of 36 /36
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za učenike koji u školskoj godini 2018./2019. završavaju 4. razred srednjih škola /5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj DRŽAVNA MATURA 2018./2019.

PRIRUČNIK - mioc.hr · 5 UVOD Ispite državne mature provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) u suradnji sa školama

  • Author
    hadan

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRIRUČNIK - mioc.hr · 5 UVOD Ispite državne mature provodi Nacionalni centar za vanjsko...

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

PRIRUNIK

ZA PRIJAVU ISPITA DRAVNE MATURE

za uenike koji u kolskoj godini 2018./2019. zavravaju 4. razred srednjih kola

/5. razred srednjih medicinskih kola u Republici Hrvatskoj

DRAVNA MATURA

2018./2019.

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

PRIRUNIK

ZA PRIJAVU ISPITA DRAVNE MATURE

za uenike koji u kolskoj godini 2018./2019.

zavravaju 4. razred srednjih kola

/5. razred srednjih medicinskih kola

u Republici Hrvatskoj

PRIRUNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRAVNE MATURE

za uenike koji u kolskoj godini 2018./2019.

zavravaju 4. razred srednjih kola/5. razred

srednjih medicinskih kola u Republici

Autori:

Mirjana Smolji

Zlatko Zadelj

Sanja Horvati

Antonija Papi

Mara Kovai

Nakladnik:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Ulica Damira Tomljanovia-Gavrana 11, Zagreb

Za nakladnika:

Ivana Katavi, prof., ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Urednica:

Mirjana Smolji

Korektura:

Marija Gudelj, prof.

Grafiko oblikovanje i priprema za tisak:

Vesna Jeli

Zagreb, prosinac 2018.

SADRAJ

UVOD ...................................................................................................................... 5

OSNOVNE INFORMACIJE ............................................................................................. 7

PRIJAVA U SUSTAV .............................................................................................................. 10

POSTUPAK PROVJERE I POTVRIVANJE OSOBNIH PODATAKA ....................... 13

POSTUPAK PROVJERE I POTVRDA ISPRAVNOSTI OCJENA ............................ 15

POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA . 17

UENICI S TEKOAMA .................................................................................... 20

NAKNADNA PRIJAVA I PROMJENA ISPITA IZ OPRAVDANIH RAZLOGA ....... 21

ODJAVA PRIJAVLJENIH ISPITA ............................................................................... 22

POLAGANJE ISPITA DRAVNE MATURE.............................................................. 23

REZULTATI ISPITA DRAVNE MATURE .................................................................... 24

KALENDAR DRAVNE MATURE U KOLSKOJ GODINI 2018./2019 .................. 26

DODATNE VANE INFORMACIJE ........................................................................... 30

5

UVOD

Ispite dravne mature provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje

obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) u suradnji sa kolama.

U pripremi i provedbi ispita dravne mature svi sudionici duni su se pridravati Pravilnika o

polaganju dravne mature (NN 1/13).

Ovaj prirunik namijenjen je uenicima koji u kolskoj godini 2018./2019. zavravaju

4. razred srednje kole u gimnazijama, etverogodinjim strukovnim i umjetnikim

kolama kao i za uenike koji zavravaju 5. razred u medicinskim kolama u

redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U priruniku su objavljene osnovne informacije o prijavi ispita dravne mature kao

i rokovi kojih se svi uenici trebaju pridravati.

Prikazani su slikovni prikazi i pojanjenja pojedinih radnji koje uenici

trebaju napraviti u NISpVU (Nacionalnom informacijskom sustavu

prijave visokih uilita) www.postani-student.hr.

Sve informacije o ispitima dravne mature uenici mogu dobiti od

ispitnoga koordinatora u svojoj koli, a za sve dodatne informacije

mogu kontaktirati Info centar na broj telefona 01/4501 899 ili

e-potom na adresu [email protected]

Izrazi koji se u ovome priruniku koriste u mukome rodu

neutralni su i odnose se i na muke i na enske osobe.

http://www.postani-student.hr/mailto:[email protected]

6

Vani datumi za uenike:

Vrijeme

Aktivnost uenika

od do

1.

