of 9 /9
Teorije ličnosti 2013 Teorije ličnosti 2013 NAČIN RADA I OCJENJIVANJA NAČIN RADA I OCJENJIVANJA - PREDAVANJA - PREDAVANJA - KOLOKVIJI / USMENO ISPITIVANJE KAO ZAVRŠNI - KOLOKVIJI / USMENO ISPITIVANJE KAO ZAVRŠNI ISPIT ISPIT 60 % OCJENE 60 % OCJENE 1 kolokvij ? 1 kolokvij ? - SEMINARI - SEMINARI 40 % OCJENE 40 % OCJENE Asmir Gračanin 2012/2013

Teorije ličnosti 2013

  • Author
    zulema

  • View
    82

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teorije ličnosti 2013. NAČIN RADA I OCJENJIVANJA. - PREDAVANJA - KOLOKVIJI / USMENO ISPITIVANJE KAO ZAVRŠNI ISPIT  60 % OCJENE1 kolokvij ? - SEMINARI  40 % OCJENE. Asmir Gračanin 2012/2013. Teorije ličnosti 2013. KOLOKVIJI / USMENI ISPIT. 2 KOLOKVIJA  PITANJA OBJEKTIVNOG TIPA - PowerPoint PPT Presentation

Text of Teorije ličnosti 2013

Page 1: Teorije ličnosti 2013

Teorije ličnosti 2013Teorije ličnosti 2013

NAČIN RADA I OCJENJIVANJANAČIN RADA I OCJENJIVANJA

- PREDAVANJA- PREDAVANJA

- KOLOKVIJI / USMENO ISPITIVANJE KAO ZAVRŠNI - KOLOKVIJI / USMENO ISPITIVANJE KAO ZAVRŠNI ISPITISPIT

60 % OCJENE60 % OCJENE 1 kolokvij ?1 kolokvij ?

- SEMINARI - SEMINARI 40 % OCJENE40 % OCJENE

Asmir Gračanin2012/2013

Page 2: Teorije ličnosti 2013

Teorije ličnosti 2013Teorije ličnosti 2013

KOLOKVIJI / USMENI ISPITKOLOKVIJI / USMENI ISPIT

22 KOLOKVIJA KOLOKVIJA

PITANJA OBJEKTIVNOG TIPAPITANJA OBJEKTIVNOG TIPA 1. KOLOKVIJ U PRVOJ POLOVICI SVIBNJA1. KOLOKVIJ U PRVOJ POLOVICI SVIBNJA MOGUĆNOST ISPRAVKA OCJENE PRVOG MOGUĆNOST ISPRAVKA OCJENE PRVOG KOLOKVIJA DO KOLOKVIJA DO LJETNOG ISPITNOG ROKALJETNOG ISPITNOG ROKA

2. KOLOKVIJ U LIPNJU2. KOLOKVIJ U LIPNJU

USMENI ISPIT USMENI ISPIT POKRIVA UKUPNO GRADIVOPOKRIVA UKUPNO GRADIVO

Page 3: Teorije ličnosti 2013

Teorije ličnosti 2013Teorije ličnosti 2013

SEMINARISEMINARI

PREZENTACIJA (40% OCJENE)PREZENTACIJA (40% OCJENE)

