of 36 /36
PRIRUČNIK NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA DRŽAVNA MATURA 2017./2018. ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji su završili ili završavaju najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

PRIRUČNIK - Postani student. PRIRUCNIK ZA KANDIDATE_OO... · PRIRUČNIK NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA DRŽAVNA MATURA 2017./2018. ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE

  • Author
    vudung

  • View
    232

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of PRIRUČNIK - Postani student. PRIRUCNIK ZA KANDIDATE_OO... · PRIRUČNIK NACIONALNI CENTAR ZA...

PRIRUNIK

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

DRAVNA MATURA2017./2018.

ZA PRIJAVU ISPITA DRAVNE MATURE za kandidate koji su zavrili ili zavravaju najmanje

etverogodinje srednjokolsko obrazovanje kolske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za uenike koji zavravaju

srednjokolsko obrazovanje u inozemstvu

PRIRUNIKZA PRIJAVU ISPITA DRAVNE MATURE

za kandidate koji su zavrili ili zavravaju najmanje etverogodinje srednjokolsko obrazovanje

kolske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za uenike koji zavravaju

srednjokolsko obrazovanje u inozemstvu

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

PRIRUNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRAVNE MATURE za kandidate koji su zavrili ili zavravaju najmanje etverogodinje srednjokolsko obrazovanje kolske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za uenike koji zavravaju srednjokolsko obrazovanje u inozemstvu

Nakladnik: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanjaUlica Damira Tomljanovia-Gavrana 11, Zagreb

Za nakladnika: Maja Juki, ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Autori:Mirjana SmoljiZlatko ZadeljSanja HorvatiAntonija PapiMara KovaiSnjeana BukviKolumbina KorparMarija Babi

Urednica: Mirjana Smolji

Korektura:Marija Gudelj, prof.

Grafiko oblikovanje i priprema za tisak: Vesna Jeli

Zagreb, prosinac 2017.

SADRAJ

SADRAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5OSNOVNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7PRIJAVA U SUSTAV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . .14PRILAGODBA ISPITNE TEHNOLOGIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19NAKNADNA PRIJAVA I PROMJENA ISPITA IZ OPRAVDANIH RAZLOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21ODJAVA PRIJAVLJENIH ISPITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23POLAGANJE ISPITA DRAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24REZULTATI ISPITA DRAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25POTVRDE O POLOENIM ISPITIMA DRAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26KALENDAR DRAVNE MATURE U KOLSKOJ GODINI 2017./2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27KALENDAR DRAVNE MATURE U KOLSKOJ GODINI 2017./2018. LJETNI ROK . . . . . . . . . . . .27KALENDAR DRAVNE MATURE U KOLSKOJ GODINI 2017./2018. JESENSKI ROK . . . . . . . . . .29

5

UVOD

Ovaj prirunik namijenjen je kandidatima koji su zavrili ili zavravaju najmanje etverogo-dinje srednjokolsko obrazovanje kolske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i uenicima koji zavravaju srednjokolsko obrazovanje u inozemstvu.

Ispite dravne mature provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar).

U pripremi i provedbi ispita dravne mature svi sudionici kao i kandidati duni su se pridr-avati Pravilnika o polaganju dravne mature (NN 1/13).

U priruniku su objavljene osnovne informacije o prijavi ispita dravne mature kao i rokovi kojih se svi kandidati trebaju pridravati.

Prikazani su slikovni prikazi i pojanjenja pojedinih radnji koje kandidati trebaju napraviti u NISpVU (Nacionalnom informacijskom sustavu prijave visokih uilita) www.postani-student.hr.

Sve informacije o ispitima dravne mature dostupne su kandidatima pozivom Infocentra na broj telefona 01/4501 899 ili slanjem upita e-potom na adresu [email protected]

Izrazi koji se u ovome priruniku koriste u mukome rodu neutralni su i odnose se i na muke i na enske osobe.