1. 12. 2018.

15. 2. 2019.

prijava ispita dravne mature do 15. 2. 2019. do 12.00 sati

potvrivanje ispravnosti osobnih podataka

potvrivanje ispravnosti ocjena od 1. do 3. razreda potvrivanje ispravnosti ocjena od 1. do 4. razreda u medicinskim kolama

2.

1. 12. 2018.

31. 1. 2019.

samo uenici kojima je potrebna prilagodba ispitne tehnologije ispitnome koordinatoru dostaviti sve nalaze i miljenja koji se prilau zahtjevu za prilagodbu ispitne tehnologije

3.

15. 2. 2019.

3. 5. 2019.

naknadna prijava - samo iz opravdanih razloga promjena prijavljenih ispita samo iz opravdanih razloga

4. 15. 2. 2019. 3. 5. 2019. odjava prijavljenih ispita

5.

22. 5. 2019.

30. 5. 2019.

potvrivanje ocjena 4. razreda potvrivanje ocjena 5. razreda medicinske kole

7

8

OSNOVNE

INFORMACIJE

Ispiti dravne mature ispiti su iz opeobrazovnih predmeta ijim polaganjem uenici

gimnazijskoga programa zavravaju srednje obrazovanje.

Postoje obvezatni i izborni ispiti dravne mature, a jednaki su za sve uenike i svi ih uenici

polau u isto vrijeme.

Ispite dravne mature, osim uenika gimnazijskih programa obrazovanja, mogu polagati i

uenici etverogodinjih strukovnih i umjetnikih programa obrazovanja i uenici

petogodinjega programa u medicinskim kolama koji srednje obrazovanje zavravaju

izradom i obranom zavrnoga rada u organizaciji i provedbi kole, ako ele nastaviti

obrazovanje na visokokolskoj razini.

Ispite dravne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje

obrazovanja u suradnji sa kolama i ostalim javnim ustanovama ukljuenima u provedbu

ispita dravne mature. Svaka kola ima ispitnoga koordinatora kojemu se uenici mogu

obratiti za sva pitanja u vezi s na- inom prijave, pristupanja i polaganja ispita dravne

mature.

ISPITI OBVEZNOG DIJELA DRAVNE MATURE

Ispiti obveznog dijela dravne mature su ispiti iz Hrvatskoga jezika, Matematike i

stranoga jezika. Postoje odreene razlike kod uenika klasinih gimnazija i uenika koji

se koluju na jezicima i pismima nacionalnih manjina.

Uenici klasinih gimnazija mogu, prema osobnome izboru, u obveznom dijelu dravne

mature umjesto ispita iz stranoga jezika polagati ispit iz Latinskoga ili Grkoga jezika.

Uenici koji se koluju na jezicima i pismima nacionalnih manjina u obveznom dijelu

dravne mature, osim ispita iz Hrvatskoga jezika, moraju poloiti i ispit iz materinskoga

jezika nacionalne manjine na kojemu se koluju. Kao trei ispit u obveznom dijelu

dravne mature biraju ispit iz Matematike ili stranoga jezika.

Meutim, i ovi uenici za rangiranje na studijske programe u RH moraju poloiti

sve ispite dravne mature koje je visoko uilite postavilo kao uvjet.

Uenici koji se koluju na jeziku i pismu eke nacionalne manjine mogu odabrati ele li

ispite dravne mature polagati kao pripadnici nacionalnih manjina ili kao ostali uenici.

Kao obvezni ispit dravne mature moe se polagati samo strani jezik iji je sadraj

propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je uenik u najmanje dvije kolske

godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen.

9

U sklopu izbornih ispita uenik moe prijaviti bilo koji strani jezik iji je sadraj propisan

ispitnim katalogom.

Obvezni ispiti dravne mature mogu se polagati na dvjema razinama: vioj (A) i

osnovnoj (B) razini.

