Click here to load reader

Procesul ciclic al molestării şi întoarcerea victimei la cel care o · PDF file 2019. 2. 19. · Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestării şi întoarcerea victimei CAPITOLUL

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Procesul ciclic al molestării şi întoarcerea victimei la cel care o · PDF file 2019....

CAPITOLUL 5
Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei la cel care o abuzeaz
În­sfârit­am­ajuns­la­discuia­de­mult­promis­despre­vio lena­domestic.­Întregul­material­prezentat­de­noi­pân­acum­ despre­violena­domestic­i­despre­caracteristicile­tulburrilor­ de­personalitate­va­fi­pus­la­lucru­în­abordarea­sindromului­abu zului­fizic.­Cititorul­va­observa,­de­asemenea,­de­ce­discuiile­ extinse­referitoare­la­aprarea­prin­clivaj­i­la­defensa­moral­ sunt­necesare­pentru­o­mai­bun­înelegere­a­factorilor­psiholo gici­care­subîntind­scenariul­maltratrii.
Obiectul ru
Înainte­de­a­începe­aceast­discuie­foarte­important,­trebuie­ s­explic­semnificaia­dat­de­ctre­Fairbairn­obiectului ru. Un obiect­ru­este­o­persoan­capabil­s­stimuleze­sinele­încrez tor­al­partenerului­sau­partenerei­sale,­dei­frustreaz­în­mod­ repetat­aceeai­persoan.­Un­obiect­ru­nu­este­o­„persoan“­ rea,­ci­mai­degrab­o­persoan­care­îi­menine­promisiunea­pri vind­gratificarea­cu­toate­c­eueaz­de­fiecare­dat­s­satisfac­
DAVID P. CELANI
208 nevoile­individului­dependent.­De­aceea­obiectul­ru­are­dou­ faete:­una­incitant,­care­promite­gratificare,­i­o­alta­respin gtoare,­care­frustreaz­nevoile­celuilalt­ individ­dependent.­ Despre­un­printe­care­este­un­obiect­ce­respinge­în­totalitate­ nu­se­poate­spune­c­reprezint­un­obiect­ru,­deoarece­acest­tip­ de­printe­nui­promite­nimic­bebeluului,­care,­curând,­renun ­la­toate­eforturile­de­a­solicita­satisfacerea­nevoilor.­Aceast­ situaie­are­loc,­de­fapt,­în­cazul­mamelor­extrem­de­tulburate,­ care­ignor­bebeluul­atât­de­mult­încât­el­refuz­hrana.­Acest­ sindrom­este­numit­„dezvoltare­deficitar“­i­se­caracterizeaz­ prin­pierderea­în­greutate­i­incapacitate­de­îngrijire­în­timpul­ primelor­sptmâni­sau­luni­de­via.­Principala­combinaie­care­ „aga“­copilul­în­situaia­de­a­se­întoarce­din­nou­i­din­nou­la­ obiectul­ru­este­o­alternare­a­promisiunii­fcute­cu­nite­com portamente­de­respingere­care,­dea­lungul­timpului,­produce­ separarea­instanelor­(sinele­încreztor­i­sinele­abuzat)­în­lumea­ intern­a­copilului.­Odat­ce­copilul­este­ataat­de­un­printe­ce­ respinge­în­85%­din­timp­i­în­15%­este­gratificant,­el­are­mari­ anse­s­se­ataeze­de­obiecte­rele­când­va­deveni­adult. Jeffrey­Seinfeld,­un­teoretician­actual­al­relaiilor­de­obiect­
care­folosete­modelul­lui­Fairbairn,­consider­ca­pacientul­bor derline­se­caracterizeaz­prin­faptul­c­respinge­obiectele­bune­ i­le­accept­pe­cele­rele:
Copilul­încearc­s­ia­înuntru­sau­s­internalizeze­obiectul­ bun­i­s­resping­i­s­externalizeze­obiectul­ru.­În­modelul­ pe­care­îl­dezvolt­despre­reacia­terapeutic­negativ,­pacientul­ borderline­manifest­o­ inversare­a­procesului­normativ­de­ dezvoltare.­În­loc­s­ia­înuntru­elementele­pozitive­ale­relaiilor­ de­obiect­i­s­resping­elementele­negative­ale­relaiilor­de­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
209obiect,­el­ia­înuntru­elementele­negative­ale­relaiilor­de­obiect­ i­respinge­elementele­pozitive­ale­relaiilor­de­obiect­(Seinfeld,­ 1990:­75).
Seinfeld­observ­c­pacientul­borderline­respinge­persoanele­ care­ofer­iubire­trainic,­normal­i­consecvent­i,­din­contr,­ îi­urmeaz­pe­cei­care­îl­resping,­îl­abuzeaz­sau­îl­neglijeaz.­ Acesta­este­un­proces­anormal,­o­inversare­a­„procesului­de­dez voltare­normativ“­de­acceptare­a­iubirii­i­de­evitare­a­respin gerii.­Aa­cum­tim,­acest­comportament­este­rezultatul­interac iunilor­din­trecut­cu­un­printe­care­respinge. Se­pare­c­exist­o­relaie­foarte­apropiat­între­femeile­care­
sunt­victimele­btii­i­diagnosticul­de­tulburare­de­personalita te­borderline.­Experiena­mea­de­peste­douzeci­de­ani­susine­ cu­trie­ideea­c­majoritatea­femeilor­maltratate,­mai­exact­femei­ care­au­fost­implicate­în­dou­sau­mai­multe­situaii­de­abuz­ fizic,­se­afl­în­acest­grup­de­diagnostic.­Multe­dintre­femeile­pe­ care­leam­analizat­aveau­un­diagnostic­secundar­de­tulburare­ de­personalitate­multipl­sau­tulburare­de­stres­posttraumatic,­ în­timp­ce­altele­aveau­un­comportament­i­mai­problematic,­din­ punct­de­vedere­caracterologic,­i­erau­mult­mai­disfunciona le­decât­cele­cu­tulburarea­tipic­de­personalitate­borderline.­În­ general,­diagnosticul­de­tulburare­de­personalitate­borderline­ este­potrivit­pentru­majoritatea­femeilor­care­sunt­abuzate­fizic.
O problem delicat: victima abuzurilor este oare atras în mod incontient de abuzator?
Pân­ acum,­ am­ evideniat­ în­ discuiile­ despre­ aprarea­ prin­clivaj­lipsa­utilizrii­unor­anumite­informaii­care­s­ajute­
DAVID P. CELANI
210 femeile­(sau­brbaii)­s­observe­aspectele­negative­atât­ale­pro priilor­prini,­cât­i­pe­cele­ale­partenerilor.­Totui,­ în­cazul­ atarii­de­obiectele­rele­nu­este­vorba­doar­despre­a­nu­vedea­ „rutatea“­unei­persoane.­Literatura­de­specialitate­mai­recent­ dorete­s­minimalizeze­atracia­victimei­fa­de­brbatul­care­ abuzeaz.­Aceast­situaie­se­întâmpl­din­sperana­c­se­poate­ câtiga­un­plus­de­compasiune­fa­de­suferina­femeilor­abu zate,­dac­ele­joac­rolul­de­victime­inocente­care­nu­au­nicio­ legtur­cu­victimizarea­lor.­De­fapt,­victima­abuzului­chiar­este­ inocent,­dar­nevinovia­ei­se­bazeaz­pe­imaturitatea­ei­psihi c­i­pe­malformarea­structurii­Eului­su­care­nu­îi­permit­s­se­ protejeze­de­cel­care­o­abuzeaz.­Ne­punem­înc­întrebarea­dac­ nu­cumva­multe­dintre­femeile­btute,­dac­nu­majoritatea­din tre­ele,­îi­caut,­în­mod­incontient,­pe­btui.­i­chiar­dac­ar­ fi­aa,­ele­nu pot fi învinovite de nimic­i­nu­merit­abuzul la care sunt supuse.­Structurile­lor­interne­sunt­atât­de­anormale­încât­ regulile­logicii­i­ale­autoconservrii­sunt­corupte. Din­nefericire,­exist­o­lung­istorie­dominat­de­ostilita
te­fa­de­victimele­abuzului­domestic,­care­au­pregtit­cadrul­ „politic“­actual­al­acestei­problematici.­Din­nou,­teoria­lui­Freud­ a­jucat­un­rol­important.­Dorina­actual­de­a­minimaliza­rea litatea­c­numeroase­femei­abuzate­îi­gsesc­numai­parteneri­ care­le­maltrateaz­provine­din­reacia­împotriva­convingerii­ larg­rspândite­c­femeile­sunt­masochiste­din­natere.­Aceast­ credin­vine­din­teoria­lui­Freud­care­susine­c­masochismul­ reprezint­un­aspect­„normal“­al­caracterului­feminin.­Teoria­sa­ a­fost­folosit­pentru­a­susine­noiunea­c­femeia­abuzat­are­o­ înclinaie­programat­biologic.­Ideile­lui­Freud­au­fost­acceptate­ deoarece­ele­susineau­o­societate­condus­de­brbai.­Rezultatul­ a­condus­la­o­lips­a­interesului­pentru­femeile­abuzate,­din­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
211cauza­unei­totale­neînelegeri­a­dinamicii­psihologice­care­sub întinde­scenele­violente. Freud­a­declarat­c­exist­trei­forme­de­masochism:­„El­ne­
apare­sub­trei­forme,­ca­o­condiionare­a­excitaiei­sexuale,­ca­ o­expresie­a­naturii­feminine­i­ca­norm­a­comportamentului­ în­via“­(1924/2010:­363).­În­discuia­sa­despre­masochism,­ Freud­ia­descris­fantasmele­(care­pot­fi­antrenate­atât­de­br bai,­cât­i­de­femei)­i­a­presupus­c­masochismul­este­o­tr stur­feminin:
Dac­ exist­ ocazia­de­ a­ studia­ cazuri­ în­ care­ fantasmele­ masochiste­au­cunoscut­o­prelucrare­deosebit­de­bogat,­atunci­ se­va­descoperi­cu­uurin­c­ele­ transpun­persoana­ întro­ situaie­caracteristic­feminitii,­aadar,­cea­de­a­fi­castrat,­a­ fi­penetrat­sau­de­a­nate…­Masochismul­tocmai­descris,­cel­ feminin,­este­bazat­pe­deantregul­pe­cel­primar,­erogen,­pe­ plcerea­durerii.­(Freud,­1924/2010:­364–365)
Acest­citat­sugereaz­cu­trie­c­femeile­sunt­masochiste­din­ natere,­iar­durerea­pe­care­o­simt­atunci­când­sunt­abuzate­este­ perceput­ca­plcere­sexual­—­o­afirmaie­pe­care­puini­o­mai­ accept­astzi.­Era­foarte­uor­pentru­societatea­condus­de­br bai­s­accepte­aceast­poziie­i­s­considere­violena­domestic­ o­trecere­la­act­a­rolului­instinctiv­„normal“­al­femeii.­Ceea­ce­ se­subînelegea,­dincolo­de­negarea­de­ctre­societate­a­realitii­ dure­privind­abuzul­domestic,­era­credina­c­femeii­btute­îi­ fcea­plcere­s­fie­maltratat,­deoarece­ea­era­capabil­s­obi n­plcerea­sexual­din­durerea­fizic.­Modelul­lui­Freud­a­fost­ folosit­pentru­a­considera­abuzul­ca­lege­a­firii.­A­fost­scos­din­ context­i­nu­a­fost­îneles­ca­o­component­a­unei­teorii­mult­
DAVID P. CELANI
212 mai­vaste,­nedemonstrate,­dar­a­servit­inteniei­de­a­continua­ aceast­situaie,­în­detrimentul­tuturor­femeilor.
Analiza relaiilor de obiect aplicat la cutarea obiectelor rele
Aprarea­cea­mai­important­care­îi­permite­victimei­abu zului­s­ îl­urmeze­pe­cel­care­a­btuto­sau­s­caute­un­nou­ obiect­ru­similar­este­clivajul.­Aceast­aprare­permite­unui­ sine­parial­s­interacioneze­cu­lumea­în­orice­moment,­izo lând­informaia­stocat­în­cellalt­sine­parial,­ în­cel­refulat.­ S­începem­cu­rolul­jucat­de­sinele­încreztor­în­cutarea­unui­ obiect­ru.­Pacienta­care­este­prins­în­ghearele­sinelui­încrez tor­se­va­întoarce­la­obiectul­ru­cu­fantasme­pozitive­nerealiste­ în­ceea­ce­privete­relaia.­În­mod­tipic,­întro­perioad­scurt,­ orice­speran­va­fi­spulberat­de­o­form­de­comportament­res pingtor­din­partea­partenerului­sau­printelui­vzut­ca­„obiect­ ru“.­Pacienta­se­va­întoarce­în­terapie­surprins­i­indignat.­ Optimismul­neîntemeiat­din­sptmâna­anterioar­al­persoanei­ este­înlocuit­de­amrciunea­i­cinismul­din­sinele­su­abuzat­ care­predomin­acum.­Pacienta­va­spune­c­este­complet surprin s­de­respingerea­suferit­din­cauza­obiectului­ru.­Surprinderea­ este­sincer­deoarece­amintirile­legate­de­toate­respingerile­din­ trecut­au­fost­complet­clivate­în­sinele­abuzat­al­pacientei,­care­ a­fost­refulat­în­incontient.­Întoarcerea­sa­la­obiectul­ru­a­fost­ ghidat­de­sinele­încreztor­care­nu­putea­s­vad­decât­aspec tele­incitante,­promitoare­i­optimiste­ale­partenerului­sau­ale­ printelui.­Clivajul­defensiv­foreaz­aceti­pacieni­s­foloseasc­ informaii­pariale,­i­aceasta­conduce­la­incapacitatea­de­a­pro fita­de­greelile­repetate­din­trecut.­Aceast­aprare­reprezint­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
213unul­dintre­mecanismele­de­înelegere­a­femeii­btute­care­se­ întoarce­necontenit­fr­o­team contient la partenerul care toc mai­a­abuzato.­Aprarea­prin­clivaj­acioneaz­asupra­multor­ paciente­precum­mecanismul­ceasornicului­i­adesea­dezam gete­i­înfurie­prietenii­victimei­care­sunt­capabili­s­vad­cât­ de­autodistructiv­a­devenit.­Clivajul­ce­impune­sinele­optimist­ (i,­în­acelai­timp,­refuleaz­sinele­abuzat)­pstreaz­închise­ amintirile­referitoare­la­abuzurile­anterioare­i­aceast­situaie­ menine­relaia­cu­partenerul­abuziv­de­care­are­totui­extraor dinar­de­mult­nevoie. Sinele­încreztor­al­femeii­borderline­nu­este­singura­parte­a­
lumii­ei­interioare­care­este­atras­de­aspectele­obiectului­(par tenerului)­ru.­Sinele­ei­abuzat­este­atras­de­aspectele­frustrante­ ale­partenerului­ei­care­o­respinge.­Aspectele­respingtoare­ale­ obiectului­ru­ofer­sinelui­abuzat­al­victimei­un­inamic­extern­ pentru­a­lupta­cu­el­i­o­persoan­care­trebuie­schimbat.­Am­ vzut­un­numr­impresionant­de­brbai­i­femei­care­au­intrat­ în­depresie­atunci­când­au­pierdut­obiectul­lor­ru,­deoarece­ sinele­abuzat­a­rmas­fr­un­inamic­împotriva­cruia­s­lupte.­ Ca­i­în­cazul­copiilor,­vieile­acestor­pacieni­au­fost­organiza te­în­jurul­rzboaielor­i­rebeliunilor­duse­împotriva­prinilor­ lor­frustrani.­Ca­aduli,­aceti­indivizi­caut­poziii­de­jurnaliti­ de­investigaii­sau­de­formatori­de­opinii,­poziii­care­le­permit­ continuarea­simbolic­a­rzboiului­cu­înlocuitori­ai­printelui­ lor­insensibil­sau­corupt.­O­pacient­avusese­un­trecut­plin­de­ lupte­zgomotoase­cu­tatl­su­misogin.­Nu­surprinztor,­ea­sa­ cstorit­cu­un­brbat­care­sa­dovedit­a­fi­egocentric­i­la­fel­de­ ostil­fa­de­femei,­aa­cum­era­i­tatl­ei.­Ei­intrau­în­dispute­ verbale­puternice­în­cabinetul­meu­i,­de­dou­ori,­iam­gsit­în­ parcare­certânduse­înc­la­o­or­dup­ce­edina­se­terminase.­
DAVID P. CELANI
214 În­timp­ce­lucrau­cu­mine,­în­terapie,­soul­su,­care­era­pilot­ în­aviaia­militar,­fusese­ucis­accidental­întrun­antrenament.­ Pacienta­mea­era­uurat­de­moartea­soului­ei­i­spunea­c­sin gurul­lucru­care­îi­lipsea­erau­certurile­puternice­cu­acesta.­Viaa­ sa­prea­plictisitoare­i­lipsit­de­sens­fr­tatl­su­(obiectul­ ru)­deplasat.­Sinele­su­abuzat­nu­mai­avea­pe­cine­s­schimbe­ i,­deloc­surprinztor,­a­început­o­carier­de­consilier­în­dome niul­abuzului­de­alcool,­unde­putea­s­continue­lupta­cu­un­ numr­nesfârit­de­brbaisubstitut,­care­ddeau­vieii­sale­un­ sens­i­un­scop. Mai­exist­înc­un­nivel­complex­care­trebuie­adugat,­ în­
ceea­ce­privete­atracia­femeii­abuzate­fa­de­obiectul­ru.­Iar­ aici­ne­referim­la­atracia­pentru­acea­combinaie unic de speran urmat de frustrare,­care­a­fost­întâlnit­în­comportamentul­prin ilor­fa­de­ea,­în­timpul­dezvoltrii­sale.­Acum,­acelai­pattern­ de­comportamente­încreztoare­urmate­de­comportamente­de­ respingere­este­orientat­spre­ea­de­ctre­partenerul­care­o­mal trateaz.­Aceast­alternan­de­comportamente­funcioneaz­ca­ un­drog­pentru­femeia­abuzat­deoarece­stimuleaz­i­atrage­ atât­sinele­abuzat,­cât­i­sinele­încreztor.­Aa­cum­am­vzut­ deja,­sperana­i­gratificarea­reprezint­sursa­iniial­de­dezvol tare­a­sinelui­încreztor,­iar­respingerea­nevoilor­din­copilrie­ isc­dezvoltarea­sinelui­abuzat.­Atât­sinele­abuzat,­cât­i­sinele­ încreztor­„rezoneaz“­cu­(i­rspund­la)­alternana­dintre­com portamentul­plin­de­speran­i­cel­de­respingere­din­partea­par tenerilor­aduli.­Femeile­i­brbaii­cu­tulburri­de­caracter­caut­ parteneri­care­au­aceleai­structuri­interne,­deoarece­nivelul­de­ intensitate­al­sinelui­parial­este­mult­mai­viu­decât­pasivitatea­ lumii­interne­a­unui­Eu­normal.­Fr­un­partener­care­stimulea z,­dar­i­care­reacioneaz­la­apariia­sinelui­abuzat­i­a­celui­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
215încreztor,­viaa­pare­monoton­i­vid.­Când­cei­doi­indivizi­cu­ tulburare­de­caracter­se­întâlnesc,­pericolul­apariiei­unor­triri­ ale golului lor interior este alungat prin alternarea dintre speran- a intens­i­disperarea cumplit.­Aceast­situaie­st­la­baza­mul tor parteneriate patologice. Individul cu tulburare de caracter nu poate­fi­capabil­s­pun­în­cuvinte­acest­fapt,­dar­el­sesizeaz­c­ partenerul­su­care­are­aceeai­tulburare­îl­înelege. Pe­de­alt­parte,­când­individul­cu­tulburare­de­caracter­este­
implicat­întro­relaie­cu­o­persoan­„normal“,­bine­diferenia t­i­bine­integrat,­el­trebuie­fie­s­pstreze­în­secret­sinele­su­ abuzat­clivat,­fie­s­suporte­condamnarea­din­partea­parteneru lui­su­normal­atunci­când­apare­sinele­parial­iraional­i­încr cat­afectiv.­Am­ascultat­multe­poveti­ale­pacientelor­mele­care­ au­fost­implicate­pentru­perioade­scurte­în­relaii­cu­persoane­ normale­i­care­ateptau­îngrozite­s­apar­sinele­lor­abuzat.­ Întrun­caz­special,­o­pacient­frumoas­i­seductoare­fusese­ „salvat“­de­soul­care­o­abuza­fizic­chiar­de­ctre­avocatul­care­ se­ocupa­de­divorul­ei.­Ea­îi­descria­avocatul­ca­fiind­un­tip­ rigid­i­serios,­care­era­necstorit­i­de­care­se­simea­atras.­Au­ devenit­prieteni­dup­divorul­su,­iar­el­o­invitase­si­cunoasc­ familia,­în­Boston.­Ea­se­temea­c,­dac­îi­va­refuza­invitaia,­el­ nu­ar­mai­fi­interesat­de­ea,­aa­c­a­acceptat­cu­mari­rezerve­s­ mearg.­Ea­era­extrem­de­intimidat­de­familia­sa­înalt­funcio nal­i­se­temea­c­îi­va­fi­descoperit­secretul.­ Pe­drum,­ea­devenise­din­ce­ în­ce­mai­agitat­ i­ începu
se­si­critice­ iraional­ familia,­dei­ înc­nu­se­cunoscuser.­ Supravieuise­momentul­prezentrilor,­dar­a­început­s­soarb­ câte­o­gur­de­vin­imediat­ce­sa­ivit­ocazia,­pentru­ai­putea­ calma­teama­intern­care­se­afla­în­cretere.­Cina­se­desfura­ normal,­dar­pacienta­simea­c­se­scufund­deoarece­considera­
DAVID P. CELANI
216 c­familia­lui­o­analiza­intens.­Nu­putuse­suporta­tensiunea­i­ începuse­s­atrag­atenia­asupra­ei­în­mod­negativ­spunând­ o­serie­de­glume­nepotrivite.­Aceast­atitudine­din­partea­ei­a­ redus­tensiunea­greu­de­suportat,­astfel­nu­ia­mai­fost­team­s­ se­expun.­Ea­a­preferat­s­expun­cea­mai­urât­parte­a­ei­decât­ s­triasc­groaza­c­secretul­ei­ar­putea­s­fie­descoperit­invo luntar.­În­mod­natural,­comportamentul­ei­lea­fcut­pe­gazde­ s­devin­mai­distante­i­mai­reci­fa­de­ea.­Ea­povestea­c­sa­ simit­foarte­uurat­când­sa­întors­spre­cas­i­c­era­foarte­ dornic­s­descopere­oameni­care­so­îneleag.­Am­amintit­mai­ devreme­despre­„tensiunea“­pe­care­o­resimt­indivizii­cu­tulbu rri­de­personalitate­atunci­când­intr­în­compania­persoanelor­ normale.­Acest­exemplu­reprezint­o­bun­descriere­a­tensiunii­ care­vine­din­faptul­c­individul­cu­tulburare­de­personalitate­ este­cert­convins­c­partenerul­su­normal­nu­va­tolera­i­nu­va­ înelege­sinele­abuzat,­atunci­când­acesta­va­aprea.­De­aceea­ apare­acel­sentiment­de­uurare­vizibil­atunci­când­doi­indivizi­ cu­tulburare­de­caracter­se­întâlnesc­i­încheag­un­cuplu.­Ei­se­ îneleg­reciproc­în­totalitate­i­nu­trebuie­si­ascund­unul­fa­ de­cellalt­sinele­abuzat,­agresiv,­iraional­i­sensibil.