DUŽINA 20 MIN UZ NEOGRANIČANO VRIJEME ZA PITANJA I DUŽINA 20 MIN UZ NEOGRANIČANO VRIJEME ZA PITANJA I

RASPARAVURASPARAVU

NAJMANJE 3 PITANJA ZA PUBLIKU SU OBAVEZNANAJMANJE 3 PITANJA ZA PUBLIKU SU OBAVEZNA

PITANJA ZA PUBLIKU MOGU SE ZNANTNO RAZLIKOVATI PITANJA ZA PUBLIKU MOGU SE ZNANTNO RAZLIKOVATI

OVISNO O TEMI – MOGU SE ODNOSITI NA ČINJENICE IZ OVISNO O TEMI – MOGU SE ODNOSITI NA ČINJENICE IZ

IZLAGANJA ILI NA PITANJA ZA DISKUSIJJUIZLAGANJA ILI NA PITANJA ZA DISKUSIJJU

STUDENTI SE SAMI JAVLJAJU ZA ODGOVOR ILI IH PROZIVA STUDENTI SE SAMI JAVLJAJU ZA ODGOVOR ILI IH PROZIVA

NASTAVNIK (IZBJEGAVAMO LAKRDIJU S UNAPRIJED NASTAVNIK (IZBJEGAVAMO LAKRDIJU S UNAPRIJED

PRIPREMLJENIM ODGOVORIMA)PRIPREMLJENIM ODGOVORIMA)

Page 4: Teorije ličnosti 2013

Teorije ličnosti 2013Teorije ličnosti 2013

SEMINARISEMINARI

PREZENTACIJAPREZENTACIJA

OCJENUJE SE:OCJENUJE SE:

ČITANJE / PREDAVANJE !!!ČITANJE / PREDAVANJE !!!

RELEVANTNE ČINJENICE (ŠTO JE ODABRANO ZA RELEVANTNE ČINJENICE (ŠTO JE ODABRANO ZA

PREZENTACIJU)PREZENTACIJU)

DUŽINA PREZENTACIJEDUŽINA PREZENTACIJE

REAKCIJA PUBLIKE REAKCIJA PUBLIKE

PITANJA ZA PUBLIKU (MINIMALNO 3 PITANJA)PITANJA ZA PUBLIKU (MINIMALNO 3 PITANJA)

POWER POINT PREZENTACIJA (OCJENJUJE SE PREGLEDNOST POWER POINT PREZENTACIJA (OCJENJUJE SE PREGLEDNOST

I SMISLENOST)I SMISLENOST)

Page 5: Teorije ličnosti 2013

Teorije ličnosti 2013Teorije ličnosti 2013

SEMINARISEMINARI

PISMENO (50% OCJENE)PISMENO (50% OCJENE)

OSNOVNUOSNOVNU LITERATURU OMOGUĆAVA NASTAVNIK AKO SE TEMA LITERATURU OMOGUĆAVA NASTAVNIK AKO SE TEMA

NALAZI NA POPISU PREDLOŽENIHNALAZI NA POPISU PREDLOŽENIH

ZA MAKSIMALNU KVALITETU A TIME I OCJENU STUDENT SAM ZA MAKSIMALNU KVALITETU A TIME I OCJENU STUDENT SAM

PRONALAZI DODATNU LITERATURU UZ NUŽNO KONZULTIRANJE PRONALAZI DODATNU LITERATURU UZ NUŽNO KONZULTIRANJE

S NASTAVNIKOM O NJENOJ PRIKLADNOSTI S NASTAVNIKOM O NJENOJ PRIKLADNOSTI

STUDENTI MOGU SAMI PREDLOŽITI TEMU, ZA ŠTO SAMI STUDENTI MOGU SAMI PREDLOŽITI TEMU, ZA ŠTO SAMI

PRONALAZE LITERATURU UZ EVENTUALNU POMOĆ NASTAVNIKAPRONALAZE LITERATURU UZ EVENTUALNU POMOĆ NASTAVNIKA

Page 6: Teorije ličnosti 2013

Teorije ličnosti 2013Teorije ličnosti 2013

SEMINARISEMINARIPISMENOPISMENO

OCJENJUJE SE OCJENJUJE SE

RELEVANTNOST SADRŽAJA (KOLIKO JE U SKLADU SA ZADANOM ILI RELEVANTNOST SADRŽAJA (KOLIKO JE U SKLADU SA ZADANOM ILI

PREDLOŽENOM TEMOM; STAROST I OBUHVATNOST LITERATURE)PREDLOŽENOM TEMOM; STAROST I OBUHVATNOST LITERATURE)

