorczy, kreatywny, aktywny i odpowiedzialny,- przestrzega zasad dobrych obyczajw i kultury,- dostrzega potrzeby innych oraz organizowa pomoc

Zesp Szk w Otorowie 2

Program Wychowawczy - YCIE I MIO

ponadto:

- posiada wiadomoci i umiejtnoci przewidziane w podstawie programowej,

- skutecznie porozumiewa si w jzyku polskim,- zna dwa jzyki obce,- sprawnie korzysta z technologii komputerowej,- korzysta z rnych rde informacji,- posiada motywacj rozwijania zainteresowa,- jest dobrze przygotowany do funkcjonowania w grupie rwieniczej.

III. Gwne formy dziaalnoci wychowawczej

Samorzdno uczniw.

Istot dziaania samorzdnoci jest rzeczywiste podejmowanie konkretnych decyzji ( uchwa) w imieniu i na rzecz spoecznoci uczniowskiej oraz odpowiedzialnoci za te decyzje. Opiekun, wychowawca winien ograniczy swoj rol do funkcji doradcy i scedowa samorzdowi klasowemu nastpujce sprawy:

- organizowanie oglnoszkolnych form rozrywki uczniowskiej,- organizowanie akcji o charakterze spoecznym ( prace , zbirki,

pomoc osobom niepenosprawnym),

- prawo do zgaszania swoich spraw poprzez opiekuna samorzdu na forum rady pedagogicznej.

Imprezy i uroczystoci1. Imprezy i uroczystoci oglnoszkolne:

- uroczysto rozpoczcia roku szkolnego w szkole podstawowej,- uroczysto rozpoczcia roku szkolnego oraz lubowanie uczniw klas

pierwszych gimnazjum,

- rocznica napaci Niemiec hitlerowskich na Polsk,- wybory do rady samorzdu uczniowskiego,

Zesp Szk w Otorowie 3

Program Wychowawczy - YCIE I MIO

- wito Pieczonego Ziemniaka,- inauguracja roku sportowego,- Akcja Sprztanie wiata,- wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia,- Dzie Edukacji Narodowej oraz pasowanie i lubowanie uczniw klas

pierwszych szkoy podstawowej,

- wito Niepodlegoci,- Mikoajki,- Jaseka, spotkania opatkowe klas,- Dzie Samorzdnoci Uczniowskiej,- Szkolny Konkurs Taca,- Wieczr teatru i poezji,- Dzie Ziemi,- Majowe wita 1, 3, 8 V- wiatowy Dzie bez Papierosa,- Dzie Dziecka,- Festyn szkolny, - uroczysto zakoczenia roku szkolnego oraz poegnanie absolwentw

klas szstych szkoy podstawowej,

- uroczysto zakoczenia roku szkolnego oraz poegnania absolwentw klas III gimnazjum,

- projekty edukacyjne.2. Imprezy i uroczystoci klasowe:

- Andrzejki,- Dzie Babci i Dziadka,- Dzie Matki,- Dzie Ojca.- wycieczki, baliki, zabawy, wieczornice, biwaki, rajdy.

Integrowanie zespou klasowego.

Celem oddziaywa wychowawczych powinno by tworzenie wizi

Zesp Szk w Otorowie 4

Program Wychowawczy - YCIE I MIO

w zespoach klasowych. Warunkiem tego jest waciwa postawa wychowawcy, atrakcyjne cele oraz tworzenie rzeczywistej samorzdnoci uczniw.

Gwne cechy zespou klasowego.1. Istniej wsplne cele, zadania przyjte przez zesp oraz plan ich

realizacji.2. Kady czonek zespou moe liczy na jego pomoc.3. Wychowawca staje si partnerem, doradc oraz czonkiem tego

zespou bogatszym wiedz i dowiadczeniem yciowym.4. Zesp potrafi oceni kadego czonka oraz siebie, naprawi swoje

bdy.5. Czonkowie zespou odczuwaj potrzeb przynalenoci do niego

bardzo pozytywnie.

Formy pozytywnego motywowania.

1. Szczeglnie uroczyste wrczanie wiadectw z wyrnieniem.2. Wrczanie listw pochwalnych za wzorowe zachowanie i wyniki

w nauce.3. Nadanie uczniom kl. III szkoy podstawowej miana Wzorowego Ucznia.4. Nadanie uczniom kl. VI szkoy podstawowej tytuu Omnibusa Szkoy

Podstawowej.5. Nadanie uczniom kl. III gimnazjum tytuu Najlepszego Absolwenta

Szkoy.6. Udzielanie pochway wychowawcy klasy, dyrektora szkoy w formie

pisma.7. Nagrody rzeczowe fundowane przez rad rodzicw i sponsorw.8. Eksponowanie dyplomw, pucharw zdobytych w ramach konkursw,

olimpiad, rajdw i rozgrywek sportowych.