Compulsia la repetiie: dou puncte de vedere
Concepia­psihanalitic­ortodox­care­explic­modelul­uman­ prin­care­ne­alegem,­întro­manier­incontient,­partenerii,­prie tenii­sau­iubiii­care­ne­resping­ca­indivizi­în­acelai­fel­în­care­ am­fost­respini­în­copilrie­se­numete­„compulsie­la­repeti ie“.­Exist­dou­explicaii,­una­bazat­pe­teoria­originar­a­lui­ Freud­i­cealalt­bazat­pe­scrisorile­lui­Fairbairn.­Freud­nota­ în­Dincolo de principiul plcerii­(1920/2010)­c­incontientul­caut­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
217s­se­întoarc­la­traumele­majore­nerezolvate­din­copilrie­cu­ dorina­de­a­gestiona­conflictul.­Aceast­explicaie­abil­consti tuie­doar­o­mic­parte­(i­cea­mai­bun)­din­discuiile­lui­Freud­ despre­compulsia­la­repetiie.­Compulsia­la­repetiie­la­confrun tat­pe­Freud­cu­un­model­comportamental­uman­dificil­de­expli cat­la­nivel­teoretic.­El­a­observat­c­pacienii­si­continu­s­se­ întoarc­la­situaii­dureroase­care­nu­conineau­nicio­plcere­libi dinal.­Aceti­pacieni­înclcau­cel­mai­fundamental­concept­al­ modelului­su,­principiul­plcerii.­El­a­fost­profund­impresionat­ de­fora­i­persistena­unor­repetiii­inutile­din­relaiile­anteri oare:­aceste­persoane­„lsau­impresia­c­ar­fi­urmrite­de­un­fel­ de­soart,­c­ceva­demonic­se­ascunde­în­tot­ce­li­se­întâmpl“.­ (Freud,­1920/2010:­233).­El­nu­a­putut­s­ignore­aceste­compulsii­ la­repetiie­datorit­forei­acestora­i­deoarece­ele­contraziceau­ teoria­central­a­instinctelor/pulsiunilor.­Freud­a­realizat­c­pl cerea­libidinal­nu­avea­legtur­cu­modul­în­care­muli­pacieni­ se­comportau:
Este­limpede­c­cea­mai­mare­parte­din­ceea­ce­este­retrit­ca­ urmare­a­acestei­compulsii­la­repetiie­îi­procur­Eului­în­mod­ necesar­doar­neplcere,­întrucât­este­vorba­despre­reactualizarea­ unor­micri­pulsionale­ refulate…­Urmeaz­ s­ne­ocupm­ în­continuare­de­un­fapt­nou­i­curios:­compulsia­la­repetiie­ readuce­din­trecut­i­evenimente­care­nu­conin­posibilitatea­ niciunei­plceri­i­nu­au­putut­constitui­nicicând­un­prilej­de­ satisfacie,­nici­mcar­pentru­acele­micri­pulsionale­care­au­ fost­deja­refulate.­(Freud,­1920/2010:­231–232)
Observaiile­clinice­precise­ale­lui­Freud­lau­condus­întro­ direcie­bun.­El­a­descris­o­serie­de­cazuri­care­par­absolut­
DAVID P. CELANI
218 contemporane­cu­numeroi­pacieni­care­erau­implicai,­în­mod­ repetat,­în­relaii­cu­persoane­care­îi­tratau­exact­în­acelai­fel­în­ care­fuseser­tratai­de­prinii­lor.­El­a­trebuit­s­dezvolte­un­ nou­concept­pentru­a­explica­aceast­contradicie­a­principiu lui­plcerii­i­a­fost­constrâns­de­credina­lui­în­instincte­pentru­ a­inventa­o­nou­pulsiune­instinctual.­Nu­putea­depi­acest­ model­i­nu­putea­postula­c­aceti­pacieni­reconstruiau­de­fapt­ primele­lor­relaii,­deoarece­ar­fi­trebuit­s­nui­mai­concentreze­ atenia­asupra­teoriei­instinctelor,­ci­asupra­unei­forme­de­teo rie­a­ataamentului.­Acest­nou­instinct­pe­care­Freud­la­numit­ „pulsiunea­de­moarte“­avea­misiunea­(declarat)­de­a­readu ce­organismul­ întro­stare­mai­veche,­mai­exact,­ întro­stare­ ante­rioar­vieii.­Din­nefericire,­înelegerea­lui­Freud­despre­ com­pulsia­la­repetiie­în­cazul­pacienilor­lui,­intuiie­teoretic­ dttoare­de­sperane,­a­condus,­în­cele­din­urm,­la­cea­mai­ pesimist­i­mai­neconvingtoare­parte­a­teoriei­sale.­Se­presu pune­c­pulsiunea­de­moarte­ar­ghida­organismul­spre­moarte­ întro­manier­prescris.­Scopul­instinctelor­libidinale,­descri se­mai­devreme,­ar­fi­brusc­redus­de­ctre­acest­nou­concept.­ Libidoul­a­fost­redus­la­rolul­secundar­de­a­pstra­organismul­ în­via­pân­când­se­va­stinge,­conform­programului­stabilit­ de­instinctul­morii.­Observaiile­clinice­ale­lui­Freud­sunt­clare,­ corecte,­extrem­de­profunde­i­au­rezistat­probei­timpului.­Din­ contr,­modelul­psihologic­pe­care­la­dezvoltat­pentru­a­explica­ multe­dintre­observaiile­sale­nu­sa­ridicat­la­acelai­standard. Pornind­de­la­teoria­lui­Freud,­Fairbairn­a­observat­co­piii­
abandonai­i­abuzai­i­pacienii­si­aduli­i­a­construit­un­ model­explicativ­diferit.­El­a­constatat­c­întoarcerea­la­obiectul­ ru­originar­sau­atracia­pentru­unul­nou,­care­este­echivalentul­ simbolic­al­obiectului­ru,­joac­un­rol­esenial­în­psihopatologia­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
219uman.­El­a­recunoscut­c­ataamentul­copilului­fa­de­prime le­sale­obiecte­reprezint­factorul­formator­esenial­din­dezvol tarea­personalitii.­Problemele­aprute­în­relaia­primar­din tre­printe­i­copil­se­repet­în­viaa­adultului,­deoarece­ele­se­ caracterizeaz­prin­acelai­stil­de­ataament­care­a­fost­parcurs­ la­începutul­vieii.­Fairbairn­recunoate­c­aceast­complusie­la­ repetiie­a­fost,­în­realitate,­mai­curând­o­întoarcere­la­obiectul­ ru,­decât­o­dorin­de­a­gestiona­o­traum­de­la­începutul­vieii.­ Atunci­când­pacienii­lui­Fairbairn­se­întorceau­la­prinii­care­îi­ oprimau,­sau­la­partenerii­care­îi­maltratau,­ei­recreau­realitatea­ emoional­caracteristic­ataamentului­din­perioada­copilriei.­ El­a­îneles­c­istoriile­copiilor­împovrai­conineau­o combinaie toxic de sentimente negative, frustrante, amestecate cu un crâmpei de iubire.­Astfel,­copiii­care­aveau­parte­de­o­cretere­deficitar­sim eau­c­„iubirea“­reprezint­mai­degrab­o­combinaie­de­senti mente­antitetice­decât­un­sentiment­puternic­ce­este­acceptat­i­ preuit­de­o­persoan­grijulie.­Din­contr,­iubirea­necondiionat­ oferit­de­o­persoan­normal­nu­este­perceput­ca­fiind­iubire,­ ci­este­considerat­a­fi­ceva­strin­—­ceva­ce­nu­are­nimic­dea­ face­cu­experiena­iubirii.­Se­poate­face­o­analogie­între­incapa citatea­de­a­iubi­a­persoanei­cu­tulburare­de­caracter­i­sunete le­de­înalt­frecven­care­ajung­în­urechea­unei­persoane,­dar­ care­nu­pot­fi­auzite.­Exact­ca­sunetul­de­înalt­frecven,­iubirea­ autentic­a­adultului­intr­în­viaa­multor­persoane­cu­tulburare­ de­caracter,­dar­ele­nu­sunt­capabile­nici­s­le­recunoasc,­nici­s­ rspund­în­mod­pozitiv­acestor­semnale.­De­fapt,­adultul­care­ ia­pierdut­prinii­în­calitatea­lor­de­„obiect­ru“­rmâne­ata ai­de­ei,­din­punct­de­vedere­simbolic­i­emoional,­prin­con struirea­unor­relaii­cu­„noi“­obiecte­rele.­Pentru­adultul­care­a­ avut­parte­de­un­parentaj­deficitar,­iubirea­autentic­presupune­
DAVID P. CELANI
220 existena­unui­amalgam­de­sentimente­antitetice:­respingere,­ ur­de­sine,­crâmpeie­de­sperane,­momente­de­pasiune,­dorin e­intense,­disperare,­apropiere­exagerat,­abandon­repetat­i­ alte sentimente care sunt mai greu de recunoscut. Voi­aduce­acum­în­centrul­ateniei­dou­cazuri­reprezentati
ve­pentru­compulsia­la­repetiie­i­le­voi­compara,­pornind­de­la­ modelul­lui­Freud­i­de­la­cel­al­lui­Fairbairn.­Repetiia­relaiilor­ din­copilrie­se­caracterizeaz­adesea­printrun­aparent­control­ din­partea­pacientului,­aa­cum­a­afirmat­Freud.­Totui,­cea­mai­ mare­parte­a­repetiiei­const­în­recrearea­unei­experiene­emo ionale­identice­din­copilrie.­Mai­întâi,­s­ne­întoarcem­la­cazul­ lui­June,­domnioara­care­era­director­executiv­de­televiziune­ i­care­se­caracteriza­printrun­stil­independent.­La­suprafa,­ lumea­adult­intern­a­lui­June­prea­c­încearc­s­gestione ze­trauma­din­copilrie,­în­care­ea­purtase­rspunderea­pen tru­prinii­si­incompeteni.­Exist­un­merit­în­aceste­explicaii,­ dac­ignorm­partea­dezvoltat­mai­târziu­a­teoriei­lui­Freud,­ cea­în­care­compulsia­la­repetiie­era­vzut­ca­rezultat­al­pulsiu nii­de­moarte.­Totui,­ceea­ce­nu­corespunde­cu­modelul­ lui­ Freud­este­rolul­pe­care­îl­joac­prima­relaie­de­ataament­din­ viaa­lui­June­asupra­suferinei­trite­mai­târziu.­Reconstruirea­ emoional­a­durerii­este­obiectivul incontient al compulsiei la repetiie,­în­cazul­lui­June.­Modelul­lui­Freud­consider­suferin a­ca­fiind­o­condiie­temporar­care­se­sper­c­va­fi­depit.­ El­nu­a­observat­c­pacientul­reconstituie­ataamentul­fa­de­un­ obiect­ru,­deoarece­studiul­su­sa­concentrat­mai­curând­asu pra­unei­teorii­pulsionale,­decât­asupra­unei­teorii­a­ataamentu lui.­Freud­a­considerat­c­ataamentul­fa­de­obiectele­externe­ are­doar­întro­mic­msur­(sau­deloc)­legtur­cu­dezvoltarea­ structurii­personalitii.