POKRIVENOST SADRŽAJA VEZANOG UZ TEMU (KORELIRA S DUŽINOM RADA POKRIVENOST SADRŽAJA VEZANOG UZ TEMU (KORELIRA S DUŽINOM RADA

ALI NE VISOKO)ALI NE VISOKO)

STRUKTURASTRUKTURA

RAZUMLJIVOST RAZUMLJIVOST

PISMENOST PISMENOST

NAVOĐENJE LITERATURENAVOĐENJE LITERATURE

Konačna pismena verzija uz papirnati treba sadržavati i digitalni oblik (e-Konačna pismena verzija uz papirnati treba sadržavati i digitalni oblik (e-

mail)!mail)!

Page 7: Teorije ličnosti 2013

Teorije ličnosti 2013Teorije ličnosti 2013

SEMINARISEMINARI

PISMENOPISMENO

Pismena verzija sastoji se od Pismena verzija sastoji se od najmanje 3 a najmanje 3 a

najviše 4 najviše 4 stranice teksta (6 do 8 ako 2 stranice teksta (6 do 8 ako 2

studenata piše rad), veličina slova 12, studenata piše rad), veličina slova 12,

prored 1,5, što ne uključuje naslovnice, prored 1,5, što ne uključuje naslovnice,

sadržaje, reference i slično. sadržaje, reference i slično.

Page 8: Teorije ličnosti 2013

Teorije ličnosti 2013Teorije ličnosti 2013

SEMINARISEMINARI

POŠTIVANJE ROKOVA POŠTIVANJE ROKOVA (10% OCJENE)(10% OCJENE)

(MOŽE BITI I ZNATNO VIŠE OD 10% AKO STUDENT (MOŽE BITI I ZNATNO VIŠE OD 10% AKO STUDENT

PRETJERA S NEPOŠTIVANJEM ROKA)PRETJERA S NEPOŠTIVANJEM ROKA)

NEDOLAZAK NA NASTAVU U TERMINU VLASTITOG NEDOLAZAK NA NASTAVU U TERMINU VLASTITOG

IZLAGANJA STUDENT TREBA NAJAVITI NAJMANJE TJEDAN IZLAGANJA STUDENT TREBA NAJAVITI NAJMANJE TJEDAN

DANA RANIJEDANA RANIJE

Page 9: Teorije ličnosti 2013

Teorije ličnosti 2013Teorije ličnosti 2013

SEMINARISEMINARI

KONZULTACIJE I PREDAJA PISMENOG RADAKONZULTACIJE I PREDAJA PISMENOG RADA

PRVU VERZIJU PISMENOG RADA POTREBNO JE PREDATI PRVU VERZIJU PISMENOG RADA POTREBNO JE PREDATI

NAJMANJE TJEDAN DANA PRIJE IZLAGANJA, NAJKASNIJE DO NAJMANJE TJEDAN DANA PRIJE IZLAGANJA, NAJKASNIJE DO

5.05.2013 5.05.2013 (ne odnosi se na studente koji imaju izlaganje u (ne odnosi se na studente koji imaju izlaganje u

prva dva termina)prva dva termina)

PRIJE IZLAGANJA STUDENT BI TREBAO DOĆI NA NAJMANJE 1 PRIJE IZLAGANJA STUDENT BI TREBAO DOĆI NA NAJMANJE 1

KONZULACIJE, NAJMANJE TJEDAN DANA PRIJE IZLAGANJAKONZULACIJE, NAJMANJE TJEDAN DANA PRIJE IZLAGANJA

STUDENT STJEČE UVJETE ZA POTPIS NAKON PREDAJE STUDENT STJEČE UVJETE ZA POTPIS NAKON PREDAJE

KONAČNE VERZIJE SEMINARAKONAČNE VERZIJE SEMINARA