Uvidom u zahtjeve studijskih programa uenik e se sam opredijeliti za razinu koju e

polagati na ispitu dravne mature.

Poloena via (A) razina obvezatnoga ispita omoguuje ueniku pristup i

onim studijskim programima koji trae osnovnu (B) razinu.

Uenici koji poloe osnovnu (B) razinu ispita nemaju mogunost prijaviti studijske

programe koji trae polaganje vie (A) razine ispita.

ISPITI IZBORNOGA DIJELA DRAVNE MATURE

Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku

kolsku godinu i objavljuje ih na svojoj mrenoj stranici.

U jednome roku moe se odabrati najvie est izbornih ispita.

Izborni ispiti dravne mature iz stranih jezika polau se na vioj (A) razini.

Izborni ispit iz Latinskoga jezika polae se na osnovnoj (B) razini.

Ispit iz Grkoga jezika i svi ostali izborni ispiti polau se na jednoj razini.

Meutim, pri vrednovanju za upis na studijske programe, svi se izborni ispiti, bez obzira na

stvarnu razinu, jednako vrednuju.

Sadraji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji su dostupni na

mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

www.ncvvo.hr.

Polaganje dravne mature i ispita dravne mature ureuje se Pravilnikom o polaganju

dravne mature dostupnim na mrenoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko

vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr .

http://www.ncvvo.hr./

10

MRENA STRANICA POSTANI STUDENT

Ispiti dravne mature i studijski programi prijavljuju se na mrenoj stranici

www.postani-student.hr putem koje se pristupa Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka uilita (NISpVU).

Prilikom prve prijave u sustav uenici prihvaaju Ope uvjete koritenja sustava.

http://www.postani-student.hr/

11

PRIJAVA

U SUSTAV

Uenici koji u tekuoj kolskoj godini zavravaju etverogodinje ili petogodinje

srednjokolsko obrazovanje u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj

prijavljuju se u sustav svojim elektronikim identitetom iz sustava [email protected]

(korisnikom oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator imenika kole.

Prvu prijavu u sustav uenik moe napraviti nakon to ga o tome obavijesti ispitni koordinator.

Uenici koji ove godine zavravaju srednjokolsko obrazovanje u redovnome sustavu

obrazovanja u Republici Hrvatskoj napravit e prvu prijavu u sustav kada upiu korisniku

oznaku i lozinku koju su dobili od administratora imenika u koli.

Polje za upis PIN-a ostavljaju praznim, a prijavu zavravaju klikom na poveznicu Prijavi se.

12

Kada se uenik prvi put prijavi u sustav na mrenoj stranici www.postani-student.hr sa

svojim elektronikim identitetom iz sustava [email protected] (korisnikom oznakom i

lozinkom), treba unijeti broj svojega mobilnog telefona na koji eli SMS-om primiti PIN i

TAN.

PIN je osobni identifikacijski broj koji slui za dodatnu zatitu i privatnost podataka svakoga

uenika. TAN je broj kojim uenik potvruje znaajne radnje u sustavu.

Ako uenik ne posjeduje mobilni telefon, moe zatraiti slanje PIN-a i TAN-a, uz prethodni

dogovor, na broj mobitela ispitnoga koordinatora.

Nakon primitka SMS-a s PIN-om i TAN-om uenik se prijavljuje u sustav ispravno upisujui

korisniku oznaku, lozinku i PIN.

http://www.postani-student.hr/

13

Ako se uenik ne uspije prijaviti na mrenoj stranici www.postani-student.hr zbog

pogrene korisnike oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav e javiti poruku Prijava nije uspjela

i ponudit e ponovni upis podataka.

Pri ponovnome upisu korisnikih podataka sustav e zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga,

upis niza znakova koji e biti prikazani na slici.

Nuno je pozorno upisati korisniku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.

Ako uenik izgubi PIN ili TAN, moe zatraiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS

poruke sadraja OPET na broj 666555 iskljuivo na broj mobilnoga telefona kojega je

prilikom prve prijave upisao u sustav.