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
221O­privire­atent­asupra­situaiei­dificile­a­lui­June,­din­per spectiva­modelului­lui­Fairbairn,­demonstreaz­c­repetiia­era­ o­reconstrucie­a­tririi­frustrrii­pricinuite­de­prinii­si­care­ nu­au­iubito,­au­împovrato­cu­anxietate­constant,­au­frustrat­ nevoile­sale­naturale­de­dezvoltare­i­au­copleito­cu­sarcini­ specifice­adulilor.­În­perioada­adult,­June­a­creat­exact­acelai­ set­de­sentimente­în­relaia­cu­„obiectul­su­ru“­—­iar­aici­ne­ gândim­la­afacerea­ei­i­la­relaia­cu­iubitul­su.­Afacerea­sa­o­ consuma­prin­activitatea­depus­întrun­mod­frenetic­i­îi­pro voca­sentimente­de­singurtate,­senzaia­c­nu­este­îneleas­de­ nimeni­i­c­e­copleit­de­responsabilitate.­Viaa­sa­persona l­îi­provoca­sentimentul­c­are­în­grij­în­permanen­un­br batcopil­iresponsabil­care­necesit,­în­mod­constant,­aplicarea­ unor­retuuri.­Gestionarea­traumei­din­copilrie­(dac­a­existat­ aa­ceva)­de­ctre­June­este­secundar­reconstruciei­experienei­ emoionale­din­copilrie,­experien­valoroas­pentru­cldura­ sufleteasc­pe­care­o­implic.“­Ea­a­contiunat­s­atepte­susi nere­emoional­din­partea­obiectului­ru,­frustrant­i­autocreat­ (locul­su­de­munc,­angajaii­i­iubitul).­Dar­a­fost­învins­i­ epuizat­i­în­perioada­adult­la­fel­cum­fusese­i­în­copilrie. Atunci­când­aplicm­cunotinele­noastre­despre­structurile­
interne­descrise­de­ctre­Faribairn­la­exemplul­lui­June,­putem­ presupune­c­ea­îi­vedea­iubitul­i­angajaii­ca­pe­nite­obiec te­incitante,­atunci­când­atitudinea­lor­corespundea­cu­nevoile­ ei,­i,­invers,­ca­pe­nite­obiecte­frustrante­atunci­când­îi­rezis tau­în­mod­pasiv.­Alternarea­acestor­dou­percepii­se­corela­în­ lumea­sa­intern­cu­trecerea­de­la­sinele­încreztor­la­sinele­abu zat.­Acestor­dou­instane,­sinelui­parial­abuzat­i­celui­parial­ încreztor,­le­corespundeau­obiecte­externe­care­le­stimulau­i,­ astfel,­ea­continua­sa­utilizeze­structurile­pe­care­le­dezvoltase­
DAVID P. CELANI
222 în­relaia­cu­prinii­ei­care­aveau­un­comportament­fie­respin gtor,­fie­dttor­de­speran.­Exemplul­lui­June­este­unul­sem nificativ,­cci­ne­ofer­impresia­c­avem­în­discuie­o­persoan­ care­se­armonizeaz­cu­teoria­lui­Freud­referitoare­la­control,­în­ special­când­vorbim­despre­femeile­care­par­a­fi­victime­nepu tincioase­ale­violenei­domestice.­O­examinare­atent­a­modelu lui­lui­Fairbairn­evideniaz­c,­în­ciuda­autonomiei­aparente,­ June­era­ataat­puternic­de­un­obiect­ru,­la­fel­ca­femeile­care­ sunt­victime­ale­violenei­fizice. Compulsia­la­repetiie­îi­permite­adultului­s­triasc­întro­
lume­emoional­ identic­celei­ în­care­a­crescut.­Urmtorul­ exemplu­demonstreaz­c­aceast­compulsie­la­repetiie­nu­tre buie­s­implice­neaprat­alte­persoane.­Urmtorul­pacient­pe­ care­îl­voi­descrie­a­recreat­lumea­identic,­rece,­lipsit­de­obiec te­din­copilrie­în­viaa­adult­i­a­continuat­s­triasc­în­con formitate­cu­satisfaciilesurogat­pe­care­lea­trit­în­timpul­dez voltrii­sale.­Vom­vedea,­din­nou,­o­încercare­de­control­i,­mai­ mult­decât­atât,­de­reconstituire­a­unui­univers­emoional­care­ se­potrivete­cu­experiena­din­copilria­sa:
Ray­a­crescut­în­Boston,­unde­tatl­su­era­ef­de­achiziii­în­ cadrul­unei­companii­de­înclminte.­Tatl­su­era­dependent­ de­ alcool,­ iar­ Ray­ era­ lsat­ foarte­mult­ timp­ în­ îngrijirea­ mamei­sale­deprimate­i­triste.­Ea­avea­doi­copii,­iar­Ray,­din­ nefericire,­îi­amintea­de­însuirile­ei­cel­mai­greu­de­suportat­ (pentru­ea)­—­era­scund­i­îndesat.­Ca­rezultat,­Ray­primise­ mai­puin­susinere­decât­fratele­su­uor­favorizat.­Tatl­lui­ Ray­le­acorda­puin­atenie­fiilor­lui,­dar­dezvoltase­un­ritual­ cu­Ray,­care­consta­în­oferirea­mruniului­din­buzunarul­su,­ dac­Ray­rmânea­treaz­pân­când­tatl­su­se­întorcea­de­la­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
223lucru.­Aceast­situaie­a­avansat­pân­în­punctul­în­care­tatl­ su­îi­aducea­mici­cadouri­primite­de­la­diferii­vânztori­care­ negociau­cu­el­în­calitate­de­ef­al­departamentului­de­achiziii­ de­materie­prim­pentru­compania­sa.­La­interval­de­câteva­zile,­ Ray­primea­un­stilou­nou,­un­radiotranzistor­sau­alt­dispozitiv­ electronic­pe­care­tatl­su­îl­cpta­de­la­serviciu.­Ray­povestea­ c­atepta­treaz­pân­târziu­întrebânduse­emoionat­dac­„va­fi­ iubit“­în­acea­noapte­de­ctre­tatl­su.­Uneori­adormea­înainte­ ca­ tatl­ su­s­se­ întoarc­acas,­ totui,­alte­di,­ cadourile­ primite­îl­determinau­pe­Ray­s­se­simt­cu­adevrat­important.­ Deloc­surprinztor,­Ray­deinea­o­firm­prin­care­transporta­ în­diferite­ zone­ ale­ rii­ ceasuri­ scumpe­ i­ bijuterii.­ inea­ minte­toate­rutele­i­programul­de­livrare­prin­pot,­ceea­ce­îi­ diminua­nesigurana­(adic­îi­cretea­controlul)­privind­datele­ referitoare­la­sosirea­produselor­pe­care­le­comanda.­De­fapt,­el­ calcula­când­va­sosi­„iubirea“­sa­deplasat.­Fcea­calcule­exacte­ i­de­aceea­se­elibera­de­incertitudinea­zilnic­pe­care­o­avea­ înc­din­copilrie.­Problema­legat­de­control­era­mai­puin­ semnificativ­ în­comparaie­cu­reconstruirea­copilriei­sale­ singure­i­izolate.­Repetiia­din­viaa­sa­adult­se­manifesta­prin­ supravieuirea­emoional­a­acelorai­satisfaciisurogat­care­ lau­susinut­în­timpul­copilriei.­Iubirea­autentic,­susinerea­i­ îngrijirea­din­partea­prinilor­si­nu­existau,­în­schimb­existau­ cadourile.­Ray­a­învat­în­copilrie­s­renune­la­sperana­c­ exist­apropiere­uman.­El­a­continuat­acest­ stil­evitant­de­ izolare­i­în­perioada­adult,­muluminduse­cu­iubireasurogat­ pe­care­o­simea­atunci­când­primea­pachetele.
Acesta­este­unul­dintre­multele­exemple­pe­care­leam­întâl nit­dea­lungul­colaborrii­cu­pacienii­care,­când­devin­aduli,­
DAVID P. CELANI
224 îi­construiesc,­în­mod­incontient,­modul­de­via­care­le­fur nizeaz­exact­acelai­tip­de­sentimente­pe­care­au­învat­s­le­ echivaleze­cu­iubirea­în­timpul­copilriei­lor.­Aa­cum­am­mai­ menionat,­exist­posibilitatea­ca­persoane­ca­Ray­s­întâlneas c­i­o­iubire­matur,­dar­aceste­oportuniti­sunt­ignorate­sau­ refuzate.­Iubirea­real­este­strin,­produce­fric,­nu­este­îne leas,­iar­singurtatea­i­satisfaciilesurogat­din­copilrie­sunt­ acceptate­i­percepute­ca­fiind­reale.
O opinie alternativ cu privire la structura de caracter a victimei
Perspectiva­pe­care­am­dezvoltato­cu­atenie,­referitoare­la­ faptul­c­trecutul­victimei­abuzate­este­principalul­instrument­ pentru­înelegerea­sindromului­maltratrii,­nu­este­împrtit­ de­toi­teoreticienii­din­domeniul­violenei­domestice.­Aa­cum­ am­mai­menionat,­interesele­ideologice­joac­un­rol­important­ în­abordarea­abuzului.­De­exemplu,­Lenore­Walker,­autoarea­ crii­Femeia btut­—­probabil­cea­mai­important­carte­refe ritoare­la­abuzul­fizic­—,­consider­c­victima­btii­este­dis trus­psihic­de­experiena­de­a­fi­maltratat­din­perioada adult. Ea­respinge­observaia­general,­constatat­de­muli­observa tori,­c­victimele­abuzului­sunt­victimele­neglijrii­din­trecut­ de­ctre­familiile­lor­de­origine.­Acest­model­care­pleac­de­la­ „eecul­de­a­scpa“­este,­din­punctul­meu­de­vedere,­motivat­ de­alte­interese,­decât­cele­tiinifice,­deoarece­evit­stigmatul­ menionat­anterior,­conform­cruia­victima­se­afl­în­cuta rea­abuzului­i,­de­asemenea,­are­intenia­de­a­elibera­mamele­ btuilor­(sau­persoanele­care­sau­ocupat­de­acetia)­de­orice­ vin:
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
225Multe­tehnici­de­ajustare­folosite­de­femeile­btute,­dobândite­ pentru­a­ se­proteja­de­violen,­ au­ fost­ considerate­dovezi­ ale­unor­ tulburri­ severe­de­personalitate.­Aceste­ femei­au­ probleme­emoionale,­în­funcie­de­situaie,­cauzate­de­statutul­ lor­de­victim.­Ele­nu­aleg­s­fie­btute­din­cauza­unui­defect­de­ personalitate;­ele­dezvolt­tulburri­comportamentale­deoarece­ triesc­în­violen.­(Walker,­1979:­229)
Dup­cum­vom­vedea,­toate­dovezile­contrazic­aceast­pozi ie,­dovezi­pe­care­Walker­însi­le­menioneaz­pentru­ai­sus ine­cauza.­Afirmând­c­femeile­abuzate­pe­care­lea­studiat­erau­ sntoase­psihic­înainte­s­fie­abuzate,­Walker­dorete­s­absol ve­femeile­de­orice­vin­din­acest­scenariu.­Aceasta,­dup­pre rea­mea,­nu­este­în­folosul­obiectivului­propus,­de­a­dezvolta­un­ model­care­s­fie­destul­de­puternic­i­destul­de­realist­încât­s­ poat­aborda­cu­succes­problema­violenei­domestice.­Dorina­ei­ de­a­salva­femeile­de­critic­se­aplic­i­în­cazul­mamelor­celor­ care­abuzeaz.­Ea­pretinde­c­nici­ele­nu­au­avut­nicio­vin­c­ au­dat­natere­unor­copii­care­au­devenit­violeni­în­perioada­ adult:
Este­nevoie­de­mult­mai­multe­cercetri­pentru­a­fi­posibil­ s­tragem­concluzii­precise­referitoare­la­relaia­dintre­btu­ i­mama­lui.­Psihologia­a­greit­mult­punând­mamele­întro­ lumin­negativ,­fcândule­responsabile­de­bolile­afective­ale­ copiilor­lor.­(Walker,­1979:­39).
Cititorul­trebuie­s­deduc­din­acest­citat­ori­c­toi­btuii­ au­fost­crescui­de­taii­lor,­ori­c­au­devenit­violeni­în­perioada­ adult,­dei­au­fost­bine­crescui­de­ctre­mamele­lor.­Obiectivul­
DAVID P. CELANI
226 acestei­cercettoare­este­de­a­elibera­femeile­de­orice­rol­negativ­ jucat­în­dezvoltarea­copiilor­care­devin­btui­sau­în­dezvolta rea­femeilor­care­devin­victime­ale­abuzurilor.­În­acest­proces­ ea­mai­implic­i­o­doz­de­negare­i­de­informaiii­eronate,­ care­de­fapt­iau­mascat­demersul­de­la­bun­început.­Violena­ domestic­apare­atunci­când­doi­indivizi­extrem­de­rnii,­cu­ tulburri­de­personalitate­preexistente,­se­întâlnesc­i­încearc­s­ reexperimenteze­unul­în­raport­de­cellalt­nevoile­nesatisfcute­ din­copilrie.­Din­nou,­nu­intenionez­s­gsesc­„scuze“­pentru­ brbaii­btui,­precizând­c­ei­au­probleme­psihice,­i­nici­nu­ vreau­s­„condamn“­femeile­maltratate,­spunând­c­ele­caut,­ în­mod­incontient,­s­fie­abuzate.
Cei ase factori psihologici care motiveaz victima s se întoarc la obiectul ru
Voi­enumera­mai­jos­factorii­pe­care­iam­discutat­pân­în­ acest­moment­care­contribuie­la­explicarea­ataamentului­de­ obiectul­incitant/frustrant,­atât­în­cazul­copilului­abuzat,­cât­i­ în­cazul­adultului­abuzat. 1.­­Dependena­absolut,­atât­biologic,­ cât­ i­psihic,­a­ copilului­de­prinii­si­îl­protejeaz­împotriva­prinilor­ respingtori­ i­ frustrani,­ oricât­ de­ ru­ ar­ fi­ tratat.­ Copilul­nu­se­poate­proteja­singur­de­rul­care­i­se­poate­ pricinui.
2.­ Bebeluul­ (i­ adultul­ infantil)­presupune­c­ exist­un­ singur­printe­posibil,­iar­el­se­concentreaz­intens­asupra­ acestui­printe.­Pe­msur­ce­este­privat,­el­se­concentreaz­ i­mai­mult­pe­el,­are­i­mai­mult­nevoie­de­el­i­devine­ mai­dependent­de­acea­persoan­unic.
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
2273.­ Privarea­de­afeciune­ca­trire­din­copilrie­nu­scade­odat­ cu­trecerea­anilor.­În­mod­paradoxal,­privarea­de­afeciune­ crete­nevoia­copilului­de­prinii­lui,­sau,­mai­târziu­în­ via,­nevoia­de­priniisurogat.­Cu­cât­copilul­este­mai­ neglijat­sau­mai­abuzat,­cu­atât­este­mai­mare­depozitul­ de­nevoi­nesatisfcute.­Ca­adult,­golul­i­furia­cauzate­de­ eecurile­prinilor­sunt­depozitate­cu­durere­în­sinele­ abuzat clivat al adultului.
4.­ În­perioada­adult,­individul­cu­o­cretere­deficitar­este­ extrem­de­dependent­de­ceilali,­fie­pentru­ai­stabiliza­ identitatea,­ fie­ pentru­ ai­ împrti­ un­ sentiment­ de­ calm interior. Cei care au un pattern dependent se sprijin­adesea­pe­partenerul­lor­aparent­puternic­pentru­ ai­menine­ propria­ identitate­ intact.­ Pentru­ aceti­ indivizi,­pierderea­obiectului­ (sau­pierderea­speranei­ pentru­relaia­cu­un­obiect)­poate­conduce­la­un­colaps­ al­ sentimentului­de­sine­i­ la­o­depresie­pricinuit­de­ teama­de­abandon.­Dependena­extrem­poate­fi­cauzat­ i­de­o­insuficien­a­amintirilor­legate­de­momentele­de­ alinare­din­timpul­copilriei­i,­ca­rezultat,­aceti­indivizi­ sunt­incapabili­s­calmeze­dezordinea­lor­interioar.­Ei­îi­ folosesc­partenerul­pentru­a­le­oferi­siguran­i­pentru­a­ calma­haosul­intern.­Pierderea­obiectului­îi­poate­arunca­ în­frmântarea­lor­interioar,­fr­a­avea­pe­cineva­care­s­ îi­calmeze­i­s­le­ofere­siguran.
5.­ Copilul­abuzat­i­neglijat­dezvolt­dou­aprri­majore­ care­distorsioneaz­realitatea:­aprarea­moral­împotriva­ obiectelor­rele­i­clivajul.­Aceste­aprri­îi­permit­copilului­ s­rmân­ataat­de­printele­respingtor­i­îl­împiedic­s­ învee­din­greelile­din­trecut.
DAVID P. CELANI
228 6.­ Adultul­ privat­ de­ afeciune­ caut­ i­ este­ atras­ de­un­ amestec­de­sentimente­de­intensitate­puternic,­mai­precis­ de­alternana­dintre­dorinele­intense­din­sinele­încreztor­ i­disperarea­din­sinele­abuzat.­Aceast­atracie­este­bazat­ pe­experiena­sa­cu­prinii­care­lau­respins,­fiind­uneori­ i­plcui,­i­care­au­determinat­dezvoltarea­sinelui­parial­ încreztor­i­a­sinelui­parial­abuzat,­separat­i­total­opus­ în­lumea­lui­interioar.­Sinele­parial­încreztor­i­sinele­ parial­abuzat­rspund­la­alternarea­comportamentelor­de­ respingere­i­a­celor­de­gratificare­din­partea­celorlali.­Din­ contr,­persoanele­normale­sunt­privite­cu­fric,­deoarece­ ele­nu­vor­înelege­i­nu­vor­tolera­intensitatea­i­ostilitatea­ sinelui abuzat.
Modelul­lui­Fairbairn,­când­este­privit­în­ansamblu,­ofer­o­ explicaie­convingtoare­pentru­ceea­ce­numete­„ataament­per sistent­fa­de­obiectul­ru“.­Nu­exist­un­alt­model­psihologic­ care­s­se­apropie­de­profunzimea­i­de­completitudinea­acestei­ explicaii­a­legturii­dintre­individul­respins­i­obiectul­ru­inci tant/care­respinge.­Adultul­cu­tulburare­de­caracter­reuete­s­ descopere­exact­aceeai­form­de­respingere,­dezordine,­ur,­dis perare,­dorin­i­durere,­amestecat­cu­momente­de­apropiere­ intens­nedifereniat,­pe­care­a­simito­la­începutul­vieii.
Teoria „ciclului violenei“
O­dovad­ clar­ referitoare­ la­ întoarcerea­ la­obiectul­ ru­ poate­fi­observat­la­femeile­care­au­fost­btute­în­mod­repetat­ i,­cu­toate­acestea,­se­întorc­la­partenerii­care­le­abuzeaz­fizic.­ Aceleai­principii­psihologice­pe­care­Fairbairn­lea­descoperit­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
229în­constatrile­sale­referitoare­la­copiii­abuzai­din­Scoia­acum­ aizeci­de­ani­se­aplic­i­la­femeia­btut­din­zilele­noastre.­ Aceast­apropiere­nar­trebui­sl­mire­pe­cititor­de­vreme­ce­ întoarcerea­victimei­la­btu­este­identic,­din­punct­de­vedere­ psihologic,­cu­observaiile­lui­Fairbairn,­conform­cruia­copi lul­abandonat­prefer­s­fie­btut­în­casa­lui,­de­ctre­prinii­ lui,­decât­s­triasc­în­siguran­întrun­centru­pentru­copii.­ Modelul­descriptiv­referitor­la­violena­în­cuplu­care­va­fi­exa minat­i­comparat­cu­modelul­lui­Fairbairn­provine­din­textul­ pe­care­lam­amintit­mai­devreme­despre­abuzul­domestic,­scris­ de­Lenore­Walker:­Femeia btut.­Descrierea­ei­i­modelul­ciclu lui­btii,­pe­care­ea­la­numit­„teoria­ciclului­violenei“,­sunt­ vzute­în­prezent­ca­o­ilustrare­clar­a­ciclului­repetat­care­apare­ în­relaiile­dintre­victima­btii­i­cel­care­abuzeaz.­Discuia­ lui­Walker­se­concentreaz­asupra­celui­mai­comun­scenariu­—­ în­care­toi­btuii­sunt­brbai,­iar­toate­victimele­sunt­femei.­ Walker­folosete­principiile­teoriei­învrii­pentru­ai­expli ca­observaiile­din­ciclul­maltratrii­i,­aa­cum­a­demonstrat,­ acest­model­nu­recunoate­conceptele­psihologice­care­nu­pot­ fi­msurate,­inclusiv­cele­privind­sinele­parial­încreztor­sau­ sinele­parial­abuzat,­sau­cele­privind­clivajul­i­aprarea­moral­ împotriva­obiectelor­rele. Studiul­ lui­Walker­ asupra­ a­ numeroase­ femei­ btute­ a­
demonstrat­c­btaia­are­un­tipar­clar,­care­se­desfoar­în­trei­ pai­succesivi:­faza­de­acumulare­a­tensiunii,­explozia­sau­episo dul­acut­de­maltratare­i­acalmia­temporar­încrcat­de­iubire­ (Walker,­1979:­55).­Voi­rezuma­mai­întâi­caracteristicile­acestor­ etape,­apoi­voi­aplica­teoria­lui­Fairbairn­fiecrei­etape,­i,­în­ final,­voi­examina­modelul­lui­Walker­referitor­la­ciclul­violenei­ i­voi­compara­rezultatele.