IV. Treci i metody wychowania

1. Treci funkcjonujce w programie wychowawczym szkoy mona pogrupowa nastpujco:

treci naukowe, techniczne, kulturalne okrelone programami nauczania poszczeglnych przedmiotw i cieek edukacyjnych, zawarte w rnych rdach informacji jak: podrczniki, czasopisma,

ksiki, gry interaktywne, wybrane strony internetowe i w przekazie nauczycieli, treci biecego ycia spoeczno- politycznego wiata, kraju i rodowiska lokalnego, treci dziaa i zachowa specyficznej grupy spoecznej, jak jest

spoeczno szkolna w tym:

Zesp Szk w Otorowie 5

Program Wychowawczy - YCIE I MIO

- stosunki midzyludzkie midzy dziemi a dorosymi,- lokalny patriotyzm,- ceremonia wewntrzny, styl.

2. Oddziaywanie wychowawcze nauczycieli i innych pracownikw szkoy polega na osobistym przykadzie kultury zachowania oraz stosunku do pracy i obowizkw wasnych i wasnej sprawnoci organizacyjnej.Przyjmujemy zaoenie, ze kady z nas wychowuje przez wasn postaw, codzienne zachowanie i celowe dziaania wychowawcze.Przyjto jednoczenie pewne zasady etyczno zawodowe jako kierunki i kryteria oddziaywania wychowawczego: mam wiadomo, e przyszo moich wychowankw w duym stopniu zaley ode mnie, autorytet nie polega na wzbudzaniu strachu, lecz na kompetencji,

sprawiedliwoci, konsekwencji wymaga. Wymagania nie wykluczaj yczliwoci,

nigdy nie poniam godnoci ucznia, poniony zawsze odpaca zem, nie jestem nieomylny, mdro polega na przyznawaniu si do wasnych bdw i naprawianiu ich, jestem cierpliwy, uczniowie maj prawo dziaa wolniej ode mnie, lekcja jest dla uczniw, nie dla mnie. Mj sukces powstaje z sukcesw

moich uczniw.

3. Metody stwarzania sytuacji wychowawczych obejmuj nastpujce sprawy:

aktywno organizacyjn organizowanie zabaw, wycieczek, prac spoecznych, imprez, samorzdno klas, organizacji uczniowskich, k i caej spoecznoci

uczniowskiej, samoocena wasnego zachowania oraz zachowania koleanek i kolegw, inicjowanie dziaa spoecznych, odruchw serca i ofiarnoci, pomocy sabszym, bezradnym, potrzebujcym, wspzawodnictwo grup, klas w nauce, sporcie i innych dziedzinach.

V. Realizacja celw, zada i treci na godzinachdo dyspozycji wychowawcy

Zesp Szk w Otorowie 6

Program Wychowawczy - YCIE I MIO

Zadania wychowawcze w nauczaniu zintegrowanym

1. Dostrzeganie pikna krajobrazu ojczystego na podstawie przey i dowiadcze z wakacji. Ochrona rodowiska.2. Poszanowanie ksiek i przyborw szkolnych.3. Ksztatowanie pozytywnych postaw wobec osb niepenosprawnych,

chorych i starszych.4. Uczniowie wspgospodarzami klasy

- wybr samorzdw klasowych,- poczucie odpowiedzialnoci za powierzone obowizki.

5. Rozwijanie postaw czytelniczych

- lekcje biblioteczne,- wycieczki do biblioteki,- wystawy ksiek,- ciekawe propozycje, nowoci wydawnicze.

6. Wyrabianie czujnoci ortograficznej

- sowniczki ilustrowane,- umiejtno korzystania ze sownikw ortograficznych,- umiejtno stosowania zasad pisowni.

7. Ksztatowanie postaw wobec symboli narodowych

- udzia w uroczystociach szkolnych i pozaszkolnych zwizanych ze witami narodowymi,

- pomniki symbolem wydarze historycznych.8. Ksztatowanie przyjaznego stosunku do zwierzt.

9. Szacunek dla nauczycieli i pracownikw szkoy. 10. Ksztatowanie umiejtnoci wyraania wasnych sdw i ich uzasadnienia.

11. Przestrzeganie przepisw ruchu drogowego. 12. Wspudzia w tworzeniu tradycji rodzinnej poprzez czynne

uczestnictwo w uroczystociach rodzinnych.13. Pielgnowanie tradycji i obrzdw ludowych.14. Bawimy si bezpiecznie na niegu i lodzie.15. Dbamy o kultur sowa pikne recytacje, opowiadania.16. Szacunek dla czonkw rodziny

- Dzie Babci i Dziadka,- Dzie Matki,

Zesp Szk w Otorowie 7

Program Wychowawczy - YCIE I MIO

- Dzie Ojca.17. Troszczymy si o swoje zdrowie i bezpieczestwo

- najpierw pomyl, potem zrb,- waciwe ubieranie si.

18. Waciwie oceniamy postpowanie wasne i innych.19. Szanujemy i chronimy rodowisko przyrodnicze.

Zadania te realizujemy na wszystkich zajciach edukacyjnych.

Realizacja treci na godzinach do dyspozycji