6

Vani datumi za kandidate:

VrijemeAktivnost kandidata

od do

1. 1. 12. 2017 15. 2. 2018. prijava ispita dravne mature do 15. 2. 2018. do 12.00 sati

2. 1. 12. 2017. 27. 2. 2018. dostava dokumentacije Centru

3. 1. 12. 2017. 16. 2. 2018. dostava zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije

4. 15. 2. 2018. 7. 5. 2018. naknadna prijava samo iz opravdanih razloga promjena prijavljenih ispita samo iz opravdanih razloga

5. 15. 2. 2018. 17. 5. 2018. odjava prijavljenih ispita

6. 1. 12. 2017. 2. 5. 2018. uplata ispita dravne mature

7. 28. 5. 2018. dostava svjedodbe o zavrenom 4. razredu ako kandidat zavrava 4. razred

8. 2. 7. 2018. dostava zavrne svjedodbe

Izuzetno je vano kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrenoj stranici www.postani-student.hr na kojoj e biti objavljene sve vane obavijesti kao i uvjeti i kriteriji vrednovanja za upis na studijske programe.

7

OSNOVNE INFORMACIJE

ISPITI OBVEZATNOGA DIJELA DRAVNE MATUREIspiti obvezatnoga dijela su ispiti iz Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika. Obvezatni ispiti dravne mature mogu se polagati na dvjema razinama: vioj razini (A) i osnovnoj razini (B).

Uvidom u zahtjeve studijskih programa kandidat e se sam opredijeliti za razinu koju e polagati na ispitu dravne mature. Poloena via razina (A) obvezatnoga ispita omoguuje kandidatu pristup i onim studijskim programima koji trae osnovnu razinu (B).

Kandidati koji poloe osnovnu razinu (B) ispita nemaju mogunost prijave na studijski program koji trai poloenu viu razinu (A) ispita.

ISPITI IZBORNOGA DIJELA DRAVNE MATUREPopis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku kolsku godinu i objavljuje ih na svojoj mrenoj stranici.

U jednome roku moe se odabrati najvie est izbornih ispita.

Izborni ispiti dravne mature iz stranih jezika polau se na vioj (A) razini.

Izborni ispit iz Latinskoga jezika polae se i na osnovnoj (B) razini.

Ispit iz Grkoga jezika i svi ostali izborni ispiti polau se na jednoj razini.

Meutim, pri vrednovanju za upis na studijske programe, svi se izborni ispiti, bez obzira na stvarnu razinu, jednako vrednuju.

Sadraji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji su dostupni na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.

Polaganje dravne mature i ispita dravne mature ureuje se Pravilnikom o polaganju dravne mature dostupnim na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.

8

MRENA STRANICA POSTANI STUDENT!

Ispiti dravne mature i studijski programi prijavljuju se na mrenoj stranici www.postani-student.hr kojom se pristupa NISpVU.

Kandidati koji srednjokolsko obrazovanje zavravaju kolske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i uenici koji srednjokolsko obrazovanje zavravaju u inozemstvu, a u svrhu upisa studijskih programa u Republici Hrvatskoj ele prijaviti i polagati ispite dravne mature, kroz proces registracije dobivaju korisniku oznaku, lozinku, PIN i TAN.

PIN je osobni identifikacijski broj koji slui za dodatnu zatitu i privatnost podataka svakoga kandidata.

TAN je broj kojim kandidat potvruje znaajne radnje u sustavu.

9

REGISTRACIJA

Kandidati koji zavravaju najmanje etverogodinje srednjokolsko obrazovanje u sustavu obrazova-nja odraslih u Republici Hrvatskoj i uenici koji zavravaju srednjokolsko obrazovanje u inozemstvu trebaju:

registrirati se kao novi korisnik na stranici www.postani-student.hr.

Nakon registracije korisniku e SMS-om biti dostavljena korisnika oznaka, lozinka, PIN i TAN.

Ako sustav ne dozvoljava registraciju odnosno javlja poruku Registracija nije mogua, u susta-vu postoji korisnik s istim OIB-om, kandidat o tome treba obavijestiti Centar e-potom na adresu [email protected] Obavijest treba sadravati ime, prezime i OIB kandidata, nakon ega e kandidat dobiti upute o daljnjem postupanju.