DAVID P. CELANI
230 Prima faz — etapa de acumulare a tensiunii
Prima­faz­a­scenariului­maltratrii,­pe­care­Walker­o­nume te­etapa­de­acumulare­a­tensiunii,­se­caracterizeaz­prin­eveni mente­minore­violente­care­fie­sunt­negate­de­ctre­partener,­ fie­sunt­minimalizate­cu­sperana­c­ea­va­putea­conine­furia­ partenerului­su:
Ea­poate­deveni­grijulie,­compliant­i­poate­anticipa­fiecare­ capriciu­al­brbatului,­sau­pur­i­simplu­poate­s­nu­îi­mai­ stea­în­drum.­Ea­îi­d­partenerului­su­de­îneles­c­accept­ comportamentul­ su­violent­ care­ar­ fi­ îndreptat­ spre­ea­ în­ mod­justificat.­Aceasta­nu­înseamn­c­ea­crede­c­trebuie­s­ fie­abuzat,­ci,­mai­degrab,­ea­consider­c­ceea­ce­face­va­ împiedica­escaladarea­furiei­lui­(...)…­Ea­nu­este­interesat­de­ realitatea­situaiei,­deoarece­ea­încearc­în­mod­disperat­s­îl­ împiedice­s­o­rneasc­i­mai­mult.­Pentru­a­susine­acest­rol,­ ea­nu­trebuie­si­permit­s­se­înfurie­pe­btu.­Apeleaz­la­ o­aprare­psihic­foarte­frecvent­—­numit­de­ctre­psihologi,­ bineîneles,­ „negare“.­ Ea­ neag­ c­ este­ furioas­ deoarece­ a­ fost­ rnit­ fr­motiv,­psihic­ i­ fizic.­Ea­ raionalizeaz­c­ poate­a­meritat­s­fie­maltratat,­ identificânduse­adesea­cu­ raionamentul­eronat­al­btuului.­(Walker,­1976:­56)
Aceast­descriere,­cât­i­altele­prezente­în­cartea­lui­Walker­ doresc­s­înlocuiasc­observaia­prin­explicaie.­Ceea­ce­înseam n­c­cititorul­ar­trebui­s­foloseasc­bunul­sim­pentru­a­îne lege­aceste­situaii,­ca­i­cum­ele­sar­explica­de­la­sine­i­nu­ ar­avea­nevoie­de­o­interpretare.­De­exemplu,­Walker­prezint­ tolerana­victimei­la­abuz­ca­i­cum­ar­fi­o­situaie­normal.­Ea­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
231minimalizeaz­psihopatologia­extrem­prezent­la­victim,­spe cificând­c­negarea­este­o­aprare­frecvent­folosit­de­multe­ persoane.­Ar­trebui­s­ne­întrebm­care­este­motivaia­victi mei­pentru­aceast­negare.­Negarea­poate­fi­frecvent,­dar­de­ ce­ar­nega­femeia­abuzat­faptul­c­este­tratat­ca­un­nimic­de­ ctre­brbatul­care­ar­trebui­s­o­iubeasc?­De­asemenea,­care­ ar­fi­motivaia­pentru­„raionamentul­eronat“­folosit­de­victim­ atunci­când­este­de­acord­c­felul­ei­de­a­gti­nu­corespunde­ standardelor?­Exist­motivaii­puternice­care­subîntind­aceste­ comportamente­i­care­nu­sunt­explicate.­Analiza­psihologic­ fundamental­a­unor­situaii­pe­care­Walker­le­descrie­relev­ faptul­c­victimei­îi­este­fric­de­cel­care­abuzeaz.­Aceast­ipo tez­simpl­nu­este­destul­de­puternic­pentru­a­explica­com portamentele­descrise­în­prima­faz­a­ciclului­de­abuz.­Dac­ teama­este­principala­motivaie,­de­ce­victima­ar­nega­abuzul?­ De­ce­ar­mai­sta­victima­cu­cel­care­o­maltrateaz­dup­primul­ episod­violent? Când­privim­aceast­etap­din­perspectiva­ lui­Fairbairn,­
avem­o­analiz­mult­mai­detaliat,­atât­a­motivaiilor­i­dinami cii­victimei,­cât­i­ale­celui­care­abuzeaz.­Aceast­etap­poate­fi­ caracterizat­ca­fiind­cea­în­care­partenera­folosete­atât­clivajul,­ cât­i­aprarea­moral­pentru­a­rmâne­în­sinele­su­încreztor,­ în­ciuda­faptului­c­partenerul­su­se­comport­întro­manie r­caracterizat­printro­respingere­extrem.­Aceasta­înseamn­ c­partenera­depune­eforturi­pentru­a­rmâne­optimist­i­îi­ vede­iubitul­ca­pe­un­obiect­incitant,­chiar­dac­el,­în­realitate,­ îi­manifest­autoritatea­prin­for­fizic.­Pe­de­alt­parte,­soul­ sau­partenerul­su­o­vede­din­perspectiva­sinelui­su­abuzat,­de­ aceea­ea­pare­pentru­el­ca­un­obiect­ce­respinge.­Aceast­situa ie­are­loc­atunci­când­partenerul­îi­imagineaz­c­nevoile­sale­
DAVID P. CELANI
232 infantile­neverbalizate­au­fost­ignorate­de­ctre­partenera­sa.­ Este­posibil­ca­cel­care­maltrateaz­s­fi­fost­frustrat­la­serviciu­i­ s­nui­poat­manifesta­ostilitatea­ctre­superiorii­si.­Tolerana­ sa­sczut­la­frustrare­cere­ca­agitaia­sa­intern­s­se­manifeste­ i,­astfel,­partenera­sa­dependent­devine­o­int­uoar­asupra­ creia­si­descarce­furia. Partenera­este­motivat­s­accepte­abuzul,­cci­depune­efor
turi­pentru­a­rmâne­în­sinele­su­încreztor,­nu­din­teama­de­ abuzul­fizic,­aa­cum­afirm­Walker,­ci,­mai­degrab,­din­cauza­ nevoilor­sale­extreme­de­dependen­de­partenerul­su.­Dac­îl­ pierde,­ca­obiect­stabilizator­pentru­Eul­ei­nedezvoltat,­va­crete­ posibilitatea­colapsului­sentimentului­de­sine.­În­aceast­etap,­ motivaia­puternic­o­foreaz­s­împiedice­dezlnuirea­propri ei­ostiliti.­Furia­i­ostilitatea­aprute­în­urma­situaiei­existente,­ dar­i­din­situaiile­anterioare­sunt­clivate­i­pstrate­sub­control­ în­sinele­abuzat­acum­refulat.­Clivajul­defensiv­ofer­explicaii­ pentru­capacitatea­supranatural­a­femeii­abuzate­de­a­tolera­ abuzul­din­partea­partenerului­care­a­rnito­atât­de­frecvent.­ Trebuie­evideniat­faptul­c­victima­se­poart­aproape­neverosi mil,­în­ciuda­prezentrii­prozaice­fcute­de­Walker.­Capacitatea­ victimei­de­a­rmâne­în­sinele­su­încreztor­în­ciuda­trecutu lui­su­plin­de­abuzuri­reprezint­rezultatul­unui­mecanism­de­ aprare­extrem­de­puternic­i­de­straniu.­Victima­izbândete­ s­îi­pstreze­amintirile­din­trecut­referitoare­la­abuz­în­afara­ contientului.­Ea­continu­s­îl­vad­pe­cel­care­o­maltrateaz­ ca­obiect­incitant­i­îi­menine­sperana­c,­datorit­comporta mentului­ei­mai­bun,­iubirea­ascuns­a­partenerului­su­va­iei­ la­suprafa.­Acest­efort­depus­de­victim­pentru­a­rmâne­în­ sinele­su­încreztor,­în­timp­ce­soul­su­o­maltrateaz,­pune­o­ presiune­psihic­enorm­asupra­ei­în­timpul­acestei­prime­etape­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
233a­scenariului­maltratrii.­Lupta­victimei­de­a­rmâne­în­sinele­ ei­încreztor­amintete­de­copilul­abuzat­care­se­întoarce­acas­ în­fiecare­zi­i­se­uit­la­felicitarea­pe­care­mama­sa­ia­oferito­ cu­ani­în­urm.­În­ambele­cazuri,­copilul­i­adultul­încearc­s­ rmân­în­sinele­încreztor­pentru­ai­pstra­relaia­cu­obiectul­ ce respinge. Motivaia­ femeii­ abuzate­ de­ a­ rmâne­ în­ sinele­ su­
încreztor­ este­ extrem­ de­ puternic.­Aa­ cum­ a­ subliniat­ ArmstrongPerlman,­pierderea­obiectului­este­trit­ca­o­catas trof­care­are­potenialul­de­a­ruina­întregul­sentiment­de­sine­ i,­de­aceea,­femeia­abuzat­trebuie­s­foloseasc­atât­apra rea­prin­clivaj,­cât­i­aprarea­moral­pentru­a­rmâne­ataat­ de­partenerul­su­în­aceast­etap­a­ciclului­violent.­Aprarea­ moral­este­folosit­pentru­a­raionaliza­ataamentul­su­depen dent­pentru­partenerul­violent,­tulburat­i­care­nu­ofer­nimic.­ Aceasta­o­protejeaz­de­„rutatea“­efectiv­a­partenerului­în­ exact­aceeai­manier­în­care­copilul­btut­al­lui­Fairbairn­este­ protejat­de­„rutatea“­prinilor­si.­Aprarea­moral­le­ofer­ atât­copilului­abuzat,­cât­i­femeii­btute­iluzia­c­dein­contro lul.­În­cazul­adulilor,­victima­violenei­fizice­se­poate­gândi­c,­ dac­ar­gti­o­mâncare­mai­bun­pentru­soul­ei,­el­nu­ar­mai­ rsturna­înfuriat­masa­din­buctrie.­Aprarea­moral­se­mani fest­pentru­a­asigura­victima­c­partenerul­su­se­comport­ relativ­normal,­aceast­aprare­implic­ideea­c­ea­este­imper fect­„din­punct­de­vedere­moral“­i­c­îi­merit­abuzul.­Astfel,­ „rutatea“­este­acceptat­de­ctre­partenera­sa­dependent­i­el­ nu­este­considerat­a­fi­la­fel­de­„ru“­dup­cum­reiese­din­com portamentul­su. Am­observat­în­prima­etap­a­ciclului­maltratrii­o­analo
gie­ cu­ tinerii­delincveni­ care­ trebuie­ si­ stpâneasc,­de­
DAVID P. CELANI
234 asemenea,­agresivitatea­fa­de­taii­lor­care­iau­maltratat­fizic,­ dar­de­care­au­extrem­de­mult­nevoie.­Am­fost­rugat­s­realizez­ o­examinare­psihologic­pentru­câiva­tineri­care­erau­arestai­ din­diferite­motive,­inclusiv­atacuri­gratuite­asupra­poliitilor.­ Aceti­tineri­au­fost­apoi­trimii­la­mine­pentru­tratament,­mai­ târziu,­în­perioada­eliberrii­condiionate.­Discuiile­amnunite­ au­dovedit­c­ei­fuseser­atacai­acas­de­ctre­taii­lor.­Adesea,­ atunci­când­erau­plmuii­sau­împini­de­ctre­taii­lor­primitivi,­ ei­se­simeau­îngheai­i­incapabili­s­se­apere,­deoarece­nevo ia­lor­enorm­de­dependen­nu­le­permitea­s­rspund­tot­cu­ agresivitate.­Ei­erau­victimizai­cu­uurin­deoarece­se­temeau­ s­nu­fie­alungai­din­familie.­Ei­se­temeau,­de­asemenea,­s­ nu­îi­piard­taii,­care­le­definiser­„sinele“­(chiar­dac­defi nirea­era­foarte­negativ)­i­ei­se­temeau­s­înfrunte­lumea­sin guri.­Taii­lor­erau,­bineîneles,­„obiecte­rele“­deoarece­îi­abuzau­ fizic.­Totui,­ca­în­cazul­tuturor­obiectelor­rele,­aceti­tai­ddeau­ dovad­i­de­comportamente­bune­i­promitoare.­Multe­dintre­ cuplurile­tat–fiu­lucrau­împreun­în­acelai­domeniu,­iar­iden tificarea­acestor­adolesceni­cu­un­anumit­domeniu­de­activitate­ conferea­o­oarecare­structur­identitii­lor­srcite. Explorarea­relaiei­dintre­fii­i­mame­a­scos­la­iveal­c­mame
le­erau­obiecte­mai­„slabe“­decât­taii,­deoarece­ele­erau­indife rente­i­neimplicate­în­relaia­cu­fiii­lor.­Indiferena­le­transforma­ în­„nonobiecte“­incapabile­s­le­satisfac­fiilor­vreo­nevoie­nece sar­dezvoltrii.­Aceti­tineri­au­ales­ca­manier­de­descrcare­ a­tensiunii­interne­masive­vrsarea­furiei­asupra­figurilor­auto ritare,­în­special­asupra­poliiei.­Acest­comportament­de­trecere­ la­act­îi­ajuta­si­descarce­furia­asupra­unei­figuri­similare­din­ punct­de­vedere­simbolic,­în­timp­ce­conservau­relaia­cu­tatl­ de­care­aveau­atâta­nevoie.­Dac­iar­fi­atacat­direct­taii­care­îi­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
235maltratau,­ei­ar­fi­fost­alungai­pentru­totdeauna­din­familia­lor.­ Gsim­lucruri­similare­în­descrierea­lui­Walker,­nu­numai­din­ punctul­de­vedere­al­inhibrii­agresivitii­împotriva­celui­care­ maltrateaz,­în­timpul­primei­etape­a­abuzului,­ci­i­din­perspec tiva­descrcrii­furiei­fa­de­obiectele­„sigure“,­cum­ar­fi­poliia,­ în­timpul­episoadelor­violente. În­timp­ce­prima­etap­din­ciclul­maltratrii­continu­s­esca
ladeze,­furia­celui­care­maltrateaz­se­descarc­tot­mai­intens,­la­ nivelul­sinelui­abuzat­scpat­acum­de­sub­control:
Dorina­sa­de­a­umili­psihic­devine­i­mai­accentuat,­irul­de­ invective,­mai­lung­i­mai­ostil.­Episoadele­minore­de­violen­ domestic­ apar­mai­ frecvent,­ iar­ furia­ rezultat­ dureaz­ perioade­mai­lungi.­(…)­El­îi­tot­d­târcoale­femeii­abuzate,­ oferindui­cu­greu­libertatea­de­a­se­duce­în­camer­pentru­a­se­ odihni.­Tensiunea­dintre­cei­doi­devine­insuportabil.­(Walker,­ 1979:­59)
Aceast­descriere­plastic­despre­finalul­primei­etape­din­ ciclul­maltratrii­ar­necesita­din­partea­lui­Walker­câteva­inter pretri.­De­ce­atât­de­muli­brbai­se­comport­astfel?­Nu­fur nizeaz­nicio­explicaie.­Aa­cum­am­specificat­mai­devreme,­ modelul­lui­Walker­nu­permite­formularea­unor­explicaii­refe ritoare­la­nite­procese­interne­nonmsurabile­pentru­compor tamentul­pe­care­ea­îl­observ­la­aceti­brbai.­Ea­consider­c­ aceti­brbai­nu­se­comport­astfel­pentru­c­ar­fi­fost­neglijai­ de­mamele­lor­în­copilrie;­astfel,­ea­elibereaz­mamele­de­orice­ rspundere­pentru­dezvoltarea­copiilor­lor.­Victimele­abuzului­ se­comport­aproape­la­fel­de­misterios,­de­vreme­ce­concepte le­despre­dependen,­aprrile­complexe,­identitatea­srac­i­
DAVID P. CELANI
236 sinele­parial­nu­pot­fi­folosite­în­acest­model­explicativ­bazat­pe­ învare.­Argumentele­lui­Walker­cu­privire­la­comportamentul­ victimei­se­refer­la­frica­ei­de­abuzul­fizic.
Ele­ îi­ acoper,­ le­ gsesc­ scuze­ pentru­ comportamentul­ grosolan­i­adesea­se­îndeprteaz­de­cei­dragi,­care­ar­putea­ s­le­ajute.­Unele­femei­îi­îndeprteaz­pe­prinii­lor,­pe­surori,­ pe­frai­i­adesea­pe­copii,­deoarece­ele­se­tem­c­ar­putea­s­ îl­ supere­pe­btu­i­apoi­ tot­ele­vor­suporta­consecinele.­ (Walker,­1979:­58)
Cititorul­are­acum­la­îndemân­o­alt­variant­i­o­alt­expli caie­mai­bun­pentru­comportamentul­victimei,­decât­cea­pre zentat­de­Walker.­Victima­abuzului­dorete­s­renune­la­relai ile­cu­familia,­deoarece­surorile,­fraii­i­prinii­nu­se­comport­ ca­cel­pe­care­la­ales­în­mod­incontient­i­de­care­structura­ Eului­ei­fragil­rmâne­agat.­Aa­cum­voi­arta,­Walker­furni zeaz­informaii­insuficiente­pentru­poziia­sa.­Dac­victima­ar­ fi­întradevr­terifiat­de­actul­violent,­eliminând­factorii­intra psihici­pe­care­iam­descris,­ea­lar­prsi­pe­cel­care­a­maltra tato­chiar dup primul episod de violen fizic. În­realitate,­victima­ se­teme­c­sar­putea­întâmpla­o­i­mai­mare­catastrof­dac­se­ separ­de­cel­care­o­maltrateaz.
A doua etap — episodul acut de maltratare — sau ciocnirea dintre sinele abuzat furios al celor doi participani
A­doua­etap­a­ciclului­maltratrii­descris­de­Walker­este­ numit­„episodul­acut­de­maltratare“.­Aceasta­se­caracterizeaz­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
237printro­violen­fizic­extrem.­Din­nou,­modelul­bazat­pe­înv are­al­lui­Walker­nu­permite­folosirea­limbajului­care­reflect­ lumea­intern­a­membrilor­cuplului­care­sunt­implicai­în­relaia­ violent.­Dac­aplicm­modelul­lui­Fairbairn­pentru­a­interpre ta­evenimentele­descrise­atât­de­bine­de­Walker,­vom­vedea­c­ aceast­etap­se­caracterizeaz­printro­descrcare­dinspre­sinele­ abuzat­al­partenerului­ctre­ceea­ce­el­consider­a­fi­obiectul­ce­ respinge­în­totalitate.­De­fapt,­este­o­evacuare­complet­a­frus trrii­sale­înbuite­i­a­furiei­fa­de­prini,­care­la­început­au­ fost­stocate­în­sinele­su­abuzat.­Stimulii­declanatori­pentru­ episodul­btii­pot­fi­o­nevoie,­o­cerere­sau­o­dorin­pe­care­ btuul­o­simte­în­interiorul­su,­dar­nu­a­exprimato­direct­ fa­de­partener.­Imaginea­sa­infantil­despre­lume­presupune­ c­partenerul­trebuie­s­rspund­nevoilor­lui­interne­la­fel­ca­ „mamele­suficient­de­bune“­descrise­de­Winnicott­care­antici peaz­nevoile­bebeluului­înainte­ca­limbajul­acestuia­s­se­fi­ dezvoltat.­Atunci­când­nevoia­sa­neverbalizat­nu­este­înelea s­—­de­ctre­partenera­sa­îngrozit­—­furia­btuului­explo deaz­dând­natere­unui­episod­violent.­Dup­atacul­su­iniial,­ întregul­rezervor­de­furie­clivat­din­sinele­su­abuzat­începe­ s­apr,­iar­odat­declanat,­aceast­furie­foarte­veche­devine­ incontrolabil. În­timpul­acestei­a­doua­etape­a­scenariului­maltratrii,­vic
tima­îi­pierde­capacitatea­de­a­continua­si­vad­partenerul­ întro­lumin­pozitiv,­nerealist,­aa­cum­îl­percepea­în­prima­ etap.­Ea­nu­mai­poate­menine­sinele­încreztor­întro­poziie­ dominant­atunci­când­trebuie­s­înfrunte­furia­partenerului­vio lent.­Sinele­ei­încreztor­este­refulat­i­înlocuit­imediat­cu­sine le­su­abuzat.­Atunci­când­sinele­su­abuzat­se­întoarce­întro­ poziie­dominat,­el­devine­mediatorul­tuturor­percepiilor,­iar­
DAVID P. CELANI
238 ea­îl­vede­acum­pe­partener­ca­pe­un­monstru­absolut­i­venic­ violent­(ceea­ce­a­i­devenit).­Odat­ce­ea­este­dominat­de­sinele­ su­abuzat,­ea­este­liber­s­se­rzbune­în­orice­fel,­dei,­din­nou,­ rezultatele­descrcrii­reciproce­a­sinelui­abuzat­nu­sunt­compa- rabile nici pe departe.­Mai­exact,­în­timpul­ventilrii­furiei­cliva te,­victima­foarte­rar­îl­rnete­fizic­pe­atacatorul­ei,­cu­excepia­ cazurilor­rare­în­care­ea­folosete­un­cuit­i­îl­înjunghie.­Cea­ dea­doua­etap­îi­permite­victimei­si­exprime­furia­care­a­ fost­refulat­în­timpul­abuzului­mai­uor­suferit­în­prima­etap.
