of 25 /25
PROCENA LIČNOSTI

Procena ličnosti

  • Upload
    stian

  • View
    271

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Procena ličnosti. Osnovne postavke. Procena ličnosti je opisivanje i (po mogućnosti) kvantitativno izražavanje osobina ličnosti - PowerPoint PPT Presentation

Text of Procena ličnosti

Page 1: Procena ličnosti

PROCENA LIČNOSTI

Page 2: Procena ličnosti

Osnovne postavke• Procena ličnosti je opisivanje i (po mogućnosti)

kvantitativno izražavanje osobina ličnosti• Procena se zasniva na pretpostavci da se razlike u

ponašanju od osobe do osobe mogu pripisati njihovim relativno trajnim osobinama, kao i da su te osobine odgovorne za doslednost ponašanja pojedinca u sličnim situacijama

• Osobine ličnosti su konstrukti – pojmovi čiji je sadržaj delom zasnovan na spoljašnjem ponašanju, a delom je hipotetičke, teorijske prirode

Page 3: Procena ličnosti

Teorija – konstrukti - operacionalizacija

• Pristupi proceni ličnosti, metode i konstruisane tehnike imaju svoju teorijsku pozadinu; postoji povezanost teorije, njenih konstrukata i načina procene. Primeri:– Psihoanaliza – nesvesni motivi i konflikti -

projektivne tehnike– Razvojna psihologija – teorija afektivne vezanosti –

obrasci vezanosti – procena prilagođena uzrastu (ponašanje/mentalne reprezentacije)

• Ishod procene zavisi od operacionalizacije konstrukta

Page 4: Procena ličnosti

Svrha procene

• Klinička procena– Klinički instrumenti za procenu psihopatologije– Opšti instrumenti za procenu dimenzija/crta ličnosti

• Psihologija ljudskih resursa: selekcija, profesionalno savetovanje, profesionalno usavršavanje

• Istraživanje

Page 5: Procena ličnosti

Metode procene ličnosti

• Introspekcija• Posmatranje

– Naturalističko/uz pomoć instrumenata– Sa učešćem/bez učešća– Nestrukturisano/strukturisano

• Studija slučaja– Patobiografija

• Korelaciona istraživanja• Eksperiment

Page 6: Procena ličnosti

Najvažnije tehnike za procenu ličnosti

• Intervju• Projektivne tehnike• Inventari ličnosti

Page 7: Procena ličnosti

Intervju• Strukturisani istraživački/klinički intervju

– Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) • ne služi, u užem smislu, za procenu ličnosti• procenjuje 33 psihijatrijska poremećaja opisana u Diagnostic and

statistic manual, APA– SCID II

• Procenjuje poremećaje ličnosti– Oblasti:

• Demografski podaci • Obrazovanje i radna istorija• Istorija smetnji• Aktuelno funkcionisanje

– LOBI (Lista Osnovnih Biografskih Informacija)

Page 8: Procena ličnosti

Intervju

• Strukturisani intervju za procenu afektivne vezanosti na nivou mentalnih reprezentacija– Adult Attachment Interview (AAI)

Page 9: Procena ličnosti

IntervjuNestrukturisani dubinski intervju◦ U kvalitativnim istraživanjima◦ Istraživač se interesuje za individualna iskustva,

mišljenja, osećanja, često u vezi osetljivih tema◦ Ispitanik se tretira kao ekspert za određenu temu, a

ispitivač kao učenik koji želi od ispitanika da nauči sve što je on spreman da s njime podeli o istraživanoj temi

◦ Intervjuer mora pažljivo da sluša, podstiče i postavlja pitanja koja omogućavaju ispitaniku da istraži i izrazi kako vidi veze između određenih događaja, fenomena, verovanja...

◦ Intervju se najčešće snima, vrši se transkript, odgovori se kodiraju i analiziraju

Page 10: Procena ličnosti

Projektivne tehnike

• Roršahove mrlje• TAT• Test nedovršenih rečenica• Crtež ljudske figure• ...

Page 11: Procena ličnosti

TAT (Test Tematske Apercepcije)

• Henri Marej, 1935.• projektivna tehnika za procenu osećanja,

sentimenata, reagovanja na svet, osećanja• sastoji se od 30 karata na kojima su predstavljene

ljudske figure u različitim situacijama • ispitaniku se pokaže 10 karata i postave mu se

pitanja:– Šta se dešava na slici?– Šta je tome prethodilo?– Šta misle i osećaju osobe na slici?– Šta će se desiti posle?

Page 12: Procena ličnosti

Test nedovršenih rečenica

• poluprojektivna tehnika• Koristi se za ispitivanje osobina ličnosti odraslih

ispitanika (stavovi, motivi, konflikti)• zadate započete rečenice koje ispitanik

dovršava su grupisane oko određenih tema (majka, otac, porodica, partnerski odnosi, prijatelji, autoriteti...)

Page 13: Procena ličnosti

Mahover test ljudske figure

• projektivna tehnika za procenu ličnosti starijih od 15 godina

• sistematizovana uputstva za analizu i interpretaciju– iscrpan popis karakteristika crteža i njihovih

značenja

Page 14: Procena ličnosti

Inventari ličnostiNEO PI-R MMPI (Minesota multifazni inventar ličnosti)PIE (Profil Indeks Emocija)KON-6...