Prilikom registracije hrvatski dravljani, koji imaju dvojno dravljanstvo, mogu biti prijavljeni u sustavu samo kao hrvatski dravljani.

Ostali kandidati s dvojnim dravljanstvom u sustav se prijavljuju pod jednim dravljanstvom te ga ne mogu mijenjati unutar jedne upisne godine.!

10

Ako kandidat u trenutku prijave jo pohaa zavrni razred srednje kole, svjedodbu zavr-noga razreda dostavit e prema zadanome roku koji se nalazi na poetku ovoga prirunika odnosno do 28. svibnja 2018.

Kandidati iz inozemstva, koji ne prijavljuju ispite dravne mature ve samo studijske programe, potrebnu dokumentaciju za verifikaciju alju Sredinjem prijavnom uredu.

11

PRIJAVAU SUSTAV

Nakon to su kandidatu SMS-om isporueni korisniki podatci (korisnika oznaka, lozinka, PIN i TAN) kandidat moe napraviti prvu prijavu u sustav i pristupiti svojoj stranici.

Ako se kandidat ne uspijeva prijaviti na mrenu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrene korisnike oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav e javiti poruku Prijava nije uspjela i ponuditi ponovni upis podataka.

Kod ponovnog upisa korisnikih podataka sustav e zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji e biti prikazani na slici. Nuno je paljivo upisati korisniku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.

Ako kandidat izgubi korisnike podatke (korisniko ime, lozinku, PIN ili TAN broj) potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, poslati SMS poruku sadraja OPET na broj 666555.

U sluaju da je s korisnikom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, no kandidat i dalje ima potekoa s prijavom potrebno je o tome obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja e-potom na adresu [email protected] ili na broj telefona Infocentra 01/4501 899 ako prijavljuje ispite dravne mature.

12

Ako kandidat prijavljuje samo studijske programe treba se obratiti Sredinjem prijavnom uredu na broj telefona 01/6274 844 ili poslati upit na poveznicu esta pitanja dostupnoj na mrenoj stranici www.studij.hr.

Svaki kandidat treba pravodobno provjeriti ispravnost korisnike oznake, lozinke, PIN-a i TAN-a kako bi, pokae li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke.

Nakon uspjene prijave i pristupanju svojoj stranici u sustavu kandidat treba:

unijeti zavrne ocjene iz svih nastavnih predmeta srednje kole za svaku zavrenu kolsku godinu pod poveznicom Moji podatci/Ocjene

prijaviti eljene ispite dravne mature i studijske programe.

Posebna napomena:

Kandidati koji zavravaju ili su zavrili srednjokolsko obrazovanje izvan RH i prijavljuju ispite dravne mature, svoje dokumente, alju Sredinjem prijavnom uredu osim kandidata iz BiH koji dokumente alju Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Dokumenti se alju potom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11

10 020 Zagreb Napomena Dokumenti za DM.

!Do 27. veljae 2018. treba poslati dokumente u svrhu potvrde ispravnosti (verifikacije) po-dataka i ocjena.

Dokumenti koje treba poslati:

dokaz o zavretku svih razreda srednje kole (ovjerene preslike svjedodbi za svaki pojedini razred)

zavrnu svjedodbu srednje kole (ovjerenu presliku)

domovnicu (ovjerenu presliku)

prijavnicu ispita dravne mature (ispisana iz sustava i potpisana).

13

Kandidati koji su se registrirali u prijanjemu upisnom roku i iji su osobni podaci i ocjene potvreni u sustavu, ne trebaju ponovo dostavljati dokumentaciju. Navedeni kandidati trebaju dostaviti samo ispisane i potpisane prijavnice iz sustava.

Dokumenti koji su poslani u svrhu prijave ispita dravne mature, ujedno vrijede i za prijavu stu- dijskih programa.

Zaprimljene preslike dokumenata nee se vraati kandidatima.