Caracteristicile psihologice ale brbatului abuziv
S­ne­concentrm­pentru­un­moment,­înainte­de­a­ajunge­ la­incidentul­violent­propriuzis,­pe­caracteristicile­psihologi ce­generale­ale­btuului­tipic.­Analiza­mea­de­pân­în­acest­ moment­sa­focalizat­asupra­dependenei­infantile­a­brbatului­ btu­de­partenera­sa­i­asupra­dorinei­sale­de­a­compensa­ pentru­lipsurile­din­dezvoltare,­forândo­s­îi­furnizeze­hrana­ emoional­pe­care­el­nu­a­primito­niciodat,­în­timpul­copi lriei.­Am­descris,­de­asemenea,­lipsa­controlului­emoional­ din­partea­btuului,­care­îl­determin­s­fie­instabil­i­agre siv­fa­de­ceilali,­atunci­când­se­simte­deprivat.­Walker­con firm­aceste­observaii­în­urmtorul­citat;­cu­toate­acestea,­ea­ nu­este­capabil­s­cerceteze­originile­acestor­nevoi­puternice­ ale­brbatului­abuziv.­Aceast­situaie­se­întâmpl­deoarece­o­ investigaie­psihologic­a­trecutului­su­ar­conduce­la­conclu zia­c­sursele­nevoilor­infantile­ale­btuului­îi­au­originea­ în­copilria­sa.­Acest­citat­demonstreaz,­de­asemenea,­abili tatea­paradoxal­a­lui­Walker­de­a­descrie,­dar­fr­s­explice,­ scenariul­maltratrii.
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
239O­alt­caracteristic­central­se­efer­la­posesivitatea,­gelozia­ i­intruzivitatea­btuului.­Pentru­a­se­simi­sigur,­el­trebuie­ s­fie­supraimplicat­în­viaa­femeii.­În­unele­cazuri,­el­îi­duce­ soia­la­serviciu,­ia­masa­cu­ea,­o­ia­de­la­serviciu­la­sfâritul­ programului­de­lucru.­(…)­În­ciuda­supravegherii­constante­a­ activitii­soiei,­btuul­înc­bnuiete­c­soia­ar­putea­avea­ relaii­cu­ali­brbai­sau­cu­alte­femei.­(Walker,­1979:­38)
Analiza­bazat­pe­relaiile­de­obiect­a­acestor­observaii­nea nalizate­privind­nevoia­exagerat­a­btuului­de­securitate­ne­ conduce­la­gândul­c­btuul­încearc­s­foreze­noul­substitut­ maternal,­astfel­încât­el­s­poat­primi­toat­atenia­pe­care­a­ pierduto­dea­lungul­vieii.­Btuul­se­comport­ca­un­brbat­ primitiv,­violent­i­flmând­care­tocmai­a­dat­peste­un­restaurant­ uria.­Capacitatea­sa­de­a­se­controla­este­minim,­iar­dispera rea,­nevoile­necontrolate­i­golul­enorm­îl­determin­s­reacio neze­înclcând­graniele­normalitii­i­ale­legii. Paranoia­pe­care­Walker­ i­alii­ au­observato­ la­btu­
este­cauzat­de­istoria­bogat­în­abandonuri­venite­din­par tea­obiectelor­parentale,­din­timpul­copilriei.­Aceste­amintiri­ cu­greu­accesate­(sau­total­refulate)­legate­de­respingere­sunt­ atât­de­dureroase­pentru­el,­încât­btuul­face­tot­ce­îi­st­în­ putere­pentru­a­se­asigura­c­nu­va­fi­abandonat­din­nou.­El­ folosete­stilul­independent,­care­se­bazeaz­pe­aciune,­activi tate­i­vigilen,­pentru­a­lupta­cu­vulnerabilitatea­sa.­Paranoia­ sa­este­conceput­pentru­al­proteja­de­umilirea­i­eventualul­ colaps­al­Eului,­care­ar­aprea­dac­partenera­sa­lar­prsi.­ Mai­exact,­gândurile­paranoide­se­comport­ca­un­sistem­de­ alarm­realizat­pentru­al­informa­i­al­proteja­de­un­aban don posibil.
DAVID P. CELANI
240 Este­interesant­c­multe­femei­abuzate­declar­c­posesivi tatea­intens­era­plcut­iniial.­Acest­lucru­se­întâmpl­din­ cauza­nenumratelor­respingeri­dureroase­din­timpul­dezvol trii.­Interesul­intens,­pasionat­i­copleitor­al­btuului­este­ binevenit­pentru­femeia­care­are­carene­în­dezvoltare,­mai­ales­ în­prima­perioad­a­relaiei.­Stima­ei­de­sine­este­susinut­de­ interesul­intens,­care­duce­la­senzaia­de­compensare­pentru­sute le­de­respingeri­pe­care­lea­primit­din­partea­obiectelor­originare.­ În­mod­natural,­sinele­ei­încreztor­sorteaz­toate­semnalele­de­ pericol­privind­posesivitatea­sufocant­i­intens­a­obiectului­su­ incitant.­Impresia­sa­iniial­c­este­adesea­curtat­cu­insisten­ se­transform­mai­târziu­întrun­comar­atunci­când­îi­d­seama­ c­partenerul­ei­crede­cu­trie­c­ea­nu­îi­este­fidel.­Odat­cu­tre cerea­timpului,­victima­abuzului­recunoate­c­toate­asigurrile­ ei­privind­fidelitatea­absolut­nu­sunt­suficiente­pentru­a­redu ce­temerile­bizare­i­fantasmele­din­lumea­lui­interioar.­Aceast­ constatare­—­c­partenerul­su­a­pierdut­o­parte­a­simului­rea litii­—­folosete­adesea­la­activarea ulterioar­a­strânsei­legturi­ a­victimei­cu­cel­care­o­maltrateaz,­deoarece­ea­simte­c­este­ singura­care­are­cunotin­despre­aceast­iraionalitate­bizar­a­ partenerului­gelos.­Loialitatea­i­sentimentul­de­responsabilitate­ prost­investite­o­determin­s­ascund­aceste­ciudenii­de­ochii­ lumii.­Aceast­imagine­despre­partenerul­violent,­care­este­îngro zit­i­patetic,­în­acelai­timp,­îi­are­i­ea­rdcinile­în­copilrie.­ Muli­copii­abuzai­i­neglijai­au­povestit­c­ei­se­simeau­extrem­ de­ataai­i­extrem­de­responsabili­pentru­aspectele­jalnice­ale­ prinilor­lor,­în­ciuda­faptului­ca­ei­fuseser­maltratai­sever. O­alt­categorie­de­caracteristici­observate­de­obicei­la­br
baii­violeni­const­în­abilitatea­sczut­de­a­se­adapta­la­lume.­ Adesea­btuului­îi­este­team­de­lumea­extern,­care­pare­a­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
241fi­dincolo­de­controlul­su.­El­este­adesea­izolat­de­prietenii­si­ i­poate­avea­o­reea­social­srac.­Partenera­sa­devine­punctul­ central­al­nevoii­de­a­controla­universul­su­limitat­i­compri mat.­Îi­mai­folosete­partenera­i­ca­suport­pentru­afirmarea­ puterii­sale­grandioase­i­compensatoare,­ceea­ce­neutralizeaz­ sentimentele­sale­de­eec­la­scal­larg.­Preteniile­sale­ca­parte nera­s­îl­considere­cel­mai­puternic­brbat­sunt­exprimate­prin­ intermediul­violenei­sale,­care­reprezint­o­demonstraie­tangi bil­a­forei­de­care­dispune. Ultima­caracteristic­general­a­brbailor­care­îi­bat­partene
rele­const­în­credina­lor­în­adevrurile­„universale“­i­în­valori le­tradiionale.­Adesea,­btuul­provine­dintrun­mediu­în­care­ sunt­recunoscute­concepiile­fundamentaliste­—­cum­ar­fi­supe rioritatea­„natural“­a­brbatului­asupra­femeii.­Religia­sau­alt­ instituie­care­se­ocup­de­„rânduirea­lucrurilor­în­univers“­pot­ fi­instrumente­pentru­justificarea­supremaiei­btuului­asupra­ partenerei­sale,­ca­i­cum­regulile­împriei­cerului­sau­ale­reg nului­animal­ar­avea­relevan­asupra­vieii­conjugale. Exist­o­situaie­specific­în­trecutul­btuilor­care­îi­diferen
iaz­de­ceilali­brbai­care­nu­îi­agreseaz­partenerele.­Aceasta­ const­în­faptul­c­ei­au­intrat­în­contact­cu­abuzul­fizic­în­pro priile­case.­Din­nou,­atrag­atenia­cititorului­asupra­explicai ei­simpliste­a­teoriei­învrii,­care­ar­putea­postula­c­btaia­ ar­putea­fi­învat­aa­cum­a­fost­învat­legarea­ireturilor.­ Btaia­apare­în­contextul­lipsurilor­fizice­i­emoionale.­Copiii­ care­sunt­expui­unor­episoade­violente­i­sunt­ei­înii­privai­ au­nevoie­de­atenie,­sunt­furioi­i­vd­foarte­bine­în­ce­const­ „soluia“­pentru­foamea­intern­manifestat­de­tatl­lor,­dar­i­ pentru­ataamentul­disperat­al­mamei­de­brbatul­care­o­bate.­ Walker­menioneaz­câteva­rezultate­statistice­surprinztoare­
DAVID P. CELANI
242 privind­consecinele­suportate­de­copilul­de­gen­masculin­care­ este­expus­la­episoade­violente­—­a­se­vedea­ideile­prezentate­ în­prefaa­textului­lui­Barnett­i­LaViolette­(1993).­Acelai­citat­ demonstreaz­i­c­în­cei­paisprezece­ani­care­trecuser­de­când­ a­fost­publicat­propriai­carte,­Walker­a­cptat­o­viziune­mult­ mai­realist­referitoare­la­efectele­abuzului­asupra­structurii­ interne­a­femeii­maltratate:
Bieeii­care­îl­privesc­pe­tatl­lor­în­timp­ce­îi­maltrateaz­ mama­sunt­de­700­de­ori­mai­predispui­s­foloseasc­violena­ în­propria­lor­cas.­Dac­sunt­i­ei­maltratai,­acest­factor­de­risc­ crete­pân­la­1000­de­ori.­Fetiele­care­observ­c­mama­lor­este­ maltratat­devin,­adesea,­victime­ale­abuzului­propriilor­soi.­ În­orice­caz,­pe­msur­ce­aflm­mai­multe­informaii­despre­ abuzul­ timpuriu,­ realizm­c­unele­ femei­ folosesc­violena­ pe­care­au­învato­pe­propria­piele.­Cele­care­nu­au­învat­ niciodat­s­respecte­limitele­altor­persoane­nu­sunt­capabile,­ la­rândul­lor,­s­fac­acest­lucru,­nici­mcar­în­terapie.­Dac­ ateptrile­lor­nu­au­fost­satisfcute,­ele­sar­la­btaie,­aa­cum­ btuul­lor­lea­învat.­(Barnett­i­LaViolette,­1993)
Problemele­diverse­ce­apar­în­terapia­femeilor­care­au­sufe rit­tulburri­de­caracter­din­cauza­mediului­din­copilrie­vor­fi­ examinate­în­capitolul­6.
O analiz a structurii Eului în cazul persoanei care maltrateaz
În­capitolele­anterioare,­victimele­abuzului­au­fost­descrise­ca­ având­insuficiente­introiecii,­ca­fiind­slab­difereniate­de­ceilali­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
243i­incapabile­s­integreze­întro­singur­imagine­reprezentrile­ pozitive­i­negative­ale­obiectelor­lor.­Unul­dintre­punctele­de­ vedere­fundamentale­ale­acestei­cri­se­refer­la­faptul­c­cel­ care­maltrateaz­i­victima­abuzului­au­însuiri­psihice­asem ntoare.­Aa­cum­am­menionat,­diferenele­evidente­dintre­cei­ doi­iau­natere­din­contrastul­între­stilul­independent­i­stilul­ dependent,­mai­degrab­decât­din­diferenele­fundamentale­ale­ structurilor­de­caracter.­Asemnrile­de­structur­sunt­reale­por nind­de­la­cele­trei­constructe­psihologice­pe­care­leam­exami nat­în­capitolul­2. Deficitul­cel­mai­evident­al­btuului­se­refer­la­lipsa­obiec
telor­bune­internalizate.­Insuficiena­sa­introiectiv­se­exprim­ prin­fora­motivaional­din­spatele­dependenei­pulsionale,­ infantile­i­copleitoare­de­partenera­sa.­Nivelul­su­foarte­înalt­ de­dependen­nu­poate­fi­ascuns­în­spatele­stilului­independent­ i­este­evident­chiar­i­pentru­observatorul­cel­mai­indiferent.­ Exigena­sa­infantil­dovedete­c­universul­su­intern­este­vid,­ la­fel­ca­femeia­pe­care­o­maltrateaz. Btuul­tipic­sufer,­de­asemenea,­i­de­incapacitatea­de­a­
rmâne­difereniat­de­obiectele­sale.­Diferenierea­srccioas­ fa­de­partenera­sa­face­ca­tot­ceea­ce­spune­sau­realizeaz­ea­ s­intre­imediat­în­lumea­lui­interioar.­Hipersensibilitatea­fa­ de­orice­atitudine­a­partenerei­sale­îl­determin­s­reacioneze­ la­toi­stimulii­din­partea­ei­care­nu­se­potrivesc­perfect­cu­expe riena­sa.­Singura­condiie­ca­el­s­se­simt­confortabil­este­ca­ atitudinea,­opiniile­i­comportamentul­ei­s­fie­în­acord­perfect­ cu­propriile­lui­trsturi.­Chiar­i­cea­mai­mic­disensiune­îi­pro duce­un­puternic­sentiment­de­abandon­i­senzaia­c­a­pierdut­ complet­controlul­asupra­partenerei­sale.­Nevoia­de­a­avea­o­ relaie­simbiotic­virtual­cu­partenera­sa­îi­folosete­ca­substitut­
DAVID P. CELANI
244 psihic­pentru­sentimentele­timpurii­de­apropiere­care­iau­fost­ respinse­pe­parcursul­propriei­dezvoltri.­La­fel­ca­un­bebelu,­ btuul­se­simte­abandonat­în­momentul­în­care­el­i­obiectul­ su­nu­simt­aceeai­emoie. Nevoia­de­a­rmâne­întro­relaie­simbiotic­furnizeaz­o­
surs­total­separat­care­motiveaz­nevoia­exagerat­a­btu ului­de­ai­controla­partenera.­Aceasta­este­diferit­în­compa raie­cu­motivaia­anterior­menionat,­de­a­controla­prin­for­ fizic.­Motivaia­de­a­controla­prin­for­fizic­îi­are­originea­i­ reprezint­o­compensare­pentru­caracterul­vulnerabil­al­btu ului.­Motivaia­de­a­controla­orice­stare­emoional­a­partenerei­ reprezint­dorina­de­a­evita­senzaia­intens­de­panic­intern­ care­apare­atunci­când­ea­se­comport­diferit­de­el.­Orice­dife ren­nesemnificativ­între­lumea­sa­intern­i­lumea­intern­a­ partenerei­înseamn­pentru­el­abandon­i­lips­de­loialitate.­Una­ dintre­consecinele­descrise­(dar­niciodat­explicate)­ale­lipsei­de­ difereniere­se­refer­la­convingerile­btuului­c­orice­reacie­ a­partenerei­are­scopul­de­al­enerva.­Muli­btui­îi­justific­ actele­de­violen­fa­de­partenerele­lor,­afirmând­c­ele­sunt­ responsabile­pentru­faptele­lor.­De­exemplu,­un­btu­poate­ susine­c­partenera­sa­este­responsabil­pentru­un­anumit­act­ de­violen­din­partea­sa­deoarece­ea­„tia“­c,­dac­va­continua­ sl­cicleasc,­el­va­sri­la­btaie.­Eul­btuului­nu­este­capabil­ s­modifice­sau­s­atenueze­criticile­sau­preteniile,­iar­rspun surile­sale­extrem­de­violente­i­se­par­potrivite,­luând­în­consi derare­intensitatea­tririlor­din­lumea­sa­intern.­Intensitatea­ excesiv­a­tririlor­sale­interne­este­cauzat­de­lipsa­unor­granie­ solide­ale­Eului­între­el­i­partenera­sa.­Comportamentul­critic­ din­partea­ei­ajunge­direct­în­lumea­sa­intern,­iar­acest­acces­ imediat­i­intens­nui­permite­Eului­su­diminuat­s­limiteze­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
245reaciile­pline­de­furie­pe­care­mai­târziu­sar­putea­s­le­regrete.­ Aceast­form­intens­de­nedifereniere­a­fost­descris­în­capito lul­2,­în­cazul­celor­dou­gemene­puternic­nedifereniate,­Freda­ i­Greta,­i­în­exemplul­lui­Cathy,­secretara­a­crei­mam­ptrun dea­în­orice­ungher­al­vieii­sale. În­fine,­structura­slab­conturat­a­Eului­btuului­este­inca
pabil­s­integreze­cele­dou­reprezentri­ale­partenerei­sale­ întro­singur­imagine­total.­El­o­vede­ca­o­surs­de­speran ­atunci­când­este­dominat­de­sinele­încreztor­i­ca­o­surs­ de respingeri eterne atunci când este dominat de sinele abuzat. Incapacitatea­sa­de­a­se­integra­provine­exact­din­acelai­tip­de­ dezvoltare­pe­care­a­experimentato­i­victima­abuzului.­Copil­ fiind,­el­a­trebuit­s­pstreze­neintegrate­imaginile­despre­prin ii­si,­deoarece­o­imagine­clar­(integrat)­a­realitii­referitoa re­la­copilria­sa­ar­fi­fost­copleitoare­i­nu­iar­fi­permis­s­se­ adapteze­la­ostilitatea­i­neglijena­pe­care­lea­suferit.