Ako je izgubljena korisnika oznaka ili lozinka ili ako nakon vie ponovljenih pokuaja

unosa podataka sustav javlja poruku o pogrenim korisnikim podatcima, uenik se treba

obratiti administratoru imenika u koli nakon ega e mu biti dodijeljena nova korisnika

oznaka i/ili lozinka.

Ako uenik i dalje ima potekoa s prijavom na mrenu stranicu

www.postani-student.hr, potrebno je nazvati Slubu za pomo korisnicima na broj

telefona Infocentra 01/4501 899 ili problem prijaviti elektronikom potom na adresu

[email protected]

http://www.postani-student.hr/http://www.postani-student.hr/mailto:[email protected]

14

POSTUPAK PROVJERE

I POTVRIVANJE

OSOBNIH PODATAKA

Ako uenik uspjeno pristupi svojoj stranici potrebno je pod poveznicom Moji podatci

provjeriti ispravnost osobnih podataka.

Osobni podatci uenika sinkroniziraju se iz kolske e-Matice.

Ako neki od osobnih podataka nije ispravan potrebno je od administratora kolskoga

imenika zatraiti ispravak.

Ispravak e biti vidljiv na stranici uenika pod poveznicom Moji podatci

nakon sljedee sinkronizacije.

Sinkronizacija kolske e-Matice i NISpVU sustava provodi se dva puta dnevno. Nakon to su ueniku vidljivi ispravni osobni podatci uenik treba potvrditi njihovu ispravnost.

15

16

POSTUPAK

PROVJERE I POTVRDA

ISPRAVNOSTI OCJENA

Nakon provjere i potvrivanja ispravnosti osobnih podataka uenik treba provjeriti ispravnost

ocjena onih razreda koje je zavrio.

Ocjene uenika sinkroniziraju se iz kolske e-Matice.

Uenik na svojoj stranici u NISpVU treba imati iste ocjene koje su iskazane na izdanim

svjedodbama na kraju kolske godine.

Ako ocjena iz nekog predmeta koja je upisana u sustav i vidljiva ueniku na njegovoj

stranici u NISpVU ne odgovara ocjeni koja je napisana na svjedodbi koju je uenik dobio

na kraju kolske godine, potrebno je od razrednika ili administratora kolskoga imenika

zatraiti provjeru.

Ako je bilo potrebno upisati ispravak u kolskoj e-Matici, ispravak ocjene bit e vidljiv na

stranici uenika pod poveznicom Moji podatci/Ocjene nakon sljedee sinkronizacije.

Sinkronizacija kolske e-Matice i NISpVU sustava provodi se dva puta dnevno.

Nakon to su ueniku vidljive sve ispravne ocjene razreda koje je zavrio, uenik treba

potvrditi njihovu ispravnost.

17

Ako uenici do zadanih rokova ne potvrde ispravnost osobnih podataka i ocjena nee mu biti prikazani rezultati ispita dravne mature i nee se rangirati na

prijavljene studijske programe.

18

POSTUPAK PRIJAVE

ISPITA DRAVNE MATURE I

STUDIJSKIH PROGRAMA

19

Uenici e o mogunosti poetka prijave studijskih programa biti obavijeteni na

naslovnici mrene stranice www.postani-student.hr i o tome e ih obavijestiti ispitni koordinator u koli.

Nakon prijave u sustav na poveznici Moj odabir otvara se mogunost prijave ispita

dravne mature i najvie 10 studijskih programa.

Ako se uenik ne eli prijaviti za upis na studijske programe, ve samo za

polaganje ispita dravne mature, moe odabrati na poveznici Moj odabir samo

ispite dravne mature.

Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima.

Na najvie mjesto liste prioriteta (prvo mjesto) postavlja se najpoeljniji studijski program.

Pri odabiru prvoga studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa

Osnovna (B) razina, ueniku e se ponuditi i mogunost odabira vie (A) razine ispita

dravne mature. Uenik e takoer moi odabrati i eljeni strani jezik.