Ako kandidat u trenutku prijave jo pohaa zavrni razred srednje kole, svjedodbu zavrnoga razreda dostavit e prema zadanome roku koji se nalazi na poetku ovoga prirunika, zakljuno do 28. svibnja 2018.

Zavrnu svjedodbu kandidati trebaju dostaviti do 2. srpnja 2018.

Nepotpuna dokumentacija nee se uvaiti, ime e kan-didatu biti onemoguen pristup polaganju prijavljenih ispita dravne mature i rangiranje na listama prijavljenih studijskih programa.!

Poslani dokumenti trebaju biti ovjerene preslike.

Ako kandidat poalje originalne dokumente oni e biti vraeni kandidatu.

Osobni podatci i ocjene nee biti verificirani, a kandidatu nee biti omoguen pristup pisanju prijavljenih ispita dr-avne mature.!

14

POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA

Nakon prijave u sustav na poveznici Moj odabir otvara se mogunost prijave ispita dravne mature i do najvie 10 studijskih programa.

Ako se kandidat ne eli prijaviti za upis na studijske programe, ve samo za polaganje ispita dravne mature, moe odabrati na poveznici Moj odabir samo ispite dravne mature.

Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima. Na najvie mjesto liste prioriteta (1. mjesto) postavlja se najpoeljniji studijski program.

Kada kandidat odabere studijske programe, sustav automatski prijavljuju ispite dravne mature koje zahtijevaju ti studijski programi.

Pri odabiru prvoga studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna (B) razina, kandidatu e se ponuditi i mogunost odabira vie (A) razine ispita dravne mature. Takoer, kandidat e moi odabrati i eljeni strani jezik.

15

Razine koje e kandidat polagati prikazane su neposredno uz sam naziv ispita.

Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa.

Brisanjem odabira odreenoga studijskog programa, ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao.

Kandidat mora sam provjeriti i samostalno korigirati razine prijavljenih ispita.

Posebna napomena:

Nakon prijave ispita dravne mature pojavljuje se cijena naknade za polaganje ispita dravne mature.

Podatci za uplatu dostupni su kandidatima na stranici u sustavu pod poveznicom Moji podatci/Zaduenja i uplate.!

Za promjenu prijavljene razine ispita dravne mature (iz vie (A) u osnovnu (B) razinu i obratno) potrebno je kliknuti na slovo koje oznaava razinu ispita.

Zaduenja trebaju biti podmirena do propisanoga roka odnosno do 2. svibnja 2018.

kako bi kandidat ostvario pravo pristupa prijavljenim ispitima dr-avne mature.

16

Vano:

Uplata prijavljenih ispita dravne mature za ljetni rok 2017./2018. od 1. 12. 2017. do 2. 5. 2018.

Uplate ispita izvrene nakon 2. 5. 2018. nee se uvaiti.

Podatci za uplatu, vidljivi na stranici kandidata, osobni su i za uplatu se ne mogu upotrijebiti podatci druge osobe.

Poziv na broj odobrenja jedinstven je i generiran za svaku osobu.

Podatke za uplatu kandidat treba paljivo prepisati sa svoje stranice.

!

17

Uplatu ispita kandidat moe izvriti opom uplatnicom ili internet bankarstvom.

Vano:

Ako do 2. 5. 2018. uplata prijavljenih ispita nije evidentirana u sustavu kandidat ne ostvaruje pravo pisanja prijavljenih ispita.

Kandidat mora voditi rauna o vremenu potrebnom za knjienje uplaenih iznosa.

(Primjer: Uplata izvrena 24. 4. 2018. u RH bit e knjiena i evidentirana u sustavu najranije nakon tri radna dana odnosno 27. 4. 2018. Za uplatu izvrenu u inozemstvu potrebno je do sedam radnih dana.)

Sustav odjavljuje prijavljeni ispit za koji u sustavu nije evidentirana uplata do propisanoga roka.

!Ako uplata nije evidentirana, sustav odjavljuje prijavljeni, neplaeni ispit, a kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored nee imati vidljivo mjesto pisanja ispita.