Motivaia btuului pentru a-i maltrata partenera
Dac­partenerul­este­atât­de­dependent,­de­ce­îi­trateaz­atât­ de­ru­obiectul­de­care­are­atâta­nevoie?­Logica­adulilor­spune­ c­ar­trebui­s­nu­ucizi­gâsca­de­aur­odat­ce­a­ajuns­în­posesia­ ta.­Fora­motivaional­pentru­violena­fizic­pe­care­btuul­o­ aplic­partenerei­sale­are­o­explicaie­trist­i­simpl.­Brbatul­ marcat­de­privaiuni­se­comport­în­a­doua­etap­a­scenariului­ violent­exact­ca­bebeluul­care­nu­are­parte­de­o­îngrijire­bun­ i­cruia­iar plcea s acioneze­asupra­mamei­sale­negratificante­ i­asupra­tatlui­abuziv­—­dac­ar­putea.­Totui,­în­perioada­în­ care­a­suferit­din­cauza­acestor­lipsuri,­el­era­în­ptu,­ipând­i­ micând­zdravn­din­mâni­i­din­picioare,­neputincios.­Acum,­
DAVID P. CELANI
246 „adultul“­matur­din­punct­de­vedere­fizic­se­rzbun­împotriva­ noii­sale­mame­simbolice­deoarece­nu­îi­ofer­destul­de­mult­ atenie,­aa­cum­ar­fi­avut­nevoie­în­timpul­dezvoltrii.­Folosirea­ clivajului­defensiv­nu­îi­permite­s­vad­c­partenera­„rea“­pe­ care­o­atac­este­aceeai­femeie­pe­care­sinele­su­încreztor­o­ percepe ca obiect incitant. În­mod­tragic,­victima­are­aceleai­motive­s­se­agae­de­
partenerul­su­btu.­Ea­caut­cu­disperare­s­se­salveze­din­ angoasa­insuportabil­în­care­ateapt­ca­identitatea­sa­s­cede ze,­doar­c­ea­se­bazeaz­pe­stilul­su­dependent,­despre­care­ am­vorbit­mai­devreme,­care­este­mai­puin­activ­i­folosete­o­ strategie­de­„agare“­de­obiect,­fr­a­ine­cont­de­consecin e.­Niciunul­dintre­indivizii­implicai­în­episoadele­repetate­de­ violen­nu­a­avut­experiena­cldurii­i­a­îngrijirii­i­împreun­ caut­acum­acel­parentaj­atent­pe­care­nu­lau­avut­în­copilrie.­ În­ciuda­asemnrilor­psihologice­dintre­el­i­ea­implicate­în­sce nariul­maltratrii,­consecinele­în­ce­privete­abuzatorul,­respec tiv­victima­sunt­foarte­diferite.­Victimele­btilor­sunt­adesea­ serios­rnite,­i­pot­chiar­muri­în­urma­acestor­vtmri,­în­timp­ ce­autorii­acestor­acte­de­violen­primesc­pedepse­uoare­sau­ nu­sunt­deloc­sancionai. În­ciuda­nevoilor­sale,­brbatul­îi­atac­cu­brutalitate­parte
nera­atunci­când­se­afl­sub­influena­sinelui­abuzat.­Aa­cum­ am­mai­menionat,­furia­violent­a­atacului­este­facilitat­de­ aprarea­prin­clivaj,­care­îl­deconecteaz­pe­btu­de­la­toate­ amintirile­privind­buntatea­partenerei.­i­nu­doar­c­este­deco nectat­de­la­amintirile­bune,­privind­partenera­sa,­ci,­în­acelai­ timp,­se­imerseaz­în­vechiul­rezervor­cu­suferine­din­sinele­ su­abuzat.­Partenera­sa­îi­pare­frustrant­în­întregime­i­meri- t­furia­sa.­Bebeluul­care­a­fost­odat­neglijat­acum­a­nscocit­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
247o­mamsurogat­care,­dup­cum­simte­el,­ îi­ ignor­nevoile.­ Episodul­violent­a­fost­clar­descris­de­ctre­Walker:
În­etapa­a­doua,­chiar­dac­începe­si­gseasc­justificri­ pentru­propriul­ comportament,­ btuul­pân­ la­urm­nu­ înelege­ce­se­întâmpl.­Furia­sa­este­atât­de­mare­încât­pierde­ controlul­propriului­su­comportament.­El­dorete­si­dea­o­ lecie­partenerei­sale,­i­nu­neaprat­so­agreseze,­dup­care­se­ oprete­în­momentul­în­care­el­simte­c­partenera­ia­învat­ lecia.­De­data­aceasta,­totui,­ea­este­grav­lovit.­(Walker,­1976:­ 60)
Walker­ne­furnizeaz­din­nou­o­descriere­excelent­a­unui­ episod­violent,­dar­nu­ne­ofer­niciun­motiv­pentru­acest­epi sod­aproape­„nebunesc“­din­partea­celui­care­îi­maltrateaz­ partenera.­Din­punctul­de­vedere­al­teoriei­lui­Fairbairn,­aceast­ descriere­reprezint­o­excelent­ilustrare­a­forei­primitive­stoca te­în­sinele­abuzat,­dar­i­a­însuirilor,­pe­care­leam­descris­mai­ devreme:­tolerana­slab­la­frustrare­i­aprarea­prin­trecere­la­ act.­Dup­ce­btuul­îi­descarc­furia­înbuit­în­sinele­su­ abuzat,­el­pierde­din­vedere­sentimentul­de­ur­care­a­declanat,­ iniial,­descrcarea,­i­nu­îi­mai­poate­aminti­ce­a­determinat­ de­fapt­apariia­acestui­comportament.­Ostilitatea­atacului­su­ asupra­partenerei­reprezint­o­dovad­a­suferinei­provocate­de­ amintirile­din­copilrie­referitoare­la­neglijen­i­abandon. Atât­textele­lui­Walker,­cât­i­cele­ale­lui­Barnett­i­LaViolette­
descriu­câteva­episoade­de­neconceput­de­abuz­fizic­i­sexual.­ În­ciuda­acestor­situaii,­victimele­rmâneau­muli­ani­în­relaiile­ cu­partenerii­lor­violeni.­Suntem­forai­s­conchidem­c­moti vaia­pentru­acest­ataament­fa­de­brbatul­violent­este­mult­
DAVID P. CELANI
248 mai­mare­decât­teama­de­abuz.­Walker­face­o­observaie­contra r­opiniei­sale­i­care­susine­poziia­noastr.­Ea­precizeaz­c­ pacientele­sale­erau­mai­puin­anxioase­atunci­când­btuul­lor­ sttea­împreun­cu­ele,­decât­atunci­când­locuiau­singure.
O­alt­caracteristic­a­depresiei­ femeii­btute­se­ refer­ la­ nivelurile­sale­de­anxietate.­Atunci­când­aceast­femeie­vorbete­ despre­traiul­sub­ameninarea­cu­btaia­i­despre­frica­de­btaie,­ nivelul­anxietii­este­mai­mic­decât­neam­atepta.­De fapt, în multe cazuri, se pare c faptul c locuiete împreun cu btuul produce mai puin anxietate decât dac ar locui separat.­(s.n.)­De­ ce?­Ea­sper­adesea­c­lar­putea­controla,­dac­sar­afla­alturi­ de­el.­O­alt­explicaie­ar­fi­c­reacia­la­fric­motiveaz­cutarea­ unor­alte­modaliti­de­a­reaciona,­pentru­a­evita­sau­controla­ ameninarea.­Anxietatea­este,­de­fapt,­un­semn­care­anun­ pericolul.­Din­punct­de­ vedere­ fiziologic,­ sistemul­nervos­ central­emite­hormoni­care­trebuie­s­regleze­stresul­aprut.­ Odat­ce­acest­stres­se­afl­sub­control,­anxietatea­revine­la­ nivelul­normal.­Dar­se­poate­întâmpla­i­altfel:­cantiti­mari­ de­hormoni­sunt­emii,­constant,­astfel­încât­ea­s­poat­tri­ în­aceste­condiii­de­stres.­Aceast­reacie­va­aprea­atunci­ când­se­consider­c­ameninrile­nu­pot­fi­controlate.­Ce­se­ mai­întâmpl­în­aceast­situaie­este­faptul­c­anxietatea­nu­ revine­la­nivelul­normal,­ci,­mai­curând,­descrete,­iar­depresia­ se­instaleaz.­(Walker,­1979:­51)
Am­citat­aici­un­pasaj­lung­din­Walker­astfel­încât­cititorul­ s­ îneleag­explicaia­ei­de­ce­femeia­btut­este­mai­puin­ an­xioas­atunci­când­cel­care­o­maltrateaz­este­alturi­de­ea,­ decât­atunci­când­rmâne­singur.­O­explicaie­deloc­uor­de­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
249îneles,­odat­ce­acest­proces­pleac­de­la­concepii­din­fizio logie,­chimie­organic­i­de­la­ideea­stpânirii­de­sine.­Citirea­ cu­atenie­a­acestei­explicaii­se­dovedete­a­fi­dificil,­atât­din­ cauza­ inconsistenei­argumentrii,­ cât­ i­din­cauza­modele lor­fiziologice­care­sunt­amestecate­cu­explicaiile­psihologice.­ Analiza­realizat­de­Walker­a­motivelor­pentru­care­femeii­btu te­îi­scade­nivelul­anxietii­atunci­când­este­alturi­de­partene rul­violent­este­nesatisfctoare­deoarece­modelul­su­exclude­ discuiile­despre­factorii­motivaionali­interni­care­orchestreaz­ relaiile­interumane­complexe­implicate­în­scenariul­tipic­de­vio len­domestic. Din­punctul­de­vedere­al­ teoriei­ lui­Fairbairn,­ explicaia­
pentru­aceast­situaie­ar­fi­mult­mai­rezonabil:­astfel,­victi ma­abuzului­este­mai­puin­temtoare­atunci­când­btuul­este­ prezent,­în ciuda faptului c ar putea fi din nou maltratat,­deoa rece­ea­are­nevoie­de­partener­pentru­ai­stabiliza­sentimentul­ de­sine­deficitar.­În­sens­contrar,­victima­este­i­mai­anxioas­ atunci­când­este­singur,­deoarece­ea­risc­o­colapsare­a­Eului.­ Aceast­situaie­domestic­este­similar­cu­observaiile­de­acum­ aizeci­de­ani­aparinând­lui­Fairbairn.­Copiii­si­abuzai­erau­ mai­an­xioi­în­cminele­de­copii­decât­acas,­în­ciuda­faptului­ c­acas­riscau­s­fie­maltratai.­Confortul­crescut­al­victimei­în­ prezena­btuului­rspunde­nevoii­de­un­obiect­care­îi­ser vete­pentru­ai­menine­identitatea­intact.­Atât­fora­aparen t­a­partenerului­care­abuzeaz,­cât­i­sperana­victimei­pentru­ continuarea­relaiei,­ambele­menin­Eul­departe­de­colaps.­Din­ nou,­nu­abuzul­fizic­este­cea­mai­mare­problem,­ci,­mai­curând,­ dependena­absolut­a­victimei­fa­de­partenerul­de­care­ea­ are­nevoie.­În­absena­lui,­structura­sa­intern­fragil,­insufi ciena­introiectiv,­lipsa­identitii­i­teama­de­întreaga­lume­o­
DAVID P. CELANI
250 amenin­cu­anihilarea.­Analiza­realizat­de­Walker­privind­sce nariul­violent­este­compromis,­deoarece­ea­nu­face­referire­la­ lumea­intern­a­btuului­sau­a­victimei.
Cel mai interesant aspect al episoadelor violente descrise de Walker,­care­este­i­un­foarte­bun­test­pentru­interpretrile­aces tei­cercettoare,­const­în­probabilitatea­crescut­ca­femeia­abu zat­s­îl­atace­pe­poliist­în­momentul­în­care­acesta­îi­va­sri­în­ ajutor.­Aceast­reacie­frecvent­a­femeii­btute­este­o­alt­reali tate­greu­de­explicat:
Poliitii­ se­plâng­c­sunt­atacai­chiar­de­ femeile­pe­care­ doresc­s­le­ajute­în­timpul­celei­dea­doua­etape­a­incidentului.­ Ei­devin­foarte­indignai­în­momentul­în­care­chiar­persoana­ în­ cauz­ se­ întoarce­ împotriva­ lor.­ Ei­ interpreteaz­ acest­ comportament­ca­fiind­un­semn­al­complicitii­cu­violena­ soului.­Ceea­ce­ei­nu­îneleg­este­faptul­c­femeia­btut­tie­ c,­ în­momentul­ în­care­ei­pleac,­ea­va­rmâne­din­nou­cu­ btuul,­i­este­îngrozit­din­cauza­unui­viitor­posibil­atac.­ Atunci­când­ea­atac­poliitii,­ea­încearc­si­demonstreze­ loialitatea­ fa­de­btu,­sperând­s­ împiedice­urmtoarea­ maltratare.­(Walker,­1979:­64–65)
Excluzând­tot­ceea­ce­tim­despre­universul­interior­al­celui­ care­maltrateaz,­cât­i­despre­cel­al­victimei,­Walker­nu­este­ capabil­s­trag­o­concluzie­clar­privind­motivaia­victimei­ pentru­atacurile­asupra­poliitilor.­De­fapt,­concluzia­la­care­ ajunge­Walker,­privind­teama­victimei­de­a­nu­fi­lsat­singu r­cu­btuul,­intr­în­contradicie­cu­propriile­sale­observaii.­ Dac­femeia­btut­este­la­început­îngrozit­din­cauza­violenei,­ atunci­de­ce­mai­rmâne­în­relaie­atâia­ani?­Mai­mult­decât­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
251atât,­de­ce­este­mai­puin­anxioas­atunci­când­se­afl­alturi­de­ partenerul­ei,­decât­atunci­când­este­singur?­Exemplul­anterior­ despre­adolescenii­crora­le­era­team­s­se­rzbune­pe­taii­lor­ care­îi­abuzau,­dar­de­care­aveau­atât­de­mult­nevoie,­i­care­nu­ aveau­nicio­problem­cu­ai­scuipa­în­fa­pe­poliiti,­servete­ca­ analogie­perfect­pentru­aceast­situaie.­Nu­btaia­este­princi palul­motiv­care­determin­frica­în­cazul­femeii­abuzate­(sau­în­ cazul­adolescentului),­ci­mai­degrab­pierderea­de­ctre­victim­ a­obiectului­de­care­are­atât­de­mult­nevoie­i­colapsul­senti mentului­de­sine­ca­rezultat­al­acestei­situaii.­ Teoria­învrii,­dac­ar­fi­aplicat­corespunztor­în­aceast­
situaie,­ar­arta­faptul­c­exist­o­întrire­pozitiv­mai­mare­ decât­suferina­provenit­din­întrirea­negativ­(abuzul­fizic).­ Mai­exact,­o­întrire­puternic­ar­putea­depi­o­pedeaps­seve r­atât­timp­cât­întrirea­pozitiv­este­mai­pregnant­decât­cea­ negativ.­Din­punctul­de­vedere­al­scenariului­maltratrii,­feme ii­borderline­îi­este­mai­uor­s­tolereze­btile­decât­s­înfrunte­ posibilitatea­unui­colaps­al­Eului­su­nestructurat. Dac­lum­în­considerare­aceleai­observaii­factuale,­folo
sind­îns­modelul­lui­Fairbairn,­putem­vedea­c­exist­dou­ motivaii­aflate­în­legtur­privind­atacul­împotriva­poliiti lor:­1.­victima­(dar­i­adolescentul)­nu­poate­controla­eliberarea­ furiei­de­ctre­sinele­su­abuzat,­care­este­dominant­în­timpul­ abuzului;­în­acelai­timp,­ea­nici­nu­îl­poate­distruge­pe­cel­care­ o­maltrateaz,­deoarece,­în­dependena­sa­excesiv,­are­nevoie­ de­el;­i­2.­poliitii­au­puterea­de­al­lua­de­lâng­ea­pe­cel­care­ o­maltrateaz,­dar­atunci­ea­va­fi­nevoit­s­înfrunte­posibilul­ colaps­al­structurii­Eului­su. Atunci­când­sosesc­poliitii,­femeia­btut­acioneaz­din
spre­sinele­su­abuzat,­când­vede­toate­obiectele­ca­fiind­„rele“.­
DAVID P. CELANI
252 Nu­exist­nicio­rmi­din­sinele­su­încreztor­care­s­domi ne­în­timpul­acestei­etape­a­scenariului­maltratrii.­Sinele­abuzat­ este­plin­de­furie­i­ur,­iar­poliitii­servesc­drept­int­„sigur“­ pentru­descrcarea­furiei,­în­special­în­comparaie­cu­soul­de­ care­are­atât­de­mult­nevoie­i­pe­care­nu­îl­poate­ataca­în­ace leai­condiii­de­siguran.­Agresivitatea­îndreptat­spre­poliiti­ nu­va­afecta­relaia­de­dependen­fa­de­partenerul­ei.­Din­ace lai­motiv,­tânrul­abuzat­mai­degrab­îl­scuip­în­fa­pe­poli ist­decât­s­se­apere­de­tatl­su­care­îl­agreseaz­fizic.­ Mai­mult­decât­atât,­femeia­btut­îi­atac­pe­poliiti­deoa
rece­ei­reprezint­o­ameninare­pentru­încheierea­relaiei­de­ dependen­dintre­ea­i­abuzator.­Dac­poliitii­îl­aresteaz­pe­ partenerul­violent,­sentimentul­de­sine­a;­victimei­ar­putea­s­se­ prbueasc,­iar­aceasta­ar­însemna­cea­mai­mare­nenorocire­pe­ care­io­poate­imagina.­De­aceea­ea­îi­consider­pe­poliiti­o­ ameninare­pentru­relaia­sa­de­dependen­i­îi­atac.­De­aceea,­ violena­i­brutalitatea­pe­care­ea­le­suport­din­partea­parte nerului­ei­sunt­mai­puin­importante­pentru­ea­decât­pericolul­ posibil­pierderii­relaiei­de­dependen­fa­de­el. Aceast­imagine­complex,­intrapsihic,­a­datelor­observabi
le­creeaz­probleme­dificile­avocailor­care­se­ocup­de­femeile­ btute,­i­care­cer­ca­victima­abuzului­s­fie­vzut­ca­total­pasi v,­neparticipativ,­ca­având­nenorocul­s­întâlneasc­un­br bat­violent.­Ipotezele­lui­Walker,­conform­crora­atacul­victimei­ asupra­poliitilor­este­motivat­de­teroarea­de­a­fi­lsat­cu­bt uul­dup­plecarea­poliitilor,­reprezint­o­concluzie­absolut­ incorect.­Victima­este,­de­fapt,­înspimântat­deoarece­ar­putea­ rmâne­singur,­„fr“­btu,­iar­constatarea­anterioar­a­lui­ Walker­care­presupune­c­victima­este­mai­anxioas­atunci­când­ rmâne­fr­cel­care­o­maltrateaz­susine­aceast­idee.