Razine ispita obveznoga dijela dravne mature i popis ispita izbornoga dijela dravne mature

koje je uenik prijavio u sustav prikazane su u tablici na desnoj strani ekrana.

Razine koje e uenik polagati podcrtane su i prikazane neposredno uz sam naziv ispita.

Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa.

Ispite dravne mature za ljetni rok

2018./2019. uenici mogu prijavljivati

http://www.postani-student.hr/

20

Za promjenu prijavljene razine ispita dravne mature (iz vie (A) u osnovnu (B) razinu i

obratno) potrebno je kliknuti na slovo koje oznaava razinu ispita.

Uenik do 15. veljae 2019. moe na svojoj stranici mijenjati

prijavljene ispite dravne mature, moe mijenjati razine

prijavljenih ispita i moe brisati prijavljene ispite.

Brisanjem odabira odreenoga studijskog programa,

ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program

u sustavu postavio kao kriterij za rangiranje.

21

DODATNE INFORMACIJE ZA UENIKE KOJI SU SREDNJU KOLU POHAALI KOLSKE GODINE 2017./2018.

Uenici gimnazijskoga programa koji su 4. razred zavrili kolske godine 2017./2018. i prijavili

ispite dravne mature, ali u ljetnome i jesenskome roku nisu poloili (ostvarili pozitivan rezultat) jedan ili vie ispita obvezatnoga dijela dravne mature, kolske godine 2018./2019. ostaju u kolskoj e-Matici u statusu redovnoga uenika.

Ti se uenici trebaju javiti ispitnome koordinatoru u koli i kolskome administratoru u

koli koju su pohaali kako bi im se produljio korisniki i kako bi se mogli prijaviti u

NISpVU, odnosno pristupiti svojoj stranici.

Ako e prijavljivati ispite dravne mature za ljetni ili jesenski rok kolske godine 2018./2019.,

prijavljene ispite piu u koli koju su pohaali.

Prema Pravilniku o polaganju dravne mature lanak 20. obveznici su plaanja prijavljenih ispita.

Podatci za uplatu naknade polaganja prijavljenih ispita dravne mature nalaze se na njihovoj stranici pod poveznicom Moji podatci/Zaduenja i uplate. Uenici strukovnoga programa koji su 4. razred (5. razred u medicinskim kolama) zavrili kolske godine 2017./2018., ali nisu obranili zavrni rad (obrana zavrnoga rada bit e u zimskome roku 2019.), a polagali su ispite dravne mature, potvrdu o poloenim ispitima dravne mature dobivaju nakon zavretka provedbe ljetnoga roka ispita dravne mature 2018./2019. U koli koju su pohaali ostaju u statusu redovnoga uenika. Trebaju se javiti ispitnome koordinatoru u koli i kolskome administratoru u koli koju su pohaali kako bi im se produljio korisniki raun i kako bi se mogli priijaviti u NISpVU, odnosno

pristupiti svojoj stranici.

22

Ako e prijavljivati ispite dravne mature za ljetni ili jesenski rok kolske godine 2018./2019.

prijavljene ispite piu u koli koju su pohaali.

Obveznici su plaanja prijavljenih ispita.

Podatci za uplatu naknade polaganja prijavljenih ispita nalaze se na njihovoj stranici pod

poveznicom Moji podatci/Zaduenja i uplate.

23

UC ENICI

S TEKOC AMA

Za sve su uenike ispiti dravne mature iz odreenoga nastavnog predmeta sadrajno isti,

no uenici s tekoama imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije, odnosno prilagodbu

ispitnoga materijala i ispitnoga postupka.

Uenik koji smatra kako ima pravo na prilagodbu ispitne tehnologije mora se javiti

ispitnome koordinatoru.

Ispitni e ga koordinator upoznati s nainom polaganja ispita i uputiti u sve to mora uiniti

kako bi ostvario svoja prava.