Ako je kandidat uplatio prijavljene ispite dravne mature za ljetni rok, a u zadanome roku je odja- vio ispit/ispite ili ispitu/ispitima nije pristupio iz opravdanih razloga, ostvaruje pravo na prijenos uplaenih sredstava za jesenski rok 2017./2018. Ako za jesenski rok kandidat ne prijavi ispite dravne mature ostvaruje pravo na povrat upla- enih sredstava.

Za prijenos i povrat uplaenih sredstava kandidat se treba javiti e- potom na adresu [email protected] Prijenos uplaenih sredstava nije mogue izvriti za narednu kalendarsku godinu. Povrat upla- enih sredstava nije mogue izvriti za prethodnu kalendarsku godinu.

Prijenos i povrat uplaenih sredstava mogue je izvriti samo u tekuoj kalendarskoj godini.

Nakon to kandidat prijavi ispite dravne mature pod poveznicom Moje postavke treba odabrati mjesto pisanja ispita odnosno jedan od ponuenih gradova u kojima Centar organizira pisanje ispita dr-avne mature za kandidate koji su srednjokolsko obrazovanje zavrili od 2010. do 2017., kandidate iz sustava obrazovanja odraslih i ostale kandidate.

Nakon odabira mjesta pisanja prijavljenih ispita dravne mature, i nakon konane odluke o prijavi ispita dravne mature, kandidat zakljuava prijavljene ispite drave mature pomou dostupnoga linka na poveznici Moj odabir pri emu upisuje TAN.

Nakon upisa TAN-a (zakljuavanja ispita) pojavljuje se link Prijavnica.

18

Prijavnicu je potrebno isprintati, potpisati i poslati potom do 27. veljae 2018. na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11

10020 Zagreb Napomena Prijavnica.

19

PRILAGODBAISPITNE TEHNOLOGIJE

Prema lanku 21. stavku 2. Pravilnika o polaganju dravne mature uenici, odnosno pristupnici s tekoama ispite dravne mature polau uz primjenu prilagoene ispitne tehnologije, a na temelju odluke Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o vrsti prilagodbe.

Prilagodba ispitne tehnologije podrazumijeva prilagodbu ispitnih materijala i/ili ispitnoga postupka.

Kandidati koji ele pristupiti polaganju ispita dravne mature, koji imaju potrebu za prilagodbom ispitne tehnologije trebaju prouiti dokument Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispi- tima dravne mature objavljen na mrenoj stranici www.ncvvo.hr.

O potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja e-potom na adresu [email protected]

Rok za dostavljanje obavijesti je 20. sijenja 2018. godine. Nakon toga kandidat e dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije. Svim kandidatima koji ele ostvariti pravo na prilagodbu preporuujemo da pripreme odgovarajuu dokumentaciju kao to je:

20

a) medicinska i/ili

b) psiholoka i/ili

c) logopedska i/ili socijalno-pedagoka i/ili edukacijsko-rehabilitacijska.

ROK I NAIN DOSTAVE ZAHTJEVA ZA PRILAGODBU ISPITNE TEHNOLOGIJEZahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije dostavljaju se od poetka prijave, dakle od 1. prosinca 2017. godine do 16. veljae 2018. godine iskljuivo preporuenom potom uz povratnicu s na znakom PIT 2018. na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11

10 020 Zagreb.

Vano:

Zahtjevi koji su poslani nakon zadanog roka nee se razmatrati osim u slua jevi ma naknadno nastale bolesti, nezgode ili tekoe mentalnoga zdravlja. Odbit e se svi zahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije koji se odnose na tekoe kandidata koje su prisutne tijekom obrazovanja ili duega razdoblja, a za koje nisu dostavljeni zahtjevi u navedenome roku.

!O moguim izmjenama ispita ili razina ispita obavijestite Centar e-potom na adresu prilagoda.

[email protected] kako bi se uskladili podatci.