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
253Dependena frustrat i sinuciderea-omuciderea
Ultimul­aspect­al­dependenei­infantile­în­cazul­brbatului­ violent­poate­fi­observat­în­acele­cazuri­în­care­victima­reue te­s­ias­din­relaie.­Walker­precizeaz­c­aproape­10%­dintre­ btuii­din­studiul­ei­se­sinucid­dup­ce­partenerele­lor­îi­pr sesc.­Din­nou,­observaiile­prezentate­de­Walker­nu­sunt­urmate­ de­o­interpretare­a­datelor.­De­fapt,­aceti­brbai­sunt­atât­de­ infantili­i­de­dependeni,­încât­sentimentul­lor­de­sine­cedeaz­ dup­ce­obiectul­lor­abuzat­(de­care­au­înc­foarte­mult­nevoie)­ dispare.­Cel­care­maltrateaz­poate­prea­la­suprafa­mult­mai­ întreg­decât­victima­sa,­deoarece­el­folosete­un­pattern­inde pendent,­care­îi­ofer­o­aur­superficial­de­putere.­Totui,­se­ pot­vedea­multe­asemnri­între­femeia­btut­i­brbatul­care­ recurge­la­acte­violente,­în­momentul­în­care­el­ia­pierdut­vic tima.­Aa­cum­am­mai­menionat,­structura­Eului­celui­care­mal trateaz­i­identitatea­sa,­precum­i­structura­i­identitatea­vic timei­sunt­la­fel­de­slabe.­Din­nefericire,­muli­btui­îi­ucid­i­ partenera,­i­pe­ei­înii­atunci­când­victima­începe­s­se­înde prteze­de­relaie. M­întorc­la­numrul­din­17­iunie­1992­al­publicaiei­Journal
of the American Medical Association,­care­face­referire­la­acest­tip­ de­crim.­Aproximativ­o­mie­pân­la­o­mie­cinci­sute­de­persoa ne­sunt­ucise­în­SUA­în­fiecare­an,­în­urma­acestor­crime­duble,­ cu­jumtate,­pân­la­trei­sferturi­de­crime­fiind­motivate­de­ceea­ ce­Marzuk,­Tardiff­i­Hirsch­au­numit­„gelozie­amoroas“:
În­aceste­cazuri,­de­obicei­un­brbat­ între­18­i­60­de­ani­ suspecteaz­sau­este­sigur­pe­ infidelitatea­ iubitei­sau­soiei­ sale,­devine­furios­i­îi­ucide­partenera­dup­care­se­sinucide…­
DAVID P. CELANI
254 Cel­mai­adesea­vorbim­despre­o­relaie­haotic,­încrcat­de­ gelozie,­abuz­verbal­i­violen­fizic­la­limita­supravieuirii.­ Situaia­declanatoare­const­adesea­în­respingerea­de­ctre­ partener­a­iubitului­su­i­în­ameninrile­ei­cu­desprirea­sau­ retragerea­din­relaie.­(Marzuk,­Tardiff­i­Hirsch,­1992:­3,­180)
Acest­citat­ întrete,­din­nou,­perspectiva­privind­aspec tul­infantil­al­acestor­brbai­care­apare­atunci­când­trebuie­s­ înfrunte­ameninarea­cu­abandonul.­Am­fost­rugat­s­comen tez­acest­fenomen­la­un­post­local­de­televiziune,­acum­câiva­ ani.­În­Vermont­aveau­loc­o­serie­de­crime­în­care­erau­impli cate­cupluri­cu­o­istorie­lung­de­violen­domestic.­Un­caz­ special­a­fost­cel­al­unui­btu­care­avea­restricie­din­partea­ legii­s­se­apropie­de­victima­sa,­iubita­de­care­avea­atât­de­ mult­nevoie.­Acest­cuplu­avea­un­trecut­lung­dominat­de­acte­ de­violen­reciproc,­iar­partenera­hotrâse,­în­sfârit,­s­ias­ din­relaie.­Btuul­sa­întors­la­ea­acas,­a­rpito­i,­cu­vite z­mare,­a­intrat­întrun­copac,­în­mod­intenionat,­amândoi­ murind­instantaneu.­Cei­din­pres­mau­abordat­deoarece­nu­ înelegeau­de­ce­sar­sinucide­acest­brbat­„adult“,­dei­„au­ îneles“­de­ce­a­vrut­s­o­ucid­pe­ea. Este greu pentru persoa nele­obinuite­s­îneleag­c­fiinele­umane­care­par­adulte­de­ fapt­funcioneaz,­la­nivel­emoional,­ca­nite­bebelui.­Odat­ ce­acest­concept­este­priceput,­acest­tip­obinuit­de­scenariu­ sinucidereomucidere­este­îneles­cu­uurin.­De­fapt,­acest­ bebelu/brbat­a­fost­abandonat­de­ctre­mama­sa­înlocuitoare.­ Acest­abandon­ia­provocat­reapariia­tuturor­suprrilor­din­ copilrie­stocate­în­sinele­abuzat.­În­aceast­furie,­psihicul­su­ infantil­a­cerut­corpului­su­adult­s­distrug­obiectul­„în­tota litate­ru“­care­la­abandonat.­Odat­ce­sa­angajat­în­acest­tip­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
255de­aciune,­i­propria­sa­via­a­luat­sfârit,­deoarece,­fr­par tenera­sa,­Eul­su­era­condamnat­la­prbuire.­Colapsul­Eului­ celui­care­maltrateaz­i­a­sentimentului­su­de­sine­este­echi valent­cu­moartea­psihic.­Viaa­sa­psihic­nu­poate­continua,­ cci­el­nu­este­capabil­s­triasc­singur;­astfel,­dorina­sa­de­a­ muri­poate­fi­mai­uor­îneleas.
A treia etap: reapariia sinelui încreztor al ei i al lui
A­treia­etap­a­scenariului­maltratrii­începe­dup­ce­furia­ primitiv­a­sinelui­abuzat­al­btuului­este­descrcat.­Walker­ numete­aceast­etap­ca­fiind­una­a­„amabilitii­i­a­iubirii­ spsite“­—­aici­cititorul­poate­vedea­clivajul­defensiv­în­forma­sa­ cea­mai­evident.­Walker­descrie­trecerea­btuului­spre­sine le­încreztor­dup­ce­sinele­su­abuzat­sa­descrcat­complet­în­ urma­actului­de­violen:
A­treia­etap­o­urmeaz­imediat­pe­cea­dea­doua­i­aduce­ cu­ea­o­perioad­neobinuit­de­calm.­Tensiunea­crescut­din­ prima­etap­i­degajat­în­a­doua­etap­a­disprut.­În­aceast­ etap,­btuul­are­un­comportament­agreabil­i­gratificant.­ El­implor­iertare­i­promite­c­nu­se­va­mai­comporta­urât­ niciodat.­(Walker,­1979:­65)
Explicaia­oferit­de­teoria­relaiilor­de­obiect­cu­privire­la­ trecerea­brusc­de­la­un­sine­parial­la­un­altul­în­cazul­abuza torului­începe­cu­aceeai­observaie­fcut­de­Walker,­conform­ creia­descrcarea­sinelui­abuzat­îl­las­pe­btu­întro­stare­ relativ­neutr.­El­nu­mai­este­presat­de­tensiunea­insuportabi l.­Descrcarea­agresivitii­golete­sinele­su­abuzat­i­aceasta­
DAVID P. CELANI
256 pregtete­drumul­pentru­ca­sinele­su­încreztor­s­ajung­din­ nou­dominant.­Descrcarea­sinelui­abuzat­nu­stimuleaz­întoar cerea­sinelui­încreztor,­ci,­mai­curând,­îl­las­întro­stare­de­ tensiune­sczut,­ceea­ce­reduce­rezistena­fa­de­întoarcerea­ sinelui­încreztor­clivat.­Stimulul­specific­care­activeaz­întoar cerea­sinelui­încreztor­dup­incidentul­violent­este­teama­real­ a­celui­care­abuzeaz­c­iar­putea­pierde­partenera­din­cauza­ comportamentului­brutal­pe­care­la­avut­fa­de­ea.­Gândul­c­ lar­putea­prsi­reactiveaz­ideea­contient­c­are­foarte­mult­ nevoie­de­ea.­Contientizarea­acestei­nevoi­schimb­percepia­de­ la­imaginea­ei­ca­obiect­ce­respinge­i­înapoi­la­imaginea­con trar,­ca­obiect­incitant.­El­o­vede­deodat­ca­o­promisiune­de­ iubire­ce­urmeaz­si­fie­druit.­Aceast­perspectiv­stimulea z­întoarcerea­sinelui­încreztor­în­poziie­dominant,­în­lumea­ sa­interioar­care­a­rmas­„deschis“­prin­descrcarea­sinelui­ su­abuzat. În­momentul­în­care­cel­care­abuzeaz­trece­din­nou­la­sine
le­su­încreztor,­el­începe­si­manipuleze­victima­pentru­a­ trece­i­ea­înapoi­la­sinele­încreztor.­El­trebuie­s­acioneze­ repede,­pentru­a­evita­posibilitatea­ca­ea­s­rmân­în­sinele­ su­abuzat­destul­de­mult­timp­pentru­a­putea­lua­decizia­de­ al­prsi.­Brbatul­violent­va­încerca­s­o­conving­s­îl­vad­ din­nou­ca­pe­un­obiect­incitant,­aceasta­determinândo­s­se­ întoarc­la­sinele­su­încreztor.­Dac­ea­va­cere­ajutorul­din­ partea­specialitilor,­el­va­trebui­s­se­opun­repede­eforturi lor­depuse­de­acetia­în­a­o­determina­s­rmân­separat­de­ el.­Eforturile­frenetice­ale­persoanei­violente­de­ai­„recaptu ra“­partenera­sunt­descrise­de­Walker,­dei­ea­nu­ofer­abso lut­nicio­explicaie­pentru­schimbarea­uimitoare­a­celui­care­îi­ maltrateaz­soia:
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
257Aceste­ femei­ erau­ complet­ convinse­ de­ dorina­ lor­ de­ înceta­ s­ fie­ victime,­ dar­ asta­ pân­ în­momentul­ în­ care­ revenea­btuul.­tiam­întotdeauna­când­soul­unei­femei­ intra­în­contact­cu­ea,­datorit­abundenei­de­flori,­dulciuri,­ felicitri­sau­alte­cadouri­din­salonul­spitalului.­A­doua­zi­ suna­ telefonul,­ iar­ vizitele­ se­ intensificau.­De­ asemenea,­ curgeau­scuzele­i­promisiunile­c­nu­se­va­mai­purta­urât.­ De­obicei­mai­implica­i­alte­persoane­în­lupta­sa­activ­pentru­ a­o­pstra.­Mama­sa,­tatl,­surorile,­fraii,­mtuile,­unchii,­ prietenii­i­oricine­la­care­putea­apela­i­care­lar­fi­susinut­ pentru­a­o­recuceri.­(Walker,­1979:­66)
Acest­citat­ilustreaz­cât­de­contient­este­btuul­de­sinele­ încreztor­al­partenerei­sale.­Eforturile­lui­exagerate­de­a­prea­ iubitor­sunt­concepute­pentru­a­reînvia­sperana­din­sinele­încre ztor­clivat­al­partenerei­sale.­Aparent,­btuul­pare­c­are­un­ rol­în­întregime­manipulativ­asupra­Eului­slab­al­partenerei­i­ asupra­lipsei­ei­de­voin.­Cei­mai­muli­btui­par­haini­i­ipo crii­în­timpul­acestei­etape­în­care­ei­acioneaz­furibunzi­pen tru­a­reactiva­sinele­încreztor­din­psihicul­partenerelor.­Trebuie­ s­reinem­c­i­btuul,­la­rândul­su,­folosete­clivajul,­iar­ sinele­su­abuzat­nu­mai­este­disponibil­pentru­contientul­su,­ deci­el­nu­îi­mai­poate­aminti­ura,­furia­i­comportamentul­cri minal­pe­care­lea­vrsat­asupra­partenerei­sale,­deoarece­sinele­ su­abuzat­este­acum­defulat.­De­aceea,­o­mare­parte­a­compor tamentului­su­este­mult­mai­puin­manipulativ­decât­pare.­ Walker­mai­amintete,­fr­s­explice­prea­mult,­de­sincerita tea­btuului­din­acest­moment­în­care­sinele­su­abuzat­este­ departe,­refulat:­„Btuul­crede­cu­adevrat­c­nu­o­va­mai­rni­ niciodat­pe­femeia­pe­care­o­iubete;­el­crede­c­se­va­controla­
DAVID P. CELANI
258 deacum­înainte“.­(Walker,­1979:­65)­Fora­enorm­i­nefireasc­a­ clivajului­de­a­izola­o­serie­de­amintiri­din­contientul­persoanei­ violente­explic­sinceritatea­sa. Nu­este­o­surpriz­c­aceste­tactici­fac­minuni­asupra­femeii­
btute.­Propriul­ei­trecut­în­care­prinii­nu­prezentau­încre dere,­care­o­respingeau­repetat­i­care­apoi­se­rzgândeau­i­o­ acceptau,­iau­creat­o­structur­intern­care­se­potrivete­com portamentului­puternic­schimbtor­al­partenerului­su­care­ respinge­(în­mare­msur).­De­aceastdat,­cel­schimbtor­este­ partenerul­abuziv,­i­nu­prinii­si.­Partenerul­violent­face,­ în­locul­ei,­nite­gesturi­pe­care­obinuia­s­le­fac­singur­în­ copilrie.­Copil­fiind,­ea­îi­conserva­relaia­cu­prinii­si­care­ o­respingeau­prin­fantasme­exagerate­referitoare­la­iubire,­fan tasme­care­erau­pstrate­în­sinele­su­încreztor.­Acum­parte nerul­se­transform­întrun­obiect­incitant­i­muncete­asiduu­ pentru­a­reactiva­sinele­su­încreztor­clivat.­Partenerul­su­o­ implor­sa­îl­ierte,­exact­cum­ar­fi­vrut­ca­prinii­ei­s­îi­cear­ iertare,­dar­nu­au­fcuto­niciodat.­Pentru­femeia­abuzat,­ comportamentul­exagerat­al­partenerului­su­seamn­cu­un­ vis­împlinit,­iar­ea­are,­de­obicei,­o­capacitate­foarte­redus­de­ a­rezista­presiunii­sinelui­su­încreztor­restabilit.­Ciclul­întreg­ de­abuz­sau­împcare­depinde­de­prezena­clivajului­la ambii parteneri. Este vorba de o revenire la mecanismele psihice des folosite­care­sau­dezvoltat­în­copilria­ambilor­participani­ai­ diadei­violente.­Remucrile­celui­care­maltrateaz­i­compor tamentul­su­drgstos­activeaz­treptat­sinele­încreztor­al­ victimei,­aa­cum­a­descris­Walker:
Femeia­btut­dorete­s­cread­c­nu­va­mai­suferi­niciun­ abuz.­Comportamentul­moderat­al­btuului­susine­credina­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
259ei­c­el­chiar­se­poate­schimba,­aa­cum­comportamentul­su­ gratificant­ sa­ schimbat­ în­aceast­ etap.­Ea­ încearc­ s­ se­ conving­de­faptul­c­el­se­poate­ine­de­cuvânt­dac­dorete.­ În­aceast­etap,­femeia­are­o­sclipire­referitoare­la­visul­su­ originar­despre­cât­de­minunat­ar­putea­fi.­(…)­Femeia­btut­ alege­s­cread­c­acest­comportament­pe­care­îl­vede­în­etapa­ a­treia­este­cel­reprezentativ­pentru­partenerul­ei.­Ea­identific­ brbatul­bun­cu­brbatul­pe­care­îl­iubete.­El­reprezint­acum­ tot­ceea­ce­ea­ia­dorit­de­la­un­brbat.­(Walker,­1976:­67–68)
Din­nou,­Walker­nu­ofer­absolut­nicio­explicaie­psiholo gic­în­modelul­su­pentru­aceast­schimbare­frapant,­extra ordinar,­aproape­de­neconceput,­din­partea­victimei.­Ea­pre zint­aceast­schimbare­ca­i­cum­sar­baza­pe­un­moment­de­ rtcire­a­gândirii.­Dup­cum­precizeaz,­aceast­turnur­are­ loc­adesea­întrun­salon de spital­dup­ce­femeia­a­fost­grav­ btut!­Este­ca­atunci­când­apare­o­a­doua­personalitate­la­un­ individ­care­sufer­de­ tulburare­de­personalitate­multipl.­ Lipsa­oricrei­explicaii­psihologice­din­partea­lui­Walker­pen tru­aceast­schimbare­demonstreaz­dificultatea­teoriei­înv rii­în­a­soluiona­problema­explicrii­comportamentului­uman­ fr­a­ti­nimic­despre­clivaj­i­fr­a­înelege­lumea­interioar­ a victimei.
Aceast­trecere­de­la­un­sentiment­de­sine­la­altul­ridic­o­ problem­enorm­pentru­toate­profesiile­din­domeniul­sntii­ psihice,­în­special­pentru­cei­care­nu­sunt­contieni­de­structura­ intern­i­de­dinamica­psihicului­uman:­„Cei­care­le­ajut­pe­ femeile­btute­devin­exasperai­ în­acest­moment,­deoarece­ femeile­de­obicei­îi­retrag­acuzaiile,­renun­la­separare­sau­
DAVID P. CELANI
260 la­divor­i,­în­general,­încearc­s­peticeasc­lucrurile­pân­la­ urmtorul­episod­acut.­(Walker,­1979:­68)
V­ putei­ imagina­ specialistul­ bine­ intenionat,­ care­ nu­ cunoate­aprrile­structurale­fundamentale­ale­femeii­btute­ i­încearc­s­gestioneze­aceste­cazuri?­Ce­ar­putea­fi­mai­frus trant­pentru­un­specialist­în­sntate­mental­care­vede­c,­deo dat,­femeia­btut­trece­de­la­sinele­abuzat­copleit­de­durere­ la­sinele­încreztor,­nerealist­i­naiv?­Frecvent,­în­acest­moment,­ femeia­btut­se­va­întoarce­acas­împreun­cu­partenerul­su­ violent­plin­de­remucri.­Cel­care­lucreaz­cu­aceste­cazuri­tie­ c,­dup­col,­pândete­un­alt­episod­de­violen­domestic,­dar­ victima­care­folosete­clivajul­defensiv­nu­îi­poate­aminti­mate rialul­refulat­în­sinele­su­abuzat. Clivajul­sinelui­abuzat­în­cazul­ambilor­parteneri­le­ofer­
o­scurt­lun­de­miere,­dar­pregtete­i­terenul­pentru­o­alt­ prim­etap­de­acumulare­a­tensiunii.­Walker­menioneaz­c­ multe­dintre­cele­120­de­femei­pe­care­lea­studiat­învaser­ s­prelungeasc­etapa­a­treia­caracterizat­prin­comportamen tul­drgstos­al­partenerilor­lor.­Totui,­patru­dintre­femeile­din­ eantion,­care­fuseser­btute­în­mod­repetat,­iau­ucis­soii­în­ clipa­în­care­sau­reîntors­la­etapa­întâi.­Aceste­cazuri­au­aprut­ probabil,­folosind­acum­perspectiva­lui­Fairbairn,­deoarece­par tenera­nu­a­mai­fost­capabil­si­susin­sinele­încreztor­în­ timpul­etapei­întâi,­aa­cum­proceda­în­trecut.­În­cazul­acestor­ patru­femei­este­posibil­ca­sinele­abuzat­s­fi­aprut­înainte­de­ a­fi­fost­terminate­din­cauza­abuzului.­Sinele­abuzat­al­victimei­ btute­conine­furia­din­timpul­copilriei­alturi­de­furia­din­ abuzurile­recente­i,­adesea,­este­suficient­de­puternic­pentru­al­ distruge­pe­btu.