24

NAKNADNA PRIJAVA

I PROMJENA ISPITA

IZ OPRAVDANIH RAZLOGA

Prema Pravilniku o polaganju dravne mature, lanak 17. stavak 3., uenik koji u propisanome roku

od 1. 12. 2018. do 15. 2. 2019. do 12:00 sati ne prijavi ispite dravne mature, a za

neprijavljivanje ima opravdani razlog:

- tei zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita

- smrt u obitelji, prometna ili druga nesrea

- drugi opravdani razlozi. Uenik ispit/e dravne mature moe naknadno prijaviti, najkasnije 30 dana prije poetka ispitnoga roka. Za ostvarivanje prava naknadne prijave ispita uenik se treba javiti ispitnom koordinatoru, a zamolbu treba odobriti kolsko ispitno povjerenstvo.

Prijavljeni ispiti mogu se promijeniti samo iz opravdanih razloga. Odjaviti ispit i prijaviti drugi,

mogue je najkasnije 30 dana prije poetka ispitnoga roka.

Za ostvarivanje prava naknadne promjene ispita uenik se treba javiti ispitnom koordinatoru,

a zamolbu treba odobriti kolsko ispitno povjerenstvo.

25

ODJAVA

PRIJAVLJENIH ISPITA

Polaganje prijavljenih ispita uenik moe odjaviti najkasnije 20

dana prije poetka ispitnoga roka.

Za ostvarivanje prava odjave ispita uenik se treba javiti ispitnom koordinatoru,

a zamolbu treba odobriti kolsko ispitno povjerenstvo.

26

!

Posebne napomene:

Ako prijavljeni ispit nije odjavljen u odreenome roku, a ispitu se ne pristupi, o razlozima se mora izvijestiti kolsko ispitno povjerenstvo najkasnije u roku od 24 sata od poetka ispita.

Dokazi o opravdanosti izostanka moraju se dostaviti kolskome ispitnom povjerenstvu u roku od 3 dana nakon odranoga ispita.

Ako se ispit ne odjavi u odreenome roku i ne priloe dokazi o opravdanosti izostanka u propisanim rokovima, smatra se da je iskoriten ispitni rok, a uenik je obvezatan platiti naknadu za trokove toga ispita.

Nakon zavretka ispitnoga roka zaduenje s podatcima za uplatu uenicima je vidljivo na njihovoj stranici pod poveznicom Moji podatci/Zaduenja i uplate. Sve dok naknada za trokove polaganja ispita nije uplaena i uplata evidentirana u sustavu, ispitni koordinator u koli nije u mogunosti iz sustava ispisati svjedodbu i/ili potvrdu o poloenim ispitima dravne mature.

27

POLAGANJE ISPITA

DRAVNE MATURE

Uenici koji u srednjim kolama u Republici Hrvatskoj zavravaju 4.odnosno 5. razred u

medicinskim kolama prijavljene ispite dravne mature piu u svojim kolama.

Raspored pisanja ispita bit e objavljen pet dana prije pisanja ispita na stranici uenika pod

poveznicom Moj raspored.

28

Primjerice, uenik koji je ostvario prolazni rezultat na ispitu iz Hrvatskoga jezika -Test, a nije na ispitu iz Hrvatskoga jezika - Esej, mora ponovno polagati oba dijela ispita.

REZULTATI ISPITA

DRAVNE MATURE

Rezultati ispita dravne mature bit e dostupni na mrenoj stranici

www.postani-student.hr na poveznici Moji rezultati.

Uenik e uz rezultate za svaki prijavljeni ispit dravne mature, pronai i poveznicu kojom

moe pogledati i detalje ocjenjivanja, tj. bodove na svakome pojedinom zadatku.

Svi listovi ispitne knjiice i listovi za odgovore bit e skenirani i prikazani ueniku kako bi se

mogla provjeriti tonost bodovanja.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja odreuje bodovne pragove ocjena

svakoga pojedinog ispita dravne mature posebno za viu (A) i posebno za osnovnu (B)

razinu.

Na temelju tih pragova odreuju se ocjene od 1 do 5.