VANO:

Napominjemo da podnoenje zahtjeva za prilagodbom ispitne tehnologije i dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje postojanje tekoe, odnosno invaliditeta, nee imati nikakva negativnoga uinka na kandidatovu prijavu, ocjenu i broj bo-dova postignut na ispitu ili na njegova prava.

!Sva pitanja o prilagodbi moete postaviti e-potom na adresu [email protected], a urne

upite na telefon 01 4501 816.

21

NAKNADNA PRIJAVA I PROMJENA ISPITA

IZ OPRAVDANIH RAZLOGA

Naknadna prijava ispita: od 15. 2. 2018. do 7. 5.2018.!

Prema Pravilniku o polaganju dravne mature, lanak 17. stavak 3., kandidat koji u propisanome roku od 1. 12. 2017. do 15. 2. 2018. do 12:00 sati ne prijavi ispite dravne mature, a za neprijavljivanje ispita ima opravdani razlog:

tei zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita

smrt u obitelji, prometna ili druga nesrea

drugi opravdani razlozi.

Ispit/e dravne mature moe naknadno prijaviti, najkasnije 30 dana prije poetka ispitnoga ro-ka. Obrazac za naknadnu prijavu ispita bit e objavljen na mrenoj stranici www.postani-student.hr. Popunjeni obrazac i zamolbu s dokumentacijom kojom kandidat dokazuje opravdanost nemo- gunosti prijave ispita dravne mature u propisanome roku kandidat treba poslati na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za dravnu maturu

Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11 10 020 Zagreb.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije Povjerenstvo nee razmatrati.O opravdanosti naknadne prijave odluku donosi Povjerenstvo Centra.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije Povjerenstvo nee razmatrati.

22

Promjena prijavljenih ispita: od 15. 2. 2018. do 7. 5.2018.!

Prijavljeni ispiti mogu se promijeniti, to znai odjaviti ispit i prijaviti drugi, samo iz opravdanih razloga najkasnije 30 dana prije poetka ispitnoga roka.

Obrazac za naknadnu promjenu ispita bit e objavljen na mrenoj stranici www.postani-student.hr. Popunjeni obrazac i zamolbu s dokumentacijom kojom kandidat dokazuje opravdanost zamolbe za promjenom prijavljenih ispita treba poslati na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za dravnu maturu

Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11 10 020 Zagreb.

O opravdanosti naknadne promjene odluku donosi Povjerenstvo Centra.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije Povjerenstvo nee razmatrati.

Ako je kandidatu potrebna/odobrena prilagodba ispitne tehnologije, potrebno je poslati obavijest o promjeni prijavljenih ispita na e-adresu [email protected]

23

ODJAVA PRIJAVLJENIH ISPITA

Polaganje prijavljenih ispita kandidat moe odjaviti najkasnije 20 dana prije poetka ispitnoga roka.

Odjava ispita: od 15. 2. 2018. do 17. 5. 2018.!

U e-poti trebaju napisati ime, prezime i OIB kao i obavijest o ispitima koje ele odjaviti. Kandidat e dobiti naputak o mogunosti odjave prijavljenih ispita e-potom.

Ako kandidat ne odjavi ispit u propisanome roku, a ne pristupi pisanju ispita o razlozima mora obavijestiti Povjerenstvo Centra najkasnije 24 sata od poetka ispita.

Obavijest o opravdanosti kandidat alje e-potom na adresu [email protected]

U e-poti kandidat mora napisati opravdanost, ime, prezime, OIB, naziv ispita i mjesto u kojemu je ispit trebao pisati.

Dokaze o opravdanosti izostanka kandidat treba dostaviti Centru u roku od tri dana nakon odranoga ispita.

Dokaze o opravdanosti nepristupanja kandidat treba poslati potom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za dravnu maturu

Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11 10020 Zagreb.

Ako kandidat u propisanim rokovima ne poalje obavijest i dokaze o opravdanosti izostanka smatra se da je iskoristio ispitni rok te je duan platiti naknadu za trokove polaganja ispita, a zaduenje ostaje u sustavu trajno zabiljeeno sve do podmirenja.