Page 15: Procena ličnosti

Inventari ličnosti

• Procena užih konstrukata– Bekov inventar depresivnosti (BDI)– Špilbergerov inventar za procenu anksioznosti

kao crte/stanja (STAI)– Rosenbergova skala za procenu samopoštovanja– Skala za procenu self-koncepta– Inventar iskustava u bliskim odnosima (ECR)– Upitnik za procenu afektivne vezanosti (UPIPAV)

Page 16: Procena ličnosti

NEO PI-R

• zasnovan na Petofaktorskom modelu ličnosti• pet bazičnih dimenzija ličnosti:

– Neuroticizam– Ekstraverzija – Otvorenost – Saradljivost – Savesnost

• svaka skalu čini šest subskala • 5-stepena skala procene• Potvrđena kroskulturalna univerzalnost strukture

Page 17: Procena ličnosti

NEO PI-RNEUROTICIZAM

Anksioznost

Hostilnost

Depresivnost

Socijalna nelagodnost

Impulsivnost

Vulnerabilnost

SARADLJIVOST

Poverenje

Iskrenost

Altruizam

Popustljivost

Skromnost

Blaga narav

EKSTRAVERZIJA

Toplina

Druželjubivost

Asertivnost

Aktivitet

Potraga za uzbuđenjem

Pozitivne emocije

OTVORENOST

Fantazija

Estetika

Osećanja

Akcija

Ideje

Vrednosti

SAVESNOST

Kompetentnost

Red

Dužnost

Postignuće

Samodisciplina

Promišljenost

Page 18: Procena ličnosti

MMPI (Minesota Multifazni Inventar Ličnosti)

• Ateorijski pristup: iz ogromnog broja stavki odabrane su one koje su se grupisale u skale na kojima su visoke skorove postizali pacijenti s dijagnozom određenih poremećaja

• procena ličnosti, prvenstveno u kliničkim uslovima; moguće je napraviti precizan profil ličnosti

• 13 osnovnih skala– Kontrolne skale:

• "?" – broj ajtema na koje ispitanik nije dao odgovor, (ovo je uslovno skala)

• L – lie-skala, (skala laganja)• F – skala razumevanja ajtema, uobičajenosti reagovanja

(atipičnog ponašanja),• K – skala korekcije – koliko je ispitanik spreman da se otvori, da

prizna probleme.

Page 19: Procena ličnosti

MMPI (Minesota Multifazni Inventar Ličnosti)

– Patološke skale:• Hs – hipohondrijaza,• D – depresivnost,• Hy – histeričnost,• Pd – psihopatska devijacija,• Pa – paranoidnost,• Pt – psihastenija,• Sc – šizofrenost,• Ma – hipomaničnost,------------------------------------------• Mf – maskulinost/femininost• Si – socijalna introverzija

Page 20: Procena ličnosti

KON-6- Kibernetička baterija konativnih testova (Wolf, Momirović, Džamonja)

• Koristi se za procenu strukture ličnosti i evaluaciju efekata terapijskog tretmana

• kibernetički model funkcionisanja najvažnijih konativnih regulatora

• šest subtestova (Epsilon, Hi, Alpha, Sigma, Delta i Eta)

• petostepena skala procene

Page 21: Procena ličnosti

PIE- Profil indeks emocija

• česta primena u praksi (profesionalna selekcija, evaluacija terapijskih efekata...)

• 12 prideva se zadaju kao kombinacije parova• ispitanik se nalazi u situaciji prinudnog izbora: mora

da odluči koja koja osobina iz ponuđenog para ga bolje opisuje

• jednostavna instrukcija i kratko vreme izrade • zasnovan je na Plučikovoj teoriji osam osnovnih

emocija • emocije se kombinuju i strukturišu crte ličnosti

Page 22: Procena ličnosti

Skale i atributi PIE

• Reprodukcija (društven, srdačan)

• Inkorporacija (društven, poslušan, srdačan)

• Nekontrolisanost (nagao, sklon pustolovinama)

• Samozaštita (oprezan, poslušan, smeten)

• Deprivacija (grize se u sebi, potišten)

• Opozicionalnost (nesiguran u sebe, ozlojeđen, sklon prepiranju)

• Eksploracija (nesiguran u sebe, oprezan, sklon pustolovinama, smeten)

• Agresivnost (grize se u sebi, nagao, ozlojeđen, potišten, sklon prepiranju)

Page 23: Procena ličnosti

Problem samoprocene na upitnicima ličnosti

• Da li se odgovaranje na testovima ličnosti može lažirati?

• Problem konteksta ispitivanja i date instrukcije• U situaciji selekcije – kandidati za posao postižu

više skorove na poželjnim dimenzijama ličnosti u odnosu na nemotivisane kandidate

• “faktor idealnog radnika” – menja se faktorska struktura ličnosti

Page 24: Procena ličnosti

Kako lažemo na testovima ličnosti?

• Tri dominantna obrasca:– Prikazivanje u boljem svetlu (pozitivno lažiranje)– Negativno lažiranje– Usklađivanje sa situacijom/zahtevom

Page 25: Procena ličnosti

Kako kontrolisati pojavu laganja na upitnicima ličnosti?

• L- skale• Poređenje sa odgovorima nemotivisanih

kandidata• Alternativni vidovi procene: procena od strane

drugih• Tehnike prinudnog izbora• Merenje vremena latence