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
261Cum explic teoria învrii ataamentului victimei fa de btu
Modelul­explicativ­al­lui­Walker­pentru­ciclul­maltratrii­se­ afl­în­zona­teoriei­învrii­care­se­numete­„neajutorare­înva t“.­Ea­consider­teoria­învrii­ca­o­alternativ­pozitiv­pentru­ încercrile­anterioare­ale­teoreticienilor­de­a­explica­sindromul­ maltratrii­folosind­concepte­precum­„conflict­intrapsihic“,­des pre­care­ea­spune­c­nu­a­dat­niciodat­roade:
Cercetrile­anterioare­despre­violena­din­familie­au­încercat­ s­vin­cu­o­perspectiv­clinic­i­s­se­concentreze­asupra­ patologiei­indivizilor­implicai,­în­special­asupra­conflictelor­ intrapsihice­ale­brbailor­i­ale­femeilor.­Cercetarea­pe­care­ eu­o­desfor­din­anul­1975­sugereaz­c­aceast­abordare­ este­inadecvat­pentru­problematica­înelegerii­femeii­btute.­ (Walker,­1979:­43)
Cartea­lui­Walker­a­dat­tonul­în­utilizarea­teoriei­învrii,­i­ în­special­a­concepiei­despre­„neajutorarea­învat“,­pentru­a­ explica­dinamica­maltratrii.­Aceast­direcie­a­continuat­pân­ în­prezent,­iar­cel­mai­recent­text­despre­violena­domestic­pe­ care­lam­întâlnit,­intitulat­It Could Happen to Anyone (Oricui i se poate întâmpla)­din­1993­i­aparinând­lui­Barnett­i­LaViolette,­ vine­ în­ completarea­ acestui­ câmp­ teoretic.­Acest­model­ se­ potrivete­foarte­bine­cu­obiectivul­de­a­elimina­orice­bnuia l­c­victima­ar­avea­un­oarecare­rol­contient­sau­incontient­ în­scenariul­maltratrii,­concentrânduse­asupra­consecinelor­ btii­asupra­comportamentului­victimei.­Acesta­neag­faptul­ c­victima­este,­profund­i­de­mult­timp,­ataat­de­cel­care­o­
DAVID P. CELANI
262 maltrateaz­i,­în­schimb,­pretinde­c­ea­rmâne­alturi­de­par tener­deoarece­este­prea­distrus­ca­s­mai­poat­scpa.­Titlul­ lui­Barnett­i­LaViolette­dovedete­poziia­pe­care­o­au,­care­este­ complet­incorect­din­punctul­de­vedere­al­modelului­pe­care­ lam­descris.­De­fapt,­btaia,­atunci­când­este­caracterizat­prin­ mai­multe­episoade­de­abuz,­nu­se­întâlnete­în­orice­familie.­ Apare­numai­atunci­când­victima­a­avut­un­trecut­care­ia­com promis sever structura Eului. Modelul­explicativ­al­ lui­Walker­se­bazeaz­pe­un­studiu­
fcut­pe­animale,­pe­câini­inui­în­cuc­ce­erau­supui­unor­ ocuri­electrice.­ocurile­erau­aplicate­întrun­interval­de­timp­ variabil,­adic­dup­perioade­de­timp­stabilite­la­întâmplare,­ pe­care­câinii­nu­le­puteau­aprecia.­ocurile­erau,­de­asemenea,­ independente­de­comportamentul­câinilor.­Dup­o­scurt­peri oad­de­timp,­câinii­au­învat­c­nu­pot­face­nimic­pentru­a­ preveni­aceste­ocuri­sau­pentru­a­scpa­de­ele.­Ei­au­devenit­ pasivi­i­ineri,­iar­încercrile­de­mai­târziu­de­ai­înva­pe­câini­ cum­s­scape­de­ocuri­au­fost­aproape­imposibile.­Walker­face­o­ analogie­între­convingerea­câinilor­(care­era­o­consecin­a­unui­ experiment)­c­nimic­din­ceea­ce­fceau­nu­ar­putea­s­schim be­situaia­i­convingerile­i­comportamentul­femeilor­abuzate:
Btile­ repetate,­ la­ fel­ ca­ ocurile­ electrice,­ diminueaz­ motivaia­ femeii­ de­ a­ rspunde.­ Ea­ devine­ pasiv.­ În­ al­ doilea­rând,­capacitatea­sa­cognitiv­de­a­percepe­reuita­este­ schimbat.­Ea­nu­consider­c­rspunsul­su­va­avea­vreun­ efect­favorabil,­oricare­ar­fi­împrejurrile.­(Walker,­1979:­50)
Din­ nou,­ trebuie­ s­ precizez­ c­Walker­ a­ ratat­ cea­mai­ important­problem,­faptul­c­victima­btilor­nu dorete si
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
263prseasc btuul,­aa­cum­nici­copiii­lui­Fairbairn­nu­doresc­ s­se­separe­de­prinii­care­îi­maltrateaz.­Walker­reuete­s­ ignore­sau­s­nu­explice­schimbrile­uimitoare­de­roluri­ale­celui­ care­abuzeaz­i­ale­victimei.­În­acelai­timp,­interpretrile­pe­ care­le­ofer­cu­referire­la­anxietatea­sczut­a­victimei­atunci­ când­btuul­este­prezent­sau­la­atacurile­victimei­asupra­poli itilor­sunt­confuze­i­inadecvate­în­comparaie­cu­analiza­alter nativ­care­decurge­din­lucrrile­lui­Fairbairn. Neajutorarea­ învat­pe­ care­Walker­ o­ consider­ foarte­
important­pentru­înelegerea­comportamentului­victimei­nu­ reprezint­o­consecin­a­btii,­ci­mai­curând­o­consecin­a­ comportamentului­din­trecut­al­victimei.­Walker­nu­poate­accep ta­aceast­idee­deoarece­ar­presupune­c­victima­sufer­de­tul burri­de­caracter­i,­de­aici,­sar­ajunge­la­o­alt­rund­de­repro uri­referitoare­la­victim.­De­fapt,­discuia­mea­a­demonstrat­c­ femeia­btut­a­fost­înelat­sever­de­dou­ori­în­via­i­c­ceva­ funcioneaz­absolut­greit­întro­cultur­care­permite­continua rea­acestui­ciclu­copil­privat/abuzat­urmat­de­abuzul­din­perioa da­adult.­Femeia­abuzat­este­neajutorat­în­acelai­sens­în­care­ putem­spune­i­despre­un­copil­c­este­neajutorat.­Aceste­femei­ sunt­neajutorate­înainte­de­al­întâlni­pe­btu,­deoarece­propria­ lor­familie­de­origine­nu­lea­susinut­destul,­astfel­încât­si­ dezvolte­o­structur­a­Eului­i­o­identitate­eseniale­pentru­matu rizare.­Dac­problematica­privind­ciclul­maltratrii­a­fost­înelea s,­este­timpul­s­gsim­o­variant­de­a­vindeca­femeia­btut.­
Rezumat
Acest­capitol­sa­concentrat­asupra­scenariului­concret­al­ maltratrii­i­asupra­unei­comparaii­între­teoria­relaiilor­de­
DAVID P. CELANI
264 obiect­a­lui­Fairbairn­i­abordarea­lui­Lenore­Walker­privind­ teoria­învrii,­folosit­în­explicarea­acelorai­fapte.­Problema­ delicat­a­atraciei­incontiente­a­femeii­btute­ctre­un­br bat­care­se­dovedete­a­fi­violent­fa­de­ea­a­fost­studiat­din­ punctul­de­vedere­al­relaiei­din­trecut­a­victimei­cu­prinii­ si­dezamgitori,­ceea­ce­a­condus­la­formarea,­în­lumea­sa­ intern,­a­unui­sine­abuzat­i­a­unui­sine­încreztor.­Sinele­abu zat­i­sinele­încreztor­au­legtur­i­rezoneaz­cu­atitudinea­ intens­respingtoare,­urmat­de­o­atitudine­plin­de­ateptri­ din­partea­unor­brbai­cu­grave­tulburri­de­caracter.­Sinele­ încreztor­al­victimei­este­atras­de­sperana­i­de­fantasma­c­ va­primi­cândva­iubire­din­partea­partenerului­ei,­iar­sinele­ abuzat­este­atras­de­reaciile­de­respingere­din­partea­partene rului.­Atracia­sinelui­abuzat­fa­de­brbaii­ce­resping­repre zint­o­inversare­a­patternului­uman­normal­care­presupune­ îndeprtarea­de­cei­care­sunt­nesiguri­i­respingtori.­Femeia­ borderline­se­simte­îneleas­de­brbii­care­„vorbesc­aceeai­ limb“­cu­sinele­lor­parial­i,­din­contr,­ea­este­intimidat­de­ brbaii­normali­care­nu­au­cunotin­de­sinele­ei­parial­(sau­ nul­tolereaz). Conceptul­psihanalitic­ce­descrie­repunerea­în­scen­a­patter
nurilor­din­copilrie­în­relaiile­din­perioada­adult­este­numit­ „compulsie­la­repetiie“­i­reprezint­una­dintre­contribuiile­ originale­ale­lui­Freud­în­domeniu.­El­a­fost­atât­de­influenat­ de­fora­acestui­concept,­încât­ia­schimbat­concepia­sa­despre­ principiul­plcerii,­incluzând­posibilitatea­existenei­unei­pul siuni­de­moarte­care­se­afl­în­opoziie­cu­pulsiunile­libidinale.­ Freud­explic­„aceast­compulsie­de­a­repeta“­prin­faptul­c­ individul­încearc­s­gestioneze­traumele­mai­vechi­care­lau­ copleit­în­copilrie.­Aceast­explicaie­pare­a­fi­parial­corect,­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
265cu­toate­c­îi­lipsete­miezul­problemei,­anume­c­adultul­îi­cre eaz­aceeai­form­de­ataament­emoional­pe­care­a­avuto­în­ copilrie,­aici­fiind­incluse­i­izolarea­intens,­respingerea,­ura­ i­nevoia­de­iubire.­Aceste­sentimente­se­schimb­brusc­i­suc ced­întrun­tipar­tulburtor­i­imprevizibil.­Cei­ase­factori­care­ colaboreaz­pentru­a­fixa­relaia­dintre­femeia­abuzat­i­parte nerul­su­includ:
1.­ incapacitatea­ copilului­de­ a­ se­proteja­de­ abuz,­ ceea­ ce­ conduce­la­o­structur­malformat­a­Eului­i­la­îngreunarea­ formrii­identitii;
2.­atenia­copilului­(i­a­adultului­imatur)­se­îndreapt­asupra­ unei singure persoane pentru gratificarea nevoilor de dependen;
3.­presiunea­intern­cauzat­de­nevoia­de­îngrijire­care­nu­a­ fost­niciodat­satisfcut­în­copilrie­i­care­se­manifest­în­ perioada­adult;
4.­dependena­extrem­de­ceilali­care­apare­fie­a)­din­cauza­ lipsei­unei­identiti­clare­care­necesit­o­for­aparent­din­ partea­partenerului­pentru­a­menine­ identitatea­departe­ de colaps pentru acei indivizi care folosesc un pattern dependent,­fie­b)­din­incapacitatea­de­a­autolinitire,­care­ este­rezultatul­insuficienei­introiective,­aceasta­fiind­mai­ întâlnit­în­tulburrile­de­caracter­cu­tipar­independent;
5.­ cele­dou­aprri,­ clivajul­ i­ aprarea­moral­ împotriva­ obiectelor­rele,­care­in­ascuns­„rutatea“­celui­care­are­un­ comportament­violent­fa­de­victima­sa;
6.­atracia,­menionat­anterior,­a­celor­dou­pri­ale­sinelui­ victimei­fa­de­patternul­obinuit­al­celui­care­maltrateaz,­ al­crui­comportament­alterneaz­între­respingere­i­iubire.
DAVID P. CELANI
266 Ciclul­maltratrii,­numit­„teoria­ciclului­violenei“­în­cartea­ lui­Walker­Femeia btut,­a­fost,­apoi,­analizat­folosind­teoria­ relaiilor­de­obiect­a­lui­Fairbairn.­Prima­etap­a­ciclului­mal tratrii­apare­atunci­când­brbatul­infantil­care­comite­abuzul­ simte­c­nevoile­lui­nu­au­fost­satisfcute­sau­când­îi­folose te­partenera­ca­int­uoar­pentru­furia­sa­care­este­posibil­s­ se­fi­dezvoltat­din­cauza­frustrrilor­din­afara­relaiei.­În­tim pul­acestei­etape,­btuul­se­afl­sub­influena­sinelui­abuzat­i­ îi­percepe­partenera­ca­obiect­respingtor.­Victima­încearc­s­ rmân­în­sinele­su­încreztor­i­folosete­clivajul­defensiv­i­ aprarea­moral­pentru­a­ascunde­realitatea­c­partenerul­su­ este­„ru“.­Partenerul­este­extrem­de­dependent­de­victima­sa,­ dup­cum­reiese­din­comportamentul­su­posesiv­i­gelos.­El­ se­comport­ca­un­bebelu­vid,­lacom­i­tiranic­întrun­corp­de­ adult­care­încearc­s­stoarc,­din­mama­sa­simbolic,­o­cantita te­cât­se­poate­de­mare­de­„hran“.­Cel­care­maltrateaz­fizic­îi­ atac­partenera­de­care­are­extrem­de­mult­nevoie,­din­cauza­ rezervorului­su­de­nevoi­nesatisfcute,­care­sunt­dincolo­de­ capacitatea­oricui­de­a­le­satisface,­i­din­cauza­rezervorului­de­ furie­cauzat­de­prinii­si­care­nu­lau­îngrijit­suficient. Incidentul­violent­este­pus­în­act­de­sinele­abuzat­i­de­sinele­
încreztor­care­sunt,­pe­rând,­dominani­la­ambii­parteneri.­Cel­ care­maltrateaz­se­simte­îndreptit­s­se­comporte­astfel­din­ cauza­vidului­su­intern,­iar­sinele­abuzat­al­victimei­are­la­baz­ privaiunile­din­copilrie­alturi­de­furia­iscat­de­incidentele­ violente­mai­vechi­i­de­cele­actuale.­În­a­doua­etap­a­ciclului­ maltratrii,­este­posibil­s­fie­cerut­ajutorul­poliiei,­dar­exis­i­ anse­ca­victima­s­îi­atace­pe­cei­care­au­fost­trimii­s­o­salveze.­ Explicaia­pentru­comportamentul­curios­are­legtur­cu­depen dena­masiv­a­victimei­de­btuul­su.­Eul­su­poate­colapsa­
Iluzia iubirii § Procesul ciclic al molestrii i întoarcerea victimei…
267dac­îi­pierde­obiectul­de­care­are­extrem­de­mult­nevoie,­în­ cazul­în­care­poliitii­îi­iau­partenerul;­de­aceea­ea­face­tot­posi bilul­pentru­al­proteja­de­acest­destin.­Este­interesant­faptul­ c­Walker­a­precizat­c­victima­abuzului,­care­pretinde­c­este­ îngrozit­de­un­nou­abuz,­este­mai­puin­anxioas­atunci­când­ cel­care­o­maltrateaz­locuiete­alturi­de­ea,­decât­atunci­când­ este­singur.­Aceast­situaie­este­identic­celei­prezentate­de­ Fairbairn­referitor­la­copiii­abuzai­din­Scoia. A­treia­etap­a­scenariului­maltratrii­apare­atunci­când­bt
uul­simte­c­toat­furia­din­sinele­su­abuzat­este­descrcat,­ iar­sinele­su­încreztor­poate­domina­din­nou­starea­Eului.­El­ se­teme­de­pierderea­obiectului­incitant­care,­dup­cum­simte­ acum,­conine­sperana­c­va­fi­iubit.­El­exagereaz­comporta mentul­su­dominat­de­iubire­fa­de­partenera­sa,­care­se­afl­ probabil­în­spital,­iar,­adesea,­faptele­lui­sunt­suficiente­pentru­ a­o­determina­pe­victim­s­treac­înapoi­la­sinele­ei­încrez tor­i­s­refuleze­sinele­abuzat.­Aceasta­este­o­schimbare­abso lut­incredibil,­dac­ne­gândim­c­victima­înc­mai­poart­pe­ corp­urmele­abuzului.­În­ciuda­acestei­situaii,­clivajul,­care­este­ o­aprare­psihic­foarte­puternic,­preia­i­anuleaz­realitatea­ dureroas­i­o­înlocuiete­cu­fantasmele­care­slluiesc­în­sine le­su­încreztor.­
DAVID P. CELANI
CAPITOLUL 6
O abordare din perspectiva relaiilor de obiect a psihoterapiei femeii btute
În­cartea­mea­anterioar,­Treatment of the Borderline Patient: Applying Fairbairn’s Object Relations Theory in the Clinical Setting (Tratamentul pacientului borderline: punerea în practic a teoriei rela- iilor de obiect a lui Fairbairn în domeniul clinic),­am­descris­în­deta liu­procedurile­terapeutice­care­sunt­folositoare­pentru­reparaia­ deteriorrii­structurale­a­personalitii­întâlnit­la­persoanele­cu­ tulburri­borderline.­În­acest­capitol,­obiectivul­meu­se­limitea z­la­sublinierea­ariilor­din­funcionarea­Eului­care­de­obicei­au­ nevoie­de­reparaie,­în­cazul­victimelor­abuzului­fizic.­În­mod­ previzibil,­m­voi­referi­la­cele­trei­funcii­de­baz­ale­Eului,­de­ difereniere,­integrare­i­introiecie.­Spre­deosebire­de­capito lele­1­i­2,­voi­începe­cu­discuiile­despre­introiecie,­deoarece­ celelalte­dou­procese­nu­pot­debuta­decât­în­momentul­în­care­ amintirile­referitoare­la­susinerea­din­cadrul­relaiei­terapeutice­ sunt­introduse­în­lumea­intern­a­femeii­abuzate. Înainte­de­a­începe­discuia,­trebuie­s­pun­accentul­pe­des

Search related