Ako je kandidatu odobrena prilagodba ispitne tehnologije, potrebno je poslati obavijest o odjavi ispita na e-adresu [email protected]

24

POLAGANJE ISPITA DRAVNE MATURE Za kandidate s potpunom prijavom ispita dravne mature raspored pisanja bit e objavljen pet dana prije pisanja ispita na stranici kandidata pod poveznicom Moj raspored.

25

REZULTATI ISPITA DRAVNE MATURE

Rezultati ispita dravne mature bit e dostupni na mrenoj stranici www.postani-student.hr na poveznici Moji rezultati.

Rezultati ispita dravne mature su trajni.

Kandidat e uz rezultate za svaki prijavljeni ispit dravne mature pronai i poveznicu na kojoj moe pogledati detalje ocjenjivanja, tj. bodove na svakome pojedinom zadatku.

Svi listovi ispitne knjiice i listovi za odgovore bit e skenirani i prikazani kandidatu kako bi se mogla provjeriti tonost ocjenjivanja.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja odreuje bodovne pragove ocjena svakoga pojedinog ispita dravne mature posebno za viu (A) i posebno za osnovnu (B) razinu.

Na temelju tih pragova odreuju se ocjene od 1 do 5.

Bodovni pragovi odreuju se za kolsku godinu i vrijede za ljetni i jesenski rok.

Ako kandidat dobije nedovoljan (1) iz ispita vie (A) razine, ne postoji mogunost da se steeni bodovi vie (A) razine preraunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj (B) razini.

Ispit, odnosno ispite koje kandidat nije poloio moe ponovno polagati u nekome od sljedeih ispitnih rokova.

Napomena za ispite koji se sastoje od dvaju dijelova (Hrvatski jezik, strani jezici):

Kandidatu koji nije ostvario prolazni rezultat na jednomu od dvaju dijelova ispita ponitava se dio ispita na kojemu je ostvario prolazni rezultat. Primjerice, kandidat koji je ostvario prolazni rezultat na ispitu iz Hrvatskoga jezika Test, a nije na ispitu iz Hrvatskoga jezika Esej, mora ponovno polagati oba dijela ispita.

!

26

PRIGOVORIPrema Pravilniku o polaganju dravne mature, lanak 43., u sluaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita dravne mature ili u postupke koji su nastali krenjem pravila o provedbi ispita te na ocjenu ispita, kandidat moe podnijeti prigovor.

Pisani prigovor u svezi s nepravilnou u provedbi ispita podnosi se najkasnije 48 sati od pisanja ispita, a prigovor na ocjenu ispita najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita.

Kandidati prigovor podnose na stranici pod poveznicom Moji prigovori.

Prigovor na ocjenu podnosi se iskljuivo na bodovanje odreenog zadatka te mora sadravati podatak o kojemu se zadatku radi i na to se konkretno podnosi prigovor.!

Konanu odluku o prigovoru kandidata u vezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od zavretka roka za zaprimanje prigovora.

Odluka, odnosno odgovor na prigovor, kandidatu je dostupna na njegovoj stranici pod povezni- com Moji prigovori.

POTVRDE O POLOENIM ISPITIMA DRAVNE MATUREKandidati dobivaju potvrdu o poloenim ispitima dravne mature u kojoj su upisane ocjene obve-zatnih i/ili izbornih ispita nakon svakog ispitnog roka.

Potvrde o poloenim ispitima dravne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazo- vanja kandidatima izdaje nakon provedenoga ispitnog roka i objave konanih rezultata.

Potvrde o poloenim ispitima dravne mature izdaju se samo kandidatima koji su srednjokolsko obrazovanje zavrili u propisanim rokovima, dostavili propisane dokumente te uspjeno poloili ispite dravne mature.

Obavijest o podjeli potvrda bit e objavljene na mrenim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr nakon zavretka ispitnoga roka.

27

KALENDAR DRAVNE MATURE U KOLSKOJ

GODINI 2017./2018.