Bodovni pragovi odreuju se za kolsku godinu i vrijede za ljetni i jesenski rok.

Ako uenik dobije nedovoljan (1) iz ispita vie (A) razine, ne postoji mogunost da se steeni

bodovi vie (A) razine preraunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj (B) razini.

Ispit, odnosno ispite koje uenik nije poloio moe ponovno polagati u nekome od

sljedeih ispitnih rokova a tada moe odabrati i drugu razinu ispita.

http://www.postani-student.hr/

29

PRIGOVORI

Prema Pravilniku o polaganju dravne mature, lanak 43., u sluaju sumnje u nepravilnosti u

provedbi ispita dravne mature ili u postupke koji su nastali krenjem pravila o provedbi

ispita te na ocjenu ispita, uenici mogu podnijeti prigovor.

Pisani prigovor u svezi s nepravilnou u provedbi ispita podnosi se najkasnije

48 sati od pisanja ispita, a prigovor na ocjenu ispita najkasnije 48 sati od objave

rezultata ispita.

Uenik pisani prigovor podnosi kolskome ispitnom povjerenstvu u koli.

Miljenje o opravdanosti prigovora uenika, donosi ispitno povjerenstvo i prosljeuje ga Centru.

Konanu odluku o prigovoru uenika u vezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru

na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od zavretka roka za zaprimanje

prigovora. Centar donosi odluku na temelju miljenja kolskoga ispitnog povjerenstva o

opravdanosti prigovora.

Odluka, odnosno odgovor na prigovor, ueniku je dostupna na njegovoj stranici pod poveznicom Moji prigovori.

Prigovor na ocjenu podnosi se iskljuivo na

bodovanje odreenog zadatka te mora sadravati

podatak o kojemu se zadatku radi i na to se

konkretno podnosi prigovor.

30

SVJEDODBE I POTVRDE O POLOENOJ DRAVNOJ MATURI I ISPITIMA DRAVNE MATURE

Nakon to poloe ispite obveznoga dijela dravne mature, uenici gimnazija dobit e

svjedodbu o dravnoj maturi. Ispiti izbornoga dijela dravne mature ne upisuju se u

svjedodbu o dravnoj maturi.

Za poloene ispite izbornoga dijela dravne mature izdaje se potvrda o poloenome

ispitu ili ispitima.

Uenici strukovnih kola dobivaju potvrdu o poloenim ispitima dravne mature u kojoj su

upisane ocjene ispita obvezatnoga dijela dravne mature i/ili ispita izbornoga dijela

dravne mature.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izdaje uenicima svjedodbe,

odnosno potvrde o poloenim ispitima dravne mature nakon provedenoga ispitnog roka.

Uenici koji zavravaju srednjokolsko obrazovanje tekue kolske godine u Republici

Hrvatskoj svjedodbe, odnosno potvrde dobivaju u svojim kolama.

Svjedodbe, odnosno potvrde o poloenim ispitima dravne mature izdaju se uenicima

koji su zavrili srednjokolsko obrazovanje u propisanim rokovima i koji su

uspjeno poloili ispite dravne mature.

31

KALENDAR DRAVNE MATURE U

KOLSKOJ GODINI

2018./2019

OBJAVA REZULTATA: 10.7.2019.

ROK ZA PRIGOVORE: 12.7.2019.

KONANA OBJAVA REZULTATA: 15.7.2019. U 12.00

PODJELA SVJEDODBI: 17.7.2019.

32

JESENSKI ROK

Aktivnost uenika

20. 7. 2019.

31. 7. 2019. prijave ispita dravne mature od

20. 7. 2019. od 12.00 sati do 31. 7. 2019. do 12.00 sati

Ostale obavijesti i rokove za polaganje prijavljenih ispita dravne mature za jesenski rok

Centar e objaviti na naslovnicama mrenih stranica www.ncvvo.hr i

www.postani-student.hr.

http://www.ncvvo.hr/http://www.postani-student.hr/

33

http://www.studij.hr/

34

35

NACIONALNI CENTAR

OBRAZOVANJA