LJETNI ROK

KALENDAR DRAVNE MATURE U KOLSKOJ GODINI 2017./2018. LJETNI ROKDATUM ISPIT VRIJEME POETKA ISPITA

7. lipnjaGLAZBENA UMJETNOST 9.00ETIKA 14.00

8. lipnjaLOGIKA 9.00FRANCUSKI JEZIK A i B 14.00

11. lipnjaSOCIOLOGIJA 9.00GEOGRAFIJA 14.00

12. lipnjaBIOLOGIJA 9.00PSIHOLOGIJA 14.00

13. lipnjaFIZIKA 9.00POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

14. lipnjaTALIJANSKI JEZIK A i B 9.00LIKOVNA UMJETNOST 14.00

15. lipnjaKEMIJA 9.00FILOZOFIJA 14.00

18. lipnja HRVATSKI JEZIK A i B (test) 9.00

19. lipnjaHRVATSKI JEZIK A i B (esej) 9.00PANJOLSKI A i B 14.00

20. lipnjaINFORMATIKA 9.00VJERONAUK 14.00

21. lipnja ENGLESKI JEZIK A i B 9.00

26. lipnjaNJEMAKI JEZIK A i B 9.00POVIJEST 14.00

27. lipnja MATEMATIKA A i B 9.00

28. lipnja

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)EKI JEZIK 9.00MAARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

28. lipnja GRKI JEZIK 14.00

28

29. lipnja

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)EKI JEZIK 9.00MAARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

29. lipnja LATINSKI JEZIK A i B 14.00

OBJAVA REZULTATA: 11. 7. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 13. 7. 2018.

KONANA OBJAVA REZULTATA: 16. 7. 2018.

PODJELA SVJEDODBA: 18. 7. 2018.

29

JESENSKI ROK

VrijemeAktivnost uenika

od do

20. 7. 2018. 31. 7. 2018.prijave ispita dravne mature od 20. 7. 2018. od 12.00 sati do 31. 7. 2018. do 12.00 sati

Ostale obavijesti i rokove za polaganje prijavljenih ispita dravne mature za jesenski rok Centar e objaviti na naslovnicama mrenih stranica www.ncvvo.hr i www.postani- student.hr .

KALENDAR DRAVNE MATURE U KOLSKOJ GODINI 2017./2018. JESENSKI ROK

DATUM ISPIT VRIJEME POETKA ISPITA

22. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)EKI JEZIK 9.00MAARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

22. kolovoza GRKI JEZIK 14.0022. kolovoza LATINSKI JEZIK A i B 14.00

23. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)EKI JEZIK 9.00MAARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

23. kolovoza PANJOLSKI JEZIK A i B 14.00

24. kolovozaGEOGRAFIJA 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 14.00

27. kolovozaBIOLOGIJA 9.00PSIHOLOGIJA 14.00

28. kolovozaHRVATSKI JEZIK A i B (test) 9.00GLAZBENA UMJETNOST 14.00

29. kolovozaHRVATSKI JEZIK A i B (esej) 9.00LOGIKA 14.00

30. kolovozaFIZIKA 9.00POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

31. kolovozaMATEMATIKA A i B 9.00ETIKA 14.00

3. rujnaENGLESKI JEZIK A i B 9.00POVIJEST 14.00

4 rujnaKEMIJA 9.00NJEMAKI JEZIK A i B 14.00

5. rujnaSOCIOLOGIJA 9.00LIKOVNA UMJETNOST 14.00

6. rujnaINFORMATIKA 9.00FILOZOFIJA 14.00

7. rujnaFRANCUSKI JEZIK A i B 14.00VJERONAUK 14.00

OBJAVA REZULTATA: 13. 9. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 15. 9. 208.

KONANA OBJAVA REZULTATA: 19. 9. 2018.

PODJELA SVJEDODBA: 21. 9. 2018.

Vie informacija o prijavama studijskih programa moete proitati na mrenoj stranici www.studij.hr.!

31

32

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Blank PageBlank Page